2015-2019 STRATEJİK PLANI
MALHUN HATUN
İLKOKULU
ORTAOKULU
BİLECİK 2015
BİLECİK 2015
Bu stratejik plan; DPT tarafından, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesine
dayanılarak hazırlanmış olan “Kamu idarelerinde Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik”e göre ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca hazırlanan “Stratejik Plan Hazırlık Programı” esas
alınarak hazırlanmıştır.
Sayfa | 1
“ Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak İsteyen toplumlar; önce haysiyetlerini,
sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler.”
Mustafa Kemal ATATÜRK
Sayfa | 2
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu
celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taşım,
Her cerihamdan, ilâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden naaşım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.
Mehmet Akif ERSOY
Sayfa | 3
Sayfa | 4
ÖNSÖZ
Geçmişten günümüze gelirken var olan yaratıcılığın getirdiği
teknolojik ve sosyal anlamda gelişmişliğin ulaştığı hız, artık
kaçınılmazları da önümüze sererek kendini göstermektedir. Güçlü
ekonomik ve sosyal yapı, güçlü bir ülke olmanın ve tüm
değişikliklerde dimdik ayakta durabilmenin kaçınılmazlığı da oldukça
büyük önem taşımaktadır. Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve
planlama temellerine dayanan güçlü bir yaşam standardı ve
ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zaman
diliminde gerçekleşecek uygulama faaliyetleri ile (STRATEJİK PLAN)
oluşabilmektedir.
Okulumuz, daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle sürekli yenilenmeyi ve
kalite kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır. Kalite kültürü oluşturmak için eğitim
ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, alt yapı,
toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkileri kapsayan 2015–2019 stratejik planı hazırlanmıştır.
Büyük önder Atatürk’ü örnek alan bizler; Çağa uyum sağlamış, çağı yönlendiren bireyler
yetiştirmek için kurulan okulumuz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı daha iyi
imkânlarla yetiştirip, düşünce ufku ve yenilikçi ruhu açık, Türkiye Cumhuriyetinin çıtasını daha
yükseklere taşıyan bireyler olması için öğretmenleri ve idarecileriyle özverili bir şekilde tüm
azmimizle çalışmaktayız
Malhun Hatun İlkokulu ve Ortaokulu olarak en büyük amacımız, çocuklarımıza sadece
iyi bir bakım sağlamak değil, girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ışık tutan, hayata
hazır, hayatı aydınlatan, bizleri daha da ileriye götürecek bireyler yetiştirmektir. İdare ve
öğretmen kadrosuyla bizler kendine güvenen, kendini her ortamda rahatça ifade edebilen,
yaratıcı, sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi
davranışları kazanmış, hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini, iletişim kurma
ve duygularını anlatabilen çağa ayak uydurmuş, yeniliklere açık, Türkiye Cumhuriyetini daha da
yükseltecek bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiş bulunmaktayız.
Malhun Hatun İlkokulu ve Ortaokulu‘nun stratejik planlama çalışmasına önce durum
tespiti, yani okulun SWOT analizi yapılarak başlanmıştır. SWOT analizi tüm idari personelin ve
öğretmenlerin katılımıyla uzun süren bir çalışma sonucu ilk şeklini almış, varılan genel
sonuçların sadeleştirilmesi ise Okul yönetimi ile öğretmenlerden oluşan Stratejik Plan Ekibi
tarafından yapılmıştır. Daha sonra SWOT sonuçlarına göre stratejik planlama aşamasına
geçilmiştir. Bu süreçte okulun amaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler, eylem
planı ve sonuçta başarı veya başarısızlığın göstergeleri ortaya konulmuştur. Denilebilir ki SWOT
analizi bir kilometre taşıdır okulumuzun bugünkü resmidir ve stratejik planlama ise bugünden
yarına nasıl hazırlanmamız gerektiğine dair kalıcı bir belgedir.
Stratejik Plan' da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz, plan dönemi içindeki her
yılsonunda gözden geçirilecek ve gereken revizyonlar yapılacaktır. Malhun Hatun İlkokulu ve
Ortaokulu Stratejik Planı (2015–2019)’da belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın okulumuzun
gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız.
Planın
hazırlanmasında emeği geçen Strateji Yönetim Ekibi ’ne ve uygulanmasında yardımı olacak İl
Milli Eğitim Müdürlüğü, AR-GE birim sorumlularına olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara
öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ederim
Hüseyin ÇETİNKAYA
Okul Müdürü
Sayfa | 5
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ.......................................................................................................................................................5
BÖLÜM 1: ÖZET GİRİŞ…………………………………….……………………….……….…..….……..7
1.1- STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ…………………………………………..…...………...…………..8
1.2 KURUM KİMLİK BİLGİSİ…………………………………………………….…..……….…..….……..9
1.3- YASAL DAYANAK……………………………………………………………………….…..………..10
1.4- PLANIN AMACI……………………………………………………………….………….….………...10
1.5- PLANIN KAPSAMI………………………………………………………………….…….….………...11
1.6 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ……...………………………….…………………..……….……….11
BÖLÜM 2: MEVCUD DURUM ANALİZİ..............................................................................................12
2.1- KURUM TARİHÇESİ…………………………………………………………..…………………..……13
2.2- YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ…………………..……………….…......….14
2.3- FAALİYET ALANLARI,ÜRÜN VE HİZMETLER…………………………….………………..…….15
2.4- PAYDAŞ ANALİZİ……………………………………………………………….…..…….…..….……16
2.5- KURUM İÇİ ANALİZ………………………………………………………………..…………..…...…18
a) Örgütsel Yapı…………………………………………………………..………………….………………..18
b) İnsan Kaynakları…………………………………………………………………………………….......…20
c) Teknolojik Düzey……………………………………………………………………………..……....……23
d) Mali Kaynaklar……………………………………………………………….……………………....……26
e) İstatistiki Veriler…………………………………………………….……………………………..….....…28
2.6-ÇEVRE ANALİZİ……………………………………………………………………………..…....……30
a) PEST (Politik-Yasal,Ekonomik,Sosyal-Kültürel,Teknolojik,Ekolojik,Etik) Analizi….………............…31
b) GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler,Fırsatlar,Tehditler) Analizi…….……………………...…..….......…32
c) Üst Politika Belgeleri……………………………………………………………….………………...……33
BÖLÜM:3 GELEEĞE YÖNELİM …………………………………………………………..……..…..….34
3.1-MİSYON,VİZYON,TEMEL DEĞERLER……………………………………………………...…..……35
3.2 TEMALAR,AMAÇLAR,HEDEFLER,PERFORMANS GÖSTERGELERİ,
FAALİYET/PROJELER VE STRATEJİLER…………………………………………………….……...…..36
BÖLÜM:4 İZLEME VE DEĞERLENDİRME…………………………………………………..….…...…46
4.1- İZLEME,DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA………………………………………….……...……47
a) İzleme ve Değerlendirme……………………………………………………………..………..……..……..47
b) Raporlama……………………………………………………………………….…….………..……..…….47
TC
BİLECİK VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
MALHUN HATUN
İLKOKULU
ORTAOKULU
BÖLÜM 1
ÖZET-GİRİŞ
Sayfa | 7
BÖLÜM 1: ÖZET GİRİŞ
1.1 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI
Malhun Hatun İlkokulu-Ortaokulu Stratejik Planı (2015–2019), Okul Müdürlüğünce
görevlendirilen çalışma ekibi tarafından hazırlanmıştır.
Stratejik plan, günümüz gelişim anlayışının geçmişteki anlayışlardan en belirgin farkının
göstergesidir. Zira stratejik plan yaklaşımı geleceğe hazır olmayı değil, geleceği planlamayı
hedefleyen bir yaklaşımdır. Bir anlamda geleceği bugünde yaşamaktır.
Ancak stratejik plan tek başına bir belge olarak değerli değildir. Onu değerli kılacak olan şey,
kurumun doğru karar alabilme yeteneği ve kararlılık gösterebilme gücüdür.
Baktığımız yerden hala yıllardır gördüğümüz şeyleri görüyorsak, bakış açımızı ve yönümüzü
değiştirmemişiz demektir. Bu bakımdan stratejik plan, öncelikle kurumumuza yeni bir yön ve
yeni bir bakış açısı kazandıracak biçimde düşünülüp tasarlanmalıdır. Hiç şüphe yoktur ki bu yön,
ülkemizin çağdaşlaşma hedeflerine uygun düşen ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma
ülküsüyle örtüşen bir yön olmalıdır.
Çağdaş bir ülke olabilmemiz için çağdaşlaşma savaşını öncelikle okullarda kazanmamız
gerekmektedir. Bilmek zorundayız ki, okullarda kazanılmamış hiçbir savaş gerçekte hiçbir zaman
kazanılmamış savaştır. Bu konuda eksiklerimizin olduğunu kabul etmeli, ancak kendimizi güçlü
amaçlarla besleyerek eksiklerimizin ve zorlukların üstesinden gelebileceğimize inanmalı fakat
bunun uzun süren bir yolculuk olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız.
Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin dünyayı yöneten lider ülkelerden biri olacağını
öngörüyoruz. Bu öngörüye paralel olarak okulumuzun 2015-2019 yılları arasında kaydedeceği
aşama ile bir dünya okulu olacağına kuvvetle inanıyoruz. Bu stratejik plan, bu inancımızı
gerçekleştirmek üzere düşünülmüş ve bizi hedefimize götürecek biçimde tasarlanmıştır. Bundan
sonra başarılı olmak bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur
Stratejik Plan Hazırlama Ekibi
Sayfa | 8
1.2 KURUM KİMLİK BİLGİSİ
KURUM KİMLİK BİLGİSİ
Malhun Hatun İlkokulu
Malhun Hatun Ortaokulu
Kurum Türü
İlkokul
Ortaokul
Kurum Kodu
722465
722509
Kurum Statüsü
Kamu
Kamu
Kurum Adı
Kurumda Çalışan
Personel
Sayısı
Yönetici : 2
Öğretmen : 14
Memur : 1
Hizmetli : 1
Yönetici : 1
Öğretmen : 15
Memur : 0
Hizmetli : 1
Öğrenci Sayısı
432
287
Öğretim Şekli
İkili öğretim
İkili öğretim
1947
1995
Okulun Hizmete Giriş
Tarihi
KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kurum Telefon Fax
Tel : 0 (228) 212 8233
Fax : 0 (228) 212 8233
Tel : 0 (228) 212 8233
Fax : 0 (228) 212 8233
http://malhunhatunilkokulu.meb.k12.tr
http:// malhunhatunortaokulu.meb.k12.tr
[email protected]
[email protected]
Kurum Adresi
Bahçelievler Mah. Atakent Cad. No 63
BİLECİK
Bahçelievler Mah. Atakent Cad. No 63
BİLECİK
Kurum Müdürü
Hüseyin ÇETİNKAYA ( 0 505 302 3901 )
Müdür Yardımcıları
İbrahim AYHAN (0 505 495 5818 )
Erol TUNA ( 0 505 809 3005 )
Kurum Web Adresi
Mail Adresi
Sayfa | 9
1.3- YASAL DAYANAK
DAYANAK
Sıra No
Referans Kaynağının Adı
1
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2
10. Kalkınma Planı (2014-2018)
3
Yüksek Planlama Kurulu Kararları
4
Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5
6
Kamu İdareleri Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi ile Bu İşlemlere İlişkin Diğer Esas
ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı 2013/26 Sayılı Genelgesi.
7
Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu
8
Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı
9
Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı
10
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı
1.4- PLANIN AMACI
AMAÇ
Okulumuzda planlama OGYE tarafından yapılmış ve yürütülecektir. Planlama sürecine
Malhun Hatun İlkokulu-Ortaokulunda çalışan tüm yönetici ve çalışanların katılım ve katkısı ile
sağlanır. İhtiyaç duyuldukça yönetici ve çalışanlara konu ile ilgili Hizmet içi Eğitim düzenlenir,
planlama Malhun Hatun İlkokulu-Ortaokulunun tüm faaliyetlerini kapsar.
Bu stratejik plan dokümanı, okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve
tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite standartlarına ulaşmak
üzere yeni stratejiler geliştirmeyi, bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirtilmesini,
izleme değerlendirme ile önceden belirlenen kriterler doğrultusunda performans ölçümü yapmayı
amaçlamaktadır.
Sayfa | 10
1.5- PLANIN KAPSAMI
KAPSAM
Bu stratejik plan dokümanı MALHUN HATUN İLKOKULU-ORTAOKULU’NUN 2015–2019
yıllarına dönük stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır
SIRA
1.6- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
AD SOYAD
ÜNVANI
1
EROL TUNA
MÜDÜR
YARDIMCISI
2
TURGUT YILDIZAN
ÖĞRETMEN
3
OZAN SOYSAL
ÖĞRETMEN
4
FATİH ÖZDOĞAN
ÖĞRETMEN
5
DAVUT KOVUCU
ÖĞRETMEN
6
EMSAL DEMİREL
ÖĞRETMEN
7
ERDAL TUNCER
ÖĞRETMEN
8
ŞULE AY
UĞURLUKOÇ
ÖĞRETMEN
9
ESRA ÖZKAN
ÖĞRETMEN
10
HANİFE ŞEN
VELİ
11
DİLEK YÜKSEL
VELİ
12
EMİNE KARDAŞ
VELİ
13
RAFET TOPAL
VELİ
E-POSTA
CEP
TELEFOUNU
Sayfa | 11
TC
BİLECİK VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
MALHUN HATUN
İLKOKULU
ORTAOKULU
BÖLÜM 2
MEVCUD DURUM ANALİZİ
Sayfa | 12
BÖLÜM 2: MEVCUD DURUM ANALİZİ
2.1 KURUM TARİHÇESİ
Malhatun ismini aldığımız “İstiklal Mahallesi Kız Mektep Sokak No:6” daki okul
binamız,1906 yılında Bursalı Reşit Paşa tarafından Ertuğrulgazi adına “KIZ MEKTEP”
olarak yaptırılmıştır.
1924’te “2. İlkokul” adıyla 3 sınıflı ilkokul haline getirilmiştir.1947 yılında
“MALHATUN İLKOKULU” ismini alarak eğitim öğretimi 5 sınıflı olarak sürdürmüştür.
1950’de ilimizde ilk kez açılan “Sanat Okulu “ öğretime okulumuzda başladığından,
okulumuz öğrencileri ”Sanat Okulu” binaları yapılıncaya kadar (1955) Edebalı
İlkokulunda öğrenime devam etmişlerdir.
17/07/1995 tarihinde bugünkü binasına taşınan okulumuz 8 yıllık ilköğretim şeklinde
eğitim öğretime devam etmiştir.
2012-2013 eğitim öğretim döneminde zorunlu eğitim süresinin 4+4+4= 12 yıl
olmasından sonra okulumuzda ilkokul ve ortaokul olmak üzere ikili öğretim
yapılmaktadır. Bu süreçte okulumuzun adı ‘‘Malhun Hatun İlkoklu’’ ve .’‘Malhun Hatun
Ortaokulu’’ olarak düzenlenmiştir.
Sayfa | 13
2.2 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
YASAL YÜKÜMLÜLÜK
(GÖREVLER)
Atama
Ödül, Disiplin
Okul Yönetimi
DAYANAK(KANUN, YÖNETMELİK, GENELGE, YÖNERGE)
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm
Kadrolarına İlişkin Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin
Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Devlet Memurları Kanunu
6528 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge
Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi
MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
Taşınır Mal Yönetmeliği
Anayasa
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Eğitim-Öğretim
Personel İşleri
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge
Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Yetiştirme Kursları Yönergesi
Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında
Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi
Devlet Memurları Tedavi ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliği
Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkındaki Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükseltme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükseltme Yönetmeliği
Resmi Mühür Yönetmeliği
Mühür, Yazışma, Arşiv
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Evrak Yönergesi
Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği
Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler
Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönet.
Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
Öğrenci İşleri
Milli Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi
Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği
İsim ve Tanıtım
Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği
Sivil Savunma
Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği
Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik
Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Kılavuzu
Sayfa | 14
2.3 FAALİYET ALANLARI,ÜRÜN VE HİZMETLER
FAALİYET ALANI: EĞİTİM
FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ
Hizmet-1: Rehberlik Hizmetleri
Hizmet-1: Öğrenci işleri hizmeti
Psikolojik Danışma
Kayıt-Nakil işleri
Sınıf İçi Rehberlik Hizmetleri
Devam-devamsızlık
Meslek Tanıtımı ve Yönlendirme
Sınıf geçme
Hizmet-2: Sosyal-Kültürel Etkinlikler
Hizmet-2: Öğretmen işleri hizmeti
Halk oyunları
Derece terfi
Koro
Hizmet içi eğitim
Satranç
Özlük hakları
Yarışmalar
Sendikal Hizmetler
Kültürel Geziler
Sergiler
Tiyatro
Kermes ve Şenlikler
Piknikler
Yazarlarla Buluşma Etkinlikleri
Sosyal Kulüp ve Toplum Hizmeti
Çalışmaları
Hizmet-3: Spor Etkinlikleri
Hizmet-3: Mali İşlemler
Futbol,
Okul Aile Birliği işleri
Masa Tenisi
Bütçe işlemleri
Voleybol
Bakım-onarın işlemleri
Basketbol
Burs işlemleri
Badminton
Taşınır Mal işlemleri
FAALİYET ALANI: YETİŞKİN EĞİTİMİ VE
VELİLERLE İLİŞKİLER
FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM
Hizmet-1: Öğretimin Planlanması
Hizmet-1: Sağlık Hizmetleri
Planlar
Öğretmenler Kurulu
Zümre toplantıları
Ağız ve Diş Sağlığı Semineri
Çocuk Hastalıkları Semineri
Flor Uygulamaları
Hizmet-2: Öğretimin Uygulanması
Sınıf içi uygulamalar
Gezi ve inceleme
Yetiştirme kursları
Ödevler, performans
görevleri
Hizmet-2: Kurslar
ve
proje
Hizmet-3: Öğretimin Değerlendirilmesi
Dönem içi değerlendirmeler
Ortak sınavlar
Okuma-Yazma kursları
Bilgisayar kursları
Takviye Kursları
Satranç Kursu
Spor
Hizmet-3: Velilerle İlgili Hizmetler
Veli toplantıları
Veli iletişim hizmetleri
Okul-Aile Birliği faaliyetleri
Sayfa | 15
2.4 PAYDAŞ ANALİZİ
Okulumuzun paydaşları, okulumuzun faaliyetleri doğrudan veya olumlu, olumlu ya- da
olumsuz yönde etkilenen veya okulu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Okulumuzun ana
işlevi yasalarla kendisine verilen eğitim-öğretim hizmetleridir. Eğitim-öğretim hizmetlerini
okulun mevcut yapısı ve görevleri, paydaşlarıyla olan etkileşimi ile biçimlenmektedir.
İç Paydaşlar:
İç paydaşlar, okulumuzdan etkilenen veya etkileyen okul içindeki kişi, grup veya ilgili
kuruluşlardır:
a) Okul yönetimi
b) Öğretmenler
c) Öğrenciler
d) Yardımcı personel
e) Velilerimiz
f) Okul-Aile Birliği
g) Zümreler
Dış Paydaşlar
Okul faaliyetlerinden etkilenen veya etkileyen okul dışındaki kişi, grup ve kuruluşlardır.
MEB
Valilik
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Bilecik Belediyesi
Hastane / Sağlık Ocağı
Emniyet Müdürlüğü
Halk Eğitim Merkezi
Mezunlarımız
Çevremizdeki diğer eğitim kurumları
Meslek odaları
Esnaf
RAM
Sayfa | 16
Tedarikçi

Öğretmen



Veli
Belediye Başkanı

Milli Eğitim Müdürlüğü
O


Okul Aile Birliği
Hizmetliler
Esnaf
Jandarma Karakolu
Dershaneler
Diğer Okullar
RAM
Sağlık Ocağı
Mahalle Muhtarı
Okul rehberlik Servisi
Okul Kütüphanesi
Meslek Odaları
Halk Eğitim Merkezi
İl Milli Eğitim Müdürü
Medya
Formatör
Stratejik
Ortak

Öğrenci
Müdür
Temel
Ortak
Müşteri
Lider
Paydaş
Çalışanlar
MALHUN HATUN İLKOKULU-ORTAOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ÇALIŞMASI

O

O

O

O

O
O
O
O
O
O




O



*: Tamamı
O
O

O
O
O: Bir kısmı
Sayfa | 17
2.5 KURUM İÇİ ANALİZ
a) Örgütsel Yapı
Malhun Hatun İlkokulu-Ortaokulu Teşkilat Şeması
Öğrenci Velileri
Komisyonlar
1. Satın Alma
2. Değer Tespit
3. Tören Hazırlama
4. Rehberlik ve Psikolojik D.
5. Okul-Aile Birliği
6. Web Yayın
7. Kantin Denetleme
8-Muayene ve Kabul
Büro Hizmetleri
İLKOKUL
Sınıf Öğretmenleri
MÜDÜR
Okul-Aile Birliği
Müdür
Yardımcıları
Kurullar
1. Sosyal Etkinlik
2. Zümre ve Şube Öğretmenler
3. Öğrenci ve Okul Meclisi
4. Taşınır Sayım
5. Ölçme Değerlendirme
6. Yazı İnceleme
7. Yöneltme ve Öneri
8. Rehberlik
9. TKY
Yardımcı Hizmetler
ORTAOKUL
Branş Öğretmenleri
Okul
Rehber Öğretmenleri
Sayfa | 18
Okul/Kurumlarda Oluşturulan Birimler
Görevler
Görevle ilgili bölüm, birim,
kurul/komisyon adı
Görevle ilgili işbirliği
(paydaşlar)
Hedef kitle
Fiziki yapıyı iyileştirme
Okul Aile Birliği
Okul idaresi, veli, Öğretmen,
Sivil Toplum Kuruluşları
Öğrenciler
Eğitim öğretim kalitesini
arttırma
Öğretmenler kurulu
Okul idaresi
Öğrenciler
Eğitim öğretimde
başarıyı arttırma
OGYE
Okul idaresi, öğretmenler,
veliler, Öğrenciler.
Öğrenciler
Uygun eğitim öğretim
ortamını sağlama
Öğrenci davranışlarını
değerlendirme üst kurulu.
Okul idaresi, öğretmen, veli
Öğrenciler
Kaliteyi arttırma
Satın alma komisyonu
Okul idaresi
Öğrenciler
Moral artırma.
Psikolojik danışma ve rehberlik
hizmetleri yürütme komisyonu.
Öğretmen, veliler
Öğrenci
Fiziki Yapıyı İyileştirme Ekibi: Okul Aile Birliğinden oluşur ayda en az bir defa ve gerektikçe
toplanarak iş bölümü yapar ve kararlar alır. Alınan kararların uygulanması için gerekli çalışmayı
yapar.
Eğitim Öğretim Kalitesini Arttırma Komisyonu: Öğretmenler Kurulundan oluşur. Dönem
başlarında ve yılsonunda toplanarak mevcut durumu değerlendirerek alınması gereken tedbirleri
görüşür ve uygular.
Eğitim Öğretimde Başarıyı Arttırma Ekibi: Okul Gelişimi Yönetim Ekibi gerekli çalışmaları
yaparak geliştirilmesi gereken durumların analizini yaparak çözüm yollarını planlar ve
uygulamaları takip eder. Yapılacak Planlamalara göre toplanır.
Uygun Eğitim Öğretim Ortamını Sağlama Komisyonu: Sene başı öğretmenler Kurulunda
yapılan oylamalarla seçilen Öğrenci davranışlarını değerlendirme üst kurulu bu görevi yönetir.
Dönem başlarında, dönem sonlarında ve ihtiyaç oldukça toplanır.
Moral Artırma Komisyonu: Sene başı öğretmenler Kurulunda seçilen Psikolojik danışma ve
rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu bu görevi yürütür. Dönem başlarında ve ihtiyaç oldukça
toplanır.
Sayfa | 19
b) İnsan Kaynakları
Okulumuzun insan kaynakları yönetime ilişkin temel politika ve stratejileri Milli Eğitim
Bakanlığının politika ve stratejisine uyumlu olarak “çalışanların yönetimi süreci” kapsamında
yürütülmektedir. İnsan kaynaklarına ilişkin politika ve stratejiler okulumuzun kilit süreçleri ile
uyum içerisindedir. Okulumuzun kilit süreçleri Okul Gelişim Yönetim Ekibinde “eğitim-öğretim
süreci”, ”okul-veli ve öğrenci işbirliği süreci” olarak belirlenmiştir.
Tablo1: Kurumun Yönetici Sayısı
Görevi
2015 Ocak Ayı İtibari İle
Erkek
Kadın
Toplam
1
Müdür
1
-
1
2
Müdür Yrd.
2
-
2
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmen Durumları
Tablo 5: Kurumun Mevcut Öğretmen Sayısı ve Personel Bilgileri
Sıra
Branşı
Erkek
Kadın
Toplam
1
Sınıf Öğretmeni
8
6
14
2
Matematik
1
2
3
3
Fen ve Teknoloji
2
0
2
4
Türkçe
2
1
3
5
İngilizce
0
1
1
6
Sosyal Bilgiler
0
1
1
7
Din Kül. Ah.
1
1
2
8
Beden Eğitimi
1
0
1
9
Görsel Sanatlar
0
1
1
10
Rehberlik
0
1
1
15
14
29
TOPLAM
Sayfa | 20
Destek Personele (Hizmetli- Memur) İlişkin Bilgiler
Kurumdaki Mevcut Hizmetli- Memur Sayıları
Tablo 10: Kurumdaki Memur-Hizmetli Sayısı
Sıra
Görevi
Erkek
Kadın
Toplam
1
Memur
1
-
1
2
Hizmetli
2
-
2
3
Sözleşmeli İşçi
-
-
-
4
Sigortalı İşçi
-
-
-
5
Temizlik (İŞKUR)
-
3
3
6
Temizlik (Özel İdare)
-
-
-
Çalışanların Görev Dağılımı
S.NO
UNVAN
GÖREVLERİ
Okul müdürü;
1.
2.
1
Okul müdürü
3.
4.
5.
6.
2
Müdür yardımcısı
1.
2.
3.
1.
2.
3
Öğretmenler
3.
4.
5.
6.
Ders okutmak
Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini
yürütmeye,
Okulu düzene koyar
Denetler.
Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve
geliştirmesinden sorumludur.
Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.
Müdür yardımcısı
Ders okutur
Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma,
sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik,
düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri
yapar
Müdür yardımcısı, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.
İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulur.
Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen
esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders
dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu
konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle
yükümlüdürler.
Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar.
İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen;
beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar
dersleri branş öğretmenlerince okutulur.
Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde yönetimce verilen
eğitim-öğretim görevlerini yapar.
Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili öğretim
Sayfa | 21
gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet
çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim
yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır.
7. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan
elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder.
8. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar.
9.
Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve işliklerdeki eşyayı, okul
kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar.
1.
Yardımcı
hizmetler
personeli
4
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne
göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak,
Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek,
Hizmet yerlerini temizlemek,
Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak,
Nöbet tutmak,
Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve
yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler.
Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludurlar.
Okul Hizmetleri
1
1
29
Veli Sayısı
Öğretmen Sayısı
Öğrenci Sayısı
719
597
4
6
Velilere Yönelik
1”
Rehberlik Hizmetleri İle İlgili
Düzenlenen Eğitim/Paylaşım
Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı
Öğrencilere Yönelik
2
Danışmanlık Hizmeti
Alan
Öğretmenlere Yönelik
00
Görüşme Odası Sayısı
0
Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans
İhtiyaç Duyulan Psikolojik Danışman
Sayısı
Görev Yapan Psikolojik Danışman Sayısı
Psikolojik Danışman Norm Sayısı
Mevcut Kapasite
14111
11
Sayfa | 22
c) Teknolojik Düzey
Malhun Hatun İlk ve Orta Okulu Teknolojiyi kullanarak başarısını her yıl Artırmaktadır.
Okulumuzdaki Bilişim Teknolojileri sınıfı öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur.
Öğrencilerimiz araştırma yaparken Bilişim Teknolojileri Sınıfını rahatlıkla kullanmaktadırlar.
Okulumuzda 13 adet projeksiyon cihazı vardır. Projeksiyon cihazından öğrencilerimize
dersleri pekiştirmek için sunumlar yapılmaktadır.
Teknolojinin önemi ve çağdaş eğitim anlayışımızdan hareketle öğretmenlerimiz, ders
ortamında bilgisayar, projeksiyon makinesi, fotoğraf makinesi, mikroskop, fotokopi makinesi,
internet vb. araç-gereçleri ihtiyaç duyduklarında kullanmaktadırlar. Okulumuz TT Net internet
ile internete bağlanmaktadır. İnternet okulumuzdaki tüm bilgisayarlara ulaşmaktadır.
İdarecilerimizin odalarında, Öğretmenler ve Memur odasında, Çok Amaçlı salonumuzda
bilgisayar kullanılmaktadır.. Ayrıca okulumuzun http://malhunhatunilkokulu.meb.k12.tr internet
sitesi bulunmaktadır. Okulumuzda öğrenciye soru çözme, konu öğrenme, deney yapma ve
uygulanan ölçme değerlendirme sınavlarındaki eksikliklerini görme ve telafi etme imkânı
sağlanmaktadır. Sınıf seviyelerine uygun konu anlatımları görsel ve işitsel içerikli cd vb. araçlar
her sınıf düzeyinde kullanılmaktadır. Okulumuzda günün şartlarına ve ekonomik koşullarına
uygun olmayan araç-gereçler yenileri ile değiştirilmektedir.
Üst yönetimden gelen ve okul içerisinde gerekli olan bilgiler paydaşlara yazılı imza sirküleriyle
ve sözlü olarak duyurulmaktadır.
Okulumuza kayıt olan öğrenciler için hazırlanan öğrenci bilgi formları dosyalanarak e-okul
yönetim bilgi sistemine kaydedilmektedir. Bu sisteme okul idaresi yetkilileri kendi görev tanımları
içinde ulaşabilmekte ve bilgiler güncellenmektedir. Bu bilgilerin kaybolmaması için arşivlenmesi
ve yedeklenmesi yapılmaktadır.
Okulumuzda çalışanlarla ilgili bilgiler yasal mevzuat doğrultusunda üst kurumdan gelen atama,
özlük dosyaları teslim alınarak personel ile ilgili kademe, terfi işlemleri bilgi-işlem merkezinde
işlenmektedir. Öğretmen özlük dosyalarında tüm bilgiler arşivlenmekte ve yedeklenmektedir.
Ayrıca kurumumuzda tüm paydaşlara ait gizlilik içeren yazı ve işlemler Okul Müdürü tarafından
özel olarak arşivlenmektedir. Öğrenciyi ilgilendiren not ve davranış notu çizelgeleri, yazılı
kâğıtları arşive alınarak belli periyotlarla saklanmaktadır. Bu bilgiler; öğretmenlerin yaptığı
planlar aracılığı ile şube, zümre ve çeşitli toplantılarla öğretmen, veli ve öğrencilerle
paylaşılmaktadır.
Öğrenci ve velinin bilgiye ulaşımı; duyuru panoları, anons, birebir görüşmeler, web sayfası, eokul veli bilgilendirme sistemi, telefon zinciri ve toplantılar ile sağlanmaktadır. Çalışanların
bilgiye erişimi ise birebir görüşmeler, internet, anons, telefon zinciri, duyurular, panolar ve
dosyalar ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca okulumuzda dâhili telefonlarla haberleşme
sağlanmakta ve gerektiğinde anons sistemi de kullanılmaktadır.
Sayfa | 23
Okulun Teknolojik Altyapısı
Tablo 11: Kurumdaki Öğretim Araç ve Gereçleri
Öğretim Araç ve Gereçleri
Sayı
Bilgisayar
18
Yazıcı
5
Tarayıcı
2
Tepegöz
1
Projeksiyon
13
Televizyon
3
İnternet bağlantısı
1
Fen Laboratuvarı
1
Bilgisayar Lab.
1
Fax
1
Fotoğraf makinesi
1
Kamera
8
Okul/kurumun İnternet sitesi
2
Sayfa | 24
Tablo 12: Kurumun Fiziki Alt Yapısı
FİZİKİ İMKANLAR
No
Fiziki İmkanın Adı
Sayısı
1
Derslik
16
2
Müdür Odası
1
3
Müdür Yardımcısı Odası
1
4
Öğretmenler odası
1
5
Memur Odası
1
6
Hizmetli Odası
1
7
Fen Laboratuvarı
1
8
Bilgisayar Laboratuvarı
1
9
Kantin
1
10
Arşiv Odası
1
11
Kütüphane
1
12
Ekipman Odası
1
13
Çok Amaçlı Salon
1
14
Spor Alanları
1
15
Araç Park Alanı
1
Toplam
30
Okulun Fiziki Altyapısı
Fiziki Mekan
Öğretmen Çalışma Odası
Ekipman Odası
Kütüphane
Rehberlik Servisi
Resim Odası
Müzik Odası
Çok Amaçlı Salon
İş ve Teknik Atölyesi
Bilgisayar laboratuvarı
Spor Salonu
Otopark
Spor Alanları
Kantin
Fen Bilgisi Laboratuvarı
Arşiv
Satranç Odası
Var
Yok
Adedi
İhtiyaç
Açıklama




1
1
1

1
1


1


1
1






1
1
1
1
1

1
Sayfa | 25
d) Mali Kaynaklar
Okulumuzda finansal ve fiziksel kaynakların yönetimi süreci kapsamında finansal kaynaklar
yönetilmektedir. Okulumuzda finans kaynaklar yıllık bütçe planına göre oluşturulmaktadır.
Giderlerle ilgili düzenlemeler Okul Aile Birliği ve komisyonlar tarafından yapılmaktadır.
Okulumuz kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Yıllık bütçe gelirleri Okul Aile Birliğine yapılan
veli bağışları, kermes, anasınıfı aidatlarından oluşmaktadır. Okulumuz bütçesi oluşturulurken
çalışanlar bilgilendirilmektedir. Toplantılarda bireysel ve grup olarak belirlenen ihtiyaçlar
okulumuz finansal kaynaklarından sağlanmaktadır. Eğitim hizmetlerinin karşılanmasında
ihtiyaçlar sınırsız ama kaynaklar sınırlıdır.
Yatırımlar, okulumuzun politika ve stratejilerini destekleyecek doğrultuda öncelikli ihtiyaçlarına
göre planlanmakta, satın alma komisyonu tarafından teklifler alınmakta ve değerlendirme
yapılarak uygun teklif seçilmektedir. Alınan hizmet ve araç-gereçler, muayene ve teslim alma
komisyonu tarafından teslim alınarak ilgili demirbaş defterine kaydedilmektedir.
Okulumuzda
araç-gereçler
ekonomik
olarak
tasarruf
tedbirlerine
uygun
biçimde
değerlendirilmektedir. Finansal kaynakların tasarrufuna yönelik tedbirler de alınmaktadır.
Giderlerimizin büyük bölümünü oluşturan elektrik ve fotokopi kullanımının denetimleri
yapılarak tasarruf sağlanmaktadır. Kırtasiye giderleri ilgili liderlerin kontrolünde oluşturulan
sistemle planlama yapılmakta, okulumuzun baskı, fotokopi ve yazılım hizmetleri için sorumlu
kişiler görevlendirilmektedir.
Finansal risklerinin oluşumuna yönelik tasarruf tedbirleri alınmakta, ortaya çıkabilecek bütçe
açığı çalışanlara duyurulmakta ve alınan kararlar doğrultusunda Okul Aile Birliği ile işbirliğine
gidilerek kaynak sağlanmaktadır. Eğitim-öğretim kalitemizin ve kurum kültürümüzün istendik
davranışa yönelik gelişimini sağlamak için öğrenci, veli ve işbirliği yapılan kuruluşlarla sinerji
yaratılarak birlikte çalışmalar yapılmaktadır. İşbirliği yapılan kuruluşlarla çeşitli toplantılar ve
birebir görüşmelerle bilgilendirmeler yapılmaktadır. Süreç iyileştirme ekiplerine bu kuruluşların
temsilcilerinin de katılımları sağlanmaktadır.
Diğer iş birliklerimiz ile Okul Aile Birliği çalışanları, Okul Gelişim Yönetim Ekibi ve
toplantılarda birlikte olunarak bilgi birikimi aktarılmaktadır. Ayrıca tüm gelir ve giderler Tefbis
sistemine işlenmektedir.
Sayfa | 26
Tablo 13: Kurumun Mali Kaynakları
Kaynaklar
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Okul aile Birliği
Kira Gelirleri
5000
5000
5500
5500
6000
6000
4670
0
4670
500
5000
500
5000
750
5500
750
5500
1000
0
1000
1000
1000
1000
1000
9760
11170
12000
12250
13250
13500
Dış Kaynak/Projeler
Diğer
……..
TOPLAM
Tablo 14:Okulun Gelir-Gider Tablosu:
YILLAR
HARCAMA KALEMLERİ
2012
GELİR
2013
GİDER
GELİR
2014
GİDER
GELİR
GİDER
Temizlik
1750
2000
2500
Küçük onarım
1250
1500
1600
Bilgisayar harcamaları
300
400
500
Büro makineleri harcamaları
3200
3500
4000
Telefon
7000
Yemek
-
8000
9670
400
-
Sosyal faaliyetler
Kırtasiye
500
600
670
Vergi harç vs
Ödül ve malzeme alımı
Diğer
GENEL
7000
7000
8000
8000
9670
9670
Sayfa | 27
e) İstatistiki Veriler
Tablo 17: Kurumun Öğrenci Sayısı
Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler
2011-2012
Öğrenci
2012-2013
2013-2014
K
E
K
E
K
E
287
296
295
309
308
325
Toplam
583
604
633
Tablo 20: Kurum Öğrencilerinin Ortaöğretime Geçiş Dağılımı
2011-2012
Kız
Sınava Giren Öğrenci Sayısı
Sınava Giren Toplam Öğrenci
Sayısı
2012-2013
2013-2014
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
33
31
32
29
38
20
53
63
67
53
61
67
%100
%97
%100
Yer. Toplam Öğrenci Sayısı
Genel Başarı Oranı ( % )
Sayfa | 28
Yerleşim Alanı ve Derslikler
Tablo 22: Kurumun Yerleşim Alanı ve Tip Projesi
YERLEŞİM
Toplam Alan
Bina Alanı
Bahçe alanı
7000 m2
1240 m2
5760 m2
Tablo 23: Kurumun Sosyal Alanları
Sosyal Tesisler
Tesisin adı
Kapasitesi (Kişi Sayısı)
Alanı
Kantin
10
30 m2
Konferans Salonu
80
m2
Tablo 24: Kurumun Spor Alanları
Spor Tesisleri
Tesisin adı
Kapasitesi (Kişi Sayısı)
Alanı
Basketbol Alanı
12
364 m2
Oyun Parkı
15
150 m2
Oyun Sahası
600
1500 m2
Kapalı Spor Salonu
-
-
Diğer
-
-
Sayfa | 29
6 ÇEVRE ANAZLİZİ
a) PEST (Politik-Yasal,Ekonomik,Sosyal-Kültürel,Teknolojik,Ekolojik,Etik) Analizi
Çevre analizinde; okulumuzu etkileyebilecek dışsal değişimler ve eğilimler değerlendirilmiştir.
PEST Analizi faktörlerin incelenerek önemli ve hemen harekete geçilmesi gerekenleri tespit
etmek ve bu faktörlerin, olumlu veya olumsuz kimleri etkilediğini ortaya çıkarmak için yapılan
analizdir. Okulumuzda PEST Analizi, politik(siyasi), ekonomik, sosyal ve teknolojik faktörlerin
incelenerek önemli ve hemen harekete geçirilmesi gerekenleri tespit etmek ve bu faktörlerin
olumlu (fırsat) veya olumsuz (tehdit) etkilerini ortaya çıkarmak için yapılan bir analizdir. Politik,
ekonomik,
sosyal ve
teknolojik
değişimlerin sakıncalı(tehdit) taraflarından korunmak,
avantajlı(fırsat) taraflarından yararlanmaya çalışmaktır. Okulumuz politik, ekonomik, sosyal ve
teknolojik alanlardaki çevre değişkenlerini değerlendirmiş, bu değişkenlerin okulun gelişimine
nasıl katkı sağlayacağını ya da okul gelişimini nasıl engelleyeceğini belirlenmiştir. Bu
değişkenlerden
okulumuzun
gelişimine
katkı
sağlayacak
olanlar
bir
fırsat
olarak
değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra okul gelişimini engelleyebilecek olan değişkenler ise tehdit
olarak alınmış ve planlama yapılırken bu tehditler göz önünde bulundurulmuştur. Sosyal faktörler
çevrenin sosyokültürel değerleri ve tutumları ile ilgilidir.
Bu değer ve tutumlar okulumuzun çalışanları ve hizmet sunduğu kesimler açısından önemlidir.
Çünkü bu konular örgütün stratejik hedeflerini, amaçlarını etkileyebilir, kurum açısından bir
fırsat ya da tehdit oluşturabilir. Sosyal açıdan çevre analizi yapılırken kurumun bulunduğu
çevredeki yaşantı biçimi, halkın kültürel düzeyi, toplumsal gelenekler vb. konular dikkate
alınmalı, bu konuların kurum açısından bir fırsat mı yoksa tehdit unsuru mu olduğu tespit
edilmelidir. Teknolojik alandaki hızlı gelişmeler, telefon, radyo, televizyon ve internet gibi
günümüz haberleşme araçları çevrede olup bitenlerden zamanında haberdar olma olanakları
yanında, yazılı haberleşmenin ifade güçlüklerini ortadan kaldırmış, hatta birtakım olayları görerek
anında izleyebilme olasılığını gerçekleştirmiş bulunmaktadır.
Herhangi bir haber, mesaj veya önemli bir olay, dünyanın herhangi bir yerine vakit
geçirmeksizin çok çabuk ulaşmakta; dünyanın herhangi bir yerinden başka bir yere bilgi ve
deneyim transferi gerçekleştirilebilmektedir. Bu durum bilimsel, teknik ve düşünsel alanlarda
meydana gelen gelişmelerin iyi veya kötü sonuçlarıyla bütün dünyaya yayılmasını sağlamaktadır.
Böylece, dünyada kişiler arası ilişkilerde olduğu kadar, grup ve uluslararası ilişkilerde de
sosyokültürel yönden hızlı değişimler meydana gelmektedir.
Sayfa | 30
PEST (ÇEVRE) ANALİZİ
POLİTİK VE YASAL ETMENLER
EKONOMİK ÇEVRE DEĞİŞKENLERİ
*Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim
Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planlarının
incelenmesi
*Yasal yükümlülüklerin belirlenmesi
*Personelin yasal hak ve sorumlulukları
*Oluşturulması gereken kurul ve komisyonlar.
*Okul çevresindeki politik durum
*Öğrencilerin
değişik
ihtiyaçlarına,
doğal
yeteneklerine ve ilgi alanlarına odaklanması
*Okulumuzun bulunduğu çevrenin, eğitimeöğretime erişebilirlik hakkında zorunlu eğitimi aşan
beklentileri
*Okulun bulunduğu çevrenin genel gelir durumu
*İş kapasitesi
*Okulun gelirini arttırıcı unsurlar
*Okulun giderlerini arttıran unsurlar
*Tasarruf sağlama imkânları
*İşsizlik durumu
*Mal-ürün ve hizmet satın alma imkânları
*Kullanılabilir gelir
*Velilerin sosyoekonomik düzeyi
*Bilginin, refaha ve mutluluğa ulaşmada itici güç
olarak belirmesi
*Toplum kavramında, internet kullanımı sonucunda
meydana gelen değişiklikler
*Çalışanlarda değişik becerilerin ve daha fazla
esnekliğin aranmasına yol açan küreselleşme ve
rekabetin gittikçe arttığı ekonomi
*İstihdamda geleneksel alanlardan bilgi ve hizmet
sektörüne kayış
*Vasıfsız işlerdeki düşüş ve istihdam için gerekli
nitelik ve becerilerdeki artış
*Kariyer yönü ve istihdamda değişiklikler içeren
yeni kariyer yapıları
SOSYO-KÜLTÜREL ÇEVRE
DEĞİŞKENLERİ
TEKNOLOJİK ÇEVRE DEĞİŞKENLERİ
*Kariyer beklentileri
*Ailelerin ve öğrencilerin bilinçlenmeleri
*Aile yapısındaki değişmeler(geniş aileden
çekirdek aileye geçiş, erken yaşta evlenme vs.)
*Nüfus artışı
*Göç
*Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı
*Doğum ve ölüm oranları
*Hayat beklentilerindeki değişimler (Hızlı para
kazanma hırsı, lüks yaşama düşkünlük, kırsal
alanda kentsel yaşam)
*Göçler dolayısıyla artan mahallemizdeki okul çağı
öğrenci sayısı
*Birçok geleneksel sosyal yapının etkisinin
azalması
*Milli Eğitim Bakanlığı teknoloji kullanım durumu,
*e- devlet uygulamaları
*e-öğrenme, e-akademi, e-okul, eba uzem internet
olanakları
*Okulun sahip olmadığı teknolojik araçlar bunların
kazanılma ihtimali
*Çalışan ve öğrencilerin teknoloji kullanım
kapasiteleri,
*Öğrenci ve çalışanların sahip olduğu teknolojik
araçlar
*Teknoloji alanındaki gelişmeler
*Okulun yeni araçlara sahip olma imkânları
*Teknolojinin eğitimde kullanım,
*Teknolojinin ilerlemesinin, yayılmasının ve
benimsenmesinin artması
*Bilginin
hızlı
üretimi,
erişilebilirlik
ve
kullanılabilirliğinin gelişmesi
*Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve etkileşimpaylaşım olanakları
Sayfa | 31
b) GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi
Okulumuzun performansını etkileyecek iç ve dış stratejik konuları belirlemek ve bunları
yönetebilmek amacıyla gerçekleştirilen durum analizi çalışması kapsamında Stratejik Planlama
Ekibi tarafından GZFT Analizi yapılmıştır. İç paydaşlarla çalıştay tekniği ile iki aşamada
gerçekleştirilen çalışmalar, dış paydaş mülakatları kapsamında elde edilen görüş ve öneriler ve
Stratejik Planlama Ekibi tarafından GZFT Analizine temel girdiyi sağlamıştır. Paydaşlarla yapılan
çalışmalar ile Stratejik Planlama Ekibi tarafından gerçekleştirilen diğer analizlerin birleştirilmesi
neticesinde okulumuzun güçlü ve zayıf yanları, fırsat ve tehditlerini içeren uzun bir liste
oluşturulmuştur. Analiz çerçevesinde ortaya konacak stratejik konuların daha gerçekçi ve
ulaşılabilir bir çerçevede ele alınması amacıyla GZFT analizinde bir önceliklendirme yapılması
kararlaştırılmıştır. Önceliklendirmede; bir yandan analizde yer alan hususların ağırlıklandırılması,
diğer yandan Stratejik Planlama Ekibinin bilgi birikimi ve tecrübesi ışığında konuların önem
derecesine göre sıralanması yöntemleri uygulanmıştır.
Fırsatlar, okulumuzun kontrolü dışında gerçekleşen ve okulumuza avantaj sağlaması muhtemel
olan etkenler ya da durumlardır. Tehditler ise, okulumuzun kontrolü dışında gerçekleşen,
olumsuz etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır.
Çevre analizinde; okulumuzu etkileyebilecek dışsal değişimler ve eğilimler değerlendirilmiştir.
GZFT ANALİZİ
Güçlü Yönlerimiz
Zayıf Yönlerimiz
*Okul yönetici ve öğretmenlerinin Mülki ve yerel
yetkililerle olan olumlu diyalog ve işbirliği olması
*Liderlik davranışlarını sergileyebilen yönetici ve
çalışanların bulunması
*Öğretmen yönetici iş birliğinin güçlü olması
*Kendini geliştiren gelişime açık ve teknolojiyi
kullanan öğretmenlerin olması
* Okulun trafikten uzak bir yerde olması
*Okul Aile Birliğinin iş birliğine açık olması
*Bilişim Teknolojileri Sınıfının olması
*Sınıf mevcutlarının az olması
*ADSL bağlantısının olması
*Öğrencilerin okuma ihtiyacının giderilmesi için
kütüphanenin olması
*Ders dışı faaliyetlerin yapılması
*Güvenlik kameralarının olması
*Veli iletişiminin güçlü olması
*Çok amaçlı kullanılan toplantı salonumuz olması.
* Kadrolu memurumuz olması.
*Kadrolu rehber öğretmenimizin olması
*Ailelerin öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerine
yeterli önem vermemesi
*Velilerin eğitim seviyesinin düşüklüğü ve çoğunun
işsiz olması
*Okuma alışkanlığının az olması
*Öğrencilerin ortak bir okul kültüre sahip olmaması
*Nakil gelen ve giden öğrenci sayısının fazla olması
*Öğrenci disiplin anlayışının yetersizliği
*Okulumuzda ikili öğretim yapılması
* Okulun fiziki mekânlarının yetersizliği
*Sportif faaliyetler için kapalı spor salonunun
olmayışı
* Ders dışı faaliyetler için (satranç, resim, müzik,
müsamere vb.) gerekli salon veya birimlerimizin
olmaması.
* Bahçe duvarının dayanıksız olması.
*Okulumuzun şehir merkezine uzak olması.
Sayfa | 32
Fırsatlarımız
*Satranç takımımızın olması.
*Halk Eğitim Merkezine yakın olmamız.
*Gençlik Merkezine yakın olmamız.
*Bulunduğumuz mahallede iki tane sağlık ocağının
olması.
*Öğretmen Evi’ne yakın olmamız.
*Şehir trafiğinden uzak olmamız.
*Yakınımızda dinlenme parkının bulunması.
*Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezine yakın
Olması
*Okula ulaşımın kolay olması
*Velilere kısa sürede ulaşılabilmesi
Tehditlerimiz
*Velinin eğitim düzeyinin düşük olması.
*Parçalanmış ve problemli aileler
*Medyanın eğitici görevini yerine getirmemesi
*Bulunduğumuz bölgenin hızlı göç alıp vermesi
*Velilerin ekonomik durumunun düşük oluşu
* Başarılı öğrencilerimizin merkez okullara gitmesi.
*Yabancı şahısların zaman zaman okulumuzun
etrafında dolaşmaları.
*Şehir merkezinden uzakta olduğumuz için sosyal ve
kültürel faaliyetlere katılamamız.
c) Üst Politika Belgeleri
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
REFERANS KAYNAĞININ ADI
10. Kalkınma Planı
TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi
5018 yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Devlet Planlama Teşkilatı Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (2006)
Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı
Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Durum Analizi Raporu
61. Hükümet Programı
61. Hükümet Eylem Planı
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi
Sayfa | 33
TC
BİLECİK VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
MALHUN HATUN
İLKOKULU
ORTAOKULU
BÖLÜM 3
GELECEĞE YÖNELİM
Sayfa | 34
BÖLÜM 3: GELECEĞE YÖNELİM
3.1 MİSYON
MİSYONUMUZ
Öğrencilerimizi; Atatürk ilke ve İnkılaplarına bağlı, milli ve manevi değerlerimizi
benimseyen, bir üst öğrenime ve hayata hazırlanmış, çağımızın gereklerine ve teknolojik
gelişmelere uyum sağlayacak şekilde, ruh ve beden sağlığı açısından kendisine güvenen, bilgi ve
becerilerle donanımlı, bilimin üstünlüğünü kendisine ilke edinen, çevre bilincine sahip,
toplumla ve kendisiyle barışık, bireyler yetiştirmek için varız.
3.1 VİZYON
VİZYONUMUZ
Geleceğe güven duyan atılımcı, girişken ve kararlı bireyler yetiştiren bir kurum olmaktır.
3.1 TEMEL DEĞERLERİMİZ















TEMEL DEĞERLERİMİZ
Atatürk ilke ve inkılaplarını esas alırız.
Bilimsel eğitimde en büyük hazine yaratıcı bilgidir ve bilgiye ancak bilgiyle ulaşılır.
Okulumuz ve tüm çalışanlar, öğrenciler için vardır.
Kendimize, ailemize,milletimize,devletimize ve tüm insanlığa karşı sorumluluklarımız
vardır.
Değişime ve gelişime açığız.
Çağdaş, inançlı, gelenek ve göreneklerimize saygılı olan bireylerin toplumsal gelişimin
dinamiği olacağına inanırız.
Okul gelişimi için bireysel çabalar yeterli görülmez, takım çalışmasına önem verilir.
Çalışanların, öğrenci ve velilerin kararlara katılımına olanak sağlanır.
Güvenilir ve tutarlı olmaya özen gösterilir.
En iyiye ve kaliteye ulaşma çabası içindeyiz.
Tüm sorumlulukları, başarıları, riskleri ve ödülleri sahipleniriz.
Okul ortamındaki ilişkilerimizde güven, saygı, hoşgörü ve işbirliği esastır.
Okulumuzda mükemmeliyete ulaşabilmek için çalışanların morali yüksek tutulur.
Çevre bilincine sahip olmak bizim için önemlidir.
Sayfa | 35
3.2 TEMALAR,STRATEJİK AMAÇLAR,STRATEJİK HEDEFLER,PERFORMANS
GÖSTERGELERİ,FAALİYET/PROJELERVE STRATEJİLER/MALİYETLENDİRME
Stratejik amaçlar; misyon, vizyon, ilke ve değerlerle uyumlu, misyonun yerine getirilmesine
katkıda bulunacak ve mevcut durumdan gelecekteki arzu edilen duruma dönüşümü
sağlayabilecek nitelikte, ulaşılmak istenen noktayı açık bir şekilde ifade eden ve stratejik planlama
sürecinin sonraki aşamalarına rehberlik edecek şekilde stratejik konulara uygun olarak tespit
edilmiştir. Hedeflerin tespitinde; paydaş beklentileri, konulara ilişkin alternatifler, mevcut durum
analizi ve istatistikî verilerin varlığı ve verilere olan ihtiyaç göz önünde bulundurulmuştur.
Stratejik planlama çalışmaları ile; kurumsal rol ve sorumluluklar çerçevesinde stratejinin
operasyonlara dönüştürülmesi, hizmet birimleri arasında sinerji yaratılarak, tespit edilen
stratejilerine yönlendirilmesi, bireysel stratejilerin kurumsal stratejiler ile ilişkilendirilerek
bütünleştirilmesi, bir başka ifadeyle stratejik yönetimin sürekli bir süreç haline getirilmesi ve
herkes tarafından benimsenmesinin sağlanması hedeflenmiştir.
TEMA I: EĞİTİM-ÖĞRETİM
Stratejik Amaç 1: Öğrencilerimizin akademik anlamda başarılarında artış sağlamak.
Stratejik Hedef 1.1: Okulumuzun akademik başarısı oranını plan dönemi sonuna kadar % 10
arttırmak.
Performans Göstergeleri/Hedefler:
PERFORMANS HEDEFLERİ
SAM
1
SH
1.1.
PG
1
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Başarı Oranı
Önceki
Cari
Yıllar
Yıl
2012 2013 2014
86
88
90
Sonraki Yıl Hedefleri
SP Dönemi Hedefi
2015
2016 2017 2018 2019
92
94
96
98
100
% 10
Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme :
FAALİYET VEYA PROJELER
1.1.1. Başarılı öğretmen ve
öğrencilerin tespit edilerek her
yıl ödüllendirilmesi ve
başarılarının okul toplumunca
kutlanması.
1.1.2. Öğrenciler için etkili ve
verimli ders çalışma teknikleri
ile ilgili kitapçık hazırlanması.
1.1.3. Her ders için bölge
okullarıyla ortak sınavların
yapılması ve bu sınav sayılarının
arttırılması.
1.1.4. Öğrencilerimize “etkili ve
verimli ders çalışma yöntem ve
Sorumlu
Birim/Şube/Kişi
Başlama ve
Bitiş Tarihi
Okul idaresi ve
öğretmenler
Okul idaresi,
Rehberlik Servisi,
Öğretmenler
Okul idaresi,
öğretmenler, İlçe
Milli Eğitim
Müdürlüğü, İlçe
Zümre
Öğretmenleri
Okul idaresi,
Rehberlik Servisi,
MALİYET
2015
(TL)
2016
(TL)
2017
(TL)
2018
(TL)
2019
(TL)
Toplam
(TL)
01/01/2015
31/12/2019
150
200
250
300
350
1.250
01/01/2015
31/12/2019
100
150
200
250
300
1.000
01/01/2015
31/12/2019
750
1.500 2.250 3.000 3.750
11.250
01/01/2015
31/12/2019
30
40
250
50
60
70
Sayfa | 36
teknikleri” konusunda rehberlik
yapılması.
1.1.5. Öğrencilerin boş
vakitlerinde test çözme ve kitap
okumaya teşvik edilmesi ve
onlara rehberlik yapılması
1.1.6. Başarılı öğrencilerin web
sitesinde ve okul panosunda
yayınlanması.
Öğretmenler
Okul idaresi,
Öğretmenler
01/01/2015
31/12/2019
30
40
50
60
70
250
Okul idaresi,
Öğretmenler
01/01/2015
31/12/2019
30
40
50
60
70
250
Strateji-1: Okulun akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri vardır. Okulda
öğrencilerin akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik faaliyetler düzenli olarak
yürütülmektedir. Okul yönetimi tarafından öğrencileri motive edici çalışmalar yapılmaktadır.
Stratejik Amaç 2: Öğrenci ve velilerimize kitap okuma alışkanlığını kazandırmak.
Stratejik Hedef 2.1. : Eğitim-öğretim yılı içerisinde öğrencilerimizin ayda okuduğu ortalama
kitap sayısını 1‘den, plan sonunda 3’e çıkarmak.
Performans Göstergeleri/Hedefler:
PERFORMANS HEDEFLERİ
SAM
2
SH
2.1.
PG
1
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Ayda Okunan Kitap
Sayısı
Önceki
Yıllar
2012 2013
1
1
Cari
Yıl
2014
1
Sonraki Yıl Hedefleri
2015
2
2016
2
2017
3
SP Dönemi Hedefi
2018
3
2019
3
% 300
Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme :
FAALİYET VEYA PROJELER
2.1.1. Türkçe dersinin haftalık
bir saatinin kitap okumaya
ayrılması
2.1.2. Okul ve sınıf
kitaplıklarının
zenginleştirilmesi.
2.1.3. Eğitim ve öğretim yılı
içerisinde en fazla kitap
okuyan 10 öğrenciye ödül
verilmesi.
2.1.6. Okulun kütüphanesinin
düzenlenerek etkin kullanıma
açılması.
Sorumlu
Birim/Şube/Kişi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Okul idaresi ve
öğretmenler
01/01/2015
0
31/12/2019
Okul idaresi,
öğretmenler, Okul Aile
Birliği
01/01/2015
200 300 400 500 600 2000
31/12/2019
Okul idaresi,
öğretmenler, Okul Aile
Birliği
01/01/2015
50
31/12/2019
75
Okul idaresi,
öğretmenler, Okul Aile
Birliği, Kütüphanecilik
Kulübü
01/01/2015
150
31/12/2019
200 250 300 350 1.250
MALİYET
2015 2016 2017 2018 2019 Toplam
(TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL)
0
0
100
0
125
0
150
0
500
Sayfa | 37
Strateji- 2 : Okulun kütüphanesi vardır. Okulda öğrencilere yönelik kitap okuma etkinlikleri
düzenlenmektedir.
Stratejik Amaç 3: Teknolojiyi eğitim alanında daha etkin kullanabilmek.
Stratejik Hedef 3.1: Okulumuz Bilişim Teknoloji sınıfından yararlanan öğrenci sayısını % 25
artırmak.
Performans Göstergeleri/Hedefler:
PERFORMANS HEDEFLERİ
SAM
3
SH
3.1.
PG
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Bilişim Teknoloji
Sınıfından
Yararlanan Öğrenci
Sayısı
1
Önceki
Cari
Yıllar
Yıl
2012 2013 2014
150
175
200
Sonraki Yıl Hedefleri
2015
220
SP Dönemi Hedefi
2016 2017 2018 2019
240
260
280
300
% 25
Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme :
FAALİYET VEYA PROJELER
3.1.1. Öğrencilerin ders saatleri
dışında Bilişim Teknoloji
Sınıfının, Sınıf Öğretmenleri ve
Nöbetçi Öğretmen gözetiminde
haftalık program dâhilinde
öğrencilerin kullanımına
açılması.
3.1.2. Okulumuzun internet
sitesinin daha etkin olarak
kullanılmasını sağlamak.
Sorumlu
Başlama ve
Birim/Şube/Kişi Bitiş Tarihi
MALİYET
2015 2016 2017 2018 2019 Toplam
(TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL)
Okul idaresi,
Öğretmenler
01/01/2015
31/12/2019
0
0
0
0
0
0
Okul İdaresi,
öğretmenler
01/01/2015
31/12/2019
0
0
0
0
0
0
Strateji-3: Bilişim Teknolojileri Sınıfı öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştıracak, teknolojik
becerilerini destekleyecek şekilde kullanılmaktadır.
Stratejik Amaç 4: Öğrencilerin bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm
yolu arama alışkanlığı kazandırmak.
Stratejik Hedef 4.1: Ülkemizde erozyon ve çevre sorunlarının farkına varan, bu sorunların
çözümü için gönüllü çalışanların sayısını 200 kişiden 300 kişiye çıkarmak.
SAM
4
SH
4.1.
PG
1
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
PERFORMANS HEDEFLERİ
Önceki
Cari
Sonraki Yıl Hedefleri
Yıllar
Yıl
SP Dönemi Hedefi
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Öğrenci Sayısı
175
190
200
220
240
260
280
300
% 50
Sayfa | 38
Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme :
FAALİYET VEYA
PROJELER
4.1.1. Öğrencilere “Geri
Dönüşüm Konulu” cdlerin
izlettirilmesi, geri dönüşüme
duyarlılıkların artırılması.
4.1.2. Öğrencilere “Daha Az
Atık Çıkarma” eğitimlerinin
verilmesi.
4.1.3. Fidan dikme etkinliği
düzenlenmesi.
4.1.4. Öğrencilerimizin
çevresindeki atık pillerin geri
dönüşüme kazandırılması.
Sorumlu
Birim/Şube/Kişi
Başlama ve
Bitiş Tarihi
MALİYET
2015 2016 2017 2018 2019
(TL) (TL) (TL) (TL) (TL)
Toplam
(TL)
Okul İdaresi,
öğretmenler,
Bilecik Belediyesi
01/01/2015
31/12/2019
0
0
0
0
0
0
Okul idaresi,
öğretmenler
01/01/2015
31/12/2019
25
35
45
50
55
210
Okul idaresi,
Bilecik Belediyesi
01/01/2015
31/12/2019
100
150
200
250
300
1.000
Okul idaresi,
öğretmenler,
Bilecik Belediyesi
01/01/2015
31/12/2019
0
0
0
0
0
0
Strateji-4: Okulda çevre bilincinin gelişmesine yönelik eğitim-öğretim etkinlikleri ve destekleyici
çalışmalar vardır. Öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesi için eğitim-öğretim etkinlikleri düzenli
yürütülmekte, okul ortamları bu bilincin geliştirilmesini destekleyecek biçimde düzenlenmektedir
Öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesi için öğretmen, çocuklar, veliler, ilgili kişi kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır.
TEMA 2: FİZİKSEL DURUM
Stratejik Amaç 5 : Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını düzenlemek
Stratejik Hedef 5.1: 1.Okulun dış görünüşü ( duvarların yapılması, bahçe düzeni vb.)
eksikliklerini plan dönemi sonuna kadar % 80 nini tamamlamak
PERFORMANS HEDEFLERİ
SAM
5
SH
5.1.
PG
1
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Eksikliklerin
tamamlama Oranı
Önceki
Cari
Sonraki Yıl Hedefleri
Yıllar
Yıl
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
10
20
30
40
50
60
70
SP Dönemi Hedefi
80
% 80
Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme :
FAALİYET VEYA
PROJELER
MALİYET
2015 2016 2017 2018 2019
(TL) (TL) (TL) (TL) (TL)
Sorumlu
Birim/Şube/Kişi
Başlama ve
Bitiş Tarihi
5.1.1 Atatürk Büstünün yeniden
yapılması
Okul İdaresi, Okul
Aile Birliği
01/01/2015
31/12/2015
700
0
0
0
0
700
5.1.2 Okul Bahçesinin
Asfaltlanması
Bilecik Belediyesi
01/01/2015
31/12/2019
0
0
0
0
0
0
Toplam
(TL)
Sayfa | 39
5.1.3. Okul Bahçesi Duvarlarının
Özel İdare, İl Milli
yapılması
Eğitim
01/01/2015
31/12/2019
0
0
0
0
0
0
5.1.3. Okul Bahçesine Bank ve
Çöp kovası alınması
Okul idaresi, Okul
Aile Birliği
01/01/2015
31/12/2017
200
200
200
200
200
1000
5.1.4 Okul Bahçe Kapısının
tamiri ve boyanması
Okul idaresi, Okul
Aile Birliği
01/01/2015
31/12/2019
200
200
200
200
200
1000
5.1.5 Okul Dış Cephesinin
Boyanması
Özel İdare, İl Milli
Eğitim
01/01/2015
31/12/2019
1500
1500
2000
2000
2500
9500
Stratejik Amaç 6 : Sınıf Ortamlarını eğitim-öğretime uygun bir şekilde yeniden düzenlemek ve
tamir ve bakımını yapmak.
Stratejik Hedef 6.1: 1.Sınıf Ortamındaki eksiklikleri plan dönemi sonuna kadar % 100
tamamlamak
SAM
6
SH
6.1.
PG
1
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
PERFORMANS HEDEFLERİ
Önceki
Cari
Sonraki Yıl Hedefleri
Yıllar
Yıl
SP Dönemi Hedefi
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eksikliklerin
tamamlama Oranı
10
20
30
40
60
80
90
100
% 100
Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme :
Sorumlu
FAALİYET VEYA PROJELER
Birim/Şube/Kişi
Başlama ve
Bitiş Tarihi
MALİYET
2015 2016 2017 2018 2019 Toplam
(TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL)
6.1.1 Sınıflardaki Araç-Gereç
Eksikliklerinin giderilmesi
Okul İdaresi,
Okul Aile Birliği
01/01/2015
31/12/2016
500
750
1000 1250
1500 3000
6.1.2 Sınıflara Akıllı Tahta
Kurulması
6.1.3. Sınıf Kapı-Pencere vb
Bakım-onarımın yapılması
Özel İdare, Milli
Eğitim Bakanlığı
01/01/2015
31/12/2019
0
0
0
0
0
Okul İdaresi,
Okul Aile Birliği
01/01/2015
31/12/2019
500
500
750
750
1000 3500
6.1.4 Bilgisayar ve İnternet
bağlantısı olmayan sınıflara
gerekli donanımın alınması
Okul İdaresi,
Okul Aile Birliği
Öğrenci velileri
01/01/2015
31/12/2019
1000 1500 1500 2000 2000 8000
0
Sayfa | 40
Stratejik Amaç 7 : Okul iç görünüşünü güzelleştirecek çalışmalar yapmak.
Stratejik Hedef 7.1: .Okul İç görünüşü eksiklikleri plan dönemi sonuna kadar % 100 tamamlamak
PERFORMANS HEDEFLERİ
SAM
7
SH
7.1.
PG
1
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Eksikliklerin
tamamlama Oranı
Önceki
Cari
Sonraki Yıl Hedefleri
Yıllar
Yıl
SP Dönemi Hedefi
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
10
20
30
40
60
80
90
100
% 100
Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme :
Sorumlu
FAALİYET VEYA PROJELER
Birim/Şube/Kişi
7.1.1 Okul öğrenci ve personel
tuvaletlerinin yenilenmesi
7.1.2 Sınıf ve koridorların
boyanması
7.1.3. Okul Girişlerinin
düzenlenmesi,
güzelleştirilmesi
7.1.4 Okul Girişine Akvaryum
yaptırılması
Okul İdaresi,
Okul Aile Birliği
Özel İdare
Okul İdaresi,
Okul Aile Birliği
Özel İdare
Okul İdaresi,
Okul Aile Birliği
Okul İdaresi,
Okul Aile Birliği
7.1.5 Koridorlara Çöp kovası ve Okul İdaresi,
İlk yardım Dolabı Alınması
Okul Aile Birliği
Başlama ve
Bitiş Tarihi
MALİYET
2015 2016 2017 2018 2019 Toplam
(TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL)
01/01/2015
31/12/2016
0
0
0
0
0
0
01/01/2015
31/12/2019
0
0
0
0
0
0
01/01/2015
31/12/2019
1000 1500 1500 2000 2000 8000
01/01/2015
31/12/2019
500
500
500
500
500
2500
01/01/2015
31/12/2019
500
500
500
500
500
2500
TEMA II : SOSYAL-KÜLTÜREL FAALİYETLER
Stratejik Amaç 8: Okulumuzda sportif faaliyetlerin sayısının arttırılarak öğrencilerimizin kişilik ve
düşünme becerilerini geliştirmek.
Stratejik Hedef 8.1: Okulda sportif faaliyetlerin planlanarak, 2014 yılında 2 sportif faaliyetin düzenlenmesi ve
plan döneminde bu sayının 6’ya çıkarılması.
PERFORMANS HEDEFLERİ
SAM
8
SH
8.1.
PG
1
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Spor Faaliyeti Sayısı
Önceki
Cari
Sonraki Yıl Hedefleri
Yıllar
Yıl
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1
1
2
2
3
4
5
6
SP Dönemi Hedefi
% 300
Sayfa | 41
Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme :
FAALİYET VEYA
PROJELER
8.1.1. Öğrencilerin hobilerine ve
yeteneklerine göre uğraşacağı
spor dalının tespit edilmesi.
8.1.2. Sınıf takımlarının
oluşturulması.
8.1.3. Sınıflar arası
müsabakaların yapılması.
8.1.4. Birinci gelen takım
üyelerinin okulun internet
sayfasında ilan edilmesi,
ödüllendirilmesi.
8.1.5. İl düzeyinde sportif
faaliyetlere katılımın yapılması.
8.1.6. İl düzeyindeki
karşılaşmalarda dereceye giren
öğrencilerimizin
ödüllendirilmesi, adının okul
internet sayfasında ve okul
panolarında belirtilmesi.
Sorumlu
Birim/Şube/Kişi
Başlama ve
Bitiş Tarihi
MALİYET
2015 2016 2017 2018 2019
(TL) (TL) (TL) (TL) (TL)
Toplam
(TL)
Okul İdaresi,
Öğretmenler
Okul Aile Birliği
01/01/2015
31/12/2019
0
0
0
0
0
0
Okul İdaresi,
Öğretmenler
Okul Aile Birliği
01/01/2015
31/12/2019
0
0
0
0
0
0
Okul İdaresi,
Öğretmenler
Okul Aile Birliği
01/01/2015
31/12/2019
0
0
0
0
0
0
Okul İdaresi,
Öğretmenler
Okul Aile Birliği
01/01/2015
31/12/2019
0
0
0
0
0
0
Okul İdaresi,
Öğretmenler
Okul Aile Birliği
01/01/2015
31/12/2019
500
750
1000
1250
1500
3000
Okul İdaresi,
Öğretmenler
Okul Aile Birliği
01/01/2015
31/12/2019
500
1000
1500
2000
2500
7500
Strateji-8: Okulda çeşitli sportif etkinliklere ilişkin planlama vardır. Öğrenciler İl ve İlçe düzeyindeki
sportif faaliyetlere katılmaktadır.
Stratejik Amaç 9.1 Düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerle sanat ve kültür sevgisini arttırmak.
Stratejik Hedef 9.1. Eğitim öğretim yılı içerisinde düzenlenen sosyal ve kültür amaçlı gezi sayısını 10‘dan, plan
sonunda 20’a çıkarmak.
PERFORMANS HEDEFLERİ
SAM
9
SH
9.1.
PG
1
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Düzenlenen Gezi
Sayısı
Önceki
Cari
Sonraki Yıl Hedefleri
Yıllar
Yıl
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
6
7
10
12
14
15
17
20
SP Dönemi Hedefi
% 100
Sayfa | 42
Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme :
FAALİYET VEYA
PROJELER
9.1.1. Ünitelere göre
yapılabilecek gezilerin tespit
edilerek, bunun sene başında
velilere bildirilerek plana
alınması.
9.1.2. Velilerden gelen kültürel
ve sosyal gezi isteklerinin
değerlendirilerek plana alınması.
Sorumlu
Birim/Şube/Kişi
Okul İdaresi,
Öğretmenler
Başlama ve
Bitiş Tarihi
01/01/2015
31/12/2019
Okul İdaresi,
Öğretmenler
01/01/2015
31/12/2019
MALİYET
2015 2016 2017 2018 2019
(TL) (TL) (TL) (TL) (TL)
Toplam
(TL)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Strateji-9: Okulda çeşitli sosyal kültürel ve sanatsal etkinliklere ilişkin bir planlama vardır. Faaliyetler
etkin şekilde yürütülmekte ve faaliyetlere velilerin katılımı sağlanmaktadır
Stratejik Amaç 10: Okulumuzda sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilinci kazandırmak.
Stratejik Hedef 10.1: Çevremizde ihtiyaç sahipleri için düzenlenen yardım kampanyalarına katılan öğrenci
sayısını % 50 artırmak.
PERFORMANS HEDEFLERİ
SAM
10
SH
10.1.
PG
1
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Önceki
Cari
Sonraki Yıl Hedefleri
Yıllar
Yıl
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Öğrenci Sayısı
185
195
200
220
240
260
280
SP Dönemi Hedefi
300
% 50
Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme :
FAALİYET VEYA
PROJELER
10.1.1. Her sene başında
öncelikle okulumuz
öğrencilerinin kendileri ve
yakınları olmak üzere
çevremizdeki engelli, yardıma
muhtaç aileleri ve kişileri
belirlemesi.
10.1.2. Belirlenen kişiler için
çeşitli kurumlardan, esnaf ve
işverenlerden yardım talebinde
bulunulması.
Sorumlu
Birim/Şube/Kişi
Başlama ve
Bitiş Tarihi
Okul idaresi,
Öğretmenler
01/01/2015
31/12/2019
Okul İdaresi,
öğretmenler,
10.1.3. Okulumuzda da acil
ihtiyaçlılar öncelikli olmak üzere
Okul idaresi,
yıl boyunca sürecek yardım
öğretmenler
sandıkları oluşturulması.
MALİYET
2015 2016 2017 2018 2019
(TL) (TL) (TL) (TL) (TL)
Toplam
(TL)
0
0
0
0
0
0
01/01/2015
31/12/2019
0
0
0
0
0
0
01/01/2015
31/12/2019
40
50
60
70
80
300
Sayfa | 43
TEMA, STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER TABLOSU
TEMA
EĞİTİM
ÖĞRETİM
TEMA
FİZİKSEL
DURUM
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEFLER
1-Öğrencilerimizin akademik anlamda başarılarında artış
sağlamak
2- Öğrenci ve velilerimize kitap okuma alışkanlığını
kazandırmak
3- Teknolojiyi eğitim alanında daha etkin kullanabilmek
4- Öğrencilerin bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve
bu sorunlara çözüm yolu arama alışkanlığı kazandırmak.
1.1: Okulumuzun akademik başarısı oranını plan dönemi sonuna kadar %
10 arttırmak.
2.1: Eğitim-öğretim yılı içerisinde öğrencilerimizin ayda okuduğu ortalama
kitap sayısını 1‘den, plan sonunda 3’e çıkarmak.
3.1: Okulumuz Bilişim Teknoloji sınıfından yararlanan öğrenci sayısını %
25 artırmak..
4.1: Ülkemizde erozyon ve çevre sorunlarının farkına varan, bu sorunların
çözümü için gönüllü çalışanların sayısını 200 kişiden 300 kişiye çıkarmak.
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEFLER
5-Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki
yapısını düzenlemek
6- Sınıf Ortamlarını eğitim-öğretime uygun bir şekilde
yeniden düzenlemek ve tamir ve bakımını yapmak.
7- Okul iç görünüşünü güzelleştirecek çalışmalar yapmak
5.1: Okulun dış görünüşü ( duvarların yapılması, bahçe düzeni vb.)
eksikliklerini plan dönemi sonuna kadar % 80 nini tamamlamak
6.1: Sınıf Ortamındaki eksiklikleri plan dönemi sonuna kadar % 100
tamamlamak
7.1: Okul İç görünüşü eksiklikleri plan dönemi sonuna kadar % 100
tamamlamak .
TEMA
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEFLER
SOSYAL
KÜLTÜREL
FALİYETLER
8-Okulumuzda sportif faaliyetlerin sayısının arttırılarak
öğrencilerimizin kişilik ve düşünme becerilerini
geliştirmek.
9- Düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerle sanat ve
kültür sevgisini arttırmak.
10- Okulumuzda sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilinci
kazandırmak.
8.1: Okulda sportif faaliyetlerin planlanarak, 2014 yılında 2 sportif faaliyetin
düzenlenmesi ve plan döneminde bu sayının 6’ya çıkarılması.
9.1: Eğitim öğretim yılı içerisinde düzenlenen sosyal ve kültür amaçlı gezi
sayısını 10‘dan, plan sonunda 20’a çıkarmak.
10.1: Çevremizde ihtiyaç sahipleri için düzenlenen yardım kampanyalarına
katılan öğrenci sayısını % 50 artırmak.
Sayfa | 44
STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU (2015-2019)
TEMALAR
STRTAEJİK AMAÇLAR – HEDEFLER
MALİYETİ(TL)
STRATEJİK AMAÇ 1 : Öğrencilerimizin akademik anlamda başarılarında artış
sağlamak.
Stratejik Hedef 1.1 :Okulumuzun akademik başarısı oranını plan dönemi
sonuna kadar % 10 arttırmak.
14250
STRATEJİK AMAÇ 2 : Öğrenci ve velilerimize kitap okuma alışkanlığını
kazandırmak
EĞİTİM
ÖĞRETİM
Stratejik Hedef 2.1 : Eğitim-öğretim yılı içerisinde öğrencilerimizin ayda
okuduğu ortalama kitap sayısını 1‘den, plan sonunda 3’e çıkarmak..
3750
STRATEJİK AMAÇ 3 : Teknolojiyi eğitim alanında daha etkin kullanabilmek
Stratejik Hedef 3.1 : Okulumuz Bilişim Teknoloji sınıfından yararlanan
öğrenci sayısını % 25 artırmak.
0
STRATEJİK AMAÇ 4 : Öğrencilerin bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve
bu sorunlara çözüm yolu arama alışkanlığı kazandırmak.
Stratejik Hedef 4.1 : Ülkemizde erozyon ve çevre sorunlarının farkına varan,
bu sorunların çözümü için gönüllü çalışanların sayısını 200 kişiden 300 kişiye
çıkarmak
STRATEJİK AMAÇ 5 : Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki
yapısını düzenlemek
Stratejik Hedef 5.1 : Okulun dış görünüşü ( duvarların yapılması, bahçe
düzeni vb.) eksikliklerini plan dönemi sonuna kadar % 80 nini tamamlamak
FİZİKSEL
DURUM
1210
12200
STRATEJİK AMAÇ 6 : Sınıf Ortamlarını eğitim-öğretime uygun bir şekilde
yeniden düzenlemek ve tamir ve bakımını yapmak.
Stratejik Hedef 6.1 : Sınıf Ortamındaki eksiklikleri plan dönemi sonuna
kadar % 100 tamamlamak
14500
STRATEJİK AMAÇ 7: Okul iç görünüşünü güzelleştirecek çalışmalar yapmak.
Stratejik Hedef 7.1 : Okul İç görünüşü eksiklikleri plan dönemi sonuna kadar
% 100 tamamlamak
13000
STRATEJİK AMAÇ 8: Okulumuzda sportif faaliyetlerin sayısının arttırılarak
öğrencilerimizin kişilik ve düşünme becerilerini geliştirmek.
SOSYAL VE
KÜLTÜREL
Stratejik Hedef 8.1 : Okulda sportif faaliyetlerin planlanarak, 2014 yılında 2
sportif faaliyetin düzenlenmesi ve plan döneminde bu sayının 6’ya
çıkarılması.
STRATEJİK AMAÇ 9: Düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerle sanat ve
kültür sevgisini arttırmak.
Stratejik Hedef 9.1 : Eğitim öğretim yılı içerisinde düzenlenen sosyal ve
kültür amaçlı gezi sayısını 10‘dan, plan sonunda 20’a çıkarmak.
10500
0
STRATEJİK AMAÇ 10: Okulumuzda sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilinci
kazandırmak.
Stratejik Hedef 10.1 : Çevremizde ihtiyaç sahipleri için düzenlenen yardım
kampanyalarına katılan öğrenci sayısını % 50 artırmak.
TOPLAM MALİYET
300
69710
TC
BİLECİK VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
MALHUN HATUN
İLKOKULU
ORTAOKULU
BÖLÜM 4
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
BÖLÜM 4: İZLEME VE DEĞERLENDİRME
4.1 İZLEME ,DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA
a) İzleme ve Değerlendirme
İzleme, stratejik planın uygulanmasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması anlamını
taşımaktadır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu
amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Okulumuz Stratejik Planının onaylanarak
yürürlüğe girmesiyle birlikte, uygulamasının izleme ve değerlendirmesi de başlayacaktır. Planda yer alan
stratejik amaç ve onların altında bulunan stratejik hedeflere ulaşılabilmek için yürütülecek çalışmaların
izlenmesi ve değerlendirilmesini zamanında ve etkin bir şekilde yapabilmek amacıyla Okulumuzda Stratejik
Plan İzleme ve Değerlendirme Ekibi kurulacaktır. İzleme ve değerlendirme, planda belirtilen performans
göstergeleri dikkate alınarak yapılacaktır. Stratejik amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesinden sorumlu
kişiler 6 aylık veya yıllık dönemler itibariyle yürüttükleri faaliyet ve projelerle ilgili raporları bir nüsha
olarak hazırlayıp İzleme ve Değerlendirme Ekibine verecektir. Okulumuzun İzleme ve Değerlendirme Ekibi
( OGYE) Stratejik amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesi ilgili raporları yıllık dönemler itibariyle
raporları iki nüsha olarak hazırlayıp bir nüshası Okul İzleme ve Değerlendirme Ekibine bir nüshasını da İl
Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme bölümüne gönderecektir.
İzleme ve Değerlendirme Ekibi, iyileştirme ekiplerden gelen yıllık performans değerlendirmelerini
inceleyerek, performans göstergelerinin ölçümü ve değerlendirilmesini, ait olduğu yıl içinde yapılan
faaliyetlerin o yılki bütçeyle uyumu ve elde edilen sonuçların Stratejik Planda önceden belirlenen amaç ve
hedeflere ne derece örtüştüğünü rapor halinde okul müdürünün bilgisine sunacaktır. İl Milli Eğitim
Müdürlüğünden gelen kararlar doğrultusunda ilgili birim ve kişilere geri bildirim yapılacaktır.
Böylece, Plan’ın uygulanma sürecinde bir akşama olup olmadığı saptanacak, varsa bunların düzeltilmesine
yönelik tedbirlerin alınması ile performans hedeflerine ulaşma konusunda doğru bir yaklaşım izlenmiş
olacaktır.
b) Raporlama
Yapılan çalışmaların sonucuna göre Stratejik Plan gözden geçirilecektir. Plan dönemi içerisinde ve her yıl
sonunda yürütülmekte olan faaliyetlerin önceden belirlenen performans göstergelerine göre gerçekleşme
yada gerçekleşmeme durumuna göre rapor hazırlanacaktır.
Sayfa | 47
STRATEJİK PLAN ÜST KURULU İMZA SİRKÜSÜ
STRATEJİK PLAN ÜST KURULU
SIRA
NO
ADI SOYADI
GÖREVİ
1
HÜSEYİN ÇETİNKAYA
2
İBRAHİM AYHAN
3
MEHMET DOĞU
ÖĞRETMEN
4
ERDAL TUNCER
OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI
5
SEVDA ÇELİK
OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM
KURULU ÜYESİ
İMZA
OKUL MÜDÜRÜ
MÜDÜR YARDIMCISI
…../…./2015
Hüseyin ÇETİNKAYA
Okul Müdürü
Sayfa | 48
Download

Malhun Hatun İlkokulu 2015