VY_52_INOVACE_PV14.12
Pracovní list - fyzika 8. ročník - změny skupenství
1. Práce s tabulkami - vyhledej u látek z tabulky v MFCH tabulkách :
a) teploty tání při normálním tlaku
b) teploty varu při normálním tlaku
c) měrné skupenské teplo tání při teplotě tání a normálním tlaku
d) měrné skupenské teplo varu při teplotě varu a normálním tlaku
Vyhledané hodnoty zapiš do tabulky:
Látka
teplota tání
°C
teplota varu
°C
měrné skupenské
teplo tání kJ/kg
měrné skupenské
teplo varu kJ/kg
zlato
rtuť
voda
vodík
železo
2. Vyhledej v tabulkách teploty varu těchto kapalin a uspořádej je podle velikosti od kapaliny,
která je nejtěkavější (má nejmenší teplotu varu):
rtuť, glycerol, voda, diethylether, methanol, ethanol, toluen
______________________________________________________________________
3. Zjisti, skupenství těchto látek za normálního tlaku a laboratorní teploty :
dusičnan sodný
__________________
amoniak
__________________
anilin
__________________
acetylen
__________________
VY_52_INOVACE_PV14.12
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
1. Práce s tabulkami
Látka
teplota tání
°C
teplota varu
°C
měrné skupenské
teplo tání kJ/kg
měrné skupenské
teplo varu kJ/kg
zlato
1060
2810
64
1650
rtuť
-38,9
357
11,8
292
voda
0
100
334
2260
vodík
-259
-253
58,2
železo
1540
2750
289
454
6340
2. Vyhledej v tabulkách teploty varu těchto kapalin a uspořádej je podle velikosti od kapaliny,
která je nejtěkavější (má nejmenší teplotu varu):
diethylether < methanol < ethanol < toluen < voda < glycerol < rtuť
3. Zjisti, skupenství těchto látek za normálního tlaku a laboratorní teploty :
dusičnan sodný
pevná látka
amoniak
plyn
anilin
kapalina
acetylen
plyn
ZDROJE INFORMACÍ:
BOHUNĚK, Jiří; KOLÁŘOVÁ,Růžena. FYZIKA pro 8. ročník základní školy. Praha:
PROMETHEUS, 2002. ISBN 80-7196-149-3
VY_52_INOVACE_PV14.12
TENTO VÝUKOVÝ MATERIÁL:
vypracovala: Mgr. Karolina Hadrbolcová
datum vypracování: květen 2011
ročník: 8. třída ZŠ
Člověk a příroda – FYZIKA – Práce, energie, teplo – Změny skupenství
Anotace: Tento pracovní list slouží k tomu, aby se žáci naučili vyhledávat údaje
v matematicko – fyzikálních tabulkách. Konkrétně aby žáci vyhledali teploty varu a tání za
normálního tlaku, dále měrné skupenské teplo a také aby vyhledali skupenství látek za
normálního tlaku a laboratorní teploty. Žáci pracují jednotlivě nebo ve skupinách. Je
přiloženo autorské řešení.
Download

Pracovní list - fyzika 8. ročník - změny skupenství