ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Název akce:
Odborný seminář FRP VÝZTUŽE S EXKURZÍ
Datum:
29. 4. 2014
Místo:
Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno, Ústav betonových
a zděných konstrukcí, budova E1, místnost E321, E314
Prefa Kompozity a.s., Brno – Dolní Heršpice, Havránkova 11
Cílem odborného semináře bylo podat přehled jak o vlastnostech FRP materiálů (FRP –
Fiber Reinforced Polymers) a jejich výrobě, tak o aplikaci těchto moderních nekovových
materiálů při zesilování stávajících, resp. o vyztužování nových konstrukcí. Přednášející a
zároveň autoři článků ve sborníku jsou členy týmu Ústavu betonových a zděných konstrukcí
FAST VUT v Brně, který se spolu s průmyslovými partnery podílel na řešení několika
projektů, které se zabývají vývojem systému nekovových výztuží a jeho aplikacemi v oblasti
vyztužování betonových konstrukcí.
Před zahájením semináře proběhla exkurze výroby FRP výztuže u partnerské organizace
Prefa Kompozity, a.s. jako jediného výrobce této výztuže ve střední Evropě. Prohlídku a
odborný výklad na místě provedl Ing. Jan Prokeš, Ph.D. jako zástupce firmy. Po přesunu na
půdu fakulty stavební, občerstvení a registraci byl seminář zahájen v 11:30 úvodním slovem
Ing. Jana Koláčka, Ph.D. a představením projektu OKTAEDR. Pak následovaly odborné
přednášky lektorů. Z důvodu délky trvání (celkem osm přednášek po cca 20 minutách) byly
rozděleny do dvou bloků a byly přerušeny občerstvením. Jednalo se o níže uvedená témata
a lektory:
1. FRP výztuže – výroba, druhy výztuží, vlastnosti
Jan Prokeš, František Girgle
2. Problematika kotvení předpjaté FRP výztuže
František Girgle
3. Vliv tloušťky krycí vrstvy na kotevní délku vnitřní FRP výztuže
David Horák, Petr Štěpánek
4. Kotvení externí lepené výztuže
Ivana Švaříčková, Petr Štěpánek
5. Betonové konstrukce vystavené účinkům požáru
Anna Kučerová
Projekt: OKTAEDR – partnerství a sítě stavebnictví
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0012.
Řešitel: VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00 Brno, tel.: 541 147 501, e-mail: [email protected]
Strana 1 - 5
6. Experimentální ověření chování betonových prvků vyztužených FRP výztuží
vystavených účinkům požáru
David Horák, Martin Zlámal a Petr Štěpánek
7. Zesílení sloupů ovinutím FRP tkaninou
Vojtěch Kostiha, František Girgle a Mohamad Mansour
8. Odolné konstrukce vyztužené nekovovou FRP výztuží
František Girgle, Vojtěch Kostiha a Mohamad Mansour
Po odborných přednáškách a občerstvení následovala volná diskuze mezi účastníky a
lektory. Seminář byl zakončen v cca 16:15 hodin.
Semináře se zúčastnilo celkem 31 účastníků (25 studentů, 7 VaV pracovníků a jeden
zástupce firmy), všichni účastnící obdrželi publikaci Sborník semináře FRP výztuže, která
byla vydána za tímto účelem.
Seminář byl po odborné stránce zaštítěn vedoucím Ústavu betonových a zděných
konstrukcí a rektorem VUT v Brně prof. RNDr. Ing. Petrem Štěpánkem, CSc.
Seznam příloh
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Pozvánka na setkání
Prezenční listina
Fotodokumentace (pouze elektronicky)
V Brně dne 30. 4. 2014
vypracoval: Ivana Laníková
Projekt: OKTAEDR – partnerství a sítě stavebnictví
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0012.
Řešitel: VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00 Brno, tel.: 541 147 501, e-mail: [email protected]
Strana 2 - 5
Příloha č. 3: Fotodokumentace
Obr. 1: Ing. Jan Prokeš, Ph.D. provádí
studenty ve výrobně FRP výztuží
Obr. 2: FRP výztuž ve výrobní lince
Obr. 3: FRP profil a jeho složení z vláken
Obr. 4: Úvodní řeč zástupce projektu
OKTAEDR za ÚBZK Ing. Jana Koláčka, Ph.D.
Obr. 5: Ing. František Girgle, Ph.D.,
1. přednáška
Obr. 6: : Ing. František Girgle, Ph.D.,
2. přednáška
Projekt: OKTAEDR – partnerství a sítě stavebnictví
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0012.
Řešitel: VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00 Brno, tel.: 541 147 501, e-mail: [email protected]
Strana 3 - 5
Obr. 7: Ing. David Horák, Ph.D., 3. přednáška
Obr. 8: Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D.
4. přednáška
Obr. 9: Ing. Anna Kučerová, 5. přednáška
Obr. 10: Ing. Martin Zlámal, Ph.D.,
6. přednáška
Obr. 11: Přestávka a občerstvení
Obr. 12: Ing. Vojtěch Kostiha, 7. přednáška
Projekt: OKTAEDR – partnerství a sítě stavebnictví
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0012.
Řešitel: VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00 Brno, tel.: 541 147 501, e-mail: [email protected]
Strana 4 - 5
Obr. 13: Ing. František Girgle, Ph.D.,
8. přednáška
Obr. 14 Občerstvení a diskuze
Projekt: OKTAEDR – partnerství a sítě stavebnictví
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0012.
Řešitel: VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00 Brno, tel.: 541 147 501, e-mail: [email protected]
Strana 5 - 5
Download

Zpráva - OKTAEDR