VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FAKULTA STAVEBNÍ
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES
TEPELNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY
URČENO STUDENTŮM KURZU BH10 – TEPELNÁ TECHNIKA BUDOV, CH03 – POČÍTAČOVÁ APLIKACE STAVEBNÍ FYZIKY
PROČ HODNOTÍME STAVEBNÍ KONSTRUKCE
A PROSTORY Z HLEDISKA TEPELNÉ TECHNIKY?
ČEHO SE TÝKAJÍ JEDNOTLIVÁ HODNOCENÍ
TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ?
JEDNOTLIVÉ POŽADAVKY:
DIMENZE JEDNOTLIVÝCH HODNOCENÍ:
a) vyloučení růstu plísní – fRsi [-]
Teplota povrchu nesmí klesnout pod hodnotu, při níž se vytvoří
vhodné podmínky pro růst plísní při dané vlhkosti obsažené
ve vnitřním prostředí. Pro vlhkost ϕi = 80% (mez pro růst plísní).
b) vyloučení povrchové kondenzace – fRsi [-]
Teplota povrchu nesmí klesnout pod hodnotu, při níž kondenzuje
vlhkost obsažená ve vnitřním prostředí. Kritická teplota pro vlhkost
100% (rosný bod).
c) vyloučení nadměrné kondenzace uvnitř konstrukce – Mc [kg·m-2·a-1]
Množství páry, která může zkondenzovat v konstrukci nesmí ohrozit
její funkci, překročit normou stanovené množství a hromadit se v ní.
a)
P
b)
c)
2D
d) energetické požadavky – U [W·m-2·K-1], Ψ [W·m-1·K-1], Χ [W·K-1]
Konstrukce musí splňovat podmínky omezení šíření (úniků) tepla
v ploše, lineárních i bodových tepelných mostech a vazbách.
Prokazuje se dále průkazem energetické náročnosti budovy pro celý
objekt, který zahrnuje i zhodnocení průměrného součinitele prostupu
tepla celé budovy Uem. Tento dokument též hodnotí řadu dalších
energetických parametrů z hlediska zdrojů.
e) vyloučení přílišného poklesu dotykové teploty podlahy – Δθ10 [°C]
Pro zabránění pocitu chladu při doteku holým chodidlem musí být
podlaha navržena tak, aby splňovala normové meze. Hodnotí se
pokles tepoty v čase po kontaktu chodila s povrchem podlahy.
f) vyloučení nadměrné průvzdušnosti obálky budovy – n50 [-]
V obálce stavby se nepřipouští netěsnosti a neutěsněné spáry.
Výjimkou jsou funkční spáry výplní otvorů a lehkých obvodových
plášťů. Tento požadavek se neposuzuje výpočtem, ale měřením na
stavbě (Blowerdoor test).
g) vyloučení nadměrného přehřívání interiéru – θai, max [°C]
Stav vnitřního prostředí zvolené kritické místnosti v letním období
nesmí vykazovat hodnotu nejvyšší teploty vnitřního vzduchu vyšší než
stanovený limit. Je tak zajištěna ochrana před nepřijatelným
přehříváním. Je snaha stavebním návrhem předejít, aby musela být
místnost chlazena strojně.
1D
i) zajištění větrání užívané místnosti – n
Existuje požadavek na hygienické minimum intenzity větrání v užívané
místnosti. Tento požadavek se výpočtově obvykle nehodnotí, avšak
musí být technicky dosažitelný (například existence a velikost okna).
Lze spočítat. Požadavek je nadřazen hlediskům úspor energie.
3D
1D
Hodnocení poklesu dotykové
teploty podlahy (e) se vztahuje
na plochu podlahy.
1D, OP
Hodnocení letní (g) a zimní (h)
tepelné stability místnosti a
požadavku větrání (i) se vztahuje
na kritickou místnost. Pro
jednotlivé posouzení se kritické
místnosti mohou lišit.
P, OP
d)
Každé hodnocení se týká vybraného výseku konstrukce, části,
nebo celku budovy. Podle významu hodnocení se liší výpočtový
model i množství vstupních parametrů.
V barevných polích je na konci popisu označen potřebný
rozměr výpočtu pro hodnocení a doplňkové parametry:
e)
1D – U [W·m-2·K-1], fRsi [-], Δθ10 [°C] P – modelování prostoru
2D – Ψ [W·m-1·K-1], fRsi [-]
TZB – technické zařízení
3D – Χ [W·K-1], fRsi [-]
OP – okrajové podmínky
Hodnocení všech komplexních
energetických požadavků ve
formě potřeby tepla na vytápění
apod. (d) a průvzdušnosti obálky
(f) se vztahuje na celou budovu.
Jde o komplexní hodnocení
využívající dílčí posouzení (a),
(b), (c), (d).
1D, 2D, 3D, P, TZB, OP
VYBRANÉ POJMY
f)
h) vyloučení nadměrného zchladnutí místnosti – Δθv [°C]
Pokud je v zimním prostředí odstavena, nebo utlumena vytápěcí
soustava, musí místnost vykazovat nižší pokles teploty vnitřního
vzduchu, než je požadavek. Výpočet tohoto faktoru je informativní a
slouží pro účely návrhu vytápěcí soustavy (otopné přestávky). Limit
může v jistých případech stanovit investor.
[h-1]
Hodnocení rizika růstu plísní (a),
výskytu povrchové kondenzace
(b) šíření vlhkosti v konstrukci (c)
se
vztahuje
na
plochu
konstrukce, styk dvou či více
konstrukcí.
1D, 2D, 3D, OP
Existuje několik způsobů, jak lze vyjádřit tepelně technické vlastnosti materiálu nebo výrobku.
Deklarovaná hodnota vlastnosti XD – hodnota vlastnosti stavebního výrobku pro určené užití, normou
dané referenční podmínky. Je prohlášená, deklarovaná výrobcem podle příslušné normy.
Normová hodnota vlastnosti XN – hodnota vlastnosti stavebního výrobku statisticky vyhodnocená z
naměřených hodnot, nebo z hodnot získaných výpočtem. Užije se pro stanovení návrhových hodnot.
g)
Charakteristická hodnota vlastnosti XK – hodnota vlastnosti stavebního výrobku pro navrhování a
ověřování budov podle ČSN 73 0540-2 a norem souvisejících stanovená podle ČSN 73 0540-3.
Návrhová hodnota vlastnosti Xu – hodnota vlastnosti stavebního výrobku určená za specifických
venkovních a vnitřních podmínek, které mohou být považovány z atypické pro chování stavebních
materiálů, výrobků, konstrukcí a výplní otvorů. Návrhová hodnota se stanoví výpočtem nebo z tabulek
podle ČSN 73 0540-3.
Další hodnocení se týká techniky vnitřního prostředí, specifických
postupů při hodnocení lehkých obvodových plášťů (LOP), oken a jejich
profilů, proudění vzduchu , energetického hodnocení budovy apod.
LITERATURA K JEDNOTLIVÝM VÝPOČTOVÝM POSTUPŮM
ČSN 73 0540-1
ČSN 73 0540-2
ČSN 73 0540-3
ČSN 73 0540-4
– Tepelná ochrana budov: Terminologie (2005)
– Tepelná ochrana budov: Požadavky (2011) + Z1 (2012)
– Tepelná ochrana budov: Návrhové hodnoty veličin (2005)
– Tepelná ochrana budov: Výpočtové postupy (2005)
TNI 73 0329 – Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy
TNI 73 0330 – Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy
TNI 73 0331 – Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet
ČSN EN ISO 10211 – Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty
ČSN EN ISO 13788 – Tepelně-vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové
vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce – Výpočtové metody
ČSN EN ISO 6946 – Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda
ČSN EN ISO 10077-1 – Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Všeobecně
ČSN EN ISO 10077-2 – Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy
ČSN EN ISO 12631 – Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla
ČSN EN ISO 13790 – Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení
ČSN EN ISO 13791 – Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Základní kritéria pro validační postupy
ČSN EN ISO 13792 – Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Zjednodušené metody
DOSTUPNOST NOREM:
Fakultní knihovna – KIC – www.library.fce.vutbr.cz
Moravská zemská knihovna – www.mzk.cz
Studovna Ústavu pozemního stavitelství v D 221
Portál ÚNMZ – www.csnonline.unmz.cz
Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov (nahradila vyhlášku č. 148/2007 Sb.)
Tento poster slouží jako doplněk výuky a nenahrazuje přednášky, cvičení a literaturu k předmětu. Jeho obsah není kompletní a nenahrazuje tak výklad a nemůže tedy sloužit jako ucelený podklad pro zkoušku.
Vypracoval: Ing. František Vlach, Revidovali: Ing. David Bečkovský, Ph.D., Ing. Radim Kolář, Ph.D., Ing. Petr Jelínek, únor 2014
Download

ČSN 73 0540-1 - Tee