KASIM
İçindekiler
ARCUS YETENEKLİ ELLER ANAOKULU
KASIM / NOVOMBER 2014
ARCUS
Monthly
Sevgili Ailelerimiz
Bu ayki sayımızda;
 Kurucu Müdür Naciye Gül
Şahin ‘nin Kasım yazısı…
 Öğreneceğimiz
kavramlar…
 Bu ayki konularımız neler?
 İngilizcede ve Fransızca ‘
da neler öğreniyoruz?
 Kahve molasında
“Güzellikler” isimli
yazımızı okuyoruz.
 Aile katılımın’ da “Kapı
Süsü” etkinliğimizi
gerçekleştirelim.
 Bu ay kimler doğmuş?
 Çocuk kalbi…
 Mini program…
 Yemek listemiz…
Merhaba
Çocuğun gelişiminde 0-6 yaş son derece önemlidir. Çocuğun, sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimin hızlı olduğu
dönemdir. Bu dönemde kimi veliler; “Daha çok küçük yapmasa da, bilmese de olur, nasıl olsa büyünce öğrenir. Çocuğum
daha oyun çocuğu.” derler 
Oysa tam da bu dönemde çocukların algıları son derece açıktır ve verilenleri mükemmel biçimde kavrarlar. Düzgün
biçimde hem duyusal,
Hem görsel hem de duygusal bağlamda düzenli biçimde yapılan aktarımları hemen alır ve “kaydederler”. Öğrenmeye son
derece açıktırlar.
Bu dönemde öğrenme yeteneklerini kas gelişmeleri ile kıyaslamamak gerekir. Evet, bazı eylemleri kas güçleri yeterli
olmadığı için yapamayabilirler ama beyinleri bilgiye aç hızlı çalışan bir bilgisayar gibidir. Tam da bu nedenle, siz
okuduğunuzda kitapları ezberleyebilir ya da 3 yaşındaki bir öğrencimizin dinozorların isimlerini resimlerine bakıp
söyleyebilmesi gibi bizleri hayretler içinde bırakan hafıza becerileri gösterebilirler 
Bu noktada bize düşen; yaşını göz önüne alarak oyunlarla, keyif alarak, sıkmadan, bıktırmadan çocuklarımızın eğitimini
sağlamaktır.
Bu öğretim yılına, yeni eğitim yöntemleri ile zenginleşmiş eğitim planıyla başlıyoruz.
Gelin birlikte bu eğitim yöntemlerinin ne olduğuna ve daha önemlisi neden gerekli olduklarına bir bakalım.
Sizlerle paylaşacağımız ve bu yıl yeni uygulamaya başladığımız ilk eğitim yöntemi proje tabanlı eğitim modeli(PYP)’dir.
PYP 3-12 yaş aralığındaki çocuklar için tasarlanmış uluslararası bir eğitim metodudur. PYP düşünen eleştirebilen, saygılı,
farklılıklara duyarlı, insanlık değerlerinin bilincinde, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen bireyler olarak yetişmelerini
sağlar.
İkincisi ise “High Scobe” Metodu yani “Planla, Yap, değerlendir.
” Bu süreç öğretmenlerin “çalışma zamanında ne yapmak istersiniz” sorusuyla başlar.
Takiben çocuklar planlarını belirtirler daha sonra onları uygularlar.
Daha sonra çocuklar yaptıklarını öğretmenleriyle beraber değerlendirirler.
“Gems programı” ise bir matematik ve fen etkinliğidir.
Bu programda fen ve matematik dersleri uygun ortamlar hazırlanarak deneylerle, araştırmalarla, kendi fikirleriyle ve
kaynak materyallerle keyifli ve eğlenceli hale getirilir.”
“Montessori Eğitimi”, çocuğa öğretmenden bağımsız, kendi kendine yapabilme, fırsat verme, kendini yönetebilme gibi
becerileri kazandırmayı hedefler.
Bu eğitim metodunda öğretmen çocuklara materyalleri verir, fakat müdahale etmez.
Gelelim “Scamber eğitim metodu”na.
Bu, benim en sevdiğim eğitim metodu
.doğar”
n
“
Scamber
felsefesinin
metodu”
;“
Her fik
temelini oluşturduğu yaratıcı düşünme etkinliğidir. Çocuk bu etkinliği yaparken yeni fikirler üretir, buluşlar yapar.
Ezbercilik kesinlikle yoktur. Teknik olarak beynin gelişiminde etkin rol oynar.
Yeni eğitim öğretim yılının çocuklara ve bize hayırlı olmasını diliyorum.
Sevgilerimle.
Kurucu
Naciye Gül Şahin
KASIM AYI TİYATRO PROGRAMI
Merhabalar
Kas1m ay1nda ormandaki hayvan dostlar1m1zla bulu_uyoruz. Onlar1n yeteneklerinini ve karakteristik özelliklerini
gözlemliyoruz. Geçimsiz E__e• imizin dönü_ümüne ve ba_1ndan geçen olaylara _ahit oluyoruz. Oyunumuzun
sonunda seyirci çocuklarımızı sahneye alarak ormandaki _enli• i ba_lat1yoruz.
ORMANDAK0^ ENL0K
Karakterler
Pembe Panter
Benekli 0nek
Sevimli Ayı (vine the Pooh )
Geçimsiz E__ek
Oyunumuz, Orman hayvanlar1n1n yeteneklerini gösterdi• i ve e• lendi• i Orman Amfi Tiyatrosunda
ba_lamaktad1r. Her hafta sonu oldu• u gibi bu haftas1nda orman halk1sahnededir. Geçimsiz e_e• imiz ^ ap sap
orman halkının hiç bir e• lencesine kat1lmamakta ve etkinlikleri uzaktan gizlice seyrtmektedir. Çünkü kendi d1_
görünü_ünü çirkin bulur. Hayvan arkada_lar1n1n d1_ görünü_üyle alay etmesinden korkar. Ancak kimsenin böyle
bir niyeti yoktur. Aksine ^ ap_ap1oldukça sevimli bulurlar. Günlerden bir gün Benekli 0nek bu e• lencelerden
birinde sahnede bir masal anlat1r. Bu masalda çirkinli• in d1_ görünü_te olmad1• 1mesaj1n1n alt1çizilir. Güzel ve iyi
bir hayvan olman1n s1r11vurgulan1r. Bu masala kulak veren ^ ap_ap ilk defa mutlu olur. Uzun süredir gülmeyen
yüzü güler ve Benekli ile konu_maya, derdini anlatmaya ba_lar. Benekli 0nek, ^ ap_ap'1dü_ündü• ü bu gereksiz
fikirlerden uzakla_t1r1r. Birbirleriyle oyunlar oynayacaklar1na ve her haftasonu tertiplenen e• lencelere kat1laca• 1na
söz verir ^ ap_ap...
Her_ey tatl1ya ba• land1derken aniden sahnede avc1y1görürüz. Avc1, ^ ap_ap'1ve Benekli'yi tuza• 1na dü_ürür.
Uzun süredir Benekliden ve ^ ap_apdan haber alamayan hayvan dostlar1onlar1aramaya koyulur. Onlar1aramak
için her yolu deneyen hayvan dostları bir türlü sonç alamazlar. Ormanda düzenlenen e• lencelere ara verilmi_tir.
Orman halkı üzgündür. Herkes tam ümidi kesmi_ken, kar_1lar1nda bir sabah Benekli'yi ve ^ ap_ap'1
görürler. Benekli ve ^ ap_ap avc1ya dersini vermi_ ve kurtulmu_lard1r. Ormanda adeta bir _enlik havas1esmi_tir.
Orman hayvanlar1bu olay1kutlamak için bir _enlik yapma karar1alm1_t1r.
^ ap_ap, olan bütün bu olaylar kar_1s1nda ne kadar sevildi• ini anlar. Bugüne kadar kendi dü_ünceleriyle akl1n1
bo_ yere yordu• unu ve e• lencelere kat1lmakta geç kald1• 1n1söyler. Art1k ^ ap_apta di• er orman hayvanlar1gibi
Amfi Tiyatrodaki e• lencelerde yerini alacakt1r. Yeni düzenlenen _enli• e seyirci çocuklar1m1zda davetlidir. Tüm bu
ya_analar1n ard1ndan seyirci çocuklar1m1zda sahneye ça• 1r1larak ormandaki _enli• imiz ba_lar.
Yazan: L. Vildan Kandara
Yöneten: Can Kandara - L.Vidan Kandara
Koreografi: Can Kandara
Kostüm: Nurcan Önder
Müzik: Pink Penthouse Albüm, Adana Twins, Ren
OKUL KADROMUZ
NACİYE GÜL ŞAHİN
KURUCU
CAN KANDARA
MODERN DANS& BALE
HATİCE ŞİMŞEK
MÜDÜR
ÖZER YURTSEVER
MÜZİK ÖĞRETMENİ
ÖĞRETMENİ
FADİK KAYMAK
MERVE NERGİZ
SATRANÇ ÖĞRETMENİ
NİLAY ORMANLI
İNGİLİZCE & FRANSIZCA
SINIF ÖĞRETMENİ
AYSE ÇOBAN
DRAMA ÖĞRETMENİ
ÖĞRETMENİ
SONGÜL BAYRAM
ZEYNEP SADİOĞLU
SINIF ÖĞRETMENİ
SINIF ÖĞRETMENİ
GÖZDE SARGIN
SINIF ÖĞRETMENİ
EBRU SARIYER
SINIF ÖĞRETMENİ
5,6 YAŞ
Sayı kavramı:4.5.6
Renk Kavramı: Turuncu, Yeşil, Mor
Şekil Kavramı: Kare, Dikdörtgen
Kavramlar: Eski-Yeni, Kalabalık- Tenha, İnce-Kalın, YüksekAlçak, Boş-Dolu, Aynı-Farklı, Az –Çok, Yerli-Yabancı
3,4 YAŞ
Sayı kavramı:4.5.6
Renk Kavramı: Turuncu, Yeşil, Mor
Şekil Kavramı: Kare, Dikdörtgen
Kavramlar: Eski-Yeni, Kalabalık- Tenha, İnce-Kalın, Yüksek-Alçak,
Boş-Dolu, Aynı-Farklı, Az –Çok, Yerli-Yabancı
2 YAŞ
Sayı Kavramı: 4
Renk Kavramı: Mavi
Şekil Kavramı: Kare
Kavramlar: Boş-Dolu, Az- Çok, Yüksek-Alçak, Eski,
ATATÜRK
VE
ATATÜRKÇÜLÜK
BENİM ŞEHRİM
BENİM ÜLKEM
(17-28) KASIM
5,6 YAŞ
ÇALIŞKAN ARILAR SINIFI
(03-14 ) KASIM
•
•
•
•
HIGH
•
PYP& KONU İŞLENİŞİ
Atatürk kimdir? Sorusunu sorarak konuya
giriş yapacağız.
Atatürk ile ilgili bilgi ve resimler
toplayarak Atatürk hakkında sohbet
edeceğiz.
Atatürk’ün anne-babasının, doğduğu yerin
ismini öğreneceğiz ve hayatını anlatan bir
C.D. izleyerek Atatürk’ü daha yakından
tanıyacağız.
Atatürk’ün ilkelerini öğrenip nasıl
yaşatabileceğimiz hakkında konuşacağız.
SCOPE & KÜÇÜK ÇEMBER SAATLERİ
Artık materyalleri kullanarak Atatürk
PYP& KONU İŞLENİŞİ
Ülkemizi harita üzerinden göstereceğiz,
•
ardından ülkemizin tarihi yerlerini
öğreneceğiz.
Ülkemizin haritadan bölgelerini ve
•
zenginliklerini öğreneceğiz.
Ben hangi şehirde yaşıyorum? sorusunu
•
sorarak hangi şehirde ve hangi semtlerde
oturduğumuzu öğreneceğiz.
Şehrimizdeki tarihi yerleri ve önemini
•
öğrenerek beyin fırtınası yapacağız.
HIGH SCOPE & KÜÇÜK ÇEMBER SAATLERİ
•
Çalışma sayfasındaki boğaz köprüsünü
artık materyallerle süsleyeceğiz.
resmini oluşturacağız.
•
Sihirli boya tekniğiyle Atatürk portresini
Yırtma-yapıştırma tekniğini kullanarak
•
peri bacalarını tamamlayacağız.
oluşturacağız.
•
Grup çalışması yaparak Atatürk
Yuvarlama tekniğini kullanarak ülkemizde
•
bulunan Van Gölü’nü oluşturacağız.
resimlerinden Atatürk panosu
oluşturacağız.
•
materyallerle süsleyeceğiz.
Yuvarlama tekniğini kullanarak anıtkabir
resmini tamamlayacağız.
•
Kız Kulesi adlı proje çalışmamızı artık
•
Yırtma yapıştırma tekniğini kullanarak
•
Türkiye haritasını yapacağız.
Püskürtme boyayla Atatürk resmi
yapacağız.
KAVRAMSAL ve BİLİŞSEL ÇALIŞMALAR
•
Çalışma sayfasındaki nesneleri üçerli
gruplama yaparak daire içine alacağız.
•
Dikdörtgen ve kare şekillerinden
yaratıcılığımızı kullanarak bir nesne
oluşturacağız.
•
KAVRAMSAL ve BİLİŞSEL ÇALIŞMALAR
•
sayı bulmaca oyunu ile bulacağız.
•
•
farklı olan blokları başka bir yerde
toplayarak aynı-farklı kavramını
öğreneceğiz.
•
Okulumuzda bulunan merdivenlerden aşağı
ve yukarı çıkarak, aşağı-yukarı kavramını
öğreneceğiz.
GEMS VE MONTESSORI ETKİNLİKLERİ
• “Atatürk’ün ilkokul günleri” adlı damamızı
gerçekleştireceğiz.
İstediğimiz sayı ya da şekillerden birini
seçip kuklasını yaparak kendi
Sınıfımızda yeşil turuncu mor renk köşesi
Aynı olan Legoları bir yerde toplayıp,
Sınıfımızda bulunan dikdörtgen ve kare
şekillerini inceleyeceğiz.
yaratıcılığımızı ortaya koyacağız.
oluşturacağız.
•
Sınıfımızda saklanan “1.2.3.4” sayılarını
•
Aşağı-yukarı kavramlarıyla ilgili
pekiştirme çalışmaları yapacağız.
•
Kitabımızda eski-yeni kavramlarını
tamamlayarak farklılıkları öğreneceğiz.
GEMS VE MONTESSORI ETKİNLİKLERİ
•
“Türkiye’m” adlı şarkıyı öğreneceğiz ve
ardından orff çalışmalarına katılacağız.
•
“İstanbul’u tanıyoruz “adlı drama mızı
gerçekleştirerek keyifli vakit geçireceğiz.
ATATÜRK
VE
ATATÜRKÇÜLÜK
(03-14 ) KASIM
4 YAŞ
AYIŞIĞI SINIFI
BENİM ŞEHRİM
BENİM ÜLKEM
(17-28) KASIM
PYP& KONU İŞLENİŞİ
•
•
Atatürk kimdir? Neler yapmıştır? Sorusuna
PYP& KONU İŞLENİŞİ
•
cevap bulacağız.
harita üzerinden göstereceğiz ardından Ben
Atatürk nerede ne zaman doğmuştur. Sorusunu
hangi şehirde yaşıyorum? Sorularını karşılıklı
soru-cevap eşliğinde yanıtlayacağız. Atatürk’ün
sohbet ederek cevaplandıracağız.
fotoğraf albümünü inceleyip, ailesi hakkında
•
sohbet edeceğiz.
•
Atatürk’ün yaptığı yeniliklerden bahsederek
yerlerini ve zenginliklerini öğreneceğiz.
•
araştırarak sınıfımıza getirdiğimiz bilgileri
arkadaşlarımızla paylaşacağız.
•
Şehrimizdeki tarihi yerleri ve önemini
•
Doğal güzelliklerimizi korumak için neler
İzleyeceğimiz eğitim CD’lerinden görerek
öğrenerek beyin fırtınası yapacağız.
yönlerinden (vatanseverliği, iyi kalpliliği vb.) ,
yapabiliriz? Sorusuna cevaplar arayacağız.
anılarından keyifle bahsedeceğiz ve Atatürk’ün
aramızdan ayrıldığını ve Anıtkabir de yattığını
öğreneceğiz.
etkinliğimizi hazırlayacağız.
Artık malzemelerimizi kullanarak Atatürk resmini
çerçeveleyeceğiz.
Yuvarlama ve boyama tekniğini kullanarak Atatürk
KAVRAMSAL ve BİLİŞSEL ÇALIŞMALAR
Çalışma sayfamızda bulunan 3 rakamının
•
•
Sınıf tahtamıza kare şeklini çizip öğreneceğiz, daha
isimlerini söyleyeceğiz.
Çalışma sayfamızda bulunan yeni-eski kavramını
çalışmamızı hazırlayacağız.
•
Tuz seramiği tekniğini kullanarak peri
bacaları yapacağız.
KAVRAMSAL ve BİLİŞSEL ÇALIŞMALAR
•
Kitabımızın çalışma sayfasındaki dört
rakamını noktalarından geçerek
tamamlayacağız.
•
•
“Saat Dokuz’u beş geçe” isimli şiiri dramatize
ederek söyleyeceğiz.
Çalışma sayfamızdaki nesne ve varlıklardan
daire şeklinde olanları ana renklere
boyayacağız.
•
Sınıfımızda kenar ve köşeleri bularak kenarköşe kavramını pekiştireceğiz.
öğrenmek için eski eşyaları bulup boyayacağız.
GEMS VE MONTESSORI ETKİNLİKLERİ
Mukavva karton ve çeşitli malzemeleri
kullanarak üç boyutlu galata kulesi
sonra sınıfımızdaki kare şeklinde olan nesnelerin
•
Artık materyallerimizi kullanarak üç boyutlu
boğaz köprüsü çalışmamızı tamamlayacağız.
•
noktalamalarını tamamlayacağız, ardından gözlerimizi
üç defa kırpacağız.
Hazırlamış olduğumuz haritamızın bazı illere
süsleyeceğiz.
rozetimizi oluşturacağız.
•
HIGH SCOPE & KÜÇÜK ÇEMBER SAATLERİ
Boyama tekniğini kullanarak “Türkiye
ait ünü olan resimlerini koyarak
Çay ve kartonları kullanarak Atatürk’ün gölgesini
yapacağız.
•
•
Çeşitli dergi ve gazetelerden edindiğimiz
Atatürk resimlerini kullanarak Atatürk albümü
•
•
haritasını” boyayacağız.
HIGH SCOPE & KÜÇÜK ÇEMBER SAATLERİ
•
Kendi memleketimize ait tarihi yerleri
yeniliklerin bizlere ne gibi faydaları olduğunu
öğrendiklerimizi pekiştireceğiz, Atatürk’ün çeşitli
•
Ülkemizin haritadan bölgelerini, tarihi
beyin fırtınası oluşturacağız, ardından bu
konuşacağız.
•
Bizim bulunduğumuz ülke neresi? Ülkemizi
GEMS VE MONTESSORI ETKİNLİKLERİ
•
“İstanbul” adlı şarkıyı öğreneceğiz ve ardından
orff çalışmalarına katılacağız.
ATATÜRK
VE
ATATÜRKÇÜLÜK
(03-14 ) KASIM
3 YAŞ
GÖKKUŞAĞI SINIFI
PYP& KONU İŞLENİŞİ
BENİM ŞEHRİM
BENİM ÜLKEM
(17-28) KASIM
PYP& KONU İŞLENİŞİ
•
Atatürk ‘ü tanımakla başlıyoruz.
•
Ülkemizi ve şehirlerimizi tanımakla başlıyoruz.
•
Atatürk kimdir? Annesi, Babası kimdir?
•
Hangi ülkede, şehirde yaşadığımızı öğreniyoruz.
•
Atatürk’ün okuduğu okulları öğreniyoruz.
•
Doğduğumuz şehri öğreniyoruz.
•
Atatürk ‘ün kaç yılında doğduğu ve öldüğünü,
•
İstanbul ‘un tarihi güzelliklerinden, Galata
•
mezarının nerede olduğunu öğreniyoruz.
kulesinden, Boğaz köprüsünden, Kız kulesini
Atatürk ‘ün getirdiği yenilikleri öğreniyoruz.
öğreniyoruz.
HIGH SCOPE & KÜÇÜK ÇEMBER SAATLERİ
•
Yırtma yapıştırma tekniği ile Anıtkabir çalışması
yapıyoruz.
•
Yuvarlama tekniğini kullanarak Türk Bayrağı
HIGH SCOPE & KÜÇÜK ÇEMBER SAATLERİ
+
•
Köprüsünü yapıyoruz.
•
yapıyoruz.
•
Atatürk ve Anne –Babasının resimlerini boyama
Türkiye Haritasını boyama çalışması ile
yapıyoruz.
•
çalışması ile tamamlıyoruz.
•
Ayın projesi kapsamında 3 boyutlu Boğaz
Kız Kulesini yırtma – yapıştırma tekniği ile
tamamlıyoruz.
Ayın projesi kapsamında Atatürk köşesi
yapıyoruz.
KAVRAMSAL ve BİLİŞSEL ÇALIŞMALAR
•
Çalışma sayfasındaki nesneleri büyük-küçük
KAVRAMSAL ve BİLİŞSEL ÇALIŞMALAR
•
şeklinde daire içine alacağız.
•
Kare ve dikdörtgen şekillerini öğreneceğiz.
•
Sınıfımızda turuncu renk köşesi oluşturacağız.
•
Sıcak-soğuk kavramını öğrenip etkinlikler
öğreniyoruz.
•
Hayvanları tanıyoruz, hayvan ürünlerini
öreniyoruz.
•
Organlarımızı öğreniyoruz.
GEMS VE MONTESORİ ETKİNLİKLERİ
GEMS VE MONTESORİ ETKİNLİKLERİ
“Atatürk ölmedi” şarkısını öğreneceğiz.
Sınıfımızda yeşil rengini gösterip, yeşil rengini
öğreniyoruz.
•
yapacağız.
•
Çalışma sayfasındaki kızgın kavramını
•
“İstanbul han kapısında “ isimli çember oyununu
oynuyoruz.
ATATÜRK
VE
ATATÜRKÇÜLÜK
(03-14 ) KASIM
2 YAŞ
PAMUK ŞEKERLERİ SINIFI
BENİM ŞEHRİM
BENİM ÜLKEM
(17-28) KASIM
PYP& KONU İŞLENİŞİ
PYP& KONU İŞLENİŞİ
•
Atatürk kimdir?
•
Hangi şehirde yaşadığımızı öğreniyoruz.
•
Anne ve Baba’sının adı nelerdir?
•
Hangi ülkede yaşadığımızı öğreniyoruz.
•
Ülkemize neler yapmıştır?
HIGH SCOPE & KÜÇÜK ÇEMBER SAATLERİ
•
Atatürk portresini süslüyoruz.
•
Çiçek faaliyeti yapıyoruz.
•
Katlama tekniği ile “köpek” yapıyoruz.
•
4 sayısının kuklasını yapıyoruz.
HIGH SCOPE & KÜÇÜK ÇEMBER SAATLERİ
•
Katlama tekniği ile çiçek yapıyoruz.
•
El figürü kullanarak maske yapıyoruz.
•
“Şehrimiz” resmini serbest boyama teknikleri ile
boyuyoruz.
KAVRAMSAL ve BİLİŞSEL ÇALIŞMALAR
KAVRAMSAL ve BİLİŞSEL ÇALIŞMALAR
•
•
Çalışma sayfasındaki nesneyi “mavi “ renk
•
Mavi bulutları çizgi ile birleştiriyoruz.
boyuyoruz.
•
Çalışma sayfasındaki karenin içini “mavi” renk
boyuyoruz.
Mavi renk olan nesnelerin isimlerini söyleyip,
daire içine alıyoruz.
•
Çalışma sayfamızdaki sayılardan 4 rakamını
buluyoruz ve mavi renge boyuyoruz.
GEMS VE MONTESORİ ETKİNLİKLERİ
GEMS VE MONTESSORI ETKİNLİKLERİ
•
“Atatürk “ şarkısını öğreniyoruz.
•
Fasulye şarkısını öğreniyoruz.
•
Ali Baba Saatin Kaç oyununu öğreniyoruz.
•
İstanbul isimli çember oyununu oynuyoruz.
•
Kutu Kutu pense oyununu öğreniyoruz.
•
Heykel oyununu oynuyoruz.
Kasım Aralık İngilizce Ders Programı
November-December English Curriculum
( 2 -3 years old)
1. Week
Words List, What is this?
-Book, table, chair
What is this? This is a chair.
Flash cards, paintings, games
2. Week
Where is the chair? Where is the table? Point to them!
Games, flash cards, related games with the words.
3. Week
Days of the week. Can you name them?
Monday, Tuesday, Wednesday,Thursday, Saturday, Sunday
Related songs, and activities
4. Week
Repeating all the things we have learnt with songs and games
November- December English Curriculum
( 3- 4 years old)
1.Week
Words List – What is around the classroom?
-Book, table, chair, bag
What is this? This is a chair.
Flash cards, paintings, games
2.Week
Prepositions (on/under)
Where is the chair? Where is the table? Point to them!
The book is on the chair. The bag is under the table.
Games, flash cards, related games with the words.
3. Week
Days of the week. Can you name them?
Monday, Tuesday, Wednesday,Thursday, Saturday, Sunday
Related songs, and activities
4. Week
Repeating all the things we have learnt with songs and games
November- December English Curriculum
(5-6 years old)
1.Week
Words List What is around the classroom?
Can you name them?
-Book, table, chair, bag
What is this? This is a chair.
Flash cards, paintings, games
2.Week
Prepositions (on/under)
Where is the chair? Where is the table? Point to them!
The book is on the chair. The bag is under the table.
Games, flash cards, related games with the words.
3.Week
Days of the week. Can you name them?
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, Sunday
Related songs, and activities
4.Week
Repeating all the things we have learnt with songs and games.
Kasım Aralık Fransızca Ders Programı
(Novembre- Decembre Curriculum)
2-3 ans
1. Semain
Les chiffres (1.2.3.4.5)
Avec des exercices, des chansons et des activités
2. Semain
Les couleurs (jaune, bleu, rouge)
Avec des exercices, des jeux avec ballons, des chansons et des activités de peinture.
3. Semain
Les animaux (le chat, le singe)
Avec des exercices, des loisirs créatifs, des chansons et des activités.
4. Semain
Repeter avec moi!
(Novembre- Decembre Curriculum)
3-4 ans
1. Semain
Les chiffres (1.2.3.4.5.6)
Avec des exercices, des chansons et des activités
2. Semain
Les couleurs (jaune, bleu, rouge)
Avec des exercices, des jeux avec ballons, des chansons et des activités de peinture.
3. Semain
Les animaux (le chat, le singe, le serpent, l’oiseau)
Avec des exercices, des loisirs créatifs, des chansons et des activités.
4. Semain
Repeter avec moi!
(Novembre- Decembre Curriculum)
5-6 ans
1. Semain
Les chiffres (1.2.3.4.5.6.7)
Avec des exercices, des chansons et des activités
2. Semain
Les couleurs (jaune, bleu, rouge), et les commandements
Levez-vous !
Asseyez-vous !
Avec des exercices, des jeux avec ballons, des chansons et des activités de peinture.
3. Semain
Les animaux (le chat, le singe, le serpent, l’oiseau)
Avec des exercices, des loisirs créatifs, des chansons et des activités.
4. Semain
Repeter avec moi!
SATRANÇ BÜLTENİ
1.Hafta
*Geçen hafta öğrendiğimiz Kale’yi hatırlıyoruz.
*Yeni taşımız AT’ı öğreniyoruz.
-At ”L” gider (iki düz gider sonrasında sıkılır ya sağa ya da sola döner.)
At iki düz bir yan gider diyoruz.
-At 3 puandır.
-Satranç taşlarınız üzerinden atlayan tek taştır.
*AT’ın yiyebileceği meyveler(piyon) oyununu pano üzerinde oynuyoruz.
2.HAFTA
*Geçen hafta olan At taşını tekrar ediyoruz.
* Diyagram üzerinde alıştırma yapıyor ve elma oyununu oynuyoruz.
*AT’ın boyama çalışmasını yapıyoruz.
3. HAFTA
*Geçen hafta öğrendiğimiz AT’ı hatırlıyoruz.
*Yeni taşımız Fili öğreniyoruz.
-Fil çapraz gider (sütten süte, çikolatadan çikolataya)
-Fil 3 puandır.
-Satranç taşlarınız üzerinden atlayamaz.
*Fil ’in yiyebileceği meyveler (piyon) oyununu pano üzerinde oynuyoruz.
*Satranç animasyonları seyrediyoruz.
4. HAFTA
*Geçen hafta olan Fil taşını tekrar ediyoruz.
*Diyagram üzerinde Fil ile alakalı alıştırma yapıyor ve elma oyununu
oynuyoruz.
*Satranç şarkısı eşliğinde boyama çalışmasını yapıyoruz.
SATRANÇ EĞİTMENİ
FADİK BALAMAN KAYMAK
DAVRANIŞ GELİŞTİRME
•
Bizim için zararlı olan eşyaları ellememeliyiz.
•
İstediğimiz bir eşyamıza ulaşmak için büyüklerimizden yardım istemeliyiz.
DEĞERLERİMİZ
•
“Dürüst olma”
•
Arkadaşlarımızla ve ailemize karşı dürüst olmazsak neler olabilir?
SCAMPER (FARKLI DÜŞÜNME)
● Sence saçlarımızı tarak yerine başka ne ile tarayabiliriz?
● Küvet olmasa bebekler nerede yıkanırdı?
PROBLEM ÇÖZME
●Bahçede top oynarken birden bire topun caddeye fırladığında nasıl topunu alabiliriz?
SPOR DALI
●Bisiklet nasıl bir taşıttır?
●Bisiklet nerede icat edilmiştir?
●Bisiklet kullanmanın bize yararları nelerdir?
DENEY
•
Mum Deneyi
DİKKAT ÇALIŞMASI
●Kış mevsimi ile ilgili iki resim arasındaki 5 farkı bulacağız.
SOSYAL VE KÜLTÜREL EĞİTİM
●İlk Türk kadın pilot kimdir?
BU YERLERİ BİLİYORMUSUNUZ?
●Kapadokya neresidir?
PROJE KONUMUZ
•
Şapka nedir?
•
Şapka çeşitleri nelerdir?
•
Şapka takmanın bize ne gibi yararı vardır?
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
•
Kızılay haftası(29 Ekim -4 Kasım)
•
Atatürk haftası (10 -16 Kasım )
•
Öğretmenler günü ( 24 Kasım )
PARTİMİZ
•
RENK PARTİSİ
GEZİLERİMİZ
•
DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ( 27 KASIM)
BU AYKİ KİTAPLARIMIZ
•
•
•
•
•
FİL FİL ATATÜRK’Ü TANIYOR.
FİL FİL İSTANBUL’ U TANIYOR.
ÜLKEMİZİN GÜZEL YELERİ
İNCİ GİBİ DİŞLER
İYİLİKSEVER TAVŞAN
ÖZEL GÜNLERDE NELER
YAPIYORUZ?
Pazartesi: Oyuncak günümüz
Evden en sevdiğimiz oyuncaklarımızı getirdiğimiz, en eğlenceli günümüz. (Her
öğrenci bir çeşit oyuncağını getirir. Oyun saatinde arkadaşlarıyla paylaşması sağlanır.
Grup halinde oynanabilecek oyuncakların tercih edilmesi çocukların kaynaşmasını ve
paylaşma becerilerini geliştirir.)
Salı: Sürpriz günümüz
Arkadaşlarımızla paylaşmak istediğimiz yiyeceklerimizi (zararlı olmamasına dikkat
ederek) okulumuza getirdiğimiz paylaşım günümüz. (Her öğrenci her hafta sınıf
sayısına göre arkadaşlarına sürpriz getirir.)
Çarşamba: Renk günümüz
Haftanın rengine göre giyindiğimiz en modern günümüz. (Haftalık bültenlerimizde
yer alan renge göre herkes kıyafetlerini giyip renkleri temsil eder. )
Perşembe: Kitap günümüz
En sevdiğimiz hikâye kitabımızı getirip, kitap okuma saatlerini düzenlediğimiz en
entelektüel günümüz. (Çocukların dil gelişimini ve hayal dünyalarını geliştirdikleri
hikâye saatleri düzenlenir. Hikâyelerini birbirleriyle paylaşmaları sağlanır.)
Cuma: Artık materyal günümüz
Sınıfımızda yapacağımız projelerde kullanmak için evimizdeki artık materyalleri
(kurdele, pet şişe, boncuk, düğme, rulo, ip, kullanılmış içecek kutuları vb.
malzemeleri) konulara göre seçerek getirdiğimiz günümüz. (Getirilecek materyal
haftanın projesine göre seçilir.)
ATATÜRK KİMDİR?
ÇALIŞKAN ARILAR SINIFI
•
ZEYNEP ASYA DOLU: Başbakanımızdır. 
•
ECRİN YUMRUKAYA: Atatürk bizi ve Dünyamızı koruyor.
•
ECRİZ NAZ: Bizi düşmanlardan koruyor. 
•
EYMEN: Eskiden bizi koruyan birisiydi. 
•
DENİZ: Kötüleri yenen kişi. 
•
TİMUR: Bizi kötülerden koruyor. 
•
İLKYAZ: Atatürk bizim Ata’mızdır. 
AYIŞIĞI SINIFI
•
LİNA KARACA. Çocuk bayramını yaptı. 
•
İPEK ÖĞDEY: Saygılı biridir. 
•
MERT LEVİ: İlk cumhurbaşkanı. 
•
RECEP TUNA: Her yerde resmi olan adam. 
•
MELİH DOĞU: Eğlenceli bir adam. 
•
BORA SOYÜSÜ: Resimdeki adam. 
•
KUZEY KOŞUÇAYDAM: Bizi kötülerden koruyan biri. 
•
OZAN ÇAKMAK: Çok çalışan adam. 
•
SU MOŞANDİZ: Çok iyi birisi. 
•
DORUK BARAN DEMİR: Öğretmendir. 
GÖKKUŞAĞI SINIFI
•
FERİT EFE: Türk
•
ALİ EFE: Bilmiyorum
•
AZRA: 23 Nisan kutlu olsun
•
URAS: Kardeş
•
MAHMUT: Bilmiyorum
•
ASYA: Bilmiyorum
•
ULAŞ: Bayram geldi demektir
•
AHMET: Arabaya binmek demek
•
BENGÜ: Bayram
PAMUK ŞEKERLERİ
•
ELİF HİRA ÇAYIR: Baba 
•
KAYRA BİNBAY: Atatürk “Anne” dir. 
•
EGE BOZOKLU: Yapmamıştı
•
MELİS GÜMÜŞ: Bilmiyorum
•
OZAN GÜVEN: Bilmiyorum
•
YAĞIZ ÖZTÜRK: Eeee bilmiyorum
•
BAHRİYE NUR GÖR: 
•
ELİF GÖR: Sürprizi getirmiş
•
ORHUN ÖZBERK:
•
ÖMER ALP DEMİRKOL: 
GÜZELLİKLER
Şöyle keyfe keyif katar gibi, lezzete lezzet katar gibi, eksik
bıraktıklarını tamamlar gibi.
Tadına var Sabah uyanır uyanmaz yataktan fırlama.
Yarım saat erkene kurulsun saatin.
Kedi gibi gerin, ohh ne güzel yine uyandım diye sevin...
Pencereni aç, yağmur da olsa, fırtına da olsa nefes al derin derin.
Yüzüne su çarpma, adamakıllı yıka yüzünü serin serin.
Geceden hazır olsun, yarın ne giyeceğin.
Ona harcayacağın vakitte bir dilim ekmek kızart.
Çek kızarmış ekmek kokusunu içine
Bak güzelim kahvaltının keyfine...
Ayakkabıların boyalı olsun, kokun mis.
Önce sana güzel gelsin aynadaki siluetin.
Çık evinden neşeyle, karşına ilk çıkana gülümse, aydınlık bir gün dile.
Sonra koş git işine, dünden, önceki günden, Hatta daha da eskiden yarım
ne kadar işin varsa hepsini tamamla, Ohhh şöyle bir hafifle...
Bir güzel kahve ısmarla kendine, seni mutlu eden sesi duymak için alo de.
Hiç işin olmasa da öğle üzeri dışarı çık.
Yağmur varsa ıslan, güneş varsa ısın, hatta üşü hava soğuksa...
Yürü, yürürken sağa sola bak, öylesine değil, görerek bak.
Çiçek görürsen kokla, köpek görürsen okşa, çocuk görürsen yanağından
makas al...
Sonra, şöyle bir düşün. Kimler sana yol açtı, sen çok dar da iken?
Kimler seni ferahlattı, hani kapını kimsenin çalmadığı günlerde kimler
kapını tıklattı?
Ne kadar uzun zamandır aramadın onları değil mi?
Hadi hemen uğrayabilirsen uğra, arayabilirsen ara!
Hatırlarını sor, öyle laf olsun diye değil, kucaklar gibi sor!
Bu sadece onların değil, senin de yüreğini ısıtacak, yüzünde güller
açtıracak.
Günün güzeldi değil mi? Akşamın da güzel olsun…
Yemeğin ne olursa olsun, masanda illaki kumaş örtü olsun...
Saklama tabakları, bardakları misafire. Sizden ala misafir mi var bu
dünyada?
Ailecek kurulun sofraya, öyle acele acele değil, vazife yapar gibi hiç
değil.
Akşamının...
Gece evinde, dostların olsun.
Sohbet mezen, kahkahan içkin olsun...
Arkadaşım, hayat bu. Daha ne olsun?
Ama en önce ve illa ki sağlık olsun!
Can Yücel
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Oyuncak Günü
Sürpriz Günü
Renk Günü
Kitap Günü
Artık Materyal
Günü
03
04
06
07
İstediğin bir
oyuncağını
getirebilirsin.
Arkadaşlarınla
paylaşmak için en
sevdiğin
meyvelerden
getirebilirsin.
En sevdiğin hikâye
kitabını
getirebilirsin.
Renk renk
düğmeler
getirebilirsin.
10
11
Atatürk’ün ölüm
En sevdiğin
çikolatalardan
getirebilirsin.
Turuncu bir nesne
getirebilirsin.
Kukla getirebilirsin.
17
18
19
20
İstediğin arabanı
ya da bebeğini
getirebilirsin.
Kek getirebilirsin.
Mor rengi
kullanarak bir
resim yapabilirsin.
Tatilde çeçekilfiğin
fotoğraflardan i
getirebilirsin.
Tuvalet kâğıdı
ruloları
getirebilirsin.
24
25
26
27
28
Öğretmenler
En sevdiğin
kuruyemişlerden
getirebilirsin.
Turuncu renkte bir
üçgen ve
dikdörtgen yapıp
okula getirebilirsin.
Ülkemiz ile ilgili bilgi
toplayıp
getirebilirsin.
Mum
getirebilirsin.
Yıl dönümü.
Günü.
05
Yeşil renkteki bir
kıyafetini
getirebilirsin.
12
13
14
2 adet
buzdolabı
poşeti
getirebilirsin.
21
Malzemelerimiz
6 adet kozalak2 adet portakal
2 adet mandalina
Renkli ahşap boncuklar
1,5 m renkli kurdele
1 adet yeşil yılbaşı süsü
1 adet kurşun kalem
ECRİN YUMRUKAYA: 19.11.2009
ULAŞ UMUT KOCAER: 20.11.2010
DORUK BARAN DEMİR: 04.11.2010
BAHRİYE NUR: 08.11.2012
03.11.2014
p.tesi
04.11.2014
Salı
05.11.2014
Çarşamba
06.11.2014
Perşembe
07.11.2014
Cuma
10.11.2014
P.tesi
11.11.2014
Salı
12.11.2014
Çarşamba
13.11.2014
Perşembe
14.11.2014
Cuma
17.11.2014
P.tesi
18.11.2014
Salı
19.11.2014
Çarşamba
20.11.2014
Perşembe
21.11.2014
Cuma
24.11.2014
P.tesi
25.11.2014
Salı
26.11.2014
Çarşamba
27.11.2014
Perşembe
28.11.2014
Cuma
KAHVALTI
Domates çorbası –-Patatesli börek- Ayran
Meyveli kek
KAHVALTI
Ezogelin çorbası– Ispanak yemeği -Yoğurt
Açma -Süt
KAHVALTI
Etli Nohut Yemeği- Şehriyeli Pilav-Turşu
Puf böreği
KAHVALTI
Portakallı Kereviz Yemeği-Makarna-Meyve
Susamlı kurabiye
KAHVALTI
Şehriyeli çorba –Kadınbudu köfte- Bulgur pilavı
Aşure
KAHVALTI
Sütlü Brokoli Çorbası-Mantı -Yoğurt
Kremalı tavukgöğsü
KAHVALTI
Yayla Çorbası-Zeytinyağlı Pırasa Yemeği
Hindistan cevizli
kurabiye
KAHVALTI
Yeşil Mercimek Yemeği –Makarna-Meyve
Şekilli hamur
kızartması
KAHVALTI
Terbiyeli Tavuk Çorbası –Kıymalı kabak yemeği
Bohça börek
KAHVALTI
Mercimek çorbası-Tavuk şnitzel –Patates püresi
Havuçlu kek
KAHVALTI
Tarhana çorbası-Sebzeli börek -Ayran
KAHVALTI
Türlü yemeği –makarna - Meyve
Zencefilli kurabiye
KAHVALTI
Kuru fasulye yemeği-Pilav-Turşu
Muhallebi
KAHVALTI
Yoğurt çorbası – Ispanaklı pizza- Meyve
Poğaça-süt
KAHVALTI
Sulu köfte yemeği - Erişte - Meyve
Havuçlu kek
Bisküvili pasta
KAHVALTI
Ezogelin çorbası – Patatesli börek - Ayran
Peynirli açma
KAHVALTI
Tarhana çorbası – Karışık dolma - Salata
Tarçınlı cevizli
kurabiye
KAHVALTI
Barbunya yemeği – Bulgur pilavı – Turşu
Limonlu kek
KAHVALTI
Karnabahar Yemeği – Makarna - Meyve
Mantar kurabiye
KAHVALTI
Mercimek çorbası – Tavuk sote -Pilav
Susamlı halka
ARCUS YETENEKLİ ELLER
ANAOKUU
Zuhurat Baba Mah. Şükran
Çiftliği sok. No:16
Bakırköy / İstanbul
Tel:0212 504 999 4
Bu derginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
Download

İçindekiler - Arcus Anaokulu, BAKIRKÖY