VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6
U Dráhy 6/827
789 01 Zábřeh
Diagnostika silničních vozidel
23-45-N/ . . Diagnostika, servis a opravy strojů a zařízení
6. UČEBNÍ PLÁN
6.1. Učební plán
6.2. Jednosloupcový učební plán (Sbírka zákonů č.470/2006, §12, odst. e)
Diagnostika silničních vozidel
Názvy vyučovacích předmětů
UČEBNÍ PLÁN
Kód a název oboru vzdělání
23-45-N/.. Diagnostika, servis a
opravy strojů a zařízení
Celkové týdenní
hodinové dotace za
studium
Forma
Denní studium
Celkové hodinové dotace
za studium
Povinné předměty
Cizí jazyk – anglický, německý
Matematika
Psychologie
Diagnostika motorových vozidel
Konstrukce silničních vozidel
Informační a komunikační technologie
Elektrická zařízení motorových vozidel
Diagnostická měření
Ekonomika podniku
Právní nauka
Marketing a management
Odborná praxe
Celkem povinné předměty
Povinně volitelné předměty
20
6
4
20
20
11
18
20
4
5
4
40
172
320
96
64
320
320
176
288
320
64
80
64
640
2752
Cizí jazyk – povinně volitelný – anglický,
francouzský, německý, ruský
10
160
Doprava
Technika administrativy
Logistika
Ekologie
Analytika silničních nehod
Oceňování motorových vozidel
Rétorika
Celkem povinně volitelné předměty
Celkem
Volitelné předměty
4
4
4
2
2
2
2
20
192
64
64
64
32
32
32
32
320
3072
Cizojazyčná konverzace-anglická, německá
10
4
6
160
64
96
Programování měřicích zařízení
Tělesná výchova
15
Absolutorium
Název vzdělávacího programu
*
*
*
*
VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6
U Dráhy 6/827
789 01 Zábřeh
Diagnostika silničních vozidel
23-45-N/ . . Diagnostika, servis a opravy strojů a zařízení
6.3. Konkretizovaný učební plán (Sbírka zákonů č.470/2006, §12, odst. d, f, h)
UČEBNÍ PLÁN
Kód a název oboru vzdělání
23-45-N/.. Diagnostika, servis a opravy
strojů a zařízení
Diagnostika silničních vozidel
Názvy vyučovacích
předmětů
Zkratka
předmětů
1. ročník
2. ročník
Forma
Denní
studium
3. ročník
Počet týdenních vyučovacích hodin v období
Celkem
Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní
období období období období období období
Absolutorium
Název vzdělávacího programu
Povinné předměty
Cizí jazyk- anglický
- německý
CJA
CJN
Matematika
MAT
Psychologie
PSY
Diagnostika motorových
vozidel
Konstrukce silničních
vozidel
Informační a
komunikační technologie
Elektrická zařízení
motorových vozidel
DGV
KSV
IKT
EZV
0/4
KZ
2/1
Z/ZK
0/4
KZ
2/1
Z/ZK
0/4
Z/ZK
0/4
Z/ZK
0/4
Z/ZK
-
0/320
-
-
-
-
64/32
-
-
0/2
KZ
4/0
Z/ZK
4/0
Z/ZK
0/2
KZ
2/0
Z/ZK
0/5
KZ
-
-
0/64
4/0
Z/ZK
4/0
Z/ZK
0/2
KZ
4/0
Z/ZK
0/5
KZ
0/2
KZ
4/0
Z/ZK
4/0
Z/ZK
0/2
KZ
4/0
Z/ZK
0/5
KZ
4/0
Z/ZK
4/0
Z/ZK
1/2
KZ
4/0
Z/ZK
4/0
Z/ZK
4/0
Z/ZK
0/2
KZ
4/0
Z/ZK
0/5
KZ
-
320/0
*
-
320/0
*
-
16/160
-
288/0
-
0/320
-
-
-
64/0
3/0
Z/ZK
-
80/0
-
-
64/0
Diagnostická měření
DGM
-
Ekonomika podniku
EPO
4/0
Z/ZK
-
-
Právní nauka
PRN
-
-
-
Marketing a management MAM
-
-
2/0
KZ
2/0
KZ
2/0
KZ
Odborná praxe
-
-
-
-
-
0/40
Z
0/640
26
26
27
27
26
40
1216/
1536
Celkem-povinné předměty
OPX
16
*
*
Diagnostika silničních vozidel
23-45-N/ . . Diagnostika, servis a opravy strojů a zařízení
Zkratka
předmětů
1. ročník
Názvy vyučovacích
předmětů
2. ročník
3. ročník
Počet týdenních vyučovacích hodin v období
Celkem
Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní
období období období období období období
Povinně volitelné předměty
Cizí jazyk–povinně volitelný
– anglický, francouzský,
německý, ruský
AJV
FJV
NJV
RJV
0/2
KZ
0/2
KZ
2/0
KZ
0/2
KZ
2/0
KZ
0/2
KZ
0/2
KZ
0/2
KZ
0/2
KZ
-
0/160
-
-
-
-
64/0
-
-
-
-
0/64
2/0
KZ
2/0
KZ
2/0
KZ
-
-
64/0
-
-
-
32/0
-
-
32/0
-
32/0
-
0/32
Doprava
DOP
Technika administrativy
TAA
Logistika
LOG
-
-
Ekologie
EKO
-
-
ASN
-
-
-
2/0
KZ
OMV
-
-
-
-
RET
-
-
-
-
Celkem-povinně volitelné
předměty
4
4
4
4
4
-
320
Celkový počet týdenních
vyučovacích hodin v období
30
30
31
31
30
40
3072
Analytika silničních
nehod
Oceňování motorových
vozidel
Rétorika
2/0
KZ
0/2
KZ
Volitelné předměty
Cizojazyčná konverzace
– anglická, německá
CKA
CKN
0/2
Z
0/2
Z
0/2
Z
0/2
Z
0/2
Z
-
0/160
Programování měřicích
zařízení
PMZ
-
-
-
1/1
Z
0/2
Z
-
16/48
Tělesná výchova
TEV
0/2
Z
0/2
Z
0/2
Z
-
-
-
0/96
17
Absolutorium
VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6
U Dráhy 6/827
789 01 Zábřeh
VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6
U Dráhy 6/827
789 01 Zábřeh
Diagnostika silničních vozidel
23-45-N/ . . Diagnostika, servis a opravy strojů a zařízení
6.4. Hodnocení a učební plán (Sbírka zákonů č.470/2006, §12, odst. h)
Hodnocení se provádí formou průběžného hodnocení, zápočtu, klasifikovaného zápočtu a
zkoušky v souladu s §5 vyhlášky 470/2006 Sb., a §99 zákona 561/2004 Sb.
Jednotlivá hodnocení jsou vyznačena u jednotlivých předmětů Konkretizovaného učebního
plánu.
Z – zápočet
KZ – klasifikovaný zápočet
ZK – zkouška
Předměty označené „* “ v Konkretizovaném učebním plánu, jsou součástí absolutoria.
Součástí absolutoria je obhajoba absolventské práce, která obsahuje i résumé v cizím jazyce.
6.5. Poznámky k učebnímu plánu (Sbírka zákonů č.470/2006, §12, odst. f)
-
-
-
-
-
-
Odborná praxe v rozsahu 16 týdnů se koná ve 3. ročníku, v letním období.
Na studenty se při odborné praxi vztahují ustanovení Zákoníku práce. Rozvržení hodin
odborné praxe odpovídá rozvržení pracovní doby na daném pracovišti.
Studenti si nejpozději v letním období druhého ročníku volí téma své absolventské práce.
Volba témat absolventské práce vychází z potřeb reálné praxe.
V letním studijním období třetího ročníku je kromě předmětu Odborná praxe zařazen
seminář k absolventské práci v rozsahu 0,5 hod./týden. Tento seminář, včetně konzultací
je organizován 1x za 14 dní. Konzultace jsou zaměřeny na předměty, které jsou součástí
absolutoria. Vyučující těchto předmětů poskytují konzultace v rozsahu 1 hod./týden dle
individuálních potřeb studentů.
Počet hodin před lomítkem uvádí počet hodin přednášek.
Počet hodin za lomítkem uvádí počet hodin cvičení.
Do letního období daného ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky
stanovené akreditovaným vzdělávacím programem Diagnostika silničních vozidel za
příslušné zimní období daného ročníku, tj. získá všechna hodnocení, která jsou uvedena u
jednotlivých předmětů v příslušném zimním období daného ročníku Konkretizovaného
učebního plánu.
Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené
akreditovaným vzdělávacím programem Diagnostika silničních vozidel pro příslušný
ročník, tj. získá všechna hodnocení, která jsou uvedena u jednotlivých předmětů
v příslušném ročníku Konkretizovaného učebního plánu.
V každém předmětu lze v souladu s novými poznatky upravit obsah učiva do 30%
celkově stanoveného obsahu.
Při cvičeních se studijní skupina dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy BOZP.
Nestanoví-li přípustnou velikost skupin předpisy o BOZP, hygienické předpisy apod.,
dělí se studijní skupina na skupiny podle podmínek a možností školy.
Při výuce cizího jazyka pokračuje student ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učil na
střední škole. Studium dalšího cizího jazyka-povinně volitelného začíná od základu.
Výuka je doplňována volitelnými předměty dle požadavků studentů a možností školy.
Učivo „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ v rozsahu sedmi vyučovacích hodin
je viz. Nařízení MŠMT ČR ( č.j. 13 586/03-22) začleněno do výuky 1. až 3. ročníku jako
samostatný blok učiva zimního období.
V letním studijním období třetího ročníku je kromě předmětu Odborná praxe zařazen
seminář k absolventské práci v rozsahu 0,5 hod./týden. Tento seminář, včetně konzultací
bude organizován 1x za 14 dní.
18
VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6
U Dráhy 6/827
789 01 Zábřeh
Diagnostika silničních vozidel
23-45-N/ . . Diagnostika, servis a opravy strojů a zařízení
6.6. Struktura předmětů v učebním plánu
-
povinné - jejich absolvování je pro studenty závazné
povinně volitelné - které si student na základě svého zájmu povinně volí z nabídky školy
(min. dva předměty z učebního plánu)
- volitelné - jejich volba pro studenty je zcela dobrovolná
- v případě výběru volitelného předmětu se celkový počet hodin úměrně navýší
6.7. Počet týdenních vyučovacích hodin
Počet týdenních vyučovacích hodin je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 26, odst.2 a 3.
Počet týdenních vyučovacích hodin je stanoven Konkretizovaným učebním plánem
vzdělávacího programu Diagnostika silničních vozidel.
6.8. Učební plány a formy vzdělávání
Vyšší odborná škola poskytuje denní formu studia.
6.9. Další náležitosti učebního plánu
Vzdělávání je realizováno formou přednášek, cvičení, konzultací, samostudia, exkurzí a
workshopu.
Rozsah a forma teoretické přípravy, tj. přednášek a cvičení, jsou uvedeny v Konkretizovaném
učebním plánu.
6.9.1. Konzultace, samostudium a exkurze (Sbírka zákonů č.470/2006, §12, odst. d)
Počet hodin konzultací
Počet hodin samostudia
Další způsoby práce se studenty
300
1103
Exkurze, odborné přednášky a výstavy jsou vhodným
doplňkem vyučovaných předmětů vzdělávacího programu
19
VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6
U Dráhy 6/827
789 01 Zábřeh
Diagnostika silničních vozidel
23-45-N/ . . Diagnostika, servis a opravy strojů a zařízení
6.9.2. Přehled využití týdnů (Sbírka zákonů č.470/2006, §12, odst. f)
Počet týdnů v období
Činnost
Týdny vyučování podle učebního
plánu
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Zimní Letní Zimní Letní Zimní
letní
období období období období období období
16
16
16
16
16
-
Odborná praxe
-
-
-
-
-
16
*) Studijní volno
3
3
3
3
3
1
Absolutorium
-
-
-
-
-
2
Časová rezerva
1
1
1
1
1
1
Celkem
20
20
20
20
20
20
*) Studijní volno je určeno pro samostatné studium a k získání hodnocení v řádném
termínu
20
Download

vzdělávací program VOŠ - VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh