STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY
110 00 Praha 1, Panská 856/3,
 221 002 111,  221 002 666, www.panska.cz, mail: [email protected]
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru:
82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA
ŠVP – FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA
Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v souladu se zněním § 14 – 19 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, povinné zkoušky profilové části
maturitní zkoušky:
ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY:
dějiny umění a filmu; forma zkoušky - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
technologie obrazové a zvukové tvorby; forma zkoušky - ústní zkouška před zkušební
maturitní komisí
audiovizuální projekt; forma zkoušky - maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní
komisí
Zkušební předmět dějiny umění a filmu je kombinací předmětů estetika, dějiny umění a dějiny
filmu
Zkušební předmět technologie obrazové a zvukové tvorby je kombinací předmětů technologie
obrazové tvorby a technologie zvukové tvorby,
zkušební předmět audiovizuální projekt je kombinací předmětů z obsahového okruhu
navrhování a realizace.
Nabídka nepovinných maturitních předmětů je tvořena předměty filmová a televizní
produkce, matematika.
Profilová část MZ13_FTT.doc
čj.:566/2012
1
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY
110 00 Praha 1, Panská 856/3,
 221 002 111,  221 002 666, www.panska.cz, mail: [email protected]
Kritéria hodnocení audiovizuálního projektu
50 bodů - obsah práce – splnění požadavků zadání práce, její komplexnost, rozsah, originalita,
20 bodů - formální stránka – správné používání termínů v dokumentaci, dodržování norem v
dokumentaci, stylistická úroveň, grafická stránka, celková formální kvalita odevzdané práce,
20 bodů - přístup žáka – aktivita studenta, iniciativa a tvůrčí přístup, soustavnost práce,
schopnost komunikace, rozsah využívání zdrojů informací,
10 bodů - prezentace a obhajoba práce.
U prací vypracovávaných týmově
každý člen týmu má přesně konkretizovaný svůj podíl na daném úkolu,
Převod bodového hodnocení na klasifikaci:
Počet bodů
100 –
85
84
–
69
68
–
49
48
–
33
32
–
0
Profilová část MZ13_FTT.doc
známka
1
2
3
4
5
čj.:566/2012
2
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY
110 00 Praha 1, Panská 856/3,
 221 002 111,  221 002 666, www.panska.cz, mail: [email protected]
TÉMATA ZKUŠEBNÍHO PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE OBRAZOVÉ A ZVUKOVÉ TVORBY
1. Světlo, lidské oko a vlastnosti lidského zraku
2. Princip, přenos analogové televize
3. Digitální zpracování obrazu, optoelektrické měniče, kamery
4. Záznamu obrazu
5. Formy televizního signálu a normy
6. Metody zdrojového kódování a MPEG
7. Výroba hraného televizního pořadu a televizní film
8. Výroba zpravodajských, publicistických a dokumentárních pořadů
9. Zpracování převzatých pořadů, zvuková postprodukce v TV
10. Realizace přímého přenosu, distribuce a prezentace televizních pořadů
11. Digitální televizní vysílání
12. Základní komponenty filmové technologie
13. Výroba hraného filmu a triky ve filmové technologii
14. Filmový materiál
15. Laboratorní technika, digitální intermediát
16. Filmová postprodukce
17. Prezentace filmových pořadů a stereoskopie
18. Fotografický přístroj
19. Technologie osvětlení scény
20. Zvuk v kině
21. Zvuk, lidské ucho a fyziologické vlastnosti slyšení.
22. Mikrofony a jejich základní vlastnosti.
23. Zvuková režijní zařízení
24. Zvukové procesory
25. Záznam a šíření zvukového signálu.
26. Reproduktory a jejich základní vlastnosti.
27. Technologie výroby studiových snímků
28. Střih zvuku a zvuková postprodukce
29. Ozvučování a záznam živých vystoupení
30. Zvuková dramaturgie a režie
Profilová část MZ13_FTT.doc
čj.:566/2012
3
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY
110 00 Praha 1, Panská 856/3,
 221 002 111,  221 002 666, www.panska.cz, mail: [email protected]
TÉMATA ZKUŠEBNÍHO PŘEDMĚTU
DĚJINY UMĚNÍ A FILMU
1. Umění starověku (Egypt, Řecko, Řím)
2. Románský a gotický sloh (architektura, sochařství, malířství)
3. Renesanční umění v Evropě (Itálie, Německo, Nizozemí), česká renesance
4. Barokní umění (Itálie, Holandsko), české barokní umění (architektura, sochařství,
malířství)
5. Umění 19. století (romantismus, realismus). České umění 19. století
6. Impresionismus
7. Postimpresionismus (V. van Gogh, P. Gaugin, P. Cézanne)
8. Symbolismus, secese, fauvismus
9. Futurismus, kubismus
10. Dada, surrealismus
11. Počátky kinematografie a mezinárodní expanze filmu
12. Pozdní éra němého filmu – 20. léta (USA, Sovětský svaz)
13. Pozdní éra němého filmu v Evropě – 20. léta (německý expresionismus, francouzský
impresionismus, mezinárodní avantgarda a dokumentární film)
14. Počátky české kinematografie, československý film do roku 1945
15. Americký a evropský film 1930 – 1945 (USA, VB, Francie, Německo, Sovětský svaz)
16. Americký poválečný film do r. 1960
17. Italský neorealismus
18. Evropský poválečný film do r. 1960 (Francie, Velká Británie, Sovětský svaz, Polsko)
19. Poválečný československý film (do r. 1970) a československý animovaný film
20. Československá nová vlna
21. Umělecký a autorský poválečný film (F. Fellini, A. Kurosawa, I. Bergman, L. Bunuel, M.
Antonioni ad.)
22. Nové vlny a mladé kinematografie (francouzská nová vlna, Itálie, VB, Německo)
23. Nové vlny a mladé kinematografie ve Východní Evropě a zbytku světa (Polsko, Sovětský
svaz, Jugoslávie, Maďarsko ad.)
24. Poválečný dokumentární a experimentální film
25. Americký film v letech 1960 – 1980 („Nový Hollywood“, nejvýznamnější tvůrci a
trendy)
Profilová část MZ13_FTT.doc
čj.:566/2012
4
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY
110 00 Praha 1, Panská 856/3,
 221 002 111,  221 002 666, www.panska.cz, mail: [email protected]
TÉMATA NEPOVINNÉHO ZKUŠEBNÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA
1. Základní poznatky z matematické logiky a teorie množin
2. Mocniny a odmocniny, mocninné funkce
3. Lineární funkce, rovnice a nerovnice
4. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice
5. Lineární a kvadratické funkce, rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami
6. Soustavy lineárních rovnic, soustava lineární a kvadratické rovnice
7. Goniometrické funkce, grafy, vlastnosti
8. Goniometrické vzorce a rovnice
9. Obsahy rovinných obrazců, objemy a povrchy těles
10. Komplexní čísla, operace s komplexními čísly
11. Řešení rovnic v oboru komplexních čísel
12. Exponenciální a logaritmické funkce
13. Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice
14. Funkce a jejich základní vlastnosti
15. Shodná zobrazení v rovině, podobnost a stejnolehlost, Euklidovy věty
16. Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině
17. Analytická geometrie lineárních útvarů v prostoru
18. Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině
19. Vzájemná poloha přímky a kuželosečky
20. Limity a derivace funkce
21. Užití derivací
22. Neurčitý integrál
23. Určitý integrál, užití integrálů
24. Posloupnosti a řady
25. Kombinatorika a pravděpodobnost
Profilová část MZ13_FTT.doc
čj.:566/2012
5
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY
110 00 Praha 1, Panská 856/3,
 221 002 111,  221 002 666, www.panska.cz, mail: [email protected]
TÉMATA NEPOVINNÉHO ZKUŠEBNÍHO PŘEDMĚTU
FILMOVÁ A TELEVIZNÍ PRODUKCE
1. Pracovně právní vztahy
2. Formy a složky mezd, daň z příjmů ze závislé činnosti
3. Písemnosti při přijímání do pracovního poměru
4. Kalkulace a rozpočty
5. Management
6. Marketing
7. Stylizace a normovaná úprava obchodního dopisu
8. Natáčecí plán a denní dispozice
9. Deník příjmů a výdajů jako základ daňové evidence
10. Rozvaha, podvojný účetní zápis
11. Účetní dokumentace
12. Inventura a inventarizace jako nástroj kontroly
13. Evidence finančních prostředků v daňové evidenci a účetnictví
14. Evidence zásob v daňové evidenci a účetnictví
15. Evidence dlouhodobého majetku v daňové evidenci a účetnictví
16. Evidence mezd v daňové evidenci a účetnictví
17. Evidence nákladů v účetnictví
18. Evidence výnosů a zjišťování výsledku hospodaření v účetnictví
19. Podnikání podle živnostenského zákona
20. Podnikání podle obchodního zákoníku
21. Povinnosti podnikatele, podnikatelský záměr, zakladatelský rozpočet
22. Daňový systém ČR
23. Sociální a zdravotní pojištění
24. Peníze a cenné papíry, platební styk
25. Struktura národního hospodářství, státní rozpočet, HDP, inflace, nezaměstnanost
Ing. Luděk Šnajdar
ředitel školy
Profilová část MZ13_FTT.doc
čj.:566/2012
6
Download

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41