Ekologický audit 2011
Loxxess Bor s.r.o.
Obsah
1.0 Předmluva vedení podniku
2.0 Představení firmy
3.0 Environmentální politika
4.0 Environmentální cíle a program
5.0 Řízení péče o životní prostředí
6.0 Ekologické aspekty
6.1 Přehled
6.2 Zařízení k ochraně životního prostředí a procesy relevantní pro životní prostředí
6.3 Suroviny, pomocné látky a provozní látky
6.4 Voda, odpadní voda, odváděný vzduch a hluk
6.5 Energie
6.6 Odpady
6.7 Podstatné vlivy na životní prostředí v r. 2011
7.0 Slovo závěrem / prohlášení o shodě
Loxxess Bor s.r.o.
Ekologický audit 2011 – strana 1 ze 13 stran
30. 6. 2011
1.0 Předmluva vedení podniku
Společnost LOXXESS Bor s.r.o. je podnikem poskytujícím služby pro průmysl, jehož hlavní úkoly spočívají v
logistice, skladování a přepravě, jakož i v zásobování výrobních provozů a likvidaci výrobních odpadů.
Integrovaný systém řízení, zavedený ve firmě v roce 2010, zahrnuje zajišťování kvality a od roku 2011 i ochranu
životního prostředí.
Jedním z prvořadých cílů našeho podniku je ochrana a udržování našich přirozených životních podmínek. Se
zdroji zacházíme šetrně a snižujeme zátěž životního prostředí na minimum. Na dopady našich činností na životní
prostředí pravidelně dohlížejí úřední orgány. Na dodržování národních a mezinárodních předpisů na ochranu
životního prostředí, které pro nás platí, přitom nahlížíme jako na minimální požadavek.
Werner Gedak
jednatel
2.0 Představení firmy
Společnost Loxxess Bor s.r.o. momentálně obhospodařuje skladovou plochu 15 000 m² s kapacitou cca 12 000
regálových míst pro palety. Přímé napojení na dálnici Norimberk/Plzeň cca 30 km za bývalým bavorsko-českým
hraničním přechodem Waidhaus/Rozvadov poskytuje optimální předpoklad umístění logistické báze ve
strategickém regionu v novém „středu Evropy“.
Vlastní sklad se nachází v průmyslové zóně CT v Boru u Tachova, je nepřetržitě střežen vyškoleným
bezpečnostním personálem a je vybaven videokamerovým systémem nejmladší generace.
V této lokalitě se odehrává kompletní logistika společností Sky, Telecolumbus a HD+, od roku 2012 i firmy Kabel
Deutschland, počínaje přijetím zakázky, přes odeslání zásilky, zpracování vratek až po aktivaci doručených karet
umožňujících příjem kódovaných vysílání (tzv. smartcards).
Parametry lokality CT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
15 000 m² halových skladovacích ploch – lze postupně zvyšovat
výška haly 12 m
400 m² ploch nejmodernějších kanceláří a zázemí pro IT-technologie
8 bran na rampách
cca 12 000 paletových míst
100 stálých pracovnic a pracovníků
střežený areál, vybavený videokamerovým systémem
kompletně vybavený sprinklery (ESFR) pro případ požáru
s německo-českým managementem
přímé napojení na německou síť pro doručování balíků a kusového zboží
počet zkompletovaných balíků: 2 000 000 ročně
roční kapacita poštovního centra (tzv. lettershopu): 2,8 mil. průvodních dopisů
počet přijatých hovorů od obchodních partnerů (tzv. B2B calls): 230 000 ročně
počet přepravních zakázek: 1 100 000 balíků ročně
testovací případy / opravy: 250 000 testů ročně
Loxxess Bor s.r.o.
Ekologický audit 2011 – strana 2 ze 13 stran
30. 6. 2011
Logistika a kompletování zásilek (fulfillment)
Loxxess je synonymem optimálního řízení dodavatelského řetězce (tzv. Supply Chain). Mimořádné spektrum
výkonů nabízíme zejména v oblasti mediální logistiky. Spektrum odesílaného zboží sahá od tunerů přes karty
Smartcard a moduly Common-Interface až po příslušenství a propagační předměty.
Staráme se např. o kompletní logistiku karet Smartcard a tunerů společnosti Sky, od nabídky až po doručení.
Dispozice
Warehousing
Příprava zásilek k expedici
Logistika přepravy
Logistika vratek
Test, oprava a renovace
Finální odbyt na trhu
Finální kontrola
Finální kontrola přímých a obchodních zakázek
Zasílání zakázek typu Smartcard Only (pouze karty Smartcard)
Kontrola kvality přímých a obchodně-zasílatelských zakázek
Transportní technika
Expedice zboží: cca 90 000 balíků měsíčně
Sklad karet Smartcard
bezpečnostní zóna
střežená kamerovým systémem
kontrola vstupu
uskladnění a příprava karet Smartcard k expedici
výdej karet Smartcard je dokumentován
Test, oprava a renovace
Opravy a renovace
Firma Loxxess Medienlogistik přebírá opravy a renovace tunerů a dalších set top boxů pro nejrůznější zákazníky.
V roce 2010 prošlo lokalitou Bor/ČR přes 250 000 přístrojů procesem opravy a renovace:
Renovace obalů, kompletování a obnova
Technické renovace
Technická kontrola
Záznam odpovídajících chybových hlášení (kódů)
Aktualizace softwaru
Výměna skříní nebo masek přístrojů
Péče o zákazníky
Telefon, IT, in nebo outbound, inovativní řešení elektronického obchodování nebo kompletní balíček CRM –
všechny tyto úkoly organizujeme jako neutrální a spolehlivý partner vyřizující příchozí volání. Díky kompetentnosti
a bohatým zkušenostem poskytujeme rozhodující podporu při uvádění produktů na trh, sezónních prodejních
akcích, doplňkových prodejích a dotazech týkajících se objednávek, jakož i v otázkách péče o zákazníky a
distribuce pomocí dealerů.
Inbound
Outbound
Telemarketing
Dohody o termínech
Řízení odběratelů
Loxxess Bor s.r.o.
Ekologický audit 2011 – strana 3 ze 13 stran
30. 6. 2011
Zákazník Sky
S více než 2,7 mil. předplatiteli je společnost Sky vedoucím předpláceným televizním kanálem v Německu i
Rakousku. Firma Loxxess Medienlogistik poskytuje společnosti Sky tyto služby:
Logistika a kompletování zásilek tunerů a karet Smartcard, propagačních předmětů (skladování,
příprava k expedici a odesílání zboží, příjem zboží, vratky a mnoho dalších aktivit)
Telefonické poskytování péče, poradenství k produktům, prodej po telefonu (telesales), péče o
maloobchodníky, provozovatele kabelových sítí a marketů typu Cash & Carry
Poskytování podpory servisu společnosti Sky
Zákazník TeleColumbus
S 3,5 mil. napojených domácností je společnost TeleColumbus třetím největším poskytovatelem multimediálních
služeb mezi provozovateli kabelových sítí, s dominantním postavením v nových spolkových zemích a Berlíně.
Přednastavení modemů, generování dopisů s PIN ke kartám Smartcard
Uskladnění zakázek typu B2B a B2C, jejich příprava k expedici a odesílání
Vyřizování finálních procesů předplatného, snížení zatížení zákazníka pomocí online rozhraní, jakož i
renovace tunerů
Vyřizování objednávek obchodníků pomocí webshopu
Vedení závodu:
Loxxess Bor s.r.o.
Břetislav Kopřiva
zóna CT / hala – B5
CZ – 348 02 Bor u Tachova
telefon: +420 374 – 616 071
telefax: +420 374 – 631 628
K zajištění vysoké kvality poskytovaných produktů byl v roce 2010 zaveden systém řízení kvality podle normy DIN
EN ISO 9001:2008 a v tomtéž roce úspěšně absolvoval audit.
Loxxess Bor s.r.o.
Ekologický audit 2011 – strana 4 ze 13 stran
30. 6. 2011
3.0 Environmentální politika
Podniková environmentální politika, která se řídí níže uvedenými zásadami, je integrální součástí systému řízení
společnosti Loxxess Haiming Bor s.r.o.
1.) Ochrana životního prostředí je podstatnou součástí firemní politiky a stálým úkolem vedení podniku.
Všechna důležitá rozhodnutí se posuzují z hlediska jejich vlivu na životní prostředí. Vedení podniku
stanovuje environmentální politiku firmy a podporuje její rozvoj trvalým poskytováním personálních a
finančních prostředků. Základní povinností je přitom plnění požadavků uložených zákonem.
2.) Účinnou realizaci naší environmentální politiky zajišťujeme pomocí integrovaného environmentálního
managementu. K tomu potřebné technické a organizační postupy jsou pravidelně prověřovány a
modernizovány, např. pravidelnými interními a externími audity.
3.) Firma směřuje svá opatření na hodnocení skutečného přínosu pro životní prostředí a jejím cílem je tento
přínos průběžně zvyšovat. Využívání moderních technologií a úspora nákladů šetřením energií, šetrné
využívání zdrojů a další pro životní prostředí relevantní efekty dlouhodobě garantují
konkurenceschopnost firmy, což každý rok dokumentují výroční zprávy podniku.
4.) Naše odpadové hospodářství je koncipováno tak, že průběžně snižujeme objemy specifických odpadů,
které se vztahují k námi poskytovaným službám. Objem emisí a odpadních vod se udržuje snížený na
nejnižší možnou míru s ohledem na naše produktivní činnosti.
5.) Efektivnost našich opatření a dosažení našich environmentálních cílů prověřujeme pravidelně
prováděnými interními audity a v nich zahrnutými kontrolami typu „legal compliance checks“. Tím je
zajištěno plnění naší povinnosti dodržovat právní požadavky včetně příslušných povolení.
6.) Posuzují se dopady nových postupů a produktů na životní prostředí. Již při plánování postupů, výrobních
činností a přeprav zvažujeme jejich dopady na životní prostředí, např. vytvářením projektových týmů pro
nové záměry.
7.) Do našich aktivit k ochraně životního prostředí zapojujeme všechny pracovníky a jejich školeními i nad
rámec našich povinností ze zákona podle ročního plánu školení, např. doplňkově k ADR, i se zapojením
našeho specialisty na nebezpečné materiály, podporujeme jejich povědomí o ochraně životního
prostředí a správné jednání na pracovištích.
8.) S úřady a našimi obchodními partnery vedeme veřejně k otázkám a problematice životního prostředí
věcný dialog. V tom spatřujeme náš příspěvek k další podpoře vědomí odpovědnosti za stav životního
prostředí v celé společnosti. Jsme otevřeni konstruktivní kritice a snažíme se o vzájemný respekt a
důvěru.
Loxxess Bor s.r.o.
Ekologický audit 2011 – strana 5 ze 13 stran
30. 6. 2011
4.0 Environmentální cíle a program
K realizaci firemní environmentální politiky stanovuje vedení podniku cíle v oblasti podnikové ochrany životního
prostředí, které vycházejí z poznatků souhrnného hodnocení činnosti firmy z hlediska péče o životní prostředí a z
příslušných interních auditů. Údaje o přínosu pro životní prostředí jsou evidovány a každoročně prověřovány z
hlediska možných opatření k jejich zlepšení.
Cíle v oblasti ochrany životního prostředí, stanovené pro budoucí období, směřují k eliminaci zatěžování životního
prostředí, šetrnému přístupu k přírodním zdrojům a zlepšení vnitropodnikových procesů, relevantních pro životní
prostředí, a odpovídají tak podle našeho názoru požadavkům normy DIN EN ISO 14001:2004.
Každoročně je vypracován program ochrany životního prostředí včetně uvedení jmen zodpovědných pracovníků a
termínů. Níže uvedená konkrétní opatření jsou úkoly tohoto programu pro rok 2011.
Odpady
•
•
•
Důsledná eliminace návalu papírových odpadů s využitím interního elektronického informačního
systému
Třídění odpadů např. registrací jejich množství a jeho snižováním
Spolupráce pouze s firmami, které jsou pro recyklaci odpadů certifikovány
Energie
•
•
•
Využití denního světla používáním střešních světlíků
Důsledné vypínání aktuálně nepotřebných zdrojů energie všemi zaměstnanci
Pravidelné měření spotřeby elektrické energie (vedení statistiky spotřeby)
Skladové hospodářství
•
•
•
Skladové stavy nebezpečných látek musí odpovídat příslušným povolením, popř. příslušné právní
úpravě. Pokud by došlo ke skladování nebezpečných látek, provádí se jejich kontrola na vstupu i na
výstupu (input/output controlling).Skladové stavy nebezpečných látek musí odpovídat příslušným
povolením, popř. příslušné právní úpravě. Pokud by došlo skladování nebezpečných látek, provádí se
jejich kontrola na vstupu i na výstupu (input/output controlling).
Specialista provádí příslušné obchůzky a o jejich výsledku informuje vedení firmy.
Sledování vstupů a výstupů útvarem logistiky a pravidelné analýzy stavu skladu.
Hlukové emise a logistika
•
•
Dodržování normy o ochraně proti hluku v zájmu našich sousedů
Realizace programu úspor motorové nafty u nákladních vozidel podniku pomocí školení a ekologicky
odpovědným způsobem jízdy
Management nouzových případů
•
Úzký kontakt s úřady a institucemi (orgány Hasičského záchranného sboru a pojišťovnou k preventivní
minimalizaci rizik)
Loxxess Bor s.r.o.
Ekologický audit 2011 – strana 6 ze 13 stran
30. 6. 2011
5.0 Řízení péče o životní prostředí
Podniková ochrana životního prostředí je nedílnou součástí politiky vedení společnosti a jejího hodnocení.
Tento integrovaný environmentální management se orientuje na normu k řízení ochrany životního prostředí DIN
EN ISO 14001:2004.
Směřuje k průběžnému zkvalitňování podnikového řízení péče o životní prostředí. Tento integrovaný systém
řízení je naším cenným prostředkem k optimalizaci ochrany životního prostředí s ohledem na posuzování rizik,
nákladů a užitku.
Zvláštní pozornost věnujeme preventivním opatřením. Tím se zajišťuje plnění požadavků podnikové ochrany
životního prostředí a snižování dopadů našeho podniku na životní prostředí.
Vedení společnosti formuluje environmentální politiku firmy a stanovuje cíle v oblasti péče o životní prostředí,
které jsou v pravidelných intervalech prověřovány a v případě potřeby modifikovány.
Plnění a dodržování požadavků environmentálního managementu podle normy DIN EN ISO 14001:2004 zajišťuje
specialista na řízení.
Klíčovým dokumentem systému řízení je příručka managementu. Vedle rozsahu aplikace systému řízení
obsahuje tato příručka zadokumentované řídicí postupy, mezi nimi i postupy a ustanovení relevantní pro péči o
životní prostředí a její provádění. Dále obsahuje organizační strukturu podniku s uvedením jeho zodpovědností a
oprávnění.
Pokyny k postupům popisují průběhy procesů a environmentálně relevantní komponenty těchto procesů a
prezentují metody, které je třeba aplikovat, a kritéria, která je třeba plnit. Do již existujících pokynů byla
zapracována environmentálně relevantní hlediska.
Příslušné protokoly zajišťují, že všechny procesní kroky a úkony jsou zaznamenávány. Tyto dokumenty jsou
neustále aktualizovány, přičemž změnová služba zajišťuje, aby všechna pracoviště měla k dispozici aktuálně
platné dokumenty.
Tento systém řízení je v pravidelných intervalech podrobován kontrolám, při nichž se hodnotí fungování systému
a stanovuje jeho další vývoj.
Těmito kontrolami jsou:
•
•
•
Roční vnitropodnikové audity
Výroční zprávy podniku
Celkové hodnocení činnosti podniku z hlediska jeho péče o životní prostředí (ekologický audit)
Loxxess Bor s.r.o.
Ekologický audit 2011 – strana 7 ze 13 stran
30. 6. 2011
Aktivity dlouhodobě udržitelného rozvoje (zelená logistika) akciové společnosti LOXXESS AG,
Unterföhring, březen 2011
Komplex témat
Strategie
Aktivity společnosti LOXXESS
Veškeré aktivity v oblasti „dlouhodobě udržitelného rozvoje“ jsou u společnosti
LOXXESS řešeny
na nejvyšší strategické úrovni řízení,
tj. v jejím představenstvu. Představenstvu bezprostředně podléhající útvar „Corporate
Development“ zodpovídá za prosazování a dohled nad všemi aktivitami
v oblasti „Corporate Sustainability“. Cílem veškerých aktivit dlouhodobě udržitelného
rozvoje je přitom
sdružovat ekologická, sociální a ekonomická opatření
v zájmu zákazníka do příslušných projektů
kontraktační logistiky.
Přeprava/autopark
LOXXESS je podnikem provádějícím kontraktační logistiku, zaměřený primárně na
aktivity skladové logistiky. V oblasti přepravy plní společnost LOXXESS funkci subjektu
poskytujícího služby (4PL) nezávisle na přepravních sítích a při realizaci přeprav
spolupracuje s externími specializovanými firmami.
Z těchto specializovaných firem si ke spolupráci vybíráme pouze takové partnery,
kteří splňují aktuální normy EU v branži
poskytování přepravních služeb. Vlastní autopark společnosti LOXXESS
je omezen na několik vozidel pro kyvadlové přepravy zabezpečujících fungování
podniku. K tomu
využívaná nákladní vozidla odpovídají aktuálně nejnovějším
standardům a normám. Trasy těchto vlastních převozů jsou optimalizovány
z logistického i ekologického hlediska
a nabízeny jako sdružené, což je jasně definováno ve speciálních ujednáních
typu Service-Level-Agreement s jednotlivými zákazníky.
Nemovitosti
Společnost LOXXESS je specialistou na skladovou logistiku, který má k dispozici
celkem 28
stanovišť v Německu, ČR a Polsku s
celkovou zastřešenou skladovací plochou více než 600 000 m². Převážná
většina těchto nemovitostí byla vybudována v letech 1999
až 2010. Při výstavbě těchto nových areálů se použily a používají
nejmodernější prvky technického vybavení budov, zejména s ohledem na jejich
vytápění, tepelnou izolaci a osvětlení (např. využitím optických senzorů,
využíváním topného plynu typu eco-friendly, použitím nejnovějších izolačních
materiálů,
preferováním osvětlení denním světlem a ochranou spodních vod tříd WGK I,
II, III).
Energetická bilance jednotlivých lokalit je pravidelně monitorována a
kontrolována a je bezprostředně zahrnována do příslušných výkazů provozních
odpočtů
těchto lokalit, aby tak byli vedoucí poboček stimulováni tento dohled
provádět. Obnovitelné zdroje energie
se využívají pouze u vlastních, nikoli však
u pronajatých objektů.
Při likvidaci odpadů spolupracujeme podle toho, jaký druh odpadu se likviduje,
buď se stálými, certifikovanými partnery z branže odpadního hospodářství,
nebo jdeme cestou recyklování a opakovaného použití materiálů
a obalů. Kromě toho v nových nemovitostech se voda a
odpadní voda ve velkém měřítku upravují a jsou používány opakovaně. Všechny
starší nemovitosti se postupně modernizují a dovybavují,
zejména jejich vnitřní technické vybavení, abychom i v nich uvedli do souladu
ekologickou a ekonomickou stránku jejich provozu.
Společnost LOXXESS realizuje všechny projekty skladové logistiky s využitím
bezdrátové komunikační techniky, aby bylo možné provádět bezdokladovou skladovou
evidenci.
Loxxess Bor s.r.o.
Ekologický audit 2011 – strana 8 ze 13 stran
30. 6. 2011
Dodavatelé
viz shora Komplex témat k přepravě: výběr příslušných dodavatelů a
subdodavatelů v souladu se třemi cíli společnosti LOXXESS v oblasti rozvoje
(ekologicky, sociálně, trvale udržitelně).
Měření
Emise CO2 nejsou společností LOXXESS podchycovány, protože
nemá k dispozici vlastní autopark. Energetická bilance skladovacích lokalit
se naproti tomu vlévá (viz shora) přímo do dálnic.
Certifikace
ISO 9001 s vlastním specialistou na komplexní řízení kvality (TQM) v organizaci AEO
Certifikace podle ISO 14001 momentálně probíhá.
Sociální komponenta
Za svou komplexní, na demografický vývoj orientovanou koncepci personálního
managementu obdržela společnost LOXXESS v roce 2007 od spolkového ministerstva
práce a sociálních věcí čestné uznání „Prozíravý podnik“.
Společnost LOXXESS se aktivně podílí na iniciativě 50+.
V rámci koncepce personálního managementu jsou
jednotlivá pracoviště definována, vybavována a obsazována
s orientací na demografii (např. se zohledněním ergonomie, bezpečnosti, možnosti
práce v předdůchodovém věku na zkrácený úvazek). Přitom se
– umožňuje-li to konkrétní projekt – favorizuje
automatizace, aby pracovníci nemuseli vykonávat procesy vyžadující
manuální práci.
V oblasti managementu lidských zdrojů pracuje personální oddělení společnosti
LOXXESS
v souladu s nejnovější německou a evropskou judikaturou.
Balení
Pokud to projekt zákazníka umožňuje, preferují se koncepce využívající opakovaně
používané přepravní schránky
nebo se opětovně využívají nebo dále používají obaly dodavatelů.
Veškerý přibývající obalový materiál se shromažďuje a
je recyklován (odevzdán do programu Duální systém / Zelený bod).
Jiné aktivity
Společnost LOXXESS aktivně podporuje německý a evropský
výzkum logistiky tím, že je aktivním členem Německého sdružení
pro logistiku a evropské asociace European Logistics Association.
Aktivně se podílí na studiu středních firem tím, že podporuje
vědeckou činnost pracovního sdružení pro průmyslové výzkumné aktivity AiF.
Společnost LOXXESS je členem iniciativy Paperless-Work-Initiative německé pobočky
celosvětové organizace GS-1.
Společnost LOXXESS je spoluzakladatelem pracovního sdružení „Sustainable
Production and Logistics Systems“ při Univerzitě Otto von Guerickeho v Magdeburgu.
Loxxess Bor s.r.o.
Ekologický audit 2011 – strana 9 ze 13 stran
30. 6. 2011
6.0 Ekologické aspekty
6.1
Přehled
Společnost nezpracovává žádné suroviny.
Množství používaných pomocných a provozních materiálů je velmi nízké. Výskyt odpadů je tak velmi nízký a
přehledný. Podniká se vše pro to, aby se tento výskyt dále snižoval a aby se přitom zvyšoval podíl
recyklovatelných odpadů.
Zacházení s vodou, odpadní vodou, odváděným vzduchem a hlukem nestaví společnost před žádné
environmentální problémy.
Stálým úkolem je šetrný přístup ke zdrojům.
Celkově lze považovat dopady činnosti podniku na životní prostředí za velmi nízké.
Ekologický
aspekt
Opatření
Hodnocení
Procesní ukazatel
X
Kontrola/údržba
Funkce je OK
Povrchové vody
X
Infiltrace
popř. analýzy
Žádné znečištění
Sanita
X
Vytváření povědomí
1. Evidence, srovnání
s předch. rokem
Sklad/překládka
X
Evidence, snížení,
Certifikované firmy
1. Evidence, srovnání
s předch. rokem
Vytápění
X
Měření
Dodržení hodnot
NA/VZV
X
Výcvik řidičů
Nákup
1. Evidence, srovnání
s předch. rokem
NA/VZV
X
Technické požadavky na
nákup
Bez stížností
Spotřeby
Elektřina, voda, plyn, topný
olej
X
Alternativní energie
Evidence snížení
1. Evidence, vztah k
povětrnostním
podmínkám
Látky
Nebezpečné látky /
nebezpečné zboží
X
Bezpečné zacházení
<5 % chyb, bez nehod
a přestupků
Porucha
Požár, netěsnost, havárie
X
Krizové plánování
Bez události,
pravidelná cvičení
Příroda,
Flóra/fauna
Přirozená zeleň
X
Vytváření povědomí
Zachování
Voda/půda
Odpady
Popis
+
Sprinklery
o
./.
Vzduch (emise)
Hluk (emise)
Jiné
Specifikace: Environmentální aspekt s účinkem na životní prostředí
+
o
./.
velmi nízká
střední
vysoká
Vypracovali: vedení firmy, vedení provozu – za podpory firemního specialisty na management řízení a
specialistů na management řízení a environmentální management společnosti LOXXESS AG
Stav: červen 2011
Loxxess Bor s.r.o.
Ekologický audit 2011 – strana 10 ze 13 stran
30. 6. 2011
6.2
Zařízení k ochraně životního prostředí a procesy relevantní pro životní prostředí
Zařízení k ochraně životního prostředí jsou technické prvky, které za normálního provozu i v případě provozních
poruch a havárií omezují dopady na životní prostředí na zákonem tolerovanou míru. Tato zařízení jsou uvedena
níže.
•
•
•
•
•
Spalovací zařízení vytápění s optimalizací zplodin
Odlučovač oleje za kompresorem
Sběrné místo odpadů
Filtry vypouštěného vzduchu
Zařízení skladů
Firemní zařízení k ochraně životního prostředí jsou sledována měřeními a kontrolami, přičemž toto sledování
dodatečně kontroluje specialista na řízení.
6.3
Suroviny, provozní a pomocné prostředky
Protože firma nevyrábí vlastní produkty, nezpracovává ani žádné suroviny.
6.4
Voda, odpadní voda, odváděný vzduch a hluk
Spotřeba vody, odvod odpadní vody, odvádění odpadního vzduchu a generování hlukových emisí provozem hrají
v činnostech vykonávaných firmou v této lokalitě ve vztahu k ochraně životního prostředí pouze podřadnou roli.
Přesto však jsou monitorovány a udržovány v mezích, které jsou nezbytné pro provoz firmy.
•
Snižování každoročním vyhodnocováním
Voda a odpadní voda
Lokalita disponuje dvěma vodními systémy:
•
Normální zásobování pitnou vodou
Normální zásobování vodou se využívá v hygienickém zázemí a pro čištění v areálu firmy.
Odpadní voda se odvádí do veřejné kanalizace (nepřímý odvod). Objem odpadní vody, který se jako stočné
zohledňuje při zúčtování nákladů, vychází z hodnot spotřeby vody.
3
V minulém roce činil 1 316 m .
Odváděný vzduch
Odváděný vzduch v množství, které stojí za zmínku, vzniká:
•
v zařízení vzduchotechniky zajišťujícím větrání a ohřev vzduchu.
Hluk
V areálu se nevyskytují žádné relevantní výrazné zdroje hlukových emisí.
6.5
Energie
•
Snižování spotřeby elektrické energie měsíčním vyhodnocováním
Elektrická energie
V areálu se jako zdroj energie využívají elektrická energie a pohonné hmoty.
Elektrická energie se využívá k realizaci obecného provozu areálu.
Její spotřeba v minulém roce byla 836 361 kWh.
Loxxess Bor s.r.o.
Ekologický audit 2011 – strana 11 ze 13 stran
30. 6. 2011
Pohonné hmoty
Pohonné hmoty se využívají k provozu firemních vozidel (2 osobní vozidla).
Řidiči vozidel dbají na uskladňování malých množství pohonných hmot v kanystrech v souladu s požadavky
ochrany životního prostředí. Dopady spotřeby pohonných hmot v osobních vozidlech na životní prostředí se
udržují na nízkých hodnotách. Toho se dosahuje dodržováním obecných pokynů k úsporám pohonných hmot
(např. plánováním optimálních tras).
Spotřeba pohonných hmot je pečlivě dokumentována, aby bylo možné provádět její průběžné vyhodnocování.
Naše vozidla mají motory s nízkými emisemi škodlivin a podrobují se pravidelným kontrolám emisí.
6.6
Odpady
Protože firma nevyrábí vlastní výrobky a pomocné prostředky potřebuje jen v malé míře, je množství firmou
produkovaných odpadů velmi nízký a omezuje se jen na několik málo druhů odpadů.
Vznikající odpady se třídí, odděleně schraňují a separátně podrobují recyklaci, popř. likvidaci.
K likvidaci odpadů se bez výjimky využívají firmy specializované na likvidaci odpadů.
Obdržení dokladu o likvidaci odpadu v souladu s legislativou je pro nás zárukou řádné likvidace předaných
odpadů.
6.7
Podstatné vlivy na životní prostředí v r. 2011
Pravidelnými kontrolami a dohledem můžeme v našem podniku vyloučit podstatné negativní vlivy na životní
prostředí a průběžně zvyšovat, popř. udržovat náš stabilní přínos k životnímu prostředí.
Další cíle do budoucna
Cíl – životní prostředí
Snižování spotřeby pohonných
hmot vozidel, provozování
nízkoemisních vozidel
Opatření
Měření
Evidence a vyhodnocování údajů o spotřebě
každý měsíc
měsíčně
Školení řidičů k úsporné jízdě
ročně
Kontrola spotřeb
vody: kontrola funkčnosti úsporných prvků,
např. v oblasti hygienického zázemí
Přeprava zboží
Nabídka ekologicky nejpříznivějších dopravních
prostředků, pokud možno v dohodě se
zadavatelem
ročně
Odpady se důsledně třídí, jejich bilanci
vypracovává firma likvidující odpady a navrhuje
jejich optimalizaci.
ročně
Důsledné provádění třídění odpadů
Posilovat povědomí o životním
prostředí a bezpečnosti
Loxxess Bor s.r.o.
Firemní školení od vlastních specialistů na
bezpečnost práce k zacházení s nebezpečnými
látkami
Firemní školení od externích specialistů na
environmentální management k nebezpečným
nákladům a povědomí o životním prostředí
Ekologický audit 2011 – strana 12 ze 13 stran
čtvrtletně/
ročně
ročně
ročně
30. 6. 2011
7.0 Slovo závěrem / prohlášení o shodě
Prohlášení k životnímu prostředí popisuje současnou situaci a dokumentuje naše jednání, orientované na
ochranu životního prostředí.
Dodržujeme a budeme dodržovat ustanovení zákona, zejména v oblastech zajišťování kvality a ochrany životního
prostředí. Do příslušných dokladů lze nahlédnout ve zprávách o interních a externích auditech, jakož i v
kontrolních seznamech Legal compliance check.
Jako podnik nechceme reagovat pouze na problémy životního prostředí, o které se zajímá veřejnost, na úkoly
dané zákonem nebo na kritiku od sousedů, nýbrž chceme být z důvodu naší odpovědnosti za životní prostředí a k
zajištění dalšího chodu firmy aktivně činní i v oblasti prevence.
K vytvoření ovzduší vzájemné důvěry proto prezentujeme všechny situace veřejně a realisticky.
Prohlášením k životnímu prostředí chceme informovat naše pracovníky i širokou veřejnost o našich opatřeních k
ochraně životního prostředí.
Další konsolidované prohlášení k životnímu prostředí bude předloženo v lednu 2012, aktualizace příslušných dat
probíhá každý rok.
Bor, červen 2011
Werner Gedak
jednatel
Vaše kontaktní osoby pro případné dotazy:
Werner Gedak
jednatel
Břetislav Kopřiva
vedoucí závodu
Thomas Duhr
zástupce vedoucího závodu
Mathias Kiener
specialista na řízení kvality
Werner Hahn
specialista na environmentální management společnosti Loxxess AG
– externí
Sebastian Schorr
specialista řízení kvality společnosti Loxxess AG – interní
CZ – 348 02 Bor u Tachova
areál CT / hala B5
Tel.:
Fax
+420 374 616 070
+420 374 631 628
Loxxess Bor s.r.o.
Ekologický audit 2011 – strana 13 ze 13 stran
30. 6. 2011
Download

Ekologický audit 2011