İSG için Uluslararası İşbirliğinde
ILO Araçları ve Rolü
05.05.2014
ILO Türkiye Ofisi
Genel Bakış
Birbirini tamamlayan 3 temel alanda ILO rolü ve araçları
Politika yapımı ve savunuculuk

o
ILO Sözleşmeleri ve Tavsiye Kararları
o
Diğer Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliği ve ILO Sözleşmelerinin Anaakımlatırılması
Bilgi paylaşımı ve teknik uzmanlık

o
Dünya İSG Kongreleri
o
Uluslararası İSG Bilgi Ağı (CIS)
o
Bilgi Paylaşımı (İSG istatistikleri, Mevzuat veritabanı, Ansiklopedi, Uygulama Kılavuzları)
Farkındalık yaratma

2
o
Dünya İSG Günü
o
İSG ve İnsana Yakışır İş Gündemi
İş Kaynaklı Kaza ve Hastalıklar için Küresel Tahmin,
2008
Ölümcül
Kazalar
321, 000
Yaralanmalar
317 milyon
Ölümlü
Meslek
Hastalıkları
3
2.02 milyon
ILO İSG Politikası
Korumanın
getirisini ortaya
çıkarmak
• Araştırma ve verilerle İSG yaklaşımlarının bir
gerekliliğin ötesinde karlı olduğunu da kanıtlamak
Tehlikeli şartlarda
çalışan işçileri
korumak
• Madencilik, inşaat, tarım gibi tehlikeli sektörlere
öncelik vermek ve bu alanlarda spesifik standartlar
ortaya koymak
Korumayı yaymak
ve kapsamını
genişletmek
• Bir çok ulusal düzenlemede İSG önlemlerine en çok
ihtiyacı olan kesimler dışlanmakta. Koruyucu
önlemlerin kapsamının genişletilmesini teşvik etmek.
İşçilerin sağlık ve
iyiliğini teşvik
etmek
• Hem hükümetler, hem de sosyal taraflar nezdinde
kapasite geliştirmek ve İSG önlemlerinin önemini
vurgulamak
4
ILO 2003 Küresel İSG Stratejisi
Önleyici Sağlık ve
Güvenlik Kültürü
İSG’ye Sistemler
Yaklaşımı
5
ILO Sözleşmeleri
Uluslararası
Çalışma Konferansı
tarafından kabul
edilirler (ILO üyesi
ülkelerin hükümet,
işçi ve işveren
temsilcileri)
Ulusal İSG
mevzuatı için temel
oluştururlar
Üye ülke tarafından
imzalanmasının
ardından uluslararası
hukuk açısından
bağlayıcı niteliktedirler
6
ILO Sözleşmeleri
Temel İş Sağlığı ve
Güvenliği Sözleşmeleri
155 Sayılı İş
Sağlığı ve
Güvenliği
Sözleşmesi
(1981)
7
161 Sayılı İş
Sağlığı
Hizmetleri
Sözleşmesi
(1985)
187 Sayılı İş
Sağlığı ve
Güvenliğini
Geliştirme
Çerçeve
Sözleşmesi
(2006)
ILO Sözleşmeleri
Sektörel İş Sağlığı ve
Güvenliği Sözleşmeleri
120 Sayılı
Hijyen
Sözleşmesi
(1964)
8
152 Sayılı
Liman
İşlerinde
Sağlık ve
Güvenlik
Sözleşmesi
(1979)
167 Sayılı
İnşaatta
Sağlık ve
Güvenlik
Sözleşmesi
(1988)
176 Sayılı
Madenlerde
Sağlık ve
Güvenlik
Sözleşmesi
(1995)
184 Sayılı
Tarımda
Sağlık ve
Güvenlik
Sözleşmesi
(2001)
187 Sayılı Sözleşme
Sözleşmeye Göre Ulusal Düzeyde İSG Sistemler Yaklaşımı
9
Ulusal
İSG
Politikası
Ulusal
İSG
Sistemi
Ulusal
İSG
Programı
Ulusal
İSG
Profili
187 Sayılı Sözleşme Çerçevesinde
Stratejiler ve Programlar



10
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çalışanların
Sağlığı Hakkında Küresel Eylem Planı 2008 2016
Avrupa Birliği İşte Sağlık ve Güvenlik Stratejisi
2007 - 2012
Türkiye geçtiğimiz yıl Sözleşme’yi imzaladı
Seoul ve Istanbul Deklarasyonları
- İSG Zirvesi, Seoul, 2008
- Çalışma Bakanları Zirvesi, Istanbul, 2011



Toplumsal Sorumluluk Olarak İSG: Ulusal
Önleyici Güvenlik Kültürü
Sistemler Yaklaşımı ile Sürekli Gelişim
187 Sayılı Sözleşmenin İmzalanması
Çağrısı
11
2010 – 2016 İSG İş Planı
155 Sayılı Sözleşme ve Protokolü ile
187 Sayılı Sözleşmenin imzalanması
ve uygulanması





12
Önleyici İSG Kültürünü Teşvik Etme
İSG Standartlarının onaylanması ve
uygulanması
İmzalanan sözleşme sayısını artırma
KOBİ’lerde İSG şartlarını iyileştirme
İSG önlemlerinin pozitif etkisini
destekleme
ILO ve G-20
ILO G-20 grubu içerisinde aktif rol almakta

Los Cabos 2012: OECD, World Bank ve IMF ile
ortak Rapor
(G-20 ülkelerinde işleri ve hayat standardını artırmak)

Moskova 2013 G-20 Çalışma Bakanları toplantısı
OECD ILO ortak deklarasyonu
Çalışma Bakanları Deklarasyonu: Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini
güvenceye alma vurgusu

2015’te Türkiye’nin G-20 Başkanlığı
İSG ve çalışma hayatının diğer alanlarında işbirliği için çalışmalar
yapılmakta
13
19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi İstanbul





Çalışma Bakanlığı, ILO, ISSA işbirliği
Her 3 yılda bir İSG uzmanları buluşuyor
İstanbul Deklarasyonu & Bakanlar Zirvesi
Katılımcı sayısı İstanbul’da üst düzey
2014’te Frankfurt’ta düzenlenecek
14
Uluslararası İSG Bilgi Ağı (CIS)

1959’da kuruldu

Görevi:



15
İSG alanında yayınlanan güncel ve güvenilir verileri toplamak
Bu bilgileri özetlemek ve endeksleyerek kolay kullanılabilir hale
getirmek
Bu bilgileri en ulaşılabilir şekilde yaymak
Uygulama Kılavuzları ve Talimatlar
Uygulama Kılavuzları



16
Tarımda İSG, 2011 (Türkçe)
Yeraltı Madenlerinde İSG, 2009 (Türkçe)
Makina Kullanımında İSG, 2013
Yeni Meslek Hastalıkları Listesi - 2010
17

ILO Listeyi geliştiren tek BM
örgütü

Meslek hastalıklarının
önlenmesi, bildirilmesi ve
tazmin edilmesinde ülkelere
destek olmak amacıyla
tasarlandı

Zihinsel ve davranışsal
bozukluklar da ilk kez bu
versiyonda yer aldı
ILO İSG Ansiklopedisi

Kullanıcı dostu
web tabanlı
versiyon

Kurumlar ve
uzmanlar ağı
sayesinde sürekli
güncellemeler
18
Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü

Her yıl 28 Nisan

Ulusal ve işyeri seviyelerinde etkinlikler
19
Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü
2012 - Yeşil Bir Ekonomide İSG



Yeşil iş güvenli iş olmalıdır
Yenilenebilir enerji
Madencilik/İnşaat sektörlerinin dönüşümü
2013 – Meslek Hastalıkları



Tanımlanması ve kayıt altına alınması
Küresel GSYH’nin %4’üne maloluyor
Veri toplamada sorunlar yaşanıyor
2014 – İşyerinde Kimyasalların Kullanımı



Kimyasalların üretiminde artış yaşanıyor
Kimyevi karışımlara maruz kalma tehlikesi
Rapor: Kimyasalların sağlıklı yönetimi için öneriler
20
İnsana Yakışır İş ve İSG
İnsana Yakışır İş’in 4 ayağı

İstihdam Yaratmak
Çalışma Haklarını Güvence Altına Almak
Sosyal Korumayı Genişletmek
Sosyal Diyaloğu Teşvik Etmek
-
İSG Çalışma Haklarının önemli bir bileşeni



İnsana Yakışır İş Güvenli İş’tir!
21
Teşekkürler
Kadir Uysal
ILO Türkiye Ofisi
[email protected]
22
Download

İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü