12.10.2012
povrchové úpravy 3/2012
PU3press
14:02
Str. 6
PouÏití materiálÛ Xypex
k izolaci základov˘ch
konstrukcí
✒ Ing. Jan Mandelík
Izolace spodních staveb se v současné době provádějí v zásadě dvěma způsoby. Konkrétně se jedná
o izolace. tzv. membránové, které
zamezí přístupu vody ke konstrukci. Mezi tyto izolace patří asfaltové
pásy, fólie, bentonitové rohože
a různé druhy natíraných stěrek.
Druhým, modernějším přístupem je
použití vodostavebního betonu (obr.
prostupu radonu při středním radonovém zatížení. Použití této přísady
zajistí rovněž vysokou odolnost
betonu vůči širokému spektru chemických látek.
Dávkování přísady vychází z doporučení výrobce a je závislé zejména na návrhovém tlaku spodní vody,
tloušťce konstrukce, kvalitě betonu
a případně typu agresivního prostře-
Obr. 1
1), který nepropouští vodu a vytvoří
tzv. „bílou vanu“. Při provádění „bílých van“ bývá výhodné použít
krystalizační přísady do betonové
směsi. Tyto přísady mají v mnoha
směrech velmi pozitivní vliv na betonovou konstrukci. Přísada Xypex
Admix dodá betonu schopnost samostatně dotěsnit případné smrštovací trhliny až do šířky 0,4 mm, což
samotný vodostavební beton nedokáže. Zároveň má atest na zamezení
6
dí, jemuž bude konstrukce vystavena. Přísada je poté dodána výrobcem přímo na betonárnu v předepsaném dávkování v rozpustných plastových sáčcích, které jsou přidány
vyškoleným pracovníkem do autodomíchavače před jeho naplněním
betonem. Beton je pak na stavbě
zpracován běžným způsobem, bez
jakýchkoliv odlišností od betonu
bez krystalizační přísady. Mírně se
pouze prodlužuje doba tuhnutí, Xy-
pex obvykle působí jako plastifikátor.
Použití krystalizační přísady Xypex umožní snížit náklady na stavbu.
Přepočteme-li náklady na metr čtvereční, izolaci lze pořídit přibližně za
polovinu nákladů oproti asfaltovým
pásům a za třetinu ceny bentonitových membrán. Zároveň zabráníme
prostupu radonu do podzemních prostor. Rovněž lze ušetřit na snížení objemu výkopů, náklady na stříkaný beton na záporové stěny odpadnou zcela. Tento typ izolací není třeba chránit proti poškození při zásypu. Oproti membránovým izolacím se mohou
přísady použít i za méně příznivých
klimatických podmínek, samozřejmě
při respektování příslušných betonářských norem. Společnost Nekap
(kontakt na titulní straně časopisu)
poskytuje na vodotěsnost konstrukcí
s přísadou Admix záruku, což, v porovnání s klasickými bílými vanami,
poskytuje jistotu jak investorovi, tak
hlavnímu dodavateli stavby.
Hydroizolační přísada Xypex Admix se rovněž přidává do maltových
směsí. Tyto malty se výborně hodí
pro zamezení průsaků do podzemních prostor skrz zděné konstrukce
i ke spárování mokrého kamenného
zdiva. Malta Monocrete Monomix
XP TH byla vyvinuta pro strojní
stříkání a našla uplatnění jako výborná izolace kolektorů a tunelů. Jelikož použití těchto malt uzavře vlhkost ve zdivu objektů, hledala firma Nekap opatření pro zamezení
vzlínání vody ve zdivu. Jako výborné řešení se jeví anglický přípravek
Freezteq. Jedná se o mražené tablety, které se zastrčí do předvrtaných,
vodorovných otvorů ve zdivu. Tyto
otvory mají průměr 24 mm a končí
50 mm od protějšího líce zdiva, což
umožňuje provádění izolace z libovolné strany konstrukce. Pokud je
prováděna z venkovní strany, neruší
provoz v budově. K provádění není
nutná žádná složitá mechanizace,
pouze velká vrtačka a mraznička.
Tato metoda je neobyčejně spolehlivá a šetrná ke zdivu objektu. Je
relativně levná, materiál na jeden
metr zdiva 45 cm silného přijde na
400 Kč bez daně. Prodejce na ni poskytuje záruku 20 let.
Download

Použití materiálů Xypex k izolaci základových