®
POLYKEN 980-25, 955-15
P r o t i k o r ó z n a
o c h r a n a
980-25
Vnútorná páska pre základnú ochranu
úložných zariadení pred koróziou v triede
B-30,
VLASTNOSTI:
Technické údaje
980-25
Parametre
Celková hrúbka:
PE fólie
Vrstva lepidla
Tolerancia hrúbky 8 %
Relatívne predĺženie
Prierazné napätie
Priepustnosť vodných
pár
Aplikačná teplota
Jednotka
Nosná vrstva:

Hodnota
mm
0.64
0.51
0.13
Polyetylén s butylkaučukovým lepidlom.
Farba:

Čierna.
POPIS:
%
kV/mm
g/100cm2/24h
> 400
26
0,03
°C
od - 34°C do + 85°C

980-25 je páskový systém aplikovaný za studena
určený pre ochranu proti korózii pre distribučné
potrubia, zvárané spoje, ohyby, t-kusy a armatúry.
Je súčasťou systému spolu s Polyken Primer
1027 a páskou Polyken 955-15.
Štandardné rozmery mm x m
51 x 24,4
102 x 24,4
153 x 24,4
955-15
Technické údaje
Parametre
Celková hrúbka:
PE fólie
Vrstva lepidla
Tolerancia hrúbky 8 %
Relatívne predĺženie
Prierazné napätie
Priepustnosť vodných
pár
Aplikačná teplota
955-15
Jednotka
Hodnota
mm
0.38
0.25
0.13
%
kV/mm
g/100cm2/24
h
°C
> 200
18
0,03
od - 34°C do + 85°C
Štandardné rozmery mm x m
Vonkajšia páska mechanickej ochrany
pre ochranu úložných zariadení pred
koróziou v triede B-30.
VLASTNOSTI:
Nosná vrstva:
 Polyetylén s butylkaučukovým lepidlom.
Farba:

POPIS:

51 x 30,5
102 x 30,5
153 x 30,5
Žltá

955-15 je súčasťou 2 páskového systému a slúži
ako mechanická ochrana pásky 980-25
Nie je ju možné aplikovať samostatne!
Technické údaje 1027
Rozpúšťadlo
Množstvo pevných častíc
Zápalná teplota
Konzistencia
Max. pracovná teplota
Vydatnost
zmes kvaplaný org. látok
cca 27%
+23 °C
Hustá tekutina
-34° C do +70 °C
10m2
Tekutý lepiaci systém Polyken.
Farba:

Čierna.
POPIS:
Štandardné balenie
Plechovka
Primer 1027

1l
Primer 1027 je butylkaučukové lepidlo spolu s
polymerickými živicami v organickom rozpúšťadle.
Gawaplast Slovakia, s.r.o., Záruby 1, 831 01 Bratislava
Prevádzka: Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel./Fax: 00421-(0)2-4564 95 25 / 00421-(0)2-4564 95 77
e-mail: [email protected]
®
POLYKEN 980-25, 955-15
P r o t i k o r ó z n a
o c h r a n a
Montážny predpis pasívnej protikoróznej ochrany
Tento predpis vychádza z STN EN 10 289, STN EN 10 290, STN EN 03 83 50, STN EN ISO 11 126, STN EN ISO 12 944, STN
EN ISO 14 919. Sú do neho tiež zahrnuté dlhodobé poznatky a skúsenosti s riešením pasívnej protikoróznej ochrany (ďalej
PKO), ktoré majú významný vplyv na dlhodobý bezpečnú a spoľahlivú prevádzku oceľových plynovodov plynárenskej sústavy.
Zariadenie musí byť projektované a realizované tak, aby spĺňalo požiadavky bezpečnosti a spoľahlivosti ustanovené právnymi
predpismi, technickými normami a technickými pravidlami a neohrozovalo životné prostredie.
U používaných výrobkov musí byť zabezpečená zhoda ich vlastností s technickými požiadavkami na určené výrobky podľa
zákona.
Voľbu pasívnej PKO vykoná projektant na základe spôsobu uloženia plynovodu (v krajine alebo nad zemou).
Požiadavky na materiály a výrobky pasívnej PKO
Použité materiály, výrobky a technológie musia spĺňať požiadavky certifikácie v zmysle STN EN ISO / IEC 17000 a tiež
komplexné posúdenie vhodnosti pre použitie v plynárenstve v akreditovaných laboratóriách. Izolačné aj náterové systémy
použité pre výstavbu, rekonštrukcie a opravy musia byť odskúšané a schválené príslušným akreditovaným laboratóriom
Požiadavky na prípravu oceľového povrchu pred aplikáciou pasívnej PKO
Správne pripravený oceľový povrch pred aplikáciou akéhokoľvek druhu pasívnej protikoróznej ochrany je jedným z
najdôležitejších faktorov pre zabezpečenie spoľahlivej a dlhodobej funkcie izolačného alebo náterového systému.
Povrch musí byť ešte pred otrýskavaním, resp. ručným a mechanizovaným čistením zbavený všetkej mastnoty. Očistený povrch
bezprostredne pred aplikáciou protikoróznej ochrany musí byť zbavený všetkých nečistôt - okují, koróznych splodín, olejov,
vlhkosti, prachu, zvyškov po zváraní, zvyškov abrazíva atď.
Otryskávanie - vykonáva sa v súlade s STN EN ISO 8504-2; Povrch sa otryskávaním pripravuje pri výstavbe nových zariadení
vždy a pri rekonštrukciách a opravách prednostne.
Oceľový povrch musí byť otryskaný do kovovo čistého lesku na stupeň čistoty Sa 2 ½ podľa STN EN ISO 8501-1.
Otryskaný povrch musí vykazovať dostatočný kotevný profil (drsnosť povrchu viď. STN EN ISO 8503 diely 1-5), ktorý je
požadovaný daným izolačným / náterovým systémom. Zvyčajne sa hodnota drsnosti pohybuje od 40μm do 80μm.
Ručné a mechanizované čistenie povrchu - vykonáva sa v súlade s STN EN ISO 8504-3; Vykonáva sa v prípade
rekonštrukcií a opráv malého rozsahu a ďalej v miestach, kde nie je možné použiť otryskávanie (nedostatok priestoru, zlý
prístup, hygienické dôvody, atp.); Na povrch pripravený ručným resp. mechanizovaným čistením možno použiť iba izolačné
popr. náterové systémy, ktoré sú tzv. povrchovo tolerantné a nevyžadujú otryskaný povrch.
Povrch musí byť dôkladne očistený na stupeň čistoty St 2 podľa STN EN ISO 8501-1, resp. Veľmi dôkladne očistený na stupeň
čistoty St 3 podľa STN EN ISO 8501-1. Stupeň čistoty povrchu sa odvíja najmä od použitého izolačného systému, od
požadovanej životnosti protikorózneho povlaku a v poslednej rade tiež podľa technických možností čistenia.
Kovový povrch musí byť pred aplikáciou protikorózneho systému dostatočne vysušený.
Požiadavky pri aplikácii všetkých druhov izolačných povlakov
Požiadavky na technológie prípravy povrchu, kde bude aplikovaný izolačný povlak sú dané druhom izolačného materiálu a
predovšetkým výrobcom príslušného izolačného materiálu. Požiadavky výrobcu príslušného izolačného materiálu sa musia
bezpodmienečne dodržať!




Pred aplikáciou izolačného povlaku musí byť povrch izolovaného kovu riadne očistený a pripravený podľa
požiadaviek uvedených v odseku Požiadavky na prípravu oceľového povrchu pred aplikáciou pasívne PKO.
Izolovať bez zvláštnych opatrení sa smie len pri priaznivých klimatických podmienkach, tj. Pri teplotách > 5 ° C,
nesmie byť hmla, snežiť, pršať a nesmie fúkať vietor.
Izolačné materiály musia byť až do doby ich aplikácie prechovávané vo vykurovaných priestoroch (napr.
Vykurovaných montážnych vozoch). Pritom izolačné materiály nesmú byť dlhodobo skladované pri teplotách okolia
<15 ° C.
Povrch potrubia sa musí dôkladne vysušiť a predhriať. U izolácií aplikovaných za studena sa odporúča teplota 40 ° C.
Táto požiadavka platí aj pri izolovaní potrubí pri teplotách okolia> 5 ° C.
Gawaplast Slovakia, s.r.o., Záruby 1, 831 01 Bratislava
Prevádzka: Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel./Fax: 00421-(0)2-4564 95 25 / 00421-(0)2-4564 95 77
e-mail: [email protected]
®
POLYKEN 980-25, 955-15
P r o t i k o r ó z n a
o c h r a n a
Postup izolovania páskovým systémom POLYKEN 980-25, 955-15

Pripraviť povrh na stupeň čistoty St3 podľa STN EN ISO
8501-1.

Očistiť zaistený úsek potrubia od hrdze, prachu, mastnoty a
vlhkosti. Na odmastenie použiť beztuká rozpúšťadlá
(denaturovaný lieh, acetón, technický benzín). Zahriať
horákom na teplotu okolo 40 ° C. Pozor pred nanesením
Primeru teplota nesmie byť vyššia ako 40 ° C.

Naniesť POLYKEN Primer 1027. Hrúbka vrstvy podkladu
od 50 do 75 mikrónov (0,05 - 0,075mm). Nechať zaschnúť
do polosuchého stavu (povrch ešte lepí, ale pri dotyku
nešpiní prsty). Pre izoláciu POLYKEN používajte Primer
iba tejto firmy!

Pásku 980-25 začneme navíjať špirálovito s 50% prekrytím,
s presahom cca 100mm na pôvodnú izoláciu ručne, alebo
navíjačkou OWR-2. Pásku pokladať s predpätím. Pri
správnom predpätí sa šírka pásky zmenší o 1 až 2%. Prvý
a posledný závit ovinu vykonať so 100% prekrytím.

Pásku 955-15 začneme navíjať špirálovito s 50% prekrytím, s presahom cca 150mm na pôvodnú izolaciu. Pásku klásť
s predpätím. Pri správnom predpätí sa šírka pásky zmenší o 1 až 2%. Prvý a posledný závit ovinu vykonať so 100%
prekrytím.

Povlak je nutné položiť čo najrýchlejšie po dosiahnutí polosuchého stavu POLYKEN Primer 1027. Nevystavovať
nanesený povlak dlhodobému pôsobeniu slnečných lúčov.
Gawaplast Slovakia, s.r.o., Záruby 1, 831 01 Bratislava
Prevádzka: Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel./Fax: 00421-(0)2-4564 95 25 / 00421-(0)2-4564 95 77
e-mail: [email protected]
Download

POLYKEN 980-25, 955-15 - Gawaplast Slovakia, sro