Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
TÉMATICKÝ PLÁN
Předmět:
Anglický jazyk
Školní rok: 2014-2015
Studijní obor: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent denní studium
Vyučující: Mgr. Alena Náhlovská
Třída: 2
Časová dotace: 3 hodiny týdně
Vzdělávání podle ŠVP Zdravotnický asistent verze 03 schváleného ředitelkou školy dne 24.8.2012, č.j. 1334/2012
s platností od 1. září 2012
Konkretizovaný učební plán schválený ředitelkou školy, č.j. 896/2013 s platností od 1. září 2013.
Učebnice
Cunningham S., Moor P. Real Life pre-intermediate Student’s Book. PEARSON Longman England,
2010. ISBN 978-1-4058-9706-8.
Reilly P., Dawson R., Umiňska M., Chandler D. J. Real Life pre-intermediate Pracovní sešit. PEARSON
Longman Poland, 2010. ISBN978-83-7600-254-5.
Doplňkové materiály: časopis Bridge.
Rozpis učiva
Měsíc/počet Real Life
hod.
Unit
Září
9
Revision U1-5
Unit 1 Your life
Unit 2 The Greats
Unit 3 Your style
Unit 4 Your goalsEducation
Unit 5 Stay wellHealthy lifestyle
Říjen
12
Listopad 12
Grammar
Present simple/contin.
Past simple/contin.
Comparatives, superl.
Wishes and intentions
Gerunds and
infinitives
Should, must
Articles
Reading
Speaking/ writing
My family,free time
Meeting/greeting
Shakespeare
Going shoppingmoney and spending
Future plans, career
Eating around the
clock – what do
people eat?
U6-The rules
Rules and behaviour
Society and the law
Permission and
obligation in the
present
Brat Camp
Planning a camping
trip
- vocabulary
- reading
- listening
- speaking
-writing
Permission and
obligation in the past
U7-Time out
Holidays
Flying
- vocabulary
- reading
Future arrangements
Will, may, might
Čtení/ prezentace
Holidays/ travelling – a
country I like
The Czech republic Unesco/ towns – a
Czech town I like
Active study 3
Maturita trainer 3
Self-assessment test3
Making future
arrangements
Describing holidays
Speculation about
the future
Food? – other
countrries´s cuisines
- listening
- speaking
-writing
Prosinec 9
Unit 8 Just do it!
Sports
- vocabulary
- reading
- listening
- speaking
-writing
A postcard and a
letter
Present perfect
Ever / never
Just, already, yet
A sporting hero
Describing sportspeople´s
achievements
Holidays and
traditions/ Xmas
Asking for and giving
advice - roleplay
Christmas traditions
Leden
Únor
Březen
12
12
9
Unit 9 Cool tech
Science and
technology
Gadgets and how
they work
- vocabulary
- reading
- listening
- speaking
-writing
First conditional and
future time clauses
Should we ban
mobile phones from
our schools?
Radio phone-in
Numbers
Unit 10 Out there
Global warming
The natural world
The biggest bang in
history
- vocabulary
- reading
- listening
- speaking
-writing
Present perfect
For since
Talking about
childhood
Telling a story
The biggest bang in
history/ Telling your
story
Unit 11 Must see
Making a film
What we read
Tv programmes
Present simple passive
Talking about your
favourite types of
films/ TV
programmes
About a boy
Film
Sports?
Used to
- vocabulary
Duben
9
-reading
- listening
- speaking
-writing
Active study 5
Maturita trainer 5
Self-assessment test 5
Review of a
book/film
Květen
9
Unit 12 Stay safe
Crimes
- vocabulary
- reading
- listening
Second conditional
Teenage victims of
crime
Adjectives ending –
ed/ing
- speaking
-writing
Červen
8
Revision Units 7-12
Holidays/ travelling
Revision of tenses
Pozn.: Okruhy související s prevencí sociálně patologických jevů, úvodu do světa práce, environmentální
výchovy a ochrany člověka za mimořádných situací jsou označeny v plánu kurzívou.
Průřezové téma Člověk a svět práce je v plánu označeno kurzívou
Vyučující
Vedoucí metodického sdružení
Zástupce ředitele
Download

Tématický plán po týdnech/ měsících