11-12 | 2012
ZVÁR ANIE
odborný časopis so zameraním na zváranie a príbuzné technológie | ročník 61
SVAŘOVÁNÍ
ISSN 0044-5525
Náročné technologické aplikácie vo VÚZ – PI SR
ZVÁRANIE TITÁNU
Z VÁ R A N I E - SVA Ř OVÁN Í | 1 / 2 0 0 8
a
Vzdelávanie a certifikácia personálu
vo VÚZ – PI SR
Divízia vzdelávania zabezpečuje:
Kurzy vyššieho zváračského personálu
Kurzy zvárania a spájkovania kovov
Kurzy zvárania plastov
Kurzy nedeštruktívneho skúšania
Certifikačný orgán pre certifikáciu
personálu zabezpečuje:
Certifikáciu personálu v oblasti zvárania
Certifikáciu personálu pre nedeštruktívne zváranie
Autorizovaný národný orgán – ANB zabezpečuje:
Kvalifikáciu personálu v oblasti zvárania
Osvedčovanie vzdelávacích miest – ATB
Vydávanie európskych diplomov EWF
Vydávanie medzinárodných diplomov IIW
Vydávanie európskych certifikátov
Račianska 71, 832 59 Bratislava 3
tel.: +421/2/49 246 279/546
fax: +421/2/49 246 276/335
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.vuz.sk
VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVÁRAČSKÝ
PRIEMYSELNÝ INŠTITÚT SR
Vás pozýva
QD;,,,URþQtNNRQIHUHQFLH
KVALITA VO ZVÁRANÍ 2013
+RWHO7LWULV2GERUiU7DWUDQVNi/RPQLFD
FD
24. – 26. 4. 2013
Témy prednášok konferencie sú:
návrh, výroba, opravy a renovácie zváraných výrobkov,
NYDOLWDYR]YiUDQtDEH]SHþQRVĢSUL]YiUDQt
vzdelávanie, skúšanie a certifikácia personálu vo zváraní a NDT,
]YiUDQLHYDXWRPRELORYRPDFKHPLFNRPSULHP\VOHåHOH]QLþQHMGRSUDYHSO\QiUHQVWYHDHQHUJHWLNH
LQRYDWtYQHPHWyG\YR]YiUDQtDVSiMNRYDQt
nové normy vo zváraní a skúšaní,
zváranie plastov, nové metódy, zariadenia a polotovary.
Termín
Termíny:
Ter
r
prihlásenie
pri
ihlás e pr
prednášky
ednáškyy naa konferenciu:
nfe
fere
re
odovzdanie
odo
do
ovzd e textu
tex
x príspevku
xtu
p pev
prís
evk
k do zborníka:
zb
zaslanie
zas
slani prihlášky
rihláášky
á
na konferenciu:
kon
n enciu
úhrada
úh
hrrada poplatku
pla
lattku za
z k
konferenciu:
onfee ciu:
15. 2. 2013
31. 3. 2013
22. 4. 2013
22. 4. 2013
2UJDQL]DþQtJDUDQWL
,QJ0iULD7DWDURYi
tel.: 02/49 246 279,
mobil: 0915 990 787,
fax: 02/49 246 276,
e-mail: [email protected]
,QJ%HiWD0DFKRYi
tel.: 02/49 246 670,
mobil: 0905 665 843,
fax: 02/49 246 276,
e-mail: [email protected]
O B SAH
■ ODB ORNÉ ČLÁNKY
245 Vlastnosti a predikce životnosti svarových spojů trubek z
žárupevných ocelí | ZDENĚK KUBOŇ
252 Nové trendy v aplikaci vysokolegovaných litých materiálů ve
Škoda Power s.r.o. | EVA FOLKOVÁ – STANISLAVA
HURNÍKOVÁ – PAVEL HRÁNEK
257 Použitie argónu pre laserové zváranie prístrihov rôznych hrúbok
a preplátovaných pozinkovaných plechov zdrojmi YAG a CO2 |
CHRISTHOPE BERTEZ – MIROSLAV MUCHA
■ NOVÉ NORMY
265 Nové normy STN, informácie TNI, zmeny a opravy noriem,
vydané, oznámené a zrušené normy v septembri až decembri
2012 z oblasti zvárania a príbuzných procesov, NDT a
konštrukcií | REDAKCIA
■ NOVÉ KNIHY
262 Mosty na území Slovenska | KATARÍNA TIBENSKÁ
261 Technische Mechanik – Engineering Mechanics | IVAN BALÁŽ
263 Design of Cold-formed Steel Structures | IVAN BALÁŽ
264 Stahlbau-Kalender 2012, Eurocode 3 – základná norma, mosty
| IVAN BALÁŽ
■ PREDSTAVUJEME ZVÁRAČSKÉ ČASOPISY
266 Obsah časopisu Schweissen und Schneiden 2011 | REDAKCIA
■ AKCIE
269 Veletrh FOR WELD 2013 – místo pro prezentaci technologických
novinek
243 Pozvánka na XIII. ročník konferencie Kvalita vo zváraní 2013
■ INFORMÁCIE CERTIFIKAČNÝCH ORGÁNOV
270 VÚZ – PI SR otvoril nový kontaktný bod Poradenského a
inovačného centra pre oblasť projektovania zváraných
konštrukcií | VIERA HORNIGOVÁ
272 Zoznam osôb kvalifikovaných a certifikovaných vo zváraní vo
VÚZ – PI SR za rok 2012 | VIERA HORNIGOVÁ
278 Zoznam osôb certifikovaných vo VÚZ – PI SR v nedeštruktívnom
skúšaní v súlade s normou STN EN 473, resp. STN EN ISO
9712 v roku 2012 | DANA BARINOVÁ
282 Zoznam osôb certifikovaných vo VÚZ – PI SR v súlade s STN
EN 473 resp. STN EN ISO 9712 a v zmysle Smernice 97/23/EC
pre tlakové zariadenia (PED) v roku 2012 | DANA BARINOVÁ
286 Zoznam certifikátov vydaných AO SKTC-115, NO 1297 a AO
SK07 pri VÚZ – PI SR v roku 2012 | MILAN AUJESKY
■ OB SAH 61. ROČNÍKA ČASOPISU – ROK 2012
287 Zoznam článkov
290 Abecedný zoznam autorov
244
11-12/2012
61. ročník
Odborný časopis so zameraním na
zváranie, spájkovanie, lepenie, rezanie,
striekanie, materiálové inžinierstvo
a tepelné spracovanie, mechanické
a nedeštruktívne skúšanie materiálov
a zvarkov, zabezpečenie kvality,
hygieny a bezpečnosti práce.
Odborné články sú recenzované.
Periodicita 6 dvojčísel ročne.
Evid. č. MK SR EV. 203/08
Vydáva
Výskumný ústav zváračský
Priemyselný inštitút SR
člen medzinárodných organizácií
International Institute
of Welding (IIW)
a European Federation
for Welding, Joining
and Cutting (EWF)
Generálny riaditeľ: Ing. Peter Klamo
Šéfredaktor: Ing. Tibor Zajíc
Redakčná rada:
Predseda: prof. Ing. Pavol Juhás, DrSc.
Podpredseda:
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Členovia: Ing. Jiří Brynda, Ing. Pavel Flégl,
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD., Ing. Ivan Horňák,
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, PhD., doc. Ing. Július
Hudák, PhD., prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.,
doc. Ing. Karol Kálna, DrSc., Ing. Július
Krajčovič, Dr. Ing. Zdeněk Kuboň,
doc. Ing. Vladimír Magula, PhD., doc. Ing. Harold
Mäsiar, PhD., Ing. Ľuboš Mráz, PhD.,
Ing. Miroslav Mucha, PhD., doc. Ing. Jozef
Pecha, PhD., Ing. Pavol Radič, doc. Ing. Pavol
Sejč, PhD., Dr. Ing. František Simančík,
Ing. Tomáš Žáček, PhD.
Preklad: Mgr. Margita Zatřepálková
Adresa a kontakty na vydavateľa a redakciu:
Výskumný ústav zváračský
Priemyselný inštitút SR
redakcia časopisu ZVÁRANIE-SVAŘOVÁNÍ
Račianska 71, 832 59 Bratislava 3
tel.: +421/(0)2/49 246 514, 49 246 300,
fax: +421/(0)2/49 246 296
e-mail: [email protected]
http://www.vuz.sk
IČO: 36 065 722
Grafická príprava:
TYPOCON, s. r. o., Bratislava
tel./fax: +421/(0)2/44 45 71 61
Tlač: FIDAT, s. r. o., Bratislava
tel./fax: +421/(0)2/45 258 463
Distribúcia: VÚZ – PI SR, RIKA
a Slovenská pošta, a. s.
Objednávky časopisu
prijíma VÚZ – PI SR, každá pošta
a doručovatelia Slovenskej pošty.
Objednávky do zahraničia vybavuje
VÚZ – PI SR; Slovenská pošta, a. s.,
Stredisko predplatného tlače,
Uzbecká 4, P.O.BOX 164, 820 14 Bratislava 214,
e-mail: [email protected];
do ČR aj RIKA (Popradská 55,
821 06 Bratislava 214) a VÚZ – PI SR.
Cena dvojčísla: 4 €
pre zahraničie: 4,20 € bez DPH, 5 € s DPH
Toto dvojčíslo vyšlo vo februári 2013
© VÚZ – PI SR, Bratislava 2013
VÁRANI E-SVAŘOVÁNÍ
| 1/ 2 0 0 8
ZaZobsahovú
správnosť inzercie
zodpovedá jej objednávateľ
O D B O R N É Č L Á NKY
Vlastnosti a predikce životnosti svarových
spojů trubek z žárupevných ocelí
Proper ties and prediction of ser vice life of welded joints in t ubes
f rom creep resistant steels
ZDENĚK KUBOŇ
Dr. Ing. Z. Kuboň, Materiálový a metalurgický výzkum, s.r.o., Ostrava, Česká republika
Typy porušování svarových spojů  Pokles žárupevnosti v oblasti svarového spoje  Hodnocení dlouhodobé
žárupevnosti a pevnostního součinitele svaru SRF  Vybrané charakteristiky hodnocených svarů kotlových trubek
a výsledky vyhodnocení dlouhodobých mezí pevnosti při tečení a pevnostního součinitele svaru SRF
Failure types of welded joints are outlined. The decrease of creep resistance in the welded joint region was
studied. The long-term creep resistance and the strength reduction factor SRF were evaluated. The selected
characteristics of evaluated welds in boiler tubes and the results of evaluation of long-term creep strength as
well as strength reduction factor SRF of weld were given.
1 TYPY PORUŠOVÁNÍ SVAROVÝCH SPOJŮ
davných svařovacích materiálů se svarový kov uplatňuje
jako nejslabší lokalita spoje pouze při creepové exploataci austenitických žárupevných ocelí [10, 11]. V průběhu dlouhodobého provozního nasazení kotlových trubek
z běžných typů uhlíkových, nízkolegovaných i martenzitických chromových ocelí jsou vytvářeny vhodné podmínky pro vznik kritické lokality spoje s nízkou žárupevností
a poměrně vysokou creepovou plasticitou (porušení IV.
typu), v podstatně menším rozsahu pak porušením ve
svarovém kovu nebo v hrubozrnném přehřátém pásmu
s vysokou žárupevností a nízkou plasticitou, tj. creepové
poškození I. resp. III. typu, jak jsou znázorněna na obr. 1
[10 – 16].
Způsob creepového poškozování IV. typu je typický pro
obvodové svary trubek tlakových systémů parních kotlů,
Provozní životnost trubkových systémů parních kotlů je potenciálně závislá na uplatnění kritických míst konstrukce
v průběhu dlouhodobé exploatace. Nejčastějšími kritickými lokalitami pro vznik creepového porušení jsou pak svarové spoje. Představy o svaru jako kritické lokalitě a jejím
dopadu na funkční spolehlivost trubkového systému kotle
procházely v minulosti poměrně složitým vývojem. Značné úsilí bylo nejprve soustředěno k maximální dosažitelné shodě žárupevnosti kotlové trubky a příslušného svarového kovu. Uvedené tendence byly motivovány obavami
z uplatnění svarového kovu jako nejslabšího článku spoje
z hlediska dlouhodobé žárupevnosti.
Na základě rozboru výsledků dlouhodobých creepových
zkoušek však bylo možno konstatovat, že v porovnání se
základními materiály se svarové kovy sice vyznačují určitým poklesem mezí pevnosti při tečení, avšak samotná
vysoká žárupevnost svarového kovu pro dosažení požadované identické úrovně žárupevnosti základního materiálu a svarového spoje nepostačuje, protože v podmínkách dostatečně dlouhodobé creepové expozice nejsou
splněny předpoklady pro výlučné uplatnění svarových
kovů jako nejslabších článků svarového spoje, a tedy není
účelné dále zvyšovat žárupevnost svarového kovu, pokud se kritická lokalita spoje nachází v tepelně ovlivněné
oblasti nebo dokonce v oblasti svařováním neovlivněného základního materiálu [6 – 9].
Postupně se však ukázalo, že při optimální volbě pří-
Obr. 1 Schéma jednotlivých oblastí tepelně ovlivněné zóny [44]
Fig. 1 Diagram of single regions of the heat affected zone [44]
Tmax jednotlivých oblastí TOO (°C) – Tmax of single regions of the HAZ (°C),
Zvarový kov – Weld metal, Hrubozrnná TOO – Coarse-grained HAZ,
Jemnozrnná TOO – Fine-grained HAZ, TOO medzi Ac1 – Ac3 – HAZ
between Ac1 – Ac3, Prehriaty ZM – Overheated PM, Neovplyvnený ZM –
Unaffected PM
Současné tendence prodlužování provozní životnosti trubkových systémů parních kotlů jsou provázeny
také nárůstem požadavků na dlouhodobé žárupevné vlastnosti použitých konstrukčních materiálů a jejich efektivnější využití v průběhu provozní exploatace. V souvislosti s tím
logicky také výrazně vzrůstá pravděpodobnost uplatnění svarových spojů kotlových trubek jako lokalit, které budou předurčovat funkční spolehlivost a poruchovost celého
trubkového systému kotle. Tato skutečnost je dále významně podpořena tím, že se vyrábějí nové typy kotlů pracujících s ultrapřehřátou parou (tzv. USC kotle), u kterých se
používají nové typy nízkolegovaných, chromových modifikovaných i austenitických ocelí [1 – 5].
>
Z VÁ R A N I E - SVA Ř OVÁN Í | 1 1 -1 2 /2 0 1 2
245
Vlastnosti a predikce životnosti svarových spojů trubek z žárupevných ocelí
namáhaných vnitřním přetlakem páry v superpozici s významnou složkou axiální tahové napjatosti, indukované
od přídavného zatížení tahového (ohybového) typu [12 –
16]. Z mikrostrukturního hlediska se jedná o porušení v interkritickém pásmu tepelně ovlivněné oblasti při rozhraní
se základním materiálem, tj. v pásmu vysoce popuštěné
a částečně retransformované struktury. Jedná se o úzce
lokalizované pásmo s nízkou úrovní žárupevnosti a zvýšenou creepovou plasticitou, vznikající při tepelném ovlivnění materiálu trubky v průběhu svařování. V této oblasti dochází jednak k lokálnímu poklesu precipitačního zpevnění
následkem hrubnutí částic disperzní fáze, např. V4C3 nebo
(Nb,V)(C,N), tak ke zjemnění zrna v pásmu částečně austenitizované struktury. Je tedy zřejmé, že porušování IV. typu
lze očekávat i u svarů kotlových trubek z ocelí bez významného nebo dlouhodobě účinného precipitačního zpevnění
za zvýšených teplot.
Relativně „měkká“ zóna IV. typu se po převážnou část
creepové životnosti deformuje nezávisle na oboustranně
přilehlých žárupevnějších lokalitách trubky bez vynuceného deformačního chování, tzv. constraintu. Při akumulaci
deformace a kontinuálním vzniku kavit před čelem rostoucí trhliny dochází v této zóně ke vzniku víceosé napjatosti.
Pro iniciaci a rozvoj creepového porušení má tedy stěžejní význam kombinace víceosého (ekvivalentního von Misesova nebo tzv. hlavního fazetového) napětí a současně
i maximálního hlavního napětí, ovlivňující jak aktivitu pokluzů po hranicích zrn, tak procesy kavitačního poškození a růst magistrální trhliny [17 – 20]. K iniciaci poškození obvykle dochází na úrovni první podpovrchové vrstvy
svarového spoje, rozvoj porušení je pak podmíněn výraznou lokální akumulací plastické deformace, nukleací, růstem a vzájemným propojováním kavit na hranicích zrn a
v poslední fázi pak šířením magistrální trhliny. Závažným
problémem je obtížná detekovatelnost uvedeného typu
poškození, neboť po více než 80 % z doby do lomu není
poškození na povrchu trubky identifikovatelné a pouze
v závěrečné fázi se projeví rychlým růstem magistrální trhliny, spojeným s nebezpečím náhlého creepového lomu.
Pravděpodobnost výskytu uvedeného typu porušení prokazatelně vzrůstá po překročení doby provozu zhruba
5,104 h, což je patrné zejména u kotlových trubek z nízkolegovaných CrMoV ocelí, disperzně zpevněných částicemi
karbidu vanadu [10, 12, 16, 21, 22].
Získané poznatky o mechanismu přednostního vyčerpání životnosti svarů v trubkových systémech parních kotlů byly využity při návrhu optimálního způsobu laboratorního testování obvodových svarových spojů, který by
umožnil uplatnění kritické (nejslabší) lokality spoje z hlediska dlouhodobé žárupevnosti a při kvantifikaci rozdílu
mezi žárupevností svaru a kotlové trubky také restrikci dovoleného napětí ve stěně trubky. Creepové zkoušky trubek při dvojosém namáhání vnitřním přetlakem jako jedna z navrhovaných možností zkoušení, však často vedou
k přednostnímu porušování svarových spojů účinkem
tangenciálního napětí v oblasti svařováním neovlivněného základního materiálu [23, 24]. Z koncepčního hlediska je však zřejmé, že při vhodně zvolených zkušebních
podmínkách se mechanismus porušení IV. typu poměrně
snadno realizuje také v případech creepových zkoušek
svarových spojů, prováděných metodikou jednoosého tahového zatížení ve směru kolmém na osu svaru (cross
weld creep rupture test). Za těchto podmínek, tj. při simulaci plného axiálního tahového zatížení obvodového spoje, je tento mechanismus creepového poškozování charakteristický např. pro kotlové trubky z nízkolegovaných
ocelí typu 0,5Cr-0.5Mo-0,3V precipitačně zpevněné disperzí částic karbidu vanadu, pro bezvanadové oceli typu
0,3Mo, 1Cr-0,5Mo nebo 2,25Cr-1Mo, ale také i pro moder-
246
ní typy žárupevných ocelí používaných při výstavbě USC
bloků (P91, P92, T23, T24).
V praxi je tak u kotlových trubek z Cr-Mo-V ocelí zatížených vnitřním přetlakem páry mechanismus porušení IV.
typu dominantní u bezdefektních obvodových svarů, vyrobených správným technologickým postupem, bez vad
a za použití doporučených režimů žíhání svařenců. Rozvoj tohoto porušení může být výrazně usnadněn lokálním
působením přídavných tahových napětí ve směru kolmém k ose svaru, tj. v axiálním směru trubky. Identický
způsob porušení se uplatňuje při creepových zkouškách
svarových spojů, prováděných s jednoosým tahovým zatížením, kolmým na svarový spoj.
Pokud k relaxaci přídavných tahových napětí dochází v oblasti svaru s nevyhovující creepovou plasticitou, je
tento proces provázen creepovým porušováním III. typu.
Typickým příkladem je přehřáté pásmo tepelně ovlivněné oblasti s hrubozrnnou bainitickou strukturou u nízkolegovaných Cr-Mo-V ocelí, které se stává kritickou lokalitou svaru především při nedodržení optimálního režimu
žíhání, které má za následek sekundární vytvrzení v průběhu provozní expozice při teplotách v oblasti creepového
namáhání. Nevyhovující lomová houževnatost přehřátého
pásma je pak příčinou poměrně snadného šíření creepové trhliny a zkrácení životnosti v důsledku překročení mezní creepové deformace (obr. 3). Toto porušování může
usnadnit pokles kohezní pevnosti primárních austenitických zrn (např. při znečištění nízkolegované oceli škodlivými prvky s povrchově aktivním účinkem) a také přítomnost technologických defektů v oblasti hranice ztavení.
Při posouzení, do jaké míry je existencí oslabené lokality svarového spoje a soustředěním creepového porušení
právě do této oblasti ovlivněna životnost svarových spojů, se používají faktory, které vyjadřují kvantitativní pokles
meze pevnosti při tečení svaru vůči odpovídajícímu základnímu materiálu a poměrné zkrácení jeho creepové životnosti v porovnání se svařováním neovlivněným základním materiálem [11, 13, 25 – 28]
2 METODIKA VYJÁDŘENÍ POKLESU
ŽÁRUPEVNOSTI SVAROVÉHO SPOJE
Jedním ze způsobů jak posoudit vliv svařování na pokles
žárupevnosti v oblasti svarového spoje je zavedení a také
správná interpretace přídavného restrikčního součinitele
svarového spoje Wr. Úroveň tohoto součinitele musí realisticky vyjádřit míru ovlivnění žárupevnosti trubkového
systému kotle v důsledku přítomnosti svarových spojů,
což lze následně uplatnit pro stanovení výpočtové tloušťky stěny kotlových trubek Sv:
Sv 
p  Di
 2 D  p  Wr
(1)
kde p je výpočtový přetlak páry
Di – vnitřní průměr trubky

D – dovolené napětí při výpočtové teplotě stěny trubky, T.
Samotný restrikční koeficient Wr je pak jak teplotně, tak
i časově závislý a dosahuje maximálně hodnoty 1:
Wr  Wrmax  f T , tr   1
(2)
kde tr je doba do lomu (creepová životnost)
Wrmax – maximální realistická hodnota koeficientu Wr,
definovaná pro plně zatížený spoj aplikovaným napětím , působícím kolmo na osu svaru.
Odhad maximální hodnoty restrikčního součinitele Wrmax
je založen na provedení creepových zkoušek při jednooZ VÁRANI E-SVAŘOVÁNÍ | 11-12/ 2 0 1 2
O D B O R N É Č L Á NKY
sém tahu, aplikovaném ve směru kolmém na svar, umožňující kvantitativní vyhodnocení mezí pevnosti při tečení
a kritické (lomové) lokality svaru v závislosti na teplotě T
a době do lomu tr. Nejpřesnějším způsobem jak určit maximální hodnoty restrikčního součinitele Wrmax je souběžné provádění dlouhodobých creepových zkoušek v jednoosém tahu, a to jak u hodnoceného svarového spoje,
tak u základního materiálu, použitého pro jeho vlastní přípravu. Jedná se tedy o přímé vyhodnocení pevnostního
součinitele svaru v oblasti creepu: SRF (tzv. strength reduction factor [11]), vyjadřujícího míru poklesu žárupevnosti svarového spoje v porovnání se svařováním neovlivněným základním materiálem, tj. poměr mezí pevnosti při
tečení svaru RmT (W) a základního materiálu RmT (BM), definovaný vztahem
Wrmax  SRF 
RmT W 
 f T , tr   1
RmT  BM 
(3)
Zásadní význam pevnostního součinitele SRF je podtržen skutečností, že z experimentálně ověřené teplotně-napěťové citlivosti doby do lomu můžeme pro konstantní
aplikované napětí  a teplotu T odhadnout rovněž rozsah
zkrácení creepové životnosti v lokalitě svarového spoje při porovnání se svařováním neovlivněným základním
materiálem, tzv. lifetime reduction factor LRF [11]:
LRF 
tr W 
 f  , T   1, resp. f  trBM , T   1 (4)
tr  BM 
Při aplikaci navržené metodiky dlouhodobých creepových
zkoušek v jednoosém tahu, kolmém na svarový spoj, má
však zásadní význam také volba rozměrů zkušebních tyčí.
Jedná se zejména o minimální velikost příčného průřezu,
kterou je nutno určit s ohledem na šířku nejslabší lokality
spoje z hlediska jeho dlouhodobé pevnosti při tečení. Pokles šířky tohoto pásma (x) nebo vzrůst průměru zkušební
tyče (d) mohou vést při redistribuci napětí v průběhu creepové expozice, k poklesu maximální napjatosti a tím i k prodloužení doby do lomu [29]. Zkušební tyče s obvodovým
svarovým spojem jsou v průběhu laboratorních creepových
zkoušek v jednoosém tahu porušovány identickým způsobem jako při provozním zatížení vnitřním přetlakem páry tehdy, pokud d/x > 2 [29 – 31]. Například u zkušebních tyčí
kruhového průřezu s průměrem větším než 3 mm, odebraných z teplosměnných trubek s tloušťkou stěny od zhruba
4,5 mm, bude tato podmínka splněna při šířce kritické loka-
lity svaru do 1,5 mm, což je hodnota, již lze bezproblémově
zajistit svařováním trubek z nízkolegovaných žárupevných
ocelí s kontrolovaným tepelným příkonem a minimalizovanou šířkou tepelně ovlivněné oblasti svaru.
3 VYHODNOCENÍ SOUČINITELE SRF
OBVODOVÝCH SVAROVÝCH SPOJŮ
VYBRANÝCH TYPŮ ŽÁRUPEVNÝCH OCELÍ
Výběr žárupevných ocelí pro příklady hodnocení dlouhodobé žárupevnosti a pevnostního součinitele svaru SRF
byl zaměřen na hlavní typy kotlových trubek, dlouhodobě používaných v zařízeních české a slovenské tepelné
energetiky. Sortimentní skladba hodnocených žárupevných materiálů proto zahrnuje obvyklé jakosti kotlových
trubek, určených pro parovodní potrubí, sběrné komory
a teplosměnné plochy parních kotlů. Jedná se o:
– žárupevnou ocel s přísadou molybdenu 15 020.1, aplikovanou ve stavu po normalizačním žíhání,
– nízkolegované Cr-Mo žárupevné oceli s odstupňovanými obsahy molybdenu a chromu typu 1%Cr-0,5%Mo
(15 121.5) a 2,25%Cr-1%Mo (15 313.5),
– nízkolegovanou Cr-Mo-V ocel typu 0,5%Cr-0,5%Mo
-0.3%V (15 128.5),
– modifikovanou chromovou ocel typu X10CrMoVNb9-1
(P91).
Detailní informace o typech a základních vlastnostech
kotlových trubek ve výchozím stavu, technologii svařování včetně specifikace přídavného materiálu a režimu žíhání po svaření, dosažených mechanických vlastnostech
svarových spojů a metodice zkoušení vyhodnocení parametrů dlouhodobé žárupevnosti byly uvedeny v dřívějších pracích, zaměřených na svarové spoje trubek z ocelí
15 020.1 [26], 15 121.5 [25, 50], 15 313.5 [25, 33, 34], 15
128.5 [7, 25, 27, 33, 34], 17 341.4 [25, 35, 36] a P91 [34].
Jedná se o obvodové svary kotlových trubek (tab. 1), provedené technologiemi:
– TIG v běžné ruční nebo automatizované orbitální verzi,
– ručního obloukového svařování obalenou elektrodou,
– odporového odtavovacího svařování.
Dlouhodobé creepové zkoušky do lomu byly u všech
hodnocených obvodových svarových spojů i u použitých
kotlových trubek provedeny na tyčích kruhového průřezu o průměru 3,2 až 10 mm (v závislosti na tloušťce stěny
trubky), zatížených v jednoosém tahu ve směru kolmém
na svarový spoj.
Tab. 1 Výsledky posouzení žárupevnosti a creepového pevnostního součinitele SRF svarových spojů kotlových trubek
Tab. 1 Results of assessment of creep resistance and creep strength reduction factor SRF of welded joints in boiler tubes
Základní materiál
Parent material
Rozměr trubky
Jakost trubky
Tube size
Tube grade
(mm)
Technologie svařování
Welding technology
Přídavný svařovací
Způsob svařování
materiál
Welding method
Welding consumable
Union + Mo
141
ø 0,8 mm
OK Autrod
141
13.12 ø 0,8 mm
Carbofil CrMo2
141
ø 0,8 mm
15 020.1
ø 51/5
15 121.5
ø 38/4
15 313.5
ø 38/4,5
15 313.5
ø 320/20
111
ø 2,5 – 4 mm
15 128.5
ø 38/5
141
ø 0,8 mm
P91
ø 324/32
111
Fox 9CMV
ø 0,8 mm
OK 76.28
C-321
Rm (MPa)
SRF (–)
Teplota
Temperature
(°C)
10 4 h
10 5 h
10 4 h
10 5 h
500
525
525
550
550
575
550
575
600
550
575
575
600
625
650
500
525
140
86
100
74
94
69
49
120
80
113
83
60
42
82
34
63
36
62
43
61
41
27
65
40
81
58
40
37
0,84
0,78
0,99
0,98
1,00
0,96
0,94
0,91
0,86
0,92
0,76
0,82
0,77
0,73
0,63
0,77
0,71
0,86
0,80
0,93
0,89
0,95
0,92
0,87
0,75
0,65
0,72
0,68
0,64
0,60
Poznámka / Note:
111 – ruční obloukové svařování obalenou elektrodou – manual arc welding with coated electrode
141 – svařování technologií TIG – TIG welding technology
Z VÁ R A N I E - SVA Ř OVÁN Í | 1 1 -1 2 /2 0 1 2
247
Vlastnosti a predikce životnosti svarových spojů trubek z žárupevných ocelí
Obr. 2 Graf teplotně-časové závislosti hodnoty faktoru SRF
a výsledky creepových zkoušek základního materiálu
a svarového spoje – ocel 15 121.5, trubka ø 38 x 4 mm
Fig. 2 Chart of temperature-time dependence of SRF value and
results of creep tests of parent material and welded joint –
15 121.5 steel, tube ø 38 x 4 mm
ZM SVAR SRF – PM WELD SRF
Obr. 3 Graf teplotně-časové závislosti hodnoty faktoru SRF a výsledky creepových
zkoušek základního materiálu a svarového spoje – ocel 15 313.5, trubka ø 38x4,5 mm
(graf je doplněn o doporučené hodnoty faktoru SRF podle ASME Code Case 47-32 [38])
Fig. 3 Chart of temperature-time dependence of SRF value and creep tests of parent
material and welded joint – 15 313.5 steel, tube ø 38x4.5 mm (the chart is supplemented
by recommended values of SRF factor in compliance with ASME Code Case 47-32 [38])
SVAR ZM ASME – WELD PM ASME
Obr. 4 Graf teplotně-časové závislosti hodnoty faktoru SRF pro ocel P91, trubka ø 324 x 32 mm
Fig. 4 Chart of temperature-time dependence of SRF value for P91 steel, tube ø 324 x 32 mm
Pro matematicko-statistické zpracování výsledků creepových zkoušek a výpočet mezí pevnosti při tečení byl
zvolen popis teplotně-napěťové závislosti doby do lomu
podle Seifertova parametrického vztahu [84], vyjadřujícího aplikované napětí nebo mez pevnosti při tečení jako
kvadratickou funkci teplotně-napěťového parametru P =
[T(C+log tr).10 -4] ve tvaru:
log RmT  A0  A1 P  A2 P 2
kde RmT je mez pevnosti při tečení (MPa),
T – absolutní teplota (K),
248
(5)
tr – doba do lomu (h)
C – optimalizovaná konstanta
A0, A1,A 2 – konstanty.
Toutéž metodou byl také prováděn výpočet pevnostního
součinitele svarového spoje SRF jako poměr mezí pevnosti
při tečení svaru RmT (W) a použité kotlové trubky RmT (BM)
podle vztahu (3), a to včetně vyhodnocení jeho závislosti
na době a teplotě creepové expozice. Dále tento přístup
zahrnoval také specifikaci kritických lokalit svarových spojů s přednostním porušováním při creepové expozici, a to
v závislosti na teplotě, době do lomu, chemickém složení použitých základních materiálů a technologii svařování.
Z VÁRANI E-SVAŘOVÁNÍ | 11-12/ 2 0 1 2
O D B O R N É Č L Á NKY
Obr. 6 Porušení zkušební
tyče svaru z oceli 15
313.5 po creepu při
575°C/60MPa/26382h
a) makrolept tyče
v osovém řezu
b) creepové poškození
v interkritické oblasti
TOZ na straně protilehlé
k lomu
Fig. 6 Failure of test bar
of weld in 15 313.5 steel
after creep at
575°C/60MPa/26382h
a) macroetch of bar in axial cross-section
b) creep failure in the intercritical region of the HAZ on opposite side to
fracture
Obr. 5 Graf teplotně-časové závislosti hodnoty faktoru SRF a výsledky
creepových zkoušek základního materiálu a svarového spoje – ocel 15
128.5, trubka ø 38 x 5 mm
Fig. 5 Chart of temperature – time dependence of SRF value and results of
creep tests of parent material and welded joint – 15 128.5 steel, tube
ø 38 x 5 mm
ZM SVAR – PM WELD
Vybrané charakteristiky hodnocených svarů kotlových
trubek spolu s výsledky vyhodnocení dlouhodobých
mezí pevnosti při tečení a pevnostního součinitele svaru
SRF jsou souhrnně uvedeny v tab. 1. Příklady vyhodnocení dlouhodobé žárupevnosti vybraných svarových spojů
a odpovídajících základních materiálů, tj. svařováním neovlivněných kotlových trubek, jsou pak ve formě grafu závislosti doby do lomu na aplikovaném napětí a zkušební
teplotě a teplotně-časové závislosti creepového pevnostního součinitele SRF uvedeny na obr. 2 – 5 zvlášť pro vybrané a pro zařízení čs. energetiky technicky významné
materiály a jejich svarové spoje.
U Cr-Mo ocelí vede vzrůst obsahů molybdenu a případně i chromu nejen ke zvýšení žárupevnosti, ale souběžně
také i hodnot SRF, dosahujících nejvyšší úrovně u svarových spojů (obr. 2 a 3). V případě nízkolegované Cr-Mo-V oceli pak bez ohledu na aplikovanou technologii svařování dochází sice k prokazatelnému zvýšení žárupevnosti
svarových spojů, avšak při porovnání s Cr-Mo ocelemi
také k poklesu hodnot pevnostního součinitele SRF – obr.
5. V porovnání s nízkolegovanými žárupevnými ocelemi
je vyšší žárupevnost svarů trubek jakosti P91 provázena
poklesem hodnot SRF, a to zhruba na úroveň SRF = 0,7,
resp. 0,6 pro 600 až 650 °C, což je v dobrém souladu s výsledky zjištěnými Etiennem a Heeringsem (SRF = 0,7 pro
600 – 650 °C) [11].
Společným rysem a typickým znakem kotlových trubek
z nízkolegovaných Cr-Mo a Cr-Mo-V ocelí i modifikované
chromové oceli P91 je přednostní uplatnění interkritického pásma tepelně ovlivněné oblasti jakožto nejslabšího
článku spoje při testování jeho dlouhodobé žárupevnosti (obr. 6 – 8). Tato skutečnost se ve většině případů
projevuje jednak výraznějším poklesem napěťové citlivosti doby do lomu a hodnot meze pevnosti při tečení
svarového spoje v porovnání se svařováním neovlivněnou
kotlovou trubkou (a tento trend se prohlubuje s rostouZ VÁ R A N I E - SVA Ř OVÁN Í | 1 1 -1 2 /2 0 1 2
Obr. 7 Způsob porušení zkušební tyče svaru z oceli 15 128.5 po creepové
expozici při 550°C/80MPa/34229h
a) makrolept tyče v osovém řezu
b) creepové poškození v interkritické oblasti TOZ na straně protilehlé k lomu
Fig. 7 Failure mode of test bar of weld in 15 128.5 steel after creep
exposure at 550°C/80MPa/34229h
a) macroetch of bar in axial cross-section
b) creep failure in the intercritical region of the HAZ on opposite side to
fracture
cí teplotou a dobou do lomu), jednak klesajícím trendem
teplotně-časové závislosti pevnostního součinitele svarového spoje SRF, a to ve většině případů již v oblasti dob
do lomu nad 103 h.
249
Vlastnosti a predikce životnosti svarových spojů trubek z žárupevných ocelí
Obr. 8 Porušení zkušební tyče svaru z oceli P91 po creepu při
575°C/90MPa/9329h
a) makrolept tyče v osovém řezu
b) creepové poškození v interkritické oblasti TOZ na straně protilehlé k lomu
Fig. 8 Failure of test bar of weld in P91 steel after creep at
575°C/90MPa/9329h
a) macroetch of bar in axial cross-section
b) creep failure in the intercritical region of the HAZ on opposite side to fracture
Na základě metalografického pozorování tedy můžeme
konstatovat, že způsob creepového porušování těchto
svarů při zvolené metodice creepových zkoušek je zcela srovnatelný s obvyklým mechanismem poškozování
a následného vyčerpání provozní životnosti obvodových
svarových spojů v trubkových systémech parních kotlů, tj.
mechanismem porušování IV. typu. Tato skutečnost tak
potvrzuje vhodnost zvoleného přístupu k testování žárupevnosti předmětných svarů, neboť při průměrech zkušebních tyčí d > 3.2 mm a šířce interkritického pásma
tepelně ovlivněné oblasti x < 1 mm je poměrně spolehlivě splněna požadovaná geometrická podmínka d/x > 2.
Na druhé straně je však zřejmé, že k dodržení této podmínky přispělo i praktické provedení obvodových svarů
kotlových trubek s optimální volbou přídavného materiálu
a minimalizovanou šířkou tepelně ovlivněné oblasti.
Dosažené výsledky (tab. 1) ukazují na poměrně značné
rozdíly mezi jednotlivými typy svarů, projevující se nejen
v úrovních dlouhodobých mezí pevnosti při tečení, nýbrž
i v teplotních závislostech hodnot SRF. Pochopitelně je
největší pozornost upřena na trubky z jakosti 15 128.5,
a to zejména s přihlédnutím k rozsahu jejich tradiční aplikace v trubkových systémech našich parních kotlů i skutečnosti, že většina z nich se v současné době nachází
na konci své projektové životnosti. Z tohoto pohledu se
především jedná o trubky s významným přídavným tahovým zatížením ve směru kolmém k ose svaru, ať už v důsledku vlastní hmotnosti trubkového svazku nebo přídavného ohybového namáhání, dále o trubky, u nichž nebyla
provedena restrikce dovoleného namáhání při výpočtu
tloušťky stěny trubky (tj. při aplikaci Wr = SRF = 1) a také
na trubky s nízkou úrovní žárupevnosti základního materiálu již ve výchozím stavu, odpovídající např. snížené metalurgické kvalitě materiálu trubek nebo neadekvátním režimům finálního tepelného zpracování. Značně rizikovou
skupinou pak jsou také svarové spoje, u kterých došlo
k jejich nekvalitnímu provedení, ať už aplikací nevhodného přídavného materiálu, tepelného příkonu při svařování nebo nevhodným režimem následného žíhání svařen-
250
ců. Všechny výše uvedené rizikové faktory jsou pak dále
významně umocněny dlouhodobou exploatací v oblasti
vyšších teplot, tj. nad zhruba 560 °C.
Při současném uplatnění a superpozici výše zmíněných
rizikových faktorů tak lze očekávat, že svarový spoj kotlových trubek nejen jakosti 15 128.5 se v průběhu dlouhodobého pracovního zatížení s největší pravděpodobností
stane kritickým článkem trubkového systému, náchylného k porušování IV. typu, zvyšující se frekvenci poruch
s netěsnostmi a uplatňujícímu se jako indikátor počátku
neekonomické provozní exploatace. Obdobné aspekty
budou typické také pro dlouhodobou provozní expozici
kotlových trubek z oceli P91. Příznivá úroveň žárupevnosti této oceli je důsledkem účinného precipitačního zpevnění jemnými částicemi disperzní fáze nitridu vanadu VN
a karbonitridu niobu Nb (C,N). Účinkem tepelného cyklu
při svařování této oceli dochází v pásmu částečné překrystalizace (interkritického přežíhání) k nedokonalému
rozpouštění částic disperzního precipitátu v reaustenitizovaném podílu struktury a k následné fázové transformaci vzniklého austenitu na martenzit se sníženými obsahy uhlíku, dusíku, vanadu a niobu. Tyto procesy spolu
s dalším hrubnutím nerozpuštěného precipitátu a vysokým popuštěním původního netransformovaného martenzitu se projeví citelným poklesem precipitačního zpevnění a dlouhodobé žárupevnosti v této kritické lokalitě
spoje, výrazně náchylné k vyčerpání creepové životnosti
mechanismem IV. typu [11, 39 – 43].
ZÁVĚR
Při odhadu životnosti trubkových systémů energetických
zařízení lze uplatnit metodiku přímého ověření žárupevnosti kotlových trubek a jejich svarových spojů, přičemž
je nutno vycházet z těchto postulátů a předpokladů:
– svarový spoj je limitujícím článkem systému z hlediska jeho provozní životnosti, a to díky uplatnění kritické lokality – interkritické části tepelně ovlivněné oblasti
s minimální žárupevností,
– tato nejslabší lokalita a její dopad na přednostní porušování svarů může být kvantitativně vyhodnocen metodikou creepových zkoušek s jednoosým tahovým
zatížením, orientovaném ve směru kolmém na osu svarového spoje,
– pro tyto účely je nutno respektovat také požadavky na
velikost zkušebních tyčí, přičemž jejich charakteristický rozměr (např. průměr tyče kruhového průřezu) musí
být nejméně dvojnásobkem šířky kritické (nejslabší) lokality. Pouze za tohoto předpokladu lze dosáhnout identického způsobu porušení zkušebních tyčí při
creepových zkouškách a porušování kotlových trubek
při vyčerpání provozní životnosti v reálných pracovních
podmínkách,
– pokles žárupevnosti v lokalitě svarového spoje můžeme při této příležitosti vyjádřit pevnostním součinitelem svaru SRF, vypočteným pro konstantní dobu do
lomu podle vztahu (3),
– při posuzování zbytkové životnosti provozně exponovaných trubkových systémů se svarovými spoji bude
(díky předchozímu uplatnění degradačních procesů
a jejich vlivu na pokles odolnosti proti poškozování IV.
typu) reálně dosažitelná úroveň pevnostního součinitele svaru nižší v porovnání s původními hodnotami
SRF ve výchozím stavu.
CONCLUSIONS
In prediction of service life of tubular systems of power
equipment the method of direct creep resistance verificaZ VÁRANI E-SVAŘOVÁNÍ | 11-12/ 2 0 1 2
O D B O R N É Č L Á NKY
tion of boiler tubes and their welded joints can be applied
whereas it is necessary to stem from these postulates and
assumptions:
– welded joint is the limiting member of the system from
the viewpoint of its service life, namely owing to the effect of the critical locality – intercritical part of the heat
affected zone with minimum creep resistance,
– this weakest locality and its impact on preferential failure of welds can be quantitatively evaluated by the
method of cross weld creep rupture tests, oriented in
normal direction to the welded joint axis,
– for these purposes it is also necessary to respect the
requirements laid on test bar size whereas their characteristic dimension (e.g. diameter of bar with circular
cross section) must be at least the double of the width
of the critical (weakest) locality. Only under this condition the identical failure mode of test bars at creep tests
and the failure of boiler tubes at depletion of the service
life in real operating conditions can be achieved,
– creep resistance decrease in the welded joint locality
can be on this occasion expressed by the strength reduction factor SRF calculated for the constant time to
fracture according to the equation (3),
– in the assessment of the residual life of operationally
exposed tubular systems with welded joints (owing to
the previous application of degradation processes and
their effect on the decrease of resistance against failure
of IV type) a lower strength factor level of weld will be
really achievable in comparison to the original SRF values in the initial condition.
Literatura
[1] Fukuda, M. et al.: 5th International Conference on Advances in
Materials Technology for Fossil Power Plants, Marco Island,
USA, EPRI, 2007, paper 1-5
[2] Blum R. – Vanstonem, R. W.: Materials for Advanced Power
Engineering 2006, Proceedings of the 8th Liege Konference,
2006, s. 41
[3] R. Viswanathan, R. – Purgert, R. – Rao, U.: Proceedings of the
2nd Regional Conference on Energy Technology Towards
a Clean Environment, Phuket, Thailand, February 2003
[4] Abson, D. J. – Rothwell, J. S. – Cane, B. J.: Advances in welded
creep resistant 9-12%Cr steels. In Advances in materials
technology for fossil power plants. Proceedings of the Fifth
International Conference, Marco Island, Florida, USA, 2007,
s. 790
[5] Useda, A. – Okada, H. – Semba, H. – Igarashi, M.: Long-term
creep properties and microstructure of Super304H, TP347HFG
and HR3C for advanced USC boilers. In Advances in materials
technology for fossil power plants. Proceedings of the Fifth
International Conference, Marco Island, Florida, USA, 2007,
s. 185
[6] Sobotka, J.: K problematice výběru vhodného přídavného
materiálu pro svařování kotlových trubek z oceli typu
0,5Cr-0,5Mo-0,3V, Zváranie-Svařování, 45, 1996, č. 2, s. 25
[7] Sobotka, J. – Trejtnar, J. – Plíhal, A.: Nízkolegované CrMoV
žárupevné oceli a přídavné materiály pro jejich svařování,
Zváranie-Svařování, 47, 1998, č. 11, s. 285
[8] Sobotka, J.: K volbě vhodného prídavného materiálu pro
svařování austenitické žárupevné oceli typu AlSI 316H,
Zváranie-Svařování, 45, 1996, č. 9, s. 197
[9] Maile, K. – Theofel, H.: Schweissen und Schneiden, 45, 1993,
s. 609
[10] Price, T. – Williams, J. A.: Influence of Welding on Creep
Properties of Steels. In: Recent Advances in Creep and Fracture
of Engineering Materials and Structures. Pineridge Press, ed.
B. Wilshire, 1982, s. 265
[11] Etienne, C. F. – Heerings, J. H.: Steel Research, 65, 1994, s. 187
[12] Kimmins, S. T. – Coleman, M. C. – Smith, D. J.: An overview of
creep failure associated with heat affected zone of ferritic
weldments. In: Creep and Fracture of Engineering. Materials
and Structures, The Institute of Metals (Eds. B. Wislhire –
R. W. Evans), 1993, s. 681
[13] Brett, S. J.: In service cracking mechanism in steam pipework
systems. In: Integrity of High-Temperature Welds, The Institute
of Mechanical Engineers, London 1998, s. 3
[14] Budden, P. J.: Int. J. Pres. Ves. and Piping, 75, 1998, s. 508
Z VÁ R A N I E - SVA Ř OVÁN Í | 1 1 -1 2 /2 0 1 2
[15] Hyde, T. H. – Sun, W. – Williams, J. A.: Mater. at High Temper.,
16, 1999, s. 117
[16] Coleman, M. C. – Parker, D. J.: Int. J. Pres. Ves. and Piping, 50,
1992, s. 243
[17] Fujibayashi, S. – Endo, T.: ISIJ International, 42, 2002, s. 1309
[18] Albert, S. K., aj.: Int. Pres. Ves. and Piping, 80, 2003, s. 405
[19] Smith, D. J. – Walker, N. S. – Kimmins, S. T.: Int. J. Pres. Ves.
and Piping, 80, 2003, s. 617
[20] Tabuchi, M. aj.: Int. J. Pres. Ves. and Piping, 78, 2001, s. 779
[21] Tu, S. T. – Wu, R. – Sandström, R.: Int. J. Pres. Ves. and Piping,
58, 1994, s. 345
[22] Parker, J. D. – Parsons, A. W. J.: Int. J. Pres. Ves. and Piping,
63, 1995, s. 45
[23] Bielak, O.: Pevnost při tečení trubek, namáhaných vnitřním
přetlakem. In: Chování svarových spojů při provozních
podmínkách energetických zařízení, SVÚM Praha, 1969, s. 136
[24] Doležal, J. aj.: Žiaropevné vlastnosti zvarových spojov
z pohľadu skúšobnej metodiky, Zváranie, 33, 1984, č. 5, s. 140
[25] Sobotka, J. – Kuboň, Z. – Lukáš, J.: Creepové vlastnosti
svarových spojů. Projektová konsorcia – Vývoj metodik,
technologií a zařízení pro hodnocení stavu a rozsahu poškození
teplosměnných ploch, průběžná zpráva, 2002
[26] Sobotka, J. – Theimel, K.: Vliv molybdenu na žárupevnost
svarových spojů kotlových trubek z uhlíkové žárupevné oceli,
Zváranie-Svařování, 49, 2000, č. 4, s. 75
[27] Sobotka, J. – Janeček, M. – Theimel, K.: Vliv tepelného příkonu
při svařování technologií TIG na žárupevnost svarových spojů
trubek z oceli 0,5Cr0,5Mo0,3V, Zváranie-Svařování, 50, 2001,
č. 3-4, s. 51
[28] Tu, S. T. – Sandström, R.: Int. J. Pres. Ves. and Piping, 58, 1994,
s. 335
[29] Storesund, J. – Tu, S. T.: Int. J. Pres. Ves. and Piping, 62, 1995,
s. 179
[30] Williams, J. A.: Eng. Mater. and Techn., 104, 1982, s. 36
[31] Parker, J. D. – Stratford, G. C.: Int. J. Pres. Ves. and Piping, 65,
1996, s. 136
[32] Sobotka, J. – Koman, P. – Thiemel, K.: Dlouhodobá žárupevnost
svarového spoje kotlových trubek z nízkolegované oceli typu
1Cr-0,5Mo, Zváranie-Svařování, 50, 2001, č. 7-8, s. 151
[33] Sobotka, J. – Thiemel, K. – Bobek, J.: Posouzení vlivu vanadu
na žárupevnost svarových spojů kotlových trubek
z nízkolegovaných CrMoV ocelí, Zváranie-Svařování, 48, 1999,
č. 8, s. 173
[34] Sobotka, J. – Kuboň, Z.: K problematice hodnocení
žárupevnosti svarových spojů ve vztahu k dimenzaci a predikci
životnosti trubkových systémů parních kotlů, II. Aplikace na
vybrané typy žárupevných ocelí, Kotle a kotelní zařízení 2003,
Ed. M. Ecler, Brno, 2003, s. 78
[35] Sobotka, J. aj.: Creep Strength and Stress Reduction Factor of
Welds in Boiler Tubes of Type 316H Steel. In: Central European
and World Connection Power Industry Forum, ed. R. Kozlowski,
Krakow 1995, s. 184
[36] Sobotka, J. – Lipa, M. – Bobek, J.: Dlouhodobá žárupevnost
a creepový pevnostní součinitel svarů kotlových trubek
z austenitické CrNiMo oceli, Zváranie-Svařování, 52, 2003,
č. 7-8, s. 137
[37] Seifert, W.: Statistische Kenngrössen aus der Ausvertung von
Zeitstandversuchen. In: Warmfeste metallische Werkstoffe,
Zittau, Kammer der Technik, 1987, s. 129
[38] ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Code Case N-47-32:
Class 1 Components in Elevated Temperature Service, 1998
[39] Seliger, P. – Schinkel, H.: Creep-rupture strength of welded
joints made of X10CrMoVNb9-1 (P91), Welding and Cutting, 54,
2002, s. 194
[40] van Wortel, J. aj.: Application of Modified 9% Cromium Steel in
Power Generation Components, ECSC Information Day,
Düsseldorf, listopad 1992
[41] Eggeler, G. aj.: Int. J. Press. Ves. and Piping, 60, 1994, s. 237
[42] Kojima, T. – Hayashi, K.: ISIJ International, 35, 1995, s. 1284
[43] Cerjak, H.: Effect of welding on the properties of advanced
9-12%Cr steels. In: Creep Resistant Metallic Materials, Proc. 9th
Int. symposium, Ed. J. Purmenský, Hradec n. M., 1996, s. 313
[44] Brziak, P. – Holý, A. – Bernasovský, P.: Trhliny IV druhu
v zvarových spojoch feritických žiarupevných ocelí, Sb.
Kotle a energetická zařízení 2007, Brno [CDROM]
<
Poděkování
Tato práce vznikla při řešení projektu č. CZ.1.05/2.1.00/01.0040 „Regionální
materiálově technologické výzkumné centrum“, v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, financovaného ze strukturálních fondů EU
a ze státního rozpočtu ČR. Rovněž v ní byly použity výsledky získané při realizaci projektu FT-TA3/042 „Výzkum a vývoj komponent moderního elektrárenského bloku 660 MW s nadkritickými parametry“ řešeného v rámci programu
TANDEM.
251
Nové trendy v aplikaci vysokolegovaných
litých materiálů ve Škoda Power s.r.o.
New trends in application of high-alloyed cast materials
in Škoda Power Ltd.
E VA FOLKOVÁ – STA N I SL AVA H U R N Í KOVÁ – PAV E L H R Á N E K
E. Folková – S. Hurníková – P. Hránek, ŠKODA POWER s.r.o., Plzeň, Česká republika
Článek popisuje postup osvojovacích prací zaměřených na ověření technologie svařování materiálu CB2
(G-X13CrMoCoVNbN 10 11) a kombinace materiálů CB2 + P92  Svaření zkušebních spojů tvaru desek z
materiálu CB2 bylo provedeno metodou 111 a svaření zkušebních spojů tvaru kroužků bylo provedeno v kořeni
svaru metodou 141 (TIG) a ve výplni svaru metodou 111 (Elektroda)  Vyhovující hodnocení svarů bylo použito
pro kvalifikaci postupu svařování dle ČSN EN ISO 15614-1
The paper describes the procedure of acquisition operations focused on the verification of welding
technology of CB2 (G-X13CrMoCoVNbN 10 11) material and combination of CB2 + P92 materials. Welding
of plate-shaped test joints from CB2 material was carried out by 111 method and welding of ring-shaped
test joints was performed in weld root by 141 (TIG) method and weld filling with 111 method (electrode).
The satisfactory evaluation of welds was used for qualification of welding procedure in compliance with
ČSN EN ISO 15614-1 standard.
Praktické nasazení oceli CB2
na svařované díly energetických zařízení pro provozní teploty 600 – 620 °C např. odlitků ventilových komor, turbinových těles
a k nim přivařených nástavců (mezikusů) vyžaduje především zvládnutí technologie svařování, tepelného
zpracování svarových spojů a z hlediska dlouhodobé životnosti i ověření žárupevných vlastností svarových
spojů, které výrobci ocelí běžně neuvádí.
Cílem bylo získání praktických zkušeností a jejich následné využití při
svařování a tepelném zpracování
odlitků ventilových komor a turbinových těles z materiálu G-X13CrMoCoVNbN 10 11 (dále jen CB2)
a svařování kombinace CB2 s tvářeným materiálem X10CrWMoVNb
9-2 (dále jen P92) včetně zpracování svařovacích postupů WPS ověřených zkouškami WPQR v souladu
>
s požadavky evropského standardu
ČSN EN ISO 15614-1.
Lze konstatovat, že plánovaný rozsah zkoušek byl časově a svými náklady velice náročný. Článek obsahuje dosažené výsledky, z nichž
jsou některé hodnoceny jako nevyhovující, ze svařování lité oceli CB2
a svařované kombinace oceli CB2
s P92.
1 ROZSAH VYDANÝCH
ZKUŠEBNÍCH SPOJŮ
Pro ověření technologie svařování, tepelného zpracování a zkoušky
WPQR z materiálu CB2 a kombinace CB2 s P92 byly navrženy a vydány zkušební spoje uvedené v tab. 1.
Pro zkoušky byly použity desky
o tloušťce 50 mm z materiálu CB2
a silnostěnné kroužky o rozměru KR
310 x 60 m z materiálu CB2 a P92.
Desky a kroužky z lité oceli CB2 byly
dodány firmou SAFAS a kroužky
tvářené oceli firmou FORGITAL.
Pro svařování homogenních zkušebních spojů z materiálu CB2 byly
vybrány přídavné materiály označené Thermanit MTS 5 Co 1 pro svařování metodou 111 a Thermanit MTS
616 pro svařování metodou 141.
Pro svařování kombinace materiálu CB2 s P92 byly zvoleny přídavné
materiály označené Thermanit MTS
616 pro obě metody svařování 111
a 141.
Charakteristiky základních materiálů
a přídavných svařovacích materiálů
uvádí tab. 2, 3, 4 a 5.
Aplikovaný režim tepelného zpracování:
• Materiál CB2: 1100 – 1110 °C-ohřev 50 °C/h, výdrž 6 h/vzduch
+ 750 – 760 °C-ohřev 45 °C/h, výdrž 8,5 h/pec,
• Materiál P92: 1040/5 h/vzduch +
780 °C/6 h/vzduch.
Tab. 1 Přehled vydaných zkušebních spojů
Tab. 1 A review of published test joints
Poloha svařování
Welding position
PC / 1x
PF / 2x
PC / 1x
PF / 2x
PC / 2x
PF / 2x
PC / 2x
252
Materiál / Material
CB2
CB2
CB2
CB2
CB2
CB2 + P92
CB2 + P92
Metoda svařování
Welding method
111
111
111
141 + 111
141 + 111
141 + 111
141 + 111
Přídavný materiál / Filler metal
Thermanit MTS 5 CO 1
Thermanit MTS 5 CO 1
Thermanit MTS 5 CO 1
Thermanit MTS 616 + Thermanit MTS 5 CO 1
Thermanit MTS 616 + Thermanit MTS 5 CO 1
Thermanit MTS 616 + Thermanit MTS 616
Thermanit MTS 616 + Thermanit MTS 616
Z VÁRANI E-SVAŘOVÁNÍ | 11-12/ 2 0 1 2
O D B O R N É Č L Á NKY
Tab. 2 Předpis a skutečné chemické složení dodaných základních materiálů CB2 a P92 pro zkoušky
Tab. 2 Directive and real chemical composition of delivered parent materials CB2 and P92 for tests
Obsah prvků (hm. %) / Content of elements (wt%)
Materiál
Material
C
Mn
Si
S
P
Cr
Mo
Ni
CB2
Předpis
CB2
Directive
0,12
0,14
0,80
1,00
0,20
0,30
max.
0,007
max.
0,010
9.0
10,0
1,40
1,60
max.
0,30
CB2 složení
CB2 composition
P50x200x600
0,115
0,80
0,56
0,001
0,017
9,07
1,45
0,15
CB2
KR320x70x-200
0,110
0,82
0,40
0,01
0,015
9,05
1,40
0,14
P92
Předpis
P92
Directive
0,07
0,13
0,30
0,60
max.
0,50
max.
0,010
max.
0,020
8,50
9,50
0,30
0,60
max.
0,40
V
Al
Nb
N
Co
W
Ti
B
CB2
Předpis
CB2
Directive
0,18
0,22
0,010
0,020
0,050
0,070
0,015
0,030
0,90
1,10
–
max.
0,005
0,008
0,015
CB2 složení
CB2 composition
P50x200x600
0,200
0,013
0,059
0,017
0,97
–
0,004
0,008
CB2
KR320x70-200
0,185
0,009
0,051
0,016
1,008
–
0,005
0,008
P92
Předpis
P92
Directive
0,150
0,250
max
0,040
0,040
0,090
0,040
0,070
–
1,50
2,00
–
0,001
0,006
P92
KR320x70-200
0,220
0,004
0,060
0,038
–
1,55
–
0,002
Materiál / Material
Tab. 3 Předpis a skutečné mechanické hodnoty dodaných základních materiálů CB2 a P92 pro zkoušky
Tab. 3 Directive and real mechanical values of delivered parent materials CB2 and P92 for tests
Materiál
Material
Rm
(MPa)
Rp0,2
(MPa)
A5
(%)
Z
(%)
KV
(J)
CB2
Předpis
CB2
Directive
650 – 750
min.
500
min.
17
min.
40
min.
27
Skutečné / Real
P50x200x600
749
586
20,2
61,6
42, 45, 39
Skutečné / Real
KR320x60-200
670
480
24,0
59,0
54, 48, 54
620 – 850
min.
440
min. 19 (l)
min. 17 (t)
min.
45
min. 68 (l)
min. 41 (t)
724
580
21,5
61,0
114, 129, 99
P92
Předpis
P92
Directive
2 OVĚŘENÍ TEPELNÉHO
ZPRACOVÁNÍ
Skutečné / Real
KR320x60-200
3 SVAŘOVÁNÍ ZKUŠEBNÍCH
SPOJŮ PRO WPQR
Svarové plochy byly připraveny třískovým opracováním s tvarem úkosu
„W“. Před svařováním byla provede-
Tab. 4 Typické chemické složení svarového kovu použitých přídavných svařovacích materiálů
Tab. 4 Typical chemical composition of weld metal of used filler metals
Přídavný svař. materiál
Filler metal
Za účelem optimalizace tepelného
zpracování materiálu CB2 po svaření byl připraven a svařen v poloze PC metodou 111 elektrodami
Thermanit MTS 5 Co 1 jeden zkušební spoj. Tento spoj byl po provedení NDT zkoušek rozdělen na
tři části a každá část vyžíhána různým režimem (742 °C/8h/ochlazování do 400 °C pec/vzduch; 753 °C/8h/
ochlazování do 400 °C pec/vzduch;
755 °C/10h/ochlazování do 400 °C
pec/vzduch) a následně podrobena
stejnému rozsahu zkoušek. Základní mechanické zkoušky byly doplněny metalografickým hodnocením
makrostruktury a mikrostruktury.
U všech tří vyříznutých částí byla
prokázána vyhovující celistvost svarů odpovídající stupni jakosti „B“ dle
ČSN EN ISO 5817. Rozborem mikrostruktur svarového kovu, tepelně
ovlivněné oblasti i základního materiálu bylo zjištěno, že je mikrostruktura tvořena popuštěným martenzitem.
Zkouškami byl prokázán výrazný
vliv výše žíhací teploty a prodlevy
po svaření na mechanické vlastnosti základního materiálu. Aby nedošlo k výraznému poklesu pevnostních hodnot základního materiálu je
nutné volit teplotu žíhání po svaření min. o 10 °C nižší, než je jeho popouštěcí teplota před svařováním.
Vyhovujících mechanických hodnot
a tvrdostí bylo dosaženo u výše citovaných dvou režimů tepelného zpracování. U režimu 742 °C/8h/ochlazování do 400 °C pec/vzduch byla
podkročena předepsaná mez kluzu
Rp0,2 o 17 – 40 MPa a naměřen nejvyšší pokles Rm o 41 – 48 MPa.
Obsah prvků (hm. %) / Content of elements (wt%)
C
Mn
Si
Cr
Mo
Ni
V
Co
W
Nb
N
B
Obalená elektroda
Thermanit MTS 5 Co1
Coated electrode
Thermanit MTS 5 Co1
0,12
0,50
0,20
9,20
1,50
0,80
0,20,
1,10
–
0,05
0,03
0,003
Svař drát pro metodu 141
Thermanit MTS 616
Welding wire for 141 method
Thermanit MTS 616
0,10
0,45
0,38
8,80
0,40
0,60
0,20
–
1,60
0,06
0,04
–
Obalená elektroda
Thermanit MTS 616
Coated electrode
Thermanit MTS 616
0,11
0,60
0,20
8,80
0,50
0,70
0,20
–
1,60
0,05
0,05
–
Z VÁ R A N I E - SVA Ř OVÁN Í | 1 1 -1 2 /2 0 1 2
253
Nové trendy v aplikaci vysokolegovaných litých materiálů ve Škoda Power s.r.o.
Tab. 5 Typické mechanické hodnoty čistého svarového kovu použitých přídavných svařovacích
materiálů
Tab. 5 Typical mechanical values of pure weld metal of used filler metals
Přídavný svař. materiál
Filler metal
Obalená elektroda
Thermanit MTS 5 Co 1
(žíhaný 740°C/10 h)
Coated electrode
Thermanit MTS 5 Co 1
(annealed at 740°C/10 h)
Mechanické vlastnosti při teplotě 20 °C
Mechanical properties at 20°C temperature
Rm (MPa)
Rp0,2 (MPa)
A5 (%)
KV (J)
min.
720
min.
560
min.
15
min.
27
Svařovací drát
Thermanit MTS 616
(žíhaný 760°C/ 2 h)
Welding wire
Thermanit MTS 616
(annealed at 760°C/ 2 h)
min.
720
min.
560
min.
15
min.
41
Obalená elektroda
Thermanit MTS 616
(žíhaný 760°C/ 2 h)
Coated electrode
Thermanit MTS 616
(annealed at 760°C/ 2 h)
min.
720
min.
560
min.
15
min.
41
na magnetická zkouška svarových
ploch. Zkušební spoje ve tvaru
kroužků byly ustaveny na mezeru 3
až 4 mm pomocí válečků. Zkušební spoje ve tvaru desek byly ustaveny bez mezery a to z důvodů, že nebyla k dispozici elektroda o průměru
2,5 mm pro svařování kořenové housenky.
Před svařováním byly zkušební
spoje předehřáty na teplotu 200 –
250 °C elektroodporovým ohřevem
s připojenými termočlánky k zapisovači. Kromě měření teploty předehřevu termočlánky byla teplota předehřevu a mezihousenková teplota
kontrolována teploměrnými křídami.
Při svařování kořenové housenky
a dalších dvou vrstev byla u některých spojů použita vnitřní plynová
ochrana argonem. U každého typu
zkušebního spoje bylo svařeno po
jednom spoji v poloze PC a PF.
Po dokončení svařování byl aplikován dohřev cca 2 hodiny na teplotě
220 – 250 °C s následným ochlazováním v izolačním zábalu na teplotu dílny. Po ověření vnitřní celistvosti
svarových spojů UT zkouškou následovalo jejich tepelné zpracování.
3.1 Zkušební spoje z materiálu
CB2
Svaření zkušebních spojů z materiálu CB2 (desky) bylo provedeno
metodou 111 elektrodami Thermanit MTS 5 Co 1 a u spojů (kroužky) kombinací metod 141 + 111,
přičemž pro metodu 141 byl použit
svařovací drát Thermanit MTS 616
a pro metodu 111 elektrody Thermanit MTS 5 Co 1. U zkušebních spojů (desek) byl svar ze strany kořene
vydrážkován broušením a podložen
metodou 111.
Obr. 1 Přehledový snímek makrostruktury svarového spoje na příčném
řezu
Fig. 1 A review photograph of welded joint macrostructure in crosssection
254
3.2 Zkušební spoje z materiálu
CB2 + P92
Svaření zkušebních spojů z materiálu CB2 + P92 (kruhy) bylo provedeno kombinací metod 141 + 111,
přičemž pro metodu 141 byl použit
svařovací drát Thermanit MTS 616
a pro metodu 111 elektrody Thermanit MTS 616.
3.3 Tepelné zpracování
zkušebních spojů
Režim žíhání u svařených spojů
z materiálu CB2 byl zvolen na základě dosažených výsledků mechanických hodnot a tvrdostí v předcházejícím experimentu (viz. kapitola 2)
a s ohledem na výchozí stav mechanických hodnot dodaných vzorků.
Režim žíhání u svařené kombinace materiálů CB2 + P92 byl zvolen
s ohledem na popouštěcí teplotu
obou polotovarů.
Všechny zkušební spoje byly po
svaření tepelně zpracovány v elektrické peci.
3.4 Předepsané zkoušky dle
ČSN EN ISO 15614-1
Všechny svařené zkušební spoje byly podrobeny předepsaným
nedestruktivním a mechanickým
zkouškám v ČSN EN ISO 15614-1.
Všechny svarové spoje vyhověly klasifikačnímu stupni B podle ČSN EN
ISO 5817 u VT kontroly, stupni 1 podle ČSN EN ISO 23278 u MT zkoušky a UZ hodnocení vnitřní celistvosti
podle ČSN EN ISO 11666 st. 1.
Dosažené výsledky z nedestruktivních, mechanických a metalografických zkoušek provedených na
spojích CB2+CB2/PC a CB2+P92/
Obr. 2 Defekty jevící se jako drobné objemové necelistvosti až trhlinky
nacházející se zhruba v oblasti TOO oceli CB2
Fig. 2 Defects appearing as fine voluminous inhomogeneities up to
fissures present roughly in HAZ region of CB2 steel
Z VÁRANI E-SVAŘOVÁNÍ | 11-12/ 2 0 1 2
O D B O R N É Č L Á NKY
PC vyhověly předepsaným požadavkům v ČSN EN ISO
15614-1 pro kvalifikaci postupu svařování. Na základě
vyhovujících výsledků budou inspekčním orgánem TÜV
SÜD Czech s.r.o. vystaveny inspekční certifikáty WPQR
pro schválení postupu svařování WPS.
Ostatní zkušební spoje nesplňovaly předepsané poža-
Obr. 3 Vady lokalizovány výhradně v TOO převážně soustředěny do
mezidendritických prostorů
Fig. 3 Defects localised exclusively in the HAZ prevailingly concentrated
into interdendritic regions
Obr. 4 Částice -feritu nacházející se v jemnozrnné části TOO s poněkud
netypickým tvarem i útvary volného feritu
Fig. 4 Particles of -ferrite present in the fine-grained part of the HAZ with
slightly untypical shape and unbound ferrite constituent
davky dle ČSN EN ISO 15614-1 pro kvalifikaci postupu
svařování.
4 ROZBOR NEVYHOVUJÍCÍHO SVAROVÉHO
SPOJE
Při kontrole makrostruktury heterogenního svarového
spoje P92 a CB2 byl zjištěn lokalizovaný výskyt drobných necelistvostí v oblasti tepelně ovlivněné zóny
(TOO) na straně oceli CB2. Svar byl svařen v poloze PC
metodou 141 + 111 přídavným svařovacím materiálem
Thermanit MTS 616.
Přehledový snímek makrostruktury svarového spoje na
příčném řezu je na obr. 1. Po vyříznutí a rozlomení vzorku se defekty jeví jako drobné objemové necelistvosti až trhlinky, které se nacházejí zhruba v oblasti TOO
oceli CB2 (obr. 2). Po naleptání vzorku bylo patrné, že
vady jsou opravdu lokalizovány výhradně v TOO a jsou
převážně soustředěny do mezidendritických prostorů
(obr. 3).
Mikrostruktura základního materiálu CB2 v TOO je tvořena popuštěným martenzitem. V jemnozrnné části TOO
se nacházejí částice -feritu s poněkud netypickým tvarem (obr. 4) i útvary volného feritu. Vyskytují se v ní
i hrubší karbidické částice (obr. 5).
Dále byl sledován makrovzhled lomové plochy rozlomeného vzorku, kde se daly rozlišit lesklé plošky lišící se
od okolního matně se jevícího lomu, které se zřejmě ztotožňují s nalezenými vadami. Tyto plošky vytvářejí více
méně propojené systémy; některé z nich jsou vyznačeny. Plošky jsou většinou úzké o šířce 100 – 300 μm, jsou
však dlouhé až několik málo milimetrů. Povrch těchto
plošek má většinou charakter povrchu volně utuhlého
kovu s patrnými zbytky dendritické stavby. Na těchto
površích se téměř nevyskytovaly vměstky. Lokálně byly
dendrity původních dutin propojeny úzkými můstky, které se při rozlamování vzorku porušily. Méně často byly
v místě vad pozorovány fasety interkrystalického porušení. K lomu mohlo docházet již při tuhnutí odlitku, případně i během ochlazování po svařování, avšak je možné, že částečně i při rozlamování vzorku.
Z provedených rozborů lomové plochy a metalografického výbrusu v místě výskytu vad zjištěných při sledování makrostruktury svarového spoje P92 + CB2 je možné konstatovat, že se vady nacházejí pouze v jedné části
(výškového rozpětí) TOO materiálu CB2 svarového spoje. Jsou soustředěny převážně do mezidendritických
prostorů. Jsou tvořeny soustavami dutin až několik stovek mikrometrů dlouhých. Tyto vady typu mezidendritických ředin existovaly již v materiálu použitém pro výrobu svarového spoje. Procesem svařování se působením
napěťových cyklů při změnách teploty patrně zvýraznily
a částečně zřejmě došlo ke zvětšení jejich rozměrů vad
interkrystalickým štěpením.
5 ROZBOR VYHOVUJÍCÍCH SVAROVÝCH SPOJŮ
Obr. 5 Hrubší karbidické částice vyskytující se v jemnozrnné části TOO
Fig. 5 Coarser carbidic particles present in the fine-grained part of the HAZ
Z VÁ R A N I E - SVA Ř OVÁN Í | 1 1 -1 2 /2 0 1 2
V roce 2011 byly ve ŠKODA POWER s.r.o. úspěšně svařeny a kvalifikační zkouškou potvrzeny dva následně
uvedené spoje:
• CB2+CB2/PC, který kvalifikoval možnost opravovat
vady na odlitcích z materiálu CB2, ale zároveň kvalifikoval tupé svary na deskách v poloze PC a svařování trubek o průměru větším než 500 mm dle článku
8.3.2.2 dle ČSN EN ISO 15614-1. Již v roce 2012 bude
příslušná WPS použita na simulovaných vadách na
zakoupeném odlitku z materiálu CB2.
255
Nové trendy v aplikaci vysokolegovaných litých materiálů ve Škoda Power s.r.o.
• CB2+P92/PC, který kvalifikoval
konstrukční svary pro heterogenní spoje CB2 + P92 svařované
v poloze PC pro tloušťky materiálů tupých svarů 30 – 120 mm
a průměry větší nežli 155 mm.
Dále pak zkušební spoj kvalifikuje přípoje odboček s úhlem odbočky  60° dle článku 8.3.2.3
dle ČSN EN ISO 15614-1. Nejvýznamnější aplikace tohoto spoje
budou konstrukční svary u ventilových komor s mezikusy.
ZÁVĚR
Přes výše uvedené úspěšné kvalifikační zkoušky nebyl plánovaný
rozsah úspěšně dokončen. Některé svarové spoje, zejména svařované v montážní poloze PF, měly buď
vady nevyhovující předepsaným
NDT kontrolám anebo byl problém
v ohybových zkouškách či ve sledované makrostruktuře. Značná pozornost byla a je dosud věnována
základnímu materiálu CB2. Pro dokončení plánovaných kvalifikačních
zkoušek svařenců a dále zkoušek
dynamických a creepových bude
třeba nakoupit nový experimentální
materiál na základě velmi přísných
specifikovaných požadavků.
to buy a new experimental
material based on very strict
specified requirements.
<
Poznámka
Tento příspěvek vznikl na základě podpory MPO
při řešení projektu TIP FRTI2/080.
Článok recenzoval:
Ing. Tibor Zajíc, VÚZ – PI SR, Bratislava
CONCLUSIONS
Despite the above-mentioned successful qualification test the planned
extent has not been completed successfully. Some welded joints, especially those welded in assembling PF position, exhibited defects
inconvenient to the specified NDT
inspections or the problem was either in bend tests or in the studied
macrostructure. A considerable attention was and still is paid to CB2
parent material. In order to finish the
planned qualification tests of weldments and further dynamic as well
as creep tests it will be necessary
Literatura
[1] Štumbauer, J. – Folková, E.: Svařování
materiálu CB2 a kombinace materiálů
CB2 a P92. Výzkumná zpráva ŠKODA
POWER s.r.o. VZTP1057, 12/2011
[2] Kasl, J.: Rozbor vady svarového spoje
CB2/P92. Technická zpráva VZÚ Plzeň.
VYZ/TZ/52/358/2011
Navštívte našu novú stránku
www.vuz.sk
256
Z VÁRANI E-SVAŘOVÁNÍ | 11-12/ 2 0 1 2
O D B O R N É Č L Á NKY
Použitie argónu na laserové zváranie
prístrihov rôznych hrúbok a preplátovaných
pozinkovaných plechov zdrojmi YAG a CO 2
Argon use for laser welding of tailored blanks of different thicknesses
and overlapped zinc coated plates with YAG and CO 2 sources
CHRISTHOPE BERTEZ – MIROSLAV MUCHA
Ch. Bertez, Air Liquide CTAS, Paris, Francúzsko – M. Mucha, Air Liquide Slovakia, Bratislava, Slovensko
Plyn argón so špecifickými dynamickými vlastnosťami predstavuje vhodné riešenie na nahradenie iného
ochranného plynu na laserové zváranie  Navrhnuté riešenia sú vhodné pre vysokovýkonný CO2 laser max.
výkonu 12 kW, pre vysokovýkonné YAG lasery, pevnolátkové lasery a pre všetky druhy aplikácií a materiálov 
Podrobnejšia diskusia je venovaná dvom významnejším použitiam v automobilovom priemysle: zváranie prístrihov
CO2 laserom a zváranie preplátovaných pozinkovaných plechov YAG laserom  Riešenie použitia plynu argónu
a dýz je patentované vo firme AIR LIQUIDE
Argon gas with specific dynamical properties is a good solution to replace other shielding gases in laser welding.
The proposed solutions are suitable for high power CO2 laser up to 12 kW, for high power YAG lasers, solid
states and for all kind of applications and materials. A more detailed discussion is dedicated to two more
important automotive applications: CO2 laser welding of tailored blanks and YAG laser welding of overlapped zinc
coated plates. The argon gas solutions and the nozzles are AIR LIQUIDE patented.
Vysokovýkonné lasery YAG,
vláknové alebo diskové (ďalej
len lasery) využívajúce vlnovú dĺžku
1 μm a CO2 lasery (vl. dĺžka 10,6 μm)
sú často používané na zváranie kovových materiálov ako nerezových
ocelí, pozinkovaných plechov HHS,
hliníkových, medených a titánových
zliatin. Pre vysokovýkonné CO2 lasery (výkon vyšší ako 4 kW) sa používa ako asistenčný plyn He alebo
héliové zmesi, aby sa vyhlo plynovej
plazme. Pri zváraní laserom s 1μm
vlnovou dĺžkou sa asistenčný plyn
používa hlavne na ochranu zvaru
pred oxidáciou atmosférickým kyslíkom. Obvykle sa používajú inertné
plyny ako Ar a argónové zmesi, ale
aj aktívne plyny, čo závisí od zváraného materiálu.
V tomto článku sa popisujú výhody použitia 100 % Ar ako ochranného plynu pri definovaných dynamických vlastnostiach CO2 laseru
a pevnolátkového laseru.
• V prípade použitia vysokovýkonného CO2 laseru na zváranie
sa môže He nahradiť na 100 %
Ar a dodržať zváraciu rýchlosť
a vlastnosti spoja nezmenené,
čím sa význačne znížia náklady
na zváranie.
• V prípade YAG laseru použitie dynamicky rýchlej Ar dýzy umožní
>
Z VÁ R A N I E - SVA Ř OVÁN Í | 1 1 -1 2 /2 0 1 2
zvárať materiály s kritickými vlastnosťami ako napr. pozinkované
ocele.
1 SÚČASNÝ STAV
Zváranie s paroplynovým kanálom
alebo hlboko prievarové zváranie laserom vznikne, keď je hustota fokusovaného lúča viac ako 1 MW/cm.
Energia lúča sa absorbuje do kovového povrchu a následkom toho sa
kov odparí. Spätný tlak pár vzniknutých silným odparovaním kovu vytvorí úzku kapiláru v kove, ktorá sa
nazýva paroplynový kanál. Táto kapilára je vyplnená zmesou roztaveného kovu, kovových pár a plazmy,
ktoré absorbujú energiu lúča. Takýmto spôsobom sa dostáva energia hlbšie do materiálu. Vlastné zváranie sa vykonáva posuvom kapiláry
do roztaveného kovu. Správanie sa
kapiláry je popísané dvoma spôsobmi: statickým a dynamickým [1].
Použitie zmesí LASAL MIX (Ar/He
alebo He/N2) [2] pri zváraní CO2
laserom pri zachovaní rovnakých
vlastností zvarov ako pri zváraní pod
He [3] je možné. V tomto článku sa
popisuje možnosť zvárať 100 % Ar
s výkonom do 12 kW.
V prípade 1 μm vysokovýkonných
laserov (ako napr. YAG 10 kW) je vy-
užitie ochranného plynu kontroverzné, pretože sa z ochranného plynu
vytvára plazma (obr. 1). Niektorí autori preferujú použitie ochranného
plynu pri zváraní [4] a iní trvajú na
tom, že je dostatočné odfúknuť plazmu nad kapilárou priečnym prúdom
plynu [5]. Na druhej strane je oveľa ťažšie zvárať materiály s vysokou
viskozitou a pozinkované materiály.
2 ZVÁRANIE CO2 LASEROM:
OCHRANNÉ PLYNY He
A LASALMIX Ar/He
Kvôli vysokému ionizačnému potenciálu (24,4 eV) je hélium považované za referenčný ochranný plyn
pre CO2 laserové zváranie. Použitie
iných plynov ako Ar (ionizačný potenciál 15,7 eV) a N2 (15,5 eV) limituje ich nízky ionizačný potenciál.
Ar sa dá použiť do výkonu 3 kW.
Ochranné vlastnosti má podobné
ako He, ale jeho cena je oveľa nižšia
a preto je vhodný kandidát na náhradu hélia [6] .
N2 má podobný ionizačný potenciál
ako Ar, ale väzbu medzi atómami má
počas formovania plazmového stavu trojitú. Trojitá väzba má ionizačný potenciál 9 eV. Priama disociácia
molekuly N2 je možná, ale vytvoria
sa ióny, ktoré nie sú stabilné. Preto
257
Použitie argónu na laserové zváranie prístrihov rôznych hrúbok
a preplátovaných pozinkovaných plechov zdrojmi YAG a CO2
Tab. 1 Hustota energie nad plazmovým oblakom v závislosti od ohniskovej vzdialenosti
Tab. 1 Energy density above plasma plume in dependence on focal length
P
(kW)
6
Ohnisková
vzdialenosť
Focal length
(mm)
250
200
150
Z=0
Z = + 5 mm
(mm)
PD
(kW/cm2)
0,26
0,21
0,16
2 937
4 544
7 949
sa dá dusík použiť do 5 kW bez straty prievaru. N2 ale reaguje s niektorými prvkami a preto sa ako ochranný plyn používa len zriedka.
LASALMIX Ar/He sa teda dá použiť
ako ochranný plyn. Základný faktor
je stanoviť maximálne akceptovateľné množstvo Ar v ochrannom plyne
podľa hustoty energie lúča nad oblakom kovovej plazmy (obr. 2). Čím je
vyššia energia nad plazmovým oblakom, tým je vyššie riziko zionizovania ochranného plynu a tým zníženie prievaru. Pre krátku fokusačnú
dĺžku hustota lúča so zvyšovaním sa
Z (os Z) rýchlejšie klesá ako pri použití veľkej fokusačnej vzdialenosti.
(mm)
(mm)
PD
(kW/cm2)
0,37
0,39
0,46
1 414
1 270
894
0,59
0,69
0,88
553
401
244
Keďže výška kovového oblaku plazmy sa vyhodnocuje v 5 a 10 mm, môžeme povedať, že hustota nad plazmovým oblakom závisí od ohniskovej
vzdialenosti, ako je zrejmé z tab. 1.
Je jednoduchšie hovoriť o ohniskovej vzdialenosti namiesto o hustote
energie nad plazmovým oblakom.
Kvôli tomuto účelu sa výsledky zosumarizovali nasledovne:
Pre 12 kW CO2 laser a nesfokusovaný lúč priemeru 25 mm je možné použiť nasledovné zmesi:
– 40 % Ar – 60 % He s ohniskovou
vzdialenosťou 250 mm,
– 65 % Ar – 35 % He s ohniskovou
vzdialenosťou 200 mm,
Obr. 1 Vznik plazmy v ochrannom plyne
Shielding Gas Plasma – Plazma ochranného plynu, Surface Metallic Plasma – Kovová plazma
povrchu
Fig. 1 Plasma generation in shielding gas
Obr. 2 Ohniskové vzdialenosti F = 250, 200 a 150 mm PD1 > PD2 > PD3
Fig. 2 Focal distances F = 250, 200 and 150 mm PD1 > PD2 > PD3 (Power Density)
Obr. 3 Princíp LASAL-ovej prúdovej dýzy
Fig. 3 LASAL jet nozzle principle
258
Z = 10 mm
PD
(kW/cm2)
– 75 % Ar – 25 % He s ohniskovou
vzdialenosťou 150 mm.
Môžeme tvrdiť, že zmes 70 % He –
30 % Ar je vhodná pre väčšinu aplikácií.
3 ZVÁRANIE CO2 LASEROM
SO 100 % ARGÓNOVOU
OCHRANOU – LASAL JET DÝZA
Základným princípom použitia Ar je
zabrániť vytváraniu plynovej plazmy,
ktorá odoberá výkon. Dá sa to robiť pomocou dynamickej argónovej
dýzy, ktorá je nastavená do osi lúča
práve nad oblak kovovej plazmy. Jej
úlohou je odfúknuť ionizovaný plyn
z oblasti fokusovaného lúča (obr. 3).
Tento rýchly prúd plynu podstatne
znižuje čas interakcie medzi lúčom
a plynovými časticami a tým lavínovitý proces nevznikne.
Autori vyvinuli zariadenie – LASAL
JET NOZZLE pozostávajúce z dynamickej prúdovej dýzy a jemného nastavovacieho systému. Zariadenie
sa môže používať pri zváraní s CO2
laserom do výkonu 12 kW. Pozícia
dýzy sa môže nastavovať v smeroch XYZ v oblasti 5 mm počas niekoľkých sekúnd. Toto zariadenie je
prispôsobené na všetky industriálne
laserové hlavy s ohniskovou vzdialenosťou 200 – 300 mm. Dýza má 2
ústia, jedno je na odfúknutie plynovej plazmy a druhé na ochranu zvaru. Riešenie je patentované spoločnosťou AIR LIQUID.
LASAL JET NOZZLE (obr. 4) dovoľuje zvárať vo väčšine priemysel-
Obr. 4 Lasalova dýza pracujúca s Ar
Fig. 4 Lasal nozzle operating with Ar
Z VÁRANI E-SVAŘOVÁNÍ | 11-12/ 2 0 1 2
O D B O R N É Č L Á NKY
5 ZVÁRANIE YAG LASEROM,
STABILIZÁCIA
PAROPLYNOVÉHO KANÁLA
POMOCOU Ar
A
B
Obr. 5 Makroštruktúry zvarov pozinkovanej ocele 2,7/2,7 mm CO2 laser P = 8 kW, Vzv = 5 m/min;
A) Std dýza He 20 l/min
B) Lasalova dýza Ar = 30 l/min
Fig. 5 Macros of welds of zinc coated steel 2.7/2.7 mm, CO2 laser P = 8 kW, Vzv = 5m/min;
A) Std nozzle He 20 l/min
B) Lasal nozzle Ar = 30 l/min
Obr. 6 Pozinkovaný plech 1,02/1,76 mm
Fig. 6 Zinc coated plate 1.02/1.76 mm
Obr. 7 Pozinkovaný plech 1,02/1,02 mm
Fig. 7 Zinc coated plate 1.02/1.02 mm
Obr. 8 Zadymenie zvaru a) Std dýza He 20 l/min, b) Lasal dýza Ar 30 l/min
Fig. 8 Smoking of weld a) Std nozzle He 20 l/min, b) Lasal nozzle Ar 30 l/min
ných aplikácií, ako napr. prístrihov
na mieru, ploché panely, potrubia
(obr. 5). Porovnanie medzi zváraním
s ochranným plynom He a 100 % Ar
pomocou LASAL JET NOZZLE je na
obr. 6. Obe zvarové húsenice nemajú defekty ani póry aj tvar závaru je
podobný.
4 ZVÁRANIE PRÍSTRIHOV PRE
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
Z POZINKOVANÝCH PLECHOV
Riešenie bolo testované a pracovné
parametre sú nasledovné:
• 8 kW CO2 laserový zdroj, ohnisková vzdialenosť 200 mm,
• LASAL JET NOZZLE s prietokom
Z VÁ R A N I E - SVA Ř OVÁN Í | 1 1 -1 2 /2 0 1 2
Ar 30 l/min,
• 3 konfigurácie pozinkovaných
plechov (1,02 mm/1,76 mm), (2,47
mm/2,47 mm) (1,01 mm/1,02 mm).
Zvary sú dokumentované na obr. 6
a 7.
Kvalita zvarov bola skúšaná nasledovnými skúškami: vizuálnou analýzou, röntgenovým prežiarením
a Erichsenovou skúškou (limit 75 %
deformácie pred roztrhnutím). Všetky zvary boli bez defektov a s dobrými mechanickými vlastnosťami.
Zistilo sa, že použitie 100 % Ar dokáže znížiť množstvo plynov usadených okolo zvaru. Predpoklad je,
že dym je odfúknutý z miesta zvaru
(obr. 8).
Ako už bolo spomenuté, že v dynamickom modeli sa považuje paroplynový kanál (kapilára) za nestabilný, jeho tvar (obr. 9) je stanovený
dynamickou rovnováhou medzi tlakom kovových pár a silami ktoré
otvor uzatvárajú následkom pohybu
roztaveného kovu v kapiláre a v okolí [7].
Interakcia medzi kovovými parami
a časťou steny kapiláry zodpovedá
za nestability ako rozstrek, kolapsy tavenia alebo vlny prechádzajúce cez kúpeľ. Použitie prúdovej dýzy
fúkajúcej Ar môže stabilizovať kapiláru, kde prúd Ar sa orientuje do
vnútra kapiláry a tým potlačiť vznik
nežiaducich vplyvov. V skutočnosti
to funguje tak, že tlak plynu z dýzy
podstatne zvýši tlak v kapiláre, čím
sa zamedzí nežiaducemu zatváraniu
ústia otvoru.
Pozícia, veľkosť argónovej dýzy
a prietok Ar sú kritické parametre.
Prúd plynu musí tiecť laminárne,
Obr. 9 Princíp funkcie Lasalovej stabilizačnej
dýzy, prúd Ar fúkajúci na zadnú stenu kapiláry
Molten pool – Roztavený kúpeľ, nozzle – dýza,
Gas jet – Prúd plynu, key hole – paroplynový
kanál
Fig. 9 Principle of Lasal stabilisation nozzle,
Ar jet blowing on the rear wall of capillary
rýchlo, prierez výtoku sa má rovnať
šírke zvarovej húsenice a má byť nasmerovaný dovnútra kapiláry. Lepšie výsledky sa dosahujú ak je prúd
nasmerovaný na zadnú stranu kapiláry (obr. 10).
Ak je prietoková rýchlosť veľká, tekutý kov je zatláčaný dozadu a predčasne tuhne. Zvar je na povrchu
hrboľatý. Ak je prietok príliš malý,
nemá vplyv na otvorenie kapiláry
a je podobný štandardnému zváraniu laserom.
Dýzu a systém na jej poziciovanie zabezpečujú stabilizáciu paroplynového kanála (key hole). Tento
systém nazvali “LASAL KEY HOLE
STABILIZATION SYSTEM“ (obr. 11).
Pozícia dýzy sa mení v troch osiach
259
Použitie argónu na laserové zváranie prístrihov rôznych hrúbok
a preplátovaných pozinkovaných plechov zdrojmi YAG a CO2
Obr. 10 Zváranie a) bez stabilizácie b) so stabilizáciou kapiláry, oceľ 304 L
,Nd-YAG 3 kW F = 200 mm Vzv = 3 m/min, Ar 10 l/min
Fig. 10 Welding a) without stabilisation, b) with stabilisation of capillary,
304 L steel, Nd-YAG 3 kW, F = 200 mm Vzv = 3m/min, Ar 10 l/min
a)
b)
Obr. 12 a) Pôsobenie zinkových pár pri konvenčnom zváraní,
b) Ovplyvnenie úniku Zn pár pomocou Lasalovej dýzy
Key hole deformation – Deformácia kľúčového otvoru, Solidifled metal –
Stuhnutý kov, Zinc vapor – Zinkové pary, Solid zinc coating – Tuhý zinkový
povlak, LASAL SK nozzle – LASAL SK dýza, Solidifled metal – Stuhnutý
kov, Zinc vapor – Zinkové pary, Key hole opening – rozovretie
paroplynového kanála
Fig. 12 a) Effect of zinc vapours in conventional welding,
b) Afffection of Zn vapour escape by Lasal nozzle
x, y, z, na dĺžke 5 mm počas niekoľkých sekúnd. Dýza má 3 plynové výtoky. Centrálny je orientovaný do kapiláry a ďalšie dva prúdy stabilizujú
pozíciu zadnej steny kapiláry a chránia zvar pred kyslíkom z atmosféry.
Napr. pre Ng:YAG laser, ktorý má
600 μm priemer bodu, vytvorí kapiláru 1 mm, použitím novej dýzy sa
otvorí kapilára až na 3 mm.
6 ZVÁRANIE
PREPLÁTOVANÝCH
POZINKOVANÝCH PLECHOV
YAG LASEROM-ASISTENČNÝ
PLYN Ar
Zváranie preplátovaných pozinkovaných plechov s nulovou medzerou
spôsobuje problémy s následkom
vyparovania sa zinku zo stykových
strán. Zn má nízku teplotu vyparovania 906 °C.
Zinkové pary vytvárajú veľmi silný
tlak na steny kapiláry v mieste styku plechov. Tieto sily sú tak silné,
že destabilizujú kapiláru. To spôsobí výrony roztaveného kovu, t. j. rozstrek kovu, nedostatočný prievar,
alebo diery vo zvare. Aktuálnou metódou, ktorou sa tomu dá pomôcť,
je vytvoriť umelo medzeru na styku
plechov aby mali zinkové pary kade
uniknúť.
260
Obr. 11 Lasalova stabilizačná dýza
Adjustment device – Regulačné zariadenie, Gas injection – Vstrekovanie
plynu, LASAL SK nozzle – LASAL SK dýza
Fig. 11 Lasal stabilisation nozzle
Obr. 13 Zváranie pozinkovaných preplátovaných plechov YAG laserom
a) bez plynu, b) s Lasalovou dýzou Ar 16 l/min
Fig. 13 YAG laser welding of overlapped zink coated plates a) without gas,
b) with Lasal nozzle Ar 16 l/min
Alternatívne riešenie je otvoriť kapiláru s väčším prierezom prúdom
Ar a nechať zinkové pary vyfúknuť
tade. Tam nespôsobia žiadne defekty alebo póry (obr. 12).
Autori popísali výsledky 2 experimentov zvárania na pozinkovaných
preplátovaných plechoch. Obe sa
robili na zariadení v zostave:
• 4 kW Nd:YAG laser, ohnisková
vzdialenosť 200 mm, pracovné
vlákno 600 μm.
• LASAL stabilizačná dýza, prietok
16 l/min Ar.
• Plech galvanicky pozinkovaný
99,5 % Zn a 0,5 % Al. Hrúbka vrstvy 10 μm.
• Elektrolyticky pozinkovaný plech
(100 % Zn), hrúbka vrstvy 7,5 μm.
• Konfigurácia spoja: 0,7 mm/0,7 mm
s nulovou medzerou.
• Rýchlosť zvárania 5 m/min.
Výsledky testov sú zrejmé z obr. 13.
Výsledky sú rovnaké pre oba skúšané materiály.
Zvary bez asistenčného plynu majú
niekoľko defektov, ako napr. rozstrek, chýbajúci zvarový kov, neakceptovateľný povrch. Pri použití
dýzy s prietokom 16 l/min sa nevyskytli žiadne defekty.
Makroštruktúry oboch prípadov sú
na obr. 13. Defekt v makroštruktúre a) je zapríčinený explóziou rozta-
veného kovu, ktorý zapríčinil Zn pary.
Makroštruktúra b) nemá defekty. Je
potrebné uviesť, že dýza pracuje aj
keď sa použije umelá medzera.
Ďalej sa pozorovalo, že zadymenie
plechov je rôzne. Pri použití dýzy
a asistenčného plynu je ochrana
zvaru pred vplyvom atmosféry oveľa
výhodnejšia.
ZÁVER
Argón má výhodné vlastnosti na nahradenie iných plynov používaných
pri zváraní laserom. Navrhované riešenia sú vhodné na vysokovýkonný
CO2 laser do 12 kW, na YAG laser,
resp. pevnolátkový laser na všetky
aplikácie a materiály.
Pri zváraní prístrihov CO2 laserom
nahradilo hélium 100 % argón použitím LASAL prúdovej dýzy. Kvalita zvarov je rovnaká, ako pri zváraní asistenčným plynom He. Princíp
rýchleho prúdu Ar je odstránenie
ionizovaných atómov z dráhy lúča
aby sa predišlo vytvoreniu plynovej
plazmy. Dýza LASAL pracuje s prietokom Ar 30 l/min, čo zníži náklady.
Zváranie pozinkovaných plechov
bez medzery YAG laserom sa dá vykonať pomocou LASALOVEJ dýzy
ktorej dynamický prúd argónu je
nasmerovaný do kapiláry. Prúd Ar
Z VÁRANI E-SVAŘOVÁNÍ | 11-12/ 2 0 1 2
O D B O R N É Č L Á NKY
rozšíri ústie kapiláry a kovové pary
môžu uniknúť z miesta styku plechov, čím sa vyhne výstrekom roztaveného kovu.
CONCLUSIONS
Argon exhibits suitable properties
for replacement of other gases used
in laser welding. The proposed solutions are convenient for high power
CO2 laser up to 12 kW, YAG and/or
solid state laser for all applications
and materials.
In welding of tailored blanks helium
has replaced 100 % argon with use
of LASAL jet nozzle. The quality of
welds is equal as in welding with He
as assistant gas. The principle of Ar
rapid jet is removal of ionised atoms
from the beam path in order to prevent
gas plasma generation. The LASAL
nozzle operates with Ar 30 l/min flow
rate what decreases costs.
YAG laser welding of zinc coated
plates can be carried out with LASAL
nozzle the dynamic argon flow of
which is directed into capillary. Ar jet
widens the capillary orifice and the
metallic vapours can escape from
the contact area of plates whereas
the molten metal spatter is avoided.
Literatúra:
[1] Matsunawa, A. – Semak, V.: Simulation
of the front key hole wall dynamic
during laser welding, Journal of
Physics D. Applied Physics, 1997, 30,
s. 798 – 809
[2] Chouf, K. – Verna, E. – Briand, F.: New
tailored gas solutions for CO2 laser
welding applications. Proceedings of
9thNOLAMP, 2004
[3] Capitelli, M. – Ficocelli, E. – Molinari,
E.: Equilibrium compositions and
termodynamic properties of mixed
plasmas – He/N2,Ar/N2 and Xe/N2
plasmas in one atmosphere between
500 °K a 35000 °K, Universita degli
studi-Bari ITALY
[4] Thomy, C. – Grupp, M., and rest:
Welding of Al and steel with high
power fibre lasers. Proceedings 23rd
ICALEO, 2004
[5] Yousuke, K. and rest: Interaction
between laser beam and plasma
plume induced in welding of Stainless
steel with ultra high power density fiber
laser. Quaterly Journal of Japanese
Welding Society. 2007, 25, č. 3, s. 461
– 467
[6] Ballerini, G. – Chouf, K. – Lefebre, Ph.
– Briand, F.: Argon solution for YAG
and CO2 laser welding.: focus on
tailored blanks and overlap zinc
coated plates configuration. Interná
štúdia Air Liquide – CTAS
[7] Fabbro, R. – Hamadou, M. – Coste, F.:
Metallic vapor ejection effect on melt
pool dynamics in deep
penetration laser welding. Laser
application, 2004, 16, s. 16 – 19
<
Článok recenzoval:
Ing. Peter Blažíček, VÚZ – PI SR, Bratislava
Poznámka recenzenta:
Argumentácia použitia dýzy nekorešponduje
s hrúbkou použitých materiálov v experimente
(1,4 mm) a výkonom potrebným pre tieto hrúbky
z bodu 2 s argumentom o ionizačnom potenciáli
Ar a vhodnosti použitia (do 3 kW).
N OV É K NI H Y
Technische Mechanik – Engineering Mechanics
Zweisprachiges Lehrbuch zu Grundlagen der Mechanik fester Körper
– Bilingual Textbook on the Fundamentals of Solid Mechanics
Siegfried Kessel – Dirk Fröhling
Prvé vydanie
tejto dvojjazyčnej učebnice vyšlo v r.
1998. Aktualizované 2.
p r e p r a c ova né a rozšírené
vydanie
sa neobišlo
bez drobných
nedostatkov.
Obsah tvorí
predhovor, 30 kapitol, nemecko-anglický slovníček, anglicko-nemecký
slovníček a zoznam 32 položiek literatúry.
V úvode autori opisujú základné pojmy technickej mechaniky ako súčasti
klasickej fyziky. Kapitola 2 a 3 je venovaná pojmom mechaniky tuhého
telesa (silové systémy a statika tuhého telesa). Kapitoly 4 až 14 sa zaoberajú statikou lineárne pružných deformovateľných telies. Často pomocou
vektorovej analýzy sa v nich vysvetľujú pojmy ako deformácia, napätie,
Hookeov zákon, elastická energia,
pevnostné teórie, pružné nosníky,
charakteristiky plochy, Castiglianova veta, vzper priamych prútov, tenzometrické pásky, tlačené rúry
Z VÁ R A N I E - SVA Ř OVÁN Í | 1 1 -1 2 /2 0 1 2
a priestorové krivky. Detailnú analýzu priebehu pohybu telies v priestore a čase bez skúmania príčin tohto
pohybu, čo je predmetom kinematiky tuhých telies, možno nájsť v kapitolách 15 až 17 (priestorové krivky,
kinematika bodu, kinematika tuhých
telies). Potom ako v kapitole 18 autori definovali základné pojmy kinetiky
(časť dynamiky zaoberajúca sa vzťahmi medzi pohybom a silami, ktoré
spôsobujú alebo menia pohyb telies)
a základné zákony kinetiky (kap. 19),
aplikujú ju na dôležité technické prípady: pohybové rovnice, relatívny pohyb, kmitanie, princíp virtuálnej práce, Lagrangeove rovnice, kmitanie
s n stupňami voľnosti (kap. 19 – 26).
Záverečná 27. kapitola je venovaná
metóde konečných prvkov. Spomenuté dva slovníčky a zoznam literatúry autori umiestnili do kapitol 28 až
30.
Použité jazyky a terminológia: nemčina zodpovedá reformovaným pravidlám z r. 2006, angličtina je britská
(kontrolovaná odborníkom z USA),
terminológia úplne nezodpovedá terminológii spoločných európskych
noriem pre navrhovanie nosných stavebných konštrukcií – terminológii
eurokódov. V zozname literatúry sa
nachádzajú prevažne novšie publikácie z ostatných 15 rokov. Publikácia
obsahuje aj riešené príklady.
Učebnica je určená pre technické fakulty a môže sa stať doplnkovou literatúrou pre našich a zahraničných
študentov v študijných odboroch vyučovaných v cudzích jazykoch. Počet
takýchto študentov na Stavebnej fakulte STU v Bratislave priebežne stúpa a to nielen študentov na 1. alebo
2. semestri v rámci medzinárodných
projektov, ako je Erazmus, ale aj riadnych študentov s kompletnou výmerou. Odporúčame ju študentom, pedagógom, ale aj inžinierom v praxi.
Autormi sú Dr. Siegfried Kessel, emeritný profesor pôvodne Lehrstuhl für
Mechanik, Technische Universität
v Dortmunde a Dr.-Ing. Dirk Fröhling,
ktorý je profesorom na pracovisku
Mathematik und Informatik im Fachbereich Maschinenbau, Westfälische
Hochschule v Gelsenkirchene.
Vydavateľstvo Springer Vieweg, 2.
vydanie, 2012, ISBN 978-3-83481719-8, 264 strán, 115 vyobrazení, mäkký obal, cena 29,95 EUR,
e-book cena 26,99 EUR. Edícia Studium.
Prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.
KKDK SvF STU v Bratislave
261
Mosty na území Slovenska
Peter Paulík
„Stavba mosta na niektorých miestach často znamenala prudký rozkvet
regiónu, a tak sa mosty stali jednými z najdôležitejších stavieb ľudstva.“
v mierových časoch sa zase stávali miestom, ktorým
prúdili karavány kupcov so spotrebným aj vzácnym tovarom a vďaka mýtam na nich vyberaným plnili pokladnicu vlastníka mosta. Autor – absolvent Stavebnej fakulty STU v Bratislave – si zobral za svoju neľahkú úlohu,
a síce oboznámiť predovšetkým laickú verejnosť s tým,
aké poklady sa nachádzajú na Slovensku v podobe tých
najrôznejších mostov. Že to bola úloha neľahká, niekedy
priam až dobrodružná, priznáva aj sám autor, ktorý prebrázdil Slovensko na motorke, pričom neraz čelil dažďu,
mrazu, musel zdolať neprístupný terén, či oblafnúť neúprosného vrátnika. Každý most potom zmeral, nafotil
a dokumentoval údajmi získanými z archívnych materiálov, od samospráv až po rôzne ďalšie inštitúcie. Námaha
bola ale vykúpená jedinečnou plnofarebnou reprezentatívnou publikáciou s obsiahlym obrazovým materiálom,
ktorá podá informáciu nielen o slovenských mostoch,
ale aj o „mostárskom“ názvosloví, technickom a konštrukčnom „pozadí“ stavby mostov, o ktorých sa verejnosť dozvedá zväčša až vtedy, keď sa stane nešťastie.
Kniha pozostáva z troch hlavných častí. Prvou je Predslov, v ktorom autor objasňuje pohnútky vedúce k napísaniu knihy, ale aj ťažkosti, ktoré musel pri príprave
prekonať, druhú tvorí Základné rozdelenie a názvoslovie
mostov, kde čitatelia zistia, že mosty sa delia do mnohých kategórií alebo že na ich výstavbu sa dajú použiť
rozličné technológie. Nesmie chýbať kapitola o patróno-
S vyjadrením autora tejto jedinečnej publikácie, Ing. Petra Paulíka, PhD., možno len súhlasiť. Stačí, ak si uvedomíme, koľko sa hovorilo o zatiaľ poslednom moste
postavenom v Bratislave – v Devínskej Novej Vsi, spájajúcom slovenské hlavné mesto s rakúskym Schlosshofom, či roky trvajúce debaty o bratislavskom Starom
moste. Mosty odjakživa spájali a umožňovali rozvoj nielen bezprostredného územia, na ktorom stáli. Strategickú funkciu plnili vo vojenskej oblasti, keď ovplyvňovali
pohyb a rozmiestnenie armád, zisk alebo stratu územia,
vi a ochrancovi mostov, Sv. Jánovi Nepomuckom, ktorého socha stála v minulosti takmer pri každom moste,
na svoje si prídu aj milovníci „naj“ o tunajších mostoch
a svoje miesto našli aj míľniky výstavby mostov na Slovensku. Hlavnú časť ale tvoria samotné mosty. Usporiadané sú veľmi prehľadne v abecednom poradí. V krátkosti sa pri nich uvádza stručná história, ktorú dopĺňajú
údaje o konštrukčnom riešení toho ktorého mosta. Autor
dokonca uvádza presné GPS súradnice, preto je pravdepodobné, že si každý čitateľ nájde na celkovo 258
stranách knihy nejaký ten svojmu srdcu blízky most. Ale
262
Z VÁRANI E-SVAŘOVÁNÍ | 11-12/ 2 0 1 2
N OV É K NI H Y
možnože aj nie, veď podľa autorových slov existuje na
Slovensku viac ako 20 tisíc mostov, na ktoré by pri najlepšej vôli jedna publikácia nestačila. Tým, ktoré sa do
knihy nedostali a na Slovensku ich bez povšimnutia stoja tisíce, je venovaná báseň Ondreja Mrázika Posledný
mohykán, pôvodne venovaná maličkému železničnému
mostíku pri Soblahove, ktorá bola napísaná pri príležitosti jeho rekonštrukcie a „vzdáva hold úplne obyčajným
mostom“. Úplný záver knihy tvorí použitá literatúra.
Vydavateľ: JAGA GROUP, s. r. o. Prvé vydanie 2012. Tvrdý obal. 258 A4 strán. ISBN 978-80-8076-103-5.
Mgr. Katarína Tibenská
Design of Cold-formed Steel Structures
Eurocode 3: Design of Steel Structures, Part 1-3: Design
of Cold-formed Steel Structures
Dan Dubina – Viorel Ungureanu – Raffaele Landolfo
Recenzovaná kniha vyšla v edícii Eurocode Design Manuals ako jedna z aktivít Európskej konvencie pre oceľové konštrukcie (ECCS = European Convention for
Constructional Steelwork, CECM a EKS sú francúzska
a nemecká skratka tejto organizácie). Z piatich zväzkov
venovaných eurokódom, ktoré doteraz vyšli v tejto edícii, je tento zväzok najrozsiahlejší.
Po obsahu, predhovore (prof. Kim Rasmussen z Univerzity v Sydney) a predslove (autori) nasleduje 8 kapitol
a 22-stranový zoznam literatúry. Vecný register publikácia nemá. Uvádza sa, že numerické príklady a aplikácie
pravidiel eurokódov zaberajú viac ako 200 strán.
Kapitolou 1 je úvod k navrhovaniu oceľových konštrukcií
tvarovaných za studena (s. 1 – 46). Je zameraný na profily, špecifické problémy (strata stability, krútenie, bortenie steny, spoje, testovanie, národné a medzinárodné
normy, odolnosť voči korózii a požiaru) a aplikácie oceľových konštrukcií tvarovaných za studena.
Z VÁ R A N I E - SVA Ř OVÁN Í | 1 1 -1 2 /2 0 1 2
Kapitola 2 (s. 47 – 96) má názov Zásady navrhovania.
Analyzujú sa tu: metóda medzných stavov, druhy zaťaženia a ich kombinácie, materiály, spôsoby výpočtov
a navrhovania, imperfekcie.
Kapitola 3 (s. 97 – 238) je venovaná správaniu sa a odolnosti prierezu. Pozostáva z častí týkajúcich sa: vlastností
neredukovaného prierezu, zvlneniu pásnice, ochabnutiu
šmykom, vydúvaniu štíhlych stien, distorznému vzperu,
navrhovaniu na vzpernú a distorznú odolnosť podľa EN
1993-1-3 a odolnostiam prierezov namáhaných rôznymi
spôsobmi.
Kapitolu 4 (s. 239 – 366) tvorí správanie sa a návrhová odolnosť prútových profilov. Rozoberané sú
vzperná odolnosť prútov namáhaných tlakom, klopenie ohýbaných nosníkov, strata stability prútov namáhaných kombinovane osovou silou a ohybovými
momentmi, odolnosť nosníkov vystužených plošnými profilmi.
V piatej kapitole (s. 367 – 436) autori vysvetľujú správanie sa plošných profilov pôsobiacich ako diafragma. Sú
tu všeobecné úvahy týkajúce sa návrhu, postup návrhu, interakcia šmykovej diafragmy s vystužovanou prútovou konštrukciou a správanie sa diafragiem zo sendvičových panelov.
Nosné kazety sa skúmajú v 6. kapitole (s. 437 – 462).
Tvoria ju: postup návrhu kazetových profilov, návrh kazetových profilov pôsobiacich ako diafragma a kombinované účinky.
7. kapitola (s. 463 – 556) je venovaná spojom. Analyzujú
sa tu rôzne druhy spojovacích prostriedkov (mechanické, zvarové a lepené spoje) a navrhovanie spojov pomocou skúšok.
Posledná 8. kapitola (s. 557 – 632) sa zaoberá rámovými konštrukciami budov. Časti koncepčné navrhovanie
a navrhovanie nosných konštrukcií vhodne dopĺňa prípadová štúdia obytnej budovy.
Značný rozsah publikácie vyplýva z jej koncepcie: preberá značný rozsah textu, obrázkov a vzorcov z jednotlivých častí eurokódov EN 1993, EN 1990, EN 1991, iných
noriem a publikácií. Pre čitateľa, ktorý tieto publikácie
nemá, je to výhoda. Ako takmer všetky prvé vydania obsahuje aj drobné chyby. Napr. nesprávna citácia autorstva na str. 281, chybná hodnota C3 v tab. 4.3 používaná
pri klopení nosníkov, atď.
Autormi sú prof. Dan Dubina a doc. Viorel Ungureanu
z Politechnickej univerzity v Timisoare, Rumunsko a prof.
Raffaele Landolfo z Univerzity „Frederico II.“ v Neapole,
v Taliansku.
Kniha má podobne ako všetky zväzky tejto edície formát
263
17 x 24 cm, je z hrubšieho lesklého papiera, takže sa
s ňou príjemne pracuje.
Knihu možno odporučiť inžinierom v praxi ako aj pedagógom a študentom vysokých škôl.
ECCS, CECM, EKS, ISBN 978-92-9147-107-2: Wiley-
-Blackwell, Ernst & Sohn, A Wiley Company, ISBN 9783-433-02979-4, október 2012, mäkký obal, 654 strán,
cena 70 EUR.
Prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.
KKDK SvF STU v Bratislave
Stahlbau-Kalender 2012
Eurocode 3 – základná norma, mosty
Ide už o 14. ročník štandardného a veľmi vydareného
diela. Editorkou všetkých ročníkov je profesorka Ulrike
Kuhlmann z TU Stuttgart. Od r. 2009 je predsedníčkou
subkomisie CENT C 250 / SC3 pre eurokódy určené na
navrhovanie oceľových konštrukcií. Súčasne je predsedníčkou EG EN 1993-1-5 a ECCS TWG 8.3 a členkou
mnohých ďalších pracovných komisií.
V súvislosti so zavedením eurokódov v Nemecku od 1.
júla 2012 je tento zväzok mimoriadne aktuálny. Nielen
pre nemeckých, ale aj pre našich odborníkov na oceľové
konštrukcie na vzdelávacích inštitúciách a v praxi, pretože popri textoch jednotlivých častí eurokódu DIN EN
1993 obsahuje aj údaje z príslušných nemeckých národných príloh a komentáre k jednotlivým článkom noriem.
Ťažiskovou témou sú časti eurokódu EN 1993 pre navrhovanie oceľových konštrukcií a mosty. Publikácia obsahuje celkovo 15 kapitol, vecný register a 9-stranovú
prílohu so zoznamom produktov firiem. Obsah jednotlivých kapitol a ich autori:
1. DIN EN 1993-1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre
budovy (U. Kuhlmann, A. Zizza). Táto a nasledujúca kapitola sú spracované vo veľmi vhodnej forme: obsahujú text normy, všetky doterajšie zmeny, národnú prílohu
a komentár uľahčujúci používanie normy.
264
2. DIN EN 1993-1-5: Nosné stenové prvky. Norma zameraná na stabilitu štíhlych stien a ochabnutie šmykom (U.
Kuhlmann, A. Zizza, B. Braun).
3. DIN EN 1993-1-6: Pevnosť a stabilita škrupín (H.
Schmidt).
4. DIN EN 1993-1-8: Navrhovanie uzlov. Norma pre navrhovanie spojov rôzneho typu (D. Ungermann, S. Schneider).
5. DIN EN 1993-1-9: Únava (A. Nussbaumer, H.-P.
Günther).
6. DIN EN 1993-1-10: Výber materiálu s ohľadom na
húževnatosť materiálu a vlastnosti v smere hrúbky (B.
Kühn, N. Stranghöner, G. Sedlacek, S. Höhler).
7. Technické stavebné predpisy, normy a osvedčenia pri
oceľových stavbách (K. Kathage, Ch. Ortmann). Nájdeme tu vzorové listy technických stavebných predpisov
(vydanie september 2011), vzorové listy pre zaťaženie,
vzorové listy k normám na navrhovanie kovových konštrukcií, vzorové listy k špeciálnym konštrukciám, prehľad noriem a smerníc na navrhovanie oceľových konštrukcií. Nachádzajú sa tu aj Osvedčenia DIBt (stav
k 4.11.2011), Európske technické osvedčenia, Bauregellisten A, B a C.
8. DIN EN 1991: Zaťaženie pôsobiace na nosné konštrukcie (G. Scheuermann, V. Häusler).
9. Ochrana oceľových konštrukcií proti korózii systémami povlakov (A. Gelhaar, A. Schneider).
10. Zhotovovanie a montáž oceľových a oceľobetónových spriahnutých konštrukcií (A. Baum, G. Eckersberg,
S. Langer, D. Reitz, F. Sachse, O. Schreiber, K. Thiele).
11. Dynamika železničných mostov (L. Bagayoko, K. Geißler, E. Koch).
12. Laná pre mosty (H. Friedrich, M. Hamme, A. Hemmert-Halswick, R. Saul).
13A. Mostné ložiská podľa európskych noriem (Ch.
Butz, Ch. Braun).
13B. Mostné závery podľa európskych osvedčení (J.
Braun, J. Tusche).
14. Úvahy o štruktúre a forme oceľových mostných konštrukcií (R. J. Dietrich).
Používané sú najnovšie spoločné európske normy.
S ohľadom na zavedenie eurokódov do systému STN
je táto publikácia veľmi dôležitým zdrojom poznatkov
aj pre slovenských inžinierov, pedagógov a študentov.
Stahlbau-Kalender 2012, podobne ako všetky predchádzajúce ročníky, je základnou literatúrou. Publikácia by
nemala chýbať v knižnici odborníkov, ktorí sa zaoberajú
navrhovaním oceľových nosných konštrukcií a mostov.
Kuhlmann, U. (editorka), 14. ročník, vydavateľ Ernst &
Sohn, A Wiley Company, ISBN: 978-3-433-02988-6,
apríl 2012, tvrdý obal, 783 strán, 587 vyobrazení, 175 tabuliek, cena 139 EUR.
Prof. Ing. Ivan Baláž, PhD,
KKDK SvF STU Bratislava
Z VÁRANI E-SVAŘOVÁNÍ | 11-12/ 2 0 1 2
N OV É N OR M Y
Nové normy STN, informácie TNI, zmeny a opravy
noriem, vydané, oznámené a zrušené normy
v septembri až decembri 2012 z oblasti zvárania
a príbuzných procesov, NDT a konštrukcií
Nové normy STN z oblasti zvárania
a príbuzných procesov triedy 05,
ich zmeny a zrušené normy
STN EN ISO 15614-13 (05 0310) Stanovenie
a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 13: Odporové stykové stláčacie a odtavovacie zváranie
(ISO 15614-13: 2012) (EN ISO 15614-13: 2012)
Platí od 1. 1. 2013
Jej oznámením sa ruší
STN EN ISO 15614-13 (05 0309) Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových
materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 13:
Odporové stykové stláčacie a odtavovacie zváranie (ISO 15614-13: 2005) (EN ISO 15614-13:
2005) z augusta 2005
STN EN ISO 5172/A1 (05 0618) Zariadenia na
plameňové zváranie. Špecifikácia hadicových
zostáv zariadení na zváranie, rezanie a príbuzné procesy (ISO 5172: 2006/Amd 1: 2012). Zmena A1 STN EN ISO 5172 z októbra 2006 (EN ISO
5172: 2006/A1: 2012)
Platí od 1. 1. 2013
STN EN ISO 17653 (05 1113) Odporové zváranie. Deštruktívne skúšky zvarov kovových materiálov. Skúšanie na krut bodových zvarov zhotovených odporovým zváraním (ISO 17653: 2012)
(EN ISO 17653: 2012)
Platí od 1. 11. 2012
Jej oznámením sa ruší
STN EN ISO 17653 (05 1113) Deštruktívne skúšky
zvarov kovových materiálov. Skúšanie na krut bodových zvarov zhotovených odporovým zváraním
(ISO 17653: 2003) (EN ISO 17653: 2003) zo septembra 2003
STN EN ISO 22825 (05 1153) Nedeštruktívne
skúšanie zvarov. Ultrazvukové skúšanie. Skúšanie zvarov austenitických ocelí a niklových zliatin (ISO 22825: 2012) (EN ISO 22825: 2012)
Platí od 1. 11. 2012 (Rozpracovanie prekladom)
Jej oznámením sa ruší
STN EN ISO 22825 (05 1153) Nedeštruktívne
skúšanie zvarov. Ultrazvukové skúšanie. Skúšanie zvarov austenitických ocelí a niklových zliatin
(ISO 22825: 2006) (EN ISO 22825: 2006) z decembra 2006
STN EN ISO 22825 (05 1153) Nedeštruktívne
skúšanie zvarov. Ultrazvukové skúšanie. Skúšanie zvarov austenitických ocelí a niklových zliatin (ISO 22825: 2012) (EN ISO 22825: 2012)
Vydanie: december 2012
Jej vydaním sa ruší
STN EN ISO 22825 (05 1153) Nedeštruktívne
skúšanie zvarov. Ultrazvukové skúšanie. Skúšanie zvarov austenitických ocelí a niklových zliatin
(ISO 22825: 2012) (EN ISO 22825: 2012) z novembra 2012
Z VÁ R A N I E - SVA Ř OVÁN Í | 1 1 -1 2 /2 0 1 2
STN EN ISO 18275 (05 5002) Zváracie materiály. Obalené elektródy na ručné oblúkové zváranie vysokopevných ocelí. Klasifikácia (ISO
18275: 2011) (EN ISO 18275: 2012)
Platí od 1. 11. 2012
Jej oznámením sa ruší
STN EN 757 (05 5002) Zváracie materiály. Obalené elektródy na ručné oblúkové zváranie vysokopevných ocelí. Klasifikácia (EN 757: 1997) z októbra 2001
STN EN ISO 21952 (05 5313) Zváracie materiály. Drôtové elektródy, drôty, tyčinky a zvárací materiál na oblúkové zváranie žiarupevných ocelí v ochrannom plyne. Klasifikácia (ISO
21952: 2012) (EN ISO 21952: 2012)
Platí od 1. 11. 2012
Jej oznámením sa ruší
STN EN ISO 21952 (05 5313) Zváracie materiály. Drôtové elektródy, drôty, tyčinky a zvárací materiál na oblúkové zváranie žiarupevných ocelí v ochrannom plyne. Klasifikácia (ISO 21952:
2007) (EN ISO 21952: 2007) z júna 2008
STN EN ISO 16834 (05 5315) Zváracie materiály. Drôtové elektródy, drôty a tyčinky na oblúkové zváranie vysokopevných ocelí v ochrannom
plyne. Klasifikácia (ISO 16834: 2012) (EN ISO
16834: 2012)
Platí od 1. 11. 2012
Jej oznámením sa ruší
STN EN ISO 16834 (05 5315) Zváracie materiály. Drôtové elektródy, drôty a tyčinky na oblúkové zváranie vysokopevných ocelí v ochrannom
plyne. Klasifikácia (ISO 16834: 2006) (EN ISO
16834: 2007) zo septembra 2007
STN EN ISO 12153 (05 5506) Zváracie materiály. Plnené drôtové elektródy na oblúkové zváranie niklu a niklových zliatin v ochrannom plyne
alebo bez ochranného plynu. Klasifikácia (ISO
12153: 2011) (EN ISO 12153: 2012)
Platí od 1. 11. 2012
STN EN ISO 24598 (05 5508) Zváracie materiály. Pevné drôtové elektródy, plnené drôtové
elektródy a kombinácie elektróda-tavivo na zváranie žiarupevných ocelí pod tavivom. Klasifikácia (ISO 24598: 2012) (EN ISO 24598: 2012)
Platí od 1. 11. 2012
Jej oznámením sa ruší
STN EN ISO 24598 (05 5508) Zváracie materiály. Pevné drôtové elektródy, plnené drôtové elektródy a kombinácia elektróda-tavivo na zváranie
žiarupevných ocelí pod tavivom. Klasifikácia (ISO
24598: 2007) (EN ISO 24598:2007) z júna 2008
STN EN ISO 13585 (05 5905) Tvrdé spájkovanie. Skúška spájkovača (ISO 13585: 2012) (EN
ISO 13585: 2012)
Platí od 1. 12. 2012 (Rozpracovanie prekladom)
Jej oznámením sa ruší
STN EN 13133 (05 5905) Tvrdé spájkovanie.
Skúška spájkovača (EN 13133: 2000) zo septembra 2002
Nové normy STN z oblasti materiálov
triedy 42, ich zmeny a zrušené normy
STN EN 12258-1 (42 0052) Hliník a zliatiny hliníka. Termíny a definície. Časť 1: Všeobecné termíny (EN 12258-1: 2012)
Platí od 1. 12. 2012
Jej oznámením sa ruší
STN EN 12258-1 (42 0052) Hliník a zliatiny hliníka. Termíny a definície. Časť 1: Všeobecné termíny (EN 12258-1: 1998) zo septembra 2002
STN EN ISO 2739 (42 0886) Puzdrá zo spekaných kovov. Stanovenie lomového napätia od
radiálnej sily (ISO 2739: 2012) (EN ISO 2739:
2012)
Platí od 1. 1. 2013
Jej oznámením sa ruší
STN EN ISO 2739 (42 0886) Puzdrá zo spekaných
kovov. Stanovenie lomového napätia od radiálnej
sily (ISO 2739: 2006) (EN ISO 2739: 2010) z októbra 2010
September STN EN 12449 (42 1314) Meď a zliatiny medi. Bezšvové okrúhle rúry na všeobecné
použitie (EN 12449: 2012)
Vydanie: október 2012
Jej vydaním sa ruší
STN EN 12449 (42 1314) Meď a zliatiny medi.
Bezšvové okrúhle rúry na všeobecné použitie (EN
12449: 1999) z júla 2003
STN EN 12451 (42 1525) Meď a zliatiny medi.
Bezšvové okrúhle rúry na výmenníky tepla (EN
12451: 2012)
Vydanie: november 2012
Jej vydaním sa ruší
STN EN 12451 (42 1525) Meď a zliatiny medi. Bezšvové okrúhle rúry na výmenníky tepla (EN 12451:
1999) z decembra 2002
STN EN 12452 (42 1529) Meď a zliatiny medi.
Valcované bezšvové rúry s rebrovaním na výmenníky tepla (EN 12452: 2012)
Vydanie: november 2012
Jej vydaním sa ruší
STN EN 12452 (42 1529) Meď a zliatiny medi. Valcované bezšvové rúry s rebrovaním na výmenníky
tepla (EN 12452: 1999) z decembra 2002
Poznámky:
Spracované podľa Vestníka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, č. 9/2012
až 12/2012.
Redakcia
265
Obsah časopisu Schweissen
und Schneiden 2011
čele kapiláry pri zváraní a rezaní
laserovými lúčmi – 1. časť
P. Berger – R. Schuster – M. Zvyagolskaya – H. Hügel, Institut für
Strahlwerkzeuge, Universität Stuttgart – P. Schäfer, TRUMPF Laser GmbH & Co. KG, Schramberg
(9 str., 10 obr., 49 liter. zdrojov)
Bestimmung von Wirkungsgraden
an Schutzgas-schweißverfahren
Stanovenie účinnosti metód zvárania v ochrannom plyne
M. Kusch – A. Hälsig – S. Thurner,
Technische Universität Chemnitz, Institut für Fertigungstechnik/Schweißtechnik (3,5 str., 2 obr., 7 tab., 5 liter.)
Č
Časopis
vydáva Nemecká zváračská spoločnosť (Deutsche Verband
für Schweissen und verwandte Verfahren, e. v. – DVS), v roku 2011
už ako 63. ročník. Vychádza v nemeckom jazyku dvanásťkrát ročne, vo formáte A4. Publikuje, až na
malé výnimky, odborné články nemeckých autorov. Okrem hlavných
odborných článkov časopis publikuje aktuálne informácie z firiem zaoberajúcich sa zváraním, zo zváračských spoločností (najmä DVS, IIW
a EWF) a ústavov, z národných zváračských spoločností v celom svete,
správy o pripravovaných a podrobné informácie o uskutočnených zváračských akciách, nových knihách,
normách a softvéri, zoznamy odborných článkov z vybraných zváračských časopisov, medailóny osobností, inzeráty, krátke oznamy atď.
Rozsah jednotlivých čísel aj s prílohami je cca 80 strán, v roku 2011 to
bolo 885 strán. Kontakt: DVS Media
GmbH, Aachener Str. 172, D-40223
Düsseldorf, Nemecko, tel.: +49/
(0)211/1591-161, [email protected],
www.dvs-media.de.
V ďalšom texte sú uvedené názvy
odborných článkov, ich autori, pracoviská a rozsah článkov.
Číslo 1-2
Zur Bedeutung von gleitenden
Stufen an der Kapillarfront beim
Schweißen und Schneiden mit Laserstrahlen – Teil 1
Interpretácia klzných stupňov na
266
Laserstrahl-MIG-Hybridschweißen – Die Erweiterung vom Makroin den Mikrobereich
Hybridné laserové MIG zváranie –
Rozšírenie makropásma do mikropásma
U. Reisgen – S. Olschok – M. Mavany, Institut für Schweißtechnik
und Fügetechnik (ISF) der RWTH
Aachen University (7 str., 17 obr.,
1 tab., 9 liter.)
Číslo 3
Reibpunktschweißen von Überlappverbindungen an Aluminiumknet- und -gusslegierungen
im Vergleich
Porovnanie trecieho bodového
zvárania preplátovaných spojov
tvárnych zliatin a liatin z hliníka
M. Serve – L. Appel – H. Cramer,
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt SLV München, Niederlassung der GSI mbH. (4 str., 7 obr.,
8 liter.)
Zur Bedeutung von gleitenden
Stufen an der Kapillarfront beim
Schweißen und Schneiden mit Laserstrahlen – Teil 2
Význam klzných stupňov na čele
kapiláry pri zváraní a rezaní laserovými lúčmi – 2. časť
P. Berger – R. Schuster – M. Zvyagolskaya – H. Hügel, Institut für
Strahlwerkzeuge, Universität Stuttgart – P. Schäfer, TRUMPF Laser GmbH & Co. KG, Schramberg
(7 str., 21 obr., 62 liter.)
Entwicklung technischer Anlagensicherheitskonzepte für Hochleis-
tungslaser der neuesten Generation
Vývoj technických konceptov bezpečnosti zariadení pre vysokovýkonný laser najnovšej generácie
M. F. Zäh – S. Braunreuther, Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften (iwb) der TU
München (5 str., 7 obr., 17 liter.)
Číslo 4
Emissionsbewertung zur umweltbezogenen Kostenermittlung
beim Laserstrahlfügen metallischer Werkstoffe
Vyhodnotenie emisií na stanovenie ekologických nákladov pri laserovom spájaní kovových materiálov
J. Walter – M. Hustedt – Ch. Hennigs – J. Stein – S. Barcikowski – V.
Wesling, Laser Zentrum Hannover
e.V., Hannover (9 str., 5 obr., 4 tab.,
22 liter.)
Beeinflussung von Plasmaschweißprozessen durch Faserlaserstrahlung geringer Leistung – Teil
1: Experimentelle Untersuchungen
Vplyv žiarenia vláknového lasera
nižšieho výkonu na procesy plazmového zvárania – 1. časť: Experimentálny výskum
S. Rose – M. Schnick – A. Mahrle
– F. Kretzschmar – C. Dumuth – U.
Füssel – E. Beyer, Lehrstuhl für Fügetechnik, Technische Universität,
Dresden (6 str., 8 obr., 15 liter.)
Simulationsgestützte, bauteilbezogene Analyse industriell relevanter Einspannsituationen beim
Schweißen
Simulačná analýza konštrukčných
dielcov z hľadiska priemyselne relevantných situácií upnutia vo zváraní
M. Zäh – A. Schober, Institut für
Werkzeugmaschinen, TU München
(2 str., 3 obr.)
Číslo 5
Eignung hochlegierter Fülldrahtelektroden zum LaserstrahlMSG-Hybridschweißen
Vhodnosť vysokolegovaných plnených drôtových elektród na
hybridné laserové MAG zváranie
S. Lorenz – T. Kannengießer, BunZ VÁRANI E-SVAŘOVÁNÍ | 11-12/ 2 0 1 2
PR E D S TAV U JE M E Z VÁR AČS KÉ ČA S OP I S Y
desanstalt für Materialforschung
und -prüfung (BAM), Berlin – G.
Posch, Böhler Schweißtechnik
Austria GmbH, Kapfenberg, Österreich (7 str., 10 obr., 1 tab., 23 liter.)
Verbesserung der Genauigkeit
der Schweißverzugssimulation
durch die Berücksichtigung des
Tiefziehprozesses
Zlepšenie presnosti simulácií deformácií zo zvárania pri zohľadnení procesu hlbokého ťaženia
H. Cramer – A. Petropoulos – A.
Lechner, GSI Gesellschaft für
Schweißtechnik mbH, Niederlassung SLV München (5 str., 5 obr.
1 tab., 6 liter.)
Druckaufgestickte Stähle als
thermischer Spritz- und Beschichtungswerkstoff
Nitridované ocele pod tlakom
ako materiál na tepelné striekanie a povliekanie
V. Diehl – R. Ritzenhoff, Energietechnik Essen GmbH (8 str.,12 obr.,
2 tab., 5 liter.)
Steigerung der Durchsatzrate
und der Prozesssicherheit bei
der Herstellung von Smart-Labels durch eine neuartige Aufbau- und Verbindungstechnik
Zvyšovanie výkonu a bezpečnosti procesu pri výrobe inteligentných štítkov použitím modernej
techniky montáže a spájania
G. Hemken – K. Dilger – J. Kolbe –
M. Stuve (5 str.)
Klebgerechte Vorbehandlung
von Aluminium-Druckgussbauteilen
Vhodná príprava na lepenie konštrukčných dielcov z hliníkových
tlakových odliatkov
K. Dilger – E. Minin – M. Frauenhofer – G. Wisner (6 str.)
Modellbasierte Bausteine für
die Automatisierung beim MSGSchweißen
Modelové konštrukčné dielce na
automatizáciu MAG zvárania
U. Reisgen – K. Willms – M. Beckers – G. Buchholz – H. M. Voigt –
W. Harder (7 str.)
Číslo 7
Elektronenstrahlschweißen
in
Zwangspositionen
Elektrónové zváranie v nútených
polohách
U. Reisgen – S. Olschok, Institut für
Schweißtechnik (ISF) der RWTH AaZ VÁ R A N I E - SVA Ř OVÁN Í | 1 1 -1 2 /2 0 1 2
chen University (9 str., 13 obr., 13 liter.)
Einsatz neuer Nicht-Kupfer-werkstoffe zur Schweißdrahtkontaktierung in MSG-Schweiß- und
Lötprozessen insbesondere für
Aluminium und niedrig schmelzende Zusatzwerkstoffe
Použitie nových nemedených materiálov na kontakt zváracieho
drôtu pri MAG zváraní a spájkovaní najmä hliníka a nízkotaviteľných
prídavných materiálov
S. Göthel – G. Bürkner, Institut für
Fertigungstechnik/Schweißtechnik
der Technischen Universität Chemnitz (5 str., 10 obr., 8 liter.)
Wasserverdüste Pulver für Auftragschweiß- und thermische
Spritzprozesse
Vodou rozprašovaný prášok na
naváranie a tepelné striekanie
B. Wielage – Ch. Rupprecht – T.
Lindner – M. Kunze, Institut für
Werkstoffwissenschaften und Werkstoffetechnik der TU Chemnitz –
D. Franik – D. Wocilka – A. Gebert,
ceWOTec GmbH, Chemnitz (4 str.,
5 obr., 5 liter.)
Číslo 8
Ursachen und Bewertung von Unregelmäßigkeiten MIG-lichtbogengelöteter Verbindungen
Príčiny a vyhodnotenie nesymetrickosti spájkovaných spojov metódou MIG
M. Kusch – F. Podlesak, Institut für
Fertigungstechnik/Schweißtechnik der TU Chemnitz (4 str., 7 obr.,
2 tab.)
Untersuchungen zum Übergangswiderstand an unbeschichteten
und beschichteten Blechen aus
Kupferwerkstoffen
Skúmanie prechodového odporu nepovliekaných a povliekaných plechov z medených materiálov
H. J. Wink – D. Krätschmer – O. Volz,
Materialprüfungsanstalt (MPA) Universität Stuttgart (7 str., 10 obr., 10 liter.)
Lötbarkeitsdiagramm zur Projektierung und Optimierung der Lötfertigung
Diagram spájkovateľnosti na projektovanie a optimalizáciu výroby
spájkovaných spojov
K. Wittke – W. Scheel, Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration
IZM, Berlin – M. Kising – A. Rinn –
R. Semling, Daimler AG, Mercedes-Benz Werk, Berlin (6 str., 9 obr., 5 liter.)
Číslo 9
Schweißen und Schneiden 2010 –
Aufschwung mit Risiken
Rozvoj s rizikami. Technológie
zvárania a spájkovania v roku
2010.
D. Heicht, Hochschule Bochum –
M. Kersting – N. Werbeck, RUFIS
– Ruhr-Forschungsinstitut für Innovations- und Strukturpolitik e. V., Bochum (14 str., 4 obr., 6 tab.)
Einsetzbarkeit des Bolzensetzens
zum Fügen von Aluminium-Hohlprofilen
Použiteľnosť vsadenia svorníkov
na spájanie dutých hliníkových
profilov
O. Hahn – F. Flüggen, Laboratorium für Werkstoff- und Fügetech-
267
Obsah časopisu Schweissen und Schneiden 2011
Metall-Ultraschallschweißen von
flexiblen Flachleiterkabeln
Zváranie ultrazvukom s kovovou
elektródou pružných káblov plochých vodičov
S. Heinz – G. Wagner – D. Eiffer,
Technische Universität Kaiserslautern (5 str., 5 obr., 10 liter.)
Reib- und Laserstrahlschweißen
von neuen TiAl-Legierungen mit
verbesserter Duktilität
Trecie a laserové zváranie nových
TiAl zliatin so zvýšenou ťažnosťou
H. Cramer, L. Appel – P. Limley
(8 str., 12 obr., 8 liter.)
Číslo 12
nik (LWF) der Universität Paderborn
(5 str., 7 obr., 6 liter.)
Hochleistungs-Laserstrahlschweißen von Dickblechen im
Feinvakuum – Eine Alternative zum Elektronenstrahlschweißen?
Vysokovýkonné laserové zváranie
hrubých plechov v jemnom vákuu
– alternatíva elektrónového zvárania?
U. Reisgen – S. Olschok – S. Jakobs
– S. Longerich, Institut für Schweißtechnik und Fügetechnik (ISF), Aachen University (6 str., 13 obr., 13 liter.)
Arbeitsschutzregelungen beim
Schweißen – Bewertung der
Schweißrauchexposition und deren Wirkung
Predpisy o ochrane zdravia vo
zváraní – Vyhodnotenie expozície
zváracím dymom a ich účinku
V. E. Spiegel-Ciobanu, Berufsgenossenschaft Holz und Metall
(BGHM) (7 str., 2 obr., 6 tab., 11 liter.)
Číslo 10
Charakterisierung der mechanischen Eigenschaften in der
Wärmeeinflusszone von Punktschweißverbindungen an HCT
690T
Charakteristika mechanických
vlastností teplom ovplyvnenej oblasti bodových zvarových spojov
materiálu HCT690T
R. Kießling – E. Roos – D. Krätschmer – H. J. Wink, Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart
(MPA Stuttgart) (5 str., 6 obr., 6 liter.)
268
Vollmechanisiertes System zum
Wurzelschweißen an V-Naht-vorbereitungen ohne und mit Steg
mit geregelten Lichtbogenverfahren und digitaler Kurzschlussauflösung
Plnomechanizovaný systém zvárania koreňa pri príprave zvaru
V bez otupenia a s otupením s regulovaným oblúkom a digitálnym
odstránením skratov
U. Reisgen – L. Stein – M. Steiners,
Institut für Schweißtechnik und Fügetechnik (ISF) der RWTH Aachen
University (7 str., 10 obr., 1 tab., 2 liter.)
Innovatives Schneiden von technischen Textilien mittels Plasmastrahl
Inovatívne rezanie technických
textílií plazmou
K. Machova – J. Zschetzsche – U.
Füssel – Ch Friedrich – M. Riedel, TU
Dresden – H. Schuster – R. Rückert,
Kjellberg Finsterwalde GmbH (5 str.,
6 obr., 1 tab.)
Číslo 11
Werkstoffgerechtes Fügen von
hochfesten Pipelinebaustählen
der Qualitäten X100 unter Baustellenbedingungen
Spájanie vysokopevných potrubárskych konštrukčných ocelí
akostnej triedy X100 na stavenisku z hľadiska správnej voľby materiálov
U. Reisgen – G. Buchholz – K.
Willms, Institut für Schweißtechnik
und Fügetechnik (ISF) der RWTH
Aachen University (7 str., 7 obr.,
1 tab., 8 liter.)
Anwendungspotenzial pneumatischer Hämmerverfahren zur Steigerung der Ermüdungsfestigkeit
geschweißter Aluminiumverbindungen
Možnosti použitia metód pneumatického prekovania na zvýšenie únavovej pevnosti hliníkových
zvarových spojov
V. Wesling – A. Schram – L. Aschermann, Institut für Schweißtechnik
und Trennende Fertigungsverfahren
(ISAF) TU Clausthal (5 str., 8 obr.,
14 liter.)
Erweiterung des Parameterfeldes
zum Rührreibschweißen mittels
konduktiver Unterstützung
Rozšírenie poľa parametrov pre
trecie miešacie zváranie s podporou vodičov
U. Reisgen – M. Schleser – A. Harms
– A. Schiebahn, Institut für Schweißtechnik und Fügetechnik (ISF) der
RWTH Aachen University – A. Neumov, Gomolzig Flugzeugbau und
Maschinenbau GmbH, Schwelm
(5 str., 8 obr.)
Versagensverhalten crashrelevanter Aluminium-Schweißverbindungen
Charakteristiky zlyhania hliníkových zvarových spojov z hľadiska
významnej havárie
W. Böhme – D. Memhard – M. Brand
– D. Siegele, Institut für Werkstoffmechanik IWM, Freiburg (7 str.,
7 obr., 16 liter.)
Poznámka: Časopis možno študovať
v technickej knižnici VÚZ – PI SR v Bratislave.
Kontakt: tel.: +421/(0)/2/492 46 482,
[email protected]
Redakcia
Z VÁRANI E-SVAŘOVÁNÍ | 11-12/ 2 0 1 2
A KC I E
Veletrh FOR WELD 2013 – místo pro
prezentaci technologických novinek
Novinkou ve veletržním kalendáři výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech
je specializovaný veletrh technologií pro svařování, pájení a lepení FOR
WELD, který se bude konat v termínu od 23. do 25. dubna 2013. Souběžně
se uskuteční veletrhy zaměřené na povrchové úpravy FOR SURFACE
a strojírenské technologie FOR INDUSTRY. Příprava veletrhů probíhá s cílem
předvádění technologických novinek, prezentací služeb i nabídek pracovních
příležitostí v průmyslových oborech.
Specializované mezinárodní veletrhy představují jedinečnou jarní
příležitost pro prezentaci moderní výrobní techniky, progresivních
technologií a inovačních trendů,
které mají široké uplatnění. Cílem
je vytvořit komplexní platformu pro
řešení problematiky v jednotlivých
odvětvích strojírenství s prostorem
pro technologické spolupráce.
V současné době je na tyto veletrhy přihlášena řada významných firem. Mezi nimi jsou např.: ARC-H,
a.s., která bude nabízet komplexní
technologická zařízení pro zpracování kovů: stroje pro svařování, řezání plazmou, tryskání, robotizaci,
tepelné zpracování, odsavače spalin, materiály pro svařování, stroje
pro orbitální svařování, dělení, úkosování trubek a systémy pro plynovou ochranu kořene svaru. Profesionální svařovací stroje, ochranné
i pracovní pomůcky pro svařování,
vrtačky a nářadí bude prezentovat
firma hala-welding.cz s.r.o. Svou expozicí jistě zaujme společnost HST
TECHNOLOGIC, s.r.o., která patří
mezi nejdůležitější dodavatele trhu
svařovací techniky a technologií v ČR. Produkce zahrnuje sériové typizované stroje pro provádění
lineárních a rotačních svarů, stroje
pro dělení kovů plasmovým paprskem, vývojovou a konstruktérskou
činnost při práci na projektech podle specifického zadání klienta. Největší předností je důsledné zaměření na technologie, a proto je firma
HST TECHNOLOGIC, s.r.o. schopna
klientovi vyřešit i velmi náročná zadání a složité problémy. Její strategií
je dodávat na průmyslový trh techZ VÁ R A N I E - SVA Ř OVÁN Í | 1 1 -1 2 /2 0 1 2
nicky špičkové a cenově přijatelné
stroje. KF-NOVODUR, s.r.o. představí výrobu galvanických linek pro
povrchovou úpravu kovů a nabídku
svařování titanu a nerezu. SURFIN, s.r.o. bude prezentovat práškové barvy či technologie pro lakování
a otryskávání.
Pečlivě je již také plánován doprovodný program veletrhů ve spolupráci s odbornými partnery. Připravována jsou témata jako: „Štíhlá
výroba – moderní metody a nástroje zvyšování produktivity a efektivity procesů“, „Podnikání a investice v post-sovětských republikách“
nebo „Digitální prototypy – od návrhu po simulaci“ a řada dalších.
Nebudou samozřejmě chybět veletržní soutěže pro návštěvníky, ani
soutěže o nejinovativnější výrobek
GRAND PRIX a o nejzdařilejší expozici TOP EXPO pro vystavovatele.
Veletržní správa ABF, a.s. připravila
pro vystavovatele řadu zajímavých
nabídek pro jejich účast, mezi které
patří např. expozice na klíč, zvýhodněné ceny výstavní plochy, možnost
konzultace umístění stánku nebo libovolný počet vstupenek na veletrh
pro zákazníky a obchodní partnery
jak v tištěné, tak v elektronické podobě zdarma.
Výstaviště PVA EXPO PRAHA se
nachází v Praze – Letňanech. Díky
svému umístění na okraji hlavního
města je pro vystavovatele i návštěvníky strategicky snadno přístupné.
Dne 12. 10. 2012 byl zahájen provoz dvou nových veletržních hal
o celkové ploše 8 200 m2. V současné době se jedná o nejmodernější veletržní prostory v Praze.
Průmyslové veletrhy FOR INDUSTRY, FOR SURFACE a FOR WELD se
tedy v roce 2013 budou poprvé konat také v těchto nových halách.
Zúčastněte se a oslavte SVÁTEK
TECHNOLOGIÍ v PRAZE.
Aktuální informace najdou zájemci na
stránkách veletrhu: www.forweld.cz
ABF, a.s., Mimoňská 645,
190 00 Praha 9, tel. 225 291 266,
e-mail: [email protected]
269
VÚZ – PI SR otvoril nový kontaktný bod
Poradenského a inovačného centra pre
oblasť projektovania zváraných konštrukcií
V rámci projektu SMILE – Steel Market Innovation – Inovácia a rozvoj ľudských zdrojov MSP v oblasti oceľových konštrukcií, ktorý VÚZ – PI SR realizuje s podporou programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2001 –
2013 v spolupráci so SZA – Schweißtechnische Zentralanstalt (Zváračským ústavom vo Viedni) bol v januári otvorený
nový kontaktný bod Poradenského a inovačného centra pre oblasť projektovania zváraných konštrukcií.
Toto centrum slúži na:
Ako sa zúčastniť na projekte?
 kvalifikačnú prípravu osôb na implementáciu smerniV prípade, že máte záujem o participáciu na projekce EÚ v oblasti oceľových konštrukcií – IAB-201r1-10
te v nasledujúcich oblastiach:
„Medzinárodný projektant zváraných konštrukcií“ –
– Prístup na interaktívny internetový portál ako ná„International Welded Structures Designer“;
stroj pre virtuálnu výučbu a poradenstvo;
 umožnenie firmám vyrábajúcim oceľové konštrukcie,
– Účasť na bezplatnom pilotnom kurze „Medzináinžinierskym a kovospracujúcim firmám získať porodný projektant zváraných konštrukcií“
trebné know-how, aby mohli rozvíjať kvalitnejšie prokontaktujte nás prosím na adresu:
dukty a aby posilnili svoju inovačnú schopnosť;
Ing. Viera Hornigová, [email protected],
 podporu využívania informačno-komunikačných
tel.: 02 / 4924 6546.
technológií prostredníctvom využitia interaktívneho
Viac informácií nájdete na www.smileproject.eu
internetového portálu a elektronickej platformy;
 podporu prenosu poznatkov medzi malými a strednými podnikmi (MSP) v oblasti uplatňovania európskych smerníc v rámci trhu oceľových konštrukcií a príslušných
nových produktov;
V rámci predmetného projektu majú cieľové skupiny (firmy, zaoberajúce sa navrhovaním zváraných oceľových konštrukcií v bratislavskom regióne) možnosť:
– získať najaktuálnejšie informácie a bezplatné poradenstvo v oblasti navrhovania zváraných oceľových konštrukcií;
– zúčastniť sa na bezplatnom pilotnom kurze „Medzinárodný projektant zváraných konštrukcií“, realizovanom
v rámci projektu.
270
Z VÁRANI E-SVAŘOVÁNÍ | 11-12/ 2 0 1 2
I N FO R M ÁCI E CE R TI FI KA ČN ÝCH O R G Á NOV
Benefity kurzu
• aktuálne informácie o materiáloch používaných pri oceľových konštrukciách
• získanie poznatkov optimálneho navrhovania zvarových
spojov oceľových konštrukcií
• informácie o moderných technológiách zvárania oceľových
konštrukcií
• aplikácia Eurokódov pri navrhovaní oceľových konštrukcií
• voľba optimálnej technológie
a prídavných materiálov
• získanie diplomu Medzinárodný projektant oceľových
konštrukcií (IWSD)
• nízka časová náročnosť vzhľadom na možnosť e-learningu
Východiská projektu
Od 1. 5. 2011 bolo zrušené obmedzenie voľného pohybu pracovníkov medzi SR a Rakúskom. Zároveň trh s oceľovými konštrukciami bol harmonizovaný na zasadnutí Európskej rady (EN1090-1, 12. 7. 2010 v Úradnom vestníku
EÚ). V minulosti každá krajina mala svoje vlastné smernice s rôznymi požiadavkami, ktoré obmedzujú voľný pohyb tovaru.
Nedávna trhová analýza ukázala, že MSP (malé a stredné podniky) zaoberajúce sa navrhovaním oceľových konštrukcií tak v SR, ako aj vo východnom Rakúsku (firmy, vyrábajúce oceľové konštrukcie, inžinierske kancelárie,
kovospracujúce firmy, atď.) tieto definované prísne požiadavky dostatočne nespĺňajú a kontrolované sú len dodávky niekoľkých veľkých firiem. Týmto MSP chýba preukázateľne kvalifikovaný personál (dizajnéri, konštruktéri,
statici, zvárací personál a pod.).
Z vyššie uvedených dôvodov je informovanosť v predmetnej oblasti pre každú firmu mimoriadne významná, pričom práve projekt SMILE umožňuje prístup k najaktuálnejším informáciám, bezplatnému poradenstvu
a vzdelávaniu, umožňujúcemu zabezpečenie nevyhnutnej kvalifikácie pre relevantný personál, ktorý sa zaoberá navrhovaním oceľových konštrukcií.
Ing. Viera Hornigová
Certifikačný orgán pre cert.
personálu vo zváraní a NDT
Z VÁ R A N I E - SVA Ř OVÁN Í | 1 1 -1 2 /2 0 1 2
271
Zoznam osôb kvalifikovaných
a certifikovaných vo zváraní vo VÚZ – PI SR
za rok 2012
A. Autorizovaný národný orgán EWF/IAB pri VÚZ – PI SR predĺžil platnosť cer tifikátov zváračským odborníkom
(od roku 2006 vydáva zváračským odborníkom v rámci predĺženia platnosti odbornej spôsobilosti európske
cer tifikáty, namiesto pôvodných národných, všetkým držiteľom európskych diplomov) v nasledovnom členení:
Európsky zváračský inžinier
Priezvisko, meno, titul
Antal Ondrej, Ing.
Balogová Rut, Ing.
Fraňo Dušan, Ing.
Grünermelová Lucia, Ing.
Kliha Ján, Ing.
Kormaník Martin, Ing.
Kubíček Rastislav, Ing.
Kudlík Stanislav, Ing.
Kukuľka Jozef, Ing.
Láska Dušan, Ing.
Lukaček Jozef, Ing.
Maľar Stanislav, Ing.
Mráz Michal, Ing.
Páleník Lukáš, Ing.
Poremba Róbert, Ing.
Prstek Pavol, Ing.
Širochman Vladimír, Ing.
Štainiger Pavel, Ing.
Vaško Tomáš, Ing.
Výrostek Marek, Ing.
Záchenský Jaroslav, Ing.
Žernovič Ján, Ing.
Európsky zváračský technológ
Č. certifikátu
Platný do
CEWE/SK/09022
CEWE/SK/09001
CEWE/SK/09024
CEWE/SK/09002
CEWE/SK/09025
CEWE/SK/05018
CEWE/SK/09003
CEWE/SK/09004
CEWE/SK/09005
CEWE/SK/09006
CEWE/SK/09007
CEWE/SK/09026
CEWE/SK/09009
CEWE/SK/09018
CEWE/SK/09010
CEWE/SK/09019
CEWE/SK/08018
CEWE/SK/09029
CEWE/SK/09030
CEWE/SK/09012
CEWE/SK/09020
CEWE/SK/09021
20. 5. 2015
05. 2. 2015
20. 5. 2015
05. 2. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
05. 2. 2015
05. 2. 2015
05. 2. 2015
05. 2. 2015
05. 2. 2015
24. 9. 2015
05. 2. 2015
20. 5. 2015
05. 2. 2015
20. 5. 2015
05. 2. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
05. 2. 2015
24. 9. 2015
20. 5. 2015
Priezvisko, meno, titul
Bednářová Andrea, Ing.
Beniaková Miriam, Ing.
Brázdilová Jana, Ing.
Brunovský Dušan
Csepregi Michal
Hrdina Peter
Krištofovič Martin
Kučeravý Marek, Ing.
Nemčovič Ján, Ing.
Paninár Július
Petrek Rastislav
Segeš Tomáš
Szabó Žolt
Vajda Robert
Č. certifikátu
Platný do
CEWT/SK/02002
CEWT/SK/09010
CEWT/SK/09002
CEWT/SK/09001
CEWT/SK/08014
CEWT/SK/09003
CEWT/SK/09007
CEWT/SK/09008
CEWT/SK/98079
CEWT/SK/09011
CEWT/SK/09004
CEWT/SK/08013
CEWT/SK/09005
CEWT/SK/09006
20. 5. 2015
20. 5. 2015
05. 2. 2015
05. 2. 2015
24. 9. 2015
05. 2. 2015
24. 9. 2015
24. 9. 2015
05. 2. 2015
24. 9. 2015
05. 2. 2015
20. 5. 2015
05. 2. 2015
05. 2. 2015
Európsky zváračský špecialista
Priezvisko, meno
Č. certifikátu
Platný do
Černák Juraj
Dlugopolský Ivan
Hornáček Peter
Hudec Milan
Kubovič Peter
Parobek Vladimír
Richnák Igor
Tóth František
CEWS/SK/08003
CEWS/SK/00002
CEWS/SK/09001
CEWS/SK/09002
CEWS/SK/09003
CEWS/SK/08005
CEWS/SK/09004
CEWS/SK/08008
05. 2. 2015
20. 5. 2015
05. 2. 2015
05. 2. 2015
05. 2. 2015
20. 5. 2015
05. 2. 2015
05. 2. 2015
B. Autorizovaný národný orgán EWF/IAB pri VÚZ – PI SR predĺžil platnosť európskych cer tifikátov zváračským
odborníkom v nasledovnom členení:
Európsky zváračský inžinier
Priezvisko, meno, titul
Balko Marián, Ing.
Bartoš Marian, Ing.
Brož Igor, Ing.
Cselédka Ladislav, Ing.
Čuba Milan, Ing.
Dajbych Jaromír, Ing.
Dzuro Cyril, Ing.
Gajdoš Jozef, Ing
Holeša, Milan, Ing., PhD.
Holko Peter, Ing.
Hollý Jaroslav, Ing.
Horváth Miloš, Ing.
272
Č. certifikátu
Platný do
CEWE/SK/97002/2
CEWE/SK/04002/3
CEWE/SK/06012/3
CEWE/SK/97003/2
CEWE/SK/06013/2
CEWE/SK/99053/2
CEWE/SK/97005/2
CEWE/SK/02017/2
CEWE/SK/02019/2
CEWE/SK/06017/2
CEWE/SK/06037/2
CEWE/SK/97008/2
05. 2. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
05. 2. 2015
20. 5. 2015
05. 2. 2015
20. 5. 2015
05. 2. 2015
05. 2. 2015
24. 9. 2015
24. 9. 2015
05. 2. 2015
Priezvisko, meno, titul
Jakubis Branislav, Ing.
Kasala, Marián, Ing., PhD.
Kaszásová Erika, Ing.
Kmeť Ján, Ing.
Koleno Anton, Ing.
Kordoš Jozef, Ing.
Kročan Ladislav, Ing.
Křikava Jiří, Ing.
Kucek Ján, Ing.
Kuruc Miroslav, Ing.
Martinec Miloš, Ing.
Mašlonka Andrej, Ing.
Č. certifikátu
Platný do
CEWE/SK/00003/3
CEWE/SK/05004/2
CEWE/SK/04020/2
CEWE/SK/06018/2
CEWE/SK/06019/2
CEWE/SK/06020/2
CEWE/SK/97009/3
CEWE/SK/99058/2
CEWE/SK/06021/2
CEWE/SK/97010/2
CEWE/SK/99044/3
CEWE/SK/06022/2
20. 5. 2015
05. 2. 2015
05. 2. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
05. 2. 2015
20. 5. 2015
05. 2. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
Z VÁRANI E-SVAŘOVÁNÍ | 11-12/ 2 0 1 2
I N FO R M ÁCI E CE R TI FI KA ČN ÝCH O R G Á NOV
Priezvisko, meno, titul
Medzihradský Dušan, Ing.
Mézl Dušan, Ing.
Minárová Katarína, Ing.
Morva Imrich, Ing.
Ňachaj Eugen, Ing.
Nováková Lenka, Ing.
Novosád Peter, Ing.
Novotný Peter, Ing.
Oceľ Ján, Ing.
Okasa Jozef, Ing.
Papp Dezider, Ing.
Pásztor Štefan, Ing.
Pati Nagy Alexander, Ing.
Paulík Viliam, Ing.
Račko Peter, Ing.
Reisenauer Ján, Ing.
Resek Martin, Ing.
Soják Miroslav, Ing.
Č. certifikátu
Platný do
CEWE/SK/02027/2
CEWE/SK/99061/2
CEWE/SK/00007/3
CEWE/SK/06005/2
CEWE/SK/99068/2
CEWE/SK/02008/3
CEWE/SK/99067/2
CEWE/SK/06011/3
CEWE/SK/97016/3
CEWE/SK/02028/3
CEWE/SK/06024/2
CEWE/SK/97019/3
CEWE/SK/06023/2
CEWE/SK/99015/2
CEWE/SK/97020/2
CEWE/SK/02033/2
CEWE/SK/06025/2
CEWE/SK/06026/2
05. 2. 2015
05. 2. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
05. 2. 2015
20. 5. 2015
05. 2. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
05. 2. 2015
05. 2.2015
05. 2. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
Priezvisko, meno, titul
Stemmer Eugen, Ing.
Súkop Dušan, Ing.
Šimora Anton, Ing.
Šroubová Vladislava, Ing.
Štalmach Miroslav, Ing.
Šuhaj Jiří, Ing.
Šušelová Terézia –
Trsťanová, Ing.
Švec Ľudovít, Ing.
Tomčíková Etela, Ing.
Uhnák Ivan, Ing.
Vanko Július, Ing.
Vaško Ľuboš, Ing.
Vozár Miroslav, Ing.
Žuffa Anton, Ing.
Č. certifikátu
Platný do
CEWE/SK/06008/2
CEWE/SK/02035/3
CEWE/SK/06027/2
CEWE/SK/99026/2
CEWE/SK/06009/2
CEWE/SK/99027/2
20. 5. 2015
05. 2. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
05. 2. 2015
CEWE/SK/02037/2
05. 2. 2015
CEWE/SK/00011/3
CEWE/SK/02036/2
CEWE/SK/97022/2
CEWE/SK/02038/3
CEWE/SK/97023/2
CEWE/SK/06001/3
CEWE/SK/06028/2
24. 9. 2015
05. 2. 2015
20. 5. 2015
05. 2. 2015
05. 2. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
Č. certifikátu
Platný do
CEWT/SK/06020/3
CEWT/SK/99115/2
CEWT/SK/99116/2
CEWT/SK/98016/3
CEWT/SK/06021/3
CEWT/SK/00016/3
CEWT/SK/99086/3
CEWT/SK/02038/3
CEWT/SK/00041/3
CEWT/SK/02039/2
CEWT/SK/06008/2
CEWT/SK/06022/3
CEWT/SK/00019/3
CEWT/SK/99106/2
CEWT/SK/02046/2
CEWT/SK/01045/2
CEWT/SK/97041/2
CEWT/SK/99107/2
CEWT/SK/07001/2
CEWT/SK/97043/2
CEWT/SK/99109/2
CEWT/SK/99018/2
CEWT/SK/97045/2
CEWT/SK/00021/3
CEWT/SK/00046/3
CEWT/SK/97092/3
CEWT/SK/99119/2
CEWT/SK/99042/2
CEWT/SK/06010/2
CEWT/SK/00049/3
CEWT/SK/02022/3
20. 5. 2015
05. 2. 2015
05. 2. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
24. 9. 2015
24. 9. 2015
20. 5. 2015
24. 9. 2015
05. 2. 2015
24. 9. 2015
24. 9. 2015
20. 5. 2015
05. 2. 2015
05. 2. 2015
05. 2. 2015
20. 5. 2015
05. 2. 2015
24. 9. 2015
05. 2. 2015
05. 2. 2015
05. 2. 2015
05. 2.2015
24. 9. 2015
24. 9. 2015
24. 9. 2015
05. 2. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
24. 9. 2015
05. 2. 2015
Č. certifikátu
Platný do
CEWS/SK/00008/3
CEWS/SK/02019/2
CEWS/SK/02012/2
CEWS/SK/02018/3
20. 5. 2015
05. 2. 2015
05. 2. 2015
24. 9. 2015
Európsky zváračský technológ
Priezvisko, meno, titul
Antala Stanislav, Dpt.
Bacigál Miloš, Ing.
Bartoš Tibor
Bencová Jana, Ing.
Beniak Marek, Ing.
Bestvina Pavol
Bombic Ladislav, Ing.
Brandobur Jozef
Buchel Milan
Bulla Henrich, Ing.
Ceniga Ján, Ing.
Čarnogurský Jozef, Ing.
Duffek Jozef
Foltíny Ivan
Giertl Jozef
Hacsi Zoltán
Halaš Vladimír
Holásek Karol, Ing.
Kocian Vladimír
Košťany Filip, Ing.
Kováč Ľubomír
Kováč Ladislav
Královič Marián
Krnáč Miloš
Kubovič Jaroslav
Kuneš Václav, Ing.
Kvetko Andrej, Ing.
Lančarič Milan
Lašák Ján
Lukáč Alexander, Bc.
Č. certifikátu
Platný do
CEWT/SK/06001/2
CEWT/SK/00002/3
CEWT/SK/97021/2
CEWT/SK/97101/3
CEWT/SK/98125/2
CEWT/SK/00003/3
CEWT/SK/00056/3
CEWT/SK/00004/3
CEWT/SK/06014/3
CEWT/SK/00005/3
CEWT/SK/06015/3
CEWT/SK/02042/2
CEWT/SK/97105/3
CEWT/SK/06016/3
CEWT/SK/97007/2
CEWT/SK/00009/3
CEWT/SK/97063/3
CEWT/SK/02032/2
CEWT/SK/06006/2
CEWT/SK/06018/3
CEWT/SK/00058/3
CEWT/SK/97030/2
CertEWT/SK/99113/3
CEWT/SK/06019/3
CEWT/SK/99114/2
CEWT/SK/98014/2
CEWT/SK/02037/2
CEWT/SK/02044/2
CEWT/SK/99082/3
CEWT/SK/97033/2
20. 5. 2015
05. 2. 2015
05. 2. 2015
24. 9. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
24. 9. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
05. 2. 2015
20. 5. 2015
24. 9. 2015
05. 2. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
24. 9. 2015
05. 2. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
05. 2. 2015
05. 2. 2015
05. 2. 2015
05. 2. 2015
24. 9. 2015
05. 2. 2015
Priezvisko, meno, titul
Majerník Maroš, Ing.
Matušík Ferdinand, Ing.
Medveď Dušan
Mižák Marián, Ing.
Namešpetra Viliam, Ing.
Nekoranec Lukáš
Nekoranec Ivan, Ing.
Novák Dušan, Ing.
Ňukovič Peter
Obšusta Ján
Padala Jozef
Paulovič Jozef, Ing.
Rajchman Milan, Ing.
Sladký Jiří
Spielmann František, Ing.
Stromko Milan
Šagát Peter, Ing.
Šáro Vladimír
Ševčík Maroš, Ing.
Šnirc Štefan
Štaffen Maroš, Ing.
Šteffek Ivan
Šustek Jozef
Šutiak Anton
Tešla Jozef, Ing.
Tóth Štefan
Trnka Štefan
Turoň Peter
Vrbiar Ján
Vulgan Jaroslav
Wolf Stanislav
Európsky zváračský špecialista
Priezvisko, meno, titul
Bleho Henrich Ing.
Hurtoš Jozef Ing.
Jaroš Roman
Košiar Anton
Č. certifikátu
Platný do
CEWS/SK/05004/2
CEWS/SK/00004/3
CEWS/SK/00005/3
CEWS/SK/00007/3
05. 2. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
Z VÁ R A N I E - SVA Ř OVÁN Í | 1 1 -1 2 /2 0 1 2
Priezvisko, meno, titul
Makiš Milan
Oberta Juraj
Szabó Tibor Ing.
Zobel Peter
273
Zoznam osôb kvalifikovaných a certifikovaných vo zváraní
vo VÚZ – PI SR za rok 2012
C. Autorizovaný národný orgán EWF/IAB pri VÚZ – PI SR vydal medzinárodné cer tifikáty na základe vydaných
medzinárodných diplomov v tomto členení:
Medzinárodný zváračský inžinier
Priezvisko, meno, titul
Č. certifikátu
Platný do
Kubíček Rastislav, Ing.
Paulík Viliam, Ing.
CIWE/SK/09003
CIWE/SK/99015/09
05. 2. 2015
05. 2. 2015
D. Autorizovaný národný orgán EWF/IAB pri VÚZ – PI SR vydal na základe výsledkov skúšok a splnenia podmienok
absolventom príslušných prípravných kurzov diplomy (trvale platné) a následne Cer tifikačný orgán pre cer tifikáciu
personálu vo zváraní a NDT vydal príslušné národné cer tifikáty zváračským odborníkom v nasledovnom členení:
Európsky zváračský inžinier – EWE (diplom), Medzinárodný zváračský inžinier – IWE (diplom)
a Zváračský inžinier – E (národný certifikát)
Priezvisko, meno, titul
Č. diplomu EWE
Č. diplomu IWE
Č. národ. certifikátu
Certifikát platný do
Belan Marek, Ing.
Blažíček Peter, Ing.
Böhlke Jozef, Ing.
Božek Miroslav, Ing.
Dudaščík Vladimír, Ing.
Gavura Štefan, Ing.
Holec Ján, Ing.
Janček Tomáš, Ing.
Kázmér Dávid, Ing.
Krajčiová Jana, Ing.
Kunca Ján Ing.
Michaličová Petra, Ing.
Mních Igor, Ing.
Neupauerová Lucia, Ing.
Oceľ Ľuboš, Ing.
Ondrík Pavol, Ing.
Podolák Martin, Ing.
Šimek Štefan, Ing.
Šimovič Branislav, Ing.
Sláma Petr, Ing.
Štanga Jozef, Ing.
Szabo Tomáš, Ing.
Világi Anton, Ing.
Výboch Jozef, Ing.
Zajíc Tibor, Ing.
EWE-SK-12002
EWE-SK-12018
EWE-SK-12019
EWE-SK-12020
EWE-SK-12003
EWE-SK-12021
EWE-SK-12017
EWE-SK-12001
EWE-SK-12004
EWE-SK-12005
EWE-SK-12006
EWE-SK-12007
EWE-SK-12008
EWE-SK-12009
EWE-SK-12022
EWE-SK-12023
EWE-SK-12010
EWE-SK-12012
EWE-SK-12013
EWE-SK-12011
EWE-SK-12014
EWE-SK-12024
EWE-SK-12015
EWE-SK-12016
EWE-SK-12025
IWE-SK-12002
IWE-SK-12018
IWE-SK-12019
IWE-SK-12020
IWE-SK-12003
IWE-SK-12021
IWE-SK-12017
IWE-SK-12001
IWE-SK-12004
IWE-SK-12005
IWE-SK-12006
IWE-SK-12007
IWE-SK-12008
IWE-SK-12009
IWE-SK-12022
IWE-SK-12023
IWE-SK-12010
IWE-SK-12012
IWE-SK-12013
IWE-SK-12011
IWE-SK-12014
IWE-SK-12024
IWE-SK-12015
IWE-SK-12016
IWE-SK-12025
E-2/2012
E-18/2012
E-19/2012
E-20/2012
E-3/2012
E-21/2012
E-17/2012
E-1/2012
E-4/2012
E-5/2012
E-6/2012
E-7/2012
E-8/2012
E-9/2012
E-22/2012
E-23/2012
E-10/2012
E-12/2012
E-13/2012
E-11/2012
E-14/2012
E-24/2012
E-15/2012
E-16/2012
E-25/2012
11. 1. 2015
16. 7. 2015
16. 7. 2015
16. 7. 2015
11. 1. 2015
16. 7. 2015
16. 7. 2015
11. 1. 2015
11. 1. 2015
11. 1. 2015
11. 1. 2015
11. 1. 2015
11. 1. 2015
11. 1. 2015
16. 7. 2015
16. 7. 2015
11. 1. 2015
11. 1. 2015
11. 1. 2015
11. 1. 2015
11. 1. 2015
16. 7. 2015
11. 1. 2015
11. 1. 2015
16. 7. 2015
Európsky zváračský technológ – EWT (diplom), Medzinárodný zváračský technológ – IWT (diplom)
a Zváračský technológ – T (národný certifikát)
274
Priezvisko, meno, titul
Č. diplomu EWT
Č. diplomu IWT
Č. národ. certifikátu
Certifikát platný do
Babuliak Jaroslav, Bc.
Gegáň František, Mgr.
Habala Peter
Halás Tomáš
Holáni Peter
Hudák Gabriel
Kakalejčík Zdenek, Bc.
Kočiš Norbert
Kolačkovský Jozef, Mgr.
Korgo Milan
Kováč Marcel
Palušák Slavomír
Pastier Peter
Pavlík Jozef
Sedilek Michal
EWT-SK-12001
EWT-SK-12012
EWT-SK-12002
EWT-SK-12013
EWT-SK-12003
EWT-SK-12004
EWT-SK-12014
EWT-SK-12005
EWT-SK-12006
EWT-SK-12015
EWT-SK-12007
EWT-SK-12008
EWT-SK-12016
EWT-SK-12017
EWT-SK-12018
IWT-SK-12001
IWT-SK-12012
IWT-SK-12002
IWT-SK-12013
IWT-SK-12003
IWT-SK-12004
IWT-SK-12014
IWT-SK-12005
IWT-SK-12006
IWT-SK-12015
IWT-SK-12007
IWT-SK-12008
IWT-SK-12016
IWT-SK-12017
IWT-SK-12018
T-1/2012
T-12/2012
T-2/2012
T-13/2012
T-3/2012
T-4/2012
T-14/2012
T-5/2012
T-6/2012
T-15/2012
T-7/2012
T-8/2012
T-16/2012
T-17/2012
T-18/2012
09. 01. 2015
27. 11. 2015
09. 01. 2015
27. 11. 2015
25. 06. 2015
25. 06. 2015
27. 11. 2015
25. 06. 2015
25. 06. 2015
27. 11. 2015
25. 06. 2015
25. 06. 2015
27. 11. 2015
27. 11. 2015
27. 11. 2015
Z VÁRANI E-SVAŘOVÁNÍ | 11-12/ 2 0 1 2
I N FO R M ÁCI E CE R TI FI KA ČN ÝCH O R G Á NOV
Priezvisko, meno, titul
Č. diplomu EWT
Č. diplomu IWT
Č. národ. certifikátu
Certifikát platný do
Štancel Róbert
Švec Jozef
Szusztor Ernest
Zachar Ivan
EWT-SK-12009
EWT-SK-12010
EWT-SK-12019
EWT-SK-12011
IWT-SK-12009
IWT-SK-12010
IWT-SK-12019
IWT-SK-12011
T-9/2012
T-10/2012
T-19/2012
T-11/2012
25. 06. 2015
25. 06. 2015
27. 11. 2015
25. 06. 2015
Európsky zváračský špecialista – EWS (diplom), Medzinárodný zváračský špecialista – IWS (diplom)
a Zváračský špecialista – S (národný certifikát)
Priezvisko, meno, titul
Č. diplomu EWS
Č. diplomu IWS
Č. národ. certifikátu
Certifikát platný do
Baranyai Vincent
Bista Marián
Blumenstein Michal, Ing.
Brenkus Juraj
Cerovský Martin, Ing.
Drexler Martin
Fekete Štefan
Hloušek Marian
Kucharovič Martin
Matuška Igor
Šprlák Branislav
Tóth Štefan
Vasaráb Ľuboš, Ing.
EWS-SK-12001
EWS-SK-12005
EWS-SK-12006
EWS-SK-12007
EWS-SK-12002
EWS-SK-12008
EWS-SK-12003
EWS-SK-12009
EWS-SK-12010
EWS-SK-12011
EWS-SK-12012
EWS-SK-12004
EWS-SK-12013
IWS-SK-12001
IWS-SK-12005
IWS-SK-12006
IWS-SK-12007
IWS-SK-12002
IWS-SK-12008
IWS-SK-12003
IWS-SK-12009
IWS-SK-12010
IWS-SK-12011
IWS-SK-12012
IWS-SK-12004
IWS-SK-12013
S-1/2012
S-5/2012
S-6/2012
S-7/2012
S-2/2012
S-8/2012
S-3/2012
S-9/2012
S-10/2012
S-11/2012
S-12/2012
S-4/2012
S-13/2012
15. 07. 2015
19. 12. 2015
19. 12. 2015
19. 12. 2015
15. 07. 2015
19. 12. 2015
15. 07. 2015
19. 12. 2015
19. 12. 2015
19. 12. 2015
19. 12. 2015
15. 07. 2015
19. 12. 2015
Európsky zváračský praktik – EWP (diplom), Medzinárodný zváračský praktik – IWP (diplom)
a Zváračský praktik – P (národný certifikát)
Priezvisko, meno, titul
Č. diplomu EWP
Č. diplomu IWP
Č. národ. certifikátu
Certifikát platný do
Bobovský Rastislav
Bryndza Roman
Cerovský Milan
Cvanciger Anton, Bc.
Ďuriš Mikuláš
Farbiak Peter
Gaborčík Michal
Gubáni Pavel
Gyetven Marián
Chamula Jozef
Kožiar Pavel
Lakatoš Jozef
Melich Štefan
Obadal Jaroslav
Remeselník Pavel
Rumanko Peter
Švagerko Dušan
Svoreň Martin
Žrobek Peter
EWP-SK-12001
EWP-SK-12005
EWP-SK-12008
EWP-SK-12009
EWP-SK-12010
EWP-SK-12011
EWP-SK-12002
EWP-SK-12012
EWP-SK-12013
EWP-SK-12014
EWP-SK-12015
EWP-SK-12006
EWP-SK-12016
EWP-SK-12007
EWP-SK-12017
EWP-SK-12018
EWP-SK-12003
EWP-SK-12019
EWP-SK-12004
IWP-SK-12001
IWP-SK-12005
IWP-SK-12008
IWP-SK-12009
IWP-SK-12010
IWP-SK-12011
IWP-SK-12002
IWP-SK-12012
IWP-SK-12013
IWP-SK-12014
IWP-SK-12015
IWP-SK-12006
IWP-SK-12016
IWP-SK-12007
IWP-SK-12017
IWP-SK-12018
IWP-SK-12003
IWP-SK-12019
IWP-SK-12004
P-1/2012
P-5/2012
P-8/2012
P-9/2012
P-10/2012
P-11/2012
P-2/2012
P-12/2012
P-13/2012
P-14/2012
P-15/2012
P-6/2012
P-16/2012
P-7/2012
P-17/2012
P-18/2012
P-3/2012
P-19/2012
P-4/2012
01. 05. 2015
25. 08. 2015
11. 12. 2015
11. 12. 2015
11. 12. 2015
11. 12. 2015
01. 05. 2015
11. 12. 2015
11. 12. 2015
11. 12. 2015
11. 12. 2015
25. 08. 2015
11. 12. 2015
25. 08. 2015
11. 12. 2015
11. 12. 2015
01. 05. 2015
11. 12. 2015
01. 05. 2015
E. Autorizovaný národný orgán EWF/IAB pri VÚZ – PI SR vydal na základe žiadosti a skôr vystavených európskych
diplomov ekvivalentné medzinárodné diplomy IIW (trvale platné) zváračským odborníkom v nasledovnom členení:
Medzinárodný zváračský inžinier
Priezvisko, meno, titul
Petőcz Gabriel, Ing.
Č. diplomu
Platný od
IWE-SK-97039/12
12. 03. 2012
Z VÁ R A N I E - SVA Ř OVÁN Í | 1 1 -1 2 /2 0 1 2
275
Zoznam osôb kvalifikovaných a certifikovaných vo zváraní
vo VÚZ – PI SR za rok 2012
F. Cer tifikačný orgán pre cer tifikáciu personálu vo zváraní a NDT pri VÚZ – PI SR vydal na základe výsledkov
skúšok a splnenia podmienok absolventom príslušných prípravných kurzov – zváračským odborníkom národné
cer tifikáty v nasledovnom členení:
Zváračský inštruktor
Priezvisko, meno, titul
Barlík Peter
Capko Ján
Funiak Róbert
Ižo Július
Jeleň Slavomír
Kondicz Jozef
Č. národ. certifikátu
Platný do
I-11/2012
I-8/2012
I-1/2012
I-15/2012
I-16/2012
I-2/2012
18. 10. 2016
25. 07. 2016
22. 03. 2016
13. 12. 2016
13. 12. 2016
24. 04. 2015
Priezvisko, meno, titul
Kyšeľa Štefan
Laurenčík Jozef, Bc.
Magyarics Tibor
Michalec Marek
Michalec Milan
Mitka Ladislav
Ricker Alojz
Schulte Viliam
Sloboda Juraj
Štaffen Michal
Č. národ. certifikátu
Platný do
I-3/2012
I-4/2012
I-9/2012
I-12/2012
I-13/2012
I-6/2012
I-14/2012
I-5/2012
I-10/2012
I-7/2012
24. 04. 2016
24. 04. 2016
16. 08. 2015
15. 11. 2016
15. 11. 2016
28. 06. 2016
15. 11. 2016
24. 04. 2016
16. 08. 2016
28. 06. 2016
G. Cer tifikačný orgán pre cer tifikáciu personálu vo zváraní a NDT pri VÚZ – PI SR vydal po splnení podmienok
národné cer tifikáty zváračským odborníkom na predĺžené obdobie trvania dohody o informačnej spolupráci
v nasledovnom členení:
Zváračský technológ
Priezvisko, meno, titul
Mikula Pavol
Zváračský inžinier
Č. národ. certifikátu
Platný do
Priezvisko, meno, titul
T-15/95
5. 2. 2015
Kovaľ Emil, Ing.
Č. národ. certifikátu
Platný do
Priezvisko, meno, titul
WI-B-1/2006
WI-B-2/2006
WI-B-1/2000
WI-B-3/2006
WI-B-4/2006
WI-B-5/2006
WI-B-39/2000
WI-B-3/2000
WI-B-6/2006
WI-B-42/2000
WI-B-7/2006
WI-B-4/2000
WI-B-5/2000
WI-B-90/2000
WI-B-7/2000
WI-B-8/2006
WI-B-74/2000
WI-B-3/99
20. 5. 2015
20. 5. 2015
24. 9. 2015
24. 9. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
24. 9. 2015
24. 9. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
05. 2. 2015
20. 5. 2015
05. 2. 2015
05. 2. 2015
20. 5. 2015
24. 9. 2015
05. 2. 2015
Č. národ. certifikátu
Platný do
E-26/2006
20. 5. 2015
Č. národ. certifikátu
Platný do
WI-B-4/99
WI-B-4/2005
WI-B-10/2006
WI-B-78/2000
WI-B-60/2000
WI-B-52/2000
WI-B-11/2000
WI-B-44/2000
WI-B-12/2000
WI-B-13/2006
05. 2. 2015
05. 2. 2015
20. 5. 2015
24. 9. 2015
20. 5. 2015
05. 2. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
20. 5. 2015
Zváračský inšpektor – základná úroveň
Priezvisko, meno, titul
Basa Jozef
Beťák Martin
Botka Peter
Brunovský Dušan
Čeremeta Vladimír
Čverha Vladimír
Gajdoš Jozef, Ing.
Halaj Milan, Ing.
Hamaliar Stanislav
Hančinský Peter, Ing.
Hornyák Bartolomej, Ing.
Jurčaga Karol
Káčer Emil
Kadaši Rastislav, Ing.
Kučera Daniel
Lencsés Ján
Nesnadný Miroslav
Oravek Július
Petruška Miroslav
Rzuhovský Anton
Sobota Juraj
Stanga Dionýz
Štefánik Ján
Šteffek Ivan
Šusták Vladimír
Turoň Peter
Vadovič Marian
Vaszil Alexander
Zváračský inšpektor – úplná úroveň
Priezvisko, meno, titul
Radič Pavol, Ing.
Radičová Helena, Ing., PhD.
Tarcsi Attila, Ing.
Č. národ. certifikátu
Platný do
WI-C-2/2009
WI-C-3/2009
WI-C-5/2009
24. 9. 2015
24. 9. 2015
24. 9. 2015
H. Cer tifikačný orgán pre cer tifikáciu personálu vo zváraní a NDT pri VÚZ – PI SR vydal na základe výsledkov
skúšok národné cer tifikáty podľa normy STN EN 1418 nasledovným zváračom – operátorom:
Zváračský technológ
Priezvisko, meno, titul
Andráš František
Angelovič Pavol
Babják Tomáš
Barilla Michal
Bavlšík Peter
Berezňanin Juraj
Bonk Vladimír
Bórik Dušan
Bujalko Zoltán
276
Č. národ. certifikátu
Platný do
SK - 60/2012
SK - 80/2012
SK - 81/2012
SK - 65/2012
SK - 69/2012
SK - 82/2012
SK - 108/2012
SK - 24/2012
SK - 25/2012
03. 07. 2014
08. 11. 2014
08. 11. 2014
09. 08. 2014
08. 08. 2014
08. 11. 2014
06. 12. 2014
12. 04. 2014
12. 04. 2014
Priezvisko, meno, titul
Cuník Tomáš
Čunta Stanislav
Dóka Ľudovít
Dudžák Ján
Dziak Zdenek
Fanta Robert
Fekete Patrik
Fendík Dalibor
Focko Peter
Č. národ. certifikátu
Platný do
SK - 70/2012
SK - 83/2012
SK - 43/2012
SK - 55/2012
SK - 54/2012
SK - 51/2012
SK - 26/2012
SK - 61/2012
SK - 3/2012
06. 09. 2014
08. 11. 2014
23. 05. 2014
14. 06. 2014
10. 06. 2014
07. 06. 2014
12. 04. 2014
29. 07. 2014
19. 02. 2014
Z VÁRANI E-SVAŘOVÁNÍ | 11-12/ 2 0 1 2
I N FO R M ÁCI E CE R TI FI KA ČN ÝCH O R G Á NOV
Priezvisko, meno, titul
Fojtík Peter
Galovič Ján
Giertl Jaroslav
Gočál Adrián
Gomboš Bartolomej
Gorej Rudolf
Gregor Martin
Gubala František
Hamza Július
Holček Pavol
Holiček Jozef
Hudák Martin
Hurajt Miroslav
Husár Miroslav
Izsák Vojtech
Jankuv Matúš
Jankuv Matúš
Javornícky Ján
Javornícky Ján
Jendrušák Miroslav
Jendrušák Miroslav
Karas Martin
Kmec Matúš
Kochan Michal
Koľvek Pavol
Kosár Peter
Košťál Ladislav
Kováčik Peter
Kozlík Martin
Kožuško Peter
Krajčovič Pavol
Kralovič Boris
Kramár Ivan
Kubala Matúš
Kubica Marek
Kubica Marek
Kubov Marek, Mgr.
Kukuča Peter
Lukačovič Mário
Maliček Milan
Mališ Marián
Matta Jozef
Minka Jozef
Mlaka Jozef , Bc.
Mlinszki Štefan
Morvay Jozef
Nádaský Zdenko
Novotný Emil
Č. národ. certifikátu
Platný do
SK - 27/2012
SK - 71/2012
SK - 76/2012
SK - 110/2012
SK - 84/2012
SK - 98/2012
SK - 7/2012
SK - 99/2012
SK - 85/2012
SK - 21/2012
SK - 68/2012
SK - 18/2012
SK - 100/2012
SK - 44/2012
SK - 45/2012
SK - 73/2012
SK - 90/2012
SK - 6/2012
SK - 8/2012
SK - 4/2012
SK - 5/2012
SK - 74/2012
SK - 93/2012
SK - 39/2012
SK - 101/2012
SK - 95/2012
SK - 9/2012
SK - 14/2012
SK - 46/2012
SK - 2/2012
SK - 111/2012
SK - 13/2012
SK - 10/2012
SK - 77/2012
SK - 72/2012
SK - 89/2012
SK - 57/2012
SK - 50/2012
SK - 28/2012
SK - 42/2012
SK - 36/2012
SK - 86/2012
SK - 37/2012
SK - 35/2012
SK - 94/2012
SK - 29/2012
SK - 48/2012
SK - 30/2012
12. 04. 2014
06. 09. 2014
26. 09. 2014
13. 12. 2014
08. 11. 2014
09. 12. 2014
28. 02. 2014
09. 12. 2014
08. 11. 2014
28. 03. 2014
08. 08. 2014
14. 03. 2014
09. 12. 2014
23. 05. 2014
23. 05. 2014
12. 09. 2014
22. 11. 2014
28. 02. 2014
28. 02. 2014
28. 02. 2014
28. 02. 2014
12. 09. 2014
22. 11. 2014
08. 05. 2014
09. 12. 2014
19. 11. 2014
28. 02. 2014
28. 02. 2014
23. 05. 2014
01. 02. 2014
13. 12. 2014
28. 02. 2014
28. 02. 2014
04. 10. 2014
12. 09. 2014
22. 11. 2014
14. 06. 2014
23. 05. 2014
12. 04. 2014
03. 05. 2014
18. 04. 2014
08. 11. 2014
18. 04. 2014
17. 04. 2014
22. 11. 2014
12. 04. 2014
23. 05. 2014
12. 04. 2014
Priezvisko, meno, titul
Novotný Simeon
Novotný Anton
Oprendek Ján
Pavlovský Radoslav
Petrovič Vladimír
Petrovič Vladimír
Pisklák Jaroslav
Píta Jozef
Prybiľskyj Roman
Ruščin Pavol, Ing.
Ruščin Pavol, Ing.
Sabol Peter
Sedliak Ján
Schulte Viliam
Silicai Alexander
Sládek Ján
Slezák Patrik
Soltész Ladislav
Stupák Michal
Šariský Štefan
Šimkovič František
Štancel Róbert
Šťavina Marián
Šťavina Marián
Štefančin Zdenek
Takacs Ladislav
Takács Marián
Tomašovič Pavol
Tomašovič Vladimír
Tóth Juraj
Tóth Vladimír
Trembecký Martin
Ugray Martin
Urban Anton
Űveges František
Vališ Stanislav
Vaľko Peter
Valkovič Jozef, Ing.
Vančo Štefan
Vanko Ján
Vereš Miroslav
Zajac Róbert, Mgr.
Zalibera Matej
Zlatník Jozef
Zubal Ivan
Žofčák Stanislav
Č. národ. certifikátu
Platný do
SK - 102/2012
SK - 20/2012
SK - 62/2012
SK - 97/2012
SK - 11/2012
SK - 12/2012
SK - 17/2012
SK - 40/2012
SK - 103/2012
SK - 15/2012
SK - 16/2012
SK - 104/2012
SK - 38/2012
SK - 58/2012
SK - 96/2012
SK - 112/2012
SK - 66/2012
SK - 105/2012
SK - 67/2012
SK - 109/2012
SK - 63/2012
SK - 53/2012
SK - 75/2012
SK - 91/2012
SK - 59/2012
SK - 92/2012
SK - 106/2012
SK - 22/2012
SK - 23/2012
SK - 31/2012
SK - 32/2012
SK - 107/2012
SK - 78/2012
SK - 1/2012
SK - 49/2012
SK - 64/2012
SK - 79/2012
SK - 33/2012
SK - 34/2012
SK - 47/2012
SK - 52/2012
SK - 19/2012
SK - 56/2012
SK - 87/2012
SK - 41/2012
SK - 88/2012
09. 12. 2014
18. 03. 2014
29. 07. 2014
04. 12. 2014
28. 02. 2014
28. 02. 2014
15. 03. 2014
08. 05. 2014
09. 12. 2014
11. 03. 2014
11. 03. 2014
09. 12. 2014
18. 04. 2014
14. 06. 2014
19. 11. 2014
13. 12. 2014
09. 08. 2014
09. 12. 2014
09. 08. 2014
06. 12. 2014
29. 07. 2014
31. 05.2014
12. 09. 2014
22. 11. 2014
14. 06. 2014
22. 11. 2014
09. 12. 2014
11. 04. 2014
11. 04. 2014
12. 04. 2014
12. 04. 2014
09. 12. 2014
04. 10. 2014
13. 01. 2014
23. 05. 2014
29. 07. 2014
04. 10.2014
12. 04. 2014
12. 04. 2014
23. 05. 2014
07. 06. 2014
19. 03. 2014
14. 06. 2014
08. 11. 2014
08. 05. 2014
08. 11. 2014
J. Autorizovaný národný orgán EWF/IAB pri VÚZ – PI SR vydal na základe výsledkov skúšok a splnenia
podmienok cer tifikáty Európsky zvárač plastov 447 absolventom príslušných prípravných kurzov.
K. Cer tifikačný orgán pre cer tifikáciu personálu vo zváraní a NDT pri VÚZ – PI SR vydal po splnení podmienok
podľa noriem STN EN 287-1+A2, STN EN ISO 9606-2 a 9606-4 národné cer tifikáty 5770 zváračom.
Ing. Viera Hornigová
Poznámka redakcie: Zoznam osôb certifikovaných vo zváraní vo VÚZ – PI SR v roku 2011 bol uverejnený v časopise Zváranie-Svařování v čísle 11-12/2011
Z VÁ R A N I E - SVA Ř OVÁN Í | 1 1 -1 2 /2 0 1 2
277
Zoznam osôb kvalifikovaných a certifikovaných vo zváraní
vo VÚZ – PI SR za rok 2012
Zoznam osôb certifikovaných vo VÚZ – PI SR
v nedeštruktívnom skúšaní v súlade
s normou STN EN 473, resp. STN EN ISO 9712
v roku 2012
Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR, Cer tifikačný orgán pre cer tifikáciu personálu vo zváraní
a NDT v Bratislave v roku 2012 v súlade s STN EN 473, resp. STN EN ISO 9712 cer tifikoval 399 osôb a vydal
502 cer tifikátov. Zoznam cer tifikovaných osôb s príslušnou kvalifikáciou a číslom cer tifikátu:
Priezvisko, meno, titul
Adamčík Ivan
Adamenko Vitalij
Alahverdovs Aleksandrs
Amerstein Branislav, Ing.
Andrejko Anton, Ing.
Andruskevics Vitalijs
Armonas Darius
Arzevitin Aleksandr
Arzevitin Anton
Augustinavicius Rolandas, Bc.
Augustinavicius Rolandas, Bc.
Auzins Valdis
Auzins Valdis
Avizienis Raimundas
Bábelová Erika, Ing., PhD.
Bábelová Erika, Ing., PhD.
Bachorík Ján, Bc.
Balej Peter
Balej Peter
Baraník Andrej, Ing.
Barcaj Jaroslav
Barinova Tatjana
Bársony Patrik
Barsukevich Siarhei
Bartoš Marian, Ing.
Basajs Antons
Bečko Július
Bekeč Tibor
Bekeč Tibor
Belica Martin
Benčík Ivan
Benčík Ivan
Benčík Milan, Ing.
Beniusis Gintautas
Bereznevs Andrejs
Bežo Jozef, Ing.
Bielik Juraj, Ing.
Bielik Miroslav
Bobyr Jurijus
Bobyr Jurijus
Bogadelscikovas Viktoras, Ing.
Bochkarev Aleksandr, Ing.
Bochkarev Jurij, Ing.
Bochkarev Jurij, Ing.
Bölcsházy Jozef, Ing.
278
Metóda a stupeň
Číslo certifikátu
VT2
VT2
VT2
VT2
RT1
VT2
PT2
RT2
VT2
PT2
RT2
VT2
MT2
VT2
PT3
VT3
VT2
MT2
PT2
VT2
PT2
VT2
PT2
ET2
UT2
VT2
VT2
PT2
MT2
PT2
PT2
RT1
VT2
UT-T2
VT2
VT2
VT2
PT2
PT2
VT2
UT-T2
VT2
RT2
VT2
VT2
2B 327/12
1A 310/12
1A 149/12
1A 135/12
2B 380/12
1A 150/12
1A 147/12
2B 408/12
1A 216/12
2B 004/12
1A 032/12
1A 151/12
1A 272/12
1A 220/12
1A 003/12
1A 002/12
1A 253/12
3A 061/12
3A 224/12
1A 001/12
3A 346/12
1A 277/12
1A 110/12
1A 201/12
2B 393/12
1A 152/12
2B 076/12
1A 036/12
2B 426/12
1A 502/12
3A 300/12
3A 337/12
1A 260/12
1A 208/12
1A 285/12
1A 185/12
1A 182/12
1A 289/12
1A 307/12
1A 221/12
2B 433/12
2B 497/12
2B 409/12
2B 498/12
3A 293/12
Priezvisko, meno, titul
Bondarenko Vladimir, Ing.
Bondarenko Vladimir, Ing.
Brontvaj Roman, Bc.
Bříza Jaroslav
Bříza Jaroslav
Buchta Miroslav
Bukóci Milan
Bulokhova Liudmila, Ing.
Bulvydas Petras
Bušmanis Janis
Cernenko Ruslans
Ciglan Marek
Cirkina Alona
Čulkov Aleksej, Ing.
Danilevics Andis
Dasko Jevgenijs
Dinga Jaroslav, Bc.
Diomin Aleksandr
Dmitrijev Maksim
Dmitrijev Maksim
Drlička Rudolf, Bc.
Drlička Rudolf, Bc.
Duban Ivan
Dubovska Jelena
Dubrov Aleksandr
Dubrov Aleksandr
Duda Tibor
Duffek Jozef
Dujava Miroslav
Dzurčanin Milan
Fabian Michal, Mgr.
Farkaš Michal, Ing.
Fečík Ľubomír
Fedotov Vladimir, Ing.
Foltán Radoslav
Foltán Radoslav
Foltíny Ivan
Forýtek Lumír, Ing.
Forýtek Lumír, Ing.
Franta Branislav
Fridrich Vladimír
Fuks Viktoras
Furik Peter, Ing.
Gabul Stanislav
Galimov Sergej
Metóda a stupeň
Číslo certifikátu
MT2
VT2
VT2
PT2
MT2
UT2
VT2
VT2
MT2
VT2
VT2
RT2
UT2
VT2
VT2
VT2
VT2
VT2
MT2
VT2
PT2
VT2
VT2
ET2
ET2
MT2
PT1
VT2
VT2
VT2
PT2
PT2
MT1
VT2
PT2
VT2
VT2
MT2
UT2
PT2
VT2
VT2
VT2
VT2
ET2
1A 015/12
2B 412/12
1A 240/12
3A 225/12
3A 062/12
3A 387/12
1A 340/12
2B 413/12
1A 012/12
1A 281/12
1A 025/12
3A 338/12
1A 434/12
2B 499/12
1A 148/12
1A 029/12
1A 056/12
2B 500/12
1A 422/12
1A 311/12
1A 054/12
1A 055/12
3A 194/12
1A 116/12
1A 202/12
1A 203/12
3A 444/12
2B 448/12
1A 109/12
2B 403/12
1A 331/12
2B 449/12
4A 383/12
1A 104/12
1A 111/12
1A 112/12
3A 428/12
2B 292/12
2B 345/12
1A 066/12
1A 381/12
1A 217/12
3A 039/12
1A 362/12
1A 126/12
Z VÁRANI E-SVAŘOVÁNÍ | 11-12/ 2 0 1 2
I N FO R M ÁCI E CE R TI FI KA ČN ÝCH O R G Á NOV
Priezvisko, meno, titul
Galimov Sergej
Gális Martin, Ing.
Gasparovics Vjaceslavs
Gechas Valdas
Giertl Boris
Gildein Milan
Gnip Tomáš
Grigorjeva Oksana
Grünermelová Lucia, Ing.
Gruzdys Vytautas
Gucals Jevgenijs
Gudavicius Sigitas
Gula Rastislav
Gumilovs Vitalijs
Guzaitis Ar nas
Hajdučik Matej
Halvoník Marián
Hanesová Lucia, Ing.
Hanus Miroslav
Hatala Michal, doc. Ing., PhD.
Hegedüs Tibor
Herceg Marek, Ing.
Herchel Karol, Ing.
Hideghéty Jozef
Hikel Peter
Hladný Roman, Ing.
Hodúr Peter, Ing.
Horváth František
Horváth Peter
Horváth Peter
Horváth Peter
Horváth Radek, Ing.
Hovančík Ján
Hrehuš Milan
Hrinko Miroslav
Hrnčiar Štefan
Hrnčiar Štefan
Hubek Peter
Hudák Jozef, Ing.
Hvalejs Sergejs
Hýlek Igor
Chaikovsky Vitaly
Chrašč František
Chrašč František
Chromčík Ľubomír
Chudý Ján, Bc.
Ignatjevas Vladimiras
Ignatjevas Vladimiras
Iliev Jaroslav
Iljina Ludmila
Ištvánik Jozef
Ištvánik Jozef
Ivan Ján, Ing.
Ivanka Július, Ing.
Ivanka Július, Ing.
Ivanovas Eduardas
Ivanovas Eduardas
Ivaščenko Aleksandrs
Izakovič Ľuboš, Ing.
Jakubec Zlatko, Ing.
Metóda a stupeň
Číslo certifikátu
MT2
VT2
VT2
VT2
VT2
VT2
MT2
MT2
VT2
PT2
VT3
UT-T2
VT2
VT2
UT-T2
VT2
PT2
PT2
RT1
MT2
VT2
VT2
VT2
UT1
VT2
MT2
VT2
UT2
PT1
UT2
UT1
VT1
MT2
RT2
PT2
RT2
VT2
VT2
MT2
VT2
VT2
UT3
PT2
VT2
VT2
VT2
PT2
RT2
VT2
UT2
RT2
UT2
MT2
VT2
PT2
PT2
MT2
VT2
VT2
VT2
1A 162/12
1A 263/12
1A 153/12
2B 251/12
2B 193/12
3A 070/12
2B 459/12
1A 016/12
1A 057/12
2B 128/12
1A 305/12
1A 209/12
1A 299/12
1A 312/12
2B 347/12
1A 241/12
2B 455/12
1A 290/12
2B 446/12
1A 179/12
3A 041/12
2B 326/12
1A 486/12
2B 138/12
1A 114/12
4B 441/12
3A 234/12
3A 388/12
2B 384/12
1A 493/12
2B 137/12
1A 053/12
1A 398/12
3A 334/12
1A 476/12
2B 033/12
2B 073/12
2B 342/12
1A 196/12
1A 278/12
1A 363/12
2B 304/12
1A 187/12
1A 186/12
3A 445/12
1A 264/12
2B 087/12
2B 410/12
1A 242/12
1A 471/12
3A 335/12
3A 385/12
3A 045/12
1A 074/12
1A 075/12
1A 309/12
1A 273/12
1A 279/12
3A 294/12
1A 183/12
Z VÁ R A N I E - SVA Ř OVÁN Í | 1 1 -1 2 /2 0 1 2
Priezvisko, meno, titul
Janíček Dušan, Ing.
Janíček Dušan, Ing.
Janiusin Jurij, Ing.
Jankovič Ján
Jankovič Martin
Jankovskis Igors
Janusaitis Rosvaldas, Ing.
Janusaitis Rosvaldas, Ing.
Járosi Michal
Jercaks Jurijs, Ing.
Jercaks Jurijs, Ing.
Júnoš Pavol
Júnoš Pavol
Juriga Ľuboš
Kaigorodovs Andrejs
Kalnický Ivan
Kalnins Kaspars
Kapsa Igor
Karsokas Gintautas
Ketverts Armands
Ketverts Armands
Kevenas Gintaras, Ing.
Khalupa Andrei
Kimlička Rastislav
Kisielis Rimantas, Ing.
Klačková Želmíra, Mgr.
Klimek Martin, Ing.
Klimek Martin, Ing.
Kmeť Milan
Kmito Eduards
Kniš Viliam, Ing.
Kocian Vladimír
Kolačkovský Jozef, Mgr.
Kolek Ľubomír
Kolek Lukáš, Ing.
Kolek Lukáš, Ing.
Kolek Lukáš, Ing.
Kolek Lukáš, Ing.
Kolesnikova Nadezda
Končík Vladislav
Kononovas Saulius
Kopál Tomáš
Koryťák Karol
Košťany Filip, Ing.
Koterba Dušan
Koterba Dušan
Kotlyarov Aleksandr, Ing.
Kotov Mihail
Kováč Pavel
Kovera Jonas, Ing.
Krajevs Leonids
Krajevs Leonids
Krajevs Leonids
Kramara Ján, Ing.
Kramara Ján, Ing.
Krasnenko Artem
Krasnenko Artem
Krasnevich Jevgenij
Krasnevich Jevgenij
Krčmár Peter, Ing.
Metóda a stupeň
Číslo certifikátu
RT2
VT2
VT2
MT1
VT2
VT2
UT2
MT2
VT2
RT3
VT3
MT2
PT2
MT1
MT2
MT2
VT2
MT1
VT2
VT2
MT2
RT3
MT2
VT2
UT-T2
VT2
PT2
VT2
VT2
VT2
VT2
VT2
VT2
RT2
RT2
PT2
MT2
VT2
UT2
VT2
UT-T2
VT2
VT2
VT2
PT2
VT2
RT3
MT2
PT2
UT-T2
MT2
ET2
VT2
PT2
VT2
VT2
PT2
PT2
MT2
PT2
3A 336/12
3A 064/12
2B 008/12
1A 265/12
1A 364/12
1A 154/12
1A 013/11
1A 274/12
3A 450/12
2B 248/12
1A 419/12
3A 047/12
3A 226/12
1A 266/12
1A 017/12
1A 475/12
1A 155/12
1A 178/12
2B 079/12
1A 156/12
1A 163/12
2B 197/12
1A 423/12
1A 258/12
2B 395/12
1A 268/12
1A 467/12
1A 140/12
3A 071/12
1A 200/12
3A 068/12
1A 072/12
1A 425/12
3A 373/12
1A 480/12
1A 483/12
1A 482/12
1A 481/12
1A 106/12
1A 113/12
1A 210/12
1A 259/12
2B 468/12
2B 466/12
2B 376/12
2B 377/12
2B 303/12
1A 164/12
1A 477/12
2B 348/12
2A 010/12
1A 011/12
2B 134/12
1A 488/12
1A 487/12
1A 319/12
1A 361/12
2B 133/12
1A 247/12
2B 390/12
279
Zoznam osôb certifikovaných vo VÚZ – PI SR v nedeštruktívnom skúšaní
v súlade s normou STN EN 473, resp. STN EN ISO 9712 v roku 2012
Priezvisko, meno, titul
Krievins Lauris
Krivobokova Jevgenija
Krivochiža Aleksandr, Ing.
Krivochiža Aleksandr, Ing.
Krivý Dávid
Krizsan Marián
Krížo Anton, Ing.
Krížo Anton, Ing.
Kromka Matúš
Kršiak Július, Ing.
Kruk Pavel, Ing.
Krukovskis Valerijs
Kubasák Ivan
Kublins Janis
Kúdeľa Peter
Kukučka Michal, Ing.
Kukučka Michal, Ing.
Kulcsár Alexander, Ing.
Kuper Martin
Kuper Martin
Kurc Peter
Kurockins Andrejs
Kurockins Andrejs
Láni Jozef
Lankevicius Romualdas
Larina Alla
Leferovič Peter
Legiň Peter
Leven Rasel, Bc.
Leven Rasel, Bc.
Leven Rasel, Bc.
Leven Rasel, Bc.
Leven Rasel, Bc.
Leven Rasel, Bc.
Liauchuk Uladzimir, Ing.
Libiak František
Limarenko Aleksandr
Limarenko Aleksandr
Lipsnis Danil
Lisenko Anna
Lisenko Anna
Lizniov Nikolaj
Lizniov Nikolaj
Lizoň Igor, Ing.
Lukoševičius Eugenijus, Ing.
Lukoševičius Eugenijus, Ing.
Lupasku Arturas
Lupasku Arturas
Machová Beáta, Ing.
Machová Beáta, Ing.
Makaravicius Vaidas, Ing.
Malík Ľubomír
Mališ Jan
Maramarossy Pavol
Marazas Andrejus, Bc.
Masaliov Jevgenij
Masrna Peter, Ing.
Mateička Pavol
Mateja Roman
Mateja Roman
280
Metóda a stupeň
Číslo certifikátu
MT2
ET2
VT2
PT2
MT2
VT2
UT2
MT2
VT2
UT2
VT2
ET2
VT2
MT2
VT2
PT2
VT2
VT2
VT2
PT2
MT1
ET2
UT2
LT2
UT2
UT2
VT2
MT2
MT2
PT2
ET2
UT3
MT2
VT2
VT2
MT2
UT2
VT2
VT3
UT2
ET2
VT2
PT2
PT2
UT-T2
VT2
MT2
ET2
VT2
MT2
RT2
PT2
UT2
UT2
VT2
VT2
VT2
VT2
MT2
PT2
1A 099/12
1A 117/12
2B 414/12
2B 088/12
2B 460/12
1A 442/12
3A 329/12
3A 291/12
1A 059/12
3A 042/12
2B 356/12
1A 118/12
1A 243/12
1A 165/12
1A 495/12
1A 456/12
1A 374/12
2A 330/12
1A 188/12
1A 189/12
3A 451/12
1A 119/12
1A 435/12
2B 339/12
1A 473/12
1A 436/12
3A 233/12
3A 141/12
2B 094/12
2B 323/12
1A 320/12
1A 321/12
2B 324/12
1A 322/12
1A 372/12
3A 452/12
1A 014/11
1A 157/12
1A 306/12
1A 437/12
1A 120/12
1A 318/12
1A 355/12
1A 478/12
2B 349/12
2B 090/12
1A 205/12
1A 204/12
3A 484/12
1A 256/12
2B 367/12
1A 489/12
1A 379/12
2B 402/12
2B 080/12
1A 171/12
3A 195/12
1A 406/12
3A 048/12
3A 227/12
Priezvisko, meno, titul
Mateják Ján
Mateják Ján
Mateják Pavol
Merenics Ivans
Michálek Lukáš
Michálek Lukáš
Michník Ivan, Ing.
Michník Ivan, Ing.
Mikuckis Genadijs
Minár Milan
Minár Milan
Mirošniks Konstantins
Mladý Marek, Ing.
Mockus Egidijus
Mochov Vladimir
Mokošák Ján, Ing.
Molchanov Andrej
Molchanov Andrej
Molnár Jozef
Morkunas Egidijus, Ing.
Motaj Dušan
Motaj Dušan
Mozolová Ľubica
Munius Danielius
Munius Danielius
Nalepa Michal
Narbutis Tomas, Ing.
Narmontas Ram nas, Bc.
Naumova Anna
Navocenko Aleksejs
Nekoranec Lukáš
Nemec Jozef
Nepas Rimantas, Ing.
Nepas Rimantas, Ing.
Neverciks Arturs
Nitish Oksana
Novoveský Michal, Ing.
Ocheretko Rita
Ocheretko Vladimir
Olechnovic Jevgenij
Oravek Július
Ostrouhovs Vadims
Ovšanka Peter
Ovšanka Peter
Ozerov Leonid, Ing.
Ozerov Leonid, Ing.
Pakalnishkis Arvydas
Pálinkás Alfréd
Papán Jozef
Papp Gábor
Pastva Peter
Pauček František
Paukeje Jozef, Ing.
Paulišinová Zuzana
Pavličko Stanislav
Pavlova Rozalija
Pavlova Rozalija
Pavlova Rozalija
Perniš Ivan, Ing.
Petík Milan
Metóda a stupeň
Číslo certifikátu
VT2
PT2
VT2
VT2
PT2
UT2
PT2
VT2
ET2
VT2
PT2
VT2
VT2
VT2
VT2
VT2
MT2
RT2
VT2
VT2
PT2
MT2
MT1
MT2
PT2
VT2
UT-T2
UT3
UT2
VT2
VT-TP2
PT2
VT2
UT-T2
MT2
UT2
VT2
PT2
PT2
PT2
UT1
VT2
RT2
UT2
VT2
UT2
RT3
RT2
VT2
VT2
VT2
VT2
VT1
VT2
MT2
ET2
MT2
UT2
PT2
VT2
1A 297/12
1A 067/12
1A 298/12
1A 026/12
1A 267/12
1A 494/12
1A 457/12
1A 375/12
1A 121/12
1A 463/12
1A 382/12
1A 280/12
1A 470/12
2B 081/12
1A 024/12
1A 244/12
1A 275/12
2B 093/12
1A 058/12
2B 009/12
3A 232/12
3A 144/12
3A 142/12
2B 131/12
2B 130/12
1A 050/12
1A 211/12
2B 132/12
1A 472/12
1A 105/12
1A 427/12
3A 231/12
2B 091/12
2B 350/12
1A 100/12
1A 107/12
1A 034/12
2B 175/12
2B 176/12
1A 358/12
4B 389/12
1A 286/12
3A 479/12
3A 043/12
1A 370/12
1A 371/12
2B 198/12
2B 052/12
1A 245/12
2B 378/12
1A 366/12
3A 429/12
1A 181/12
2B 343/12
4B 404/12
1A 122/12
1A 018/12
1A 438/12
1A 255/12
3A 295/12
Z VÁRANI E-SVAŘOVÁNÍ | 11-12/ 2 0 1 2
I N FO R M ÁCI E CE R TI FI KA ČN ÝCH O R G Á NOV
Priezvisko, meno, titul
Petrauskas Romualdas
Petrek Rastislav
Petrosius Linas
Petrosius Steponas
Petrosius Steponas
Pincéš Boris
Pincéš Boris
Plašek Miloš
Pocevicius Giedrius
Polaček Martin
Polaček Martin
Polačko Jozef, Ing.
Poluhins Olegs
Popelka Štefan
Prieditis Martins
Priehradník Milan, Ing.
Pronins Aleksejs
Proskuriakov Andrej, Ing.
Proskuriakov Andrej, Ing.
Prošins Igors
Pujats Edgars
Racinskis Renars
Racinskis Renars
Raizgys Rolandas, Ing.
Rajchman Milan, Ing.
Rajchman Milan, Ing.
Rakauskas Rimas, Bc.
Rakovskis Valdemaras, Ing.
Rakovskis Valdemaras, Ing.
Razumejeva Anna
Révész Igor, Ing.
Riasencev Vadim
Rigáň Rudolf, Ing.
Rigáň Rudolf, Ing.
Rogačiov Dmitrij
Rončák Kamil
Rosiarová Elena
Rovas Vladimiras, Ing.
Rovas Vladimiras, Ing.
Rubinas Aleksandras, Ing.
Rublans Kaspars
Sablina Tatiana
Saburov Jurij, Ing.
Sadauskas Deividas, Ing.
Sakys Vytautas, Bc.
Sakys Vytautas, Bc.
Saniuk Valerij
Saposnikov Aleksandr
Saratovs Nikolajs
Saveiko Igor
Semančík Štefan
Semyonova Zoya
Semyonova Zoya
Senins Andris
Serebrjakova Jelena
Serebrjakova Jelena
Sereika Arvydas, Ing.
Sereika Saulius, Ing.
Shtrauss Oleg, Bc.
Shtrauss Oleg, Bc.
Metóda a stupeň
Číslo certifikátu
RT2
UT2
VT2
PT2
RT2
RT2
MT2
VT2
VT2
MT2
UT2
VT2
VT2
LT2
MT2
UT2
VT2
VT2
UT2
VT2
MT2
MT2
RT2
VT2
PT2
VT2
VT2
VT2
UT-T2
ET2
VT2
VT2
PT2
MT2
MT2
MT2
MT1
VT2
UT-T2
UT-T2
VT2
VT2
PT2
RT2
UT2
PT2
MT2
UT2
VT2
VT2
MT2
ET2
MT2
MT2
MT2
VT2
RT2
PT2
VT3
UT2
2B 252/12
2B 447/12
2B 418/12
1A 095/12
2B 353/12
2B 038/12
2B 037/12
1A 254/12
1A 218/12
4B 454/12
3A 044/12
3A 040/12
1A 158/12
3A 237/12
1A 101/12
4B 184/12
1A 030/12
2B 415/12
2B 430/12
1A 287/12
1A 102/12
1A 166/12
2B 357/12
2B 082/12
2B 236/12
2B 235/12
2B 368/12
2B 083/12
1A 212/12
1A 127/12
3A 069/12
1A 172/12
3A 228/12
3A 063/12
1A 276/12
3A 407/12
3A 143/12
2B 092/12
2B 351/12
2B 352/12
1A 283/12
1A 313/12
2B 501/12
2B 302/12
2B 199/12
2B 005/12
1A 167/12
1A 474/12
1A 159/12
1A 314/12
3A 453/12
1A 123/12
1A 019/12
1A 168/12
1A 020/12
1A 160/12
2B 354/12
1A 096/12
1A 420/12
2B 394/12
Z VÁ R A N I E - SVA Ř OVÁN Í | 1 1 -1 2 /2 0 1 2
Priezvisko, meno, titul
Shundrik Igor
Silins Ivars
Sinkevicius Jonas
Siuzdin Sergej
Skorobogatov Aleksandr, Ing.
Sláma Petr, Ing.
Sláma Petr, Ing.
Slaninka Ľubomír
Slaninka Ľubomír
Slanins Dmitrijs, Ing.
Slanins Dmitrijs, Ing.
Slepcenko Olesja
Slepcenko Olesja
Slepcenko Olesja
Slyzius Marius
Smolinský Peter
Sokolovs Andrejs
Sokolovs Juris
Stanek Jozef
Steinerts Andris
Stojans Vasilijs
Strapko Július
Strimaitis Arvydas
Strmenský Michal
Sulír Peter
Sulír Peter
Svazas Vygantas
Szabó Attila, Ing.
Szabo Tomáš, Ing.
Szabo Tomáš, Ing.
Šabík Michal, Ing.
Šabík Michal, Ing.
Šimek Anton
Šimonovič Ivan, Ing.
Šiška Peter, Ing., PhD.
Šišolák Ivan
Šlichtík Peter, Ing.
Šoška Anton, Ing.
Šoška Anton, Ing.
Štefaňák Ľubomír, Bc.
Štefánek Peter, Ing.
Štefánek Peter, Ing.
Štefánek Peter, Ing.
Štefánek Peter, Ing.
Šteffek Ivan
Štofira Štefan
Šuba Vojtech
Šulla Jaroslav
Tatarová Mária, Ing.
Ťažiar Eduard
Telegin Vladimir, Ing.
Thím Rastislav
Tomaštík Erik
Tomčíková Etela, Ing.
Tomenga Jozef
Tomenga Jozef
Tonhajzerová Martina, Bc.
Tretjak Vladimir
Triebel Michal
Trunin Dmitrij
Metóda a stupeň
Číslo certifikátu
ET2
VT2
PT2
PT2
VT2
PT2
VT2
VT2
PT2
RT3
VT3
ET2
MT2
UT2
UT-T2
VT2
VT2
MT2
PT2
VT2
VT2
VT2
VT2
VT2
RT2
UT2
UT-T2
PT2
VT2
PT2
PT2
VT2
VT2
VT2
LT2
VT2
VT2
PT2
VT2
MT2
PT2
UT2
MT2
LT2
UT1
VT2
PT2
VT2
PT2
PT2
UT2
PT2
VT2
VT2
PT2
UT2
PT2
VT2
VT2
RT2
1A 396/12
1A 315/12
1A 359/12
1A 007/12
2B 328/12
1A 469/12
1A 271/12
1A 190/12
1A 191/12
2B 249/12
1A 421/12
1A 124/12
1A 021/12
1A 439/12
1A 213/12
1A 365/12
1A 282/12
1A 022/12
3A 229/12
1A 317/12
1A 284/12
2B 344/12
2B 084/12
1A 060/12
1A 180/12
1A 270/12
1A 214/12
3A 077/12
1A 261/12
1A 262/12
1A 458/12
1A 401/12
1A 108/12
1A 136/12
2B 325/12
1A 386/12
1A 269/12
1A 464/12
3A 443/12
1A 391/12
4B 496/12
4B 238/12
4B 405/12
3A 239/12
2B 139/12
3A 399/12
1A 332/12
3A 049/12
1A 465/12
1A 490/12
2B 431/12
3A 230/12
1A 051/12
3A 485/12
3A 400/12
3A 065/12
1A 288/12
1A 222/12
1A 246/12
2B 411/12
281
Zoznam osôb certifikovaných vo VÚZ – PI SR v nedeštruktívnom skúšaní
v súlade s normou STN EN 473, resp. STN EN ISO 9712 v roku 2012
Priezvisko, meno, titul
Trunin Dmitrij
Tvrdoň Milan, Ing.
Urban Vladimír, Ing.
Urbonas Algirdas
Václavík Jaroslav
Vaitkus Valdis
Valaitis Romas
Valent Zdeno, Ing.
Valters Maris
Valys Rytis
Valys Rytis
Vansevicius Stasys
Vasilavičius Grigorijus, Bc.
Vaško Tomáš, Ing.
Vavrinec Peter
Velicka Arunas
Venskavicius Gintaras
Vezauskis Vidmantas
Videikis Algimantas, Bc.
Virsuta Lubova
Virsuta Lubova
Virsuta Lubova
Vjatkina Tatjana
Vladár Peter
Vnuk Martin
Vodonosov Aleksandr
Výberčí Marian
Metóda a stupeň
Číslo certifikátu
Priezvisko, meno, titul
Metóda a stupeň
Číslo certifikátu
PT2
VT2
VT2
PT2
PT2
VT2
VT2
VT2
MT2
PT2
RT2
PT2
VT2
PT2
VT2
VT2
VT2
PT2
UT-T2
ET2
UT2
MT2
VT2
VT2
PT2
MT2
PT2
2B 089/12
3A 296/12
2A 046/12
1A 360/12
1A 491/12
1A 031/12
2B 432/12
3A 461/12
1A 103/12
1A 098/12
2B 301/12
1A 308/12
2B 085/12
1A 192/12
3A 146/12
1A 223/12
2B 086/12
1A 097/12
1A 215/12
1A 125/12
1A 440/12
1A 023/12
2B 416/12
1A 341/12
1A 333/12
1A 424/12
1A 492/12
Výboch Jozef, Ing.
Výboch Jozef, Ing.
Wehle Milan
Wehle Milan
Wittner Radoslav
Yakushkin Vasily, Ing.
Yasinovich Aleh
Yefimov Dmitry
Zálešák Milan, Ing.
Závodský Martin
Zebrauskis Tadas
Zenko Alexandr
Zincenko Arturs
Zincenko Stanislavs
Zinkevich Dzmitry
Zitars Armands
Zitars Armands
Zjabrikovs Kirils
Znanec Juraj, Ing.
Zozula Igor
Zozula Igor
Zozula Igor
Zukov Denis
Žeravý Peter
Žukov Viačeslav, Ing.
PT2
VT2
UT2
MT2
UT2
PT2
ET2
PT2
PT2
VT2
MT2
VT2
VT2
VT2
ET2
VT2
MT2
VT2
MT2
RT2
MT2
VT2
VT2
UT2
VT2
1A 035/12
1A 115/12
3A 078/12
3A 145/12
4B 257/12
2B 129/12
1A 207/12
2B 006/12
3A 397/12
3A 462/12
1A 169/12
1A 369/12
1A 027/12
1A 028/12
1A 206/12
2B 174/12
1A 170/12
1A 316/12
1A 177/12
2B 250/12
2B 173/12
1A 161/12
1A 219/12
1A 392/12
2B 417/12
Dana Barinová
Poznámka redakcie: Zoznam osôb certifikovaných vo zváraní vo VÚZ – PI SR v roku 2011 bol uverejnený v časopise Zváranie-Svařování v čísle 11-12/2011
Zoznam osôb certifikovaných vo VÚZ – PI SR
v súlade s STN EN 473 resp. STN EN ISO
9712 a v zmysle Smernice 97/23/EC pre
tlakové zariadenia (PED) v roku 2012
Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR, Cer tifikačný orgán pre cer tifikáciu personálu vo zváraní
a NDT, v roku 2012 v súlade s STN EN 473 resp. STN EN ISO 9712 cer tifikoval a v zmysle ustanovení prílohy
č. 1, odseku 3. 1. 3 Smernice 97/23/EC pre tlakové zariadenia vydal 244 osobám 319 cer tifikátov na
vykonávanie nedeštruktívnych skúšok nerozoberateľných spojov na tlakových zariadeniach. Zoznam
cer tifikovaných osôb s príslušnou kvalifikáciou a číslom cer tifikátu:
Priezvisko, meno, titul
Adamenko Vitalij
Alahverdovs Aleksandrs
Amerstein Branislav, Ing.
Andruskevics Vitalijs
Armonas Darius
Arzevitin Aleksandr
Arzevitin Anton
Augustinavicius Rolandas, Bc.
Augustinavicius Rolandas, Bc.
Auzins Valdis
Auzins Valdis
Avizienis Raimundas
282
Metóda a stupeň
Číslo certifikátu
VT2
VT2
VT2
VT2
PT2
RT2
VT2
PT2
RT2
VT2
MT2
VT2
PED-1299/310/12
PED-1193/149/12
PED-1187/135/12
PED-1194/150/12
PED-1191/147/12
PED-1356/408/12
PED-1241/216/12
PED-1088/004/12
PED-1116/032/12
PED-1195/151/12
PED-1267/272/12
PED-1245/220/12
Priezvisko, meno, titul
Bachorík Ján, Bc.
Balej Peter
Baraník Andrej, Ing.
Barinova Tatjana
Bársony Patrik
Barsukevich Siarhei
Basajs Antons
Bekeč Tibor
Belica Martin
Benčík Milan, Ing.
Beniusis Gintautas
Bereznevs Andrejs
Metóda a stupeň
Číslo certifikátu
VT2
PT2
VT2
VT2
PT2
ET2
VT2
PT2
PT2
VT2
UT-T2
VT2
PED-1258/253/12
PED-1249/224/12
PED-1087/001/12
PED-1272/277/12
PED-1163/110/12
PED-1226/201/12
PED-1196/152/12
PED-1118/036/12
PED-105/217/06
PED-1263/260/12
PED-1233/208/12
PED-1280/285/12
Z VÁRANI E-SVAŘOVÁNÍ | 11-12/ 2 0 1 2
I N FO R M ÁCI E CE R TI FI KA ČN ÝCH O R G Á NOV
Priezvisko, meno, titul
Bielik Miroslav
Bobyr Jurijus
Bobyr Jurijus
Bogadelscikovas Viktoras, Ing.
Bochkarev Aleksandr, Ing.
Bochkarev Jurij, Ing.
Bochkarev Jurij, Ing.
Bondarenko Vladimir, Ing.
Bondarenko Vladimir, Ing.
Bříza Jaroslav
Bulokhova Liudmila, Ing.
Bulvydas Petras
Bušmanis Janis
Cernenko Ruslans
Cirkina Alona
Čulkov Aleksej, Ing.
Danilevics Andis
Dasko Jevgenijs
Dinga Jaroslav, Bc.
Diomin Aleksandr
Dmitrijev Maksim
Dmitrijev Maksim
Drlička Rudolf, Bc.
Drlička Rudolf, Bc.
Dubovska Jelena
Dubrov Aleksandr
Dubrov Aleksandr
Fabian Michal, Mgr.
Farkaš Michal, Ing.
Fedotov Vladimir, Ing.
Foltán Radoslav
Foltán Radoslav
Forýtek Lumír, Ing.
Forýtek Lumír, Ing.
Fuks Viktoras
Galimov Sergej
Galimov Sergej
Gasparovics Vjaceslavs
Gechas Valdas
Grigorjeva Oksana
Grünermelová Lucia, Ing.
Gruzdys Vytautas
Gucals Jevgenijs
Gudavicius Sigitas
Gula Rastislav
Gumilovs Vitalijs
Guzaitis Ar nas
Halvoník Marián
Halvoník Marián
Halvoník Marián
Hanesová Lucia, Ing.
Hvalejs Sergejs
Chaikovsky Vitaly
Ignatjevas Vladimiras
Ignatjevas Vladimiras
Iljina Ludmila
Ivanka Július, Ing.
Ivanka Július, Ing.
Ivanovas Eduardas
Ivanovas Eduardas
Metóda a stupeň
Číslo certifikátu
PT2
VT2
PT2
UT-T2
VT2
RT2
VT2
MT2
VT2
MT2
VT2
MT2
VT2
VT2
UT2
VT2
VT2
VT2
VT2
VT2
VT2
MT2
PT2
VT2
ET2
ET2
MT2
PT2
PT2
VT2
PT2
VT2
MT2
UT2
VT2
ET2
MT2
VT2
VT2
MT2
VT2
PT2
VT3
UT-T2
VT2
VT2
UT-T2
PT2
VT2
PT2
PT2
VT2
UT3
PT2
RT2
UT2
VT2
PT2
MT2
PT2
PED-1284/289/12
PED-1246/221/12
PED-1296/307/12
PED-1377/433/12
PED-1400/497/12
PED-1357/409/12
PED-1401/498/12
PED-1099/015/12
PED-1360/412/12
PED-1190/062/12
PED-1361/413/12
PED-1096/012/12
PED-1276/281/12
PED-1109/025/12
PED-1378/434/12
PED-1402/499/12
PED-1192/148/12
PED-1113/029/12
PED-1123/056/12
PED-1403/500/12
PED-1300/311/12
PED-1370/422/12
PED-1121/054/12
PED-1122/055/12
PED-1168/116/12
PED-1227/202/12
PED-1228/203/12
PED-1315/331/12
PED-1385/449/12
PED-1154/104/12
PED-1164/111/12
PED-1165/112/12
PED-1286/292/12
PED-1318/345/12
PED-1242/217/12
PED-1178/126/12
PED-1206/162/12
PED-1197/153/12
PED-1256/251/12
PED-1100/016/12
PED-1124/057/12
PED-1180/128/12
PED-1294/305/12
PED-1234/209/12
PED-1289/299/12
PED-1301/312/12
PED-1319/347/12
PED-1350/010/08
PED-1351/060/08
PED-1386/455/12
PED-1285/290/12
PED-1273/278/12
PED-1293/304/12
PED-1137/087/12
PED-1358/410/12
PED-1393/471/12
PED-1127/074/12
PED-1128/075/12
PED-1268/273/12
PED-1298/309/12
Z VÁ R A N I E - SVA Ř OVÁN Í | 1 1 -1 2 /2 0 1 2
Priezvisko, meno, titul
Ivaščenko Aleksandrs
Janiusin Jurij, Ing.
Jankovskis Igors
Janusaitis Rosvaldas, Ing.
Janusaitis Rosvaldas, Ing.
Jercaks Jurijs, Ing.
Jercaks Jurijs, Ing.
Kaigorodovs Andrejs
Kalnins Kaspars
Karsokas Gintautas
Ketverts Armands
Ketverts Armands
Kevenas Gintaras, Ing.
Khalupa Andrei
Kisielis Rimantas, Ing.
Klačková Želmíra, Mgr.
Klimek Martin, Ing.
Klimek Martin, Ing.
Kmito Eduards
Kocian Vladimír
Kolačkovský Jozef, Mgr.
Kolesnikova Nadezda
Končík Vladislav
Kononovas Saulius
Koterba Dušan
Koterba Dušan
Kotlyarov Aleksandr, Ing.
Kotov Mihail
Kovera Jonas, Ing.
Krajevs Leonids
Krajevs Leonids
Krajevs Leonids
Kramara Ján, Ing.
Kramara Ján, Ing.
Krasnenko Artem
Krasnenko Artem
Krasnevich Jevgenij
Krasnevich Jevgenij
Krievins Lauris
Krivobokova Jevgenija
Krivochiža Aleksandr, Ing.
Krivochiža Aleksandr, Ing.
Kruk Pavel, Ing.
Krukovskis Valerijs
Kublins Janis
Kúdeľa Peter
Kukučka Michal, Ing.
Kukučka Michal, Ing.
Kurockins Andrejs
Kurockins Andrejs
Lankevicius Romualdas
Larina Alla
Leven Rasel, Bc.
Leven Rasel, Bc.
Leven Rasel, Bc.
Leven Rasel, Bc.
Leven Rasel, Bc.
Leven Rasel, Bc.
Liauchuk Uladzimir, Ing.
Limarenko Aleksandr
Metóda a stupeň
Číslo certifikátu
VT2
VT2
VT2
UT2
MT2
RT3
VT3
MT2
VT2
VT2
VT2
MT2
RT3
MT2
UT-T2
VT2
VT2
PT2
VT2
VT2
VT2
UT2
VT2
UT-T2
PT2
VT2
RT3
MT2
UT-T2
MT2
ET2
VT2
VT2
PT2
VT2
PT2
PT2
MT2
MT2
ET2
PT2
VT2
VT2
ET2
MT2
VT2
VT2
PT2
ET2
UT2
UT2
UT2
MT2
ET2
UT3
VT2
PT2
MT2
VT2
UT2
PED-1274/279/12
PED-1092/008/12
PED-1198/154/12
PED-1097/013/12
PED-1269/274/12
PED-1253/248/12
PED-1367/419/12
PED-1101/017/12
PED-1199/155/12
PED-1129/079/12
PED-1200/156/12
PED-1207/163/12
PED-1222/197/12
PED-1371/423/12
PED-1346/395/12
PED-1287/268/12
PED-1189/140/12
PED-1390/467/12
PED-1225/200/12
PED-1126/072/12
PED-1373/425/12
PED-1156/106/12
PED-1166/113/12
PED-1235/210/12
PED-1342/376/12
PED-1343/377/12
PED-1292/303/12
PED-1208/164/12
PED-1320/348/12
PED-1094/010/12
PED-1095/011/12
PED-1186/134/12
PED-1397/475/12
PED-1398/476/12
PED-1308/319/12
PED-1333/361/12
PED-1185/133/12
PED-1252/247/12
PED-1149/099/12
PED-1169/117/12
PED-1138/088/12
PED-1362/414/12
PED-1328/356/12
PED-1170/118/12
PED-1209/165/12
PED-1399/495/12
PED-1340/374/12
PED-1387/456/12
PED-1171/119/12
PED-1379/435/12
PED-1395/473/12
PED-1380/436/12
PED-1144/094/12
PED-1309/320/12
PED-1310/321/12
PED-1311/322/12
PED-1312/323/12
PED-1313/324/12
PED-1339/372/12
PED-1098/014/12
283
Zoznam osôb certifikovaných vo VÚZ – PI SR v súlade s STN EN 473 resp. STN EN ISO 9712
a v zmysle Smernice 97/23/EC pre tlakové zariadenia (PED) v roku 2012
Priezvisko, meno, titul
Limarenko Aleksandr
Lipsnis Danil
Lisenko Anna
Lisenko Anna
Lizniov Nikolaj
Lizniov Nikolaj
Lukoševičius Eugenijus, Ing.
Lukoševičius Eugenijus, Ing.
Lupasku Arturas
Lupasku Arturas
Makaravicius Vaidas, Ing.
Marazas Andrejus, Bc.
Masaliov Jevgenij
Mateička Pavol
Merenics Ivans
Michník Ivan, Ing.
Michník Ivan, Ing.
Mikuckis Genadijs
Mirošniks Konstantins
Mladý Marek, Ing.
Mockus Egidijus
Mochov Vladimir
Molchanov Andrej
Molchanov Andrej
Molnár Jozef
Morkunas Egidijus, Ing.
Munius Danielius
Munius Danielius
Narbutis Tomas, Ing.
Narmontas Ram nas, Bc.
Naumova Anna
Navocenko Aleksejs
Nemec Jozef
Nemec Jozef
Nepas Rimantas, Ing.
Nepas Rimantas, Ing.
Neverciks Arturs
Nitish Oksana
Novák Pavol, Mgr.
Novák Pavol, Mgr.
Ocheretko Rita
Ocheretko Vladimir
Olechnovic Jevgenij
Ostrouhovs Vadims
Ozerov Leonid, Ing.
Ozerov Leonid, Ing.
Pakalnishkis Arvydas
Pavličko Stanislav
Pavličko Stanislav
Pavličko Stanislav
Pavlova Rozalija
Pavlova Rozalija
Pavlova Rozalija
Perniš Ivan, Ing.
Perniš Ivan, Ing.
Petrauskas Romualdas
Petrosius Linas
Petrosius Steponas
Petrosius Steponas
Plašek Miloš
284
Metóda a stupeň
Číslo certifikátu
VT2
VT3
ET2
UT2
VT2
PT2
VT2
UT-T2
ET2
MT2
RT2
VT2
VT2
VT2
VT2
VT2
PT2
ET2
VT2
VT2
VT2
VT2
RT2
MT2
VT2
VT2
PT2
MT2
UT-T2
UT3
UT2
VT2
RT2
PT2
VT2
UT-T2
MT2
UT2
VT2
PT2
PT2
PT2
PT2
VT2
VT2
UT2
RT3
VT2
UT2
MT2
MT2
ET2
UT2
VT2
PT2
RT2
VT2
PT2
RT2
VT2
PED-1201/157/12
PED-1295/306/12
PED-1172/120/12
PED-1381/437/12
PED-1307/318/12
PED-1327/355/12
PED-1140/090/12
PED-1321/349/12
PED-1229/204/12
PED-1230/205/12
PED-1334/367/12
PED-1130/080/12
PED-1215/171/12
PED-1355/406/12
PED-1110/026/12
PED-1341/375/12
PED-1388/457/12
PED-1173/121/12
PED-1275/280/12
PED-1392/470/12
PED-1131/081/12
PED-1108/024/12
PED-1143/093/12
PED-1270/275/12
PED-1125/058/12
PED-1093/009/12
PED-1182/130/12
PED-1183/131/12
PED-1236/211/12
PED-1184/132/12
PED-1394/472/12
PED-1155/105/12
PED-1250/373/11
PED-1251/231/12
PED-1141/091/12
PED-1322/350/12
PED-1150/100/12
PED-1157/107/12
PED-1159/320/09
PED-1160/076/10
PED-1219/175/12
PED-1220/176/12
PED-1330/358/12
PED-1281/286/12
PED-1337/370/12
PED-1338/371/12
PED-1223/198/12
PED-1352/051/11
PED-1353/189/11
PED-1354/404/12
PED-1102/018/12
PED-1174/122/12
PED-1382/438/12
PED-1260/238/11
PED-1261/255/12
PED-1257/252/12
PED-1366/418/12
PED-1145/095/12
PED-1325/353/12
PED-1259/254/12
Priezvisko, meno, titul
Pocevicius Giedrius
Poluhins Olegs
Prieditis Martins
Pronins Aleksejs
Proskuriakov Andrej, Ing.
Proskuriakov Andrej, Ing.
Prošins Igors
Pujats Edgars
Racinskis Renars
Racinskis Renars
Raizgys Rolandas, Ing.
Rakauskas Rimas, Bc.
Rakovskis Valdemaras, Ing.
Rakovskis Valdemaras, Ing.
Razumejeva Anna
Riasencev Vadim
Rogačiov Dmitrij
Rovas Vladimiras, Ing.
Rovas Vladimiras, Ing.
Rubinas Aleksandras, Ing.
Rublans Kaspars
Sablina Tatiana
Saburov Jurij, Ing.
Sadauskas Deividas, Ing.
Sakys Vytautas, Bc.
Sakys Vytautas, Bc.
Saniuk Valerij
Saposnikov Aleksandr
Saratovs Nikolajs
Saveiko Igor
Semyonova Zoya
Semyonova Zoya
Senins Andris
Serebrjakova Jelena
Serebrjakova Jelena
Sereika Arvydas, Ing.
Sereika Saulius, Ing.
Shtrauss Oleg, Bc.
Shtrauss Oleg, Bc.
Shundrik Igor
Silins Ivars
Sinkevicius Jonas
Siuzdin Sergej
Skorobogatov Aleksandr, Ing.
Sláma Petr, Ing.
Sláma Petr, Ing.
Slanins Dmitrijs, Ing.
Slanins Dmitrijs, Ing.
Slepcenko Olesja
Slepcenko Olesja
Slepcenko Olesja
Slezák Peter, Ing.
Slyzius Marius
Sokolovs Andrejs
Sokolovs Juris
Steinerts Andris
Stojans Vasilijs
Strimaitis Arvydas
Sulír Peter
Svazas Vygantas
Metóda a stupeň
Číslo certifikátu
VT2
VT2
MT2
VT2
VT2
UT2
VT2
MT2
MT2
RT2
VT2
VT2
VT2
UT-T2
ET2
VT2
MT2
VT2
UT-T2
UT-T2
VT2
VT2
PT2
RT2
PT2
UT2
MT2
UT2
VT2
VT2
MT2
ET2
MT2
MT2
VT2
RT2
PT2
UT2
VT3
ET2
VT2
PT2
PT2
VT2
VT2
PT2
RT3
VT3
MT2
ET2
UT2
VT2
UT-T2
VT2
MT2
VT2
VT2
VT2
RT2
UT-T2
PED-1243/218/12
PED-1202/158/12
PED-1151/101/12
PED-1114/030/12
PED-1363/415/12
PED-1374/430/12
PED-1282/287/12
PED-1152/102/12
PED-1210/166/12
PED-1329/357/12
PED-1132/082/12
PED-1335/368/12
PED-1133/083/12
PED-1237/212/12
PED-1179/127/12
PED-1216/172/12
PED-1271/276/12
PED-1142/092/12
PED-1323/351/12
PED-1324/352/12
PED-1278/283/12
PED-1302/313/12
PED-1404/501/12
PED-1291/302/12
PED-1089/005/12
PED-1224/199/12
PED-1211/167/12
PED-1396/474/12
PED-1203/159/12
PED-1303/314/12
PED-1103/019/12
PED-1175/123/12
PED-1212/168/12
PED-1104/020/12
PED-1204/160/12
PED-1326/354/12
PED-1146/096/12
PED-1345/394/12
PED-1368/420/12
PED-1347/396/12
PED-1304/315/12
PED-1331/359/12
PED-1091/007/12
PED-1314/328/12
PED-1266/271/12
PED-1391/469/12
PED-1254/249/12
PED-1369/421/12
PED-1105/021/12
PED-1176/124/12
PED-1383/439/12
PED-1119/216/11
PED-1238/213/12
PED-1277/282/12
PED-1106/022/12
PED-1306/317/12
PED-1279/284/12
PED-1134/084/12
PED-1221/180/12
PED-1239/214/12
Z VÁRANI E-SVAŘOVÁNÍ | 11-12/ 2 0 1 2
I N FO R M ÁCI E CE R TI FI KA ČN ÝCH O R G Á NOV
Priezvisko, meno, titul
Szabo Tomáš, Ing.
Szabo Tomáš, Ing.
Šabík Michal, Ing.
Šabík Michal, Ing.
Šimek Anton
Šimonovič Ivan, Ing.
Šlichtík Peter, Ing.
Štainiger Pavel, Ing.
Šuba Vojtech
Telegin Vladimir, Ing.
Tonhajzerová Martina, Bc.
Tretjak Vladimir
Trunin Dmitrij
Trunin Dmitrij
Tuhý Miroslav
Tuhý Miroslav
Urbonas Algirdas
Vaitkus Valdis
Valaitis Romas
Valters Maris
Valys Rytis
Valys Rytis
Vansevicius Stasys
Vasilavičius Grigorijus, Bc.
Velicka Arunas
Venskavicius Gintaras
Vezauskis Vidmantas
Videikis Algimantas, Bc.
Metóda a stupeň
Číslo certifikátu
Priezvisko, meno, titul
Metóda a stupeň
Číslo certifikátu
VT2
PT2
VT2
PT2
VT2
VT2
VT2
VT2
PT2
UT2
PT2
VT2
PT2
RT2
PT2
VT2
PT2
VT2
VT2
MT2
PT2
RT2
PT2
VT2
VT2
VT2
PT2
UT-T2
PED-1264/261/12
PED-1265/262/12
PED-1349/401/12
PED-1389/458/12
PED-1158/108/12
PED-1188/136/12
PED-1288/269/12
PED-1120/217/11
PED-1316/332/12
PED-1375/431/12
PED-1283/288/12
PED-1247/222/12
PED-1139/089/12
PED-1359/411/12
PED-1161/102/08
PED-1162/129/08
PED-1332/360/12
PED-1115/031/12
PED-1376/432/12
PED-1153/103/12
PED-1148/098/12
PED-1290/301/12
PED-1297/308/12
PED-1135/085/12
PED-1248/223/12
PED-1136/086/12
PED-1147/097/12
PED-1240/215/12
Virsuta Lubova
Virsuta Lubova
Virsuta Lubova
Vjatkina Tatjana
Vnuk Martin
Vodonosov Aleksandr
Výboch Jozef, Ing.
Výboch Jozef, Ing.
Wittner Radoslav
Yakushkin Vasily, Ing.
Yasinovich Aleh
Yefimov Dmitry
Zálešák Milan, Ing.
Zebrauskis Tadas
Zenko Alexandr
Zincenko Arturs
Zincenko Stanislavs
Zinkevich Dzmitry
Zitars Armands
Zitars Armands
Zjabrikovs Kirils
Zozula Igor
Zozula Igor
Zozula Igor
Zukov Denis
Žeravý Peter
Žukov Viačeslav, Ing.
MT2
ET2
UT2
VT2
PT2
MT2
PT2
VT2
UT2
PT2
ET2
PT2
PT2
MT2
VT2
VT2
VT2
ET2
MT2
VT2
VT2
VT2
MT2
RT2
VT2
UT2
VT2
PED-1107/023/12
PED-1177/125/12
PED-1384/440/12
PED-1364/416/12
PED-1317/333/12
PED-1372/424/12
PED-1117/035/12
PED-1167/115/12
PED-1262/257/12
PED-1181/129/12
PED-1232/207/12
PED-1090/006/12
PED-1348/397/12
PED-1213/169/12
PED-1336/369/12
PED-1111/027/12
PED-1112/028/12
PED-1231/206/12
PED-1214/170/12
PED-1218/174/12
PED-1305/316/12
PED-1205/161/12
PED-1217/173/12
PED-1255/250/12
PED-1244/219/12
PED-1344/392/12
PED-1365/417/12
Dana Barinová
Poznámka redakcie: Zoznam osôb certifikovaných vo zváraní vo VÚZ – PI SR v roku 2011 bol uverejnený v časopise Zváranie-Svařování v čísle 11-12/2011
ƒŒ„Ž‹ā拇–‡”À›—”œ‘˜˜‘lȂ
Ȃ‡†œ‹ž”‘†ýœ˜ž”ƒ«•ý‹ā‹‹‡”
‘†‹‡›’”‹Œƒ–‹ƒ†‘—”œ—ǣ
Ìāƒ–”˜ƒ‹ƒ—”œ—ǣ ‡ƒ—”œ—ǣ
2. turnus:
3. turnus:
4. turnus:
5. turnus:
ƒ„•‘Ž˜‡––‡…Š‹…‡Œ—‹˜‡”œ‹–›Ǥ•–—’Òƒ
ͳͲ–ýā†Ò‘˜
2000 € bez DPH
4. 3. 2013 – 15. 3. 2013
8. 4. 2013 – 19. 4. 2013
13. 5. 2013 – 24. 5. 2013
3. 6. 2013 – 14. 6. 2013
Ȃ‡†œ‹ž”‘†ýœ˜ž”ƒ«•ý–‡…Š‘Ž×‰
‘†‹‡›’”‹Œƒ–‹ƒ†‘—”œ—ǣ
Ìāƒ–”˜ƒ‹ƒ—”œ—ǣ ‡ƒ—”œ—ǣ
2. turnus:
3. turnus:
4. turnus:
5. turnus:
‘–ƒ–ǣ Z VÁ R A N I E - SVA Ř OVÁN Í | 1 1 -1 2 /2 0 1 2
ƒ„•‘Ž˜‡–•–”‡†‡Œæ‘Ž›
technického zamerania s maturitou
vek minimálne 20 rokov
ͺ–ýā†Ò‘˜
1600 € bez DPH
4. 3. 2013 – 15. 3. 2013
8. 4. 2013 – 19. 4. 2013
13. 5. 2013 – 17. 5. 2013
27. 5. 2013 – 31. 5. 2013
Ing. Mária Tatarová, tel.: +421/(0)2/492 46 279
e-mail: [email protected]
285
Zoznam certifikátov vydaných AO SKTC-115,
NO 1297 a AO SK07 pri VÚZ – PI SR v roku 2012
Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR v Bratislave je autorizovaný na posudzovanie zhody
a certifikáciu výrobkov, a to ako:
• autorizovaná osoba (AO) SKTC-115 podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky
a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov,
• notifikovaná osoba (NO) č. 1297,
• autorizovaná osoba (AO) SK07 podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov
VÚZ – PI SR na základe autorizácie a notifikácie ÚNMS Bratislava vykonal v roku 2012 posúdenia zhody výrobkov a vydal
certifikáty na tieto výrobky:
Názov a typ výrobku
Žiadateľ
Číslo certifikátu
Dátum vydania
007/115/1/2012
008/115/1/2012
010/115/1/2012
011/115/1/2012
012/115/1/2012
013/115/1/2012
018/115/1/2012
019/115/1/2012
022/115/1/2012
023/115/1/2012
024/115/1/2012
025/115/1/2012
026/115/1/2012
029/115/1/2012
27. 04. 2012
27. 04. 2012
30. 05. 2012
30. 05. 2012
30. 05. 2012
08. 06. 2012
04. 09. 2012
04. 09. 2012
25. 10. 2012
25. 10. 2012
25. 10. 2012
30. 10. 2012
30. 10. 2012
14. 12. 2012
001/115/1/2012
002/115/1/2012
003/115/1/2012
004/115/1/2012
005/115/1/2012
006/115/1/2012
027/115/1/2012
18. 01. 2012
18. 01. 2012
18. 01. 2012
18. 01. 2012
18. 01. 2012
14. 03. 2012
05. 11. 2012
009/1297/1/2012
014/1297/1/2012
015/1297/1/2012
016/1297/1/2012
017/1297/1/2012
03. 05. 2012
28. 08. 2012
28. 08. 2012
28. 08. 2012
28. 08. 2012
ThyssenKrupp Ferostav, spol. s r.o., Nové Zámky
020/1297/1/2012
11. 09. 2012
Ing. Častulík, Bratislava
021/115/1/2012
028/115/1/2012
05. 10. 2012
05. 11. 2012
Lešenia
Fasádne rámové lešenie PERI UP
Modulové podperné lešenie PERI UP Rosett
Pätka TEBAU lešenárskej plošiny
Puzdro pätky TEBAU
Rámové lešenie BOSTA 70
Fasádne rámové lešenie ERNST typ ZUGSPITZ
Hliníkové pojazdné lešenie WPK
Pojazdné lešenie RapidTech
Fasádne rámové lešenie SPRINT 75/109
Pojazdné hliníkové lešenie BOSS TOWER 850, 1450
Systémové modulové lešenie CUPLOK
Pojazdné hliníkové lešenie 5000, 4000, 3000
Fasádne modulové lešenie RINGER
Fasádne rámové lešenie ALTRAD MOSTOSTAL plus
Snehové reťaze, reťaze
Protisklzové snehové reťaze THULE, typ XD 16
Protisklzové snehové reťaze THULE, typ CK 7
Protisklzové snehové reťaze THULE, typ CD 9
Protisklzové snehové reťaze THULE, typ CD 10
Protisklzové snehové reťaze THULE, typ CG 10
Protisklzové snehové reťaze THULE, typ CS 9
Protisklzové snehové reťaze THULE, typ EASY-FIT CU-9
Tlakové zariadenia
Klimatizačné zariadenie Liebert CRV, variant CR 35
Tlakové zariadenie ENO B v.č. 063298
Tlakové zariadenie ENO B v.č. 063325
Tlakové zariadenie ENO B v.č. 063318
Tlakové zariadenie ENO B v.č. 063301
Pozdĺžne zvárané rúry L360 MB
– zhoda s typom
Elektrické zariadenia
Separátor sypkej zmesi BONANZA
Nožový mlyn
PERI spol. s r.o., Senec
TEBAU spol. s r.o., Bratislava
ELEVANT GROUP, Bratislava
FOX s.r.o., Nitra
SCASERV s.r.o., Bratislava
AS TRADING, spol. s r.o., Bratislava
KOSMO, spol. s r.o., Bratislava
KUVEN, s.r.o., Trnava
EMERSON, a.s., Nové Mesto nad Váhom
Ido EET, s.r.o., Levice
VÚZ – PI SR ako autorizovaná osoba SK07 vydal v roku 2012 podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch certifikáty
týmto výrobkom:
Názov a typ výrobku
Podložky, rozmer M2 až M78
Kovové hadice RS341 S00, RS351 S00 pre rozvod plynu a sada
náradia pre samostatnú montáž koncoviek
Žiadateľ
Číslo certifikátu
Dátum vydania
RECA Slovensko, s.r.o., Bratislava
SK07-ZSV-0054
06. 08. 2012
Witzenmann Slovakia, spol. s r.o.,Vlkanová
1297-CPD-0005
07. 12. 2012
Ing. Milan Aujesky
286
Z VÁRANI E-SVAŘOVÁNÍ | 11-12/ 2 0 1 2
O B S A H R O ČN Í KA 2 0 1 2
Obsah 61. ročníka časopisu
Zváranie-Svařování – rok 2012
PRÍHOVORY
Príhovor generálneho riaditeľa VÚZ – PI SR,
Ing. Petra Klama
1-2 / 1
ODBORNÉ ČLÁNKY
Prípad erózno-kavitačného poškodenia zváraného uzla
potrubia zmiešavača
1-2 / 3
Peter Bernasovský – Peter Brziak – Peter Zifčák – Jana
Országhová
Mikroštruktúra a vlastnosti zliatiny hliníka typu
6082 spájanej trecím miešacím zváraním s využitím
rozdielnych zváracích parametrov
1-2 / 7
K. Mroczka – A. Pietras – P. Kurtyka
Možnosti využitia technológie SAW pri obnove valcov
kontinuálneho liatia
7-8 / 166
Janette Brezinová – Peter Balog – Ján Viňáš
Aplikace počítačových simulací svařování ve výrobě pro
energetiku
9-10 / 197
Jozef Tejc – Jiří Kovařík – Marek Slováček – Václav Zedník –
Eva Folková
Laserové zváranie tenkej nehrdzavejúcej ocele
modulovaným žiarením
9-10 / 202
A. G. Lukašenko – T. V. Meľničenko – D. A. Lukašenko
Aspekty výberu vysokopevných oceľových plechov pre
komponenty karosérie – 2. časť
9-10 / 206
Emil Evin – Jana Tkáčová – Ján Tkáč
Nový fyzikálny simulátor Gleeble 3800 a jeho využitie pri
skúšaní zvariteľnosti
1-2 / 13
Ľubomír Matis – Mariana Balážová – Miroslav Paľo – Anna
Klenotičová
Vlastnosti a predikce životnosti svarových spojů trubek
z žárupevných ocelí
11-12 / 245
Zdeněk Kuboň
Technologie svařování hlavního cirkulačního potrubí
jaderné elektrárny Mochovce typu VVER 440
1-2 / 18
Tomáš Soukup
Nové trendy v aplikaci vysokolegovaných litých
materiálů ve Škoda Power s.r.o.
11-12 / 252
Eva Folková – Stanislava Hurníková – Pavel Hránek
Únavová pevnosť zváraných tenkostenných oceľových
nosníkov pri premennom prevažne ohybovom namáhaní
Milan Baláž – Pavol Juhás
3-4 / 51
Použitie argónu pre laserové zváranie prístrihov rôznych
hrúbok a preplátovaných pozinkovaných plechov
zdrojmi YAG a CO2
11-12 / 257
Christhope Bertez – Miroslav Mucha
Nové poznatky zo zvárania CrNi austenitických ocelí pri
výrobe tlakových nádob
3-4 / 57
Milan Čomaj – Jozef Zohn
Numerické prístupy riešenia trecieho
miešacieho zvárania
Roland Jančo – Pavel Élesztős – Ladislav Écsi
3-4 / 60
ZVÁRANIE PRE PRAX
NiCrBSi kovový prášok s legúrou P a Mo z produkcie
VÚZ – PI SR
Štefan Smetana – Branslav Tybitancl
1-2 / 28
Úvod do problematiky svařování vybraných materiálů
v energetice
5-6 / 99
Jaroslav Koukal
Fyzikálne veličiny a jednotky v odbornej literatúre
Karol Kálna
1-2 / 31
Skúsenosti s úžitkovými vlastnosťami ocele T24 5-6 / 105
Ľuboš Mráz – Peter Bernasovský – Peter Zifčák – Peter Brziak
– Ján Kotora – Dušan Krajči – Michal Mráz – Jozef Pecha
Montážne zváranie potrubí pri dostavbe 3. a 4. bloku
Atómových elektrární Mochovce (MO34)
1-2 / 32
Milan Kysel
Doplnenie návrhu klasifikácie štruktúr zvarových spojov
ocelí publikovaného v časopise Zváranie-Svařování
9/2005
5-6 / 115
Tibor Šmida – Vladimír Magula – Ján Bošanský
Smery vedúce k zodolneniu energetických prenosových
ciest vyvolaných klimatickými zmenami
3-4 / 63
Marian Bartoš
Tvorba funkčných povrchov pomocou laserového
navárania
7-8 / 151
Bohumil Filo – Anna Klenotičová – Branislav Tybitancl –
Mariana Balážová – Ľuboš Mráz
Numerická simulace svařování trubek z materiálu P24
Marek Slováček – Josef Tejc – Jan Bejvl
7-8 / 155
– Jiří Kovařík – Ján Kotora
Aspekty výberu oceľových plechov pre komponenty
karosérie – 1. časť
7-8 / 161
Emil Evin – Jana Tkáčová – Ján Tkáč
Z VÁ R A N I E - SVA Ř OVÁN Í | 1 1 -1 2 /2 0 1 2
Zváranie rúr pri výstavbe tranzitných plynovodov 3-4 / 71
Karol Kálna
Zavádění norem řady EN 1090, specifické požadavky
pro provádění svařovaných konstrukcí při dodávkách
do Německa a do České republiky, koexistenční fáze s
normou DIN 18800
3-4 / 75
Pavel Flégl
Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií
prenosových ciest v energetike žiarovým zinkovaním,
kvalita, jej výhody a riziká plynúce z výrobného procesu
Marian Bartoš
3-4 / 120
287
Obsah 61. ročníka časopisu Zváranie-Svařování – rok 2012
FlexArc – nová generácia robotizovaných buniek na
oblúkové zváranie
5-6 / 127
ABB Slovensko
Zváranie hlavného cirkulačného potrubia DN 500 pri
dostavbe 3. a 4. bloku elektrárne Mochovce
Systém zabezpečenia kvality
7-8 / 171
Milan Kysel
Požadavky na provedení tepelného zpracování
svarových spojů v energetice
7-8 / 174
Jaroslav Koukal
Technický kód pro svařování konstrukcí z termoplastů
pro klasické elektrárny a nejadernou část jaderných
elektráren
9-10 / 210
Jaroslav Koukal
Mechanizované zváranie rúr väčších dimenzií 9-10 / 216
Filip Košťany
Voľba akosti ocele pre zvárané konštrukcie – aký je
význam označenia stavu dodávky +AR u nelegovaných
ocelí podľa EN 10025-2?
9-10 / 220
Gerd Kuscher
O oceliach bratislavských „Starých mostov“
Karol Kálna
9-10 / 222
ZAUJÍMAVOSTI
Starý most cez Dunaj v Bratislave
Miroslav Maťaščík
9-10 / 229
INFORMÁCIE IIW
65. výročné zasadnutie Medzinárodného zváračského
inštitútu (IIW) – Denver, USA
7-8 / 178
Viera Hornigová
INFORMÁCIE VÚZ – PI SR
Centrum excelentnosti vo zváraní
1-2 / 48
Zariadenie na vibračné spracovanie VÚZ VZ-6
Peter Blažíček
3-4 / 49
VÚZ – PI SR otvoril Centrum excelentnosti vo zváraní
Anna Hambálková
3-4 / 80
INFORMÁCIE CERTIFIKAČNÝCH ORGÁNOV
EuroPlast – propagácia nového systému vzdelávania v
oblasti zvárania plastov
3-4 / 82
Viera Hornigová
InnovJoin – atraktívnejšie vzdelávanie v oblasti zvárania
Viera Hornigová
3-4 / 96
Slovenské ANB opäť najlepšie!
Viera Hornigová
288
5-6 / 128
Zoznam osôb certifikovaných vo VÚZ – PI SR v
nedeštruktívnom skúšaní v súlade s normou STN EN
473, resp. STN EN ISO 9712 v roku 2012
11-12 / 278
Dana Barinová
Zoznam osôb certifikovaných vo VÚZ – PI SR
v súlade s STN EN 473 resp. STN EN ISO 9712
a v zmysle Smernice 97/23/EC pre tlakové zariadenia
(PED) v roku 2012
11-12 / 282
Dana Barinová
Zoznam certifikátov vydaných AO SKTC-115, NO 1297
a AO SK07 pri VÚZ – PI SR v roku 2012
11-12 / 286
Milan Aujeský
NOVÉ NORMY
Nové normy z oblasti zvárania za obdobie september až
december 2011
1-2 / 35
Redakcia
Nové normy STN, informácie TNI, zmeny a opravy
noriem, vydané, oznámené a zrušené normy v januári
až marci 2012 z oblasti zvárania a príbuzných procesov,
NDT a konštrukcií
3-4 / 92
Redakcia
Nové normy STN, informácie TNI, zmeny a opravy
noriem, vydané, oznámené a zrušené normy v apríli až
auguste 2012 z oblasti zvárania a príbuzných procesov,
NDT a konštrukcií
7-8 / 185
Redakcia
Nové normy STN, informácie TNI, zmeny a opravy
noriem, vydané, oznámené a zrušené normy v septembri
až decembri 2012 z oblasti zvárania a príbuzných
procesov, NDT a konštrukcií
11-12 / 265
Redakcia
ŠPECIÁLNA PRÍLOHA K 7. RÁMCOVÉMU PROGRAMU
7. rámcový program – základný finančný nástroj na
podporu výskumu a vývoja na európskej úrovni 5-6 / 129
Daniel Straka
Projekt ITER
Redakcia
5-6 / 132
Rozhovor s úspešným riešiteľom projektu 7. RP
Možnosti využitia siete Enterprise Europe Network
pri hľadaní partnerov pre 7.RP
5-6 / 140
SOPK
Kľúčový medzinárodný projekt NextGenPower
absolvoval svoje prvé valné zhromaždenie v Tomášove
pri Bratislave
5-6 / 142
Anna Hambálková
VÚZ – PI SR reprezentuje Slovensko na najväčšej
konferencii priemyselných technológií v Európe 5-6 / 143
Anna Hambálková
VÚZ – PI SR otvoril nový kontaktný bod Poradenského
a inovačného centra pre oblasť projektovania zváraných
konštrukcií
11-12 / 270
Viera Hornigová
Strojárska olympiáda 2012
Katarína Čiefová
Zoznam osôb kvalifikovaných a certifikovaných vo
zváraní vo VÚZ – PI SR za r. 2012
11-12 / 272
Viera Hornigová
Strojársky veľtrh v Nitre 2012 – stabilné zázemie pre
úspešnú komunikáciu odborníkov
1-2 / 38
Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra
AKCIE
1-2 / 36
Z VÁRANI E-SVAŘOVÁNÍ | 11-12/ 2 0 1 2
O B S AH R O ČN Í KA 2 0 1 2
MSV 2012 – 54. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně
10. – 14. 9. 2012
1-2 / 39
Veletrhy Brno
VIENNA-TEC 2012 – ohňostroj inovací a průmyslových
technologií v sousední Vídni a mezinárodní setkání
EUROKONTAKT ve dnech 9. – 12. 10. 2012
1-2 / 40
Schwarz & Partner
MSV Nitra 2012
VÚZ – PI SR získava čestné uznanie ministra
hospodárstva SR
Katarína Tibenská
3-4 / 84
XII. ročník konferencie Kvalita vo zváraní 2012
Beáta Machová
3-4 / 86
Detviansky zvar
Redakcia
3-4 / 89
MSV 2012: Brnianske výstavisko zaplní sedem
priemyselných veľtrhov
Veletrhy Brno, a. s.
Na Fóre ZSVTS 2012 sa udeľovali ocenenia
Redakcia
3-4 / 90
5-6 / 104
Slovensko tento rok láme rekordy na VIENNA-TECu,
buďte pritom!
5-6 / 145
Schwarz & Partner
Národné dni zvárania 2012
Beáta Machová
7-8 / 181
Festival vedy – Noc výskumníkov 2012
Katarína Čiefová
7-8 / 184
XL. medzinárodná konferencia ZVÁRANIE 2012 9-10 / 233
Redakcia
VIENNA-TEC 2012, vízie, trendy, inovácie aj overené
produkty
9-10 / 239
Katarína Tibenská
Veletrh FOR WELD 2013 – místo pro prezentaci
technologických novinek
11-12 / 269
Pozvánka na XIII. ročník konferencie Kvalita
vo zváraní 2013
11-12 / 243
PREDSTAVUJEME ZVÁRAČSKÉ ČASOPISY
1-2 / 42
Obsah časopisu Welding and Cutting 2011
Redakcia
3-4 / 94
Obsah časopisu NDT Welding Bulletin 2011
Redakcia
5-6 / 148
Obsah časopisu WELDING Journal 2011
Redakcia
7-8 / 190
Z VÁ R A N I E - SVA Ř OVÁN Í | 1 1 -1 2 /2 0 1 2
11-12 / 266
NOVÉ KNIHY
Failed Bridges, Case Studies, Causes
and Consequences
Ivan Baláž
3-4 / 59
Fatigue Design of Steel
and Composite Structures
Ivan Baláž
3-4 / 79
Designer`s Guide to Eurocode 3: Design of Steel
Buildings. EN 1993-1-1, -1-3 and -1-8
7-8 / 186
Ivan Baláž
Designer`s Guide Eurocode 9: Design of Aluminium
Structures. EN 1999-1-1 and -1-4
7-8 / 187
Ivan Baláž
Cable-stayed Bridges. 40 Years of Experience
Worldwide, Holger Svensson
9-10 /221
Ivan Baláž
Mosty na území Slovenska
Katarína Tibenská
11-12 / 262
Technische Mechanik – Engineering Mechanics 11-12 / 261
Ivan Baláž
Design of Cold-formed Steel Structures
Ivan Baláž
11-12 / 263
Stahlbau-Kalender 2012. Eurocode 3 – základná norma,
mosty
11-12 / 264
Ivan Baláž
JUBILEÁ
Ing. Miroslav Mucha, PhD., oslavuje šesťdesiatiny 1-2 / 47
Prof. Ing. Peter Grgač, CSc., oslávil životné jubileum
5-6 / 147
Ing. Božena Tušová oslavuje životné jubileum 7-8 / 188
Ing. Stanislav Baláž oslávil životné jubileum
7-8 / 188
Osemdesiatiny Ing. Vladimíra Uhera
9-10 / 241
Ing. Pavel Florian oslávil sedemdesiat rokov
9-10 / 241
SPOMÍNAME
Obsah časopisu Welding in the World 2011
Redakcia
Obsah časopisu Australasian
Welding Journal 2011
Redakcia
Obsah časopisu Schweissen
und Schneiden 2011
Redakcia
Ing. Zdeněk Malina nás navždy opustil
Ing. Ladislav Šimončič navždy opustil naše rady
5-6 / 148
7-8 / 189
9-10 / 242
289
Obsah 61. ročníka časopisu Zváranie-Svařování – rok 2012
ABECEDNÝ ZOZNAM AUTOROV
ABF, a.s. | ABF, a.s., Praha, ČR
| 11-12 / 269
ABB Slovensko | ABB Slovensko, Bratislava
| 5-6 / 127
Milan Aujesky, Ing. | VÚZ – PI SR, Bratislava | 11-12 / 286
Baláž Ivan, prof. Ing., PhD. | KKDK SvF STU v Bratislave
| 3-4 / 59, 79, 7-8 / 186, 187, 9-10 / 221, 11-12 / 261, 263, 264
Baláž Milan, Ing., PhD. | VÚZ – PI SR, Bratislava | 3-4 / 51
Balážová Mariana | Materiálovotechnologická fakulta STU,
Trnava
| 1-2 / 13, 7-8 / 151
Balog Peter | Technická univerzita v Košiciach | 7-8 / 166
Barinová Dana | VÚZ – PI SR, Bratislava | 11-12 / 278, 282
Bartoš Marian, Ing., | IWE SAG Elektrovod, a. s., Bratislava
| 3-4 / 63, 5-6 / 120
Bejvl Jan, Ing. | MECAS ESI s.r.o., Plzeň, ČR
| 7-8 / 155
Bernasovský Peter, doc. Ing., PhD. | VÚZ – PI SR, Bratislava
| 1-2 / 3, 5-6 / 105
Bertez Christhope | Air Liquide CTAS, Paríž, Francúzsko
| 11-12 / 257
Blažíček Peter, Ing. | VÚZ – PI SR, Bratislava
| 3-4 / 49
Bošanský Ján, prof. Ing., PhD. | IBOK, a. s., Bratislava
| 5-6 / 115
Brezinová Janette | Technická univerzita v Košiciach
| 7-8 / 166
Brziak Peter, Ing., PhD. | VÚZ – PI SR, Bratislava
| 1-2 / 3, 5-6 / 105
Čiefová Katarína, Mgr. | VÚZ – PI SR, Bratislava
| 1-2 / 36, 7-8 / 184
Čomaj Milan, doc. Ing., PhD. | Taylor-Wharton
Slovakia s. r. o., Košice
| 3-4 / 57
Élesztös Pavel, prof. Ing., PhD. | Ústav aplikovanej
mechaniky a mechatroniky, SjF, STU Bratislava | 3-4 / 60
Écsi Ladislav, Ing., PhD. | Ústav aplikovanej mechaniky
a mechatroniky, SjF, STU Bratislava
| 3-4 / 60
Evin Emil, prof., Ing., CSc. | Technická univerzita
v Košiciach, Katedra technológií a materiálov,
Košice
| 7-8 / 161, 9-10 /206
Filo Bohumil, Ing. | BLUMENBECKER SLOVAKIA, s.r.o.,
Bratislava
| 7-8 /151
Flégl Pavel, Ing. | GSI SLV – SVV Praha, s.r.o., ČR | 3-4 / 75
Folková Eva, Ing. | ŠKODA POWER s.r.o., Plzeň, ČR
| 9-10 / 197, 11-12 / 252
Hambálková Anna, Bc. | VÚZ – PI SR, Bratislava
| 3-4 / 80, 5-6 / 142, 143
Hornigová Viera, Ing. | VÚZ – PI SR, Bratislava
| 3-4 / 82, 96, 5-6 / 128, 7-8 / 178, 11-12 / 270, 272
Hránek Pavel | ŠKODA POWER s.r.o., Plzeň, ČR | 11-12 / 252
Hurníková Stanislava | ŠKODA POWER s.r.o., Plzeň, ČR
| 11-12 / 252
Jančo Roland, doc. Ing., PhD. | Ústav aplikovanej
mechaniky a mechatroniky, SjF, STU Bratislava | 3-4 / 60
Jenis Jozef, Ing. | Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š. p.
| 1-2 / 38
Juhás Pavol, prof. Ing., DrSc. | JaS, Bratislava | 3-4 / 51
Kálna Karol, doc. Ing., DrSc. | VÚZ – PI SR, Bratislava
| 1-2 / 31, 3-4 / 71, 9-10 / 222
Klamo Peter, Ing. | generálny riaditeľ VÚZ – PI SR, Bratislava
| 1-2 / 1
Klenotičová Anna | Strojnícka fakulta STU, Bratislava
| 1-2 / 13, 7-8 / 151
Kotora Ján, Ing. | SES Tlmače, a. s. | 5-6 / 105, 7-8 / 155
Koukal Jaroslav, prof. Ing., CSc. | Český svářečský ústav,
s.r.o., Ostrava, ČR
| 5-6 / 99, 7-8 / 174, 9-10 / 210
Kovařík Jiří, Ing., CSc. | MECAS ESI s.r.o., Plzeň, ČR
| 7-8 / 155, 9-10 / 197
Košťany Filip, Ing. | PSJ Hydrotranzit, a. s., Bratislava
| 7-8 / 216
Krajči Dušan, Ing. | SES Tlmače, a. s.
| 5-6 / 105
290
Kuboň Zdeněk, Dr. Ing. | Materiálový a metalurgický
výzkum, s.r.o., Ostrava, ČR
| 11-12 / 245
Kurtyka P. | Instytut Techniki, Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie, Poľsko
| 1-2 / 7
Kuscher Gerd, prof. | SLV Hannover, SRN
| 9-10 / 220
Kysel Milan, Ing. | Slovenské elektrárne, a. s., Mochovce
| 1-2 / 32, 7-8 / 171
Lukašenko A. G. | Inštitút elektrického zvárania E. O.
Patona, Kyjev, Ukrajina
| 9-10 / 202
Lukašenko D. A. | Inštitút elektrického zvárania E. O.
Patona, Kyjev, Ukrajina
| 9-10 / 202
Magula Vladimír, doc. Ing., PhD. | IBOK, a. s., Bratislava
| 5-6 / 115
Machová Beáta, Ing. | VÚZ – PI SR, Bratislava
| 3-4 / 86, 7-8 / 181
Matis Ľubomír, Ing., PhD. | VÚZ – PI SR, Bratislava | 1-2 / 13
Maťaščík Miroslav, Ing. | Alfa 04 a. s., Bratislava | 9-10 / 229
Meľničenko, T. V. | Inštitút elektrického zvárania E. O.
Patona, Kyjev, Ukrajina
| 9-10 / 202
Mráz Ľuboš | VÚZ – PI SR, Bratislava | 5-6 / 105, 7-8 / 151
Mráz Michal, Ing. | SES Tlmače, a. s.
| 5-6 / 105
Mroczka K. | Instytut Techniki, Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie, Poľsko
| 1-2 / 7
Mucha Miroslav, Ing., PhD. | Air Liquide Slovakia, Bratislava
| 11-12 / 257
Országhová Jana, Ing., PhD. | VÚZ – PI SR, Bratislava | 1-2 / 3
Paľo Miroslav, Ing. | VÚZ – PI SR, Bratislava
| 1-2 / 13
Pecha Jozef, doc. Ing., CSc. | Energoinvest, a. s., Bratislava
| 5-6 / 105
Pietras A. | Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, Poľsko
| 1-2 / 7
Slováček Marek, Ing,. PhD. | MECAS ESI s.r.o., Plzeň, ČR
| 7-8 / 155, 9-10 / 197
Smetana Štefan, Ing. | VÚZ – PI SR, Bratislava
| 1-2 / 28
Schwarz & Partner spol. s r.o. | Schwarz & Partner
spol. s r.o., Praha, ČR
| 1-2 / 41, 5-6 / 145
SOPK, Bratislava | SOPK, Bratislava
| 5-6 / 140
Soukup Tomáš | ŠKODA JS a.s., Plzeň, ČR
| 1-2 / 18
Straka Daniel | Slovenská organizácia pre výskumné
a vývojové aktivity, Bratislava
| 5-6 / 130
Šmida Tibor, Ing., PhD. | IBOK, a. s., Bratislava | 5-6 / 115
Tejc Josef, Ing. | MECAS ESI s.r.o., Plzeň, ČR
| 7-8 / 155, 9-10 / 197
Tibenská Katarína, Mgr. | VÚZ – PI SR, Bratislava
| 3-4 / 84, 9-10 / 239, 11-12 / 262
Tkáč Ján, Ing. | Technická univerzita v Košiciach, Katedra
technológií a materiálov, Košice
| 7-8 / 161, 9-10 / 206
Tkáčová Jana, Ing. | Technická univerzita v Košiciach,
Katedra technológií a materiálov, Košice
| 7-8 / 161, 9-10 / 206
Tybitancl Branislav | VÚZ – PI SR, Bratislava
SjF STU, Bratislava
| 1-2 /28, 7-8 / 151
Veletrhy Brno, a.s. | Veletrhy Brno, a.s., ČR | 1-2 / 39, 3-4 / 90
Viňáš Ján | Technická univerzita v Košiciach
| 7-8 / 166
Zedník Václav | ŚKODA POWER s.r.o., Plzeň, ČR | 9-10 / 197
Zifčák Peter, Ing., PhD. | VÚZ – PI SR, Bratislava
| 1-2 / 3, 5-6 / 105
Zohn Jozef, Ing., PhD. | Taylor-Wharton Slovakia s.r.o.,
Košice
| 3-4 / 57
Z VÁRANI E-SVAŘOVÁNÍ | 11-12/ 2 0 1 2
1. VELETRH TECHNOLOGIÍ PRO SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ A LEPENÍ
Souběžně probíhající veletrhy:
12. MEZINÁRODNÍ VELETRH STROJÍRENSKÝCH TECHNOLOGIÍ
7. MEZINÁRODNÍ VELETRH POVRCHOVÝCH ÚPRAV A FINÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ
VYUŽIJTE JARNÍ TERMÍN K PREZENTACI TECHNOLOGICKÝCH NOVINEK
www.abf.cz
23. – 25. 4. 2013
Download

v roku 2012 - Výskumný Ústav zváračský