2
ŘEZ D-D
1a
K11
+8,100
78
0
+5,960
-0,510 = HTÚ
TEPELNÁ IZOLACE SOKLU A ZÁKLADU
XPS (PERIMETR) TL.50mm, OKOLO CELÉHO RD
LEPIT LEPÍCÍ PUR PĚNOU (např.SOUDAL PERI-BOND)
K5
6250
100
215
295 365
ího terénu
500 50
T2c
2855
+0,000
260
P1
výztuž KARI 6/6-150x150, při
spodním povrchu, krytí 30mm
-0,260
-0,760
výztuž R10 L=1500mm á500mm
NÁSYP
-0,510 = HTÚ
-1,410
+5,210
850
2930
2500
+6,055
+5,965
K3
T3 Z1f
C1b
K8
160
120x160
120x160
Z5
120x160
énu
vajícího ter
úroveň stá
120x120
120x120
Z3
T5
120x120
T5
K4
2750
Z3
K1
2300
1350
2855
2300
2375
2330
T6
2300
2250
2545
120x120
2205
120x120
120
320
T7
17 x 171 / 268
2320
4280
K4
K9
S4
60 x 160
K4
DET C
50
+2,545
295 365
200
200
T8
+2,545
X8
+2,700
K9
S4
160
+2,700
80 x 200
2340
P2
19
20
120x160
K5
K1
15
+2,910
365
295 365
+2,910
P2
80 x 200
80 x 200
40 x 140
1200
šikmý podhled pod schody, konstrukce z CD 60/27
kotvená přes UD profil do konstrukce bočního zákrytu,
záklop podhledu SDK 12,5mm, boční zákryt prostoru
schodiště řešen jako svěšená příčka tl.75mm - SDK
12,5mm na CW50
1200
K9
+2,550
C5
T1
K2
K7
K1
dutinu stěny pod obvodovým průvlakem
vodorovně předělit střešní folii TYVEK SOLID
realizovat při zaklápění dřevovláknitých
desek Hofest UD
+2,700
pevné okno do koupelny
1200x400
přímo pod SDK podhledem
typ zasklení dle projektu interiéru
K2
podél trámu vložit minerální izolaci
typ Rockwool Airrock ND tl.80mm
instalovat před zaklopením
dřevovláknitou deskou Hofafest UD
dutinu stěny od prostoru stropu
důkladně oddělit záklopem z OSB
tl.15mm, vodorovná část OSB nad
dř.trámem ztužidla s výřezy pro
procházející vnější latě 80/60,
mezery dotěsnit PUR pěnou
450 50
18
50
2500
C5
NÁSYP
TEPELNÁ IZOLACE SOKLU A ZÁKLADU
XPS (PERIMETR) TL.50mm, OKOLO CELÉHO RD
LEPIT LEPÍCÍ PUR PĚNOU (např.SOUDAL PERI-BOND)
A
K5
+5,410
T1
K6
140 x 140
ŘEZ F-F
K5
600
450
50
850
K1
K1
B
montážní výlez do podstřešního prostoru
volný průlez 600x600, ostění průlezu z OSB3-15 vytáhnuté 150mm nad úroveň foukané izolace
zespod uzavření pomocí odejímatelné OSB3-15 desky s přelepenými spárami
SDK podhkled doplnit o systémové revizní dvířka 600x600mm s pož.odolností EW15
zeshora průlez kryt poklopem z OSB desky v dřevěném rámu
+5,010
T1
kouřovod krbové vložky zaústit do komínu
"po vodě" s maximálním úhlem 45
B
X4
80 x 200
K12
1350
1900
LEPIT LEPÍCÍ PUR PĚNOU (např.SOUDAL PERI-BOND)
K2
S2
18
+2,545
T1
TEPELNÁ IZOLACE SOKLU A ZÁKLADU
-0,510 =HTÚXPS (PERIMETR)
TL.50mm, OKOLO CELÉHO RD
K2
DET A
2500
2650
VZT
50
VZT
140 x 140
S1
ŘEZ E-E
K1
-0,350
zpevněná plocha (chodník) okolo RD a přístřešku
kamenná dlažba (mozaika 4/6) do štěrkodrtě f4-8 tl.30mm
podsyp štěrkem f16-32 v tl.min.200mm - uhutnit
celkem 46,5m2 (cca. 6 tun mozaikových kostek)
A
120x120
úroveň stáv
ajíc
+2,910
P2
C11
K6
P4
-1,410
-0,760
120x120
80 x 200
X8
-0,100
výztuž R10 L=1500mm á500mm
énu
vajícího ter
úroveň stá
120x160
T2a
-0,175
260
200
120x160
-0,350
výztuž KARI 6/6-150x150, při spodním povrchu, krytí 30mm
NÁSYP
NÁSYP
VZT
100
+0,000
P1
160
160
2200
2250
2350
+0,000
-0,150
50
60 x 160
120x160
2300
+2,300
+2,200
C7
40 x 140
2290
DET D
+2,700
1,5%
350
245 365
160 x 240 BSH
100
295 365
140
160
+2,545
dutinu stěny pod obvodovým průvlakem
vodorovně předělit střešní folii TYVEK SOLID
realizovat při zaklápění dřevovláknitých
desek Hofest UD K12
K9
S4
2545
K8
750
150
P2
100 x 220 BSH
C4
80 x 200
150
+2,910
C1b
160
1000
C1b
+5,410
S2
2500
STŘECHA PŘÍSTŘEŠKU:
spád střechy 1,5% od RD vytvořen ve vlastní nosné konstrukci
přístřešku
uprostřed nejnižší části střechy osadit střešní vpusť DN75 pro
foliové střešní systémy, podél okapní hrany střechy provést
podložení střešního bednění pro zajištění spádu ke střešní
vpusti
2500
C6
T1
C1b
podél trámu vložit minerální izolaci
typ Rockwool Airrock ND tl.80mm
instalovat před zaklopením dřevovláknitou deskou Hofafest UD
dutinu stěny od prostoru stropu důkladně oddělit záklopem z OSB
tl.15mm, vodorovná část OSB nad
dř.trámem ztužidla s výřezy pro procházející vnější latě 80/60,
mezery dotěsnit PUR pěnou
C1b
600
K1
2500
1050
Z1c
50
podél trámu vložit minerální izolaci
typ Rockwool Airrock ND tl.80mm
instalovat před zaklopením dřevovláknitou deskou Hofafest UD
dutinu stěny od prostoru stropu důkladně oddělit záklopem z OSB
tl.15mm, vodorovná část OSB nad
dř.trámem ztužidla s výřezy pro procházející vnější latě 80/60,
mezery dotěsnit PUR pěnou
140 x 240
S2
T3 Z1b
100
50
+5,410
18
262
18
K3
262
600
100
600
450
140 x 240
C1c
úroveň zafoukání stropu po realizaci (navýšení tl. izolace o 15%)
DET B
K3
+2,550
2500
C1c
K7
úroveň zafoukání stropu po realizaci (navýšení tl. izolace o 15%)
700
2281
30
00
+6,080
dutinu stěny pod obvodovým průvlakem
vodorovně předělit střešní folii TYVEK SOLID
realizovat při zaklápění dřevovláknitých
desek Hofest UD
K5
DET A
30°
K7
+8,200
K2
K5
30°
75
15
B
+8,110
X10
42
85
40
20
85
42
S1
15
K11
X1
K2
200
51
0
3x vertikální solární kolektor THERMO/SOLAR TS 300
1040x2040mm, sklon dle sklonu střechy - 30°
integrován do střešního pláště pomocí sady pro integraci (pro 2 panely + rozšíření pro 1 panel)
+8,750
A
295 365
5
67
+8,750
1
900
3
1000
ŘEZ C-C
12°
vodorovná výztuž 2xR8
-0,100
P4
-0,350
vodorovná výztuž 2x ØR8
svislá výztuž ØR10 L=750mm á500mm
-1,410
-1,200
1
-0,600
-0,510 = HTÚ
600
500
1000
-0,510 = HTÚ
výztuž R10 L=1500mm á500mm
-0,350
zpevněná plocha (chodník) okolo RD a přístřešku
kamenná dlažba (mozaika 4/6) do štěrkodrtě f4-8 tl.30mm
podsyp štěrkem f16-32 v tl.min.200mm - uhutnit
vodorovná výztuž 2xR8
vodorovná výztuž 2x ØR8
svislá výztuž ØR10 L=750mm á500mm
500
-0,175
500 50
-0,100
600
P4
600
100
výztuž KARI 6/6-150x150, při
spodním povrchu, krytí 30mm
750
150
-0,600
-0,510 =HTÚ
K6
-0,350
50
+0,000
500
P1
K6
120x120
K1
50
P1
-0,260
260
140 x 140
-0,350
C4
900
K1
P4
terénu
33°
úroveň stávající
ho
980
C5
Z4
2
ŘEZ G-G
+2,700
60 x 160
40 x 140
DET C
120x160
120x160
120x120
120
120x120
+2,550
160140
S4
500
LEGENDA MATERIÁLŮ:
120x160
OBVODOVÁ STĚNA S TEPELNOU IZOLACÍ Z FOUKANÉ
CELULÓZY - SYSTÉM EPD ATREA
TENKOVRSTVÁ OMÍTKA TERMO+DIFFU - ZRNITOST 2,0mm
BETONOVÁ DESKA HRUBÉ PODLAHY
BETON C16/20-XC1 + VÝZTUŽ KARI KH20 6/6-150X150
2500
120x120
2200
MINERÁLNÍ IZOLACE VKLÁDANÁ DOPŇKOVĚ
DO KONSTRUKCE OBVODOVÝCH STĚN
ROCKWOOL AIRROCK ND TL.80mm
120x120
-0,100
ZÁKLADY - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ Z
BETONOVÝCH TVAROVEK + BETON C12/15-XC1
+ DOPLŇKOVÁ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 10505
-0,350
P4
Třeštice 47, 588 56 Telč
+420 605 518 563
IČ: 706 72 156
ZEMINA NASYPANÁ - okolo základů, výkopek bez kamenů
STÁVAJÍCÍ TERÉN
-0,600
-1,200
[email protected]
ČKAIT: 0101986
[email protected]
www.atelier-mk.cz
Investor/stavebník:
Mgr.Michal Nosek
Kubánské náměstí 23
100 00 Praha 10
Ing. Miroslav Korecký ČKAIT č.0101986
Stupeň:
Vypracoval:
Ing. Miroslav Korecký
Číslo zakázky:
Akce:
Rodinný dům s pergolami a přístřešky pro dřevo, zpevněná plocha s vjezdem,
opěrná zeď, studna s vodovodem, žumpa s napojením na RD, jímka na
dešťovou vodu a kanalizace pro odvod srážkových vod, oplocení, venkovní
odběrné elektrické zařízení
Datum:
Lhota u Vsetína, č.parc. 1793/7, k.ú. Lhota u Vsetína 681245
Formát:
F.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Měřítko:
-0,510 = HTÚ
zpevněná plocha (chodník) okolo RD a přístřešku
kamenná dlažba (mozaika 4/6) do štěrkodrtě f4-8 tl.30mm
podsyp štěrkem f16-32 v tl.min.200mm - uhutnit
celkem 46,5m2 (cca. 6 tun mozaikových kostek)
kancelář: Palackého 944/23, 589 01 Třešť
Zodpovědný
projektant:
500
vodorovná výztuž 2x ØR8
svislá výztuž ØR10 L=750mm
á500mm
DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY
Ing.Miroslav Korecký - ATELIER MK
ŠTĚRKOVÝ HUTNĚNÝ PODSYP - frakce 32-125, při povrchu 16-32
100
12°
C12
2500
STĚNA POVRCHU
OPĚRNÁ
TÍŽNÁ , PŘI VNĚJŠÍM
NOVÁ
GABIO NÝCH KOŠŮ Ý KÁMEN
ZA
DO VÁ OVÝ SKLÁDN
POHLED
C12
VNITŘNÍ PŘÍČKA S OCELOVOU KOSTROU
Z CW A UW PROFILŮ, OPLÁŠTĚNÍ SDK (alt. SDV) DESKAMI
+0,000 = 430,50 m n. m.
Zpracovatel PD:
120x120
Část PD:
Výkres:
ŘEZ C-C, D-D, E-E, F-F, G-G
DOS
17-2011
03/2012
Číslo paré:
Číslo
výkresu:
A1
1 : 50
09
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA, JE CHRÁNĚNA AUTORSKÝM ZÁKONEM A NESMÍ BÝT ROZMNOŽOVÁNA ANI PŘENECHÁNA K POUŽITÍ TŘETÍ OSOBĚ BEZ SOUHLASU AUTORA
Download

RD Lhota u Vsetína - rezy.pdf