T.C.
BAŞBAKANLIK
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ
MÜSTEŞARLIĞI
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
2
T.C.
BAŞBAKANLIK
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
3
4
BAKAN SUNUŞU
Modern yönetim anlayışı uzun dönemli
planlama temelinde, kısa vadeli ölçülebilir
hedeflerin belirlenmesini gerekli kılmaktadır.
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, kamu
hizmetlerinin sunulması süreçlerini planlı
yönetim yaklaşımı çerçevesinde yeniden
tanımlayarak, stratejik yönetim anlayışına
uygun hareket etmektedir.
Müsteşarlık Stratejik Planı ilk olarak, 2013-2017 döneminde belirlenen stratejik amaç ve
hedefleri hayata geçirebilmek için hazırlanıp yayımlanmıştır. Stratejik planda yer alan amaç
ve hedeflere ilişkin hazırlanan yıllık performans programlarının başarı ile uygulanıyor
olması, stratejik yönetim anlayışının Müsteşarlığımızda etkin olarak işlemekte olduğunun
en anlamlı göstergesidir.
Müsteşarlığımız, kendisine kuruluş kanunu ile verilen görevleri çok boyutlu ve çözüm odaklı
bir anlayışla hayata geçirmek üzere Performans Programını, 10. Kalkınma Planı, 61.
Hükümet Programı gibi üst politika belgeleri ile uyumlu, ölçülebilir nitelikte ve izlemedeğerlendirme yapabilmeye uygun bir şekilde hazırlamıştır. Müsteşarlığımız, performans
programı ile hizmetlerini şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun olarak yerine
getirmekte olduğunu ortaya koymaktadır.
Müsteşarlığımız birimlerinin katılımları ile hazırlanan bu Programın başarıyla uygulanarak,
öngörülen faaliyet ve göstergelere tam olarak ulaşılabilmesini temenni ederim.
Beşir ATALAY
Başbakan Yardımcısı
5
6
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol
Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve
verimli bir şekilde elde edilmesi ve
kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî
saydamlığı esas alan yepyeni bir anlayışla
kullanılmasını düzenlemiştir.
5018 Sayılı Kanunun esas aldığı umdeleri yerine getirmek üzere belirlenen en önemli
yönetsel araçlar Stratejik Planlar, Performans Programları ve Faaliyet Raporlarıdır. Beş yıllık
bir perspektifle hazırlanan Stratejik Planların yıllık uygulama adımları olan Performans
Programları ise kurumsal anlamda performans ölçümünün kamu yönetimine aktarılmasına
imkan vermektedir.
Bahse konu Kanunun 9/4. Maddesi “Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile
bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı
hazırlar“ hükmünü düzenlemektedir. Bu çerçevede performans esaslı bütçelemenin bir
gereği olarak performans programlarının kurumumuzu daha planlı ve kaynaklarını daha
verimli kullanan bir konuma getirecek olmasını öngörmekteyiz. Müsteşarlığımız 2013-2017
dönemini kapsayan Stratejik Planın bir parçası olan Performans Programına ilişkin hazırlık
çalışmaları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda ve ilgili birimlerin
katılımı ile etkin bir şekilde yürütülmüştür. Bu süreçte düzenlenen eğitim ve bilgilendirme
toplantılarının ışığında daha ulaşılabilir ve ölçülebilir nitelikteki faaliyet ve göstergeleri
içeren bir Performans Programı, Müsteşarlığımız adına ilk kez ortaya çıkmıştır.
2014 Yılı Performans Programının uygulanmasına başlarken, özverili çalışmalar ile
Müsteşarlığımızı çok daha iyi noktalara getirmek için üzerimize düşen görevleri en iyi
şekilde yerine getirme gayreti içerisinde olacağımızı ifade eder, başarılar dilerim.
Doç. Dr. Ulvi SARAN
Vali
Müsteşar
7
8
İÇİNDEKİLER
GENEL BİLGİLER ..................................................................................................................................... 11
KURULUŞ ........................................................................................................................................... 11
ORGANİZASYON YAPISI ..................................................................................................................... 13
PERSONEL BİLGİLERİ .......................................................................................................................... 14
PERFORMANS BİLGİLERİ........................................................................................................................ 15
AMAÇ VE HEDEFLER .......................................................................................................................... 15
STRATEJİK PLAN AMAÇ VE HEDEFLERİ .................................................................................................. 16
PERFORMANS HEDEFLERİ ve FAALİYETLERE İLİŞKİN MALİYETLER ........................................................ 17
İDARE PERFORMANS TABLOSU ............................................................................................................. 63
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU.................................................................................................... 66
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO.................................................. 67
9
10
GENEL BİLGİLER
KURULUŞ
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, kuruluş amacı terörle mücadeleye ilişkin
politika ve Stratejileri geliştirmek ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında
koordinasyonu sağlamak olan, Başbakanlığa bağlı bir kamu kurumudur.
5952 sayılı Teşkilat Kanununa göre Müsteşarlığın görevleri Terörle mücadele
alanında;
a) Politika ve stratejiler belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmek ve bu politika
ve stratejilerin uygulamasını izlemek,
b) Güvenlik kuruluşları ve istihbarat birimlerinden gelen stratejik istihbaratı
değerlendirmek ve ilgili birimlerle paylaşmak,
c) Gerekli araştırma, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
ç) Güvenlik kuruluşlarına ve ilgili kurumlara stratejik bilgi desteği sağlamak ve
bunlar arasında koordinasyonu temin etmek,
d) Kamuoyunu bilgilendirmek ve halkla iletişimi sağlamak,
e) Uluslararası gelişmeleri Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde
izlemek ve değerlendirmek,
f) İnceleme ve denetleme yapmak ya da yaptırmaktır.
Ancak, Müsteşarlığın güvenlikle ilgili operasyonel bir görevi bulunmamaktadır.
Müsteşarlık yukarıda belirtilen görevleri ileride sayılacak merkez ve birimler eliyle
yürütmekte olup; Müsteşarlığın taşra birimi bulunmamaktadır.
Müsteşarlığın sekreterya hizmetlerini yürüttüğü Terörle Mücadele Koordinasyon
Kurulu, güvenlik kuruluşları ve ilgili kurumlar arasında terörle mücadele alanında
gerekli koordinasyonu sağlamak, bu alandaki politika ve uygulamaları
değerlendirmek amacıyla toplanmaktadır.
Kurul, Başbakan Yardımcısının başkanlığında, Genelkurmay İkinci Başkanı,
Jandarma Genel Komutanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Adalet Bakanlığı
Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Kamu Düzeni
ve Güvenliği Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanından
oluşur.
11
Müsteşarlık; müsteşar, müsteşar yardımcıları ile ana hizmet, danışma ve yardımcı
hizmet birimlerinden oluşmakla birlikte; gerekli görüldüğünde görevleri ve hizmet
süreleri belirtilmek kaydıyla kurumda Müsteşarın teklifi ve Bakanın onayı ile özel
ihtisas ve araştırma komisyonları kurulabilir.
Müsteşarlık bünyesinde, terörle mücadele alanında oluşturulacak politika ve
stratejiler ile alınacak tedbirlere esas olmak üzere, ilgili birimlerden stratejik
istihbaratın alınması ve değerlendirilmesi amacıyla doğrudan Müsteşara bağlı bir
İstihbarat Değerlendirme Merkezi oluşturulmuştur. Bu çerçevede güvenlik
kuruluşları ve istihbarat birimleri ile Dışişleri Bakanlığınca elde edilecek stratejik
bilgi ve istihbarat bu merkezde değerlendirilir.
12
ORGANİZASYON YAPISI
13
PERSONEL BİLGİLERİ
Kadro Durumuna Göre
Kadrolu veya sözleşmeli
33
Geçici görevli
57
TOPLAM
90
Unvanlarına Göre
Yönetici
9
Müşavir, Uzman, Uzman Yrd.
20
Diğer
61
TOPLAM
90
14
PERFORMANS BİLGİLERİ
AMAÇ VE HEDEFLER
MİSYONUMUZ,
Terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejileri geliştirmek ve bu konuda ilgili
kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamaktır.
VİZYONUMUZ,
Toplumsal kurumların ve halkın desteğini alarak terör tehdidinin ortadan
kaldırılmasında öncü rol oynayan, ulusal ve uluslararası düzeyde söz sahibi bir
kurum olmaktır.
TEMEL DEĞERLERİMİZ,
15
STRATEJİK PLAN AMAÇ VE HEDEFLERİ
TEMA
STRATEJİK PLAN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Amaçlar
Hedefler
Politika ve Strateji
H.1.1. Terörle Mücadele alanında araştırma,
değerlendirme ve toplantılar yapılacaktır.
A1. Çok boyutlu ve çözüm
odaklı politika ve stratejiler
geliştirerek terörle
mücadelede etkinlik
sağlamak.
analiz,
H.1.2. Terörle mücadeleye ilişkin ulusal ve uluslararası
mevzuat ile insan hakları alanındaki gelişmeler takip
edilecek, ulusal mevzuatta ihtiyaç duyulan değişiklik
önerileri geliştirilerek gerekli çalışmalar yapılacaktır.
H.1.3. Terörle mücadele alanında uluslararası gelişmeler
ilgili
kurumlarla
işbirliği
içinde
izlenecek
ve
değerlendirilecektir.
H.1.4. Terörle mücadele alanında politika ve stratejilerin
geliştirilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği
içinde çalışmalar yapılacaktır.
Koordinasyon
H.2.1. Belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasına
yönelik eylem planları hazırlanacak ve bu planların
uygulanmasına ilişkin koordinasyon sağlanacaktır.
A2. Terörle mücadeleye
ilişkin politika ve
stratejilerin uygulanmasında
ilgili kurum ve kuruluşlar
arasında koordinasyonu
sağlayarak işbirliğini
artırmak.
H.2.2. Belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasına
yönelik olarak güvenlik kuruluşları ve valilikler arasında
bilgi paylaşımı ve koordinasyon sağlanacaktır.
H.2.3. Belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasına
yönelik ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla
işbirliği yapılacaktır.
H.2.4. Politika ve stratejilerin uygulanması izlenecek ve
karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi yönünde çözüm
önerileri geliştirilecektir.
İletişim
H.3.1. Toplum desteğinin sağlanmasına ve artırılmasına
yönelik olarak ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile
işbirliği içinde faaliyetler yürütülecektir.
A3. Terörle mücadele
politikaları kapsamında
etkin bir iletişim ortamı
oluşturmak.
H.3.2. Uluslararası kamuoyu desteğinin sağlanması ve
artırılmasına yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile
işbirliği içinde faaliyetler yürütülecektir.
Kurum
H.3.3.
Terörle
mücadele
politikaları
kapsamında
kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik iletişim süreçleri
geliştirilecektir.
A4. Kurum amaçlarının
başarılı bir şekilde
gerçekleştirilebilmesi için
idari ve kurumsal kapasiteyi
geliştirmek.
H.4.1. Mevzuatla verilen görevlerin daha etkin olarak yerine
getirilebilmesi için idari ve teknik kapasiteyi artırıcı
çalışmalar yapılacaktır.
H.4.2. Kurum mevzuatının değişen ihtiyaçlara göre
geliştirilmesi için öneri ve teklif çalışmaları yapılacaktır.
16
PERFORMANS HEDEFLERİ ve FAALİYETLERE İLİŞKİN MALİYETLER
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PH.1
İdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Çok boyutlu ve çözüm odaklı politika ve stratejiler geliştirerek terörle mücadelede
etkinlik sağlamak
Terörle mücadele alanında araştırma, analiz, değerlendirme ve toplantılar
yapılacaktır
Terörle mücadele alanında politika ve strateji geliştirmeye yönelik olarak karar
alıcılara çok boyutlu öneriler sunulacaktır.
Açıklamalar
Bu performans hedefi çerçevesinde gerçekleştirilecek nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve
toplantılar ile, terörle mücadele alanında çok boyutlu ve çözüm odaklı politika ve stratejiler geliştirme
amacına katkı sağlanması hedeflenmektedir.
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
1
5
7
9
2 Hazırlanan rapor, analiz, değerlendirme sayısı
25
35
50
20
25
30
Yapılan/yaptırılan/desteklenen araştırma-geliştirme
projelerinin sayısı
Açıklama
Açıklama
3 Gerçekleştirilen toplantı, çalıştay vb. sayısı
Açıklama
Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi'nde yer alan yayın
sayısı
Açıklama
4
2.000
3.000
4.000
Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
Sosyo-ekonomik, kültürel ve psikolojik faktörlerin
analizi; demokratikleşme süreçleri ve etkileri; sosyal
1 bütünleşme; sosyal yaşama katılım/rehabilitasyon
konularında araştırma-geliştirme projeleri
yapma/yaptırma/destekleme faaliyeti
1.500.000,00
1.500.000,00
2 Rapor, analiz ve değerlendirme faaliyetleri
100.000,00
100.000,00
3 Toplantı, sempozyum, seminer, çalıştay vb. faaliyetler
4 Kitap, dergi vb. yayın alım faaliyeti
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
5
Genel Toplam
2.600.000,00
17
0,00
2.600.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
F1.1
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Terörle mücadele alanında politika ve stratejiler geliştirmeye yönelik olarak
karar alıcılara çok boyutlu öneriler sunulacaktır.
Faaliyet Adı
Sosyo-ekonomik, kültürel ve psikolojik faktörlerin analizi; demokratikleşme
süreçleri ve etkileri; sosyal bütünleşme; sosyal yaşama katılım/rehabilitasyon
konularında araştırma-geliştirme projeleri yapma/yaptırma/destekleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açıklamalar
Araştırma-Geliştirme Daire Başkanlığı
Bu faaliyet kapsamında; terörle mücadele alanında çok boyutlu ve çözüm odaklı politika ve stratejiler geliştirme amacına
yönelik olarak sosyo-ekonomik, kültürel ve psikolojik faktörlerin analizi; demokratikleşme süreçleri ve etkileri; sosyal
bütünleşme, sosyal yaşama katılım/rehabilitasyon konularında araştırma-geliştirme projelerinin yapılması, yaptırılması ve/veya
desteklenmesi hedeflenmektedir.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
1.500.000,00
1.500.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
1.500.000,00
18
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
F1.2
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Terörle mücadele alanında politika ve stratejiler geliştirmeye yönelik olarak
karar alıcılara çok boyutlu öneriler sunulacaktır.
Faaliyet Adı
Rapor, analiz ve değerlendirme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açıklamalar
Araştırma-Geliştirme Daire Başkanlığı
Bu faaliyet kapsamında; terörle mücadele alanında çok boyutlu ve çözüm odaklı politika ve stratejiler geliştirme amacına
yönelik olarak kamu kurumu ve kuruluşları, üniversiteler, düşünce kuruluşları ve alanında uzman kişilerin de katkıları alınarak
rapor, analiz ve değerlendirmeler yapılması hedeflenmektedir.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
100.000,00
100.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
100.000,00
19
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
F1.3
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Terörle mücadele alanında politika ve stratejiler geliştirmeye yönelik olarak
karar alıcılara çok boyutlu öneriler sunulacaktır.
Faaliyet Adı
Toplantı, sempozyum, seminer, çalıştay vb. faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açıklamalar
Araştırma-Geliştirme Daire Başkanlığı
Bu faaliyet kapsamında; terörle mücadele alanında çok boyutlu ve çözüm odaklı politika ve stratejiler geliştirme amacına
yönelik olarak Müsteşarlığımızın görev alanına giren konularda katkı sağlayacağı düşünülen alanında uzman kişilerin
(akademisyen, yazar, araştırmacı vb.) katılımıyla toplantı, sempozyum, seminer, çalıştay ve benzeri faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
500.000,00
500.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
500.000,00
20
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
F1.4
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Terörle mücadele alanında politika ve stratejiler geliştirmeye yönelik olarak
karar alıcılara çok boyutlu öneriler sunulacaktır.
Faaliyet Adı
Kitap, dergi vb. yayın alım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açıklamalar
Araştırma-Geliştirme Daire Başkanlığı
Bu faaliyet kapsamında; terörle mücadele alanında çok boyutlu ve çözüm odaklı politika ve stratejiler geliştirme amacına
yönelik olarak her türlü yayın, araştırma, bilimsel çalışma ve etkinliklerin takip edilerek, faydalı olacağı değerlendirilen ulusal
ve uluslararası kitap, dergi vb. yayınların Müsteşarlığımız bünyesindeki Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi'ne
kazandırılmasına yönelik faaliyet yürütülmesi hedeflenmektedir.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
100.000,00
400.000,00
500.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
500.000,00
21
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
PH 2
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Çok boyutlu ve çözüm odaklı politika ve stratejiler geliştirerek terörle
mücadelede etkinlik sağlamak
Terörle mücadeleye ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat ile insan hakları
alanındaki gelişmeler takip edilecek, ulusal mevzuatta ihtiyaç duyulan değişiklik
önerileri geliştirilerek gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Terörle mücadeleye ve demokratikleşmeye ilişkin mevzuatta ihtiyaç duyulan
değişiklik önerilerine dönük çalışmalar yapılacaktır.
Açıklamalar
Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca hazırlanan ve hukuk alanına ilişen yıllık raporların izlenmesi, ulusal
ve uluslararası yargı kuruluşları kararlarının takibi ve bu alandaki diğer çalışmaların takibi ve
raporlanması
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
1
25
30
32
Terörle Mücadeleye ve demokratikleşmeye ilişkin
2 mevzuatta ihtiyaç duyulan değişiklikler konusunda
hazırlanan rapor sayısı,
10
11
12
10
11
12
Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan mevzuat
değişiklikleri konusunda verilen görüş sayısı,
Açıklama
Açıklama
Terörle mücadele ve insan hakları alanında ulusal ve
uluslararası mevzuat ve gelişmeler konusunda yapılan
3
yayın, gerçekleştirilen ve katılım sağlanan faaliyet
(toplantı, sempozyum, seminer vb.) sayısı.
Açıklama
4
Açıklama
Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
1 Uluslararası mevzuatın takibi faaliyeti
2
Demokratikleşme ve insan hakları alanındaki
düzenlemelere ve düzenleme taslak çalışmalarına katkı
faaliyeti
Terör örgütlerinin mali kaynaklarının kurutulmasına
3 yönelik yasal ve idari tedbirlere ilişkin düzenleme ve
çalışmalara katkı faaliyetleri
Şehit yakını, gazi ve terör mağdurları için pozitif
4
ayrımcılık düzenlemelerine katkı sağlama faaliyeti
Terörle mücadeleye ve insan haklarına temas eden ulusal
5 ve uluslararası yargı kuruluşlarının kararlarının takip
edilmesi ve yayın faaliyetleri
Genel Toplam
100.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
150.000,00
280.000,00
22
0,00
280.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
F 2.1
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Terörle mücadeleye ve demokratikleşmeye ilişkin mevzuatta ihtiyaç duyulan
değişiklik önerilerine dönük çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı
Uluslararası mevzuatın takibi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açıklamalar
Hukuk Müşavirliği
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
100.000,00
100.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
100.000,00
23
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
F 2.2
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Terörle mücadeleye ve demokratikleşmeye ilişkin mevzuatta ihtiyaç duyulan
değişiklik önerilerine dönük çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı
Demokratikleşme ve insan hakları alanındaki düzenlemelere ve düzenleme
taslak çalışmalarına katkı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Hukuk Müşavirliği
2014
10.000,00
10.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
10.000,00
24
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
F 2.3
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Terörle mücadeleye ve demokratikleşmeye ilişkin mevzuatta ihtiyaç duyulan
değişiklik önerilerine dönük çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı
Terör örgütlerinin mali kaynaklarının kurutulmasına yönelik yasal ve idari
tedbirlere ilişkin düzenleme ve çalışmalara katkı faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Hukuk Müşavirliği
2014
10.000,00
10.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
10.000,00
25
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
F 2.4
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Terörle mücadeleye ve demokratikleşmeye ilişkin mevzuatta ihtiyaç duyulan
değişiklik önerilerine dönük çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı
Şehit yakını, gazi ve terör mağdurları için pozitif ayrımcılık düzenlemelerine
katkı sağlama faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Hukuk Müşavirliği
2014
10.000,00
10.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
10.000,00
26
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
F 2.5
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Terörle mücadeleye ve demokratikleşmeye ilişkin mevzuatta ihtiyaç duyulan
değişiklik önerilerine dönük çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı
Terörle mücadeleye ve insan haklarına temas eden ulusal ve uluslararası yargı
kuruluşlarının kararlarının takip edilmesi ve yayın faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Hukuk Müşavirliği
2014
50.000,00
100.000,00
150.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
150.000,00
27
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PH 3
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Amaç
Çok boyutlu ve çözüm odaklı politika ve stratejiler geliştirerek terörle mücadelede etkinlik
sağlamak
Hedef
Terörle mücadele alanında uluslararası gelişmeler, ilgili kurumlarla işbirliği içinde izlenecek ve
değerlendirilecektir.
Performans Hedefi
Terörle mücadele alanında meydana gelen uluslararası faaliyetler izlenecek ve raporlanacaktır.
Bu Performans Hedefi diğer devletler, kurumlar, araştırma ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak bu ülkelerin
deneyimlerinden yararlanma yoluyla terörle mücadelede sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik ve demokratik açılardan
“en iyi uygulamaları” tespit etmek, analiz etmek ve uygulamaya yönelik çalışmaların yapılması ile proje ve raporların
hazırlanmasını kapsamaktadır.
Performans Göstergeleri
1
2012
2013
2014
Terör örgütlerinin yurtdışı faaliyetlerinin izlenmesi ve
değerlendirilmesine yönelik karşılıklı ziyaret ve toplantı
sayısı
14
20
22
Karşılıklı yurtdışı ziyaretleri ve toplantıları sonrası
hazırlanan rapor sayısı
6
10
12
Terörle mücadele alanında uluslararası gelişme ve
deneyimler konusunda yapılan yayın ve faaliyet
(sempozyum, seminer vb.) sayısı
2
4
5
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe
1
Uluslararası gelişmelerin takibi faaliyeti
2
3
Bütçe Dışı
Toplam
10.000,00
10.000,00
Terör örgütlerinin uluslararası faaliyetlerinin
değerlendirilmesine ilişkin toplantı ve ziyaret faaliyeti
150.000,00
150.000,00
Terör örgütlerinin uluslararası faaliyetlerinin
değerlendirilmesine ilişkin proje, rapor ve bilimsel
faaliyetler
300.000,00
300.000,00
4
0,00
5
0,00
Genel Toplam
460.000,00
28
0,00
460.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
P 3.1
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Terörle mücadele alanında meydana gelen uluslararası faaliyetler izlenecek ve
raporlanacaktır.
Faaliyet Adı
Uluslararası gelişmelerin takibi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
Yabancı ülkelerdeki terörle mücadele konusunda sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel ve demokratik alanlarda atılan adımların
analizlerinin yapılması ve ülke uygulamalarının ülkemize kazandırılmasına yönelik proje ve raporlar hazırlanması
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
10.000,00
10.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
10.000,00
29
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
P 3.2
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Terörle mücadele alanında meydana gelen uluslararası faaliyetler izlenecek ve
raporlanacaktır.
Terör örgütlerinin uluslararası faaliyetlerinin değerlendirilmesine ilişkin
toplantı ve ziyaret faaliyeti
Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
2014
150.000,00
150.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
150.000,00
30
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
P 3.3
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Terörle mücadele alanında meydana gelen uluslararası faaliyetler izlenecek ve
raporlanacaktır.
Terör örgütlerinin uluslararası faaliyetlerinin değerlendirilmesine ilişkin proje,
rapor ve bilimsel faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
Başta ABD ve AB olmak üzere ulusal, bölgesel ve küresel bazda yayınlanan terör raporlarının takip edilerek özellikle ülkemizi
ilgilendiren hususlarda analiz ve değerlendirme raporlarının hazırlanması
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
300.000,00
300.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
300.000,00
31
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
PH 4
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Çok boyutlu ve çözüm odaklı politika ve stratejiler geliştirerek terörle mücadelede
etkinlik sağlamak
Terörle mücadele alanında politika ve stratejilerin geliştirilmesine yönelik ilgili
kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalar yapılacaktır.
Terörle Mücadele ve Demokratikleşme Strateji Belgesi ilgili kurumlarla
koordinasyon halinde yenilenecektir.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
2012
1 Paydaşlarla yapılan toplantı sayısı.
2013
2014
2
3
17
17
5
8
Açıklama
2 Görüş alınan kurum ve kuruluş sayısı.
Açıklama
3
Belgenin oluşturulmasına yönelik olarak Müsteşarlık
bünyesinde gerçekleştirilen komisyon toplantı sayısı.
Açıklama
4
Açıklama
Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
Terörle Mücadele ve Demokratikleşme Strateji Belgesinin
1 yenilenmesi faaliyeti.
100.000,00
100.000,00
0,00
2
0,00
3
0,00
4
0,00
5
Genel Toplam
100.000,00
32
0,00
100.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
F 4.1
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Terörle Mücadele ve Demokratikleşme Strateji Belgesi ilgili kurumlarla
koordinasyon halinde yenilenecektir.
Faaliyet Adı
Terörle Mücadele ve Demokratikleşme Strateji Belgesinin yenilenmesi
faaliyeti.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açıklamalar
Planlama, Koordinasyon ve Sosyal Destek Daire Başkanlığı
Çok boyutlu terörle mücadele yaklaşımının gereği olarak Türkiye'nin terörle mücadele perspektifini ve bu çerçevede
uygulanacak ana politikaların yenilenmesi çalışmaları katılımcı bir yöntemle gerçekletirilecektir.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
100.000,00
100.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
100.000,00
33
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PH 5
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Amaç
Terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejilerin uygulanmasında ilgili kurum
ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayarak işbirliğini artırmak.
Hedef
Belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasına yönelik eylem planları
hazırlanacak ve bu planların uygulanmasına ilişkin koordinasyon sağlanacaktır.
Performans Hedefi
Terörle mücadeleye ilişkin olarak belirlenen politika ve stratejilere yönelik eylem
planları hazırlanacak ve bunlarla ilgili koordinasyon sağlanacaktır.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
Terörle mücadele ile ilgili olarak kurum ve kuruluşlar
1 tarafından hazırlanan eylem planlarına ilişkin yapılan
10
toplantılara katılım ve/veya kurumsal ziyaret sayısı.
Açıklama
Terörle mücadele alanında doğrudan veya dolaylı olarak çeşitli eylem planları ve çalışmalar yürüten
kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilerek bunların hazırlamış veya hazırlamakta oldukları eylem
planlarına katkı vermek amacıyla yapacakları toplantılara katılım sağlanacak ve çalışmaların daha
verimli ve sonuç odaklı olmasına gayret edilecektir.
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
Terörle mücadele alanında oluşturulan eylem planlarına
1 katkı sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar
tarafından gerçekleştirilen toplantılara katılma faaliyeti.
100.000,00
100.000,00
2
0,00
3
0,00
4
0,00
5
0,00
Genel Toplam
100.000,00
34
0,00
100.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
F 5.1
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Terörle mücadeleye ilişkin olarak belirlenen politika ve stratejilere yönelik
eylem planları hazırlanacak ve bunlarla ilgili koordinasyon sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
Terörle mücadele alanında oluşturulan eylem planlarına katkı sağlamak
amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen toplantılara
katılma faaliyeti.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açıklamalar
Planlama, Koordinasyon ve Sosyal Destek Daire Başkanlığı
Terörle Mücadele ve Demokratikleşme Stratejisi doğrultusunda ana politikalara ulaşmak amacıyla kamu kurumları
tarafından gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin eylem planlarının hazırlanmasına katkı sağlanacak ve bu hususta
idarelerce yapılan toplantılara katılım sağlanacaktır.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
100.000,00
100.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
100.000,00
35
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
PH 6
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejilerin uygulanmasında ilgili kurum
ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayarak işbirliğini artırmak.
Belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasına yönelik olarak güvenlik
kuruluşları ve valilikler arasında bilgi paylaşımı ve koordinasyon sağlanacaktır.
Güvenlik kuruluşları ve valilikler arasında bilgi paylaşımı ve koordinasyon
artırılacaktır.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
2012
2013
Terörle mücadeleye ilişkin stratejik istihbaratın
koordinasyonu kapsamında yapılan analiz sayısı.
Açıklama
1
2014
20
Valilik ilgili birimleri ve güvenlik kuruluşları ile
gerçekleştirilen toplantı ve çalışma ziyareti sayısı.
Açıklama
2
6
4
3 Valiliklerle paylaşılan iyi uygulama sayısı.
5
Açıklama
4
Açıklama
Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
Valilikler tarafından gerçekleştirilen iyi uygulamaların
1 diğer valiliklerce paylaşılmasının koordinasyonu faaliyeti.
Terörle mücadelede görev alan kolluk personeline yönelik
2 gerçekleştirilecek eğitimlerin koordinasyonu faaliyeti.
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
0,00
3
0,00
4
0,00
5
Genel Toplam
500.000,00
36
0,00
500.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
F 6.1
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açıklamalar
Güvenlik kuruluşları ve valilikler arasında bilgi paylaşımı ve koordinasyon
artırılacaktır.
Valilikler tarafından gerçekleştirilen iyi uygulamaların diğer valiliklerce
paylaşılmasının koordinasyonu faaliyeti.
Planlama, Koordinasyon ve Sosyal Destek Daire Başkanlığı
Terörle Mücadele alanında Valilikler tarafından ortaya konulan iyi uygulamaların Türkiye genelinde yaygınlaşması için
diğer Valiliklerle paylaşımı sağlanacaktır.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
250.000,00
250.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
250.000,00
37
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
F 6.2
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açıklamalar
Güvenlik kuruluşları ve valilikler arasında bilgi paylaşımı ve koordinasyon
artırılacaktır.
Terörle mücadelede görev alan kolluk personeline yönelik gerçekleştirilecek
eğitimlerin koordinasyonu faaliyeti.
Planlama, Koordinasyon ve Sosyal Destek Daire Başkanlığı
Terörle Mücadelede görev alan kolluk personelinin kurumlarınca yapılacak eğitimleri takip edilerek, terörle mücadelenin
hukuki ve toplumsal boyutlarına ilişkin eğitimlerin yer alması sağlanacaktır.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
250.000,00
250.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
250.000,00
38
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
PH 7
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejilerin uygulanmasında ilgili kurum ve
kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayarak işbirliğini artırmak.
Belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasına yönelik ilgili ulusal ve
uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır.
Ulusal kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yapılacaktır.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
2012
2013
Terörden etkilenen mahallerde görev yapan veya yapacak
olan personelin kurumları tarafından gerekli olan
1
eğitimleri almaları konusunda bilgilendirilen kurum
sayısı.
Açıklama
2014
8
2
Açıklama
3
4
Açıklama
Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
Terör örgütlerinin mali kaynaklarının kurutulmasına
1 yönelik politika geliştirme faaliyeti.
Kamu görevlilerinin politika ve stratejiler konusunda
2 bilgilendirilmesinin koordinasyonu faaliyeti.
200.000,00
200.000,00
500.000,00
500.000,00
Terörden etkilenen bölgelerde görev yapan kamu
görevlilerinin görev yapılan yerin sosyo-ekonomik yapısı
hakkında bilgilendirilme çalışmalarının izlenmesi
3 faaliyeti.
700.000,00
700.000,00
Terörle mücadele alanında uygulanan önleme,
rehabilitasyon, sosyal destek vb. çalışmaların
4 koordinasyonu faaliyeti.
500.000,00
500.000,00
0,00
5
Genel Toplam
1.900.000,00
39
0,00
1.900.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
F 7.1
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Ulusal kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı
Terör örgütlerinin mali kaynaklarının kurutulmasına yönelik politika geliştirme
faaliyeti.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Planlama Koordinasyon ve Sosyal Destek Daire Başkanlığı
2014
200.000,00
200.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
200.000,00
40
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
F 7.2
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Ulusal kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı
Kamu görevlilerinin politika ve stratejiler konusunda bilgilendirilmesinin
koordinasyonu faaliyeti.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açıklamalar
Planlama, Koordinasyon ve Sosyal Destek Daire Başkanlığı
Terörle Mücadelede önemli görev icra eden üst düzey kamu görevlilerinin politika ve stratejiler konusunda
bilgilendirilmeleri önem arz etmektedir.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
500.000,00
500.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
500.000,00
41
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
F 7.3
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Ulusal kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı
Terörden etkilenen bölgelerde görev yapan kamu görevlilerinin görev yapılan
yerin sosyo-ekonomik yapısı hakkında bilgilendirilme çalışmalarının izlenmesi
faaliyeti.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açıklamalar
Planlama, Koordinasyon ve Sosyal Destek Daire Başkanlığı
Doğrudan vatandaşla temas eden kamu görevlilerinin terörün yoğun olarak yaşandığı bölgelerin sosyo-ekonomik
yapısı hakkında bilgilendirilmesikamu hizmetlerinde etkinliği artırdığı gibi, vatandaşların devlete güvenini oluşturan bir
unsurdur.
Bu çerçevede ilgili kamu kurumlarının personeline bu eğitimlerin verilmesi için çalışma yapılacaktır.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
700.000,00
700.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
700.000,00
42
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
F 7.4
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Ulusal kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı
Terörle mücadele alanında uygulanan önleme, rehabilitasyon, sosyal destek vb.
çalışmaların koordinasyonu faaliyeti.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Planlama, Koordinasyon ve Sosyal Destek Daire Başkanlığı
2014
500.000,00
500.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
500.000,00
43
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PH 8
İdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejilerin uygulanmasında ilgili kurum
ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayarak işbirliğini artırmak.
Politika ve stratejilerin uygulanması izlenecek ve karşılaşılan aksaklıkların
giderilmesi yönünde çözüm önerileri geliştirilecektir.
Politika ve stratejilerin uygulanmasında ihtiyaç duyulan izleme ve düzeltme
çalışmaları yapılacaktır.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
2012
2013
Terörle mücadele alanında ulusal düzeyde yürütülen ve
1 uygulaması tamamlanan projeler hakkında düzenlenen
rapor sayısı.
Açıklama
2014
3
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
Terörle mücadele alanında ulusal düzeyde yürütülen ve
tamamlanan projeler hakkında değerlendirme raporu
1 düzenleme faaliyeti.
Uygulamaya konulan tedbirlerin ihtiyaca göre
2 güncellenmesi faaliyeti.
70.000,00
70.000,00
60.000,00
60.000,00
3
0,00
4
0,00
5
Genel Toplam
130.000,00
44
0,00
130.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
F 8.1
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Politika ve stratejilerin uygulanmasında ihtiyaç duyulan izleme ve düzeltme
çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı
Terörle mücadele alanında ulusal düzeyde yürütülen ve tamamlanan projeler
hakkında değerlendirme raporu düzenleme faaliyeti.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açıklamalar
Planlama, Koordinasyon ve Sosyal Destek Daire Başkanlığı
Terörle Mücadelede önem arz eden ve uygulanmakta olan veya tamamlanan projelere ilişkin dönem raporları
hazırlanacaktır.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
70.000,00
70.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
70.000,00
45
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
F 8.2
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Politika ve stratejilerin uygulanmasında ihtiyaç duyulan izleme ve düzeltme
çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı
Uygulamaya konulan tedbirlerin ihtiyaca göre güncellenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açıklamalar
Planlama, Koordinasyon ve Sosyal Destek Daire Başkanlığı
Terörle mücadele alanında uygulanması öngörülen tedbirlerde gözden geçirilecek ve güncelleme çalışmaları yapılacaktır.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
60.000,00
60.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
60.000,00
46
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PH 9
İdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Terörle mücadele politikaları kapsamında etkin bir iletişim ortamı oluşturmak.
Toplum desteğinin sağlanmasına ve artırılmasına yönelik olarak ilgili resmi ve özel
kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde faaliyetler yürütülecektir.
Toplum desteğinin sağlanması çalışmaları ilgili kurumlarla birlikte
gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
Devletin demokratikleşme sürecinde attığı adımların
1
algısına yönelik araştırma sayısı,
Açıklama
2012
2013
2014
8
2
2
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
Devletin demokratikleşme sürecinde attığı adımların
1 algısına yönelik araştırma faaliyeti
İletişim ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında bilimsel
2 araştırma faaliyeti
Kadınların, gençlerin ve çocukların ekonomik ve
toplumsal yaşama aktif katılımlarının desteklenmesine
3 yönelik STK’lar ile birlikte projeler geliştirme faaliyeti
500.000,00
500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
4
0,00
5
Genel Toplam
2.500.000,00
47
0,00
2.500.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
F 9.1
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Toplum desteğinin sağlanması çalışmaları ilgili kurumlarla birlikte
gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı
Devletin demokratikleşme sürecinde attığı adımların algısına yönelik araştırma
faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
İletişim Daire Başkanlığı
2014
500.000,00
500.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
500.000,00
48
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
F 9.2
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Toplum desteğinin sağlanması çalışmaları ilgili kurumlarla birlikte
gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı
İletişim ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında bilimsel araştırma faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açıklamalar
İletişim Daire Başkanlığı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
1.000.000,00
500.000,00
1.500.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
1.500.000,00
49
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
F 9.3
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Toplum desteğinin sağlanması çalışmaları ilgili kurumlarla birlikte
gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı
Kadınların, gençlerin ve çocukların ekonomik ve toplumsal yaşama aktif
katılımlarının desteklenmesine yönelik STK’lar ile birlikte projeler geliştirme
faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
İletişim Daire Başkanlığı
2014
500.000,00
500.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
500.000,00
50
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PH 10
İdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Terörle mücadele politikaları kapsamında etkin bir iletişim ortamı oluşturmak.
Uluslararası kamuoyu desteğinin sağlanması ve artırılmasına yönelik olarak ilgili
kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde faaliyetler yürütülecektir
Uluslararası kamuoyu desteğinin sağlanması çalışmaları ilgili kurumlarla birlikte
gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
Terör örgütleriyle daha etkin mücadele için, uluslararası
1 işbirliğini artırmayı hedefleyen faaliyet (toplantı, ziyaret
vs) sayısı.
2012
2013
2014
8
4
4
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
Terör örgütleriyle daha etkin mücadele için uluslararası
işbirliğini artırmayı hedefleyen çalışmaların koordinesi
1 faaliyeti
500.000,00
500.000,00
Terör örgütlerinin uluslararası alanda etkinliğini kırmak
için ilgili ülke kamuoylarına yönelik bilgilendirme
2 faaliyeti
1.000.000,00
1.000.000,00
3
4
5
Genel Toplam
1.500.000,00
51
0,00
1.500.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
F 10.1
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Uluslararası kamuoyu desteğinin sağlanması çalışmaları ilgili kurumlarla
birlikte gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı
Terör örgütleriyle daha etkin mücadele için uluslararası işbirliğini artırmayı
hedefleyen çalışmaların koordinesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
Açıklamalar
Bu faaliyet ile,
• Terör örgütlerinin yurtdışı faaliyetlerine yönelik projeler, raporlar ve bilimsel araştırmalar yapmak,yaptırmak ve bu bilgileri
uluslararası kamuoyu ile paylaşmak,
• Yabancı devletlerdeki faaliyet ve gelişmeleri Dışişleri Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği içinde izlemek ve tedbirler
geliştirmek,
• Terör örgütlerinin yurtdışı faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik ziyaret, toplantı, seminer ve benzeri
çalışmalar yapmak amaçlanmıştır.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
500.000,00
500.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
500.000,00
52
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
F 10.2
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Uluslararası kamuoyu desteğinin sağlanması çalışmaları ilgili kurumlarla
birlikte gerçekleştirilecektir.
Terör örgütlerinin uluslararası alanda etkinliğini kırmak için ilgili ülke
kamuoylarına yönelik bilgilendirme faaliyeti
İletişim Daire Başkanlığı
2014
1.000.000,00
1.000.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
1.000.000,00
53
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PH 11
İdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Terörle mücadele politikaları kapsamında etkin bir iletişim ortamı oluşturmak.
Terörle mücadele politikaları kapsamında kamuoyunun bilgilendirilmesine
yönelik iletişim süreçleri geliştirilecektir
Terörle mücadele politikaları kapsamında kamuoyunun daha etkin
bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
Medya ve düşünce kuruluşlarına, araştırma merkezlerine
1
yönelik yapılan bilgilendirme ve toplantı sayısı.
Açıklama
2012
2013
2014
8
10
10
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
Kamuoyunu bilgilendirme faaliyetleri kapsamında
1 yapılacak ziyaret ve toplantılar ile bu tür faaliyetlere
ilişkin hazırlanacak raporlar ve dokümantasyon işlemi
2
Terörle mücadelede yeni bilişim ve iletişim
teknolojilerinin kullanıldığı projeler geliştirme faaliyeti
100.000,00
100.000,00
300.000,00
300.000,00
3
4
5
Genel Toplam
400.000,00
54
0,00
400.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
F 11.1
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Terörle mücadele politikaları kapsamında kamuoyunun daha etkin
bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır
Faaliyet Adı
Kamuoyunu bilgilendirme faaliyetleri kapsamında yapılacak ziyaret ve
toplantılar ile bu tür faaliyetlere ilişkin hazırlanacak raporlar ve dokümantasyon
işlemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
İletişim Daire Başkanlığı
2014
100.000,00
100.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
100.000,00
55
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
F 11.2
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Terörle mücadele politikaları kapsamında kamuoyunun daha etkin
bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır
Terörle mücadelede yeni bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı projeler
geliştirme faaliyeti
İletişim Daire Başkanlığı
2014
100.000,00
200.000,00
300.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
300.000,00
56
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
PH 12
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Kurum amaçlarının başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için idari ve kurumsal
kapasiteyi geliştirmek.
Mevzuatla verilen görevlerin daha etkin olarak yerine getirilebilmesi için idari ve
teknik kapasiteyi artırıcı çalışmalar yapılacaktır
Müsteşarlığın idari ve teknik kapasitesini artırıcı çalışmalar yapılacaktır
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
1 Müsteşarlık personelinin katıldığı eğitim sayısı
2012
2013
2014
7
25
25
2
1
1
Açıklama
2 Bilgi güvenliği çalışmalarının tamamlanması
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
Eğitim faaliyetleri
500.000,00
500.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
1
Fiziki ve teknik şartların iyileştirilmesine yönelik
2 faaliyetler
Bina, bilgi ve veri güvenliğine ilişkin faaliyetler
3
4
5
Genel Toplam
1.300.000,00
57
0,00
1.300.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
F 12.1
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Müsteşarlığın idari ve teknik kapasitesini artırıcı çalışmalar yapılacaktır
Faaliyet Adı
Eğitim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açıklamalar
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
2013 yılında yapılan KDGM Uzman yardımcılığı sınavı sonucunda Müsteşarlığımızda göreve başlayan Uzman yardımcılarının
nitelikli yeteştirilmeleri amacıyla yuriçi ve yurtdışında çeşitli eğitim, kurs, staj vb. hususlarda eğitim programları
düşünülmektedir. Ayrıca Müsteşarlığımızda görevli personel için yillık eğitim planının yapılması öngörülmüştür.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
500.000,00
500.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
500.000,00
58
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
F 12.2
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Müsteşarlığın idari ve teknik kapasitesini artırıcı çalışmalar yapılacaktır
Faaliyet Adı
Fiziki ve teknik şartların iyileştirilmesine yönelik faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açıklamalar
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
İstihdam edilecek yeni personel için tefrişat malzemesi, bilgisayar ve kırtasiye malzemesi alımı planlanmaktadır.
Ayrıca bina ısıtma sisteminin daha verimli çalışabilmesi için doğalgaz kazanlarının bakım ve orarımlarının yapılması
planlanmaktadır.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
100.000,00
300.000,00
400.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
400.000,00
59
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
F 12.3
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Müsteşarlığın idari ve teknik kapasitesini artırıcı çalışmalar yapılacaktır
Faaliyet Adı
Bina, bilgi ve veri güvenliğine ilişkin faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açıklamalar
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Bilgi ve veri güvenliği için yapılması düşünülen faaliyetler:
Donanımsal projeler yapılması planlanmaktadır.
Bilgi Güvenliği açısından donanım, yazılım, ve hizmet alımı yapılması planlanmaktadır.
Yedekleme yazılımı alımı planmaktadır.
Veri sunucu ve güvenlik cihazlarının konuşlandırılması planlanmaktadır.
Veri güvenliği için IPS, IDS cihazlarının konuşlandırılması planlanmaktadır.
Penetrasyon test hizmetlerinin temini planlanmaktadır.
Kurum içi intranet kurulumu planlanmaktadır.
Bina güvenlik sisteminin daha etkin bir şekle kavuşturulması planlanmaktadır.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
100.000,00
300.000,00
400.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
400.000,00
60
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PH 13
İdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Kurum amaçlarının başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için idari ve
kurumsal kapasiteyi geliştirmek.
Kurum mevzuatının değişen ihtiyaçlara göre geliştirilmesi için öneri ve teklif
çalışmaları yapılacaktır
Müsteşarlığın mevzuatının güncellenmesi çalışmaları yapılacaktır.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
Hazırlanan görüş, rapor ve teklif sayısı (kanun,
yönetmelik, yönerge vb.).
Açıklama
1
2012
2013
2014
1
2
2
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
Kurum mevzuatının güncellenmesi faaliyeti
100.000,00
100.000,00
1
2
3
4
5
Genel Toplam
100.000,00
61
0,00
100.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
F 13
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi
Müsteşarlığın mevzuatının güncellenmesi çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı
Kurum mevzuatının güncellenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açıklamalar
Hukuk Müşavirliği
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
100.000,00
100.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0
100.000,00
62
İDARE PERFORMANS TABLOSU
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
BÜTÇE İÇİ
Faaliyet
Performans
Hedefi
İdare Adı
PERFORMANS HEDEFİ
TL
1
Terörle mücadele alanında politika ve stratejiler
geliştirmeye yönelik olarak karar alıcılara çok boyutlu
öneriler sunulacaktır.
2
BÜTÇE DIŞI
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TOPLAM
TL
2.600.000,00
2.600.000,00
Terörle mücadeleye ve demokratikleşmeye ilişkin
mevzuatta ihtiyaç duyulan değişiklik önerilerine
dönük çalışmalar yapılacaktır.
280.000,00
280.000,00
3
Terörle mücadele alanında meydana gelen uluslararası
faaliyetler izlenecek ve raporlanacaktır.
460.000,00
460.000,00
4
Terörle Mücadele ve Demokratikleşme Strateji
Belgesi ilgili kurumlarla koordinasyon halinde
yenilenecektir.
100.000,00
100.000,00
5
Terörle mücadeleye ilişkin olarak belirlenen politika
ve stratejilere yönelik eylem planları hazırlanacak ve
bunlarla ilgili koordinasyon sağlanacaktır.
100.000,00
100.000,00
6
Güvenlik kuruluşları ve valilikler arasında bilgi
paylaşımı ve koordinasyon artırılacaktır.
500.000,00
500.000,00
7
Ulusal kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmaları
yapılacaktır.
1.900.000,00
1.900.000,00
8
Politika ve stratejilerin uygulanmasında ihtiyaç
duyulan izleme ve düzeltme çalışmaları yapılacaktır.
130.000,00
130.000,00
9
Toplum desteğinin sağlanması çalışmaları ilgili
kurumlarla birlikte gerçekleştirilecektir.
2.500.000,00
2.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
400.000,00
400.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
100.000,00
100.000,00
11.870.000,00
11.870.000,00
9.074.000,00
9.074.000,00
20.944.000,00
20.944.000,00
10
11
Uluslararası kamuoyu desteğinin sağlanması
çalışmaları ilgili kurumlarla birlikte
gerçekleştirilecektir.
Terörle mücadele politikaları kapsamında
kamuoyunun daha etkin bilgilendirilmesine yönelik
çalışmalar yapılacaktır
12
Müsteşarlığın idari ve teknik kapasitesini artırıcı
çalışmalar yapılacaktır
13
Müsteşarlığın mevzuatının güncellenmesi çalışmaları
yapılacaktır.
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
Genel Yönetim Giderleri
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam
63
PAY
(%)
1
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
BÜTÇE İÇİ
Faaliyet
Performans
Hedefi
İdare Adı
TL
1.1
Sosyo-ekonomik, kültürel ve psikolojik faktörlerin analizi;
demokratikleşme süreçleri ve etkileri; sosyal bütünleşme;
sosyal yaşama katılım/rehabilitasyon konularında araştırmageliştirme projeleri
1.2
BÜTÇE DIŞI
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TOPLAM
TL
1.500.000,00
1.500.000,00
Rapor, analiz ve değerlendirme faaliyetleri
100.000,00
100.000,00
1.3
Toplantı, sempozyum, seminer, çalıştay vb. faaliyetler
500.000,00
500.000,00
1.4
Kitap, dergi vb. yayın alım faaliyeti
500.000,00
500.000,00
2.1
Uluslararası mevzuatın takibi faaliyeti
100.000,00
100.000,00
2.2
Demokratikleşme ve insan hakları alanındaki düzenlemelere
ve düzenleme taslak çalışmalarına katkı faaliyeti
10.000,00
10.000,00
2.3
Terör örgütlerinin mali kaynaklarının kurutulmasına yönelik
yasal ve idari tedbirlere ilişkin düzenleme ve çalışmalara
katkı faaliyetleri
10.000,00
10.000,00
2.4
Şehit yakını, gazi ve terör mağdurları için pozitif ayrımcılık
düzenlemelerine katkı sağlama faaliyeti
10.000,00
10.000,00
2.5
Terörle mücadeleye ve insan haklarına temas eden ulusal ve
uluslararası yargı kuruluşlarının kararlarının takip edilmesi ve
yayın faaliyetleri
150.000,00
150.000,00
3.1
Uluslararası gelişmelerin takibi faaliyeti
10.000,00
10.000,00
3.2
Terör örgütlerinin uluslararası faaliyetlerinin
değerlendirilmesine ilişkin toplantı ve ziyaret faaliyeti
150.000,00
150.000,00
3.3
Terör örgütlerinin uluslararası faaliyetlerinin
değerlendirilmesine ilişkin proje, rapor ve bilimsel faaliyetler
300.000,00
300.000,00
4
4.1
Terörle Mücadele ve Demokratikleşme Strateji Belgesinin
yenilenmesi faaliyeti
100.000,00
100.000,00
5
5.1
Terörle mücadele alanında oluşturulan eylem planlarına katkı
sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından
gerçekleştirilen toplantılara katılma faaliyeti
100.000,00
100.000,00
6
6.1
Valilikler tarafından gerçekleştirilen iyi uygulamaların diğer
valiliklerce paylaşılmasının koordinasyonu faaliyeti
250.000,00
250.000,00
6.2
Terörle mücadelede görev alan kolluk personeline yönelik
gerçekleştirilecek eğitimlerin koordinasyonu faaliyeti.
250.000,00
250.000,00
7.1
Terör örgütlerinin mali kaynaklarının kurutulmasına yönelik
politika geliştirme faaliyeti
200.000,00
200.000,00
7.2
Kamu görevlilerinin politika ve stratejiler konusunda
bilgilendirilmesinin koordinasyonu faaliyeti
500.000,00
500.000,00
7.3
Terörden etkilenen bölgelerde görev yapan kamu
görevlilerinin görev yapılan yerin sosyo-ekonomik yapısı
hakkında bilgilendirilme çalışmalarının izlenmesi faaliyeti
700.000,00
700.000,00
7.4
Terörle mücadele alanında uygulanan önleme, rehabilitasyon,
sosyal destek vb. çalışmaların koordinasyonu faaliyeti
500.000,00
500.000,00
2
3
7
64
PAY
(%)
8
9
BÜTÇE İÇİ
11
12
13
TL
BÜTÇE DIŞI
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TOPLAM
TL
8.1
Terörle mücadele alanında ulusal düzeyde yürütülen ve
tamamlanan projeler hakkında değerlendirme raporu
düzenleme faaliyeti
70.000,00
70.000,00
8.2
Uygulamaya konulan tedbirlerin ihtiyaca göre güncellenmesi
faaliyeti
60.000,00
60.000,00
9.1
Devletin demokratikleşme sürecinde attığı adımların algısına
yönelik araştırma faaliyeti
500.000,00
500.000,00
9.2
İletişim ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında bilimsel
araştırma faaliyeti
1.500.000,00
1.500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
9.3
10
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
Faaliyet
Performans
Hedefi
İdare Adı
10.1
Kadınların, gençlerin ve çocukların ekonomik ve toplumsal
yaşama aktif katılımlarının desteklenmesine yönelik STK’lar
ile birlikte projeler geliştirme faaliyeti
Terör örgütleriyle daha etkin mücadele için uluslararası
işbirliğini artırmayı hedefleyen çalışmaların koordinesi
faaliyeti
10.2
Terör örgütlerinin uluslararası alanda etkinliğini kırmak için
ilgili ülke kamuoylarına yönelik bilgilendirme faaliyeti
11.1
Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla medya ve
düşünce kuruluşlarına, araştırma merkezlerine yönelik bilgi
akışı faaliyeti
100.000,00
100.000,00
11.2
Terörle mücadelede yeni bilişim ve iletişim teknolojilerinin
kullanıldığı projeler geliştirme faaliyeti
300.000,00
300.000,00
12.1
Eğitim faaliyetleri
500.000,00
500.000,00
12.2
Fiziki ve teknik şartların iyileştirilmesine yönelik faaliyetler
400.000,00
400.000,00
12.3
Bina, bilgi ve veri güvenliğine ilişkin faaliyetler
400.000,00
400.000,00
13.1
Kurum mevzuatının güncellenmesi faaliyeti
100.000,00
100.000,00
11.870.000,00
11.870.000,00
9.074.000,00
9.074.000,00
20.944.000,00
20.944.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
Genel Yönetim Giderleri
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam
65
PAY
(%)
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
İdare Adı
(TL)
Ekonomik Kod
Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
Faaliyet Toplamı
01 Personel Giderleri
Bütçe Kaynak İhtiyacı
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
1.704.000,00
172.000,00
172.000,00
6.193.000,00
16.263.000,00
0,00
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
Genel Toplam
1.704.000,00
04 Faiz Giderleri
1.800.000,00
30.000,00
30.000,00
975.000,00
2.775.000,00
07 Sermaye Transferleri
0,00
08 Borç verme
0,00
09 Yedek Ödenek
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı Kaynak
10.070.000,00
Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar Toplamı
11.870.000,00
9.074.000,00
0,00
20.944.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
11.870.000,00
9.074.000,00
66
0,00
0,00
20.944.000,00
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ
FAALİYETLER
SORUMLU BİRİMLER
Terörle mücadele alanında politika ve
stratejiler geliştirmeye yönelik olarak karar
alıcılara çok boyutlu öneriler sunulacaktır.
Sosyo-ekonomik, kültürel ve psikolojik
faktörlerin analizi; demokratikleşme süreçleri
ve etkileri; sosyal bütünleşme; sosyal yaşama
katılım/rehabilitasyon konularında araştırmageliştirme projeleri yapma / yaptırma /
destekleme faaliyeti
Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı
Rapor, analiz ve değerlendirme faaliyetleri
Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı
Toplantı, sempozyum, seminer, çalıştay vb.
faaliyetler
Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı
Kitap, dergi vb. yayın alım faaliyeti
Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı
Terörle mücadeleye ve demokratikleşmeye
ilişkin mevzuatta ihtiyaç duyulan değişiklik Uluslararası mevzuatın takibi faaliyeti
önerilerine dönük çalışmalar yapılacaktır.
Terörle mücadele alanında meydana gelen
uluslararası faaliyetler izlenecek ve
raporlanacaktır.
Hukuk Müşavirliği
Demokratikleşme ve insan hakları alanındaki
düzenlemelere ve düzenleme taslak
çalışmalarına katkı faaliyeti
Hukuk Müşavirliği
Terör örgütlerinin mali kaynaklarının
kurutulmasına yönelik yasal ve idari tedbirlere
ilişkin düzenleme ve çalışmalara katkı
faaliyetleri
Hukuk Müşavirliği
Şehit yakını, gazi ve terör mağdurları için
pozitif ayrımcılık düzenlemelerine katkı
sağlama faaliyeti
Hukuk Müşavirliği
Terörle mücadeleye ve insan haklarına temas
eden ulusal ve uluslararası yargı
kuruluşlarının kararlarının takip edilmesi ve
yayın faaliyetleri
Hukuk Müşavirliği
Uluslararası gelişmelerin takibi faaliyeti
Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
Terör örgütlerinin uluslararası faaliyetlerinin
değerlendirilmesine ilişkin toplantı ve ziyaret
faaliyeti
Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
Terör örgütlerinin uluslararası faaliyetlerinin
değerlendirilmesine ilişkin proje, rapor ve
bilimsel faaliyetler
Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
Terörle Mücadele ve Demokratikleşme
Terörle Mücadele ve Demokratikleşme
Strateji Belgesi ilgili kurumlarla koordinasyon
Strateji Belgesinin yenilenmesi faaliyeti
halinde yenilenecektir.
67
Planlama Koordinasyon ve Sosyal Destek
Daire Başkanlığı
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
İdare Adı
PERFORMANS HEDEFİ
Ulusal kurum ve kuruluşlarla işbirliği
çalışmaları yapılacaktır.
Politika ve stratejilerin uygulanmasında
ihtiyaç duyulan izleme ve düzeltme
çalışmaları yapılacaktır.
FAALİYETLER
Terör örgütlerinin mali kaynaklarının
kurutulmasına yönelik politika geliştirme
faaliyeti
Planlama Koordinasyon ve Sosyal Destek
Daire Başkanlığı
Kamu görevlilerinin politika ve stratejiler
konusunda bilgilendirilmesinin
koordinasyonu faaliyeti
Planlama Koordinasyon ve Sosyal Destek
Daire Başkanlığı
Terörden etkilenen bölgelerde görev yapan
kamu görevlilerinin görev yapılan yerin sosyoekonomik yapısı hakkında bilgilendirilme
çalışmalarının izlenmesi faaliyeti
Planlama Koordinasyon ve Sosyal Destek
Daire Başkanlığı
Terörle mücadele alanında uygulanan önleme,
rehabilitasyon, sosyal destek vb. çalışmaların
koordinasyonu faaliyeti
Planlama Koordinasyon ve Sosyal Destek
Daire Başkanlığı
Terörle mücadele alanında ulusal düzeyde
yürütülen ve tamamlanan projeler hakkında
değerlendirme raporu düzenleme faaliyeti
Planlama Koordinasyon ve Sosyal Destek
Daire Başkanlığı
Uygulamaya konulan tedbirlerin ihtiyaca göre
güncellenmesi faaliyeti
Planlama Koordinasyon ve Sosyal Destek
Daire Başkanlığı
Toplum desteğinin sağlanması çalışmaları
Devletin demokratikleşme sürecinde attığı
ilgili kurumlarla birlikte gerçekleştirilecektir. adımların algısına yönelik araştırma faaliyeti
Müsteşarlığın idari ve teknik kapasitesini
artırıcı çalışmalar yapılacaktır
Müsteşarlığın mevzuatının güncellenmesi
çalışmaları yapılacaktır.
İletişim Daire Başkanlığı
İletişim ve bilgilendirme çalışmaları
kapsamında bilimsel araştırma faaliyeti
İletişim Daire Başkanlığı
Kadınların, gençlerin ve çocukların ekonomik
ve toplumsal yaşama aktif katılımlarının
desteklenmesine yönelik STK’lar ile birlikte
projeler geliştirme faaliyeti
İletişim Daire Başkanlığı
Uluslararası kamuoyu desteğinin sağlanması Terör örgütleriyle daha etkin mücadele için
çalışmaları ilgili kurumlarla birlikte
uluslararası işbirliğini artırmayı hedefleyen
gerçekleştirilecektir.
çalışmaların koordinesi faaliyeti
Terörle mücadele politikaları kapsamında
kamuoyunun daha etkin bilgilendirilmesine
yönelik çalışmalar yapılacaktır
SORUMLU BİRİMLER
Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
Terör örgütlerinin uluslararası alanda
etkinliğini kırmak için ilgili ülke
kamuoylarına yönelik bilgilendirme faaliyeti
İletişim Daire Başkanlığı
Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla
medya ve düşünce kuruluşlarına, araştırma
merkezlerine yönelik bilgi akışı faaliyeti
İletişim Daire Başkanlığı
Terörle mücadelede yeni bilişim ve iletişim
teknolojilerinin kullanıldığı projeler
geliştirme faaliyeti
İletişim Daire Başkanlığı
Eğitim faaliyetleri
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığı
Fiziki ve teknik şartların iyileştirilmesine
yönelik faaliyetler
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığı
Bina, bilgi ve veri güvenliğine ilişkin
faaliyetler
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığı
Kurum mevzuatının güncellenmesi faaliyeti
68
Hukuk Müşavirliği
Download

2014 yılı performans program tc başbakanlık kamu düzeni