ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ®
EVROPSKÁ SPOLEČNOST PRO VÝZKUM A ANALÝZU
NEHOD – NÁRODNÍ SKUPINA V ČR, o.s.
ASOCIACE ZNALCŮ A ODHADCŮ ČR, o.s.
XXII. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE
SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ
ExFoS 2013
21307
SEKCE
ORGANIZAČNÍ, VZDĚLÁVACÍ,
PORADENSKÝ
A ZPROSTŘEDKOVATELSKÝ
SERVIS BRNO
ANALÝZASILNIČNÍCH NEHOD, OCEŇOVÁNÍ
MOTOROVÝCH VOZIDEL, STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
Datum a místo konání:
pátek–sobota 25.–26. ledna 2013
Kongresové centrum Brno, Výstaviště 1
ORGANIZAČNÍ INFORMACE A PODMÍNKY SMLOUVY
1. Přihlašovat na konferenci se lze online na adrese www.exfos.cz, nebo na některém z následujících kontaktů: Eva Körberová – SEKON Brno,
tel./fax: 545 215 140, mobil: 602 568 252, e-mail: [email protected]
2. Cena konference je 1.900 Kč. V ceně je zahrnuto DPH ve výši 20 %. Součástí ceny je CD s textem většiny příspěvků (pouze pro účastníky
konference).
3. Cena akce je stanovena dohodou mezi dodavatelem (Eva Körberová – SEKON BRNO) a objednatelem (účastník). DIČ: CZ496031271.
Poplatek lze výjimečně uhradit v místě konání akce při registraci v hotovosti.
4. Platbu poukažte na účet u České spořitelny, a.s., č. účtu 1343582369/0800, pokud se nepřihlašujete online, použijte variabilní symbol 21307.
5. PODMÍNKY STORNA: Při zrušení účasti do 5dnů před konáním akce vracíme 50 % z celkového poplatku za akci. (Rozhodující je den
doručení!) Při neúčasti přihlášeného nebo jeho náhradníka poplatek nevracíme. Ve výjimečných případech lze podmínky storna domluvit
individuálně.
6. Přihlašující organizace (objednatel) akceptuje nabídku dodavatele a závazně objednává účastníka na akci.
7. Dopravní spojení: tramvají č. 1 od nádraží ČD směr Bystrc–Ečerova, zastávka Výstaviště–hlavní vstup.
8. V případě změny data nebo místa konání akce budou přihlášení zájemci informováni.
9. Platba provedená před termínem konání akce je zálohou ve výši 100 % sjednané ceny, zúčtování bude provedeno v den konání akce předáním
dokladu o provedení platby.
Společenský večer soudních znalců a odhadců ve vinném sklepě „U královny Elišky“ na Mendlově náměstí 1b, 603 00 Brno
(http://vinarna.ukralovnyelisky.cz).
Dopravní spojení na zastávku Mendlovo náměstí: tramvaje č. 1, trolejbusy č. 25, 26, 37, autobusy č. 44, 51, 52, 68, 82 a 84, noční autobusy č. 97
a 98 (asi 23.00–5.00 hod.).
UPOZORNĚNÍ
Zahraniční účastníci platí v hotovosti u prezence, účast nutno potvrdit písemně, faxem nebo elektronickou poštou na [email protected] Noclehy si
účastníci zajišťují individuálně, případně po telefonické domluvě u firmy SEKON na č. tel. 545 215 140 nebo mobil 602 568 252 (hotel Voroněž II
je obsazen). Uzávěrka přihlášek 18. 1. 2012, po tomto termínu je možno se domluvit telefonicky.
PROGRAM KONFERENCE / CONFERENCE PROGRAMME
Pátek 25. ledna 2013 / Friday the 25th od January
9:00 Registrace účastníků valné hromady AZO / Registration of participants of General Meeting of AZO
10:00 Valná hromada AZO; registrace účastníků konference / General Meeting of AZO; Registration
11:00 Oběd (vydává se průběžně od 11:00 do 14:00) / Lunch (from 11:00 a.m. to 2:00 p.m.)
Společná část – vedoucí: doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. / The Joined Part – chairman: doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.
12:30 Zahájení / Opening
12:35 Zdravice ministra spravedlnosti / Greetings of the Minister of Justice
JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. – ministr spravedlnosti ČR
12:40 Legislativní stav znalecké činnosti a jeho vývoj / Legislative status of expert activities and its development
JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. – ministr spravedlnosti ČR, Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., Mgr. Petr Ševčík – MSp ČR
13:10 Současný stav znalecké činnosti v ČR v roce 2013 / Actual State of Expert activities in the Czech Republic in 2013
Prof. Ing. Albert Bradáč DrSc., Ing. Petr Daňhel - VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
13:40 Inženýrství a inženýrské obory / Engineering
Prof. Ing Přemysl Janíček DrSc. FEng - VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství
14:00 Forenzní environmentalistika a její postavení v soudním inženýrství / Environmental Forensics and her Position in Forensic Engineering
Doc. Ing. Vladimír Adamec CSc., Ing. Barbora Schüllerová - VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
14:30 Přestávka na kávu, rozdělení do sekcí / Coffee break, division into sections
Sekce Analýza silničních nehod, oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení – vedoucí: Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. / Analysis of road accidents, the
valuation of motor vehicles, machinery and equipment – chairman: Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.
14:50 Analýza chování řidiče při jízdě přes přechod pro chodce / Driver’s Behavior While Passing Through Pedestrian Crossing Analysis
Doc. Ing. Robert Kledus Ph.D., Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D., Ing. Pavel Maxera, Ing. et Ing. Martin Kunovský, Ing. Michal Křižák - VUT v Brně, Ústav
soudního inženýrství
15:20 Dopravní nehody na ÚSL - případy z praxe / Traffic accidents on Department of Forensic Medicine - cases from practice
MUDr. Michal Zelený Ph.D., MUDr. Miroslav Ďatko, Ph.D. - Ústav soudního lékařství FN u svaté Anny a LF MU Brno
15:50 Brzdění jízdních souprav / Braking of Truck-trailers
Ing. Andrej Haring - TRUCK CONSULT s.r.o
16:20 Představení projektu E-vectoorc / E-vectoorc Project Introduction
Ing. Pavel Nedoma Ph.D., Doc. Ing. Jaroslav Machan - CSc., ŠKODA AUTO a.s., Dr. Ing. Jiří Plíhal - ÚTIA AV ČR, v.v.i.
16:50 Závěr dne / Conclusion of the day
18:00 Společenský večer ve stylové kavárně „U královny Elišky“, oficiální zahájení 18:45
Gala evening in the rustic wine bar „U královny Elišky“, the official opening at 6:45 PM.
Sobota 26. ledna 2013 / Saturday the 26th of January
9:00 Členská schůze EVU / Membership Meeting of EVU
Sekce Analýza silničních nehod, oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení – vedoucí: doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. / Analysis of road accidents, the
valuation of motor vehicles, machinery and equipment – chairman: doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
10:00 The Present European Tire Disaster
Prof. Dr.-Ing. habil. Christian von Glasner - President of EVU
10:30 Metodické nástroje pro snižování silniční nehodovosti na rychlostní komunikaci R46 / Methodological Tools for Reducing Road Accidents on the
Expressway R46
Ing. Karel Kocián, Ing. Bc. Kateřina Krpešová, Ing. Michal Frydrýn - ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
11:00 Přestávka na kávu / Coffee break
11:15 Vyhodnotenie crashtestov Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity zamerané na EES / Evaluation of Crash Tests of Institute of Forensic
Engineering, University of Žilina Aimed at EES
Doc. Ing. Pavol Kohút PhD. - Žilinská univerzita, Ústav súdneho inžinierstva
11:45 Crash Test of a Rail Vehicle with a Bus
Dr inż. Jakub Zębala , mgr inż. Piotr Ciępka - Instytut Ekspertyz Sądowych
12:15 Analýza chladnutí motoru / Analysis of the Engine Cooling Down Process
Ing. Drahomír Schmidt Ph.D., Ing.Tomáš Rozlivka, Ing.Michal Frydrýn - ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
12:45 Oběd / Lunch
Sekce Analýza silničních nehod, oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení – vedoucí: Ing. Albert Bradáč, Ph.D. / Analysis of road accidents, the
valuation of motor vehicles, machinery and equipment – chairman: Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
13:45 Metody a technické prostředky pro nácvik správného způsobu jízdy / Methods and Facilities for Proper Driving Style Training
Ing Jaroslav Král - Vojenská akademie ve Vyškově, Institut dopravní výchovy
14:15 Problematika podélné bezpečné vzdálenosti mezi vozidly / The Issue of Longitudinal Safe Distance Between Vehicles
Ing. et Ing. Lukáš Zemánek, Ing. Jiří Prnka - VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
14:45 Světelné vlastnosti vybraných reflexních prvků / Light Reflective Attributes of Selected Elements
Ing. Jan Schejbal, Ing. Albert Bradáč, Ph.D., Ing. Arnošt Kuře, Ing. Jakub Motl, Ing. Jan Škoda, Ph.D., Ing. Michal Belák - VUT v Brně, Ústav soudního
inženýrství
15:15 Digitální tachografy ve znalecké praxi / Digital Tachographs in Expert Practice
Ing. Petr Zeman - VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
15:45 Závěr dne / Conclusion of the day
Download

ExFoS 2013 ANALÝZASILNIČNÍCH NEHOD, OCEŇOVÁNÍ