STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY
110 00 Praha 1, Panská 856/3,
 221 002 111,  221 002 666, www.panska.cz, mail: [email protected]
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru:
26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA
TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ
Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v souladu se zněním § 14 – 19 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, povinné zkoušky profilové části
maturitní zkoušky:
POVINNÉ ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY:
televizní technika; forma zkoušky - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
zvuková technika; forma zkoušky - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
absolventský projekt; forma zkoušky - maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí
Zkušební předmět absolventský projekt je vždy kombinací profilových odborných předmětů oboru
vzdělávání, tj. elektronika, digitální technika, technická fyzika, zvuková technika, televizní technika,
technologie tvorby, elektrotechnická měření, výpočetní technika, počítačová animace a praxe. Student
v absolventském projektu tvůrčím přístupem aplikuje odborné kompetence z obsahových okruhů
odborného vzdělávání získané během studia.
Nabídka nepovinných maturitních předmětů je tvořena předměty matematika, digitální
technika.
Profilová část MZ13_OZT.doc
čj.:566/2012
1
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY
110 00 Praha 1, Panská 856/3,
 221 002 111,  221 002 666, www.panska.cz, mail: [email protected]
TÉMATA ABSOLVENTSKÉHO PROJEKTU:
výzkumná práce (sběr a analýza dat z provozu)
interaktivní prezentace (podpůrné práce pro výuku)
práce softwarového charakteru
práce aplikačního využití profi softwaru (Mathematica, databáze apod.)
práce konstrukčního charakteru se softwarem
práce konstrukčního charakteru
práce experimentálního charakteru
projektová dokumentace (výkresová dokumentace s vizualizací a výpočty)
práce rešeršního charakteru (přehled a analýza problematiky s ohledem na technické
využití)
N) technická část AV díla
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
Kritéria hodnocení projektu
50 bodů - obsah práce – splnění požadavků zadání práce, její komplexnost, rozsah,
logické členění a uspořádání výsledků, originalita přístupu,
20 bodů - formální stránka – správné používání termínů, dodržování technických
norem, stylistická úroveň, grafická stránka – vhodná grafická úprava, apod., celková
formální kvalita odevzdané práce,
20 bodů - přístup žáka – aktivita studenta, iniciativa a tvůrčí přístup, soustavnost práce,
schopnost komunikace, rozsah využívání zdrojů informací,
10 bodů - prezentace a obhajoba práce.
U prací vypracovávaných týmově
každý člen týmu má přesně konkretizovaný svůj podíl na daném úkolu,
Převod bodového hodnocení na klasifikaci:
Počet bodů
100 –
85
84
–
69
68
–
49
48
–
33
32
–
0
Profilová část MZ13_OZT.doc
známka
1
2
3
4
5
čj.:566/2012
2
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY
110 00 Praha 1, Panská 856/3,
 221 002 111,  221 002 666, www.panska.cz, mail: [email protected]
TÉMATA ZKUŠEBNÍHO PŘEDMĚTU TELEVIZNÍ TECHNIKA
1. Televizní obrazový signál
2. Snímací prvky
3. Televizní kolorimetrie
4. Televizní kamery
5. Televizní filmové snímače
6. Analogové signálové soustavy
7. Digitální a multiplexovaný televizní signál
8. Synchronizace v televizi
9. Obrazové režijní zařízení
10. Digitální režijní a grafická zařízení
11. Magnetický záznam obrazu
12. Záznamové formáty a střih obrazových záznamů
13. Televizní studiový provoz
14. Technická zařízení TV střediska
15. Příspěvková a distribuční síť televizního signálu
16. Příjem a reprodukce televizního signálu
17. Metody zdrojového kódování
18. Digitální televizní vysílání
19. Editace a distribuce obrazových a zvukových souborů
20. Základní komponenty filmové technologie
21. Triky ve filmové technologii
22. Filmový materiál
23. Laboratorní práce
24. Promítací stroje
25. Nové technologie zpracování obrazu
Profilová část MZ13_OZT.doc
čj.:566/2012
3
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY
110 00 Praha 1, Panská 856/3,
 221 002 111,  221 002 666, www.panska.cz, mail: [email protected]
TÉMATA ZKUŠEBNÍHO PŘEDMĚTU ZVUKOVÁ TECHNIKA
1.
Fyzikální akustika
2.
Fyziologická akustika
3.
Stavební akustika
4.
Prostorová akustika
5.
Mikrofony – princip, konstrukce a vlastnosti
6.
Zesilovače zvukového signálu – předzesilovače a výkonové zesilovače
7.
Reproduktory
8.
Režijní zařízení
9.
Signálové procesory
10.
Efektové procesory
11.
Analogový záznam zvuku – magnetofon, gramofon
12.
Optický záznam zvuku – hustotní a plochový, systémy pro vícekanálový přenos
13.
Souběhové systémy, LTC
14.
Signál a jeho spektrum
15.
Digitalizace zvuku – vzorkování, kvantování a kódování
16.
Digitalizace zvuku – druhy A/D a D/A převodníků
17.
Digitální záznam zvuku – formáty filmového záznamu
18.
Digitální záznam zvuku - CD
19.
Digitální kompresní kodeky
20.
Hudební akustika
21.
Elektronické hudební nástroje
22.
Oscilátory a tvarovače signálu
23.
MIDI
24.
Zvuk v rozhlasu a televizi
25.
Zvuk ve filmu
Profilová část MZ13_OZT.doc
čj.:566/2012
4
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY
110 00 Praha 1, Panská 856/3,
 221 002 111,  221 002 666, www.panska.cz, mail: [email protected]
TÉMATA NEPOVINNÉHO ZKUŠEBNÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA
1. Základní poznatky z matematické logiky a teorie množin
2.
Mocniny a odmocniny, mocninné funkce
3.
Lineární funkce, rovnice a nerovnice
4.
Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice
5.
Lineární a kvadratické funkce, rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami
6.
Soustavy lineárních rovnic, soustava lineární a kvadratické rovnice
7.
Goniometrické funkce, grafy, vlastnosti
8.
Goniometrické vzorce a rovnice
9.
Obsahy rovinných obrazců, objemy a povrchy těles
10. Komplexní čísla, operace s komplexními čísly
11. Řešení rovnic v oboru komplexních čísel
12. Exponenciální a logaritmické funkce
13. Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice
14. Funkce a jejich základní vlastnosti
15. Shodná zobrazení v rovině, podobnost a stejnolehlost, Euklidovy věty
16. Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině
17. Analytická geometrie lineárních útvarů v prostoru
18. Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině
19. Vzájemná poloha přímky a kuželosečky
20. Limity a derivace funkce
21. Užití derivací
22. Neurčitý integrál
23. Určitý integrál, užití integrálů
24. Posloupnosti a řady
25. Kombinatorika a pravděpodobnost
Profilová část MZ13_OZT.doc
čj.:566/2012
5
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY
110 00 Praha 1, Panská 856/3,
 221 002 111,  221 002 666, www.panska.cz, mail: [email protected]
TÉMATA NEPOVINNÉHO ZKUŠEBNÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ TECHNIKA
Ing. Luděk Šnajdar
ředitel školy
Profilová část MZ13_OZT.doc
čj.:566/2012
6
Download

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru