SOUTĚŽNÍ ŘÁD
PRO ZIMNÍ ZÁVODNÍ OBDOBÍ 2011 - 2012
skok na lyžích
severská kombinace
Zpracovali :
STK OSÚSL
STK OSÚSK
Obman
Ing. Jaroslav Tuček
Ing. Michal Bartoš
MVDr. Ivo Gréger
Obsah
Úvod ......................................................................................................................... 4
1. Základní ustanovení ........................................................................................... 4
1.1. Kategorizace závodů a pravidla pro delegování činovníků ................................ 4
1.2. Řízení soutěží .................................................................................................... 4
2. Práva a povinnosti .............................................................................................. 5
2.1. Povinnosti pořadatele závodu ve SL a SK před závodem ................................. 5
2.2. Povinnosti pořadatele závodu ve SL a SK během závodu ................................ 6
2.3. Povinnosti pořadatele závodu ve SL po závodě ................................................ 8
2.4. Práva pořadatele závodu ve SL a SK .............................................................. 11
2.5. Povinnosti oddílů / klubů .................................................................................. 12
2.6. Povinnosti technického delegáta (TD) ............................................................. 13
2.7. Práva a povinnosti závodníka .......................................................................... 13
2.8. Práva a povinnosti trenérů, vedoucích výprav ................................................. 14
3. Kategorizace v sezóně 2011/2012 .................................................................... 15
3.1. Kategorie závodníků ........................................................................................ 15
3.2. Kategorie závodnic .......................................................................................... 15
3.3. Řazení závodníků ve SL a SK na startovní listinu ........................................... 16
3.4. Počet závodů závodníka v jeden den .............................................................. 17
3.5. Stanovení běžeckého stylu závodů v SK ......................................................... 17
3.6. Pravidla pro postaršení závodníků ve SL ........................................................ 17
3.7. Pravidla pro postaršení závodníků v SK .......................................................... 18
3.8. Pravidla pro omlazení ...................................................................................... 18
3.9. Výkonnostní třídy ............................................................................................. 18
3.8. Stanovení výkonnostní třídy ve SL .................................................................. 19
3.9. Stanovení výkonnostní třídy v SK .................................................................... 19
4. Hodnocení závodů ve skoku na lyžích ........................................................... 19
4.1. Český pohár (ČP) ve skoku na lyžích žactva "ALBION CUP" .......................... 19
4.2. Výkonnostní žebříčky (VŽ) ............................................................................... 19
4.3. Seznam závodníků jednotlivých kategorií ........................................................ 20
5. Hodnocení závodů ve severské kombinaci .................................................... 20
5.1. Český pohár (ČP) v severské kombinaci "TOMEŠ CUP" ................................ 20
5.2. Možnosti zisku bodů ze zahraničních závodů mimo kalendář FIS ................... 21
5.3. Výpočet bodů Sumáře závodníků SK .............................................................. 21
5.4. Určení konstanty kategorie K pro jednotlivé kategorie ..................................... 22
5.5. Výpočet bodů Českého poháru v SK ............................................................... 22
5.6. Výkonnostní žebříček v SK pro zimní sezónu 2011/12 .................................... 22
5.7. Výpočet VT ...................................................................................................... 23
5.9. Vlnový start ...................................................................................................... 24
5.10. Upřesnění znění PLZ pro sezónu 2011/2012 - severská kombinace ............ 24
6. Termínové listiny mezinárodních závodů ve SL ............................................ 25
7. Termínové listiny mezinárodních závodů v SK .............................................. 29
8. Mezinárodní závody pořádané v České republice ......................................... 32
8.1. Skok na lyžích ................................................................................................. 32
8.2. Severská kombinace ....................................................................................... 34
9. Termínové listiny závodů RKZ a MČR ve SL a SK v sezoně 2011/12 .......... 35
9.1. Poznámky pro závody SL ................................................................................ 35
9.2. poznámky pro závody SK ................................................................................ 35
10. Termínové listiny krajských závodů LK v sezoně 2011/12 ve SL ............... 45
11. Adresář ............................................................................................................ 46
2
12. Složení reprezentačních družstev ................................................................. 69
12.1. Skok na lyžích .............................................................................................. 69
12.2. Severská kombinace ................................................................................... 71
13. Povinné údaje uvedené v rozpise závodu a přihlášce ................................ 72
14. Hodnocení stylu skoku – přehled bodových srážek .................................... 74
15. Hodnocení stylu skoku na malých můstcích do K 14 m ............................. 75
16. Doplňující předpisy pro výzbroj a výstroj závodníků .................................. 77
17. Závod jednotlivců v severské kombinaci - formát SP ................................. 78
18. Změna Pravidel lyžařských závodů .............................................................. 79
19. Seznam skokanských můstků v ČR .............................................................. 81
3
Úvod
Soutěžní řád (dále jen SŘ) pro závody ve skoku na lyžích a v severské kombinaci
(dále jen SL a SK) pořádané Svazem lyžařů České republiky (SLČR) v zimním
závodním období 2011/2012 v České republice je sestaven dle Pravidel
lyžařských závodů, platných od 10. října 2005 včetně jejich dodatků.
1. Základní ustanovení
1.1. Kategorizace závodů a pravidla pro delegování činovníků
Komise STK-R SLČR po dohodě s Úsekem SL a SK nominuje
na jednotlivé závody kategorie A tyto delegované činovníky:
1.1.1. Skupina - závody MČR všech kategorií
Technického delegáta TD SL ČR, asistenta technického delegáta ATD
SL ČR, 3 (tři) rozhodčí stylu RS
1.1.2. Skupina - závody RKZ všech kategorií
TD SL ČR a 1 (jednoho) RS. TD SL ČR a delegovaný RS jsou
současně členy ”SV”. Pokud jsou v jednom termínu a u jednoho
pořadatele pořádány současně závody ve SL a SK, je na každou
disciplínu delegován jeden TD SL ČR a pro obě disciplíny jeden RS
(týká se RKZ). Oba delegovaní TD SL ČR u druhé disciplíny plní funkci
ATD SL ČR u disciplíny první a jsou členy SV obou disciplín
1.1.3. Skupina - krajské závody všech kategorií
Jejich řízení zajišťují krajské výbory SLČR společně s pořadateli
v souladu s Pravidly lyžařských závodů a tímto SŘ. Činovníci na tyto
závody, musí mít příslušnou kvalifikaci.
1.2. Řízení soutěží
1.2.1. Řízením soutěží ve SL je pověřen předseda STK OSÚ SL Ing. Jaroslav
Tuček. Veškeré dotazy a připomínky k přípravě další sezony směřujte
na jeho osobu. V termínu do 30.4.2012 mu sdělte Vaše požadavky na
pořádání letních závodů v sezóně 2012.
1.2.2. Řízením soutěží ve SK je pověřen předseda STK OSÚ SK Ing. Michal
Bartoš. Veškeré dotazy a připomínky jak v přípravě tak v průběhu
sezóny směřujte na jeho osobu. V termínu do 30.4.2012 mu sdělte
Vaše požadavky na pořádání letních závodů v sezóně 2012 a zimních
závodů v sezóně 2012/2013.
4
2. Práva a povinnosti
2.1. Povinnosti pořadatele závodu ve SL a SK před závodem
2.1.1. zaslat
návrh
Rozpisu
závodu
v elektronické
podobě
( dále jen RZ ) respektující Pravidla lyžařských závodů (dále jen
Pravidla) a SŘ odpovědnému pracovníkovi STK SL a SK
nejméně 30 dní před konáním závodu ke schválení.
2.1.2. Při schvalování rozpisu bude pracovníkem STK kontrolována také
požadovaná kvalifikace dle PLZ u ředitele závodu a hlavního
rozhodčího. V případě, že ředitel závodu a hlavní rozhodčí nebude mít
platnou kvalifikaci Rozhodčí Specialista disciplíny skok na lyžích
a severská kombinace, nebude rozpis STK schválen.
2.1.3. V případě, že v RZ nebudou souhlasit závodní kategorie s vypsanými
kategoriemi uvedenými v SŘ pro daný závod, nebude RZ taktéž STK
schválen. Schválený RZ bude pracovníky STK umístěn na webových
stránkách SLČR. V případě nedodržení nebude závod povolen
uspořádat a nebude poskytnuta finanční dotace na uspořádání.
2.1.4. Doporučení k obsahu RZ - pořadatel může zajistit ubytování
a stravování účastníkům závodů a to na základě řádné písemné
objednávky oddílů / klubů. Formu a rozsah této služby musí však
pořadatel oznámit prostřednictvím RZ.
2.1.5. mít schválený RZ, respektující Pravidla a platný SŘ. Vzor obsahu
RZ,viz. příloha tohoto SŘ
2.1.6. nejméně 14 dní před termínem konání závodu rozeslat schválený RZ
oddílům / klubům v elektronické podobě spolu s pozváním na závody
delegovaným činovníkům SLČR dle tohoto SŘ
2.1.7. musí mít platný Certifikát můstku, na němž míní uspořádat závod SL.
Můstek musí odpovídat normám uvedeným v certifikátu. Pořadatel je
povinen příslušný certifikát předložit technickému delegátovi, který před
závodem
provede
kontrolu
můstku.
Seznam můstků s platným certifikátem pro sezonu 2011/2012 je
přílohou tohoto SŘ. Technická komise ÚSK SLČR nebude vydávat
certifikáty pro sněhové můstky do velikosti K10. Tyto můstky je možno
použít k uspořádání závodů, avšak soutěžní výbor je zodpovědný za to,
že můstek bude tak zabezpečen a zkonstruován, aby byla zajištěna
bezpečnost závodníků a ostatních účastníků závodu. Zároveň se
schválením Rozpisu závodu provede pracovník STK kontrolu platnosti
certifikátů všech můstků na kterých se dané závody uskuteční a pokud
tento nebude platný, neschválí Rozpis závodu. Prodloužení doby
platnosti certifikátu můstku není prováděno automaticky po ukončení
doby platnosti. Proto je nutno zaslat včas (před skončením platnosti
předchozího certifikátu) žádost o prodloužení doby platnosti certifikátu
můstku písemně předsedovi technické komise Ing. Josefu Slavíkovi.
Prodloužení platnosti či vystavení nového certifikátu je zpoplatněno dle
ceníku Technické komise SL ČR. Bez zaslané písemné žádosti
nebude certifikát můstku Ing. Slavíkem prodloužen !!!.
5
2.1.8. potvrdit elektronické přijetí přihlášek závodníků od oddílů / klubů.
2.1.9. pořadatel závodů je povinen před závodem předložit TD SLČR kopii
smlouvy s CS SKI s.r.o., včetně termínů úhrad záloh na pořádání
závodů ze strany CS SKI s.r.o., platný certifikát můstku, aktuální
podobu ČP a VŽ, aktuální seznam postrašených závodníků, včetně
kategorie kam jsou postaršení.
2.1.10.
pořadatel nesmí vypisovat při závodech uvedených v tomto SŘ
pro zimní sezónu 2011 /2012 soutěž o nejdelší skok. Toto je
v rozporu s pravidly SLČR a pořadatel se vystavuje postihu.
2.2. Povinnosti pořadatele závodu ve SL a SK během závodu
2.2.1. dbát na regulérnosti závodů dle Pravidel
2.2.2. při mezinárodních závodech pořádaných v ČR je nutno dodržet
pravidla FIS/IWO, reglementy FIS určené pro jednotlivé závody
a veškeré změny schválené FIS, týkající se výzbroje a výstroje
závodníků. Závodníci startující na takovémto závodě musí mít před
závodem podepsané prohlášení závodníka v anglické verzi a musí mít
platný FIS kód pro příslušnou disciplinu.
2.2.3. Seznam
závodníků
jednotlivých
kategorií
pořadatel vytvoří seznam závodníků s platnou lékařskou prohlídkou na
prvních závodech SL dané kategorie Tento seznam je povinen
elektronicky zaslat STK skoku. STK skoku bude seznam aktualizovat
na základě hlášení z dalších závodů a spolu se schválenými
propozicemi rozesílat pořadateli dalších závodů. Adekvátním řešením je
i vyvěšení seznamu na webové stránky.
2.2.4. pořadatel je povinen vyhotovit zápis z porady vedoucích družstev
a trenérů s podpisem sekretáře závodu
2.2.5. pořadatel je povinen zajistit pro oficiální trénink, zkušební kolo
a závod dostatečný počet kvalifikovaných měřičů délek (min.
rozhodčí III.třídy). Minimální počet měřičů délek je dán velikostí můstku
dle následující tabulky :
Rozsah K [ m ]
Počet měřičů délek
15-29
4
30-45
6
45-59
7
60-84
8
85-99
10
100 a více
12
2.2.6. pořadatel je povinen dodržet podmínky a reklamní práva SLČR a
CS SKI s.r.o., dle smlouvy o uspořádání závodů ve SL a SK v zimní
sezóně 2011/2012. V případě jejich nedodržení se vystavuje
finančnímu postihu ve formě snížení dotace na jejich uspořádání
a sankcí vyplývající ze smlouvy.
6
2.2.7. Běžecká trať, použitá pro druhou část závodu v SK, musí odpovídat
požadavkům ”Pravidel” pro příslušnou kategorii. Trať běhu pro
severskou kombinaci by měla být dle možností terénu vedena v
několika okruzích tak, aby vícekrát vedla místem startu a cíle
(stadionem), neboť se tak stává pro diváky zajímavější. Doporučená
délka jednoho okruhu běžecké trati je u žákovských kategorií 0,5-1 km.
U ostatních kategorií je to 1-2,5km.
2.2.8. Při konání MČR kategorie Muži, Junioři a Dorost starší je nutné zajistit
pořadatelem při skokanské části závodu startovací proces závodníků
pomocí semaforu (dvou nebo tří fázový startovací proces). Bez tohoto
nebude závod uskutečněn.
2.2.9. Pořádat skokanskou část závodu v severské kombinaci na můstku
s keramickou (plechovou) stopou na nájezdu je pro všechny kategorie a
všechny velikosti můstků v zimním období zakázáno. Nájezd, dopad a
dojezd můstku musí být pokryt sněhem a upraven.
2.2.10.
Je povinností pořadatele, jestliže je v SŘ vypsán závod
v kategorii Předžaček (2004 a ml.) Žaček 13+15 (1997 -1999) Žaček
11+12 (2000-2001) a Žaček 9+10 (2002-2003) tento závod uspořádat.
Toto musí být uvedeno v rozpise závodu. Samostatné závody Žaček
mohou být provedeny v případě, že se závodu zúčastní min. 3
závodnice, jinak se dívky zúčastní závodu ve společné kategorií s
chlapci.V kategoriích Předžaček, Žaček 9+10,11+12 a 13+15 a
Předžáků nebude v SK vypsáno MČR.
2.2.11.
V případě závodu družstev žákovských kategorií může v závodě
chlapců být členem družstva i dívka odpovídající věkové kategorie.
V případě vypsání závodu družstev dívek nemůže být členem družstva
chlapec.
2.2.12.
Při vyhlašování výsledků závodu ve společné kategorii po
jednotlivých kategoriích budou v případě umístění závodníků
z mladších věkových kategorií na předních místech společné kategorie
tito závodníci vyhlášeni nejen ve své kategorii,ale i v kategoriích
starších příklad: závod společné kat. M+J+Dst. v SK
2.2.13.
Pořadatel je povinen u všech vypsaných závodů dodržet pravidla
předepisující úpravu nájezdové stopy (uměle pomocí frézy nebo prken).
7
2.3. Povinnosti pořadatele závodu ve SL a SK po závodě
2.3.1. pořadatel nesmí vyhlásit v závodě MČR mistra ČR v případě startu
SL: méně než pět závodníků a méně než tři závodnice v kategorii.
SK: méně než tří závodníků v kategorii Startuje – li méně než výše
uvedený počet závodníků, závod se může uskutečnit, ale nebude v této
kategorii vyhlášen mistr ČR.
2.3.2. pořadatel je povinen uvádět ve výsledkové listině :

všechny náležitosti dle „Pravidel“

klasifikační body (přepočet na 240b.), výkonnostní třídy a body
Českého poháru u vypsaných kategorií

na konci výsledkové listiny uvést u všech hodnocených závodníků
a získané VT
2.3.3. pořadatel je povinen při uspořádání závodů ve skoku na lyžích, které
jsou současně závodem pro SK, vyhotovit samostatné výsledkové
listiny pro závod ve SL a v SK
2.3.4. Pořadatel je povinen uvádět ve výsledkové listině v SK výkonnostní
třídy a body Českého poháru a body do VŽ u vypsaných kategorií
2.3.5. Pořadatel je povinen zajistit fotodokumentaci dle smlouvy o uspořádání
závodu v SL a SK a tuto zaslat na CD do 14 dnů na sekretariát CS
SKI na adresu slečny J. Sláčíkové elektronicky.
2.3.6. pořadatel je povinen rozeslat elektronické dokumenty dle
příslušného seznamu (uveden dále) v příslušných lhůtách po
skončení závodů, jinak se vystavuje finančnímu postihu – snížení
dotace na technické uspořádání závodů ve SL a SK.
Seznam pro odeslání elektronických dokumentů (souborový formát
PDF, formát strany A4, orientace na výšku) lhůta 12 hodin po
skončení závodu, příp. dvojzávodu,
Obsah

kompletní výsledky ze všech soutěžních dnů se všemi náležitostmi

seznam, kteří závodníci získali 1. výkonnostní třídu (lze přímo ve
výsledcích)

zápis z porady vedoucích družstev a trenérů s podpisem sekretáře
závodu ( je k dispozici ve formátu excel pro TD )
8
Seznam elektronických adres :
Elektronická adresa
Adresát
1
[email protected]
SLČR
2
[email protected]
Úsek skoku SLČR
3
[email protected]
Oficiální webové stránky SLČR
4
[email protected]
STK SL - Jaroslav Tuček
5
[email protected]
STK SK – Michal Bartoš
6
[email protected]
Obman – Ivo Gréger
7
[email protected] CS SKI-Jana Sláčíková
8
oddílům / klubům *
9
TD SLČR, ATD SLČR,
RS ze závodu **
* oddílům / klubům, jejichž závodníci se závodu zúčastnili a jejichž
emailová adresa je známá
** rozhodčí stylu, který v závodě styloval, sdělí email pořadateli
během závodu (v případě, že není uveden v tomto SŘ)
Seznam pro odeslání tištěných dokumentů
 nerozesílá se žádný tištěný dokument
Na vyžádání :
 1x - Wolfgangu Slavíkovi (pouze výsledky KZ,MKZ v SL a SK pořádaných
v rámci KSL Libereckého kraje) v tištěné podobě
Seznam pro odeslání elektronických dokumentů

Svazu lyžařů ČR v Praze

všem oddílům-klubům, jejichž závodníci se závodu zúčastnili

sekretariát úseku SL v Liberci

technický delegát SL ČR závodu

rozhodčí stylu (pokud je znám email)
2.3.7. pořadatel je povinen vypořádat finanční náležitosti delegovaným
činovníkům.
Finanční náležitosti se týkají se pouze závodů vypsaných SLČR ,
úseky SL a SK na národní úrovni (MČR a RKZ). Veškeré náležitosti
upravuje uzavřená smlouva o uspořádání závodů mezi SLČR, CS SKI
spol. s r.o. a pořádajícím lyžařským oddílem / klubem. Pořadatel
závodu ve SL a SK je povinen z příspěvku na uspořádání závodu
uhradit :
2.3.7.1.
delegovanému technickému delegátovi SLČR (TD
SLČR) a asistentovi technického delegáta SL ČR (ATD SL
ČR) :
9
2.3.7.2.

v den oficielního tréninku, porady vedoucích družstev a v
den závodu za výkon funkce odměnu ve výši 700,- Kč

cestovné a pobytové náklady, (pokud nebyly pořadatelem
poskytnuty zdarma), tzn. nocležné a stravné dle směrnic
o cestovních náhradách

odměnu za výkon funkce TD a ATD SK SLČR ve výši 700
Kč za každý den uhradí OSÚ SK přímo na účet TD, ATD
na základě zaslaných dokumentů o závodě (zpráva TD,
zápisy, check listy..), kdy je dle rozpisu vypsána porada,
oficielní trénink či závod pouze v případě samostatného
závodu v SK. V případě, že se jedná o společný závod SL a
SK, kdy je pro výsledek skokanské části v SK použit
výsledek závodu v SL, nebude odměna za výkon funkce
ATD SK SLČR uhrazena. (odměna ATD SK bude
vyplacena pouze OSÚ SL, protože ATD SK je zároveň TD
SL).

při konání MČR má TD povinnost dostavit se na místo
závodu jeden den před termínem konání závodu a provést
dle check listu kontrolu zabezpečení závodu (zejména
kladen důraz na technické záležitosti skokanské části
závodu-semafor, měření větru, spojení...).Tento den navíc
bude také TD uhrazen příslušným OSÚ SK.

je požadováno, aby se TD SLČR dostavil na místo konání
závodu tak, aby mezi jeho příjezdem a prvním ofic.
tréninkem byla dostatečná doba pro eventuelní úpravu
můstku (stopy), tzn. obvykle přes noc, tento den bude ze
strany OSÚ SK uhrazen. V případě závodu SL bude
uhrazeno pořadatelem.
odměna za výkon funkce za závody SK konané v termínu
12/11-01/12 bude TD, ATD uhrazena do konce 02/12
a odměna za výkon funkce za závody konané v termínu
02/12-03/12 bude TD, ATD uhrazena do konce 04/12.
10
2.3.7.3.
delegovanému rozhodčím stylu (RS):
 v den oficiálního tréninku a v den závodu za výkon funkce
odměnu ve výši 300,- Kč
 cestovné a pobytové náklady, (pokud nebyly pořadatelem
poskytnuty zdarma), tzn. nocležné a stravné dle směrnic
o cestovních náhradách
 pokud je druhá část závodu v severském kombinaci
pořádána až následujícího dne, musí rozhodčí stylu
požádat pořadatele o přidělení odpovídající funkce na
běžeckou část závodu. Pokud tak neučiní, pozbývá druhý
den nárok na shora uvedené náhrady
2.3.7.4.
Dále se doporučuje:
ostatním rozhodčím a funkcionářům :
 v den oficiálního tréninku a v den závodu za výkon funkce
odměnu ve výši 200,- Kč
 cestovné a pobytové náklady, (pokud nebyly pořadatelem
poskytnuty zdarma), tzn. nocležné a stravné dle směrnic
o cestovních náhradách
Závodníci ve všech věkových kategoriích, trenéři a další osoby
doprovodu se závodů ve SL a SK účastní na vlastní náklady nebo na
náklady vysílající složky.
2.4. Práva pořadatele závodu ve SL a SK
2.4.1. pořadatel má právo odmítnout závodníka na pořádaném závodě
v případě, že tento závodník nebyl klubem, nebo oddílem včas a řádně
přihlášen.
2.4.2. pořadatel má právo přijmout dodatečnou přihlášku závodníka
k závodu (tím se rozumí přihláška podaná kdykoliv od doby uzávěrky
přihlášek dle rozpisu závodu do doby před začátkem porady vedoucích
družstev a trenérů. Toto je podmíněno projednáním a souhlasem SV
závodu. Oddíl, který takto pozdě přihlásí závodníka, obdrží do
hodnocení oddílů od OSÚ SL za daného závodníka a daný závod
pouze 50% bodů. Tuto skutečnost uvede TD SL ČR ve své zprávě
a zároveň ve formuláři Seznam pozdě přihlášených závodníků, který
zašle spolu se Zprávou TD.
2.4.3. Pro soutěže v SK, kdy je první část závodu skok na lyžích, pořádána
společně se závodem ve skoku na lyžích, je možné použít výsledky
z tohoto skokanského závodu, ovšem za podmínky vypracování
samostatné výsledkové listiny pro severskou kombinaci. Tuto
skutečnost ”Pravidla” umožňují, tato skutečnost musí být uvedena ve
schváleném Rozpise závodů
2.4.4. Při závodech v SK – sprintu a formátu SP – je možné pro výsledek
skokanské části závodu použít výsledky závodníků z prvního
soutěžního kola společného závodu ve skoku na lyžích.
11
2.4.5. Pořadatel má právo za každého závodníka, který nebude včas a řádně
klubem přihlášen dle Rozpisu závodu v SK a SV rozhodne o
dodatečném přijetí přihlášky závodníka k závodu požadovat finanční
náhradu od přihlašujícího klubu 100 Kč. Tato částka je příjmem
pořadatele a je splatná v okamžiku přijetí přihlášky. Nejpozdější
okamžik k přijetí dodatečné přihlášky je začátek porady vedoucích
družstev a trenérů. Toto rozhodnutí nelze chápat tak, že každý pozdě
přihlášený závodník musí být do závodu zařazen. Vše závisí na
rozhodnutí SV závodu.
2.5. Povinnosti oddílů / klubů
2.5.1. Oddíl / klub musí závodníka písemně přihlásit k závodu v termínu
určeném RZ a to v souladu s ustanovením čl. 452.3.1 Pravidel.
Elektronická komunikace je akceptována, pokud její přijetí potvrdí
(elektronicky) pořadatel. Přihlášku je nutno zaslat tak, aby ji pořadatel
závodu dostal v požadovaném termínu před závodem dle RZ.
V případě nedodržení tohoto ustanovení nebude závodník k závodu
pořadatelem připuštěn a bude se ho moci zúčastnit pouze jako
případný
předskokan
ve
své
kategorii.
Závodníky – studenty Gymnázia Jilemnice přihlašuje k závodům trenér
Gymnázia Jilemnice. Ten je povinen na přihlášce uvést i mateřský klub
nebo oddíl závodníka.
2.5.2. Oddíl-klub odpovídá za řádné předložení závodníkovy registrační
karty člena SLČR platné pro příslušný rok a platnou lékařskou
prohlídku ne starší jednoho roku, která musí být potvrzena v
Registračním průkaze závodníka. Bez těchto náležitostí nesmí být
závodník připuštěn k závodu.
2.5.3. Prezentace
Na prvních závodech (zařazených v tomto SŘ) bude provedena
kontrola náležitostí uvedených v čl. 2.5.2. Při splnění všech
náležitostí bude závodníkovo jméno zapsáno do Prezenční
soupisky, která platí pro celou sezónu 2010 - 2011. Prezenční
soupiska bude po dalších závodech doplňována o nové závodníky a je
aktualizována pracovníkem STK a vyvěšena na stránkách SLČR. Na
dalších v tomto SŘ uvedených závodech se závodník jednou zapsaný
do Prezenční soupisky nemusí prokazovat registračním průkazem a
průkazem člena SLČR.
Výjimku tvoří závody kat. C (náborové závody, veřejné závody a závody
veteránů, viz článek 201.4.6 a 201.4.9 PLZ)
12
2.6. Povinnosti technického delegáta (TD)
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
TD má za povinnost (kromě ostatních povinností uvedených
v Pravidlech), zejména :
Dostavit se s předstihem na místo konání závodů, aby mohl provést
kontrolu můstků a sportoviště
Kontrolovat na závodech SL seznam závodníků s platnou lékařskou
prohlídkou
Podat o stavu můstku a sportoviště informace na poradě trenérů a
vedoucích družstev před závodem
vypracovat zprávu o závodě a spolu s tiskopisem ”Zpráva TD SL ČR”
Zápis z jednání soutěžního výboru, Zápis z porady vedoucích družstev
a trenérů a s Kontrolním listem závodu
a Seznamem pozdě
přihlášených závodníků ji do 3 dnů po skončení závodů pouze
elektronicky zaslat :

STK SL – Jaroslav Tuček ( u závodů ve SL ),

STK SK – Michal Bartoš ( u závodů ve SK )

pořadatel závodu

obman – Ivo Gréger

sekretariát SL v Liberci ( u závodů v SL )

dále pak zprávu o dodržení podmínek smlouvy mezi pořadatelem
a CS SKI s.r.o. a zaslat ji rovněž do 7 dnů po skončení závodu CS
SKI s.r.o.
Formát elektronických zpráv – word (doc, docx), Adobe Acrobat (pdf)
Elektronické adresy, viz bod 2.3.7.
Veškeré tiskopisy a formuláře těchto dokumentů jsou přístupny na
http://www.veterina-liberec.cz/ v sekci co vás zajímá/TD po zadání
hesla, které bylo sděleno všem TD SLČR. Od sezony 2010/11 zde
budou vyvěšovány i všechny zprávy TD a to na ftp.veterina-liberec.cz.
Přístupové údaje jsou zveřejněny současně s formuláři dokumentů.
2.7. Práva a povinnosti závodníka
2.7.1. při všech závodech ve SL a SK pořádaných v ČR mohou být
předskokany skokané, kteří mají oprávnění startovat ve své věkové
kategorii na můstku dané velikosti a dále i závodníci nižší věkové
kategorie dle pravidel postaršení (viz dále). Tito musí být nahlášeni již
na poradě vedoucích družstev.
2.7.2. závodník je povinen účastnit se oficiálního tréninku (viz čl. 424.2
Pravidel ). Na základě výkonu závodníka v oficiálním tréninku může
soutěžní výbor vyloučit závodníka, který prokazatelně nezvládá skok na
daném můstku z účasti v závodě na tomto můstku ( viz čl. 402.2.9).
V závodě SK tato povinnost platí pouze pro závodníky žákovských
kategorií a pro kategorii Dorostu mladšího. Účastní-li se závodník více
závodů na jednom můstku během dne či soutěžního víkendu, stačí, aby
13
se zúčastnil oficiálního tréninku alespoň před prvním ze závodů na
daném můstku.
2.7.3. závodník je povinen na základě rozhodnutí Antidopingového výboru
ČR podrobit se kontrole na přítomnost zakázaných látek v těle
sportovce.
(Antidopingový kodex)
Kontakt : Antidopingový výbor ČR, RNDr. Jan Chlumský, U Sparty 10,
170 00 Praha 7, tel/fax: 233 382 701
2.7.4. závodník
je
povinen
využívat
povinnou
výbavu
v závodech ve skoku na lyžích musí závodník používat ochrannou
přilbu a kombinézu. Kombinéza a lyže musí odpovídat čl. 434.1.2
a 435.2 Pravidel. Tloušťka kombinéz 5 mm od kategorie dorostu. Další
údaje jsou uvedeny v příloze na konci tohoto SŘ. V této příloze jsou
uvedeny předpisy upravující povolené technické parametry
skokanských lyží v závislosti na biometrických údajích závodníka.
2.7.5. mezi součásti výzbroje a výstroje závodníka v závodě ve SL patří lyže
předepsaných rozměrů, vázání, pojišťovací šňůrka ke kolíčkům, boty,
kombinéza, rukavice (jsou naléhavě doporučeny), ochranná přilba,
lyžařské brýle a startovní číslo přidělené dle startovní listiny. Jakékoliv
další prvky výzbroje a výstroje nejsou povoleny a jejich použití
může být důvodem k diskvalifikaci závodníka ze závodu.
2.7.6. kombinézy kategorie juniorů a starších musí splňovat reglement FIS
pro sezónu 2011/2012
2.8. Práva a povinnosti trenérů, vedoucích výprav
2.8.1. povinností trenérů či vedoucích výprav jednotlivých oddílů / klubů je
zúčastnit se porady vedoucích výprav v místě a termínu uvedeném
v rozpise závodů. Neúčast zástupců jednotlivých výprav na poradě před
závody musí být uvedena ve zprávě TD SLČR a v Zápise z porady
vedoucích družstev a trenérů. Jakékoliv pozdější protesty a návrhy
zástupců výprav k nasazení závodníků, časovému sledu jednotlivých
závodů apod. nebudou ze strany soutěžního výboru akceptovány.
14
3. Kategorizace v sezoně 2011 / 2012
3.1. Kategorie závodníků
Severská kombinace
Skok na lyžích
Předžáci *
2004 a mladší Předžáci *
8-letí a mladší
2004 a mladší
Žáci 9 +10 9 a 10 -tiletí
2003 a 2002
Žáci 9 + 10
9 a 10- tiletí
2003 a 2002
Žáci 11+12 11 a 12-tiletí
2001 a 2000
Žáci 11+12
11 a 12-tiletí
2001 a 2000
Žáci 13+14 13 a 14-tiletí
1999 a 1998
Žáci 13+14
13 a 14-tiletí
1999 a 1998
Dorostenci 15 a 16-tiletí
1997 a 1996
15 a 16-tiletí
1997 a 1996
Junioři **
8-letí a mladší
17 až 20-tiletí
Muži
21-tiletí a st.
Dorostenci
mladší
Dorostenci
1995 až 1992 starší
Junioři
17 a 18-tiletí
1995 a 1994
19 a 20-tiletí
1993a 1992
1991 a starší
21-tiletí a st.
1991 a starší
Muži
*
Vyspělí předžáci mohou startovat dle doporučení trenérů v Ž 9 +10
**
Změna kategorizace schválená na Kongresu FIS 26.05.2006
3.2. Kategorizace závodnic
Skok na lyžích
Předžačky
Žačky
9 + 10
Žačky
11 + 12
Žačky
13 + 15
Ženy
Severská kombinace
8-leté a mladší 2004 a mladší
9 a 10 -tileté
2003 a 2002
11 a 12-tileté
2001 a 2000
13 a 15tileté **
16-tileté
a starší
1999 a 1997
1996 a starší
*
Vyspělé Předžačky mohou startovat dle doporučení trenérů v Žky 9 +10
**
Vyspělé Žky 11+12 mohou startovat dle doporučení trenérů v Žky 13+15
15
3.3. Zařazení závodníků ve SL a SK na startovní listinu:
3.3.1. První závod ve SL všech kategorií žactva a dorostu bude pro
startovní pořadí závodníků losován. Toto losování musí proběhnout na
poradě vedoucích družstev a trenérů. Nasazení do skupin provede
soutěžní výbor s přítomnými trenéry. U kategorie junioři + muži se
postupuje dle bodu 3.3.2.2
3.3.2. V průběhu zimní sezóny 2011/2012 se losování neprovádí a startuje se
v obráceném pořadí :
3.3.2.1.
u žactva dle ČP SL a ČP v SK
3.3.2.2.
u žen, mužů, juniorů a dorostenců SL takto :

na poslední místo ve startovní listině se zapíše nejlépe
postavený český závodník z aktuálního pořadí
světového poháru (WC), následují další čeští závodníci
(druhý nejlepší je předposlední ve startovní listině atd.)

obdobným způsobem se pokračuje v kontinentálním
poháru (CoC) a poháru FIS

posledním kriteriem je aktuální pořadí ČP (neplatí pro
ženy)
3.3.2.3.
u mužů, juniorů a dorostenců SK dle průběžného pořadí
v VŽ v SK
3.3.3. Na prvních závodech v SL zimní sezóny je povolen start závodníků
v žákovských kategoriích s použitím pravidel postaršení.
SL: z finále Letního MČR v Rožnově
SK: z letního MČR v Novém Městě na Moravě
tzn. že v kategoriích žactva mohou závodníci, kteří si vyjeli VT na
Letním MČR startovat v příslušných kategoriích a dále dle seznamu
potvrzeném předsedou STK. Pravidla VT a možné postaršení se
uplatňují po každém soutěžním dnu. Seznam pro postaršení závodníků
v žákovských kategoriích bude rozeslán všem oddílům /klubům
nejméně jeden týden před prvními závody zimní sezóny. V kategoriích
dorostu mohou na prvním závodě zimní sezóny startovat závodníci za
předpokladu, že si v letní sezóně ve finále MČR žáků starších (13+14)
vyskákali VT a dále v průběhu sezony jsou uvedeni v seznamu
potvrzeném předsedou STK.
3.3.4. Na prvních závodech zimní sezóny v SK je povolen start závodníků
v žákovských kategoriích s použitím pravidel postaršení, tzn. že v
kategoriích žactva mohou závodníci, kteří si vyjeli VT na Letním M-ČR
startovat v příslušných kategoriích dle seznamu potvrzeným předsedou
STK. Pravidla pro VT a možné postaršení se uplatňují po každém
soutěžním dnu.Tento seznam bude rozeslán všem oddílům-klubům
nejméně 1 týden před prvními závody zimní sezóny. V kategorii Dorostu
mladšího mohou na prvním závodě zimní sezóny startovat závodníci za
předpokladu, že si v letní sezóně na M-ČR Žáků starších (13+14)
vyskákali VT.
16
3.3.5. na dalších závodech sezony je platné pravidlo postaršení na
základě vyjetých výkonnostních tříd ( dále jen ”VT”) ze zimní sezóny
2010 / 11.
3.3.6. v případě dvou navazujících závodů za sebou je možno startovat ve
druhém závodě v obráceném pořadí dle výsledků předchozího
závodu
3.3.7. v případě nezaviněné neúčasti závodníka v prvním závodě sezóny
(nemoc, zranění, reprezentace) bude tento závodník dodatečně
dolosován do startovní listiny na základě rozhodnutí soutěžního výboru
závodu.
3.4. Počet závodů závodníka v jeden den
3.4.1. závodník kategorie žactva a dorostu ve SL se může zúčastnit
maximálně dvou skokanských závodů v jednom dni, a to ve své
věkové kategorii a v postaršené za předpokladu, že se závod ve starší
kategorii koná na větším můstku.
3.4.2. Závodníkovi v SK bude povolen start maximálně v jednom běžeckém
závodě v jednom dni.
3.4.3. Pravidlo 3.4.1 neplatí pro kategorii juniorů a mužů
3.5. Stanovení běžeckého stylu závodů v SK
3.5.1. Pro sezónu 2011/2012jsou stanovena tato kritéria :
Kategorie Předžáci závodí klasicky. Ostatní kategorie závodí volnou
technikou (bruslením) s tím, že u kategorie Ž9+10 může závodník
závodit klasicky a proto musí být upravena běžecká stopa po celé délce
trati.
3.6. Pravidla pro postaršení závodníků v SL
3.6.1. Předžáci
do kategorie Žáků 9 +10 jen VT z kategorie předžáků
3.6.2. Žáci 9 +10
do kategorie Žáků 11+12 jen VT z kategorie žáků 9 + 10
3.6.3. Žáci 11+12
do kategorie Žáků 13+14 jen VT z kategorie žáků 11 +12
3.6.4. Žáci 13+14
do kategorie dorostu až mužů jen VT z kategorie žáků 13 + 14
3.6.5. Dorost
do kategorii junioři a muži – je povolen start všem dorostencům
3.6.6. Junioři
do kategorii mužů – je povolen start všem juniorům
17
3.7. Pravidla pro postaršení závodníků v SK
3.7.1. Předžáci
do kategorie Žáků 9+10 dle seznamu vydaném STK SK
3.7.2. Žáci 9 +10
do kategorie Žáků 11+12 jen VT z kategorie žáků 10 + 9
3.7.3. Žáci 11+12
do kategorie Žáků 13+14 jen VT z kategorie žáků 11 +12
3.7.4. Žáci 13+14
do kategorie dorostenců mladších jen VT z kategorie žáků 13 + 14
s podmínkou, že délka běžecké tratě nepřekročí 8 km
3.7.5. Dorost mladší
do kategorie dorostenců starších, juniorů a mužů – je povolen start
všem dorostencům mladším
3.7.6. Dorost starší
do kategorie juniorů a mužů – je povolen start všem dorostencům
mladším
3.7.7. Junioři
do kategorii mužů – je povolen start všem juniorům
3.8. Pravidla pro omlazení
SŘ připouští, na základě požadavků trenérů, start závodníka v nižší
věkové kategorii. Souhlas k takovéto účasti dává s konečnou platností
soutěžní výbor závodu. Výkon tohoto závodníka se uvádí ve
výsledkových listinách s označením „mimo soutěž“. Vysílající složka,
nebo trenér, uvede požadavek na start závodníka v nižší věkové
kategorii v přihlášce k závodu a vyznačí v ní, ve které kategorii bude
závodník startovat.
3.9. Výkonnostní třídy
Výkonnostní třída (VT) SL se vypočítává v závodech RKZ a MČR
kategorie žactva. U předžáků navíc i při KZ a M-kraje.
3.9.1. Výkonnostní třídy (VT) v SK budou vypočítávány u všech žákovských
RKZ a zimního M-ČR kategorie žactva (9+10, 11+12, 13+14) . U
Ž9+10 navíc i při MKZ.
3.9.2. V ostatních kategoriích se VT nevypočítávají a nestanovují.
Je umožněno, aby si závodník vyjel VTŽ i v postaršené kategorii
a mohl tak být postaršen o více než jednu věkovou kategorii, ovšem za
splnění podmínky získání VTŽ v každé z kategorii přes kterou je
postaršován.
3.9.3. Mimořádně nadaný závodník může být postaršen i v postaršené
kategorii (postaršení o více jak jednu kategorii) za splnění podmínky
získání VT v každé kategorii, přes kterou je postaršován.
18
3.10. Stanovení výkonnostní třídy ve SL
3.10.1.
Základem výpočtu je výpočet „žebříčkových“ bodů ze závodu,
tj. přepočet získaných bodů vítěze na 240,0 klasifikačních bodů.
3.10.2.
VT je dosažena ziskem minimálně 95% bodů vítěze, to je 228,0 bodů
po přepočtu
3.11. Stanovení výkonnostní třídy v SK
3.11.1.
3.11.2.
3.11.3.
3.11.4.
Vypočítává se pouze VT u žákovských kategorií (Ž9+10, Ž11+12,
Ž13+14) při závodech MČR nebo RKZ z důvodu postaršování
závodníků. Pouze Žáci 9+10 v SK mohou získat VT na zimních MKZ.
Základem výpočtu je 460 bodů dosažených vítězem závodu v SK
VT v severské kombinaci v žákovských kategoriích (Žáci 9+10,
11+12, 13+14) získává závodník, pokud dosáhne 85% bodů vítěze,
to je 391,0b.
Pořadatel je povinen vypočtené získané VT uvést na konci
výsledkové listiny
4. Hodnocení závodů ve skoku na lyžích
4.1. Český pohár (ČP) ve skoku na lyžích žactva
Svaz lyžařů ČR vypisuje pro zimní sezónu 2011/2012
Český pohár ve skoku na lyžích pro žákovské kategorie ( Předžáci,
Žáci 9+10, Žáci11+12, Žáci13+14, Žačky 9+10, Žačky 11+12, Žačky
13+15 a Dorostu.
4.1.1. Definice výpočtu Českého poháru
V zimní sezóně 2011/2012 je ponechán pohárový model kdy je pořadí
určeno celkovým součtem bodů závodníka. Do celkového součtu se
počítají skutečně získané body v jednotlivých závodech, nikoliv
přepočtené na 240 b. Takto definovaný způsob výpočtu umožní navíc
i hodnocení oddílů / klubů.
4.1.2. Pro všechny kategorie se do ČP započítávají pouze domácí závody na
území ČR uvedené v SŘ.
4.2. Výkonnostní žebříčky (VŽ)
Svaz lyžařů ČR v zimní sezóně 2011/2012 bude vyhodnocovat
výkonnost závodníků dle výkonnostních žebříčků pouze u společné
kategorie juniorů a mužů POUZE ze závodů konaných v ČR
uvedených v SŘ.
4.2.1. Definice výpočtu VŽ
Způsob výpočtu: součet bodů přepočtený na 240 bodů vítěze
ze závodu je dělen 4 dokud se závodník nezúčastní více jak
19
4 závodů. Od 5 závodů výš je bodový stav VŽ závodníka aritmetickým
průměrem z odjetých závodů.
Celkově nejlepším se stává závodník s nejvyšší bodovou hodnotou VŽ,
tedy nejvyšším průměrem.
4.3. Seznam závodníků jednotlivých kategorií
Na prvních závodech dané kategorie bude vytvořen seznam závodníků
s platnou lékařskou prohlídkou
5. Hodnocení závodů v severské kombinaci:
5.1. Svaz lyžařů ČR OSÚ SK vypisuje pro zimní sezónu
2011/12 Český pohár (dále jen ČP) - “TOMEŠ CUP“
v severské kombinaci pouze pro kategorie Žáků 9+10,
11+12 a 13+14.
V kat. Předžáci bude vytvořen sumář závodníků (dále jen SZ).
5.1.1. Do SZ kategorie Předžáků se v SK v sezóně 2011/2012 každému
závodníkovi budou započítávat body ze závodů: RKZ, KZ a MKZ (jsou-li
samostatně vypsány) a ostatní závody
SZ bude obsahovat klub, jeho závodníky s ročníky, umístění, body
závodníka, místo s popisem a datum závodu
5.1.2. Do ČP - “TOMEŠ CUP“ kategorií Žáci 9+10, Žáci 11+12 a 13+14 se
v severské kombinaci v sezóně 2011/2012 každému závodníkovi budou
započítávat body ze závodů: MČR, RKZ a MKZ (jsou-li samostatně
vypsány) a ostatní závody
5.1.3. Hodnocení – popis: Celkově nejlepším se stává závodník s nejvyšším
počtem získaných bodů.
Pořadí ČP-“TOMEŠ CUP“ v kategoriích žactva bude určovat celkový
součet nejlepších bodových zisků z max. 70% uskutečněných
závodů v dané kategorií.
Pro hodnocení ČP i VŽ se přitom upřednostňují domácí závody před
zahraničními, to neplatí v případě, že se jedná o reprezentaci
nominovanou vedením úseku. Pořádá-li se domácí závod a závodník
se zúčastní zahraničního závodu nenominován vedením úseku,
nezapočítávají se získané body do ČP, případně VŽ.
Hodnocení pro ČP a VŽ v severské kombinaci ve výsledkových
listinách ze závodů bude obsahovat jméno, klub, ročník, umístění
v závodě, zisk přepočtených bodů (v případě zisku, záporných bodů se
započítává „0“), místo s popisem a datum závodu. Závodníci ve
společných kategoriích Dorost st.+Junioři+Muži a kat. Dorostenci ml.
budou nasazováni do závodů v obráceném pořadí průběžného VŽ,
v kategoriích Žáci 9+10, 11+12 a 13+14 dle obráceného průběžného
pořadí hodnocení ČP-“TOMEŠ CUP“. U Předžáků bude startovní
pořadí vždy losováno. Nasazení do skupin provede soutěžní výbor
s přítomnými trenéry.
20
5.2. Možnosti zisku bodů ze zahraničních závodů mimo
kalendář FIS v SK:
Tyto závody mohou být započteny do VŽ nebo do ČP pouze v daném
termínu, když není pořádána domácí započitatelná soutěž, anebo je
závodník nominován vedením úseku.
Výpočet bodů je jako u domácích soutěží, KZ = B1, kde B1 jsou
průměrné body nejlepšího českého závodníka VŽ v závodě, který
nastoupí do skokanské části a jsou navýšeny dle celkového počtu
zúčastněných závodníků:
do 6 závodníků
do 12 závodníků
do 25 závodníků
do 40 závodníků
do 55 závodníků
do 70 závodníků
nad 70 závodníků
KZ
KZ
KZ
KZ
KZ
KZ
KZ
+
+
+
+
+
+
+
0 bodů
5 bodů
10 bodů
15 bodů
20 bodů
25 bodů
30 bodů
5.3. Výpočet bodů v SK
Sumář závodníků v SK:
BZ = ( 1 – ZZ : ČV : K ) x KZ , Kde :
BZ body závodníka (výsledek zaokrouhlit na 1 desetinné místo)
ZZ ztráta závodníka na vítěze v cíli v sekundách
ČV čas vítěze (cílový čas vítěze závodu se započtenou ztrátou ze
skoku)
K konstanta kategorie (pro každou kategorii je jiná a určuje hranici,
od které závodníci na dalších místech získávají již jen 0 bodů)
KZ konstanta závodu ( u kategorií Předžáci je konstantně rovna 100
bodům)
Výpočet bodů VŽ v SK:
Vzorec je shodný pro výpočet Výkonnostního žebříčku-“TOMEŠ CUP“
v kategorii Dorostu ml. a ve společné kategorii Dorostenci
st.+Junioři+Muži v severské kombinaci,
BZ = ( (1 – ZZ : ČV : K )^7) x KZ , Kde :
BZ body závodníka (výsledek zaokrouhlit na 1 desetinné místo)
ZZ ztráta závodníka na vítěze v cíli v sekundách
ČV čas vítěze (cílový čas vítěze závodu se započtenou ztrátou ze
skoku)
K konstanta kategorie (pro každou kategorii je jiná a určuje hranici,
od které závodníci na dalších místech získávají již jen 0 bodů)
KZ konstanta závodu ( u kategorií Dorostu ml. a M+J+Dst je
konstanta rovna 100 bodům)
21
5.4. Určení konstanty kategorie K pro jednotlivé kategorie:
Kategorie
Předžáci
Dorost mladší:
Dorost starší:
Junioři a Muži
ročník
r.2003 a mladší
r.1996 a 1995
r.1994 a 1993
r.1992 a starší
konstanta
1,4
0,6
0,6
0,6
5.5. Výpočet bodů Českého poháru v SK:
Výpočet je shodný pro výpočet Českého poháru-“TOMEŠ CUP“
v kategorii Žáci 9+10, Žáci11+12 a Žáci 13+14 v severské kombinaci.
Bodový zisk dosažený vítězem skokanské části bode přepočítán na
240,0 bodů a podle tohoto přepočtu budou upraveny body ostatních
závodníků.
Vítěz běžecké části obdrží 220,0 bodů a další závodníci obdrží bodové
ohodnocení běžecké části dle časové ztráty přepočtené na body.
Bude proveden součet bodů obou částí SK s tím,že body vítěze budou
přepočítány na 460,0 bodů a podle tohoto budou upraveny body
ostatních závodníků.
5.6. Výkonnostní žebříček v SK pro zimní sezónu 2011/12:
5.6.1. V kategorii Dorostu ml. a ve společné kategorii Dorost st. + Junioři
+ Muži se Český pohár nevypisuje, hodnocení závodníků bude
probíhat podle Výkonnostního žebříčku (dále jen VŽ) “TOMEŠ
CUP“. VŽ je kritériem v kategorii Dorostu ml. a společné kategorie
Dorostenci st.+Junioři+Muži. VŽ bude v zimní sezóně vypočítáván
průběžně.
5.6.2. Do VŽ se v SK budou v sezóně 2011/12 započítávat body ze všech
domácích vypsaných a uskutečněných závodů (M-ČR, RKZ) a ze
závodů:
MS, SPA, SPB, MSJ, MČR Dorostenců st.+Junioři+Muži,
RKZ Dorostenci st.+Junioři+Muži a ostatní zahraniční závody (FIS, DC,
AC), KZ a MKZ (jsou-li vypsány samostatně) atd.) pro kategorii
Dorostenci st.+Junioři+Muži, obdobně i pro kategorii Dorostenců
mladších, tedy : MČR Dorostu ml., RKZ Dorostu ml., MKZ a KZ (jsou-li
samostatně vypsány)Dorostu ml.a ostatní závody (FIS, DC, AC atd.)
5.6.3. Možnosti zisku bodů ze zahraničních závodů mimo kalendář FIS:
viz. text v hodnocení ČP-článek 5.2..
Všechny výsledky se přepočítávají dle shora uvedených pravidel (jako u
VŽ). Pořadatel je povinen tento přepočet uvádět ve výsledkových
listinách, rovněž uvede u příslušného závodníka zisk I. výkonnostní
třídy (VT) dle tabulky uvedené shora. Ve VŽ se provádí průměrování!
Celkově nejlepším se stává závodník s nejvyšším průměrem ze
získaných bodů ve všech závodech, kterých se zúčastnil (započítává se
i zisk 0 bodů). Závodníci, kteří se za sezónu zúčastní méně než 3
závodů, budou se svým průměrem uvedeni na závěr konečného pořadí
VŽ pod čarou. V následném pořadí dle průměrných bodových zisků na
2 soutěže a dále pak dle bodových zisků na 1 soutěž.
22
5.7. Výpočet VT
5.7.1. VT v severské kombinaci v žákovských (Žáci 9+10, 11+12, 13+14)
kategoriích získává závodník, pokud dosáhne 85% bodů vítěze ,to je
391,0b.
5.8. Stupnice bodování ČP a VŽ v severské kombinaci
ze závodů FIS:
Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
MS
OH
680
590
515
450
395
350
315
280
255
230
215
200
185
175
165
155
145
135
dále
jako
SP
SP
COC
MSJ
Poř.
SP
COC
MSJ
600
520
450
390
340
300
270
240
220
200
190
180
170
160
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
200
180
160
150
140
130
120
115
110
105
100
96
92
88
84
80
76
72
69
66
63
60
57
54
51
210
190
170
160
150
140
130
120
110
100
95
90
85
80
75
70
65
62
59
56
53
50
48
46
44
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
60
57
54
51
49
47
45
43
41
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
23
Poř.
MS
OH
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
SP
COC
MSJ
Poř.
SP
COC
96
92
88
84
80
76
72
69
66
63
49
47
45
43
41
39
38
37
36
35
42
40
38
36
34
32
30
28
27
26
61
62
23
22
9
8
MSJ
5.9. Vlnový start - POZOR!!!
Je-li závod v běhu na lyžích do SK prováděn pomocí vlnového startu
a dva nebo více závodníků dosáhne po přepočtu výsledků stejného
času v cíli, bude pořadí závodníků ve výsledkové listině závodu v SK u
těchto závodníků takové, jako jejich startovní pořadí do závodu v běhu
(ten, co měl menší ztrátu na vítěze závodu ve skoku, bude na vyšším
pořadí ve výsledkové listině závodu v SK), avšak budou mít ve
výsledkové listině uvedenu stejnou ztrátu na vítěze závodu v SK.
Při zpracování výsledků v programu Excel je povoleno matematické
zaokrouhlování startovních časů pro běžeckou část SK.
5.10. Upřesnění znění Pravidel lyžařských závodů pro sezónu
2011/2012 - severská kombinace: články 511.1, 511.2, 422.16
Kategorie
Předžáci
Žáci 9+10
Žáci 11+12
Žáci 13+14
Dorost mladší
Dorost starší
Junioři
Muži
511.1
512.1
Poznámka
Max. vel.můstků
„w“ (m)
25
50
55
90
90
120
120
120
Max. délka tratě
způsob
1 km
2 km
3 km
5 km
10 km
10 km
10 km
10 km
klasicky
volně
volně
volně
volně
volně
volně
volně
24
6. Termínové listiny mezinárodních závodů v SL
FIS – Mistrovství světa 2012 – lety na lyžích
Datum
Den
Místo závodu Stát Můstek
23.02.2012 čtvrtek Vikersund
NOR HS 225
24.02.2012 pátek Vikersund
NOR HS 225
25.02.2012 sobota Vikersund
NOR HS 225
26.02.2012 neděle Vikersund
NOR HS 225
Poznámka
kval. jednotlivci muži
jednotlivci
jednotlivci
družstva muži
FIS – Mistrovství světa juniorů v klasických lyžařských disciplínách - skok
Datum
Den
Místo závodu Stát Můstek
Poznámka
23.02.2012 čtvrtek Erzurum
TUR HS 108 jednotlivkyně - ženy
TUR HS 108 jednotlivci muži
23.02.2012 čtvrtek Erzurum
25.02.2012 sobota Erzurum
TUR HS 108 družstva ženy
25.02.2012 sobota Erzurum
TUR HS 108 družstva muži
FIS – Zimní olympiáda mládeže - skok
Datum
Den
Místo závodu Stát
AUT
Innsbruck
14.01.2012 sobota
AUT
14.01.2012 sobota Innsbruck
AUT
20.01.2012 pátek Innsbruck
25
Můstek
Poznámka
HS 75 jednotlivci dívky
HS 75 jednotlivci chlapci
HS 75 smíšená družstva
FIS – WORLD CUP – Světový pohár ve skoku na lyžích 2011/2012
Datum
II. perioda
26.11.2011
27.11.2011
03.12.2011
03.12.2011
04.12.2011
09.12.2011
10.12.2011
11.12.2011
17.12.2011
18.12.2011
III. perioda
30.12.2011
01.01.2012
04.01.2012
06.01.2012
06.01.2012
08.01.2012
IV. perioda
14.01.2012
15.01.2012
15.01.2012
16.01.2012
20.01.2012
21.01.2012
28.01.2012
29.01.2012
V. perioda
04.02.2012
05.02.2012
11.02.2012
12.02.2012
15.02.2012
18.02.2012
19.02.2012
24.02.2012
25.02.2012
26.02.2012
VI. perioda
03.03.2011
04.03.2011
08.03.2011
11.03.2011
18.03.2011
19.03.2011
20.03.2011
Den
Místo závodu
Stát
Můstek
Poznámka
sobota
neděle
sobota
sobota
neděle
pátek
sobota
neděle
sobota
neděle
Kuusamo
Kuusamo
Lillehammer
Lillehammer
Lillehammer
Harrachov
Harrachov
Harrachov
Engelberg
Engelberg
FIN
FIN
NOR
NOR
NOR
CZE
CZE
CZE
SUI
SUI
HS 142
HS 142
HS 138
HS 100
HS 138
HS 142
HS 142
HS 142
HS 137
HS 137
zahájení, večerní, družstva
pátek
neděle
středa
pátek
pátek
neděle
Oberstdorf
Ga-Pa
Innsbruck
Bischofshofen
Schonach
Hinterzarten
GER
GER
AUT
AUT
GER
GER
HS 137
HS 140
HS 130
HS 140
HS 108
HS 108
T4M – večerní závod
Turné čtyř můstků
Turné čtyř můstků
T4M – večerní závod
ženy – večerní
ženy – večerní
sobota
neděle
sobota
neděle
pátek
sobota
pátek
sobota
Tauplitz/Bad M. AUT
Tauplitz/Bad M. AUT
Val di Fiemme ITA
Val di Fiemme ITA
Zakopane
POL
Zakopane
POL
Sapporo
JPN
Sapporo
JPN
HS 200
HS 200
HS 106
HS 106
HS 134
HS 134
HS 134
HS 134
lety na lyžích
lety na lyžích
ženy
ženy
večerní
večerní
sobota
neděle
sobota
neděle
středa
sobota
neděle
pátek
sobota
neděle
Val di Fiemme
Val di Fiemme
Willingen
Willingen
Klingenthal
Oberstdorf
Oberstdorf
Vikersund
Vikersund
Vikersund
ITA
ITA
GER
GER
GER
GER
GER
NOR
NOR
NOR
HS 134
HS 134
HS 145
HS 145
HS 140
HS 213
HS 213
HS 225
HS 225
HS 225
sobota
neděle
čtvrtek
neděle
pátek
sobota
neděle
Lahti
Lahti
Trondheim
Oslo
Planica
Planica
Planica
FIN
FIN
NOR
NOR
SLO
SLO
SLO
HS 130
HS 130
HS 131
HS 134
HS 215
HS 215
HS 215
26
ženy
družstva
team
večerní závod
lety na lyžích, večerní závod
lety , team,
MS lety na lyžích
MS lety na lyžích
MS lety na lyžích, družstva
večerní, družstva
lety na lyžích
lety na lyžích, team
lety na lyžích, finále
FIS CoC – Kontinentální pohár ve skoku na lyžích 2011/2012
Datum
II. perioda
19.11.2011
19.11.2011
20.11.2011
20.11.2011
09.12.2011
10.12.2011
17.12.2011
18.12.2011
III. perioda
27.12.2011
28.12.2011
IV. perioda
07.01.2012
08.01.2012
14.01.2012
15.01.2012
20.01.2012
21.01.2012
22.01.2012
28.01.2012
29.01.2012
V. perioda
04.02.2012
05.02.2012
11.02.2012
12.02.2012
18.02.2012
19.02.2012
18.02.2012
19.02.2012
25.02.2012
26.02.2012
VI. perioda
03.03.2012
04.03.2012
10.03.2012
11.03.2012
Den
Místo závodu
Stát
Můstek
sobota
sobota
neděle
neděle
pátek
sobota
sobota
neděle
Rovaniemi
Rovaniemi
Rovaniemi
Rovaniemi
Notodden
Notodden
Erzurum
Erzurum
FIN
FIN
FIN
FIN
NOR
NOR
TUR
TUR
HS 100
HS 100
HS 100
HS 100
HS 98
HS 98
HS 95
HS 125
úterý
středa
Engelberg
Engelberg
SUI
SUI
HS 137
HS 137
sobota
neděle
sobota
neděle
pátek
sobota
neděle
sobota
neděle
Kranj
Kranj
Neustadt
Neustadt
Sapporo
Sapporo
Sapporo
Bischofshofen
Bischofshofen
SLO
SLO
GER
GER
JPN
JPN
JPN
AUT
AUT
HS 109
HS 109
HS 142
HS 142
HS 100
HS 134
HS 134
HS 140
HS 140
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
neděle
pondělí
sobota
neděle
Brotterode
Brotterode
Iron Mountain
Iron Mountain
Liberec
Liberec
Oslo
Oslo
Wisla
Wisla
GER
GER
USA
USA
CZE
CZE
NOR
NOR
POL
POL
HS 117
HS 117
HS 133
HS 133
HS 100
HS 100
HS 106
HS 106
HS 134
HS 134
sobota
neděle
sobota
neděle
Predazzo
Predazzo
Kuopio
Kuopio
ITA
ITA
FIN
FIN
HS 134
HS 134
HS 127
HS 127
27
Poznámka
zahájení
ženy
ženy
ženy
ženy
ženy
ženy
finále CoC 2011-12
FIS Cup – FIS pohár mužů ve skoku na lyžích – 2011 / 2012
Datum
09.12.2011
10.12.2011
14.01.2012
15.01.2012
04.02.2012
05.02.2012
18.02.2012
19.02.2012
25.02.2012
26.02.2012
03.03.2012
04.03.2012
Den
pátek
sobota
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
Místo závodu
Notodden
Notodden
Predazzo
Predazzo
Kranj
Kranj
Portland
Portland
Baiersbronn
Baiersbronn
Liberec
Liberec
Stát
NOR
NOR
ITA
ITA
SLO
SLO
USA
USA
GER
GER
CZE
CZE
28
Můstek
HS 98
HS 98
HS 134
HS 134
HS 109
HS 109
HS 101
HS 101
HS 90
HS 90
HS 100
HS 100
Poznámka
7. Termínové listiny mezinárodních závodů v SK
FIS – Mistrovství světa juniorů v severské kombinaci 2012
Datum
Den
Místo závodu Stát Můstek
Trať
22.02.2012 středa Erzurum
TUR HS 108 10 km
24.02.2012 pátek Erzurum
TUR HS 108 4x5 km
25.02.2012 sobota Erzurum
TUR HS 108 5 km
Poznámka
Individual G
Team
Individual G
FIS – Zimní olympiáda mládeže 2012 v severská kombinaci
Datum
Den
Místo závodu Stát Můstek
Trať
15.01.2012 neděle Innsbruck
AUT HS 75
5 km
FIS – „DKB“ světový pohár v severské kombinaci 2011/12
Datum
Den
Místo závodu Stát Můstek
Trať
I. perioda
25.11.2011 pátek Kuusamo
FIN HS142 10 km
26.11.2011 sobota Kuusamo
FIN HS142 10 km
03.12.2011 sobota Lillehammer
NOR HS138 10 km
04.12.2011 neděle Lillehammer
NOR HS138 10 km
10.12.2011 sobota Ramsau
AUT HS 98
10 km
11.12.2011 neděle Ramsau
AUT HS 98
10 km
16.12.2011 pátek Seefeld
AUT HS 109 2x7,5km
17.12.2011 sobota Seefeld
AUT HS 109 10 km
18.12.2011 neděle Seefeld
AUT HS109 10 km
II. perioda
07.01.2012 sobota Schonach
GER HS106 4x5 km
08.01.2012 neděle Schonach
GER HS106 10 km
14.01.2012 sobota Chaux-Neuve FRA HS118 10 km
15.01.2012 neděle Chaux-Neuve FRA HS118 10 km
III. perioda
28.01.2012 sobota Zakopane
POL HS134 10 km
29.01.2012 neděle Zakopane
POL HS134 10 km
04.02.2012 sobota Val di Fiemme ITA HS134 2x7,5 km
05.02.2012 neděle Val di Fiemme ITA HS134 10 km
IV. perioda
11.02.2012 sobota Almaty
KAZ HS140 10 km
12.02.2012 neděle Almaty
KAZ HS140 10 km
18.02.2012
19.02.2012
25.02.2012
26.02.2012
sobota
neděle
sobota
neděle
Klingenthal
Klingenthal
Liberec
Liberec
GER
GER
CZE
CZE
29
HS 140
HS 140
HS 134
HS 134
10 km
10 km
10 km
10 km
Poznámka
Individual G
Poznámka
Gundersen
Gundersen
Gundersen
Gundersen
Gundersen
Gundersen
Team sprint
Gundersen
Gundersen
Team
Gundersen
Gundersen
Gundersen
Gundersen
Penalty race
Team sprint
Gundersen
Gundersen
Gundersen
Gundersen
Gundersen
Gundersen
Gundersen
V.perioda
02.03.2012
03.03.2012
09.03.2012
10.03.2012
pátek
sobota
pátek
sobota
Lahti
Lahti
Oslo
Oslo
FIN
FIN
NOR
NOR
HS 130
HS 130
HS 106
HS 134
10 km
10 km
10 km
10 km
FIS kontinentální pohár v severské kombinaci 2011/12
Datum
Den
Místo závodu Stát Můstek
Trať
I. perioda
09.12.2011 pátek Soldier Hollow USA HS134 10 km
10.12.2011 sobota Soldier Hollow USA HS134 2x7,5 km
11.12.2011 neděle Soldier Hollow USA HS134 10 km
16.12.2011 pátek Lake Placid
USA HS100 10 km
17.12.2011 sobota Lake Placid
USA HS100 10 km
18.12.2011 neděle Lake Placid
USA HS100 10 km
II. perioda
07.01.2012 sobota Erzurum
TUR HS 140 10 km
08.01.2012 neděle Erzurum
TUR HS 140 10 km
14.01.2012 sobota Szczyrk
POL HS 106 10 km
15.01.2012 neděle Szczyrk
POL HS 106 10 km
III. perioda
21.01.2012 sobota Höydalsmo
NOR HS 94
10 km
22.01.2012 neděle Höydalsmo
NOR HS 94
10 km
28.01.2012 sobota Klingenthal
GER HS 140 10 km
29.01.2012 neděle Klingenthal
GER HS 140 10 km
IV. perioda
11.02.2012 sobota Eisenerz
AUT HS 100 10 km
12.02.2012 neděle Eisenerz
AUT HS 100 10 km
17.02.2012 pátek Kranj
SLO HS 109 4x5 km
18.02.2012 sobota Kranj
SLO HS 109 10 km
V. perioda
02.03.2012 pátek Val di Fiemme ITA HS 134 10 km
03.03.2012 sobota Val di Fiemme ITA HS 134 10 km
10.03.2012 sobota Kuopio
FIN HS 127 2x7,5 km
11.03.2012 neděle Kuopio
FIN HS 127 10 km
30
Penalty race
Gundersen
Gundersen
Gundersen
Poznámka
Gundersen
Team sprint
Gundersen
Gundersen
Gundersen
Gundersen
Gundersen
Gundersen
Gundersen
Gundersen
Gundersen
Gundersen
Gundersen
Gundersen
Gundersen
Gundersen
Team
Gundersen
Gundersen
Gundersen
Team sprint
Gundersen
Alpencup v severské kombinaci 2011/2012
Datum
17.12.2011
18.12.2011
07.01.2012
08.01.2012
04.02.2012
05.02.2012
03.03.2012
04.03.2012
Den
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
Místo závodu
Ramsau
Ramsau
Lauscha
Lauscha
Kranj
Kranj
Chaux Neuve
Chaux Neuve
Stát
AUT
AUT
GER
GER
SLO
SLO
FRA
FRA
Můstek
HS 98
HS 98
HS 102
HS 102
HS 109
HS 109
HS 118
HS 118
Trať
10 km
10 km
10 km
5 km
10 km
10 km
10 km
10 km
Poznámka
Gundersen
Gundersen
Gundersen
Gundersen
Gundersen
Gundersen
Gundersen
Gundersen
Trať
Poznámka
Gund.,Sprint
Gund.,Sprint
Gund.,Sprint
Gund.,Sprint
Deutschlandpokal v severské kombinaci 2011/2012
Datum
11.-12.12.
07.-08.01.
28.-29.01.
10.-11.03.
Den
SO NE
SO NE
SO NE
SO NE
Místo závodu
Rastbüchl
Ruhpolding
Schonach
Oberstdorf
Stát
GER
GER
GER
GER
31
Můstek
8. MEZINÁRODNÍ ZÁVODY pořádané v sezoně 2011/12 v ČR
8.1. skok na lyžích
Typ závodu
WC SJ
Datum konání
9. - 11. prosince 2011
Místo konání
Harrachov
Pořadatel
CS SKI
09.12.11
09.12.11
10.12.11
11.12.11
Kód
Kategorie
Disciplína
Můstek
QUA
WC
WC
WC
Muži
Muži
Muži
Muži
Jednotlivci
Jednotlivci
Družstva
Jednotlivci
HS142
HS142
HS142
HS142
Delegovaní
funkcionáři
TD
Gros Gabrijel
TDA Sandro Sambugaro
SLO
ITA
RS
CZE
FIN
GER
SVK
SUI
Raich Daneš
Karjalainnen Tuomo
Günther Jürgen
Ograjenšek Jozef
Guignard Fredy
Typ závodu
CoC SJ - žen
Datum konání
18. - 19. února 2012
Místo konání
Liberec
Pořadatel
CS SKI
Kód
18.02.12 CoC
19.02.12 CoC
Delegovaní
funkcionáři
Kategorie
Disciplína
Můstek
Ženy
Ženy
Jednotlivci
Jednotlivci
HS100
HS100
TD
Siderek Marek
TDA Hünefeld Mirko
POL
GER
RS
GER
CZE
CZE
CZE
CZE
Schomann Peter
Kraml Vaclav
Kral Vaclav
Tucek Jaroslav
Hohnl Rudolf
32
Typ závodu
FIS Cup
Datum konání
3. - 4. března 2012
Místo konání
Liberec
Pořadatel
CS SKI
Kód
03.03.12 FC
04.03.12 FC
Delegovaní
funkcionáři
Kategorie
Disciplína
Můstek
Muži
Muži
Jednotlivci
Jednotlivci
HS100
HS100
TD
ATD
Bartoš Michal
Korobov Nikolay
CZE
KAZ
RS
Parma Jiří
Tuček Jaroslav
Slavík Stanislav
Raich Daneš
Hohnl Rudolf
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
Aktuální stav závodů FIS :
http://www.fis-ski.com/uk/disciplines/skijumping/fiscalendar.html
33
8.2. severská kombinace
Typ závodu
FIS DKB světový pohár v severské kombinaci
Datum konání
25. - 26.02. 2012
Místo konání
Liberec
Pořadatel
Kód
25.02.2012
26.02.2012
Delegovaní
funkcionáři
Kategorie
Disciplína
Můstek
Trať
Muži
Muži
Individual G
Individual G
HS 134
HS 134
10km
10 km
TD
ATD
ATD
SWEEN Arne-Olaf
MANTILA Jarkko
NOR
FIN
CZE
RS
PARMA Jiří
MÜNCH Rüdiger
PRZYBYLA Edward
FRAK Vladimír
KALININ Yuri
CZE
GER
POL
SVK
CZE
34
9. Termínové listiny závodů RKZ a MČR ve skocích na lyžích
a severské kombinaci pořádané v sezoně 2011/12
9.1. Poznámky pro závody SL:
Kategorie veteránů budou upřesněny v rozpisech konkrétních závodů
9.2. Poznámky pro závody SK:
+
v takto označeném závodu bude navíc provedeno vyhlášení výsledků
krajského závodu v SK v příslušné kategorii (krajský závod není
samostatně vypsán)
++
v takto označeném závodu bude navíc provedeno vyhlášení výsledků
Mistrovského krajského závodu v SK v příslušné kategorii
(krajský závod není samostatně vypsán)
SP
nový formát závodu dle SP (individual 1x skok, běh 10 km, ev. až 5km)
DRJ formát závodů jednotlivců podle bodů jako při soutěži družstev
(11,25b/min)
S
závod ve sprintu v severské kombinaci (1xskok,běh)
G
závod Gundersen v severské kombinaci (2xskok,běh)
M
závod s hromadným startem v severské kombinaci
S2
závod ve sprintu dvojic v severské kombinaci
35
Datum konání
29. prosince 2011
Místo konání
Harrachov
Pořadatel
Klasický areál,o.p.s
512 46 Harrachov 150
Kontakt
29.12.11
čtvrtek
tel.:/mobil: 481 529 138
fax: 481 529 138
e-mail: [email protected]
Kód. č.
Kategorie
Typ
Disciplína
Můstek
Trať
1/SK
M+J+Dst
RKZ
SP
K90
10 km
Delegovaní
funkcionáři
TD: Lánský Josef
RS: Jirásko Zdeněk ml.
Datum konání
7. – 8. ledna 2012
Místo konání
Frenštát pod Radhoštěm
Pořadatel
TJ Frenštát
Jiří Raška
Horečky 635
744 01 Frenštát p. Rad.
Alena Kytková
Kontakt
Pořadatel
Kontakt
07.01.12
TJ Rožnov p.R.
Vavruša František,
mobil: 777 324 550
756 52 Střítež na Bečvou čp. 39 tel.: 571 634 810, 571 655 111
e-mail: [email protected]
Kód. č. Kategorie
Typ
Disciplína
Můstek
1/SL
Dorost
Ženy
Žáci 13+14
Žáci 11+12 Žačky 13+15
Žáci 09+10 Žačky 11+12
Předžáci
Žačky 09+10
Předžačky
RKZ
RKZ
RKZ
RKZ
RKZ
RKZ
Jednotlivci
Jednotlivci
Jednotlivci
Jednotlivci
Jednotlivci
Jednotlivci
K45
K45
K45
K21
K9
K9
2/SK
Žáci 13+14
Žáci 11+12
Žáci 09+10
Předžáci
RKZ
RKZ
RKZ
RKZ
S
S
S
S
K45
K45
K21
K9
2/SL
Dorost
Ženy
Žáci 13+14
Žáci 11+12 Žačky 13+15
Žáci 09+10 Žačky 11+12
Předžáci
Žačky 09+10
Předžačky
RKZ
RKZ
RKZ
RKZ
RKZ
RKZ
Jednotlivci
Jednotlivci
Jednotlivci
Jednotlivci
Jednotlivci
Jednotlivci
K45
K45
K45
K21
K9
K9
sobota
08.01.11
mobil: 732 161 517
tel: 556 835 212, 556 836 009
e-mail: [email protected]
[email protected]
neděle
Delegovaní
funkcionáři
TD: Lasota Stanislav ml.
ATD: Pustějovský Michal, RS:Lasota Stanislav st.
36
Trať
2 km
1,5 km
1 km
0,5 km
Datum konání
7. – 8. ledna 2012
Místo konání
Liberec – Ještěd
Pořadatel
SK Ještěd Liberec
Jirásko Zdeněk
Jablonecká 8/31
460 05 Liberec 5
Kontakt
mobil: 602 483 365
tel.: 482 772 131
fax: 482 772 131
e-mail: [email protected]
Kód. č.
Kategorie
Typ
Disciplína
Můstek
07.01.12
sobota
3/SL
Muži
Junioři
RKZ
RKZ
Jednotlivci
Jednotlivci
K90
K90
08.01.12
neděle
4/SL
Muži
Junioři
RKZ
RKZ
Jednotlivci
Jednotlivci
K90
K90
Delegovaní
funkcionáři
TD: Tuček Jaroslav
RS: Baier Jan
Datum konání
12. ledna 2012
Místo konání
Harrachov
Pořadatel
Klasický areál,o.p.s
512 46 Harrachov 150
Kontakt
12.01.12
čtvrtek
Trať
tel.:/mobil: 481 529 138
fax: 481 529 138
e-mail: [email protected]
Kód. č.
Kategorie
Typ
Disciplína
Můstek
Trať
3/SK
M+J+Dst
Dml
RKZ
RKZ
SP
SP
K70
K70
5 km
5 km
Delegovaní
funkcionáři
TD: Bartoš Michal
RS: Koldovský Zdeněk
37
Datum konání
14. – 15. ledna 2012
Místo konání
Lučany nad Nisou
Pořadatel
SK Ještěd Liberec
Jirásko Zdeněk
Jablonecká 8/31
460 05 Liberec 5
Kontakt
14.01.12
sobota
15.01.12
neděle
mobil: 602 483 365
tel.: 482 772 131
fax: 482 772 131
e-mail: [email protected]
Kód. č.
Kategorie
Typ
Disciplína
Můstek Trať
5/SL
Žáci 13+14
RKZ
Žáci 11+12 Žačky 13+15 RKZ
Žáci 09+10 Žačky 11+12 RKZ
Předžáci
Žačky 09+10 RKZ
Předžačky
RKZ
Jednotlivci
Jednotlivci
Jednotlivci
Jednotlivci
Jednotlivci
K28
K28
K18
K10
K10
4/SK
Žáci 13+14
Žáci 11+12
Žáci 9+10
Předžáci
S+
S+
S+
S+
K28
K28
K15
K8
6/SL
Žáci 13+14
RKZ
Žáci 11+12 Žačky 13+15 RKZ
Žáci 09+10 Žačky 11+12 RKZ
Předžáci
Žačky 09+10 RKZ
Předžačky
RKZ
Jednotlivci
Jednotlivci
Jednotlivci
Jednotlivci
Jednotlivci
K28
K28
K18
K10
K10
RKZ
RKZ
RKZ
RKZ
Delegovaní
funkcionáři
TD: Slavík Josef
ATD: Motejlek Dalibor, RS: Brezar Radek
Datum konání
20. – 22. ledna 2012
Místo konání
Harrachov
Pořadatel
SKI KLUB Harrachov
Slavíková Lucka
512 46 Harrachov čp 257
Kontakt
20.01.12
21.01.12
sobota
Kategorie
Předžáci
Předžačky
Typ Disciplína
KZ Jednotlivci
Můstek
K8
8/SL
Muži
Junioři
Dorost
RKZ Jednotlivci
RKZ Jednotlivci
RKZ Jednotlivci
K90
K90
K90
RKZ Jednotlivci
K70
RKZ Jednotlivci
RKZ Jednotlivci
RKZ Jednotlivci
K90
K90
K90
RKZ Jednotlivci
K70
Žáci 13+14
22.01.12
neděle
mobil: 731 476 541
e-mail: [email protected]
Kód. č.
7/SL
Ženy
9/SL
Muži
Junioři
Dorost
Ženy
Žáci 13+14
Delegovaní
funkcionáři
TD: Tuček Jaroslav
RS: Motejlek Dalibor
38
2 km
1,5 km
1 km
0,5 km
Trať
Kaml
Datum konání
26. ledna 2012
Místo konání
Harrachov
Pořadatel
Klasický areál,o.p.s
512 46 Harrachov 150
Kontakt
26.01.12
čtvrtek
tel.:/mobil: 481 529 138
fax: 481 529 138
e-mail: [email protected]
Kód. č.
Kategorie
Typ
Disciplína
Můstek
Trať
5/SK
M+J+Dst
Dml
RKZ
RKZ
SP
SP
K90
K90
8 km
8 km
Poznámka: MČR J+Dst ,vyhlášení po kategoriích
Delegovaní
funkcionáři
TD: Georgiev Michal, ATD: Bartoš Michal
RS: Motejlek Dalibor, Wagner Luděk, Horáček Jaroslav
Datum konání
31.ledna-2. února 2012 Hry zimní V.olympiády DM ČR 2012
Místo konání
Frenštát p.R
Pořadatel
Moravskoslezský kraj ve spolupráci s TJ Frenštát p.R.
Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
tel.: 595 622 437
odbor školství,mládeže a sportu
fax: 595 622 301
8. října 117
702 18 Ostrava
Kontakt
Kód. č.
01.02.12
středa
02.02.12
čtvrtek
Delegovaní
funkcionáři
Kategorie
Typ
Disciplína
Můstek
Žáci 13+14
Žáci 11+12
Žáčky 13+15
Žačky 11+12
SL
SL
SL
SL
jednotl.
jednotl.
jednotl.
jednotl.
K45
K45
K45
K45
Žáci 13+14
Žáci 11+12
SK
SK
G
G
K45
K45
Žáci 13+14
Žáci 11+12
Žáčky 13+15
Žačky 11+12
SL
SL
SL
SL
družstva
družstva
družstva
družstva
K45
K45
K45
K45
Žáci 13+14
Žáci 11+12
SK
K
S
S
K45
K45
TD: Parma Jiří
ATD: Lasota Roman, RS: Fojtík Karel
39
Trať
4 km
3 km
3 km
1,5 km
Datum konání
4. – 5. února 2012
Místo konání
Lomnice nad Popelkou, Areál v Popelkách
Pořadatel
LSK Lomnice
Dlouhý Stanislav
V Popelkách 1247,
512 51 Lomnice n. Pop.
Kontakt
05.02.11
sobota
06.02.11
neděle
Kód. č.
Kategorie
10/SL
Žáci 13+14
Žáci 11+12
Žáci 09+10
Předžáci
6/SK
Žáci 13+14
Žáci 11+12
Žáci 9+10
Předžáci
11/SL
Žáci 13+14
Žáci 11+12
Žáci 09+10
Předžáci
Žačky 13+15
Žačky 11+12
Žačky 09+10
Předžačky
Žačky 13+15
Žačky 11+12
Žačky 09+10
Předžačky
tel.: 481 671 250
fax: 481 673 539
e-mail: [email protected]
Typ Disciplína
Můstek Trať
RKZ
RKZ
RKZ
RKZ
Jednotlivci
Jednotlivci
Jednotlivci
Jednotlivci
K43
K27
K13
K13
RKZ
RKZ
RKZ
RKZ
G+
G+
G+
G+
K43
K43
K27
K43
RKZ
RKZ
RKZ
RKZ
Jednotlivci
Jednotlivci
Jednotlivci
Jednotlivci
K43
K27
K13
K13
Delegovaní
funkcionáři
TD: Jirásko Ladislav
ATD: Slavík Horst, RS: Kušnír Karel
Datum konání
11. – 12. února 2012
Místo konání
Liberec – Ještěd
Pořadatel
SK Ještěd Liberec
Jirásko Zdeněk
Jablonecká 8/31
460 05 Liberec 5
Kontakt
11.02.11
sobota
12.02.10
neděle
Kód. č.
Kategorie
12/SL
Dorost
Junioři
Muži
mobil: 602 483 365
tel.: 482 772 131
fax: 482 772 131
e-mail: [email protected]
Typ
Ženy
Disciplína
Jednotlivci
Jednotlivci
Jednotlivci
K90
K90
K90
K90
M+J+Dst
RKZ
SP
13/SL
Dorost
Junioři
Muži
RKZ
RKZ
RKZ
Jednotlivci
Jednotlivci
Jednotlivci
Delegovaní
funkcionáři
Můstek
MČR
MČR
RKZ
7/SK
Ženy
4 km
3 km
2 km
1 km
K90
K90
K90
TD: Slavík Josef, ATD: Kutheil Josef
RS: Pustějovský Michal, Slavík Horst, Brezar Radek
40
Trať
10 km
Datum konání
11. února 2012
Místo konání
Harrachov
Pořadatel
SKI KLUB Harrachov
Slavíková Lucka
512 46 Harrachov čp 257
Kontakt
25.02.12
sobota
mobil: 731 476 541
e-mail: [email protected]
Kód. č.
Kategorie
Typ
Disciplína
Můstek
14/SL
Veteráni
RKZ
Jednotlivci
K40
Trať
Delegovaní
funkcionáři
Datum konání
12.února 2012
Místo konání
Machov
Pořadatel
BKL Machov
Jirásek Stanislav
549 63 Nízká Srbská 131
Kontakt
12.02.12
neděle
mobil: 732 863 574
tel.: 491 547 226
e-mail: [email protected]
Kód. č.
Kategorie
Typ
15/SL
Žáci 11+12 Žačky 11+12
Žáci 09+10 Žačky 09+10
Předžáci
Předžačky
KZ
KZ
KZ
Jednotlivci K19
Jednotlivci K13
Jednotlivci K7
8/SK
Žáci 11+12
Žáci 9+10
Předžáci
RKZ
RKZ
RKZ
G+
G+
G+
Delegovaní
funkcionáři
Disciplína
TD: Matoušek Jiří
ATD: Král Václav, RS: Strnad Zdeněk
41
Můstek
K19
K13
K7
Trať
3 km
2 km
0,5 km
Datum konání
18. – 19. února 2012
Místo konání
Desná v Jizerských horách
Pořadatel
JKL Desná v Jizerských horách
Bachtík Miroslav,
mobil: 777 818 466
Krátká 636,
tel.: 483 383 661
468 61 Desná v Jiz.horách
e-mail: [email protected]
Kontakt
Kód. č.
16/SL
18.02.12
sobota
9/SK
19.02.12
neděle
17/SL
Kategorie
Typ
Dorost
RKZ
Žáci 13+14
RKZ
Žáci 11+12 Žačky 13+15 RKZ
Žáci 09+10 Žačky 11+12 RKZ
Předžáci
Žačky 09+10 RKZ
Předžačky RKZ
Dorost ml.
RKZ
Žáci 13+14
RKZ
Žáci 11+12
RKZ
Žáci 9+10
RKZ
Předžáci
RKZ
Dorost
RKZ
Žáci 13+14
RKZ
Žáci 11+12 Žačky 13+15 RKZ
Žáci 09+10 Žačky 11+12 RKZ
Předžáci
Žačky 09+10 RKZ
Předžačky RKZ
Disciplína
Jednotlivci
Jednotlivci
Jednotlivci
Jednotlivci
Jednotlivci
Jednotlivci
S ++
S ++
S ++
S ++
S ++
Jednotlivci
Jednotlivci
Jednotlivci
Jednotlivci
Jednotlivci
Jednotlivci
Můstek
K60
K60
K38
K24
K8
K8
K60
K60
K38
K24
K8
K60
K60
K38
K24
K8
K8
Trať
5 km
2 km
1,5 km
1 km
0,5 km
Delegovaní
funkcionáři
TD: Kožíšek Čestmír
ATD: Jirásko Zdeněk, RS: Slavík Stanislav
Datum konání
22. února 2012
Místo konání
Liberec-Ještěd
Pořadatel
SKI KLUB LIBEREC +TJ Dukla Liberec
Nyčová Kateřina,
mobil: 602 364 210
Masarykova 457/4, 460 01Liberec 1
e-mail: [email protected]
Kontakt
22.02.12
středa
Kód. č.
Kategorie
Typ
Disciplína
Můstek
Trať
10/SK
M+J+Dst
Dml
RKZ
RKZ
SP
SP
K90
K90
5 km
5 km
Poznámka: MČR J+Dst ,vyhlášení po kategoriích
Delegovaní
funkcionáři
TD: Slavík Stanislav, ATD: Bartoš Michal
RS: Parma Jiří, Baier Jan, Tuček Jaroslav
42
Datum konání
28. února 2012
Místo konání
Harrachov-areál Kaml
Pořadatel
SKI KLUB Harrachov
Slavíková Lucka
512 46 Harrachov čp 257
Kontakt
Kód. č.
Kategorie
Typ
28.02.11
úterý
18/SL
28.02.11
úterý
10/SK
Žáci13+14
Žáci 11+12
Žáci 9 +10
Předžáci
Žačky 13+15
Žačky 11+12
Žačky 9+10
Předžačky
Žáci13+14
Žáci 11+12
Žáci 9 +10
Předžáci
KZ
KZ
KZ
KZ
KZ
KZ
KZ
KZ
RKZ
RKZ
RKZ
RKZ
Delegovaní
funkcionáři
TD: Kutheil Josef
RS: Wágner Luděk
Datum konání
3. března 2012
Místo konání
Lučany nad Nisou
Pořadatel
SK Ještěd Liberec
Jirásko Zdeněk
Jablonecká 8/31
460 05 Liberec 5
Kontakt
03.03.12
sobota
mobil: 731 476 541
e-mail: [email protected]
Disciplína
Můstek
Trať
G ++
G ++
G ++
G ++
K26
K26
K18
K8
K26
K18
K18
K8
K26
K26
K18
K8
4 km
3 km
2 km
1 km
mobil: 602 483 365
tel.: 482 772 131
fax: 482 772 131
e-mail: [email protected]
Kód. č.
Kategorie
Typ
Disciplína
Můstek Trať
19/SL
Veteráni
RKZ
Jednotlivci
K28
Delegovaní
funkcionáři
43
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY SL a SK
Datum konání
9. – 11. března 2011
Místo konání
Harrachov
Pořadatel
SKI KLUB Harrachov
Slavíková Lucka
512 46 Harrachov čp 257
Kontakt
mobil: 731 476 541
e-mail: [email protected]
Kód. č.
Kategorie
Typ
Disciplína
Můstek
Trať
09.03.12
pátek
12/SK
Dorost ml.
Žáci 13+14
Žáci 11+12
Žáci 9+10
MČR
MČR
MČR
MČR
G+
G+
G+
G+
K70/90
K70
K40
K40
8 km
5 km
3 km
2 km
10.03.12
sobota
20/SL
Ženy
Dorost
Žáci 13+14
Žáci 11+12 Žačky 13+15
Žáci 09+10 Žačky 11+12
MČR
MČR
MČR
MČR
MČR
Jednotlivci
Jednotlivci
Jednotlivci
Jednotlivci
Jednotlivci
K70
K70
K70
K40
K40
13/SK
Dorost ml.
Žáci 13+14
Žáci 11+12
Žáci 9+10
MČR
MČR
MČR
MČR
S+
S+
S+
S+
K70/90
K70
K40
K40
11.03.11
neděle
21/SL
Dorost
Žáci 13+14
Žáci 11+12 Žačky 13+15
Žáci 09+10 Žačky 11+12
MČR
MČR
MČR
MČR
Družstva
Družstva
Družstva
Družstva
K70
K70
K40
K40
Pozn.:
Možnost uspořádat Dml na K70
Delegovaní
funkcionáři
TD: Skrovný Jan, ATD: Georgiev Michal
RS: Pustějovský Michal, Baier Jan, Jirásko Ladislav
Datum konání
16. března 2012
Místo konání
Liberec-Ještěd
Pořadatel
SK Ještěd Liberec
Jirásko Zdeněk
Jablonecká 8/31
460 05 Liberec 5
Kontakt
16.03.12
pátek
5 km
2 km
1,5 km
1 km
mobil: 602 483 365
tel.: 482 772 131
fax: 482 772 131
e-mail: [email protected]
Kód. č.
Kategorie
Typ
Disciplína
Můstek
Trať
14/SK
M+J+Dst
MČR
SP
K90
10 km
Poznámka: MČR kat.M
Delegovaní
funkcionáři
44
10. Termínové listiny krajských závodů libereckého kraje
pořádané v sezoně 2011/12 ve skoku na lyžích
Datum konání
20. ledna 2012
Místo konání
Harrachov
Pořadatel
SKI KLUB Harrachov
Slavíková Lucka
512 46 Harrachov čp 257
Kontakt
20.01.12
Kód. č.
7/SL
Kategorie
Předžáci
Předžačky
mobil: 731 476 541
e-mail: [email protected]
Typ Disciplína
KZ Jednotlivci
Můstek
K8
Trať
Kaml
Delegovaní
funkcionáři
Datum konání
12.února 2012
Místo konání
Machov
Pořadatel
BKL Machov
Jirásek Stanislav
549 63 Nízká Srbská 131
Kontakt
12.02.12
neděle
Kód. č.
14/SL
Kategorie
Žáci 11+12 Žačky 11+12
Žáci 09+10 Žačky 09+10
Předžáci
Předžačky
mobil: 732 863 574
tel.: 491 547 226
e-mail: [email protected]
Typ
KZ
KZ
KZ
Disciplína
Jednotlivci
Jednotlivci
Jednotlivci
Můstek
K19
K13
K7
Trať
Delegovaní
funkcionáři
Datum konání
28. února 2012
Místo konání
Harrachov-areál Kaml
Pořadatel
SKI KLUB Harrachov
Slavíková Lucka
512 46 Harrachov čp 257
Kontakt
28.02.11
úterý
Kód. č.
Kategorie
Typ
18/SL
Žáci13+14
Žáci 11+12
Žáci 9 +10
Předžáci
Žačky 13+15
Žačky 11+12
Žačky 9+10
Předžačky
KZ
KZ
KZ
KZ
KZ
KZ
KZ
KZ
Disciplína
mobil: 731 476 541
e-mail: [email protected]
Můstek
K26
K26
K18
K8
K26
K18
K18
K8
Delegovaní
funkcionáři
45
Trať
11. ADRESÁŘ 2011 - 2012
Sekretariát ÚSL SLČR
U tělocvičny 231
463 11 Vratislavice nad Nisou
tel: 485 104 897
email: [email protected]
internet: www.skijumping.berkutschi.com/cz
www.czech-ski.com
Sekretářka ÚSL SLČR
Jitka Pánková, mobil: 737 222 483
e-mail: [email protected]
Sekretariát ÚSK SLČR
Zátopkova 2/100
160 17 Praha 6 – Strahov
tel.: 233 017 318, 737 222 491
fax.: 220 512 618
email: [email protected]
Sekretář OSÚSK SLČR
Lánský Josef, mobil: 737 222 491
tel.: 233 017 318, 272 765 634
fax : 220 512 618
e-mail:[email protected]
Sekretariát SLČR
Zátopkova 2/100
160 17 Praha 6 – Strahov
tel.: 296 118 368, 257 214 267
fax.: 220 512 618
e-mail: [email protected]
internet: www.czech-ski.com
CS SKI, s.r.o.
Zátopkova 2/100
160 17 Praha 6 – Strahov
tel.: 296 118 368, 257 214 267
fax.: 220 512 618
46
RADA ÚSL SLČR
Předseda R ÚSL SLČR
Leoš Škoda, mobil: 602 439 500
Souběžná 1334, 463 11 Liberec - Vratislavice
tel./fax: 485 104 897
e-mail: [email protected]
Místopředseda
Věchet Pavel Mgr., mobil/tel.: 737 222 481
Třešňová 621, 460 14 Liberec 14
e-mail: [email protected]
Sportovní ředitel
Jozífek Rostislav Mgr., mobil: 737 222 409
U Monstrance 521, 460 01 Liberec 1
tel./fax: 485 104 897
e-mail: [email protected]
Člen rady
Jiroutek Otakar, mobil: 604 233 386
Harrachov čp. 474, 512 46 Harrachov
tel.: 481 529 305, 481 529 341
e-mail: [email protected]
Člen rady
Marek Dalibor, mobil: 605 297 671
Školská 1378, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
e-mail: [email protected]
Člen rady
Dlouhý Stanislav, mobil: 604 809 259
V Popelkách 1247, 512 51 Lomnice nad Popelkou
tel.: 481 671 250, fax: 481 673 539
e-mail: [email protected]
Člen rady
Lasota Stanislav ml.
Smetanova 555, 739 61 Třinec 6
mobil: 605 142 141
e-mail: [email protected]
REVIZNÍ KOMISE ÚSL SLČR
Předseda RK ÚSL SLČR
Kašpar Vladimír JUDr., mobil: 602 220 725
Na Poříčí 116/5, 460 01 Liberec 2
tel.: 485 110 160
e-mail: [email protected]
47
RADA OSÚSK SLČR
Předseda
Cikl Radek Bc., mobil: 739 541 726
Raisova 390, 468 41 Tanvald
tel.: 485 226 345
fax: 485 226 366
e-maill: [email protected]
Místopředseda
Honzl Petr, mobil : 602 749 732
Vlachovická 1355, 592 31 Nové Město n. M.
tel.: 566 616 337, 566 616 338
e-mail: [email protected]
Místopředseda
Georgiev Michael, mobil: 602 101 382
Jeronýmova 522/14, 460 07 Liberec 7
Tel.: 567 308 284, 973 261 503
e-mail:[email protected]
Člen rady
STK ÚSK
Bartoš Michal Ing. , mobil: 603 216 076
512 46 Harrachov čp.180
tel.: 481 311 762, 481 528 133
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Člen rady
Předseda TR
Foltman Libor, mobil: 608 960 626
Milady Horákové 160/3, 460 01 Liberec 4,
e-mail: [email protected]
Člen rady
Domácí soutěže
Matoušek Jiří, mobil: 604 231 046
U Domoviny 1, 460 01 Liberec 1
e-mail: [email protected]
Člen rady
Vavruša František, mobil: 777 324 550
756 52 Střítež na Bečvou čp. 39
tel.: 571 634 810, 571 655 111
e-mail: [email protected]
REVIZNÍ KOMISE OSÚSK SLČR
předseda RK
Mojšová Jana, mobil: 773 482 424
486 61 Desná I / 338
tel.: 483 383 661
t-mail: [email protected]
člen RK
Slavík Stanislav Ing., mobil: 603 470 113
512 46 Harrachov, čp. 257
tel.: 481 529 787, 481 529 536
fax: 481 529 536
e-mail: [email protected]
48
člen RK
Skrovný Jan Ing., mobil: 777 270 126
Vrchlického 317, 460 13 Liberec 13
tel.: 485 109 634
e-mail: [email protected]
TRENERSKÁ RADA OSÚSK
Předseda TR
a Vedoucí SCM
Foltman Libor, mobil: 608 960 626
Horákové 160/3, 460 01 Liberec 4, Milady
e-mail: [email protected]
Trenér rep.A družstva
Šablatura Luděk, mobil: 737 222 480
512 47 Paseky nad Jizerou čp. 236
e-mail: [email protected]
Trenér rep.B družstva
Šablatura Marek Bc, mobil: 733 722 460
512 47 Paseky nad Jizerou čp. 236
e-mail: [email protected]
Trenér rep.družstva juniorů
a žáků
Chlum Patrik, mobil: 603 844 458
Chuchelna 273, 513 01 Semily
E-mail: [email protected]
Zástupce oddílů
Břečka Martin, mobil: 602 962 975
Smetanova 1280, 512 51 Lomnice nad Pop.
e-mail: [email protected]
Zástupce SOŠ
a Gymnázia Jilemnice
na schůzích TR
Kožíšek Čestmír
Tkalcovská 460, 514 01 Jilemnice
tel.: 481 549 249
fax: 481 549 240
e-mail: [email protected]
49
ODBORNÉ KOMISE OSÚSL a OSÚSK SLČR
STK ÚSL SLČR
Tuček Jaroslav Ing., mobil: 604 574 779
Bašteckého 2542/16, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
e-mail: jaroslav_tucek @seznam.cz
STK ÚSK SLČR
Bartoš Michal Ing., mobil: 603 216 076
512 46 Harrachov 180
tel.: 481 311 762, 481 528 133
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Rozhodčí + TD
Gréger Ivo MVDr., mobil: 603 828 120
Strakonická 600/50, 460 08 Liberec 8
tel.: 482 770 371
e-mail: [email protected]
Technická komise
Slavík Josef Ing., mobil: 602 157 287, 603 216 042
Harrachov čp. 514, 512 46 Harrachov
tel.: 481 529 305
e-mail: [email protected], [email protected]
Výzkumná komise
Janura Miroslav, Doc. RNDr., mobil: 603 910 243
Bravantice 60 , 742 81 Bravantice
tel.: 585 636 400,
e-mail: [email protected]
50
ADRESÁŘ KLUBŮ A CENTER SL a SK SLČR
Borský klub lyžařů
Machov
Jirásek Stanislav, mobil: 732 863 574
549 63 Nízká Srbská 131
tel.: 491 547 226,
e-mail: [email protected]
Český klub lyžařů
Harrachov
Rázl Jiří,mobil: 720 407 199
e-mail: [email protected]
Gymnázium - sportovní
škola Jilemnice
Hájek Jiří, mobil: 732 213 616
Kostelní ul., 514 01 Jilemnice
tel.: 481 549 249,
fax: 481 549 240
e-mail: [email protected]
Čestmír Kožíšek,
e-mail:[email protected]
Jizerský klub lyžařů
Desná v Jiz. Horách
Bachtík Miroslav, mobil: 777 818 466
Krátká 636, 468 61 Desná v Jiz.h. I
tel.: 483 383 661
e-mail: [email protected]
Lyžařský klub
Osek
Černý Jiří, mobil: 724 586 637
Lesní 604, 417 05 Osek u Duchova
tel.: 417 837 531
e-mail : [email protected]
Lyžařský sportovní klub
Lomnice nad Popelkou
Dlouhý Stanislav
V Popelkách 1247, 512 51 Lomnice nad Popelkou
tel.: 481 671 250
fax: 481 673 539
e-mail: [email protected]
Ski Klub
Harrachov
Jiroutek Otakar, mobil: 604 233 386
512 46 Harrachov čp. 474
tel.: 481529 305, 481 529 264,
fax: 481 529 456
e-mail: [email protected]
Slavíková Lucie - přihlášky
e-mail: [email protected]
SKI KLUB
LIBEREC
Nyčová Kateřina, mobil: 602 364 210
Masarykova 457/4, 460 01Liberec 1
e-mail: [email protected]
SKI KLUB
Liberec 2009 ZSS
Škoda Leoš, mobil: 602 439 500
Souběžná 1334, 463 11 Liberec - Vratislavice
e-mail:[email protected]
51
SK Lučany
lyžařský oddíl
Štorek Václav
Šikolová Eva
468 71 Lučany nad Nisou č.p. 164
tel.: 737 233 893, 724 914 636
e-mail: [email protected]
Sportovní klub Ještěd
Liberec
Jirásko Zdeněk, mobil: 602 483 365
Jablonecká 8/31, 460 05 Liberec5
tel.: 482 772 131
fax: 482 772 131
e-mail: [email protected]
Sokol Stachy
lyžařský oddíl
Král Václav, mobil: 602 465 337
384 73 Stachy, čp. 76
Tel./Mobil: 388 428 609
e-mail: [email protected]
Sportovní klub
Nové Město na Moravě
Vlachovická 1355, 592 31 Nové Město na Moravě
tel.: 566 616 337, 566 616 338, 566 616 930
e-mail: [email protected]
Tělovýchovná jednota
Frenštát pod Radhoštěm
lyžařský oddíl skok
Areál Horečky, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel.: 556 835 212
Zdeněk Krompolc
mobil: 603 877 862
tel.: 556 703 952
e-mail: [email protected]
TJ DUKLA
Frenštát pod Radhoštěm
Kryške Jiří, mobil: 603 475 838
Lubina 692, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel.: 556 830 769
e-mail: [email protected]
Baier Jan Ing., mobil: 602 182 106
e-mail: [email protected]
TJ DUKLA
Liberec
Chmelař Jan Ing.
Jeronýmova 522/14, 460 07 Liberec 7
tel.: 973 261 510 , fax.: 973 261 575
e-mail: [email protected],
[email protected]
TJ SOKOL Kozlovice
lyžařský oddíl
Fizek Pavel, mobil: 775 997 437
739 47 Kozlovice čp. 612
e-mail: [email protected]
Mikeska Pavel, mobil: 777 233 774
e-mail: [email protected]
52
Tělovýchovná jednota
Rožnov pod Radhoštěm
lyžařský klub
Pavlica Jan, mobil: 604 171 335
756 61 Rožnov p. Rad., Čs.armády 1241
e-mail: [email protected],
[email protected]
TJ Třinec
lyžařský oddíl
Lasota Stanislav st., mobil: 723 586 870
Lidická 627, 739 61 Třinec 6
tel.: 558 333 877
Lasota Stanislav ml., mobil: 605 142 141
e-mail: [email protected]
VSK Slavia TU
Liberec
Kumpošt Miroslav Ing., mobil: 608 168 122
Sokolovská 730/8, 460 01 Liberec 14
tel.: 482 725 601,
e-mail: [email protected]
Kvasnička Zbyněk Ing.
e-mail: [email protected]
SPORTOVNÍ AREÁLY
Areál Ještěd
Jablonecká 41, 460 01 Liberec 5
tel.: 737 222 426-Lukáš Týfa
e-mail: [email protected]
Areál Frenštát p.R.
744 01 Frenštát pod Radhoštěm – Horečky
tel.:/mob.: 552 303 926, 777 234 771
e-mail: [email protected]
Areál Lomnice nad Pop.
V Popelkách 1247, 512 51 Lomnice nad Popelkou
tel.: 481 671 249, 481 671 250
fax: 481 673 539
e-mail: [email protected]
Sportovní Areál Harrachov 512 46 Harrachov
tel.:/mobil: 481 549 249, 603 487 951, 775 712 990
e-mail: [email protected]
Klasický areál
Harrachov, o.p.s
512 46 Harrachov 150
tel.:/mobil: 481 529 138
fax: 481 529 138
e-mail: [email protected]
Areál Bučiska
Rožnov pod Radhoštěm
mobil: 604 165 185
e-mail: [email protected]
53
ADRESÁŘ ROZHODČÍCH STYLU PRO SEZONU 2011-2012
Baier Jan ing.
Makovského 32, 163 00 Praha 6
mobil: 602 182 106
e-mail: [email protected]
Baroš David
Revoluční 1704, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
mobil: 605 966 651
e-mail: [email protected]
Bartoš Michal Ing.
512 46 Harrachov čp. 180
mobil: 603 216 076
tel.: 481 311 762, 481 528 133
e-mail: investicni@harrachov.cz, bartos@harrachov.cz
Bartl Martin
Letní 82, 460 07, Liberec 7
tel.: 486 143 532, 724 059 789
mobil: 603 548 380
Berger Jiří
Smetanova 954, 512 51 Lomnice nad Popelkou
tel.: 481 671 563
Berger Petr
Smetanova 954, 512 51 Lomnice nad Popelkou
mobil : 736 737 625
tel.: 481 671 563, 481 312 225
Berka Jaroslav
512 46, Harrachov čp. 210
mobil: 723 485 290
Berka Pavel
Šípková 4/480, 460 01 Liberec 11
tel.: 485 110 464
Bitala Josef
Tyršovo náb. 1705, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
mobil: 737 746 820
tel.: 571 654 779
Boháčková Dagmar
Jáchymovská 274/20, 460 10 Liberec 10
mobil: 605 560 525
tel.: 485 243 726
dagmar.bohackova@magistrat.liberec.cz
Brdlíková Dana
512 46 Harrachov čp. 270
tel.: 481 529 290
Brezar Radek
468 46 Plavy čp. 149
mobil: 602 147 614
tel: 483 398 162
e-mail: r.brezar@tiscali.cz, rbglass@seznam.cz
54
Budinský Antonín
U mlékárny 456, 460 01 Liberec 11
mobil: 722 639 988
Cikl Radek Bc.
Raisova 390, 468 41Tanvald
mobil: 724 132 237
tel.: 257 193 851, fax: 257 193 793
e-mail: radek.cikl@kraj-lbc.cz
Czernek Jan
739 96 Nýdek čp. 498
tel.: 559 356 377
Černý Jaromír Ing.
Monseova 383, 592 31 Nové Město na Moravě
tel.: 616 616 229
Dolejší Karel Ing.
Harrachov, Nový Svět 46, 512 46 Harrachov
Mobil: 739 541 546
E-mail: karel.dolejsi@email.cz
Falka Karel
Jáchymovská 261, 460 10 Liberec 10
mobil: 602 334 918
e-mail: k.falka@seznam.cz
Fojtík Karel Ing.
Jaselská 380, 742 42 Šenov u N. Jičína
mobil: 723 988 188
tel.: 556 709 615
e-mail: karel.fojtik@seznam.cz
Fiala Josef Ing.
Žďárská 46, 592 31 Nové Město na Moravě
mobil: 607 939 147
tel.: 566 616 066
Fošum Miroslav
Kaplického 368, 463 13 Liberec 23 – Doubí
mobil: 723 840 331
e-mail: fosummiroslav@seznam.cz
Gabriel Josef
Zahradní 846, 592 31 Nové Město na Moravě
mobil: 777 886 937
tel.: 566 616 783
e-mail: gabriel.dopravka@mu.bystricehp.cz
Georgiev Michael
Jeronýmova 522/14, 460 07 Liberec 7
mobil: 602 101 382
tel.: 567 308 284, 973 261 503
e-mail:georgiev.dukla@email.cz
Gréger Ivo
Zeyerova 296/8, 460 01 Liberec 1
mobil: 734 481 846
e-mail: info@veterina-liberec.cz
55
Gréger Ivo MVDr.
Strakonická 600/50, 460 08 Liberec 8
mobil: 603 828 120
tel.: 482 770 371
e-mail: info@veterina-liberec.cz
Hájek Jiří
Bavlnářská 566, 513 01 Semily
mobil: 732 213 616
hajek-semily@seznam.cz
Hájek Vladimír Mgr.
512 46 Harrachov čp. 253
mobil: 604 188 374
tel.: 481 529 490
E-mail: r.hajkovi@worldonline.cz
Havlíček Josef Ing.
Vinohrady 392, 547 01 Náchod
mobil: 728 259 824
tel.: 491 428 524, 491 469 408,
e-mail: havlicek.josef@worldonline.cz
Hnyk Zdeněk
Želechovská 762, 512 51 Lomnice nad Popelkou
tel.: 481 671 600
Höhnl Rudolf
Střední 74, 362 36 Pernink
mobil: 728 226 925
tel.: 353 892 746
e-mail: hopski@volny.cz
Horáček Jaroslav
512 46 Harrachov čp. 516
mobil: 606 115 234
tel.: 481 529 087
e-mail: jardis@seznam.cz
Jež František
756 27 Valašská Bystřice čp. 651
mobil: 602 758 444
tel.: 571 646 433
e-mail: f.jez@post.cz
Jirásek Stanislav
Nízká Srbská 131, 549 63 Machov
mobil: 732 863 574
fax: 491 547 226
e-mail: jirasek@wo.cz
Jirásko Ladislav
Haškova 952/13, 460 06 Liberec 6
mobil: 603 931 278
tel.: 482 736 901
e-mail: ladislav.jirasko@centrum.cz
56
Jirásko Zdeněk
Hraběcí 192, 460 08 Liberec 19
mobil: 602 483 365
tel.: 482 772 131
e-mail: zdenek.jirasko@quick.cz
Jirásko Zdeněk ml.
Ještědská 56/109, 460 08 Liberec 8
mobil: 602 483 366
e-mail: zdenek.jirasko@quick.cz
Kadlec Jiří Ing
Zahradní 1419, 592 31 Nové Město na Moravě
tel.: 566 617 019, 566 643 230
e-mail: jiri.kadlec@zdas.cz
Kaszper Rudolf
739 94 Vendryně čp. 656
mobil: 724 225 375
tel.: 558 353 369
Kendík Miloš
Gagarinova 776, 460 07 Liberec 7
mobil: 603 479 570
tel: 486 136 024
e-mail: mikeservis@volny.cz
Koldovský Zdeněk
468 61 Desná v Jiz. h. III. čp. 882
tel.: 483 383 702
e-mail: zdenek.koldovsky@centrum.cz
Kožíšek Čestmír
Lidická 491, 512 51 Lomnice nad Popelkou
mobil: 739 132 654
tel.: 481 671 481
e-mail: c.kozisek@gymjil.cz
Král Václav
384 73 Stachy čp. 76
mobil: 602 465 337
tel.: 388 428 609
e-mail: kral.stavba@tiscali.cz
Králíček Jan
Ruprechtická 158/120, 460 01 Liberec 1
mobil: 605 462 496
Kraml Václav
384 73 Stachy čp. 334
mobil: 605 927 003
e-mail: kramelka@centrum.cz
Krakl Gerhard
Husova 166, 362 35 Abertamy
tel.: 353 892 258
Krompolc Zdeněk
Dlouhá 32, 741 01 Nový Jičín
mobil: 603 877 862
tel.: 556 703 952
e-mail: vlasta.krompolcova@koprivnice.cz
57
Kubíček Stanislav
Tuháň čp. 76, 512 51Lomnice nad Popelkou
tel.: 481 671 715
Kubín Jaroslav
¨
549 63 Machov II čp. 67
mobil: 732 139 526
Kubiš Svatopluk
756 53 Vidče čp. 435
mobil: 732 610 417
Kumpošt Roman Ing.
Na vyhlídce 1043, 460 14 Liberec 14
mobil: 602 404 345
tel.: 485 123 399, 485 101 644
fax: 485 253 233
e-mail: roman.kumpost@steinel.cz
Kumpošt Miroslav Ing.
Sokolovská 730/8, 460 01 Liberec 14
mobil: 608 168 122
tel: 482 725 601
e-mail: kumpost@volny.cz
Kušnír Karel
Nový Svět 527, 512 46 Harrachov
tel.: 481 529 135
mobil: 732 445 778
Kutheil Josef
Alšova 480/18, 460 01 Liberec 1
mobil: 602 528 288
tel. a fax: 482 710 521
e-mail: kutheil.liberec@seznam.cz
Lasota Roman
739 59 Střítež n.O. čp. 19
mobil: 724 934 001
tel.: 558 694 418
e-mail: lasotaroman@seznam.cz
e-mail: roman.lasota@vesuvius.com
Lasota Stanislav ml.
Smetanova 555, 739 61 Třinec 6
mobil: 605 142 141
e-mail: st.lasota@seznam.cz
Lasota Stanislav st.
Lidická 627, 739 61 Třinec 6
mobil: 723 586 870
tel.: 558 996 261
e-mail: st.lasota@seznam.cz
Mojšová Jana
468 61 Desná v Jiz.h. I čp. 338
mobil: 774 452 233, 723 480 393
tel.: 483 383 661
e-mail: jana.mojsová@centrum.cz
58
Motejlek Dalibor
267 18 Karlštejn 138
tel.: 311 516 013
mobil: 728 827 427
Nesvadba Vladimír
468 46 Plavy čp. 60
mobil: 602 890 693
tel.: 483 398 206
Parma Jiří
Ostružná 133, 788 25 Branná
mobil: 777 850 098
e-mail: jiriparma@centrum.cz
Pastuszek Miroslav ml.
Beskydská 721, 739 61 Třinec 6
mobil: 608 726 786
tel.: 558 334 145, 558 434 061
Pastuszek Miroslav st.
Lidická 795, 739 61 Třinec 6
tel: 558 334 145
Peřich Miloslav
1. máje 1320, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
mobil: 603 207 256
tel.: 571 653 699
Ploc Pavel
512 46 Harrachov čp. 400
mobil: 604 239 986
Podzimek Jiří
Pod Černým mostem 476, 513 01 Semily
mobil: 602 164 072
e-mail: j.podzim@tiscali.cz
Portyk Tomáš
K Babylonu 1304, 512 51 Lomnice nad Popelkou
mobil: 721 313 741
tel.: 481 671 581, 481 672 249
e-mail: porto@lsklomnice.cz
Pustějovský Michal
Bučiska 544, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
mobil: 777 656 101
tel.: 257 222 011
e-mail: kbx@seznam.cz
Raich Daneš
Nové Město n. Met., U zvonice 320 549 01
Tel.: 491 473 850, 602 492 059
E-mail: danes.raich@seznam.cz
Rozhoň Vladimír Ing.
Hornická 980, 592 31 Nové Město na Moravě
mobil: 732 787 280
Sedláček Jiří Ing.
Školská 1378, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel. a fax.: 556 835 800
e-mail: jiri.sedla@centrum.cz
59
Skrovný Jan Ing.
Vrchlického 317, 460 13 Liberec 13
mobil: 777 270 126
tel: 485 120 880, 485 109 634
e-mail: vyroba@sipak.cz
Slavík Horst
512 46 Harrachov čp. 233
tel.: 481 529 332, 481 529 536
Slavík Josef Ing.
512 46 Harrachov čp. 514
mobil: 602 157 287, 603 216 042
tel.: 481 529 332
e-mail: slavik.pepa@seznam.cz
Slavík Stanislav Ing.
512 46 Harrachov čp. 257
mobil: 603 470 113
tel.: 481 529 787, 481 529 536
fax: 481 529 536
e-mail: camping@harrachov.cz
Slavík Wolfgang
512 46 Harrachov čp. 433
tel.: 481 529 415, 481 529 536
Staněk Ludvík
Veslařská 275, 592 31 Nové Město na Moravě
tel.: 566 615 990
e-mail: ludek.stanek@cbox.cz
Strnad Zdeněk Ing.
384 73 Stachy čp. 222
mobil: 723 435 776,
tel.: 388 428 305, 388 402 918
fax: 388 402 916
e-mail: strnadz@seznam.cz,
zdenek.strnad@uniwellcz.cz
Sudek Josef
Přímá 1183, 512 51 Lomnice nad Popelkou
tel.: 481 671 592, 481 671 191
Szymeczek Oto
756 06 Velké Karlovice čp. 863
mobil: 605 410 115
Šimek Jaroslav Mgr.
Jilemnická 1224, 512 51 Lomnice nad Popelkou
mobil: 737 222 489
e-mail: chechejar@seznam.cz
Švaříček Miloslav
L.Čecha 484, 592 31 Nové Město na Moravě
mobil: 604 153 265
tel.: 566 615 050
Šrubař Jan Ing., CSc.
Střelniční 1065, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel.: 556 831 423
e-mail: jan.srubar@centrum.cz
60
Tuček Jaroslav Ing.
Bašteckého 2542/16, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
mobil: 604 574 779
e-mail: jaroslav_tucek @seznam.cz
Vašut Julius dipl.tech.
5.května 1342, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Mobil: 721 738 783
tel.: 571 652 116, 571 602 309
fax: 571 842 389
e-mail: vasut@energoaqua.cz
Votoček Petr
Smetanova 937, 512 51 Lomnice nad Popelkou
mobil:
tel.: 481 653 227
Vrána Josef
516 46 Harrachov čp. 399
tel.: 481 529 067
Wagner Luděk
U parku 694, 512 51 Lomnice nad Popelkou
mobil: 736 226 385
61
ADRESÁŘ TRENÉRŮ A OSTATNÍCH ČINOVNÍKŮ
Bachtík Miroslav
Krátká 636, 468 61 Desná v Jizerských horách
mobil: 777 818 466
tel.: 483 383 661
e-mail.: skoky.desna@seznam.cz
Břečka Martin
Smetanova 1280, 512 51 Lomnice nad Popelkou
mobil: 602 962 975
e-mail: martinbrecka@seznam.cz
Černý Jiří
Lesní 604, 417 05 Osek u Duchova
mobil: 724 586 637
tel.: 417 837 531
e-mail:cerny.osek@volny.cz
Dlouhý Stanislav
V Popelkách 1247, 512 51 Lomnice nad Popelkou
tel.: 481 671 250
e-mail: klub@lsklomnice.cz
Doležal Michal
Formanská 1092, 52 264 Přílepy
mobil: 737 222 492
e-mail: dd.mm@seznam.cz
Dorotíková Anna
5.května 1351, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
mobil: 721 629 832
tel: 571 653 475
Fiurášek Marek
Hutisko-Solanec 577, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
mobil: 604 257 437
tel: 571 657 043, 571 655 111
e-mail : fiurdask@seznam.cz
Fizek Pavel
739 47 Kozlovice čp. 612
mobil: 775 997 437
e-mail: pavel.fizek@centrum.cz
Foltman Libor
Milady Horákové 160/3, 460 01 Liberec 4
mobil: 608 960 626
e-mail: foltman.dukla@email.cz
Hubáček Alois
1.máje 1319, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
mobil: 604 165 185
tel.: 571 654 122
e-mail: lojza.hubacek@seznam.cz
Honzl Petr
Vlachovická 1355, 592 31 Nové Město na Moravě
mobil: 602 749 732
tel: 566 672 036, 556 616 337
e-mail:petrhonzl@seznam.cz
62
Chlum Patrik
Chuchelna 273, 513 01 Semily
mobil: 603 844 458
e-mail: patrik.chlum@seznam.cz
Chromek Jaroslav
Haškova 937/10, 460 06 Liberec 6
mobil: 728 851 218
tel.: 485 134 869
Janda Milan
Pod Markem 686, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
mobil: 777 117 141
e-mail: janda.mil@seznam.cz
Janura Miroslav doc.
Bravantice 60, 742 81 Bravantice
mobil: 603 910 243
tel.: 585 636 400
e-mail: janura@ftknw.upol.cz
Jiroutek David
512 46 Harrachov čp. 474
mobil: 737 222 489
tel.: 481 529 341
e-mail: djiroutek@seznam.cz
Jiroutek Jakub
512 46 Harrachov čp. 474
mobil: 777 970 189
tel.: 481 529 341
e-mail: jjiroutek@seznam.cz
Jiroutek Otakar
512 46 Harrachov čp. 474
mobil: 604 233 386
tel: 481 529 341, 481 529 305
e-mail:ojiroutek@seznam.cz
Kantor Marcel
739 95 Bystřice n.O. č.p. 1023
mobil: 723 954 823
Kendík Miloš
Gagarinova 776, 460 07 Liberec 7
mobil: 603 479 570
tel.: 486 136024
e-mail: mikeservis@volny.cz
Koldovský Martin MUDr.
Žižkova 478, 514 01 Jilemnice
tel: 481 541 281
Kopal Miroslav
468 46 Plavy, č.p. 34
mobil: 777 580 307
Krejčí Jiří Ing.
512 46 Harrachov čp. 585
mobil: 603 487 952
e-mail: krejci@mushing.cz
63
Kryške David
Školská 1378, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
mobil: 608 833 793
e-mail: david.kryske@worldonline.cz
Kryške Jiří
Rožnovská 344, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
mobil: 603 475 838
tel.: 556 830 769
e-mail: davtrans@tiscali.cz
Kubiš Pavel Ing.
Čapkova 918, 592 31 Nové Město na Moravě
Kuřík Tomáš
Hrabačov,514 01 Hrabačov
mobil:739 547 401
e-mail:kurre.tomas@seznam.cz
Kytková Alena
Beskydské sídliště 1202, 744 01 Frenštát pod Rad.
mobil: 605 833 763
tel.: 556 836 547
e-mail: alenakytkova@seznam.cz
Lánský Josef
Zátopkova 2/100, 160 17 Praha 6
mobil: 737 222 491
tel.: 233 017 318, 272 765 634
e-mail: lansky.sk@cstv.cz
Latzka Rostislav
Purkyňova 876, 592 31 Nové Město na Moravě
mobil: 736 219 766
tel: 566 857 816, 566 683 468
e-mail: Latzka@seznam.cz
Marek Dalibor
Školská 1378, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
mobil: 605 297 671
tel.: 556 830 447
e-mail: dala@c-mail.cz
Matoušek Jiří
U Domoviny 1, 460 01 Liberec 1
mobil: 604 231 046
e-mail: matousek.ski@atlas
Mechl Vladimír:
Bystré 526, 744 01 Trojanovice
mobil: 603 782 425
tel.: 556 837 742
e-mail: vladimir.mechl@tiscali.cz
Matura Luděk Mgr.
Karlov 595, 512 51 Lomnice nad Popelkou
mobil: 606 224 573
tel.: 481 672 036
e-mail: ludek.matura@wo.cz
64
Mečíř Václav
Dolní 64, 514 01 Jilemnice
mobil: 606 641 944
Mikeska Pavel
Podkopčí 469, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
mobil: 777 233 774
e-mail: pavel.mikeska@centrum.cz
Obšivač Václav
Náměstí Míru 19, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
mobil: 603 109 179
e-mail:vinco@centrum.cz
Pán Jiří PhDr.
Mírová 406, 385 01 Vimperk
mobil: 603 543 191
tel.: 388 412 948, 383 372 00,
e-mail: jirka.pan@seznam.cz
Pánková Jitka
512 46 Harrachov č.p. 631
mobil: 737 222 483
e-mail: pensionjitka@cmail.cz
Paseka Josef
512 46 Harrachov čp. 29
mobil: 608 829 812
Pavlica Josef
Prostřední Bečva 303, 756 62 Rožnov p. Rad.
mobil: 605 453 242
hoppepe@seznam.cz
Portyk Tomáš
K Babylonu 1304, 512 51 Lomnice nad Popelkou
mobil: 721 313 741
tel.: 481 671 581, 481 672 249
e-mail: porto@lsklomnice.cz
Přidal Martin
Kozina 840, 742 66 Štramberk
mobil: 777 224 102
tel.: 556 852 231
e-mail: martin.skok@tiscali.cz
Raška Jiří
Horečky 635, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
mobil: , 732 161 517
tel: 556 835 212, 556 836 009
e-mail: jiriraska@seznam.cz
Rázl Jiří ml.
512 46 Harrachov čp. 398
mobil: 602 101 385
e-mail: jirirazl@seznam.cz
Rázl Jiří st.
512 46 Harrachov čp. 398
mobil: 604208329
tel.: 481529241
e-mail: jirirazl@seznam.cz
65
Remsa Zdeněk
Vratislavská 391, 181 00 Praha 8
mobil: 601 208 504
Rygl Ladislav st.
U vodojemů 1137, 543 00 Vrchlabí
mobil: 604 256 702
Slavíková Lucie
512 46 Harrachov čp 257
mobil: 731 476 541
e-mail: lucka.slavikova@tiscali.cz
Slonek Jiří
Hájkova 467, 592 31 Nové Město na Moravě
mobil: 605 524 530
Šablatura Luděk
512 47 Paseky nad Jizerou čp. 236
mobil: 737 222 480
E-mail: ludek.sablatura@seznam.cz
Šablatura Marek Bc
512 47 Paseky nad Jizerou, čp. 236
mobil: 724 048 860
e-mail: sablatura.m@gmail.com
Šmíd Vladimír Mgr.
512 46 Harrachov čp. 385
mobil: 737 222 490
e-mail: torsten.smid@seznam.cz
Rožnovská 1161, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
mobil: 724 914 636
Štorek Václav
Sturm Vladimír
543 61 Kunčice čp. 147
mobil: 737 413 978
e-mail: gustav.sturm@tiscali.cz
Vaculík František
512 46 Harrachov č.p. 467
mobil: 605 124 302
Tel.: 481 529 649
e-mail: fanna.vaculik@seznam.cz
Vavruša František
756 52 Střítež na Bečvou čp. 39
mobil: 777 324 550
e-mail: vavrusa.frantisek@centrum.cz
Vavruša Martin
756 52 Střítež na Bečvou čp. 39
mobil: 777 167 095
e-mail: vavse@centrum.cz
Vejvoda Jaroslav
Hřbitovní 45, 466 01 Jablonec n.Nisou
tel: 428 712 369
66
Věchet Pavel Mgr.
Třešňová 621, 460 14 Liberec 14
mobil: 737 222 481
e-mail: p.vechet@volny.cz
Vodseďálek Jan
512 46 Harrachov čp. 491
mobil: 606 209 077
tel.: 481 529 386
e-mail: j.vodsedalek@centrum.cz
Zemánek Vladimír
BISON ROSE
Bělohorská 33, 169 00 Praha 6
Mobil: 777 771 080
E-mail: vladimir.zemanek@bisonrose.cz
Zemanová Jitka
468 61 Desná v Jiz.h. I/50
mobil: 607 857 493
tel.: 483 383 161
e-mail: jitka.zemanka@post.cz
Žídek Radek
Seniorů 1208, 463 11 Liberec 3 – Vratislavice
mobil: 739 040 305
e-mail: radekzidek@seznam.cz
67
SEZNAM TD SL A SK SLČR S PLATNOU LICENCÍ
PRO ROK 2011 – 2012- bude upřesněno po semináři TD 26.11.11
Příjmení, jméno:
Bartoš Michal Ing.
Budinský Antonín
Georgiev Michael
Gréger Ivo
Gréger Ivo MVDr.
Höhnl Rudolf
Jirásko Ladislav
Jirásko Zdeněk
Koldovský Zdeněk
Kožíšek Čestmír
Král Václav
Kutheil Josef
Lánský Josef
Lasota Stanislav st.
Lasota Stanislav ml.
Lasota Roman
Motejlek Dalibor
Parma Jiří
Pustějovský Michal
Raich Daneš
Skrovný Jan Ing.
Slavík Horst
Slavík Wolfgang
Slavík Josef Ing.
Slavík Stanislav Ing.
Tuček Jaroslav Ing.
Wagner Luděk
Matoušek Jiří
disciplína:
SL
SK
SL
SL
SK
SL
SK
SL
SK
SL
SL
SK
SL
SK
SL
SL
SK
SL
SL
SK
SL
SK
SL
SK
SL
SK
SL
SK
SL
SK
SL
SL
SK
SL
SK
SL
SK
SL
SK
SL
SK
SL
SK
SL
SK
SL
SK
SL
SL
SK
kandidát
68
12. Složení reprezentačních družstev v sezóně 2011-2012
12.1. skok na lyžích
Reprezentační družstvo A – Tým WC
Trenér: Jiroutek David
Asistenti : Švec Daniel, Žídek Radek
Hlava Lukáš
DUKLA Liberec
Janda Jakub
DUKLA Frenštát pod Radhoštěm
Koudelka Roman
LSK Lomnice nad Popelkou
Matura Jan
DUKLA Liberec
Sedlák Borek
DUKLA Liberec
Štursa Vojtěch
SK Nové Město na Moravě
Reprezentační družstvo B
Trenér: Doležal Michal
Asistenti: Věchet Pavel
Cikl Martin
Hájek Antonín
Kadlec Miloš
Kožíšek Čestmír
Mazoch Jiří
Vaculík Ondřej
DUKLA Liberec
DUKLA Liberec
SK Nové Město na Moravě
LSK Lomnice nad Popelkou
TJ Frenštát pod Radhoštěm
DUKLA Liberec
Reprezentační družstvo C
Trenér: Portyk Tomáš
Asistenti : Hájek Jiří
Fridrich Tomáš
Háček Vítek
Bláha Hubert
Bartoš David
SK JEŠTĚD Liberec
SKI KLUB Harrachov
LSK Lomnice nad Popelkou
JKL Desná
Kandidáti : Ripper, Měch, Sakala
Reprezentační družstvo žen A
Trenér: Šimek Jaroslav
Asistenti : Dubnová Gina, Rajdlová Kamila
Doležalová Michaela
TJ SOKOL Kozlovice
Míková Lucie
DUKLA Frenštát pod Radhoštěm
Pustková Vladěna
TJ SOKOL Kozlovice
69
Reprezentační družstvo žen B
Blažková Barbora
Dejmková Natálie
Rajnochová Michaela
JKL Desná
TJ Frenštát pod Radhoštěm
Kandidátky : Joitová, Pešatová, Indráčková
Reprezentační družstvo žáků
Trenér: Lasota Stanislav
Asistenti : Marek Dalibor
Lasota Damián
Holík František
TJ TŽ Třinec
LSK Lomnice nad Popelkou
Kandidáti : Kantor, Dohnal, černý, Doležal, Sczymeczek
70
12.2. Severská kombinace
Reprezentační družstvo A
Trenér:
Asistent:
Servisman:
Šablatura Luděk
Bc. Šmíd Vladimír
Kopal Miroslav, Sturm Vladimír
Churavý Pavel
Vodseďálek Aleš
Mgr. Slavík Tomáš
Dvořák Miroslav
Jančík Lukáš
Kutal Petr
Havránek Lukáš
77
85
81
87
90
88
90
DUKLA Liberec
DUKLA Liberec
DUKLA Liberec
DUKLA Liberec
DUKLA Liberec
DUKLA Liberec
DUKLA Liberec
Reprezentační družstvo juniorů
Trenér :
Chlum Patrik
Oplištil Adam
93
DUKLA Liberec
Portyk Tomáš
96
LSK Lomnice nad Popelkou
Tišer Kryštof
93
SKI KLUB Harrachov
Zeman Martin
93
JKL Desná v Jizerských horách
Akademický výběr
Trenér:
Foltman Libor
Matura Tomáš
Kutal Petr
Vambera Tomáš
Samohýl Lukáš
89
88
88
90
DUKLA Liberec
DUKLA Liberec
SKL Nové Město na Moravě
LSK Lomnice nad Popelkou
Reprezentační družstvo žáků
Trenér :
Asistent:
Vytrval Jan
Pažout Ondřej
Zemek David
Hájek Matěj
Chlum Patrik
Vavruša Martin
98
SKI KLUB Harrachov
98
SKI KLUB Harrachov
99
JKL Desná v Jizerských horách
99
SK JEŠTĚD Liberec
71
13. Povinné údaje uvedené v rozpise závodu a přihlášce
13.1. Rozpis závodu
Z pověření SLČR – úseku skoku na lyžích resp. severské kombinace
Pořadatel
Datum závodu/ů
Místo závodu/ů
Evidenční číslo/a závodu/ů dle SŘ
Disciplíny, pro které je závod vypsán
Kategorie, pro které je závod vypsán
Případné podmínky účasti v závodě
Lhůta a adresa ( včetně spojení ) k zaslání přihlášek
Místo a časový úsek prezentace
Umístění závodní kanceláře ( event. prez. střediska ) a otvírací doba
Termín, místo a čas konání první porady vedoucích výprav a trenérů,
včetně losování
Informace o ubytování, stravování, dopravě
Informace o úhradách
Místo a časový údaj o vydávání startovních čísel
Technické údaje
Můstek (můstky), název, velikost K a HS, cert.č., platnost certifikátu
Délky tratí
Tituly a ceny
Složení OV a závodní komise :
Delegovaní činovníci :
( jmenovitě )
(jmenovitě)
předseda OV
TD
tajemník OV
ATD
ředitel závodu
RS
sekretář závodu
hlavní rozhodčí
lékař závodu
event. další činovníci
Doložka o způsobu případného odvolání nebo změny termínu závodu.
Prohlášení pořadatele o případném pojištění nebo nepojištění
odpovědnosti za účastníky závodu a diváky v otázkách pojištění,
případných úrazů, škod nebo ztrát při závodě.
Výhrada pořadatele o případné změně programu závodu v případě
nepříznivých klimatických podmínek.
Souhlas STK s rozpisem závodu a jeho obsahem
Datum souhlasu STK
Podpisy předsedy OV, ŘZ
72
13.2. Přihláška k závodu
Název klubu, TJ, oddílu, který závodníky přihlašuje
Závod
Evid.č.
Místo
Datum
Údaje o přihlašovaných závodnících:

Příjmení a jméno

Ročník

Registrační číslo

Disciplína

Kategorie

VT
Jméno zástupce klubu
Kontakt
Datum
Razítko a podpis zástupce klubu
73
14. Hodnocení stylu skoku - přehled bodových srážek
14.1. Let
max. 5,0
bodů
SRÁŽKY ZA LETOVOU FÁZI
Omezená kontrola nad využitím těla a lyží k vytvoření dynamické
letové pozice
Nejistota ( např. nadbytečné pohyby rukou, pohyb těla ne zcela
pod kontrolou, pokrčená kolena, ne zcela napnuté nohy )
Nesymetrické a/nebo neklidné držení rukou
Nesymetrické a/nebo neklidné držení nohou
Lyže nejsou v jedné rovině a/nebo neklidné držení lyží
0,5 - 2,0
0,5 - 1,0
0,5 - 1,0
0,5 - 1,0
0,5 - 1,0
14.2. Doskok
max. 5,0
bodů
SRÁŽKY ZA FÁZI DOSKOKU
Žádná snaha o vytvoření telemarkové pozice v momentu dotyku
se zemí a bez telemarkové pozice ( chodidla paralelně ) během
celé fáze doskoku ( jako jednotlivá chyba )
Nedostatky ve správném a harmonickém provedení přechodu
z letové fáze do fáze doskoku
Nedostatek ve vytvoření alespoň minimální telemarkové pozice a
pokrčení nohou při dotyku se zemí
Nedostatky při odpružení doskokových sil měkkým telemarkovým
doskokem nebo zvýšením výkroku před prvním kontaktem se
zemí až zaujmutí telemarkové polohy na konci doskokového
procesu (nejistota, příliš tvrdě nebo při doskoku ne do telemarku
příliš hluboko )
Neklidné nebo nejisté pohyby rukou k zajištění celkové stability
Nedostatky v ovládnutí lyží ( lyže paralelně dále než 2 šířky lyže
od sebe ) a/nebo lyže ne ve zcela hladkém kontaktu se zemí
min. 2,0
0,5 - 1,0
0,5 - 1,5
0,5 - 1,5
0,5 - 1,0
0,5 - 1,0
14.3. Odjezd
max. 7,0
bodů
SRÁŽKY PŘI FÁZI ODJEZDU
Malé nedostatky během odjezdové fáze ( krátké periody nejistoty,
obě lyže ne zcela v hladkém kontaktu se zemí a/nebo ne zcela
paralelně ), tělo není ve vzpřímené pozici před začátkem brždění
Větší nedostatky během odjezdové fáze ( větší nedostatky v
rovnováze, nejistota, lyže ne ve zcela hladkém kontaktu se zemí,
nebo ne zcela paralelně ), včetně opuštění spádnice
Velké nedostatky při odjezdu ( velká nejistota, riziko pádu před
nebo na pádové hranici, dotek země či lyže jednou rukou)
Ztráta rovnováhy a kontroly (projetí oblouku s oběma rukama
vzadu a/nebo zadní část těla v doteku se sněhem, lyžemi či
hmotou, také projetí pádové hranice v této pozici
Pád před nebo na pádové hranici
74
0,5 - 1,5
2,0 - 2,5
3
4,0 - 5,0
7
15. Hodnocení stylu skoku kategorií Předžáci, Předžačky
na malých můstcích do K 14 m
Vzhledem ke skutečnosti, že většina závodníků v těchto kategoriích z různých
důvodů ještě ne zcela plně technicky zvládá vlastní provedení stylu skoku je
zaveden nový způsob stylového hodnocení těchto závodníků. Zjednodušené
hodnocení bude provádět delegovaný RS společně se členy SV (ŘZ, TD). V
případě delegování více RS bude příslušný RS vylosován SV na poradě
vedoucích a to z delegovaných RS (u MČR), v případě, že je pouze jeden
delegovaný RS, bude hodnocení provádět on.
Hodnocení stylu skoku:
Hodnocení se provádí podobným způsobem jako u závodu v severské
kombinaci s hromadným startem. Za základ stylové hodnoty skoku jak v
prvním, tak i v druhém soutěžním kole se bere bodová hodnota 60.
Velikost ke K (m)
Body/metr
1-9
8
10-14
6
Členové SV s RS sledují výkony a provedení každého soutěžního skoku
závodníků s tím, že sráží jednotlivým závodníkům za skok bez telemarku,
dotek lyže či zemně jednou nebo oběma rukama a za pád.
hodnocení
srážka
skok bez telemarku
dotek lyže či země
jednou nebo oběma rukama
skok s pádem
srážky v bodech
dle velikosti můstků
K 1-9
K 10-14
2 metry
- 16 b
-12 b
1,5 metru
- 12 b
-9 b
3 metry
-24 b
-18 b
Tyto bodové srážky se odečtou od hodnoty 60 bodů.
Příklad: závodník skočí na K 8 bez doskoku 5m s pádem
Hodnocení stylu: 60 - 16 - 24 = 20 bodů
body za délku = 36
Celkem body závodníka 20 + 36 = 56 bodů
75
16. Doplňující předpisy pro výzbroj a výstroj závodníků
pro závody ve skocích na lyžích
16.1. Žáci11-14 jsou povinni skákat na lyžích nejvýše 143% svojí tělesné
výšky s tolerancí max.+ 5 cm.
Před prvními RKZ žactva v zimní sezóně bude oddíly zaslán sekretáři
OSÚ SK jmenný seznam všech žákovských závodníků s jejich tělesnou
výškou,následně bude
předán obmanovi a bude jím umístěn na
www.veterina-liberec.cz v sekci TD pro kontrolu délky lyží závodníků
během závodů zimní sezony.
16.2. Jestliže závodník vyroste musí to oznámit TD SLČR a ten si přeměří
jeho tělesnou výšku a délku lyží ( platí pravidlo 143% tělesné výšky
s tolerancí 5 cm ) a sdělí to obmanovi MVDr. Ivo Grégerovi pro
aktualizaci seznamu.
16.3. Při nedodržení délky lyží v žákovských kategoriích nebude zatím
závodník diskvalifikován.
16.4. 6. Vázání může být umístěno do max. vzdálenosti 57% délky lyže od
špičky lyže. Nedodržení této hranice je důvodem k diskvalifikaci
závodníka.
16.5. Kombinéza může být max. o 6 cm větší než velikost těla závodníka,
měří se na libovolném místě, kombinéza musí být opatřena plombou,
max. obvod kolem krku 45 cm ( platí pro kat. Dorost až Muži ). Musí
splňovat všechny parametry dle pravidel FIS.
76
16.6. Předepsaná max.délka lyží pro žákovské kategorie pro
sezónu 2011 / 2012
Výška (cm)
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
17.
140% (délka lyží)
182
183
185
186
188
189
190
192
193
195
196
197
199
200
202
203
204
206
207
209
210
Výška (cm)
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
140% (délka lyží)
211
213
214
216
217
218
220
221
223
224
225
227
228
230
231
232
234
235
237
238
Závod jednotlivců v severské kombinaci - formát SP
17.1. Závod jednotlivců ve formátu světového poháru se skládá ze závodu ve
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
skoku na lyžích a ze závodu v běhu na lyžích. Tento formát závodu
bude v ČR použit pouze u soutěží pro kategorie Dorost starší, Junioři
a Muži a v kat. Dorost mladší,jestliže závod probíhá ve společném
termínu se závodem M+J+Dst..
Závod ve skoku na lyžích pro závod v severské kombinaci ve formátu
SP se skládá z oficiálního tréninku, zkušebního kola a jednoho
soutěžního kola.
Provedení závodu ve skoku se řídí ustanoveními „Pravidel“ Výsledky
závodu ve skoku pro závod v severské kombinaci ve formátu SP jsou
však výsledkem pouze jednoho soutěžního kola obdobně jak je tomu
u závodu v severské kombinaci – sprintu.
Pokud jsou výsledky skoku na lyžích pro závod v severské kombinaci
ve formátu SP vytaženy ze společného závodu skoku na lyžích
a severské kombinace, pro potřeby závodu v severské kombinaci se
použijí výsledky pouze prvního soutěžního kola takového závodu.
Je-li závodník diskvalifikován v závodu ve skoku na lyžích do závodu
v severské kombinaci ve formátu SP, je diskvalifikován automaticky
z celého závodu v severské kombinaci
77
17.6. Výsledková listina závodu ve skoku na lyžích do závodu v severské
kombinaci formátu SP obsahuje kromě hlavičky stejné pro všechny
závody v severské kombinaci toto:
 Pořadí po skoku, startovní číslo ve skoku, jméno a příjmení,
klubovou příslušnost, ročník, kategorii závodníka, nájezdovou
rychlost, dosaženou délku skoku, bodové ohodnocení za délku
skoku, stylové známky všech stylových rozhodčích, bodové
ohodnocení za styl, celkovou bodovou známku, ztrátu na vítěze
v bodech, zpoždění na startu za vítězem závodu ve skoku na lyžích.



Závod v běhu na lyžích pro závod v severské kombinaci ve formátu
SP se skládá z běhu na lyžích volnou technikou na 10km. Pro závod
v běhu na lyžích se použijí patřičná ustanovení „Pravidel“ .
Do závodu v běhu na lyžích pro severskou kombinaci ve formátu SP
postupují všichni závodníci ze závodu ve skoku na lyžích , pokud
nebyli v závodu ve skoku na lyžích pro závod v severské kombinaci
diskvalifikováni.
Závod v běhu na lyžích se startuje tzv. Gundersenovou metodou ze
dvou startovních pozic. To znamená, že první na trať vybíhá vítěz
závodu ve skoku pro severskou kombinaci a za ním ostatní
závodníci v odstupech daných přepočtem bodové ztráty na vítěze
skoku v závodu ve skoku na časovou ztrátu na startu závodu
v běhu.

Přepočítací poměr je dán v čl. 433.2 „Pravidel“ (15bodů odpovídá 1
minutě)
17.7. Soutěžní výbor může rozhodnout o startu slabších závodníků do běhu na
lyžích tzv. vlnou, tzn., že závodníci odstartují do závodu dříve než je
jejich čas vypočtený dle čl. 1.2.3 „Pravidel“a tento rozdíl mezi skutečným
časem startu a vypočteným časem startu se jim po doběhnutí závodu
v běhu připočte k cílovému času. Takto upravený cílový čas se pak
použije pro vytvoření výsledkové listiny závodu v severské kombinaci. Při
jednom závodu lze uplatnit více vln. O určení počtu vln, zařazení
závodníků do jednotlivých vln a startovních časech těchto vln rozhoduje
soutěžní výbor závodu.
17.8. Výsledky závodu v severské kombinaci ve formátu SP jsou dány pořadím
jak závodníci doběhli do cíle závodu v běhu, v případě použití vlnového
startu pro závod v běhu, po korektuře výsledných časů a pořadí v cíli
takto startujících závodníků.
17.9. Je-li závodník diskvalifikován v závodu v běhu pro závod v severské
kombinaci ve formátu SP, je tím diskvalifikován z celého závodu
v severské kombinaci.
78
18.
Změna Pravidel lyžařských závodů:
18.1. čl. 452.5
Závody ve skoku na lyžích na skokanských můstcích pokrytých
plastickou hmotou.
V době od 15. června do 15. října mohou být uspořádány závody ve
skoku na lyžích na můstcích s plastickou hmotou jako oficiální závody.
Tyto závody musí být uvedeny v termínovém kalendáři a pro jejich
organizaci a průběh platí v plném rozsahu Pravidla lyžařských závodů.
Výjimka z tohoto ustanovení může být uvedena ve schváleném
Soutěžním řádu příslušné disciplíny pro danou sezonu.
79
18.2. čl. 531.3.3 Bodové hodnoty za délky tratí v běhu
Stávající tabulka bodových hodnot u všech tratí
se doplňuje takto:
Trať km
5-10
5-10
5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
2x7,5
4x5
3x5
2x5
3x4
2x4
3x3
2x3
3x2
2x2
3x1
2x1
3x0,5
2x0,5
GS
S
S2
DR
SP
Drj
Formát
SP,S
G,S2
DRj
G,S,S2
G,S,S2
G,S,S2
G,S,S2
G,S,S2
G,S,S2
G,S,S2
G,S,S2
G,S,S2
G,S,S2
G,S,S2
G,S,S2
G,S,S2
G,S
G,S
DR G
DR SP
DR
DR G
DR G
DR G
DR G
DR G
DR G
DR G
DR G
DR G
DR G
DR G
body za min.
1 min
15 bodů
1 min
30 bodů
1 min
11,25 bodů
1 min
33 bodů
1 min
36 bodů
1 min
39 bodů
1 min
42 bodů
1 min
45 bodů
1 min
48 bodů
1 min
51 bodů
1 min
54 bodů
1 min
57 bodů
1 min
60 bodů
1 min
63 bodů
1 min
69 bodů
1 min
75 bodů
1 min
81 bodů
1 min
87 bodů
1 min
30 bodů
1 min
45 bodů
1 min
39 bodů
1 min
30 bodů
1 min
90 bodů
1 min
66 bodů
1 min
108 bodů
1 min
78 bodů
1 min
123 bodů
1 min
90 bodů
1 min
141 bodů
1 min
102 bodů
1 min
195 bodů
1 min
138 bodů
1 sek
1 sek
1 sek
1 sek
1 sek
1 sek
1 sek
1 sek
1 sek
1 sek
1 sek
1 sek
1 sek
1 sek
1 sek
1 sek
1 sek
1 sek
2 sek
1 sek
1 sek
1 sek
1 sek
1 sek
1 sek
1 sek
1 sek
1 sek
1 sek
1 sek
1 sek
1 sek
body za s.
0,25
0,5
0,1875
0,55
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1
1,05
1,15
1,25
1,35
1,45
0,5
0,75
0,65
0,5
1,5
1,1
1,8
1,3
2,05
1,5
2,35
1,7
3,25
2,3
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
Gundersen
Sprint
Sprint dvojic
Družstva
Formát SP
Formát závodu jednotlivců podle bodů jako při soutěži družstev
80
19. Seznam skokanských můstků v ČR
19.1. s platným certifikátem SLČR - stav k 15.11.2009
Místo / název
Harrachov
Čerťák
Čerťák
Čerťák
Čerťák
Čerťák – Pionýr
Kaml
Kaml
Kaml
Kaml
K (w)
h/n
číslo certifikátu platí do
185
125
90
70
40
26
18
10
8
0,609
0,577
0,552
0,530
0,560
0,477
0,520
0,490
FLY VI / CZE
102 - C2/Sl
103 - C3/Sl
104 - C4/Sl
105 - C5/Sl
106 - C6/Sl
107 - C7/Sl
108 - C8/Sl
2012
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
120
90
31
20
0,575
0,559
0,512
0,492
111 - C11/Sl
112 - C12/Sl
141 - C41/Sl
142 - C42/Sl
2012
2013
2010
2010
Lomnice nad Popelkou
V Popelkách
V Popelkách
V Popelkách
V Popelkách
V Popelkách
70
43
27
13
6
0,563
0,505
0,516
0,401
0,416
121 - C21/Sl
122 - C22/Sl
123 - C23/Sl
124 - C24/Sl
125 - C25/Sl
2013
2013
2013
2013
2013
Machov
Junior I.
Junior II.- Hopla
Mamut
Žandůlek
34
19
12
13
0,475
0,509
0,491
0,475
132 - C32/Sl
133 - C33/Sl
134 - C34/Sl
135 - C35/Sl
2010
2010
2010
2010
Desná v Jizerských horách
lyžařský můstek
60
žákovský můstek
38
lyžařský můstek
20
dětský můstek
8
0,500
0,460
0,509
136 - C36/Sl
137 - C37/Sl
138 - C38/Sl
139 - C39/Sl
2013
2013
rek.
-
0,420
144 - C44/Sl
2010
0,460
146 - C46/Sl
0,450
147 - C47/Sl
148 - C48/Sl
2010
2010
2010
Liberec
Ještěd A
Ještěd B
Slavia
Slavia
Frýdštejn
Prakovna
Lučany nad Nisou
Horní Lučany
Horní Lučany
Horní Lučany 8
25
28
15
0,430
81
Místo / název
K (w)
Frenštát pod Radhoštěm
Horečky
90
Horečky
42
Horečky
21
Horečky
9
h/n
číslo certifikátu platí do
0,564
0,522
0,501
151 - M51/Sl
152 - M52/Sl
153 - M53/Sl
154 - M54/Sl
2013
2013
2010
-
Rožnov pod Radhoštěm
Bučiska
70
Bučiska
35
Bučiska
15
Bučiska
7
0,550
0,510
0,420
0,420
156 - M56/Sl
157 - M57/Sl
158 - M58/Sl
159 - M59/Sl
2013
2013
2010
2010
Nové Město na Moravě
Na šibenici
Na šibenici
U pekáren
U pekáren
25
55
27
15
0,480
0,500
0,455
0,500
162 - M62/Sl
163 - M63/Sl
166 - M66/Sl
167 - M67/Sl
2013
2013
2010
2010
Nýdek
TJ TŽ Třinec
TJ TŽ Třinec
40
24
0,521
0,502
171 - M71/Sl
172 - M72/Sl
2013
2013
Kozlovice
Sokol
Sokol
18
9
0,419
0,443
176 - M76/Sl
177 - M77/Sl
2013
2013
Valašská Bystřice
Šachetné
Šachetné
40
19
0,487
0,472
181 - M81/Sl
182 - M82/Sl
2010
2010
82
POZNÁMKY:
83
Download

3. Kategorizace v sezoně 2011 / 2012