VERGİ DENETİM KURULU
TÜRK VERGİ MEVZUATINDA
TRANSFER FİYATLANDIRMASI
UYGULAMALARI
Mehmet Ali KAYA
İSTANBUL ÖRTÜLÜ SERMAYE, TRANSFER
FİYATLARDIRMASI VE YURTDIŞI KAZANÇLAR
GRUP BAŞKANI
Haziran, 2015
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla
Örtülü Kazanç Dağıtımı
Transfer fiyatlandırması yoluyla
örtülü kazanç dağıtımının koşulları
Transfer fiyatlandırması yoluyla
örtülü kazanç dağıtımının kurumlar
vergisi matrahına etkisi
Örtülü Kazanç Dağıtımının
Şartları
Mal ve Hizmet Alım/Satım İşlemi
Alım, satım işleri
İlişkili Kişi
İmalat ve inşaat işlemleri
Kiralama ve kiraya verme
Ödünç para alınması ve verilmesi
İkramiye,
ücret vb. ödemeleri
gerektiren işlemler
Emsallere
Aykırılık İlkesi
ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında
uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin
Hazineoluşacak
Zararı fiyat veya bedele uygun
bulunmaması durumunda
olmamasını ifade etmektedir.
İlişkili Kişi
Ortaklar
Kurumların/ortakların ilgili bulunduğu gerçek kişi/kurum
İdare, denetim ve sermaye bakımından bağlılık
İdare, denetim ve sermaye bakımından nüfuzu
altında bulundurma
Ortakların eşleri
Üstsoy, altsoy, 3. derece dahil yansoy ve kayın hısımları
Emsallere Uygun Fiyat/Bedelin
Tespiti
Emsallere Uygun Fiyat/Bedelin Tespiti
Karşılaştırılabilirlik
Analizi
Mal/Hizmetin
Niteliği
İç Emsal
İşlev
Analizi
Ekonomik
Koşullar
İş
Stratejileri
Dış Emsal
Emsallere Uygun Fiyat/Bedelin Tespitinde Kullanılan
Yöntemler
Geleneksel
Yöntemler
İşleme Dayalı
Kâr Yöntemleri
Karşılaştırılabilir
Fiyat Yöntemi
Kâr Bölüşüm
Yöntemi
Maliyet Artı
Yöntemi
İşleme Dayalı
Net Kâr Marjı
Yöntemi
Yeniden Satış
Fiyatı Yöntemi
Mükellefin
Belirleyeceği
Yöntem
Hazine Zararı
Yabancı
Her Türlü Vergi Toplamının
Kurumların
Tam
Eksik Yurtiçi
veya Geç
Türkiye’deki
Mükellef
Tahakkuk
Ettirilmesi.
İşyeri/Daimi
İşlemler
Kurumlar
Temsilcileri
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla
Geçici
Örtülü
Kazanç
Dağıtımının
Kurumlar
Vergi
Gider
Etkisi
Dönemi Vergisi Matrahına
Düzeltme
Yazılan
İçinde
İşlemi
Geçici
Hesaben
Örtülü Kar
Vergi
Transfer
Düzeltme
Aktarılan
Döneminden
Fiyatlandırması
İşlemleri
Kurumun
Sonra
Her
İki
Verginin
kesinleşip
ödenmesinden
sonra
Yoluyla
Talebi
Kâr
Düzeltme
KKEG
Kurum
ÜzerinePayı
kesinleşen ve ödenen
Beyannamesi
Örtülü tutar üzerinden
Tarafından
Vergi
İle
karşı kurum düzeltmesi
Olarak yapılabilecek.
Aynı
Dairesince
Düzeltme
Dağıtılan
Dönemde
Yapılacak.
Yapılabilecek.
Kazanç
Yapılabilecek.
Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 01.01.2008
Başkanlığı’na kayıtlı mükellefler
Yurtdışı
İşlemler
3
yıl
Serbest Bölge
Kurumlar Vergisi Mükellefleri
İşlemleri
01.01.2009
Yıllık
Beyanname
Rapor
Verilme Süresi
Serbest Bölgede Faaliyette
Bulunan Kurumlar
Vergisi Mükellefler
01.01.2009
Yurtiçi
İşlemler
Yıllık Transfer Fiyatlandırması
Raporu
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 01.01.2007
Başkanlığı’na kayıtlı mükellefler
Yurtdışı
İşlemler
(Şubeler Dahil)
Beyanname Verilme SüresineSerbest Bölge
KurumlarKadar
Vergisi
MükellefleriGerekmektedir.
Hazırlanması
İşlemleri
01.01.2008
(Şubeler Dahil)
Serbest Bölgede Faaliyette
Bulunan Kurumlar
Vergisi Mükellefler
01.01.2008
Yurtiçi
İşlemler
Yıllık
Transfer analizi
Fiyatlandırması
- Karşılaştırılabilirlik
ve düzeltmeler
- Yöntemlerin karşılaştırılması
ve seçilen
Raporu
yöntemin dayanakları
Genel
Bilgi
- Emsal
Aralık
- Emsal Fiyatın Tespitine İlişkin
Hesaplamalar
İlişkili Kişiler Hakkında Bilgiler
İlişkili Kişiler Arasındaki İşlemin Ayrıntılarına
İlişkin Bilgiler
Transfer Fiyatlandırması Analizlerine İlişkin
Bilgiler
Sonuç
Gayri Maddi Haklar
KarşılaştırılabilirPazarlama
Ticari Amaçlı
Fiyat Yöntemi Amaçlı Gayri
Gayri Maddi
Maddi Haklar
Haklar
Grup İçi Hizmetler
Grup içi hizmetin fiilen sağlanıp sağlanmadığı
Hizmete şirketin ihtiyacı olup olmadığı
Hizmet bedelinin emsallere uygunluk ilkesine
uygun olarak belirlenip belirlenmediği
Transfer Fiyatlandırması, Kontrol
Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü
Sermayeye İlişkin Form
Tüm kurumlar vergisi mükellefleri
tarafından kurumlar vergisi
beyannamesi ekinde verilmesi
gerekmektedir.
Özellikli Hususlar
Örtülü
Sermaye
ve Transfer
Fiyatlandırması
Transfer
Fiyatlandırması
Yoluyla
Örtülü
Yoluyla Örtülü
Kazanç
Dağıtımı
Hükümlerinin
Kazanç
Dağıtımı
ve KDV
Gizli Emsal Gerekliliği
Tam
Tasdik Uygulanması
Raporlarında
Transfer
Aynı
İşlemde
OECD
Rehberinin
Fiyatlandırması
Emsal
Aralık Yeri






2012 Los Cabos G20 Zirvesi: BEPS’e ilişkin OECD
den çalışma talebi
2012 G-20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları
Toplantısı: OECD tarafından BEPS konusunda bir
rapor sunulması istendi
Şubat 2013 BEPS Raporu
Temmuz 2013 BEPS Eylem Planı (15 Eylem)
2013 Sen Petersburg Liderler Zirvesi :Eylem planı
kabul edildi
2014 Gelişmekte olan ülkeler açılımı
Şeffaflık
Uyum
Esas
Karma Uyumsuzluk
Düzenlemeleri (2)
Vergi Anlaşmalarının
Suistimalinin
Önlenmesi (6)
Metodoloji ve Veri
Analizi (11)
Faiz İndirimleri (4)
Daimi İşyeri
Statüsünden Kaçınma
(7)
Açıklama Kuralları (12)
Kontrol Edilen Yabancı
Şirket Kuralları (3)
Zararlı Vergi
Uygulamaları (5)
Transfer
Fiyatlandırması
Açısından Gayri
Maddi Haklar (8)
TF/Risk ve Sermaye (9)
TF/Yüksek Riskli
İşlemler (10)
Dijital Ekonomi (1)
Çok Taraflı Araç (15)
TF Dokümantasyonu
(13)
İhtilafın Giderilmesi
(14)
BEPS Eylem Planı - 2014 yılı hedefleri
EYLEM
BEKLENEN ÇIKTI
1- Dijital ekonominin vergilendirilmesi
Dijital ekonomi ile ilgili konuların raporlanması ve
olası eylemlerin geliştirilmesi
OECD Model Vergi Anlaşması’nda değişiklik
yapılması
Ulusal mevzuatın uyarlanmasına dair tavsiyede
bulunulması
Üye ülke uygulamalarının taranmasının
sonlandırılması
OECD Model Vergi Anlaşması’nda değişiklik
yapılması
Ulusal mevzuatın uyarlanmasına dair tavsiyede
bulunulması
Transfer Fiyatlandırma Kılavuzu ile OECD Model
Vergi Anlaşması’nda değişiklik yapılması
2- Karma Uyumsuzluk Düzenlemelerinin Etkisiz
Hale Getirilmesi
5- Şeffaflık ve Esaslılık (substance) Temelinde
Zararlı Vergi Uygulamaları ile Mücadele
6- Anlaşmaların Suistimalinin Önlenmesi
8- Transfer Fiyatlandırması Sonuçlarının Yaratılan
Değer İle Uyumlu Olması: Gayri Maddi Haklar
13- Transfer Fiyatlandırmasında Belgelendirmenin
Yeniden Değerlendirilmesi
15-Çok taraflı bir enstrümanın geliştirilmesi
Transfer Fiyatlandırma Kılavuzunda değişiklik
yapılması ve ulusal mevzuatın uyarlanmasına dair
tavsiyede bulunulması
İlgili uluslararası kamu hukuku ve vergi konularının
tanımlanıp raporlanması
BEPS Eylem Planı - 2015 yılı hedefleri
EYLEM
BEKLENEN ÇIKTI
3- Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kurallarının
Güçlendirilmesi
Ulusal mevzuatın uyarlanmasına dair tavsiyede
bulunulması
4- Faiz ve Diğer Finansal Ödemelerle Matrah
Aşındırmasının Önlenmesi
Transfer Fiyatlandırma Kılavuzunda değişiklik
yapılması ve ulusal mevzuatın uyarlanmasına dair
tavsiyede bulunulması
OECD üyesi olmayan ülkelerin katılımının sağlanması
5- Şeffaflık ve Esaslılık (substance) Temelinde
Zararlı Vergi Uygulamaları ile Mücadele
Mevcut kriterin revizyonu
7- Daimi İşyeri Statüsünden Suni Yollarla
Kaçınmanın Önlenmesi:
OECD Model Vergi Anlaşması’nda değişiklik
yapılması
8- Transfer Fiyatlandırması Sonuçlarının Yaratılan
Değer İle Uyumlu Olması: Gayri Maddi Haklar
Transfer Fiyatlandırma Kılavuzu ile OECD Model
Vergi Anlaşması’nda değişiklik yapılması
9- Transfer Fiyatlandırması Sonuçlarının Yaratılan
Değer İle Uyumlu Olması: Risk ve Sermaye
10- Transfer Fiyatlandırması Sonuçlarının Yaratılan
Değer İle Uyumlu Olması: Diğer Yüksek Riskli
İşlemler
11- BEPS’e ilişkin bilgilerin toplanması ve analiz
edilmesi için metodolojilerin belirlenmesi
Transfer Fiyatlandırma Kılavuzu ile OECD Model
Vergi Anlaşması’nda değişiklik yapılması
Transfer Fiyatlandırma Kılavuzu ile OECD Model
Vergi Anlaşması’nda değişiklik yapılması
12- Zorunlu Açıklama Kuralları
Ulusal mevzuatın uyarlanmasına dair tavsiyede
bulunulması
OECD Model Vergi Anlaşması’nda değişiklik
yapılması
14- İhtilaf Giderici Mekanizmaların Daha Etkin Hale
Getirilmesi
15-Çok taraflı bir aracın oluşturulması
Bilginin toplanması ve yöntem geliştirilmesi ile ilgili
tavsiyelerde bulunmak
BEPS’lerle ilgili çalışmaları geliştirecek ve iki taraflı
vergi anlaşmalarını değiştirecek bir enstrümanın
geliştirilmesi
GAYRİ MADDİ HAKLAR (INTANGIBLES-ACTION 8)
RİSK VE SERMAYE (RISK AND CAPITAL-ACTION 9)
DİĞER YÜKSEK RİSKLİ İŞLEMLER (OTHER HIGH VALUE SERVICES -ACTION 10)
TRANSFER FİYATLANDIRMASI DÖKÜMANTASYON KURALLARININ YENİDEN
GÖZDEN GEÇİRLMESİ (TRANSFER PRICING DOCUMENTATION-ACTION 13)
Değer
yaratma ölçütüne göre transfer fiyatlandırması
kuralları oluşturmak
BEPS’e neden olan ve grup içinde kullanılan ya da transfer
edilen gayri maddi haklara ilişkin kurallar geliştirmek
Karşılaştırılabilirlik
faktörleri
ve
fonksiyon
analizi
kapsamında; kullanılan ya da transfer edilen gayri maddi
haklara ilişkin emsallere uygun olan koşullar belirlemek
OECD TPG ‘ın 6. Bölümünde revizyon
Rehberde yer alacak ilgili değişiklikler:
Geniş
kapsamlı ve anlaşılır gayri maddi hak tanımı
Gayri
maddi haklara ilişkin işlemlerde oluşan karın değer
yaratma ölçütü çerçevesinde dağılımı
Maliyet
paylaşım anlaşmaları bölümüne ilişkin revizyon
Konu
ile ilgili olarak Rehberin 1. Bölümünde yapılacak
değişiklikler:
◦
◦
◦
◦
Location savings
Diğer yerel piyasa özellikleri
Assembled workforce
Çok uluslu şirketlerde grup sinerjisi
İlgili
faktörler karşılaştırılabilirlik analizinde ve emsal
bedelin belirlenmesinde dikkate alınmalıdır
İlgili
faktörler, gayri maddi hak kapsamında değildir




Grup şirketleri arasında transfer edilen risk ile fazla
sermayenin paylaştırılmasına ilişkin kurallar belirlemek
Değer yaratma ölçütüne göre kar belirlemek
Bu çalışma faiz indirimleri ve diğer finansal ödemeler
çalışmaları ile koordineli olarak sürdürülmektedir.
OECD TPG ‘ın 1. Bölümünde revizyon
Gerçek
işlemin tespiti (actual transaction/substance/ real deal)
◦ Yazılı sözleşmeler
◦ Tarafların davranışlarının sözleşmeye uyumu
Ticari
ve finansal işlemler ile ilişkilerin ayrıntılı incelenmesi
Risk’in
rolü ve getirisi
Risk
yönetimi (risk management)
Risk
kontrol kapasitesi (capability to control of risk)
Transfer
fiyatlandırmasına ilişkin işlemler aşağıda yer alan
unsurları içermelidir:
◦ Ekonomik ve ticari olarak özün önceliği
◦ Sektör ve faaliyet koşullarındaki gerçek durumun işleme
yansıtılması
◦ Tarafların sözleşmelere uyumu ve gerçek davranışları
◦ Risk dağılımı
◦ Sözleşme koşullarının gerçekliği yansıtması
Cross
– border commodity transactions
◦ Özellikle Latin Amerika ülkeleri başta olmak üzere ekonomisi belirli ürün ihracatına
dayanan (doğal gaz, petrol, ham petrol, metal, hurma yağı, şeker, kahve vb.)
ülkelerdeki vergi matrahını korumak
◦ Kota fiyatı belirlenirken yaşanan sorunlar
◦ Fiyat günün tespitindeki zorluklar
◦ Aracı kurumlar başta olmak üzere diğer tarafların tedarik zincirine katılması
Kar
Bölüşüm Yöntemi (Profit split method)
◦ Kar’ın değer yaratma unsuruna göre bölüştürülmesi
Düşük
services)
Değerli
Grup
İçi
Hizmetler
(Low
value-adding
◦ Yönetim ücretleri veya yönetim biriminin (head office) giderleri gibi ödemelere
ilişkin basitleştirme yaklaşımı (simplified approach)
Vergi
idareleri için şeffaflığı arttırmaya yönelik transfer fiyatlandırması
dokümantasyon kuralları geliştirmek
Çok
uluslu şirketlerin faaliyette bulunduğu tüm ülkelere ilişkin gelir
dağılımı, ticari faaliyetlerin ve ödenen vergi bilgilerinin tüm ilgili ülke
vergi idarelerine sunulması
Transfer
fiyatlandırmasına ilişkin 3 dokümantasyon:
◦ Master file
◦ Local file
◦ Country-by-country (CbC) report
MASTER
◦
◦
◦
◦
◦
FILE :
Grubun genel faaliyet bilgileri
Organizasyon yapısı
Gayri maddi haklar
Grup içi finansal işlemler
Finansal ve vergisel pozisyonu
LOCAL
◦
◦
◦
◦
CbC
FILE:
Daha spesifik olarak grup işlemlerine ilişkin bilgi
İlişkili kişilerle gerçekleştirilen İşlemlere ilişkin finansal bilgiler
Karşılaştırılabilirlik analizi
İşleme en uygun transfer fiyatlandırması yönteminin seçimi ve uygulanması
REPORTING :
◦ Amaç: risk analizi
◦ Toplu olarak vergilendirme bölgelerine ilişkin bilgiler
◦ Tüm şirket bilgileri ve faaliyet konuları








CbC (under discussion)
Ne zaman: 2016 yılı gelirlerine, 2017’de
Ana şirket kendi vergi idaresine sunacak
Yetkili Makam Anlaşması yapılacak ve/veya
ÇVÖA / Bilgi Değişimi Anlaşmaları
İdareler arasında değişim
İstisnai durumlarda Vergi İdareleri doğrudan
isteyebilecek
Sınır Gelir: 750 Milyon Avro eşleniği yerel para
Gizlilik, Uygun Kullanım, Tutarlılık
İlginiz ve Sabrınız İçin
Teşekkürler…
Download

Haziran 2015