Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
TÉMATICKÝ PLÁN
Předmět:
Anglický jazyk
Školní rok: 2014-2015
Studijní obor: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent denní studium
Třída: 4.
Vyučující: Mgr. Alena Náhlovská
Časová dotace: 3 hodiny týdně
Vzdělávání podle ŠVP Praktická sestra verze 02 schváleného ředitelkou školy dne 31.8.2010, č.j. 1453/2010
s platností od 1. září 2010
Konkretizovaný učební plán schválený ředitelkou školy, č.j. 1334/2012 s platností od 1. září 2012.
Učebnice
Hastings, B. Longman Maturita Activator, Pearson Longman, 2009.ISBN 9782009010129
Doplňkové materiály: časopis Bridge.
Cunningham S., Moor P. Real Life pre-intermediate Student’s Book. PEARSON Longman England,
2010. ISBN 978-1-4058-9706-8.
Murphy,R.,Essential Grammar in Use, Cambridge University Press,1994,ISBN 0-521-43680-X.
Rozpis učiva
Září
Říjen
Listopad
12
9
12
Activator
Grammar/ Oxford
Excellence
Maturitní témata
Unit7 Travelling and
tourism
5 Food
6 Shopping and
services
- vocabulary
- reading
- listening
- use of English
Writing a postcard
3 The Czech republic
1 Hradec Králové
4 Prague
2 Town where I live
Travelling / the town
where I live
8 Culture & free time
3 School
- vocabulary
- reading
- listening
- use of English
Invitation, vzkaz
15 Education in CR
6 London
5 The UK
18 Famous British
people
GB literature/ vlastní
autor
9 Sport
- vocabulary
- reading
- listening
- use of English
Informal letter
12 British literature
7 USA
8 US cities
19 US famous
people
US literature/ vlastní
autor
podstatná jména
Přídavná jména
zájmena, číslovky
Předpř.č
Minulé časy
Slovesa
Slovesa
Souvětí
Doplňkové materiály
Bridge
Čtení/ prezentace
Prosinec
9
10 Health
- vocabulary
- reading
- listening
- use of English
Letter of enquiry
13 US literature
Příslovce
Spojky, předložky
Důležité
mluvnic.výrazy
21 Healthy lifestyle
16 Holidays and
traditions in CR
17Holidays and
tradit. USA &GB
11 Nature &
environment
- vocabulary
- reading
- listening
- use of English
Letter of complaint
22 Human body
23 Health and
diseases
24 Hospital &
medical team
25 First aid
Únor
12
12 Science &
technology
4 Work
- vocabulary
- reading
- listening
- use of English
Letter of application
Březen
9
2 Home
1 People, family &
social life, mezilidské
vztahy
- vocabulary
- reading
- listening
- use of English
Leták /upoutávka
Duben
12
Revision Units 7-12
Leden
12
20 EU
9 Canada
14 Famous Czech
people
Holidays and
traditions/
Health/
Florence Nightingale
Science & technology/
famous people
Work
10 Australia
11 New Zealand
Pozn.: Okruhy související s prevencí sociálně patologických jevů, úvodu do světa práce, environmentální
výchovy a ochrany člověka za mimořádných situací jsou označeny v plánu kurzívou.
Průřezové téma Člověk a svět práce je v plánu označeno kurzívou
Vyučující
Vedoucí metodického sdružení
Zástupce ředitele
Download

Tématický plán po týdnech / měsících