STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY
110 00 Praha 1, Panská 856/3,
 221 002 111,  221 002 666, www.panska.cz, mail: [email protected]
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru
26-45-M/01 TELEKOMUNIKACE
ŠVP – DIGITÁLNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA
Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v souladu se zněním § 14 – 19 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění, povinné
zkoušky profilové části maturitní zkoušky:
ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY:
síťové technologie; forma zkoušky - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
přenosové systémy; forma zkoušky - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
volitelný předmět; žák si volí z předmětů: absolventský projekt a absolventská práce
Zkušební předmět síťové technologie je kombinací předmětů telekomunikační systémy a datové
sítě.
Zkušební předmět přenosové systémy je kombinací předmětů technika přenosu signálu a datové
sítě.
Zkušební předmět absolventský projekt je vždy kombinací odborných předmětů z obsahových
okruhů telekomunikace, digitální technika, elektrotechnika a informační a komunikační
technologie a odborná praxe. Student v absolventském projektu tvůrčím přístupem aplikuje
odborné kompetence z obsahových okruhů odborného vzdělávání získané během studia.
Forma zkoušky – vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí.
Zkušební předmět absolventská práce je vždy kombinací z obsahových okruhů telekomunikace,
digitální technika, elektrotechnika a informační a komunikační technologie a odborná praxe.
Cílem předmětu je prověřit odborné kompetence žáka při řešení zadané úlohy.
Forma zkoušky – praktická zkouška.
Nabídka nepovinných maturitních předmětů je tvořena předměty matematika, digitální
technika.
Profilová část MZ13_DGT.doc
čj.: 566/2012
1
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY
110 00 Praha 1, Panská 856/3,
 221 002 111,  221 002 666, www.panska.cz, mail: [email protected]
TÉMATA ABSOLVENTSKÉHO PROJEKTU:
výzkumná práce (sběr a analýza dat z provozu)
interaktivní prezentace (podpůrné práce pro výuku)
práce softwarového charakteru
práce aplikačního využití profi softwaru (Mathematica, databáze apod.)
práce konstrukčního charakteru se softwarem
práce konstrukčního charakteru
práce experimentálního charakteru
projektová dokumentace (výkresová dokumentace s vizualizací a výpočty)
práce rešeršního charakteru (přehled a analýza problematiky s ohledem na technické
využití)
J) soubor pokusů (návody na laboratorní cvičení)
K) sbírka řešených úloh – příkladů
L) sbírka programů
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
Kritéria hodnocení projektu
50 bodů - obsah práce – splnění požadavků zadání práce, její komplexnost, rozsah,
logické členění a uspořádání výsledků, originalita přístupu,
20 bodů - formální stránka – správné používání termínů, dodržování technických
norem, stylistická úroveň, grafická stránka – vhodná grafická úprava (2D, 3D
dokumentace, uplatnění estetických vztahů z hlediska průmyslového designu, apod.),
celková formální kvalita odevzdané práce,
20 bodů - přístup žáka – aktivita studenta, iniciativa a tvůrčí přístup, soustavnost práce,
schopnost komunikace, rozsah využívání zdrojů informací,
10 bodů - prezentace a obhajoba práce.
U prací vypracovávaných týmově
každý člen týmu má přesně konkretizovaný svůj podíl na daném úkolu,
každý člen týmu se musí podílet na práci ve všech sledovaných parametrech, i když míra
podílu může být různá.
Převod bodového hodnocení na klasifikaci:
Počet bodů
100 –
85
84
–
69
68
–
49
48
–
33
32
–
0
Profilová část MZ13_DGT.doc
známka
1
2
3
4
5
čj.: 566/2012
2
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY
110 00 Praha 1, Panská 856/3,
 221 002 111,  221 002 666, www.panska.cz, mail: [email protected]
TÉMATA ZE ZKUŠEBNÍHO PŘEDMĚTU ABSOLVENTSKÁ PRÁCE:
1. Nastavení routeru
2. Analýza protokolu TCP/IP
3. Návrhy, realizace a měření na pasivních jedno- a dvojbranech
4. Návrhy, realizace a proměření stejnosměrných zdrojů
5. Návrh zapojení v programu pro tvorbu plošných spojů
6. Návrh, konstrukce a měření zesilovačů
7. Programování jednočipových mikropočítačů
8. Stejnosměrná a střídavá měření na vedení
9. Reflektometrické měření na optickém vláknu
10. Realizace paralelního rezonančního obvodu pomocí gyrátoru
11. Měření impedance elektroakustických měničů
12. Zpětnovazební stabilizátor – návrh, sestavení a měření
13. Návrh, realizace a měření klopného obvodu s časovačem
14. Programování ústředen
15. Fourierova transformace
Profilová část MZ13_DGT.doc
čj.: 566/2012
3
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY
110 00 Praha 1, Panská 856/3,
 221 002 111,  221 002 666, www.panska.cz, mail: [email protected]
TÉMATA ZE ZKUŠEBNÍHO PŘEDMĚTU SÍŤOVÉ TECHNOLOGIE
1. Koncová telefonní zařízení
2. Napájecí mosty
3. Principy a konstrukce pobočkových ústředen
4. Pobočkové ústředny v telefonní síti
5. Telefonní zatížení
6. Digitalizace signálu pro telefonii
7. Principy spojování digitálních telefonních signálů
8. Elektronické veřejné telefonní ústředny s částečně decentralizovaným řízením
9. Elektronické veřejné telefonní ústředny s distribuovaným řízením
10. Základy systému ISDN
11. Sítě a přípojky ISDN
12. Analogové signalizace a rozhraní v telekomunikacích
13. Signalizace SS7
14. Signalizace DSS1 proISDN přípojky
15. Systém PDH
16. Systém SDH
17. Principy přenosu telekomunikačních signálů optickou sítí
18. Světlovodná vlákna a jejich vlastnosti
19. Zdroje a detektory světla pro optické sítě, speciální prvky – EDFA apod.
20. Realizace a provoz optických sítí
21. Zařízení pro propojování sítí
22. Lokální počítačové sítě, přístupové metody
23. Protokoly TCP/IP (včetně IPv6)
24. Architektura Internetu a routování v něm
25. Konfigurace malé (SOHO) sítě
Profilová část MZ13_DGT.doc
čj.: 566/2012
4
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY
110 00 Praha 1, Panská 856/3,
 221 002 111,  221 002 666, www.panska.cz, mail: [email protected]
TÉMATA ZE ZKUŠEBNÍHO PŘEDMĚTU PŘENOSOVÉ SYSTÉMY
1. Přenos signálu po vedení
2. Digitální linkový trakt
3. Systém ATM
4. Princip spojité modulace
5. Diskrétní modulace
6. Radioreleové a mikrovlnné spoje
7. Přijímací technika
8. Princip mezifrekvence
9. Analogová TV a analogový TV přijímač
10. Soustavy kabelové televize
11. Fourierova transformace v přenosové technice
12. Analogové a digitální filtry
13. Technologie x.DSL
14. Digitalizace obrazového TV signálu, zdrojové kódování systému DVB
15. Blokové schéma vysílacího řetězce
16. DVB –T, S, C, kanálové kódování, použitá modulace
17. Optické kabely, optické přenosové systémy
18. Antény, šíření elm. vln
19. Referenční model OSI
20. Obecný model telekomunikačního řetězce
21. Přenosová média pro počítačové sítě
22. Technologie připojování k WAN
23. Mobilní telefonní a datové sítě
24. Družicové systémy a sítě
25. IP Telefonie
Profilová část MZ13_DGT.doc
čj.: 566/2012
5
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY
110 00 Praha 1, Panská 856/3,
 221 002 111,  221 002 666, www.panska.cz, mail: [email protected]
TÉMATA NEPOVINNÉHO ZKUŠEBNÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA
1. Základní poznatky z matematické logiky a teorie množin
2. Mocniny a odmocniny, mocninné funkce
3. Lineární funkce, rovnice a nerovnice
4. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice
5. Lineární a kvadratické funkce, rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami
6. Soustavy lineárních rovnic, soustava lineární a kvadratické rovnice
7. Goniometrické funkce, grafy, vlastnosti
8. Goniometrické vzorce a rovnice
9. Obsahy rovinných obrazců, objemy a povrchy těles
10. Komplexní čísla, operace s komplexními čísly
11. Řešení rovnic v oboru komplexních čísel
12. Exponenciální a logaritmické funkce
13. Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice
14. Funkce a jejich základní vlastnosti
15. Shodná zobrazení v rovině, podobnost a stejnolehlost, Euklidovy věty
16. Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině
17. Analytická geometrie lineárních útvarů v prostoru
18. Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině
19. Vzájemná poloha přímky a kuželosečky
20. Limity a derivace funkce
21. Užití derivací
22. Neurčitý integrál
23. Určitý integrál, užití integrálů
24. Posloupnosti a řady
25. Kombinatorika a pravděpodobnost
Ing. Luděk Šnajdar
ředitel školy
Profilová část MZ13_DGT.doc
čj.: 566/2012
6
Download

DIGITÁLNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA