ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ®
Evropská společnost pro výzkum a
analýzu nehod – národní sKupina v ČR, o.s.
Asociace znalců a odhadců ČR, o.s.
XX. Mezinárodní vědecká konference
soudního inženýrství
21109
Obor:
Stavebnictví a oceňování nemovitostí
ORGANIZAČNÍ, VZDĚLÁVACÍ,
PORADENSKÝ
A ZPROSTŘEDKOVATELSKÝ
SERVIS Brno
Datum a místo konání:
pátek–sobota 21.–22. ledna 2011
Kongresové centrum Brno, Výstaviště 1
ORGANIZAČNÍ INFORMACE A PODMÍNKY SMLOUVY
1. Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě účastnického poplatku zašlete do 3 dnů před datem konání akce na adresu firmy:
Eva Körberová – SEKON Brno, Merhautova 117, 613 00 Brno. Informace na tel./fax: 545 215 140, mobil: 602 568 252, e-mail: info@sekonbrno.eu.
2. Cena konference je 1.900 Kč. V ceně je zahrnuta DPH ve výši 20 %.
Součástí ceny je CD s textem většiny příspěvků (pouze pro účastníky konference).
3. Cena akce je stanovena dohodou mezi dodavatelem (Eva Körberová – SEKON BRNO) a objednatelem (účastník). DIČ: CZ496031271
Poplatek lze výjimečně uhradit v místě konání akce při registraci v hotovosti.
4. Platbu poukažte na účet u České spořitelny, a. s., č. účtu 1343582369/0800, var. sym­bol 21109.
5. Podmínky storna: Při zrušení účasti do 5dnů před konáním akce vracíme 50 % z celkového poplatku za akci.
(Rozhodující je den doručení!) Při neúčasti přihlášeného nebo jeho náhradníka poplatek nevracíme.
Ve výjimečných případech lze podmínky storna domluvit individuálně.
6. Přihlašující organizace (objednatel) akceptuje nabídku dodavatele a závazně objednává účastníka na akci.
7. Dopravní spojení: tramvají č. 1 od nádraží ČD směr Bystrc-Ečerova, zastávka Výstaviště – hlavní vstup.
8. V případě změny data nebo místa konání akce budou přihlášení zájemci informováni.
9. Platba provedená před termínem konání akce je zálohou ve výši 100 % sjednané ceny, zúčtování bude provedeno v den konání akce předáním dokladu
o provedení platby.
Společenský večer soudních znalců a odhadců ve vinném sklepě „U královny Elišky“ na Mendlově náměstí 1b, 603 00 Brno (http://vinarna.ukralovnyelisky.cz)
Dopravní spojení na zastávku Mendlovo náměstí: tramvaje č. 1, trolejbusy č. 25, 26, 37, autobusy č. 44, 51, 52, 68, 82 a 84, noční autobusy č. 97 a 98 asi 23:00–05:00 hodin.
UPOZORNĚNÍ
Zahraniční účastníci platí v hotovosti u prezence, účast nutno potvrdit písemně, faxem nebo elektronickou poštou na info@sekonbrno.eu. Noclehy si účastníci zajišťují
individuálně, případně po telefonické domluvě u firmy SEKON na č. tel. 545 215 140 nebo mobil 602 568 252 (hotel Voroněž II je obsazen). Uzávěrka přihlášek 19. 1. 2011,
po tomto termínu je možno se domluvit telefonicky.
%
Vraťte obratem na naši adresu nejpozději do 3 dnů před konáním konference
tel./fax: 545 215 140, mobil: 602 568 252, e-mail: sekonbrno@volny.cz
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
21109
Stavebnictví a oceňování nemovitostí
Pátek–sobota 21.–22. ledna 2011
Příjmení, jméno, titul:.........................................................................................................................................
Datum nar.:...........................................
Bydliště:.....................................................................................................................................................
PSČ:....................................................
Název a adresa firmy:...............................................................................................................................
PSČ:....................................................
IČ:................................................................................
Tel.:.........................................................................................
DIČ:.............................................................................
Fax: ........................................................................................
E-mail: ..................................................................................
........................................................................
Podpis a razítko organizace
........................................................................
Podpis účastníka
POZNÁMKA: Prosíme, vyplňte laskavě také zadní stranu této přihlášky, včetně čísla účtu plátce.
program KONFERENCE
Pátek 21. ledna 2011 – SPOLEČNÁ ČÁST – sál A
Vedoucí dne: doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.
9 00 Registrace účastníků
Před zahájením konference valná hromada AZO
12 00 Zahájení konference
Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. – ředitel Ústavu soudního inženýrství VUT
v Brně, předseda Asociace znalců a odhadců ČR
12 05 Současný stav znalecké činnosti v ČR
Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc., Ing. Petr Daňhel – Ústav soudního inženýrství
VUT v Brně
12 20 Text novely zákona o znalcích a tlumočnících – znalecký slib
Ing. Vladimír Kulil – znalec, Actual Estate ČR, Šumperk
12 40 Otázka znaleckého oboru Právní vztahy k cizině
Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. – Ústav soudního inženýrství VUT v Brně
13 00 Aktuální otázky z pohledu znalce a soudce
Mgr. Jiří Gottwald – Krajský soud v Ostravě,
doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., ING-PAED IGIP – VŠB-TU Ostrava
13 30 Přestávka na kávu, rozdělení do sekcí
Pátek 21. ledna 2011
Sekce Stavebnictví a oceňování nemovitostí
Vedoucí dne: Ing. Lubomír Weigel, CSc.
13 40 Cena skutečně provedených stavebních prací na stavbě rodinného
domu
Prof. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D. – děkanka Fakulty stavební
VŠB-TU Ostrava
14 00 Zkušenosti s podáním posudků při stanovení výše škody na objektech
po sérii požárů ve městě Hradec Králové
Doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., ING-PAED IGIP – Fakulta stavební VŠB-TU
Ostrava
14 20 Vývoj kapitalizační míry a realitního trhu v České republice
Ing. Petr Pohl, Ph.D., Ing. Jana Nováčková, Ph.D. – VALUE, s.r.o., Praha
14 45 Zatékání střešním pláštěm do interiéru objektu bytového souboru
Ing. Vladimír Tichomirov, CSc., Ing. Zdeněk Peřina, Ing. Filip Čmiel – Katedra
pozemního stavitelství FAST VŠB-TU Ostrava
15 10 Příslušenství nebo samostatná věc? Problematika ocenění zpevněných
ploch
Ing. Rudolf Klika – znalec, Ing. Pavel Klika – student DSP, Ústav soudního
inženýrství VUT v Brně
15 40 Zakončení pátečního odborného programu
Sobota 22. ledna 2011
SEKCE STAVEBNICTVÍ A OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
Vedoucí dne: Ing. Lubomír Weigel, CSc.
8:00 až 9:00 Prezence účastníků
9 00 Výše zhodnocení stavby stavebními úpravami – možné způsoby výpočtu
Ing. Tomáš Chmelík – student DSP, Ústav soudního inženýrství VUT v Brně
9 25Deregulace nájemného
Ing. Tomáš Chmelík – student DSP, Ústav soudního inženýrství VUT v Brně
9 50 Kontrola kotvení vnějších tepelněizolačních plášťů budov
Doc. Ing. Milan Nič, PhD. – vedúci Ústavu súdneho znalectva Fakulty stavebnej
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
Ing. Jarmila Nováčková, Ph.D. – Technický a skúšobný ústav stavebný n. o.
Bratislava, pobočka Nové Mesto nad Váhom
10 20 Poruchy jednoplášťové obvodové stěny s kontaktním plnoplošným
vnějším keramickým obvodem
Doc. Ing. Miloslav Novotný, CSc., Ing. Karel Šuhajda, Ph.D., Ing. David
Bečkovský – ÚPST FAST VUT v Brně
10 50 Přestávka na kávu
11 20 Poruchy způsobené tepelnými mosty
Ing. Miloš Lavický, Ph.D. – ÚPST FAST VUT v Brně
11 45 Koeficient redukce na zdroj ceny v komparativní metodě oceňování
nemovitostí
Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. – Ústav soudního inženýrství VUT v Brně
12 05 Přestávka na oběd
13 05 Problémy a současná situace hurdiskových stropů
Ing. Petr Šimůnek, Ph.D., prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., Ing. Ivana
Laníková, Ph.D., Ing. František Girgle – FAST VUT v Brně
13 35 Vyvlastňovací zákon z pohledu oceňovatele
Ing. Jaroslav Hába – Znalci a odhadci – znalecký ústav spol. s r. o.,
Ing. Martina Doleželová – Exact Ing., s.r.o.
14 05 Postavení znalce při posuzování pro obecné soudy, rozhodčí řízení
a mediační řízení
Ing. Richard Motyčka – znalec, Praha
14 35Cena a náklady životního cyklu stavební konstrukce
Doc. Ing. Leonora Marková Ph.D. – VUT v Brně, Fakulta stavební
15 05 Přestávka na kávu
15 35 Výběrový soubor při komparativním oceňování
Ing. Dana Siblíková – studentka DSP, Ústav soudního inženýrství VUT v Brně
16 00 Význam databáze realizovaných cen ke stanovení obvyklé ceny
nemovitosti
Ing. Josef Štola – student DSP, Ústav soudního inženýrství VUT v Brně
16 25 Závěr konference
od18 00 Společenský večer ve stylové vinárně „U královny Elišky“,
oficiální zahájení 18:45 hod.
Změna programu vyhrazena
POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ
Vyplňuje a potvrzuje organizace – firma nebo účastník konference.
Potvrzujeme, že jsme dne ................................. dali příkaz k úhradě za naše(ho) pracovníky(a):
.................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................
Účastnický poplatek (1.900,– Kč/os.)
za.....................................osob......................................... Kč
Mám zájem o nocleh
ANO
NE
počet nocí ................
Celkem poukázaná částka Kč..................................................................bude uhrazena z našeho účtu č.............................................................
přes peněžní ústav:....................................................................................................................................................................................................
Platím hotově:.........................................................................................................................
ve prospěch účtu u České spořitelny, a.s., č. ú. 1343582369/0800, var. symbol 21109.
Eva Körberová – SEKON Brno, IČ: 665 60 306, DIČ: CZ496031271
Merhautova 117, 613 00 Brno
.......................................................................................................
datum, podpis a razítko účtárny objednatele
Download

StAVebNIctVí A oceňoVÁNí NemoVItoStí