2014
STRATEJİK
PLANI
ÖZEL MERSİN MERKEZ
ANADOLU SAĞLIK MESLEK
LİSESİ
T.C.
TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI
İLÇE Milli Eğitim Müdürlüğü
ÖZEL MERSİN MERKEZ ANADOLU
SAĞLIK MESLEK LİSESİ
2014
DÖNEMİ
STRATEJİK PLANI
“Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak
isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini
ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler”.
Mustafa Kemal ATATÜRK
İSTİKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hak'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.
Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!
Mehmet Âkif ERSOY
ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet,
muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli
hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî,
bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen,
vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin!
Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine
kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine
girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara
sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar
sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet,
fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk
istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda,
mevcuttur!
ÖĞRETMEN MARŞI
Alnımızda bilgilerden bir çelenk,
Nura doğru can atan Türk genciyiz.
Yeryüzünde yoktur, olmaz Türk'e denk;
Korku bilmez soyumuz.
Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;
Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.
Candan açtık cehle karşı bir savaş,
Ey bu yolda ant içen genç arkadaş!
Öğren, öğret hakkı halka, gürle coş;
Durma durma koş.
Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;
Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.
İsmail Hikmet ERTAYLAN
ÖZEL MERSİN MERKEZ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
ÖNSÖZ
Geçmişten günümüze gelirken var olan yaratıcılığın getirdiği teknolojik ve sosyal anlamda
gelişmişliğin ulaştığı hız, artık kaçınılmazları da önümüze sererek kendini göstermektedir. Güçlü
ekonomik ve sosyal yapı, güçlü bir ülke olmanın ve tüm değişikliklerde dimdik ayakta durabilmenin
kaçınılmazlığı da oldukça büyük önem taşımaktadır. Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama
temellerine dayanan güçlü bir yaşam standardı ve ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler ve
planlanmış zaman diliminde gerçekleşecek uygulama faaliyetleri ile (STRATEJİK PLAN)
oluşabilmektedir.
Okulumuz misyon, vizyon ve stratejik planını ilk kez oluşturmaktadır . Okulumuz daha iyi
bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle Sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke
edinmeyi amaçlamaktadır.
Kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve
kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, alt yapı, toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkileri kapsayan
2014 stratejik planı hazırlanmıştır.
Büyük önder Atatürk’ü örnek alan bizler ;Çağa uyum sağlamış, çağı yönlendiren gençler
yetiştirmek için kurulan okulumuz, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi daha iyi imkanlarla
yetişip, düşünce ufku ve yenilikçi ruhu açık Türkiye Cumhuriyeti’nin çıtasını daha yükseklere taşıyan
bireyler olması için öğretmenleri ve idarecileriyle özverili bir şekilde tüm azmimizle çalışmaktayız.
Özel Mersin Merkez Anadolu Sağlık Meslek lisesi olarak en büyük amacımız yalnızca lise
mezunu gençler yetiştirmek değil, girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ışık tutan, sağlık
sektöründe kalifiye olmuş, hayata hazır, hayatı aydınlatan , bizleri daha da ileriye götürecek gençler
yetiştirmektir. İdare ve öğretmen kadrosuyla bizler çağa ayak uydurmuş, yeniliklere açık, Türkiye
Cumhuriyeti’ni daha da yükseltecek gençler yetiştirmeyi ilke edinmiş bulunmaktayız.
Özel Mersin Merkez Anadolu Sağlık Meslek Lisesinin stratejik planlama çalışmasına önce
durum tespiti, yani okulun SWOT analizi yapılarak başlanmıştır. SWOT analizi tüm idari
personelin ve öğretmenlerin katılımıyla uzun süren bir çalışma sonucu ilk şeklini almış, varılan genel
sonuçların sadeleştirilmesi ise Okul yönetimi ile öğretmenlerden oluşan beş kişilik bir kurul
tarafından yapılmıştır. Daha sonra SWOT sonuçlarına göre stratejik planlama aşamasına
geçilmiştir. Bu süreçte okulun amaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler, eylem
planı ve sonuçta başarı veya başarısızlığın göstergeleri ortaya konulmuştur. Denilebilir ki SWOT
analizi bir kilometre taşıdır okulumuzun bugünkü resmidir ve stratejik planlama ise bugünden
yarına nasıl hazırlanmamız gerektiğine dair kalıcı bir belgedir.
Stratejik Plan' da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz, plan dönemi içindeki her yıl
sonunda gözden geçirilecek ve gereken revizyonlar yapılacaktır.
Özel Mersin Merkez Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Stratejik Planı (2014)’de belirtilen amaç ve
hedeflere ulaşmamızın Okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar
sağlayacağına inanmaktayız.
Planın hazırlanmasında emeği geçen Strateji Yönetim Ekibi’ne ve uygulanmasında yardımı
olacak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AR-GE birim sorumlusu …………………….. olmak üzere tüm
kurum ve kuruluşlara öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ederim.
Okul Müdürü
İÇİNDEKİLER
KONULAR
SAYFA
ÖNSÖZ ……………………………………………………………………………..
GİRİŞ …………………………………………………………………………….…
A) PLANIN AMACI. ……………………………………………………………….
B) PLANIN KAPSAMI …………………………………………………………….
C) PLANIN DAYANAĞI (STRATEJİK PLAN REFERANS KAYNAKLARI)….
D) STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ ……………………………………………..
1) DURUM ANALİZİ …………………………………………………………….
A)TARİHİ GELİŞİM ………………………………………………………………
B)MEVCUT DURUM …………………………………………………………….
a)Okulun Personel Yapısı ……………………………………………………….
b)Okulun Örgüt Yapısı …………………………………………………………...
c)Okulun Öğrenci Durumu ………………………………………………………
d)Okulun Fiziki İmkânları ………………………………………………………..
e)Mali Durum ……………………………………………………………………..
f)Teknolojik Alt Yapı …………………………………………………………….
g)Tesisleşme Durumu ……………………………………………………………
h)Kurum Kültürü ………………………………………………………………....
I)Okulun Gelişim Politikaları …………………………………………………….
j)Okulun Geçmiş Performansı ………………………………………………….
1)Öğrenci Performansı ………………………………………………………….
2)Personel Performansı ………………………………………………….……..
3)Yönetim Performansı …………………………………………………..……..
4)Bina ve Çevre Düzeni Performansı ………………………………………….
k)Karşılaşılan Zorluklar ………………………………………………………….
C)YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ ……………………..
a) Kurumun Yasal Yükümlülükleri ……………………………………………..
1)Yasal Görev ve Sorumluluk ………………………………………………….
2)Okulun Kuruluş Amacı ………………………………………………….…….
3)Okulun Mevcut Misyonu ………………………………………………....…..
4)Okulun Mevcut Vizyonu ………………………………………………….…..
b)Mevzuat Analizi ……………………………………………………………..…
D)FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ...
E)PAYDAŞ ANALİZİ ……………………………………………………………
a)Paydaşların Belirlenmesi………………………………………………….....
b)Paydaşların Önceliklendirilmesi……………………………………………..
c)Paydaşların Değerlendirilmesi……………………………………………….
F)KURUM İÇİ ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ…………………………………
a)Kurum İçi Analiz……………………………………………………………….
1)Güçlü Yönler…………………………………………………………………..
2)Zayıf Yönler……………………………………………………………………
b)Çevre Analizi…………………………………………………………………..
1)Fırsatlar………………………………………………………………………..
2)Tehditler ………………………………………………………………………,
KONULAR
SAYFA
2)GELECEĞE BAKIŞ………………………………………………………….
A)MİSYONUMUZ ………………………………………………………………..
B)VİZYONUMUZ…………………………………………………………………
3)İLKELER VE DEĞERLER BİLDİRİMİ……………………………………
A)İLKELERİMİZ…………………………………………………………………..
B)DEĞERLERİMİZ……………………………………………………………….
4)STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER, FAALİYETLER…………………
STRATEJİK AMAÇ 1…………………………………………………………….
STRATEJİK AMAÇ 2…………………………………………………………….
STRATEJİK AMAÇ 3……………………………………………………………..
STRATEJİK AMAÇ 4…………………………………………………………….
STRATEJİK AMAÇ 5…………………………………………………………….
5)MALİYETLENDİRME ……………………………………………………… .
A)MALİYET TABLOSU ………………………………………………………......
B)KAYNAK TABLOSU …………………………………………………………
6)İZLEME VE DEĞERLENDİRME …………………………………………..
İMZA SİRKÜLERİ ……………………………………………………………..
BÖLÜM 1: ÖZET GİRİŞ
1.1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
Okulumuzun Stratejik Planına (2014) Okul Gelişim Yönetim Ekibi(OGYE)
tarafından, Okulumuzun toplantı salonunda, çalışma ve yol haritası belirlendikten sonra taslak
oluşturularak başlanmıştır.
Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında Okulumuzda OGYE üyleri içerisinden
“Stratejik Planlama Çalışma Ekibi” kurulmuştur. Önceden hazırlanan anket formlarında yer
alan sorular katılımcılara yöneltilmiş ve elde edilen veriler birleştirilerek paydaş görüşleri
oluşturulmuştur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında yapılan anketler ve hedef
kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıştır.
Stratejik planlama konusunda okul müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenler ve tüm
bölüm şefleri olmak üzere geniş bir paydaş katılımı sağlanmıştır.Strateji Planı hazırlama yasal
nedenleri ve amaçları hakkındaki bilgilendirme, stratejik plan öğeleri ve planlama aşamalarına
ilişkin konularda bilgiler alınmıştır.
Stratejilerin Belirlenmesi;
Stratejik planlama ekibi tarafından, tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri
bilimsel yöntemlerle analiz edilerek planlı bir çalışmayla stratejik plan hazırlanmıştır.
Bu çalışmalarda izlenen adımlar;
1.Okulun var oluş nedeni (misyon), ulaşmak istenilen nokta (vizyon) belirlenip
okulumuzun tüm paydaşlarının görüşleri ve önerileri alındıktan sonra vizyona ulaşmak için
gerekli olan stratejik amaçlar belirlendi. Stratejik amaçlar;
a. Okul içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileştirilmesi, korunması veya önlem
alınması gereken alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar,
b. Okul içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen yenilikler ve
atılımlarla ilgili olan stratejik amaçlar,
c. Yasalar kapsamında yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik
amaçlar olarak ele alındı.
2. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedefler stratejik
amaçla ilgili olarak belirlendi. Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zamana
bağlı, sonuca odaklı, açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterildi.
3. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük
oluşturan, yönetilebilir, maliyetlendirilebilir faaliyetler belirlendi. Her bir faaliyet yazılırken;
bu faaliyet “amacımıza ulaştırır mı?” sorgulaması yapıldı.
4. Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu ekipler ve zaman belirtildi.
5. Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans göstergeleri tanımlandı.
6. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak
zorunda olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde
beklenen değişiklikler ve GZFT (SWOT) çalışması göz önünde bulunduruldu.
7. GZFT çalışmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler bertaraf
edilmeye; güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya
çalışıldı; önümüzdeki dönemlerde beklenen değişikliklere göre de önlemler alınmasına özen
gösterildi.
8.
Strateji,
Hedef
ve
Faaliyetler
kesinleştikten
sonra
her
bir
faaliyet
maliyetlendirilmesi yapıldı.
9. Maliyeti hesaplanan her bir faaliyetler için kullanılacak kaynaklar belirtildi.
Maliyeti ve kaynağı hesaplanan her bir faaliyet/projenin toplamları hesaplanarak bütçeler
ortaya çıkartıldı.
Yukarıdaki çalışmalar gerçekleştirildikten sonra Özel Mersin Merkez Anadolu
Sağlık Meslek Lisesinin 2014 dönemi stratejik planına son halini vermek üzere Milli Eğitim
Müdürlüğü Okul Geliştirme ve Kalite Formatörü ……………..…….’ya elektronik posta
gönderilerek görüş istenmiştir.
Görüşleri doğrultusunda son düzenlemeler yapılarak plan taslağı son halini almıştır.
Stratejik Planlama Üst Kurulu
Görevi
Okul Müdürü
Okul Aile Birliği Bş.
Kurum Temsilcisi
Öğretmen
Öğretmen
Adı Soyadı
Hüseyin Sabri KARAGÜLLE
İlyas KILINÇ
Çağlar İNCE
Erdal RİGAN
Sevilay AÇIKEL
1.2. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA ve KOORDİNASYON EKİBİ
STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA ve KOORDİNASYON EKİBİ
SIRA NO
1
2
3
4
5
ADI SOYADI
HÜSEYİN SABRİ KARAGÜLLE
SEVİLAY AÇIKEL
İLYAS KILINÇ
ERDAL RİGAN
CANDAN YİĞİT
GÖREVİ
MÜDÜR
ÖĞRETMEN
OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI
ÖĞRETMEN
VELİ
1.3. OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİMİZ
OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİMİZ
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ADI SOYADI
HÜSEYİN SABRİ KARAGÜLLE
ARİF KAYGUSUZ
ALİ ÖZBOLAT
DENİZ SUCU
SEMAHAT ORUÇ
DİLA MANGULDAR
EBRU UYGUN EROL
ŞERİFE ÖZGÜR
İLYAS KILINÇ
CANDAN YİĞİT
ABDULLAH CAN DİŞ
CEREN NUR ARICI
TURHAN ERDEM CAN
GÖREVİ
OKUL MÜDÜRÜ
ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN
OKUL-AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI
VELİ
VELİ
ÖĞRENCİ
ÖĞRENCİ
1.4. ÇALIŞMA TAKVİMİ
X
2.1 Durum Analizi
X
X
2.2 Tarihsel Gelişim
Mevzuat Analizi, Faaliyet Alanları, Ürün
2.3
ve Hizmetler
Kurum içi ve kurum dışı analizler (Paydaş
Analizi, Örgütsel Yapı, Teknolojik
2.4 Düzey, İnsan Kaynakları, Mali
Kaynakların araştırılması, PEST, GZFT
vb analizler) ve Üst politika belgeleri
X
X
X
X
X
X
2.5 Gelişim Alanlarının Belirlenmesi
X
X
X
X
X
X
3.1
Geleceğe Yönelim
X
3.2
Misyon-Vizyon-Temel Değerler
X
3.3
Temalar
X
3.4
İl ARGE Değerlendirmesi
X
3.5
Stratejik Amaçlar
Aralık
X
X
Kasım
X
X
Ekim
Eylül
Mayıs
Nisan
Mart
Ağustos
Stratejik Planlama Eğitimlerinin verilmesi
Temmuz
1.2
Haziran
1.1
Taşra İlçe MEM ve Okul/Kurum
Stratejik Planlama adımları
Kurulan Stratejik Planlama Ekibinin İl
AR-GE Birimine bildirilmesi
Şubat
No
Ocak
2014
3.6
Stratejik Hedefler
X
X
3.7
Performans Göstergeleri
X
X
3.8
Stratejiler
X
X
3.9
Faaliyet ve Projeler
X
X
X
X
3.10 Maliyetlendirme
3.11 İzleme ve Değerlendirme
Planın senebaşı öğretmenler kurul
toplantısında okul/kurum kararı ile uygun
3.12
bulunması veya kurul kararı
doğrultusunda revize işlemi yapılması
Okul Aile Birliği Genel Kurul
Toplantısında planın onaylanması veya
3.13
kurul kararı doğrultusunda revize işlemi
yapılması
İl ARGE Birimi İncelemesi
4
değerlendirmesi
Planın Okul/Kurum müdürlüğünce
5
onaylanması ve web sitesinde yayın
Planın web sitesinde yayınlanması ve e6 posta şeklinde İl AR-GE Birimine
gönderilmesi
X
X
X
X
X
X
X
Tablo : Çalışma Takvimi
1.5. PLANIN AMACI
AMAÇ
Bu stratejik plan dokümanı, okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat
ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite
standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan
etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır.
1.6. PLANIN KAPSAMI
KAPSAM
Bu stratejik plan dokümanı Özel Mersin Merkez Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nin 2014
yılına dönük stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini
kapsamaktadır
1.7. PLANIN DAYANAĞI (STRATEJİK PLAN REFERANS
KAYNAKLARI)
DAYANAK
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Referans Kaynağının Adı
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
DPT-Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim kurumları ile ilgili Mevzuat
Milli Eğitim ile ilgili Mevzuat
Milli Eğitim Strateji Belgesi
Bakanlık faaliyet alanı ile ilgili ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlar
Milli Eğitim Şura Kararları
TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporları
Bakanlık faaliyet alanı ile ilgili tüm projeler
Bakanlık Stratejik Plan Taslağı
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Taslağı
Diğer Kaynaklar
BÖLÜM 2: MEVCUT
DURUM ANALİZİ
2.1. Kurum İçi Analiz
2.1.1. Okulun Tarihçesi ve Yapısı
Açıldığı Tarih
2.1.2. Okulun Alanları/Bölümleri
Bölümler
Hemşirelik
Okulumuz
2013 Eylül
2013-2014
Acil Tıp Teknisyenliği (ATT)
ayında
kurulmuş
Anestezi ve Reanimasyon
2013-2014
olup
ilk
öğrencilerini
…………
…………………….
aynı dönem
…………
…………………….
kabul
etmiştir.
…………
…………………….
Özel Mersin
Merkez
Anadolu Sağlık Meslek Lisesi ilk mezunlarını 2017 yılında verecektir. Halihazırda
sadece Hemşirelik , Acil Tıp Teknisyenliği (ATT) ve Anestezi ve Reanimasyon
Bölümleri mevcut olup hepsi 9. Sınıf öğrencileridir.
2013-2014
2.1.3. Okulun Adres / İletişim Bilgileri
OKULUN İLETİŞİMBİLGİLERİ
ADRESİ
Sağlık Mh. 86003 Sk. N:14 Toroslar/Mersin
Tel. ve Fax No
0324 323 11 22
Elektronik Posta Adresi
[email protected]
Web Adresi
www.merkezkoleji.com
ÖZEL MERSİN MERKEZ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
2.1.4. Kuruluşun Personel Yapısı:
Görevi
SIRA NO
E
K
T
1
MÜDÜR
1
-
1
2
-
1
1
3
MESLEK
BİLGİSİHEMŞİRELİK
MESLEK BİLGİSİ -TEKNİK
-
1
1
4
5
6
7
8
9
10
EDEBİYAT
MATEMATİK
FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
TARİH
COĞRAFYA
1
1
-
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
İNGİLİZCE
DİN KÜLT.
BEDEN EĞİTİMİ
BİLGİSAYAR
ANESTEZİ I
PSİKOLOJİ
1
1
5
2
1
1
1
14
2
1
1
1
1
1
19
11
12
13
14
15
16
TOPLAM
Uzman
2013 YILI DİĞER PERSONEL DURUMU
Görevi
E
SIRA NO
2
TOPLAM
HİZMETLİ
1
1
K
T
1
1
2
2
ÖZEL MERSİN MERKEZ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
2.1.5. Mevcut Örgüt Yapısı:
ORGANİZASYON ŞEMASI
Dış Çevre
Analizi
Misyon-Vizyon-Değerler
İç Çevre
Analizi
Performans
Kıstasları
Stratejik Planlama,
bir odaklanma
sürecidir.
Stratejik Planlama,
öncelikle “neden”
ve “ne”ye
yöneliktir.
Neden ?
•varız?
•uğraşıyoruz
Amaçlar-Hedefler
Stratejiler
Uygulama
Planları
Programlar
Projeler
Bütçeler
Ne ?
•Neye ulaşacağız?
•yapacağız
Nasıl ?
•ulaşacağız
•yapacağız
ÖZEL MERSİN MERKEZ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
2.1.6. Öğrenci Durumu:
2013-1014
SINIFLAR
9.SINIFLAR
10.SINIFLAR
11.SINIFLAR
12.SINIFLAR
TOPLAM
E
48
48
K
81
81
T
129
129
2.1.7. Ödül durumu
ÖDÜL ALAN ÖĞRENCİ SAYILARI
Yıllar
Teşekkür
Takdir
2013-2014
-
Onur Belgesi
-
-
2.1.8. Disiplin durumu
ÖĞRENCİ SAYILARI
Yıllar
Disiplin kurulu
toplanma sayısı
2013-2014
-
Disiplin cezası alan
öğrenci sayısı
-
Kınama
Uzaklaştırma
-
-
2.1.9. Sosyal etkinlikler durumu
SOSYAL ETKİNLİK KULÜPLERİ
Yıllar
2013-2014
Sosyal kulüp sayısı
Kulüp çalışmalarında belge alan Öğrenci
Sayısı
10
-
ÖZEL MERSİN MERKEZ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
2.1.10. Öğrenci başarı istatistikleri
SINIF TEKRARI YAPAN ÖĞRENCİ SAYILARI
Yıllar
Öğrenci Sayısı
2013-2014
Sınıf Tekrarı yapan öğrenci sayısı
-
-
2.1.11. Doğrudan geçen öğrenci sayıları
DOĞRUDAN GEÇEN ÖĞRENCİ SAYILARI
Yıllar
2013-2014
Öğrenci Sayısı
Sorumluluğu bulunan öğrenci sayısı
-
-
2.1.12. Sorumluğu bulunan öğrenci sayısı
SORUMLULUĞU BULUNAN ÖĞRENCİ SAYILARI
Yıllar
2013-2014
Öğrenci Sayısı
-
Sorumluluğu bulunan öğrenci sayısı
-
ÖZEL MERSİN MERKEZ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
2.1.13. Okulun Fiziki İmkânları
FİZİKİ İMKANLAR
FİZİKİ İMKANLAR
FİZİKİ İMKANIN ADI
SIRA NO
SAYISI
1
Derslik Y
16
2
Hemşirelik Laboratuvarı
1
3
ATT Laboratuvarı
1
4
Fizik Laboratuvarı
Biyoloji Laboratuvarı
Kimya Laboratuvarı
Müzik Odası
Müdür odası
Öğretmenler odası
Zümre öğretmen odası
Memur odası
Hizmetliler odası
Çok amaçlı salon
Diğer
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
YERLEŞİM
TOPLAM ALAN
600m2
BİNA ALANI
200m2
BAHÇE ALANI
600m2
ÖZEL MERSİN MERKEZ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
2.1.14. Mali Durum:
KULUN
OKULUN YILLIK MALİ DURUMU
OKUL AİLE BİRLİĞİ HESABI
GELİRLER
2013-1014 GELİRLERİ
TUTARI
GİDERLER
TUTARI
-
-
-
Okulumuz 2013 yılında Eğitim-Öğretime başlamıştır.
2.1.15. Teknolojik Alt Yapı:
2013 YILI İTİBARİYLE TEKNOLOJİK ALTYAPI
AMAÇ DAHA İYİ TEKNOLOJİ
Okulumuzda tüm laboratuvar ve diğer alanlarda internet erişimi vardır. Tüm idari birimlerde
bilgisayar, yazıcı ve internet erişimi bulunmaktadır. Bazı sınıflarda internet erişimi mevcuttur.
Laboratuvarlarda projeksiyon sistemi kuruludur, Öğrenme ortamında kısmen bilgisayar ortamında
hazırlanmış dokümanlar kullanılmaktadır. Fotokopi ve baskı hizmetleri için yeterli makine vardır.
KURUMUN TEKNOLOJİK ALTYAPISI
Bilgisayar
Projeksiyon
Tarayıcı
Fotokopi makinesi
Dizüstü bilgisayar
Masa üstü bilgisayar
Lazer yazıcı
Nokta vuruşlu yazıcı
Mürekkep püskürtmeli
6
5
1
1
2
4
4
-
KURUMUN MALİ KAYNAKLARI
Okulumuzun mali kaynakları genel bütçe, okul aile birliği tarafından sağlanmaktadır.
ÖZEL MERSİN MERKEZ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
2.2.1. Öğrenci Yapısı
A. EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMU 2013-2014
1. Merkezi Sınavlardaki Başarı Durumu
Okulumuz Eğitim-Öğretime 2013-2014 döneminde başlamış olup henüz tüm öğrencilerimiz
9. Sınıftadır. Okulumuz ilk mezunlarını 2017 de verecektir.
2. Yarışmaya Katılım ve Başarı Durumu
Öğrencilerimize duyurularak yarışmalara katılmaları istenen dallarda öğrencilerimizin
katılımları sağlanmaktadır/sağlanacaktır. Ancak, okulumuz 2013 yılında Eğitim-Öğretime
başladığından henüz başarı durumu netleşmemiştir.
OKULUMUZDA REHBERLİH HİZMETLERİ;
Okulumuzda Genel Rehberlik çalışmalarının yanında bireysel rehberlik çalışmaları da
yapılmaktadır. Bu kapsamda Sene başında her sınıfa bir rehber öğretmen seçilmiştir, Genelde
Sınıf rehber öğretmenleri tarafından bire bir rehberlik hizmetleri verilmekte olup , sınıf
öğretmeninin yetersiz kaldığı durumlarda öğrenci ile idare yada Okul Rehberlik servisi
ilgilenmektedir. Okulumuzdaki Rehberlik Hizmetleri sene başında Okul Rehber öğretmeni
tarafında hazırlanan ‘Yıllık Çalışma Raporu ‘na göre Yürütülmektedir. Bir bir rehberlik hizmeti
kapsamında öğrencilerimize daha iyi hizmet üretmek adına ev ziyaretleri planlanmaktadır.
Bunun için okulda öğretmen ve idarecilerden oluşan gruplar teşekkül edilmiş ve bunlar uygun
gördükleri öğrenci velilerini önceden randevu almak üzere ziyaret ederler. Ziyaretleri ile ilgili
gördüklerini ve gözlemlerini Rehberlik Servisine aktarır ve bu bilgiler ışığında öğrencilerle
iletişim kurma yoluna gidilir. Okulumuzda veli ziyaretleri ile ilgili tablo aşağıdaki gibidir.
2013-2014
-
-
-
-
-
-
ÖZEL MERSİN MERKEZ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
B. SOSYAL-KÜLTÜREL FAALİYETLER
Okulumuzda 10 adet öğrenci kulübü kurulmuştur. Anılacak ve kutlanacak günlerle
ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğünce sene başında okullara gönderilen çalışma
programına göre öğrenci kulüplerine görev dağılımı yapılmıştır. Günü gelen program
okulumuzun konferans salonunda öğrencilerimize sunulmuştur.
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri 100 Temel Eser’den oluşan kitapları derslerinde
okutmuşlardır. Okul müdürü ve müdür yardımcıları tarafından öğrencilerimiz toplu halde iken
milli günlerimizle ilgili bilgiler verilmiştir.
Anılacak ve kutlanacak günlerle ilgili program dışında, Milli Eğitim Müdürlüğünce
okulumuza gönderilen yazılar doğrultusunda öğrencilerimize bilgiler verilmektedir.
ÖZEL MERSİN MERKEZ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
C. SPORTİF FAALİYETLER
Okulumuzun beton zeminden oluşan bahçesi ve kapalı alan Beden Eğitimi ve Spor
sahası olarak kullanılmaktadır.
Bu sportif alanları, önümüzdeki yıllarda artırmayı ve mevcut olan sportif alanları daha
kullanışlı hale getirmeyi düşünüyoruz. Özellikle son yıllarda okullarda artan şiddet olayları ve
devamsızlık problemlerinin önüne geçmek için öncelikle okulumuzdaki sportif alanların
artırılmasını ve öğrencilerimizi bu yolla şiddet olaylarından ve devamsızlık problemlerinin
giderileceğini düşünmekteyiz.
Spor Kulübü
Okulumuzda çeşitli spor dalları oluşturulma çalışmaları devam etmektedir.
Okulumuzda aşağıdaki dallarda öncelikli hazırlıklar yapılmaktadır.
1- Futsal
2- Jimnastik
3- Voleybol
D. PROJELER
Okulumuz 2013 yılında Eğitim-Öğretime başladığı için proje çalışmalarının önümüzdeki
dönemlerde planlanması düşünülmektedir.
KURUM KİMLİĞİNİN OLUŞMASI SÜRECİNDE YAPILAN
DİĞER ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR VE BAŞARILAR
*Modüler eğitim kapsamında eğitimin başarılı olabilmesi için her alan bünyesinde teknoloji
sınıflarının oluşturularak bilgisayar ve projeksiyon ile donatılması
*Kurum Kültürünün gelişmesi için BİZ dilinin daha çok kullanılmasına ve yetkilerin
paylaşılmasına yönelik çalışmaların daha çok önemsenmesi
*Okul laboratuvarlarının zenginleştirilmesi ve son teknoloji ürünü cihazlarla donatılarak ,
ders işlerken bunlardan istifade edilmesinin sağlanması
*Okulda Öğretmen-öğrenci–veli üçlemesi arasındaki ilişkiyi sağlıklı temellere oturtulmasına
yönelik aktivite ve çalışmaların önemsenmesi, arttırılması
ÖZEL MERSİN MERKEZ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
1.3. ÇEVRE ANALİZİ
1.3.1. VELİ PROFİLİMİZ
129
-
-
35
35
15
25
9
10
-
-
36
44
15
25
1
8
1.3.2. Paydaş Analizi
1.1.1
1.1.2
Tablo 2c.1 Paydaş Analizi
İç Paydaşlar
1. Milli Eğitim Müdürlüğü: Milli Eğitim Bakanlığının ürettiği politikaları uygulayan
ve okulun bağlı olduğu mercidir.
2. Öğretmenler: Hizmeti veren personellerdir.
3. Öğrenciler: Hizmetin sunulduğu paydaşlardır.
4 Veliler: Okullara maddi ve manevi destek sağlayabilme kapasitesi bulunur. Aynı
zamanda uyumlu işbirliği içinde olunması gereken kesimdir.
5. Okul Aile Birliği: Okulun tedarikçisi konumunda olup, okulun lojistik yönden
destekçisi ve işleticisi görevi vardır.
6. Eğitim Vakfı: Okulun tedarikçisi konumunda olup büyük projelerin
gerçekleştirilmesinde destekçidir
7. Memurlar: Görevli personeldir.
8. Destek Personeli: Görevli personeldir.
1.1.3 Dış Paydaşlar
1. Yerel Yönetimler: Eğitim hizmetin lojistik destekçileri olmaları beklenir.
2. Medya: Eğitimin niteliğinin arttırılmasında işbirliği kaçınılmaz ve lüzumlu olan
stratejik bir dış paydaştır.
3. Üniversiteler: Eğitim öğretim hizmetinin niteliği açısından destekçi ve işbirlikçi
konumda olması gereken tedarikçi ve müşteri sayılabilecek kesimdir. Bir taraftan
mezun öğrencileri sunduğumuz müşteri konumundadır.
4. Sivil Toplum Örgütleri: En stratejik destekçi konumundadırlar. Uyumlu bir işbirliği
ile bir gelişim fırsatıdırlar.
1.2.1. İç Paydaşlar
PAYDAŞ
LİDER
ÇALIŞANLAR
HİZMET
ALANLAR
İl Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Okul Müdürü
Öğretmenler
STRATEJİK
ORTAK
TEMEL
ORTAK


TEDARİKÇİ




Öğrenciler

Veliler

Okul Aile
Birliği

Eğitim Vakfı

Memurlar


Destek
Personeli


1.2.2. Dış Paydaşlar
PAYDAŞ
LİDER
ÇALIŞANLAR
HİZMET
ALANLAR
STRATEJİK
ORTAK
TEMEL
ORTAK
TEDARİKÇİ



Yerel Yönetimler
Medya
Üniversiteler
Sivil Toplum Örgütleri



Hastaneler

Sağlık İşleri Daire
Başkanlığı

İl Sağlık Müdürlüğü

Öğrenci Taşıma
Hizmetleri

Yayınevleri

Yemek Hizmetleri

1.2.1. Paydaş Hizmet Matrisi
PAYDAŞ HİZMET
MATRİSİ
Eğitim ve
Öğretim
Yatırım
Donanım
Sosyal kültürel ve
sportif etkenlikler
Hizmetiçi
Eğitim
Milli Eğitim
Müdürü
Öğretmenler
Öğrenciler
Veli
Okul Aile Birliği
Eğitim Vakfı
Memurlar
Destek Personeli
Yerel Yönetimler
Medya
Üniversiteler
Sivil Toplum
Kuruluşları








Rehberlik
Sivil
Savunma
Avrupa
Birliği
Projeleri
Toplum
Hizmeti































Çok
güçlü




Orta derecede ilişkili

Düşük








derecede İlişkili

ÖZEL MERSİN MERKEZ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
ÇEVRE ANALİZİ ETKİDEĞERLENDİRMESİ
POLİTİK
-2
-1
0
Etkisi
Olumlu
Etkisi Çok
Olumlu
Etkisiz
PEST Analizi (Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknoloji)
Etkisi Çok
Olumsuz
Etkisi
Olumsuz
ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
1
- Teşvik Kanunu
x
- Sınavsız MYO geçiş hakkı
x
x
- ÖSYS de uygulanan katsayı
- MEGEP Kapsamında uygulanan modüler eğitim
x
- Meslek liselerinde alan açılmasında genel ihtiyaçlar
TEKNOLOJİ
x
-2
-1
0
1
- Bilgisayar ve internet kullanımının artması
- İnternet kafelerin amacına uygun hizmet vermemesi
EKONOMİK
x
-2
-1
0
1
2
x
- Markalaşmış kuruluşların bölgemize yatırım yapması
x
-2
-1
- Veli eğitim seviyesinin düşüklüğü
x
- Sosyal-Kültürel faaliyet alanlarının yetersizliği
x
- Kültür turizm bölgesi olması
2
x
- Sağlık sektöründe acil iş gücü ihtiyacının olması
SOSYO-KÜLTÜREL
2
0
1
2
x
ÖZEL MERSİN MERKEZ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
V-
MİSYON VE VİZYONUMUZ
a) Misyonumuz
Misyonumuz
Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, ilgi ve yetenekleri
doğrultusunda yüksek öğrenime yönelmiş, kendine
güvenen, çevresi ile iyi ve olumlu iletişim kurabilen,
toplumsal değerlere duyarlı, olayları çok yönlü ve
objektif olarak değerlendirebilen, çağın gelişen
ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve becerilere
sahip, yabancı dili dünyadaki bilimsel ve teknolojik
gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanabilen,
liderlik özelliklerinin yanında işbirliği ve ekip
çalışmalarına yatkın bireyler olarak yetiştirmektir.
D)Vizyonumuz
Vizyonumuz
Her yönden nitelikli, sosyal, kültürel ve bilimsel altyapı ve
donanıma sahip,en az bir yabancı dili çok iyi bilen, aldığı
eğitimi yaşantısında uygulayabilen, değişime ve gelişime
açık, öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul eden, değerlerini
yaşayan ve yaşatan, sorumluluk sahibi, adaletli, ahlaklı,
hoşgörülü ve kişisel disiplin ilkelerine bağlı, kendine
güvenen, kendini sorgulayan, araştırmacı, çağdaş,
demokratik ve laik bireyler yetiştiren örnek bir eğitim
kurumu olmak
III-
İLKELERİMİZ VE DEĞERLERİMİZ:
HEDEF VE İLKELERİMİZ
1.Genellik ve eşitlik,
2.Planlılık
3. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları,
4. Yöneltme,
5. Eğitim Hakkı,
6. Fırsat ve İmkan Eşitliği,
7. Süreklilik
8. Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği,
9. Demokrasi Eğitimi,
10. Laiklik,
11.Bilimsellik,
12.Karma Eğitim,
13.Okul ve ailenin işbirliği,
14.Her yerde Eğitim
IV-
KURUMSAL DEĞERLERİMİZ
Okul çalışanları olarak;
1. Görevlerimizi yerine getirirken objektiflik ilkesini uygularız,
2. Tüm ilişkilerde insana saygı esasını uygular; çalışan ve hizmet alanların beklenti duygu ve
düşüncelerine değer veririz,
3. Kurumsal ve bireysel gelişmenin “Sürekli Eğitim ve İyileştirme” anlayışının uygulanması sonucu
gerçekleşeceğine inanırız ve bu doğrultuda eğitim ve iyileştirme sonuçlarını en etkin şekilde
değerlendiririz,
4. Çalışmalarda etkililik ve verimliliğin ekip çalışmalarıyla sağlanacağı anlayışı kabullenilerek ekip
çalışmalarına gereken önemi veririz,
5. Kurumsal ve bireysel gelişmelerin bilimsel verilerin uygulama hayatına geçirilmesiyle sağlanacağına
inanırız,
6. Kurumda çalışmaların bilimsel veriler doğrultusunda ve mevzuatına uygun olarak
gerçekleştirildiğinde başarı sağlanacağına inanırız,
7. Görev dağılımı ve hizmet sunumunda adil oluruz ve çalışanın kurum katkısını tanıyıp takdir ederiz.
8. Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar, her türlü desteği veririz.
1. GZFT (SWOT) ANALİZİ
GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ





Çok iyi bir dinamik öğretmen
kadrosu
Eğitim-öğretime elverişli iyi bir
bina
Seçkin bir veli profili
Kapalı spor alanı
Her
branş
için
donanımlı
laboratuvarların olması
ZAYIF YÖNLERİMİZ


TEHDİTLER
OKULUMUZUN FIRSATLARI

Kapalı spor salonu Hemşirelik,
ATT, Fizik, Kimya, Biyoloji
laboratuvarları olan iyi bir
donanımlı bina olması.
 Okula karşı bir önyargının
olmaması
 Okulumuzdan
mezun
olacak
öğrencilerimizin sağlık sektöründe
alacakları roller
 Merkezi bir yerde olması
Mersin’in sürekli göç alan bir il
olması
Öğrencilerimizin temel eğitimden
kaynaklı alt yapılarının düşük
olması


Okulumuzla ilgili dikkate değer
bir tehdit henüz mevcut değildir.
Etrafta yerleşim alanların olması
GÜÇLÜ YÖNLER
 Diğer kurum ve kuruluşlar, özel sektör, sivil
toplum kuruluşları ve çevreyle güçlü bir
işbirliği geleneğine sahip olunması.
 Şeffaf, paylaşımcı ve değişime açık liderlik
anlayışının hayata geçirilmiş olması.
 Okul Aile Birliği ve Eğitim destek veriyor
oluşu.
 Stratejik yönetim anlayışının uygulamaya
geçirilmiş olması.
 Çalışanların işbirliğine ve ekip çalışmasına
yatkın oluşu.
 Yönetici ve öğretmen kadrosunun yeterli
oluşu.
 Okul toplumunu oluşturan tüm bireyler
arasında güçlü bir iletişim ve koordinasyonun
oluşu.
 Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerinin diğer
paydaşlarca güvenilir bulunması.
 Demokrasi anlayışının yerleşmiş oluşu.
 Okul çalışanlarına ulaşmanın kolay oluşu.
 Okul kültürünün ve kimliğinin yerleşmiş
olması.
FIRSATLAR
 Üniversitelerle işbirliği imkânı olması.
 Gelişen teknoloji sayesinde bilgiye ulaşım
imkânlarının artması.
 AB projelerine katılım yolunun açık olması.
 Stratejik planlamanın devlet politikası haline
gelmesi.
 Hızlı teknolojik gelişmelerin eğitimde
kullanılabilirliği ve uygulamada devlet
politikası haline gelmesi.
 Ar-Ge ve bilgi teknolojisinin gelişmekte
olması.
 İlimizin Mersin gibi bir kültür merkezinde
olması.
ZAYIF YÖNLER
 Okulun fiziki şartlarının istenilen
seviyede olmaması.
 Toplum hizmeti sayısının az
olması.
TEHDİTLER
 İlimizde
bölgesel
farklılıkların olması.
sosyo-ekonomik
 Göç alan bir il olmamız nedeniyle
bölgesel nüfus artışının olması.
Stratejik Amaç 1:
Öğrencilerimizin sağlık sektöründe kalifiye bir eleman olarak yer almasını sağlamak.
İlimizde yüksek öğretimde okuyan gençliğin sayısını arttırmak
Stratejik Hedef 1.1:
Sağlık sektöründe halihazırda var olan personel ihtiyacını gidermek için donanımlı hemşireler
ve acil tıp teknisyenleri yetiştirmek.
Performans Göstergeleri/Hedef:
Okulumuz 2013 yılında Eğitim-Öğretime başladığından performans göstergeleri
oluşmamıştır.
Faaliyet / Projeler ve Maliyet Tablosu:
Okulumuz 2013 yılında Eğitim-Öğretime başladığından faaliyet ve projeler henüz planlanma
aşamasındadır.
5)MALİYETLENDİRME
A)MALİYET TABLOSU:
Okulumuz 2013 yılında Eğitim-Öğretime başladığından maliyet tablosu oluşmamıştır.
ÖZEL MERSİN MERKEZ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
B)KAYNAK TABLOSU:
KAYNAKLAR
2013
Genel Bütçe
-
Kantin
-
Okul Aile Birliği
-
Diğer
-
Toplam
-
ÖZEL MERSİN MERKEZ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
6)İZLEME VE DEĞERLENDİRME:
İZLEME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI
İzleme ve Değerlendirme aşağıdaki esaslara bağlı kalınarak yapılacaktır:
♦ Her eğitim öğretim yılı başında o yıl gerçekleştirilecek her bir hedef veya faaliyet için, sorumlu
kişiler
belirlenecektir. Bu kişilerin, öğrenen, okul anlayışını bir davranış olarak benimsemiş
olmasına dikkat edilecektir.
♦ Her çalışma yılı için okul gelişim planı hazırlanacaktır.
♦ Her çalışma yılı /dönemi ekiplerce faaliyet için bir iyileştirme planı hazırlanacaktır. Ve OGYE
başkanına teslim edeceklerdir.
♦ Sorumlu kişi veya ekipler her ay rapor düzenleyerek amaca ulaşma veya hedefin
gerçekleşme düzeyi hakkında bilgi sunacaklardır.
♦ Faaliyetler performans göstergelerine göre değerlendirilecektir. Bu bakımdan her
çalışma öncesinde performans göstergeleri gözden geçirilecektir.
♦ Çalışmalarda verilerin kullanılması ve her şeyin rakamlarla ifade edilmesi sağlanacaktır.
♦ Tüm çalışmalar açıklık ve hesap verebilirlik ilkesine uygun olarak gerçekleştirilecektir.
♦ Yapılan çalışmaların sonucuna göre Stratejik Plan gözden geçirilecektir.
İMZA SİRKÜLERİ
STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
SIRA NO
ADI SOYADI
GÖREVİ
1
HÜSEYİN SABRİ KARAGÜLLE
OKUL MÜDÜRÜ
2
SEVİLAY AÇIKEL ÇETİN
3
İLYAS KILINÇ
4
ERDAL RİGAN
CANDAN YİĞİT
ÖĞRETMEN
OKUL AİLE BİRLİĞİ
BAŞKANI
ÖĞRETMEN
5
VELİ
İMZA
Download

2014 STRATEJİK PLANLAMA ( 1544Kb)