Maturitní otázky z výtvarné výchovy (šk. rok 2011/2012)
Třídy: 4.A,B,C,D,E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
autor: Alena Šafrová
Maturitní otázky EV-V
Umění antického Řecka a Říma
Umění středověku – románské (světové a české)
Umění středověku – gotické (světové a české), zejména česká vrcholná
gotika
Architektura a sochařství české a světové renesance
Světové renesanční malířství – význačné osobnosti, lineární kompoziční
schéma, malířské techniky; umění manýrismu
Umění baroka a rokoka
Umění klasicismu, romantismu, realismu ve světě
Umění 19. století v Čechách – zvláště umělci generace Národního
divadla (malířství, sochařství, architektura); čeští krajináři
Osobnosti českého sochařství 19. a 20. století
Průmyslová architektura a urbanismus 19. – přelomu 19./20. století;
Frank Lloyd Wright a následovníci
Umění impresionismu
Představitelé postimpresionismu
Světová a česká secese + směry přelomu století
Umělecké směry počátku 20. století v malířství – fauvismus, světový a
český kubismus
Expresionismus a futurismus ve světovém a českém umění
Dadaismus, metafyzická malba
Výrazné malířské osobnosti meziválečné éry + české umění za
protektorátu
(Modigliani, Utrillo, Chagall, Kandinsky, Klee, Kokoschka, Kupka, Zrzavý,
Čapek, Kubišta aj.)
Surrealismus český a světový
Architektura a design v Čechách a v Evropě do druhé světové války
(kubismus, funkcionalismus, art-deco)
Hlavní tendence české a světové architektury 20. století
(funkcionalismus; organická architektura; high-tech + osobnosti: Le
Corbusier, A.Aalto, O.Niemeyer
Osobnost J. Kotěry a J. Gočára (se zřetelem k urbanismu Hradce
Králové)
Nefigurativní umění
23
24
25
(neoplasticismus, orfismus, suprematismus, akční malba, informel,
abstraktní expresionismus, tašismus, op-art, konkrétní umění aj.)
Výtvarné směry 2. poloviny 20. století a současné umění
(pop-art, kinetické umění, konceptuální umění, hyperrealismus, nová
figurace…)
Tendence soudobé světové architektury
České památky UNESCO
Součástí hodnocení maturitní zkoušky je prezentace maturitní výtvarné práce
zvolené žákem a odsouhlasené vyučujícím v průběhu klasifikačního období.
Download

Estetická výchova výtvarná.pdf