Pro řešení, kde se vyplatí jistota ...
Montážní návod vpustí TOPWET
1.1.
Příprava podkladu
Svislou střešní vpust TOPWET lze osadit do předem připraveného nebo dodatečně
provedeného otvoru v podkladní konstrukci. Minimální rozměry: kruhový otvor ∅ 230 mm,
popř. čtvercový otvor o stranách 230x230 mm.
Horní líc příruby je vhodné osadit tak, aby vpust byla minimálně o 5 mm níže než navazující
povrch podkladní vrstvy.
1.2.
Osazení vpusti TOPWET
1.3.
Napojení vpusti na parozábranu
1.4.
Osazení nástavce vpusti Topwet
Vpust musí být osazena tak, aby obvodová příruba ležela na okraji otvoru, v případě potřeby
se hrany okraje otvoru musí zkosit.
Vpust osazená do betonové nosné konstrukce se mechanicky zakotví pomocí kotevních šroubů
a volný prostor otvoru mezi vpustí a stropní konstrukcí se vyplní montážní polyuretanovou
pěnou – ta slouží k fixaci vpusti a zároveň jako tepelná izolace.
Do podkladů na bázi dřeva (prkenné bednění, OSB desky, překližka) se vpusti mechanicky
kotví pomocí kotevních šroubů.
V případě podklad z trapézového plechu je vhodné v místě otvoru nejdříve přikotvit podkladní
vyrovnávací plech (rozměr cca 400 x 400 mm), následně vyříznout otvor, vpust osadit a
mechanicky zakotvit do horní vlny trapézového plechu přes plech podkladní.
Vpust TOPWET je nezbytně nutné kvalitně napojit na parozábranu ve skladbě střechy, tak aby
byla zaručena těsnost této vrstvy, a případně aby parozábrana mohla být využita jako pojistná
nebo provizorní hydroizolační vrstva.
Napojení vpusti na parotěsnou vrstvu se provádí pomocí integrované manžety z asfaltového
pásu nebo PE fólie:
V případě vpusti s manžetou z PE fólie (nejčastěji používanou u lehkých střech) se napojení
na parozábranu v ploše provádí pomocí oboustranné butylkaučukové lepicí pásky a následného
přitlačení spoje.
Napojení vpusti s manžetou z asfaltového pásu na okolní parozábranu střechy z asfaltového
pásu se provádí plnoplošným natavením parozábrany na manžetu. Vzájemný přesah je min.
120 mm, asfaltový pás okolní parozábrany musí být umístěn nad manžetou tak, aby výsledný
spoj byl „po vodě“. Při provádění plnoplošného natavení musí být vpust opatřena ochranným
poklopem, který brání působení přímého plamene na tělo střešní vpusti a její přírubu
(ochranný poklop je součástí dodávky).
Takto napojená vpust na parozábranu z asfaltového pásu může sloužit po dobu výstavby
objektu jako provizorní hydroizolační vrstva.
Nástavce TOPWET se vyrábějí pro tepelně izolační vrstvu tl. 40 - 500 mm, při montáži je
možné nástavce seříznutím zkrátit na požadovanou délku (po odříznutí je nutné dolní hranu
pilníkem zkosit). Délku nástavce je nutné volit tak, aby vždy byla dodržena minimální délka
vsunutí nástavce do vpusti 40 mm. Zároveň je vhodné, aby horní příruba vpusti byla osazena o
cca 20 mm níže než ostatní navazující úroveň střechy. Při napojení na hydroizolaci tak bude
zajištěn plynulý odtok vody i při působení možných vlivů (průhyb střechy, vztlak, převýšení
spojů atd.).
Před vlastním osazením nástavce se do kruhové drážky vpusti musí vložit pryžový těsnící
kroužek (součást balení nástavce). Těsnící kroužek brání pronikání vzduté vody do skladby
střechy a zároveň zamezí přísun vlhkého vzduchu z kanalizace do střešního pláště!
Před zasunutím nástavce do vpusti se spodní okraj nástavce natře kluzným prostředkem.
TOPWET s.r.o.
infolinka: +420 777 717 116
e-mail: [email protected]
www.topwet.cz
Pro řešení, kde se vyplatí jistota ...
Vsunutím nástavce do vpusti přes těsnící kroužek je zaručena vzájemná těsnost a propojení
obou vrstev neumožňuje odtok vody z vrstvy parotěsné. V případě, že parotěsná vrstva má
plnit funkci pojistné hydroizolace, musí být na kanalizaci napojena samostatnou vpustí se
zpětnou klapkou, popř. být odvodněna jiným způsobem.
Vznikne-li mezi tělem nástavce a tepelnou izolací střechy volný prostor, je nutné jej vyplnit
měkkou minerální plstí tak, aby bylo zabráněno vzniku tepelných mostů.
Nástavec je nutné mechanicky zakotvit do podkladní konstrukce, tak aby bylo znemožněno
jeho případné vysunutí z vpusti (např. vlivem sání větru). Pro mechanické připevnění k nosné
konstrukci jsou určeny speciální kotevní podložky pro kotvení přes tepelnou izolaci.
1.5.
Napojení nástavce na hydroizolační vrstvu
1.6.
Zápachová uzávěrka
1.7.
Ochranný koš
Napojení nástavce TOPWET na hlavní hydroizolační vrstvu se provádí pomocí integrované
manžety, nejčastěji z asfaltového pásu nebo mPVC fólie, TPO, EPDM i apod.
Napojení nástavce s manžetou z asfaltového pásu na hlavní hydroizolační vrstvu střechy ze
souvrství dvou asfaltových pásů se provádí plnoplošným natavením manžety mezi dvě vrstvy
hydroizolačního souvrství. Vzájemný přesah je min. 120 mm, manžeta je vložena mezi dva
pásy tak, aby výsledný spoj byl „po vodě“.
V případě jednovrstvé hydroizolace z asfaltového pásu je nutné detail napojení nástavce na
hydroizolaci doplnit o přídavný podkladní asfaltový pás. Při provádění plnoplošného natavení
musí být vpust opatřena ochranným poklopem, který brání působení přímého plamene na tělo
střešní vpusti a její přírubu (ochranný poklop je součástí dodávky).
V případě vpusti s manžetou z mPVC fólie se hydroizolační vrstva střechy z mPVC fólie
horkovzdušně navaří na manžetu tak, aby výsledný spoj byl „po vodě“. Šířka svaru by měla
být min. 30 mm, napojení hydroizolace na manžetu je vhodné doplnit pojistnou zálivkovou
hmotou.
Napojení hydroizolační vrstvy na manžetu nástavce nesmí být závislé pouze použití tmelů
nebo silikonů!
Pro provozní střechy (terasy) je nutné vpusti doplnit o mechanickou zápachovou klapku
TOPWET, popř. nerezovou zápachovou vodní uzávěrou TOPWET umístěnou v nezámrzné části
potrubí. Při osazení zápachových uzávěr je nutné zohlednit snížení průtokových kapacit
navržených vpustí!
Mechanickou zápachovou klapku TOPWET i nerezovou zápachovou vodní uzávěrou TOPWET je
nutné minimálně 2x ročně vyjmout z vpusti a vyčistit. V prostředí s vyšší pravděpodobností
zanesení (blízkost stromů atd) je nutné interval navýšit. U nevyhřívaných vpustí je vysoké
riziko zamrznutí v zimním období. V letním období může dojít k vyschnutí nerezové
zápachové vodní uzávěrou TOPWET. Při delším období doporučujeme doplnit vodou.
Ochranný koš je součástí každého balení vpusti TOPWET a díky univerzální konstrukci jej lze
použít jak pro vpusti, tak pro nástavce. Ochranný koš musí být vždy osazen, aby bránil
vplavování hrubých nečistot do odpadního potrubí a zamezil tak jeho ucpání.
U střešních plášťů opatřených stabilizační vrstvou z násypu kameniva je nutné použít speciální
nerezový ochranný koš TOPWET pro střechy s kačírkem. Výška tohoto košíku musí být zvolena
tak, aby horní úroveň košíku byla min. 40 mm nad horní úrovní násypu kameniva. Ve
vzdálenosti do 500 mm kolem vpusti je nutné použít kamenivo frakce 16/32. Ochranný košík
je nutné od násypu separovat vytažením geotextilie (min. 300 g/m2). Pro zlepšení odtoku
vody ze střechy je vhodné pod násyp kameniva a separační geotextilie vložit i vrstvu drenážní
ukončenou u vpusti.
V případě vegetačních střech je nutné umožnit kontrolu a údržbu vpustí použitím speciální
šachty TOPWET pro zelené střechy. Šachty čtvercového rozměru 300 x 300 mm nebo 400 x 400
TOPWET s.r.o.
infolinka: +420 777 717 116
e-mail: [email protected]
www.topwet.cz
Pro řešení, kde se vyplatí jistota ...
mm vytvoří volný přístup kolem vpustí a zároveň zajistí jeho ochranu. Vlastní šachta se doplní
o separační vrstvu z geotextilie (min. 300 g/m2) a obsypem min. š. 300 mm z kameniva frakce
16/32.
1.8. Vyhřívání vpustí
Samoregulační elektrické vyhřívání vpustí a chrličů zajišťuje spolehlivé odvodnění v zimním
období. funguje na principu změny odporu mezi polovodiči v závislosti na okolní teplotě, tedy
čím nižší je v okolí vpusti teplota, tím větší má vyhřívání výkon. Největší riziko
zneprůchodnění vpustí nebo chrličů je při teplotách kolem nuly, kdy může tzv. ledová zátka z
námrazy a sněhu zneprůchodnit vpusti i celé potrubí. Vyhřívání je koncipováno tak, aby
ochránilo nejen ústí střešní vpusti, ale i její bezprostřední okolí.
Výhody samoregulačního vyhřívání:
napětí 230 V/50 Hz – bez nutnosti transformátoru nebo řídící jednotky,
jednoduché zapojení přes vypínač nebo termostat,
úspora elektrické energie.
Způsoby spínání vyhřívání vpustí:
bez možnosti vypnutí - spotřeba el. energie i v letním období - nedoporučujeme,
mechanický vypínač - vyžaduje obsluhu a zvyšuje podíl lidské chyby, popř. časová zásuvka,
venkovní termostat s integrovaným teplotním čidlem,
termostat do rozvodné skříně včetně teplotního čidla pro měření venkovní teploty,
termostat do rozvodné skříně včetně venkovního teplotního i vlhkostního čidla,
integrovaný termostat - ekonomické řešení při malém počtu vpustí.
Popis zapojení:
Připojení se provádí do elektrické
krabice pod stropní konstrukcí.
Délka přívodního kabelu vpusti je 1,5
m, kabel CYKY 3 × 1,5 mm. Zapojení
vodičů: žlutozelený - ochranný, černý fázový, modrý – nulový.
Střídavé napětí: 230 V, 50 Hz
Příkon: 7 W při 20°C – 10 W při 0°C – 14
W při -20°C
Max. proudový ráz: 89 mA
Třída ochrany krytí: IP 67
Nastavení termostatu je ovlivněno místními klimatickými podmínkami a umístěním objektu,
obecně lze vycházet z minimální teploty pro sepnutí +3 °C.
Umístění venkovního termostatu nebo čidla by mělo být zvoleno tak, aby nebyl vystaven
trvalému proudění vzduchu nebo nadměrné tepelné zátěži, nejvhodnější je jeho umístění na
severní straně objektu.
Doporučené podklady:
TSN 73 1901 - Navrhováni střech - novelizovaná 2011
TSN 75 67 60 - Vnitřní kanalizace
TSN EN 1253-1 - Podlahové vpusti a střešní vtoky
TSN EN 12056-3 - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Tást 3 - Odvádění dešťových vod ze
střech - Navrhování a výpočet
TOPWET s.r.o.
infolinka: +420 777 717 116
e-mail: [email protected]
www.topwet.cz
Download

Montážní návod vpustí TOPWET