Kyslíkaté SOLI

odvození názvu
o podstatné jméno = je název anionu kyslíkaté kyseliny se zakončením odpovídajícím
oxidačnímu číslu kyselinotvorného prvku podle dole uvedené tabulky
o přídavné jméno = název kationtu s koncovkou, která odpovídá jeho oxidačnímu číslu
Tabulka koncovek aniontů a kationtů
oxidační
číslo
aniont - koncovka
podstatné jméno soli
kationt - koncovka
přídavné jméno soli
I
-nan
- ný
II
-natan
- natý
III
-itan
- itý
IV
-ičitan
- ičitý
-ičnan
- ičný
-ečnan
- ečný
VI
-an
- ový
VII
-istan
- istý
VII
-ičelan
- ičelý
V
Tvoření vzorců
1. napiš vzorec uhličitanu měďnatého:
1.
sůl kyseliny uhličité H2CO3
2.
anion kyseliny (CO3)-II
3.
kation soli CuII
4.
vzorec : CuII(CO3)-II = CuCO3
protože součet oxidačních čísel všech atomů prvků v molekule je roven nule.
2. napiš vzorec dusičnanu hlinitého
1.
sůl kyseliny dusičné HNO3
2.
anion kyseliny (NO3)-I
3.
kation soli AlIII
4.
vzorec : AlIII(NO3)-I = Al(NO3)3
protože součet oxidačních čísel všech atomů prvků v molekule je roven nule.
Download

Názvosloví kyslíkatých solí