Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665
Šablona:
III/2
Jméno autora:
Třída/ročník:
Datum vytvoření:
č. materiálu:
VY_32_INOVACE_126
Mgr. Eva Mohylová
IX.
17.12.2012
Vzdělávací oblast:
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Tematická oblast:
Vedení elektrického proudu
v kapalinách a plynech
Předmět:
Výstižný popis způsobu
využití, případně
Fyzika 9.ročník
Žáci si ověří znalosti získané
v dané kapitole
metodické pokyny:
Klíčová slova:
Elektrolyt, kationt, aniont, vodič,
izolant
Druh učebního materiálu:
Pracovní list
Soulad se ŠVP:
Je plně v souladu se ŠVP - Strom
Rozvíjené klíčové
Kompetence k učení, kompetence
kompetence:
k řešení problému, kompetence
pracovní
Odkaz:
http://www.hfdata.cz/joom/index.php/fy9/121140/301
VEDENÍ EL. PROUDU V KAPALINÁCH A PLYNECH –
PRACOVNÍ LIST
1. Doplň věty:
Vodné roztoky …................., …................. a ….................. vedou …................. proud.
Kapaliny, které vedou elektrický proud nazýváme …................. Elektrický proud v
…................. je tvořen usměrněným pohybem …................. a …................
Elektrický proud v plynech je tvořen usměrněným pohybem volných …................. a
….................
Poznali jsme tří příklady vedení elektrického proudu ve vzduchu nebo v plynech:
…....................................., …..................................... a ….........................................
2. Vysvětli, co je to:
elektrický vodič …........................................................................................................................
elektrický izolant …......................................................................................................................
3. Uveď 3 příklady:
elektrických vodičů …..................................................................................................................
elektrických izolantů …................................................................................................................
4. Uveď jaké podmínky musí být splněny, aby obvodem procházel elektrický
proud.
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Vysvětli, čím lze vodivost roztoku kuchyňské soli ve vodě ovlivnit.
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Vysvětli, proč je naše tělo vodičem elektrického proudu.
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ŘEŠENÍ:
VEDENÍ EL. PROUDU V KAPALINÁCH A PLYNECH –
PRACOVNÍ LIST
1. Doplň věty:
Vodné roztoky solí, kyselin a zásad vedou elektrický proud. Kapaliny, které vedou elektrický
proud nazýváme elektrolyty. Elektrický proud v kapalinách je tvořen usměrněným pohybem
kationtů a aniontů
Elektrický proud v plynech je tvořen usměrněným pohybem volných iontů a elektronů
Poznali jsme tří příklady vedení elektrického proudu ve vzduchu nebo v plynech: jiskrový
elektrický výboj, elektrický oblouk a elektrický výboj ve zředěných plynech
2. Vysvětli, co je to:
elektrický vodič - látka, která vede elektrický proud
elektrický izolant – látka, která nevede elektrický proud
3. Uveď 3 příklady:
elektrických vodičů – kovy, roztoky solí, vzácné plyny
elektrických izolantů – dřevo, papír, guma, plast
4. Uveď jaké podmínky musí být splněny, aby obvodem procházel elektrický
proud.
Musí být v obvodu zdroj el. proud a uzavřený obvod.
5. Vysvětli, čím lze vodivost roztoku kuchyňské soli ve vodě ovlivnit.
Přidáním více soli.
6. Vysvětli, proč je naše tělo vodičem elektrického proudu.
Protože obsahuje velké množství vody, což je vodič.
ZDROJE:
KOLÁŘOVÁ, Růžena. Fyzika pro 9. ročník základní školy. 1. vyd. Praha:
Prometheus, c2000, 232 s. Učebnice pro základní školy (Prometheus).
ISBN 80-719-6193-0.
BOHUNĚK, Jiří. Sbírka úloh z fyziky pro žáky základních škol. 1. vyd.
Praha: Prometheus, 1994, 152 s. Učebnice pro základní školy
(Prometheus). ISBN 80-858-4904-6.
Download

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze