STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY
110 00 Praha 1, Panská 856/3,
 221 002 111,  221 002 666, www.panska.cz, mail: [email protected] PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2012
Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, se zněním §§ 14 – 19 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, povinné zkoušky profilové
části maturitní zkoušky:
Dle § 79 odst. 8 žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná
všechny povinné zkoušky, které jsou její součástí.
v oboru 26-45-M/01 TELEKOMUNIKACE
ŠVP – DIGITÁLNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA
název zkušebního předmětu
forma
síťové technologie
ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
přenosové systémy
ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
absolventský projekt
vypracování maturitní práce a její obhajoba před
zkušební maturitní komisí
zkušební předmět síťové technologie je kombinací předmětů telekomunikační systémy
a datové sítě
zkušební předmět přenosové systémy je kombinací předmětů technika přenosu signálu
a datové sítě
zkušební předmět absolventský projekt je vždy kombinací odborných předmětů z obsahových
okruhů telekomunikace, digitální technika, elektrotechnika a informační a komunikační
technologie. Student v absolventském projektu tvůrčím přístupem aplikuje odborné kompetence
z obsahových okruhů odborného vzdělávání získané během studia.
Nepovinné maturitní předměty: matematika, digitální technika
v oboru 26- 46- M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA –
TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ
název zkušebního předmětu
forma
televizní technika
ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
zvuková technika
ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
absolventský projekt
vypracování maturitní práce a její obhajoba před
zkušební maturitní komisí
Zkušební předmět absolventský projekt je vždy kombinací profilových odborných předmětů
oboru vzdělávání, tj. elektronika, digitální technika, technická fyzika, zvuková technika, televizní
technika, technologie tvorby, elektrotechnická měření, výpočetní technika, počítačová animace
a praxe. Student v absolventském projektu tvůrčím přístupem aplikuje odborné kompetence
z obsahových okruhů odborného vzdělávání získané během studia.
Nepovinné maturitní předměty: matematika, digitální technika
Profilová část MZ12e.doc č.j. 232/11 1 v oboru 26- 46- M/002 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA –
TECHNOLOGICKOORGANIZAČNÍ ZAMĚŘENÍ
název zkušebního předmětu
forma
technologie obrazové tvorby
ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
technologie zvukové tvorby
ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
absolventský projekt
vypracování maturitní práce a její obhajoba před
zkušební maturitní komisí
Zkušební předmět absolventský projekt je vždy kombinací profilových odborných předmětů
oboru. Zejména se jedná o předměty dějiny filmu, dějiny umění, technologie obrazové tvorby,
technologie zvukové tvorby, praxe, organizace a administrativa, ekonomika, účetnictví
a výpočetní technika. Student audiovizuálním projektem tvůrčím přístupem aplikuje odborné
kompetence z obsahových okruhů odborného vzdělávání získané během studia.
Nepovinné maturitní předměty: matematika, dějiny umění a filmu (kombinace předmětů dějiny
umění a dějiny filmu, rozhlasu a televize)
v oboru 78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM
název zkušebního předmětu
forma
matematika
ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
volitelný předmět
ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
absolventský projekt
vypracování maturitní práce a její obhajoba před
zkušební maturitní komisí
seznam zkušebních předmětů pro volitelný předmět:
deskriptivní geometrie
elektrotechnika
fyzika
chemie
technická mechanika
Zkušební předmět absolventský projekt je vždy kombinací některých z profilových předmětů
oboru vzdělávání, tj. CAD systémy, deskriptivní geometrie, elektrotechnika, fyzika, chemie,
informační a komunikační technologie, matematika a technická mechanika. Cílem zkušebního
předmětu absolventský projekt je ověřit odborné kompetence absolventa oboru z obsahových
okruhů odborného vzdělávání a vzdělávacích oblastí matematického, přírodovědného
vzdělávání v kombinaci se vzděláváním v informačních a komunikačních technologiích.
Absolventský projekt svojí koncepcí splňuje požadavek RVP, který stanovuje, že nejméně
jedna zkouška musí být z oblasti odborného vzdělávání.
Nepovinné maturitní předměty: zbývající předměty ze skupiny volitelných předmětů, z nichž
žák nekoná povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky
Profilová část MZ12e.doc č.j. 232/11 2 TÉMATA ABSOLVENTSKÉHO PROJEKTU A KRITÉRIA HODNOCENÍ
Témata absolventského projektu:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)
M)
výzkumná práce (sběr a analýza dat z provozu)
interaktivní prezentace (podpůrné práce pro výuku)
práce softwarového charakteru
práce aplikačního využití softwaru (Mathematica, databáze apod.)
práce konstrukčního charakteru se softwarem
práce konstrukčního charakteru
práce experimentálního charakteru
projektová dokumentace (výkresová dokumentace s vizualizací a výpočty)
soubor výkresů
soubor pokusů (návody na laboratorní cvičení)
sbírka řešených úloh – příkladů
sbírka programů
práce rešeršního charakteru (přehled a analýza problematiky s ohledem na technické
využití)
N) audiovizuální dílo (jen pro obory 26- 46-M)
Kritéria hodnocení absolventského projektu




50 bodů - obsah práce – splnění požadavků zadání práce, její komplexnost, rozsah,
logické členění a uspořádání výsledků, originalita přístupu,
20 bodů - formální stránka – správné používání termínů, dodržování technických
norem, stylistická úroveň, grafická stránka – vhodná grafická úprava (2D, 3D
dokumentace, uplatnění estetických vztahů z hlediska průmyslového designu, apod.),
celková formální kvalita odevzdané práce,
20 bodů - přístup žáka – aktivita studenta, iniciativa a tvůrčí přístup, soustavnost práce,
schopnost komunikace, rozsah využívání zdrojů informací,
10 bodů - prezentace a obhajoba práce.
U prací vypracovávaných týmově


každý člen týmu má přesně konkretizovaný svůj podíl na daném úkolu,
každý člen týmu se musí podílet na práci ve všech sledovaných parametrech, i když
míra podílu může být různá.
Převod bodového hodnocení na klasifikaci:
Počet bodů
100 –
85
84
–
69
68
–
49
48
–
33
32
–
0
známka
1
2
3
4
5
Poznámky platné pro všechny obory:
Z každého zkušebního předmětu lze skládat pouze jednu zkoušku.
V Praze 27. 4. 2011
Ing. Luděk Šnajdar
ředitel školy
Profilová část MZ12e.doc č.j. 232/11 3 
Download

profilová část maturitní zkoušky 2012