VY_52_INOVACE_PV14.25
Pracovní list - fyzika 8. ročník - změny skupenství
1. Do obrázku k jednotlivým šipkám napiš názvy jednotlivých skupenství a jejich
skupenských přeměn:
..................................
................................
...............................
2. Odpověz na otázky:
Co je skupenské teplo?
________________________________________________________________________
Při kterých změnách skupenství těleso přijímá skupenské teplo a při kterých ho odevzdává?
_________________________________________________________________________
Vysvětli, co znamená, že měrné skupenské teplo tání ledu při normálním tlaku je 334 kJ/ kg.
__________________________________________________________________________
3. Doplň text:
Při varu se kapalina vypařuje nejen ........
....................................
......................................,
ale i ............................. . Var kapaliny nastane při teplotě ..............................., která závisí na
...................................... ......................................... a na ..................................... . Kapalina se
ale vypařuje při .................................. teplotě. Při vyšší teplotě však probíhá rychleji.
Vypařování se urychlí též zvětšením ........................................... kapaliny anebo
odstraňováním ........................, závisí i na .................................... kapaliny.
VY_52_INOVACE_PV14.25
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
1. Do obrázku k jednotlivým šipkám napiš názvy jednotlivých skupenství a jejich
skupenských přeměn:
SUBLIMACE
tání
vypařování
tuhnutí
pevné sk.
kapalnění
kapalné sk.
plyn
DESUBLIMACE
2. Odpověz na otázky:
Co je skupenské teplo?
Skupenské teplo je fyzikální veličina, označuje teplo, které je nutné předat nebo odebrat látce, aby
změnila své skupenství (např. vypařila se, roztála, ztuhla).
Při kterých změnách skupenství těleso přijímá skupenské teplo a při kterých ho odevzdává?
Těleso přijímá skupenské teplo při tání, varu, sublimaci. Těleso odevzdává skupenské teplo při
tuhnutí, kapalnění, desublimaci.
Vysvětli, co znamená, že měrné skupenské teplo tání ledu při normálním tlaku je 334 kJ/ kg.
Aby roztál 1 kg ledu za normálního tlaku, musí přijmout teplo 334 kJ.
3. Doplň text:
Při varu se kapalina vypařuje nejen na povrchu kapaliny, ale i uvnitř. Var kapaliny nastane při
teplotě varu, která závisí na druhu kapaliny a na tlaku. Kapalina se ale vypařuje při každé teplotě.
Při vyšší teplotě však probíhá rychleji. Vypařování se urychlí též zvětšením povrchu kapaliny anebo
odstraňováním par nad povrchem kapaliny (např. větrem), závisí i na druhu kapaliny.
ZDROJE INFORMACÍ:
1) BOHUNĚK, Jiří; KOLÁŘOVÁ,Růžena. FYZIKA pro 8. ročník základní školy. Praha:
PROMETHEUS, 2002. ISBN 80-7196-149-3
2) použitý obrázek: http://www.zschemie.euweb.cz/latky/latky14.html
VY_52_INOVACE_PV14.25
TENTO VÝUKOVÝ MATERIÁL:
vypracovala: Mgr. Karolina Hadrbolcová
datum vypracování: květen 2011
ročník: 8. třída ZŠ
Člověk a příroda – FYZIKA – Práce, energie, teplo - Změny skupenství
Anotace: Tento výukový materiál vychází z učebnice Fyzika pro 8. ročník ZŠ, Prometheus
Praha. Žáci si zopakují fyzikální pojmy z oblasti termodynamiky, mohou pracovat
jednotlivě nebo ve skupině. Je přiloženo autorské řešení.
Download

Pracovní list - fyzika 8. ročník - změny skupenství