Seznam disertačních prací publikovaných na FAST 2011
Disertační práce jsou uloženy v KIC. Součástí každé práce jsou teze, posudky oponentů, hodnocení školitele a protokol o výsledku obhajoby.
Seznam prací je na www KIC (Fondy KIC-VŠKP-Disertační práce):
http://library.fce.vutbr.cz/files/VSKP_seznamy/DIS/DIS_2011.pdf
Autor
Alexa Tomáš
Bečkovský David
Církvová Petra
Deutsch Martin
Girgle František
Hlaváč Zbyněk
Janál Petr
Kriška Dunajský Michal
Mitrenga Petr
Pexová Jana
Plšek Jan
Rak Jiří
Sedlmajer Martin
Šálek Milan
Štrba Michal
Vítek Jan
Zlámal Martin
Název
Signatura
Odstraňování vlhkosti ve spojovací maltě mikrovlnným ohřevem
B-DIS 340
Metodika navrhování skladeb konstrukcí s materiály pcm z hlediska stavební fyziky
B-DIS 341
Analýza rizik vyplývajících z ohrožení obyvatelstva při povodni
B-DIS 342
Vliv pasivních solárních systémů na energetickou bilanci budov
B-DIS 343
Analýza kotevní oblasti prvků předpjatých nekovovou výztuží
B-DIS 344
Pravděpodobnostní hodnocení průhybu železobetonových prvků pomocí nedestruktivního zkoušení
B-DIS 345
Operativní předpovědi odtoku vody z povodí za povodní způsobených přívalovými srážkami pomocí fuzzy modelu
B-DIS 346
Výzkum vlastností filtračních materiálů pro zemní filtry a vegetační čistírny
B-DIS 347
Vliv hrubého kameniva na hodnoty modulů pružnosti betonu
B-DIS 348
Sanace tradičních dřevěných stropních konstrukcí
B-DIS 349
Optimalizace návrhu betonových konstrukcí
B-DIS 350
Vliv informačního systému na kvalitu produkce
B-DIS 351
Studium trvanlivosti betonů vystavených působení mrazu a chemicky agresivních prostředí
B-DIS 352
Kombinace údajů meteorologických radiolokátorů a srážkoměrů pro odhad srážek
B-DIS 353
Ocelové rozpěrné kotvy namáhané cyklickou tahovou silou
B-DIS 354
Návrh netradiční skořepinové konstrukce lávky pro pěší a cyklisty
B-DIS 355
Zesilování zděných kleneb dodatečně vkládanou výztuží
B-DIS 356
Obhajoba
14.9.2011
13.10.2011
14.10.2011
13.10.2011
23.8.2011
17.6.2011
14.10.2011
11.11.2011
24.6.2011
27.6.2011
23.8.2011
24.6.2011
24.6.2011
11.11.2011
23.8.2011
17.6.2011
23.8.2011
Obor
PST
PST
VHS
PST
KDS
KDS
VHS
VHS
FMI
PST
KDS
FMI
FMI
VHS
KDS
KDS
KDS
Ústav
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. vodních staveb
ú. pozemního stavitelství
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. stavebního zkušebnictví
ú. vodního hospodářství krajiny
ú. vodního hospodářství krajiny
ú. stavebního zkušebnictví
ú. pozemního stavitelství
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. technologie stavebních hmot a dílců
ú. technologie stavebních hmot a dílců
ú. vodního hospodářství krajiny
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
Školitel
doc. Ing. Miloslav Novotný, CSc.
doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D.
doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.
Ing. Danuše Čuprová, CSc.
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
Ing. Petr Cikrle, Ph.D.
prof. Ing. Miloš Starý, CSc.
prof. Ing. Jan Šálek, CSc.
Ing. Petr Cikrle, Ph.D.
doc. Ing. Miloslav Novotný, CSc.
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
doc. Ing. Karel Kulísek, CSc.
prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.
prof. Ing. Miloš Starý, CSc.
doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.
prof. Ing. Jiří Stráský, DrSc.
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
Download

2011 - KIC FAST VUT