ENERGETSKA EFIKASNOST U KOMUNALNIM
PREDUZEĆIMA ZA VODOSNABDEVANJE I TRETMAN
OTPADNIH VODA
POČETNI SASTANAK
8.-10. april 2014. g.
KRATAK PRIKAZ PROGRAMA
Utorak, 08. april 2014.
8:15
Registracija
9:00
Uvodna sesija
9:45
Tehnička obuka – 1. deo: Uvod u EE u VSTOV i procedure revizije investicionog rejtinga
(IGA)
12:30
Ručak
13:30
Obraćanje gosta
15:45
Tehnička obuka – 2. deo: Mere EE
17:00
Kraj dana
Sreda, 09. april 2014.
9:00
Tehnička obuka – 2. deo (nastavak)
12:30
Ručak
13:30
Nacionalne radionice: Lokalne tarife i ključne zainteresovane strane, aktivnosti vezane za
mere EE
17:00
Kraj dana
Četvrtak, 10. april 2014.
9:00
Nacionalne radionice: RETScreen® studije slučaja
12:30
Ručak
13:30
Finansiranje projekata EE
15:45
Izrada Akcionog plana, rekapitulacija i naredni koraci
17:00
Kraj dana
-1-
Utorak, 08. april 2014.
9:00 – 12:30
Vreme
9:00
Sadržaj
Govornik
Dobrodošlica i ciljevi radionice
David Michaud, Svetska banka
Philip Weller, IAWD
9:15
Predstavljanje lokalnih eksperata i njihovih funkcija
Pierre Baillargeon, Econoler
Predstavljanje Econoler-ovih zaduženja tokom zadatka
9:45
Tehnička obuka – 1. deo:
Pierre Baillargeon, Econoler
›
Modul 1 – Uvod u EE: uobičajeni problemi i rešenja,
oprema koja troški energiju u komunalnim preduzećima
za vodosnabdevanje i tretman otpadnih voda, pregled
potencijalnih mera EE.
›
Modul 2 – IGA procedure: objašnjenje aktivnosti na
prikupljanju podataka i zahteva, objašnjenje aktivnosti
terenskih merenja i uvod u raznu mernu opremu, zbir
informacija koje se pregledaju da bi se utvrdila potrošnja
energije po komadu ili kategoriji opreme i tehnička
analiza izmerenih ili prikupljenih podataka kako bi se
utvrdila efikasnost sistema.
10:30
PITANJA I ODGOVORI
10:45
Pauza za kafu
11:15
Tehnička obuka – 1. deo (Nastavak)
12:15
PITANJA I ODGOVORI
Pierre Baillargeon, Econoler
Pierre Baillargeon je viši ekspert sa preko 30 godina iskustva u mnogim oblastima povezanim sa energetskom
efikasnošću, uključujući planiranje i realizaciju projekata prema ESCO pristupu, Merenje i verifikaciju (M&V)
ušteda energije, razvoj programa upravljanja na strani tražnje (DSM), građevinskih propisa i standarda
energetske efikasnosti za različite aparate kao i rad na istraživanju i razvoju kompjuterskih alata povezanih sa
energetskom efikasnošću. Njegovo međunarodno iskustvo ga je preporučilo za rad u više od 45 zemalja, na
projektima koje su sprovodile ili finansirale međunarodne institucije kao što je Afrička banka za razvoj, Azijska
banka za razvoj, Međuamerička banka za razvoj, Svetska banka, Ujedinjene nacije (UNDP, PNUE, UNDESA) i
bilateralne ili multilateralne razvojne organizacije kao što su Kanadska agencija za međunarodni razvoj,
britansko Odeljenje za međunarodni razvoj (DFID) i Institut de l’énergie et de l’environnement de la
Francophonie (IEPF). G. Baillargeon ima veliko iskustvo u koncipiranju i realizaciji projekata EE za komunalna
predzeća za vodosnabdevanje i tretman otpadnih voda, uključujući energetske revizije, akcioni planove i
investicione programe za EE i ugovaranje prema energetskom učinku. G. je ovlašćeni energetski menadžer
(CEM), i ovlašćeni stručnjak za merenje i verifikaciju (CMVP) kao i međunarodni instruktor za obuku na ove
teme u Udruženju inženjera energetike. Takođe je i instruktor 4 nivoa u EVO, organizaciji koja definiše i
održava Međunarodni protokol za merenje i verifikaciju učinka (IPMVP). To je najviši nivo zvanja koje ova
organizacija dodeljuje svojim međunarodnim instruktorima.
-2-
Utorak, 08. april 2014.
14:00 – 18:00
Vreme
Sadržaj
Govornik
13:30
Studija slučaja: Projekat EE u komunalnom preduzeću u sektoru
voda pro
TBD
15:15
PITANJA I ODGOVORI
15:30
Pauza za kafu
16:00
Tehnička obuka – 2. deo:
›
Pierre Baillargeon, Econoler
Modul 3 – Identifikacija mogućnosti za uštedu energije:
Uvod u RETSceen, gubici na transformatoru, efikasnost
električnih motora, efikasnost pumpnih sistema, primena
pogona promenljive brzine, hidraulična mreža,
održavanje pumpnih sistema za vodu, tipični problemi u
eksploataciji, mere za rasvetu, hlađenje – hladnjaci i
komprimovani vazduh
16:45
PITANJA I ODGOVORI
17:00
Zaključci i kraj 1. dana
Nacionalni eksperti
RUMUNIJA - Mihai Cruceru je stekao univerzitetsku diplomirao sa temom instalacije u zgradama 1991. g. na
Građevinskom fakultetu univerziteta tehničkih nauka u Bukureštu; Godine 2004, stekao je diplomu iz javnih
politika i održivog razvoja u Nacionalnoj školi za političke studije i državnu upravu; 2007, stekao je diplomu iz
energetske revizije na Politehničkom univerzitetu u Bukureštu. Od 2002. g, radi kao viši stručnjak na raznim
projektima vezanim za održivi razvoj, energetsku efikasnost i tretman otpada. Ovlašćeni je energetski revizor i
viši konsultant u rumunskom Fondu za Energetsku efikasnost. Trenutno je redovni profesor na Univerzitetu
“Constantin Brancusi” u Targu-Jiu. Autor ili koautor je 12 knjiga, 94 naučna rada i 3 patenta.
SRBIJA - Dragoslav Šumarac, doktor, magistar, dipl. Inženjer građevine. Fakultet je završio 1979. g, a
magistrirao 1983 na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Godine 1987, doktorirao je na
Univerzitetu Illinois u Čikagu, SAD. Trenutno je redovni profesor na Građevinskom fakultetu Univerziteta u
Beogradu i predaje različite predmete vezane za konstrukcije i energetsku efikasnost zgrada. Bio je predsednik
Inženjerske komore Srbije od 2007.-2012. g, a sada je predsednik Skupštine Komore. Trenutno je
potpredsednik Evropskog saveta inženjerskih komora. Bio je koordinator nekoliko istraživačkih projekata
povezanih sa energetskom efikasnošću i učestvovao je u nacionalnoj studiji energetske efikasnosti zgrada
Svetske banke za Srbiju kao član Econoler-ovog tima.
UKRAJINA - Oleksandr Nikolaienko ima više od 8 godina iskustva kao stručnjak za održivi razvoj i energetsku
efikasnost uključen u niz opštinskih stambenih i komunalnih usluga u Ukrajini i Istočnoj Evropi. S obzirom na to
da je bio uključen u brojne projekte energetske efikasnosti koji postižu smanjenje potrošnje energije u
vrednosti od preko 25 miliona USD godišnje, ovaj stručnjak je stekao veliko iskustvo u energetskim revizijama i
upravljanju, realizaciji i koncipiranju projekata, kao i vezano za rezultate praćenja i merenja. Učestvovao je u
razvoju komunalnih planova energetske efikasnosti u više od 20 gradova i pomogao da se u 10 gradova širom
Ukrajine osnuje odeljenje za upravljanje energijom. Takođe je pružao pomoć u izgradnji kapaciteta ESCO
firmama i drugim subjektima u oblasti energetske efikasnosti. G. Nikolaienko je diplomirao elektrotehniku i
magistrirao upravljanje energijom na Nacionalnom univerzitetu Tehničkih nauka Ukrajine (KPI). ON je ovlašćeni
energetski revizor, ovlašćeni energetski menadžer i ovlašćeni stručnjak za merenje i verifikaciju.
Sreda, 09. april 2014
9:00 – 12:30
-3-
Vreme
Sadržaj
Govornik
9:00
Rekapitulacija prethodnog dana i plan za taj dan
Pierre Baillargeon, Econoler
9:15
Tehnička obuka – 2. deo (Nastavak)
Pierre Baillargeon, Econoler
10:45
Pauza za kafu
11:15
Tehnička obuka – 2. deo (Nastavak)
12:15
PITANJA I ODGOVORI
12:30
Ručak
Pierre Baillargeon, Econoler
Sreda, 09. april 2014.
14:00 – 18:00
Vreme
Sadržaj
Govornik
13:30
Pojedinačne radionice:
rumunska - Mihai Cruceru i
Mihai-Marius Voronca
›
›
Predstavljanje svakog komunalnog preduzeća i
tehničkih znanja učesnika
Diskusija o lokalnim tarifama, ključnim zainteresovanim
stranama i lokalnim specifičnostima
15:30
Pauza za kafu
16:00
Pojedinačne radionice (nastavak):
17:00
›
Aktivnosti vezane za pojedinačne mere EE
›
Predstavljanje predloška Izveštaja o reviziji
›
Detaljni plan rada do sledeće nacionalne radionice
srpska - Dragoslav Šumarac
ruska - Oleksandr Nikolaienko
rumunska - Mihai Cruceru i
Mihai-Marius Voronca
srpska - Dragoslav Šumarac
ruska - Oleksandr Nikolaienko
Zaključci i kraj 2. dana
Mihai-Marius Voronca je stekao diplomu inženjera elektro-energetike (Nivo ISCED 5A) 1981. g, a doktorirao je
termotehniku (Nivo ISCED 6 52 ‘Tehničke struke’) godine 1997. Na Univerzitetu ‘Politehnica’ u Bukureštu
(Fakultet za elektroenergetiku). G. Voronca je viši ekspert sa preko 30 godina dokazanog iskustva u
elektronergetskom sektoru i krajnjoj upotrebi energije. Karijera g. Voronce se kretala duž pet osnovnih
pravaca: visoko obrazovanje i istraživanje (Univerzitet ‘Politehnica’ u Bukureštu/the Centre d’Energétique,
École nationale supérieure des mines de Paris/ Centre d’études nucléaires de Grenoble, Francuska),
konsultantske usluge (Forenerg Thermal Engineering Ltd., Bukurešt, Rumunija), upravljanje projektima
(Jedinica za koordinaciju Phare programa, Ministarstvo industrije i trgovine Rumunije), centralna uprava
(generalni direktor za energetiku, Ministarstvo industrije i trgovine Rumunije, viši savetnik predsednika vlade
za energetiku, predsednik rumunska Agencije za očuvanje energije) i finansiranje investicija u energetsku
efikasnost (Izvršni direktor, Fond za energetsku efikasnost Rumunije). Lista naučnih i tehničkih publikacija g.
Mr. Voronce obuhvata 4 knjige, 60 članaka objavljenih u rumunskim i stranim časopisima, 18 istraživačkih i
konsultantskih ugovora za korisnike u Rumuniji i inostranstvu, usmena izlaganja na 32 nacionalne konferencije
i preko 200 intervjua, intervencija i izlaganja na različitim nacionalnim i međunarodnim događajima.
-4-
Četvrtak, 10. april 2014.
9:00 – 12:30
Vreme
Sadržaj
Govornik
9:00
Rekapitulacija prethodnog dana i plan za taj dan
9:15
Pojedinačne radionice:
›
Studije slučaja pomoću aplikacije RETScreen®:
Unapređenje energetske efikasnosti sistema pumpi u
postrojenju za tretman otpadnih voda
10:45
Pauza za kafu
11:00
Pojedinačne radionice:
›
12:00
srpska - Dragoslav Šumarac
ruska - Oleksandr Nikolaienko
rumunska - Mihai Cruceru
Studije slučaja pomoću aplikacije RETScreen®
(Nastavak)
Pojedinačne radionice:
›
12:30
rumunska - Mihai Cruceru
srpska - Dragoslav Šumarac
ruska - Oleksandr Nikolaienko
rumunska - Mihai Cruceru
Izrada liste zadataka koje treba obaviti do Nacionalnog
događaja br. 1
Ručak
-5-
srpska - Dragoslav Šumarac
ruska - Oleksandr Nikolaienko
Četvrtak, 10. april 2014.
14:00 – 18:00
Vreme
Sadržaj
Govornik
13:30
Obuka o finansijskim aspektima projekata EE:
Ivan Gerginov, Econoler
›
Modul 4 – Ekonomski i finansijski aspekti
15:00
PITANJA I ODGOVORI
15:15
Pauza za kafu
15:45
Grupna sesija:
Pierre Baillargeon, Econoler
›
Modul 5 – koncipiranje Akcionog plana
›
Rekapitulacija i naredni koraci
16:45
PITANJA I ODGOVORI
17:00
Konačni zaključci
Anastasia Shegay, Svetska
banka
Ivan Gerginov je viši ekspert sa više od 10 godina iskustva u finansiranju projekata i upravljanju fondovima.
Tokom poslednjih 5 godina, g. Gerginov je radio kao finansijski direktor u sektoru energetike i konkretnije na
definisanju i implementaciji finansijskih mehanizama za projekte i programe energetske efikasnosti i obnovljive
energije u Bugarskoj i inostranstvu. Od 2006. do 2008. g, g. Gerginov je upravljao strukturiranjem, početkom
rada i širenjem Fonda za energetsku efikasnost Bugarske, i postavio je kao vodeću finansijsku instituciju za
energetsku efikasnost u Bugarskoj i glavnog finansijera u sektoru javne zdravstvene zaštite i obrazovanja u
zemlji. Takođe je bio aktivno angažovan na polju investicija u obnovljivu energiju time što je strukturirao i
upravljao Odeljenjem za energetiku u Elana Holdingu, najvećoj nebankarskoj finansijskoj instituciji u Bugarskoj.
Tokom dve godine, Ivan Gerginov je pozicionirao kompaniju Elana kao glavnog igrača na polju obnovljive
energije u Bugarskoj. Od 2010.g, g. Gerginov je osmislio i realizovao finansijske mehanizme za EE/OE u jednom
broju komercijalnih banaka širom sveta, U svojoj karijeri u oblasti energetske efikasnosti i obnovljive energije,
g. Gerginov je primio nekoliko nagrada za rezultate postignute u institucijama kojima je rukovodio.
-6-
ZAHTEVI OD UČESNIKA
Učesnici će morati da ponesu svoje kompjutere sa koji ispunjavaju sledeće zahteve kako bi mogli da
rade sa paketom RETScreen suite:
RETScreen 4 :
Softverski i zahtevi u pogledu podataka: Microsoft® Excel 2000 ili kasniji; Microsoft® Windows 2000
ili kasniji; i Microsoft .NET Framework 2.0 ili kasniji. Molimo da obezbedite da su najnovija Microsoftova ažuriranja programa Windows instalirana na Vašem kompjuteru.
RETScreen Plus:
Softverski i zahtevi u pogledu podataka: Microsoft® Windows XP ili kasniji; i Microsoft .NET
Framework 4 ili kasniji. Napominjemo da mora biti instalirana verzija Full Profile, ne samo verzija
Microsoft .NET Framework 4 Client Profile. Molimo da obezbedite da su najnovija Microsoft-ova
ažuriranja programa Windows instalirana na Vašem kompjuteru.
-7-
KOMUNALNA PREDUZEĆA UČESNICI
-8-
LIST OF PARTICIPANTS
Komunalna Stanovništvo
Ime
služio
zemlja
Tehnički specijalista
Finansijski specijalista
Romanian-speaking Hub Utilities
Apaserv (Satu
Mare)
185,000
Romania
Istvan Hvozdak
Energy manager Darius Bör
Financial expert
Apavital (Iasi)
550,000
Romania
Traian Olinici
Head of
Octavian Stoian
technical service
Economist
Gyorgy Petro
Energy Manager Calin Toma
Design engineer
Luminita Napau
Change manager Claudia Benghia
Head of financial department
Aquaserv
(Targu Mures)
315,329
Romania
Aquatim
(Timisoara)
389,000
Romania
Braila
Romania
Constantin Toma Technical
Manager
Ofelia Neacsu
Financial manager
Brasov
340,000
Romania
Adrian Serban
Head of Power
department
Claudiu Cotet
Electrical engineer?
Buzau
115,000
Romania
Badea Buzea
Engineer
Gheorghe Popescu ?
Focsani
119,318
Romania
Gabriel Ducu
Caraene
Contract
Coordinator
Laurentiu Marian
Raiber
Responsible for electrical engineering
Raja
(Constanta)
750,000
Romania
Elena Magda
Chichelus
Elena Iliescu
Financial manager
Engineer
Serbo-Croatian speaking Hub Utilities
Bijeljina
Niksic
97,000 Bosnia and Dragoslav Nikolic Manager of
Hercegovina
technical
department
Rada Jekic
66,000 Montenegro Ratko Bakic
Olivera Kojovich
Mechanical
Project officer
Financial Operations Manager
Komunalna Stanovništvo
Ime
služio
zemlja
Tehnički specijalista
Finansijski specijalista
Engineer
Belgrade
1,396,330
Serbia
Branka
Milutinovitc
Maintenance
manager
Golub Babitc
Chief Engineer
Kladovo
20,000
Serbia
Zoran Petrovic
Director
Ljubisa Predic
Technical director
Kragjuvac
150,000
Serbia
Tomislav
Vukadinovic
Engineer,
Assistant to
Manager
Nebojsa
Jakovljevic
Head of Procurement
Leskovac
95,000
Serbia
Ljiljana
Randjelovic
Project Manager Tatjana Filipovic
Milos
Mitrovic
(Velika Plana)
19,680
Serbia
Aleksandar
Veličković
Naissus
250,000
Serbia
Head of planning and analysis
Head of Waste
Water Treatment Zeljko Milenkovic Manager Financial Commercial Activities
Mirjana Bekcic- Engineer for
investment and
Vicentijevic
Milos Djordjevich Deputy Director
development
Novi Sad
370,000
Serbia
Zlatko Arvaji
Chief of
Sanda Nastic
Management and
IT
Head of planning and analysis
Subotica
107,862
Serbia
Petar Pizurica
Head of water
purification
sector
Sanja Lugonja
Internal auditor
Zrenjanin
115,000
Serbia
vojislav cabrilo
Engineer
tatjana paskas
Chief for customers
Ukraine
Oleksandra
Volodimirivna
Lytvynenko
Head of
Economic
Planning
Department
Yurii
Mikolayovitch
Noga
Mechanical Engineer
Russian-speaking Hub
Boryspil
60,180
Komunalna Stanovništvo
Ime
služio
Cherkasy
286,000
zemlja
Tehnički specijalista
Ukraine
Finansijski specijalista
Garitch Serguiy
Volodimirovitch
Head of
production
Department
Liskovets Svetlana Deputy Director
Volodimirivna
Chernigov
270,711
Ukraine
Ivan Borisovitch
Atroshtenko
Software
Engineer
Iryna Vitalivna
Shtypa
Head of Legal Department
DniproKirovograd
400,000
Ukraine
Mikola
Aleksandrovitch
Romanyuk
Technical
Director
Olga Georgievna
Shibakina
Finance Manager
Illichivsk
724,000
Ukraine
Volodymyr
Mykolayovich
Levchenko
Head Accountant Oleg Prokofyev
39,749
Bulgaria
Nedialko Conev
Technician
electrical
machinery and
apparatus
Plamena Georgieva Accountant
Yordanova
1,500,000
Ukraine
Vladimir
Aleksandrovitch
Serdyokov
Head of
Construction
Department
Arkadiy
Anatoliyovich
Romanenko
Chief Power Engineer
Khmelnytskyi
260,000
Ukraine
Aleksey
Vladimirovitch
Lunkin
Vice Director
Oleksandr
Demyanovich
Seredyuk
Head of Water Supply Sector
Kremenchuk
250,000
Ukraine
Yurii
Sergeyovitch
Kostyuk
Chier Power
Engineering
Ala Petrivna Ganus Deputy Director on Finance
Mariupol
410,055
Ukraine
Larisa Yurivna
Semyonova
Head of
Production and
Technology
Department
SvitlanaVitaliyevn Head of Economic Planning Department
a Cherbytyh
Isperih Water
and
Wastewater
Ltd.
Kharkiv
Chief Engineer
Komunalna Stanovništvo
Ime
služio
Nikolayev
417,184
zemlja
Ukraine
Tehnički specijalista
Finansijski specijalista
Misyura Anadrin Deputy Director Olchevcka Maria
Valeriovitch
Cergïvna
Accountant
Rivne region
293,030
Ukraine
Andrey Petrovitch Deputy Director Aleksandar
Karaush
Anatolievitch
Chaban
Head of Geo-Information System Department
Zhytomyr
270,000
Ukraine
Fedir Vasylovych Chief Engineer
Guyvan
Head of Economic Planning Department
Lyudmila
Oleksiyvna
Vikarchuk
Other participants
Danube Water Program
Team
Austria
David Michaud
Program Leader
World Bank
Austria
Phil Weller
Program Coordinator
IAWD
Austria
Anastasia Shegay Consultant
World Bank
Dragoslav
Sumarac
Local Expert
ECONOLER
Serbia
Oleksandr
Nikolaienko
Local Expert
ECONOLER
Ukraine
Director
Romanian Energy Efficiency Fund
Romania
Mihai Marius
Voronca
Romania
Mihai Cruceru
Local Expert
ECONOLER
Canada
Pierre Baillargeon International Expert / Technical
ECONOLER
Canada
Ivan Gerginov
ECONOLER
Bulgaria
Denitsa Ruseva
ECONOLER Experts
AQUASAN Experts
Bosnia and
Hercegovina Sandi Zulic
International Expert / Financial
ECONOLER
AQUASAN
Komunalna Stanovništvo
Ime
služio
zemlja
Tehnički specijalista
Bosnia and
Hercegovina Sead Badnjevic
Bulgarian Waterworks
Association Counterpart
Kosovo Waterworks
Association Experts
(SHUKOS)
Republika Srpska
Waterworks Association
Experts
Bulgaria
Kosovo
Finansijski specijalista
AQUASAN
Dimitar
Gyopsaliev
Ylber Zabergja
Chair of Electricity Working Group RWC Prishtina / SHUKOS
Aranit Ukimeri
Member of Electricity Working
Group
RWC Prizren / SHUKOS
Senior Expert for Quality System
Bijeljina utility / RS waterworks assoc.
Kosovo
Bosnia and Milena
Herzegovina Mihajlović
Bosnia and
General Manager
Herzegovina Predrag Perković
Romania Water Association
Counterpart (ARA)
Romania
Diana Robescu
Serbian Waterworks
Association Counterpart
Serbia
Miroslav Petrovic
Ukrainian Waterworks
Association Counterpart
Ukraine
Sergii Potomin
Bijeljina utility / RS waterworks assoc.
Dean of the Faculty of Power
Engineering
Polytechnic University of Bucharest
General Director
Association Ukrvodokanalekologia
MESTO
Park Hotel Moskva
25 Nezabravka Street
1113 Sofija
Bugarska
Tel. +359 2 971 1024
http://www.parkhotelmoskva.net/indexEN.htm
Park Hotel Moskva se nalazi oko 3km od centra grada, pored parka Borisova gradina na liniji metroa M1 (JoliotCurie / Жолио Кюри) koja direktno vodi do centra grada.
-14-
S ernice za logistiku i ovraćaj
-15
S ernice za logistiku i ovraćaj
Mesto održavanja
Park Hotel Moskva
25 Nezabravka Street
1113 Sofija
Bugarska
http://www.parkhotelmoskva.net
Marketing Department: Darya Zlateva
E-mail: [email protected]
T.: +359 2 963 03 21
Taksi od međunarodnog aerodroma u Sofiji košta približno BGN 10-15 (EUR 8-10)
Registracija
Informacije u formularu su bile osnova za nas da organizujete svoje letove i smeštaj. Vaša
indentifikaciona kartica i druge informacije i dokumenti za konferenciju, dobićete na stolu za
registraciju na konferenciji
Hotelska Rezervacija
ednokrevetna soba će biti rezervisan za vas , na konferenciji mesto , za datume ste rekli u svojoj
registraciji . Dunav program Voda će pokriti stvarne troškove smještaja , što uključuje hotelsku sobu
i sve primenjive poreze na . Incidentals (sobar , telefonski pozivi , mini-bar , dvokrevetne sobe i sl) i
dodatne noći izvan dogovorenog broja noćenja neće biti pokriveni i one će morati da budu
pokriveni u potpunosti od strane učesnika.
Let rezervacija
Letovi su žuti karton na osnovu informacija koje ste dali kao deo registracije . Vi ste dobili avionske
karte putem e-maila iz menadžmenta putovanja agencije IAVD je Verkehrsburo poslovnih putovanja.
Saobraćaj osi
letova
Ako ste se odlučili da umesto letenja vozi ,upotreba vozila putnici u privatnom vlasništvu će biti
refundirani po stopi od 0,40 evra po kilometru . Računi će biti potrebno za transport. Molimo da nam
dostavite informacije o troškovima unapred tako da možemo da organizujemo nadoknadu posle
sastanka za nadoknadu elektronskim prenosom.
Obroci
Doručak , ručak i kafe pauze će biti obezbeđen za vas besplatno na samoj konferenciji. Za sve večernje
obroke dobićete dnevni unos 15 EUR .
Naknada ostalih troškova
Naknadu stvarnih troškova biće obezbeđena za sve dodatne troškove posebno taksi do i od
aerodroma ) . Neće biti dodatnih dnevnica . Nadoknada će biti isplaćena kod registracionog stola
tokom događaja.
Vreme naknade
Dobićete naknadu na osnovu informacija koje ste dali prilikom registracije. Za naknade troškova
(putovanja , viza itd) moraćete da obezbedi originalne fakture kod registracionog stola kada se
registrujete . Kopije će biti napravljene i nadoknade će biti date nakon jutarnje sesije tog dana ili
sledećeg dana.
-16
Download

ENERGETSKA EFIKASNOST U KOMUNALNIM PREDUZEĆIMA ZA