ZNALECKÝ POSUDEK
číslo: 13052-332/11
o ceně rodinného domu č.p.665 na parc.č.1455, katastrální území a obec Rychvald, okres
Karviná, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.678)
Objednavatel posudku:
Soudní exekutor
Mgr.Jiří Král
Exekutorský úřad Ostrava
se sídlem Poděbradova 41
Vlastník nemovitosti:
Straková Ivana
Komorní Lhotka č.ev.218
739 53 Hnojník
Účel posudku:
Zjištění ceny nemovitosti pro
exekuční řízení č.j. 043 EX 681/10
Oceňovací předpis:
Ocenění je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí
ČR č.3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(oceňovací vyhl.), ve znění vyhl.č.456/2008 Sb.,
č.460/2009 Sb. a č.364/2010 Sb. s účinností od 1.1.2011.
Oceněno ke dni:
22.září 2011
Posudek vypracoval:
Jaromír Klein
Hlavní třída 565/77
708 00 Ostrava - Poruba
Posudek byl vypracován ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží žadatel a 1
vyhotovení je uloženo v archívu znalce. Celkem posudek obsahuje 21 stran textu včetně
obálky a příloh.
V Ostravě, dne 20.října 2011
A. NÁLEZ
Bližší údaje o nemovitosti
Podklady pro vypracování posudku
Výpis z katastru nemovitostí vypracovaný katastrálním úřadem v Karviné, dne 23.srpna
2011, LV č.678.
Usnesení soudního exekutora Mgr.Jiřího Krále č.j.043 EX 681/10 o jmenování znalce ze
dne 30.8.2011.
Kopie katastrální mapy pro kat.území Rychvald.
Doplňující údaje sdělené uživatelem stavby při místním šetření dne 2.9.2011.
Prohlídka
Oceněná nemovitost byla prohlédnuta znalcem dne 22.září 2011 za účasti zástupce
objednatele znaleckého posudku.
Přílohy posudku
Fotodokumentace
LV č.678
Katastrální mapa
Mapa oblasti
Předmětem ocenění jsou
1) Studna kopaná
2) Rodinný dům se šikmou střechou, č.p.665
3) Stavební pozemek, parc.č.1455
4) Zahrada-funkční celek se stavebním pozemkem
5) Orná půda
6) Lesní pozemek, parc.č.1431/15
7) Pozemek zamokřené plochy močálu, mokřadu a bažiny
8) Trvalé porosty
-2-
B. POSUDEK A OCENĚNÍ
1) Studna kopaná
Oceněno podle § 9, přílohy č.10 vyhlášky.
Opotřebení stavby
Při stáří 40 let a životnosti 100 let činí celkové opotřebení stavby při použití lineární metody
výpočtu 40%.
Výpočet ceny studny (§ 9 vyhlášky)
_______________________________________________________________________________________________________________
Cena studny při průměru 100.00 cm:
od 0 do 5 m =
1.950,- Kč/m
od 5 do 10 m =
3.810,- Kč/m
od 10 m výše =
5.200,- Kč/m
x 1.70 m = Kč
x 0.00 m = Kč
x 0.00 m = Kč
3.315,0,0,-
_______________________________________________________________________________________________________________
Cena za celou hloubku
Koeficient polohový K5 (dle přílohy č.14)
Ki: změna cen staveb (dle přílohy č.38)
Kp: prodejnosti (dle přílohy č.39)
Základní cena upravená uvedenými koeficienty
Cena stavby bez opotřebení
Snížení ceny za opotřebení 40%
Cena stavby po započtení opotřebení
1.70 m = Kč
= Kč
= Kč
- Kč
= Kč
3.315,x 1.0000
x 2.3220
x 0.7460
5.742,28
5.742,28
2.296,91
3.445,37
_______________________________________________________________________________________________________________
Studna kopaná
Cena celkem Kč
3.445,-
_______________________________________________________________________________________________________________
2) Rodinný dům se šikmou střechou, č.p.665
Oceněno podle § 26a vyhlášky.
Popis
Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům se sedlovým krovem, kde půdního
prostoru není využito jako podkroví. Svislé konstrukce jsou zděné z klasických materiálů v
tl.45 cm na základech bez funkčních izolací. Celý objekt se nachází v havarijním stavu.
Krytina střechy je živičná svařovaná, klempířské konstrukce tvoří žlaby a svody z
pozinkovaného plechu. Vnitřní i fasádní omítky jsou vápenné hladké, silně zvětralé. Vnější
ani vnitřní obklady nejsou provedeny. Dveře rámové náplňové, okna dřevěná dvojitá. Podlahy
všech místností tvoří pouze upravená zemina. Topení lokální na tuhá paliva. El.instalace
světelná i motorová, bleskosvod chybí. Rozvod vody není proveden. V kuchyni je instalován
plynový sporák na PB. Sociální zařízení zcela chybí, pouze v kolně mimo rodinný dům je
proveden suchý záchod.
Oceňovaný rodinný dům již zcela nevyhovuje současným požadavkům na bydlení a je
předurčen k demolici. Demoliční výměr však doposud nebyl vydán.
-3-
Součástí nemovitosti jsou rovněž vedlejší stavby a venkovní úpravy, které tvoří:
- kolna zděná v tl.15 cm s pultovou střechou a krytinou živičnou svařovanou, podlahu tvoří
pouze upravená zemina, omítky vápenné hladké, půdorys 3,10 x 7,80 = 24,18 m2
- vrata ocelová s pletivem
- vrátka ocelová s pletivem
- oplocení z pletiva a dřev.latí - havarijní stav
Charakteristika stavby
CZCC:
111
SKP:
46.21.11
Typ:
A - nepodsklepený, s jedním nadzem.podlažím
Druh konstrukce:
Zděná
Obestavěný prostor
Vrchní stavba
7,80*8,00*3,50
Zastřešení
7,80*8,00*1,50*0,5
=
=
218.40 m3
46.80 m3
_________________________________________
3
celkem =
265.20 m
Vybavení stavby
Koeficient vybavení stavby K4 = 1 + (0.54 * n).
Pol. Konstrukce a vybavení
Úroveň vybavení
Obj.podíl
Podíl
části
n
_______________________________________________________________________________________________________________
1.
6.
9.
10.
11.
12.
14.
15.
16.
Základy vč. zemních prací
podstandard
Klempířské konstrukce
podstandard
Vnější obklady
chybí
Vnitřní obklady
chybí
Schody
chybí
Dveře
podstandard
Podlahy obytných místností
chybí
Podlahy ostatních místností
chybí
Vytápění
podstandard
-4-
0.08200
100%
-0.082
0.00900
100%
-0.009
0.00500
100%
-0.005*1.852
0.02300
100%
-0.023*1.852
0.01000
100%
-0.01*1.852
0.03200
100%
-0.032
0.02200
100%
-0.022*1.852
0.01000
100%
-0.01*1.852
0.05200
100%
-0.052
18.
19.
20.
22.
24.
25.
26.
Bleskosvod
chybí
Rozvod vody
chybí
Zdroj teplé vody
chybí
Kanalizace
chybí
Vnitřní hygienické vybavení
chybí
Záchod
chybí
Ostatní
chybí
0.00600
100%
-0.006*1.852
0.03200
100%
-0.032*1.852
0.01900
100%
-0.019*1.852
0.03100
100%
-0.031*1.852
0.04100
100%
-0.041*1.852
0.00300
100%
-0.003*1.852
0.03400
100%
-0.034*1.852
________________________________________________
-0.61207
Neuvedené položky mají vybavení standardní a neovlivňují výpočet koeficientu K4.
K4 = 1 + (0.54 * n) = 1 + (0.54 * -0.61207) = 0.6695
Opotřebení stavby
Výpočet opotřebení analytickou metodou:
Pol. Konstrukce a vybavení
Stáří
Životn.
(B)
(C)
Obj.podíl
(A)
Podíl
části
Opotřebení
konstrukce
B/C * 100 A
_______________________________________________________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Základy vč. zemních prací
100
150
0.05634
Svislé konstrukce
100
110
0.31665
Stropy
100
110
0.11800
Zastřešení mimo krytinu
100
110
0.10904
Krytiny střech
30
40
0.05078
Klempířské konstrukce
30
35
0.00618
Vnitřní omítky
45
50
0.08663
Fasádní omítky
35
40
0.04182
Vnější obklady
0.00000
Vnitřní obklady
0.00000
Schody
0.00000
100%
3.756%
100%
28.7864%
100%
10.7273%
100%
9.9127%
100%
3.8085%
100%
0.5297%
100%
7.7967%
100%
3.6593%
100%
100%
100%
-5-
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Dveře
45
50
0.02199
Okna
45
50
0.07767
Podlahy obytných místností
0.00000
Podlahy ostatních místností
0.00000
Vytápění
15
20
0.03573
Elektroinstalace
25
30
0.06423
Bleskosvod
0.00000
Rozvod vody
0.00000
Zdroj teplé vody
0.00000
Instalace plynu
15
20
0.00747
Kanalizace
0.00000
Vybavení kuchyní
10
15
0.00747
Vnitřní hygienické vybavení
0.00000
Záchod
0.00000
Ostatní
0.00000
100%
1.9791%
100%
6.9903%
100%
100%
100%
2.6797%
100%
5.3525%
100%
100%
100%
100%
0.5603%
100%
100%
0.498%
100%
100%
100%
______________________________
87.0364%
Opotřebení stavby (analytická metoda) = SUMA(B/C*100A) = 87.0364%.
Výpočet It - index trhu (dle přílohy 18a, tab.1)
_______________________________________________________________________________________________________________
Hodnocený znak
Pásmo
Hodnota Ti
_______________________________________________________________________________________________________________
1. Situace na dílčím trhu s nemovitostmi
Poptávka výrazně nižší než nabídka
2. Vlastnictví nemovitostí
Stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví)
3. Vliv právních vztahů na prodejnost
Bez vlivu
1
-0.10
2
0.00
2
0.00
_______________________________________________________________________________________________________________
Celkem
-0.10
It = 1 + SUMA(Ti) = 1 + -0.10 = 0.900
-6-
Výpočet Ip - index polohy (dle přílohy 18a, tab.5)
_______________________________________________________________________________________________________________
Hodnocený znak
Pásmo
Hodnota Pi
_______________________________________________________________________________________________________________
1. Význam obce z hlediska zeměpisného, kulturní
1
0.00
Bez většího významu
2. Úřady v obci
2
0.02
Obecní úřad, popř. městský úřad se stavebním úřadem, banka nebo policie nebo pošta
3. Poloha nemovitosti v obci
3
0.00
Vnitřní území obce
4. Okolní zástavba a životní prostředí v okolí
3
0.00
Převažující objekty pro bydlení
5. Obchod, služby, kultura v okolí nemovitosti
2
0.00
Základní síť obchodů a služeb, pohostinské a popřípadě kulturní zařízení
6. Školství a sport v okolí nemovitosti
3
0.04
Základní škola a sportovní zařízení
7. Zdravotnické zařízení v okolí nemovitosti
3
0.05
Dobrá dostupnost zdravotnické péče
8. Veřejná doprava
4
0.03
Zastávka hromadné dopravy do 500 m
9. Obyvatelstvo
2
0.00
Bezproblémové okolí
10. Nezaměstnanost v obci a okolí
2
0.00
Odpovídá průměru v kraji
11. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti
3
0.00
Bez vlivu
12. Vlivy neuvedené
2
0.00
Bez dalších vlivů
_______________________________________________________________________________________________________________
Celkem
0.14
Ip = 1 + SUMA(Pi) = 1 + 0.14 = 1.140
Výpočet Iv - index konstrukce a vybavení (dle přílohy 20a, tab.2)
_______________________________________________________________________________________________________________
Hodnocený znak
Pásmo
Hodnota Vi
_______________________________________________________________________________________________________________
0. Typ stavby a)
1
A
Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1.NP - se šikmou nebo
strmou střechou
1. Druh stavby
3
0.00
Samostatný rodinný dům
2. Provedení obvodových stěn b)
3
0.00
Zdivo cihelné nebo tvárnicové
3. Tloušťka obvod. stěn
2
0.00
45 cm
4. Podlažnost c)
3
0.02
Hodnota 1
Výpočet: celková zastavěná plocha všech podlaží 62.40 m2 /
zastavěná plocha 1.NP 62.40 m2 = podlažnost 1.00
1
-0.10
5. Napojení na sítě (přípojky)
Žádné nebo pouze přípojka elektr. energie
-7-
6. Způsob vytápění stavby
1
-0.08
Lokální na tuhá paliva
7. Zákl. příslušenství v RD d)
1
-0.10
Bez základního příslušenství nebo pouze suchý záchod,chemické WC
8. Ostatní vybavení v RD
1
0.00
Bez dalšího vybavení
9. Venkovní úpravy
1
-0.05
Zanedbatelného rozsahu
10. Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD
3
0.05
Standardní příslušenství - vedlejší stavby celkem do 25 m2
11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou
3
0.01
2
Nad 800 m celkem
12. Kriterium jinde neuvedené
3
0.00
Bez vlivu na cenu
13. Stavebně- technický stav
5
0.2400
Stavba ve špatném stavu - (nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti)
(hodnota 0.40 vynásobena koef. s=0.6+0.00 pro stáří 100 let)
_______________________________________________________________________________________________________________
Celkem
(posl.položka se do sumy nezapočítává)
-0.25
Iv = (1 + SUMA(Vi)) x V13 = (1 + -0.25) x 0.2400 = 0.180
Výpočet ceny objektu (§ 26a vyhlášky)
_______________________________________________________________________________________________________________
Index. prům. cena za m3 obestavěného prostoru
Koeficienty:
I: index cenového porovnání
I = It x Ip x Iv = 0.900 x 1.140 x 0.180
= Kč
3.092,x 0.1850
_________________________________________
Cena upravená uvedenými koeficienty
Cena za celý obestavěný prostor 265.20 m3
= Kč
= Kč
572,02
151.699,70
_______________________________________________________________________________________________________________
Rodinný dům se šikmou střechou, č.p.665
Cena celkem Kč
151.700,-
_______________________________________________________________________________________________________________
-8-
3) Stavební pozemek, parc.č.1455
Oceněno podle § 28 vyhlášky.
Popis
Výčet pozemků:
parc.č.1455 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 192 m2
Úprava ceny pozemku
Přístup po nezpevněné komunikaci (až -10%)
Není možnost napojení na veřejný vodovod (až -5%)
Není možnost napojení na veřejnou kanalizaci (až -7%)
-10%
-5%
-7%
Výpočet ceny stavebního pozemku (§ 28 vyhlášky)
_______________________________________________________________________________________________________________
Základní cena za m2 stavebního pozemku
(35 + (7008 - 1000) x 0.007414) x 3.50
Po započtení 0.00% přir.a srážek p.1 (tab.1)
Po započtení -22.00% dalších přirážek a srážek
Koeficienty:
Ki: změna cen staveb (dle přílohy č.38)
Kp: prodejnosti (dle přílohy č.39)
Cena upravená uvedenými koeficienty
Cena za celou výměru 192.00 m2
= Kč
278,40
= Kč
= Kč
278,40
217,15
= Kč
= Kč
x 2.1690
x 0.7460
351,37
67.462,66
_______________________________________________________________________________________________________________
Stavební pozemek, parc.č.1455
Cena celkem Kč
67.463,-
_______________________________________________________________________________________________________________
4) Zahrada-funkční celek se stavebním pozemkem
Oceněno podle § 28 vyhlášky.
Popis
Výčet pozemků:
parc.č.1456 zahrada o výměře 958 m2
Úprava ceny pozemku
Přístup po nezpevněné komunikaci (až -10%)
Není možnost napojení na veřejný vodovod (až -5%)
Není možnost napojení na veřejnou kanalizaci (až -7%)
Ztížené základové podmínky:
svažitost terénu přes 15% v převaž.části (až -4%)
-9-
-10%
-5%
-7%
-4%
Výpočet ceny stavebního pozemku (§ 28 vyhlášky)
_______________________________________________________________________________________________________________
Základní cena za m2 stavebního pozemku
(35 + (7008 - 1000) x 0.007414) x 3.50
Po započtení 0.00% přir.a srážek p.1 (tab.1)
Po započtení -26.00% dalších přirážek a srážek
Koeficienty:
Ki: změna cen staveb (dle přílohy č.38)
Kp: prodejnosti (dle přílohy č.39)
Cena upravená uvedenými koeficienty
Po vynásobení koeficientem 0.40
Cena za celou výměru 958.00 m2
= Kč
278,40
= Kč
= Kč
278,40
206,02
= Kč
= Kč
= Kč
x 2.1690
x 0.7460
333,35
133,34
127.739,39
_______________________________________________________________________________________________________________
Zahrada-funkční celek se stavebním pozemkem
Cena celkem Kč
127.739,-
_______________________________________________________________________________________________________________
5) Orná půda
Oceněno podle § 29 vyhlášky.
Popis
Výčet pozemků:
parc.č.1438/2 orná půda o výměře 956 m2
parc.č.1457 orná půda o výměře 4336 m2
Výměra zemědělského pozemku
Výměra pozemku
956+4336
=
Úprava ceny pozemku
Jde-li o pozemky na území obce nebo obcí sousedních neb
v jejich okolí ve všech katastrálních územích, jejichž
kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti
od nejblíže položeného bodu na hranici území obce:
Obce s počtem nad 250 tis. obyvatel
- území sousedních obcí (160%)
5292.00 m2
160%
Výpočet ceny zeměděl.pozemku (§ 29 vyhlášky)
_______________________________________________________________________________________________________________
Základní cena za m2 zem.pozemku (BPEJ=62210)
Cena za celou výměru 5292.00 m2
Koeficient prodejnosti Kp (dle přílohy č.39)
Po započtení 160.00% všech přirážek a srážek
= Kč
= Kč
= Kč
5,24
27.730,08
x 1.0000
72.098,21
_______________________________________________________________________________________________________________
Orná půda
Cena celkem Kč
72.098,-
_______________________________________________________________________________________________________________
- 10 -
6) Lesní pozemek, parc.č.1431/15
Oceněno podle § 30, přílohy č.24 vyhlášky.
Popis
Výčet pozemků:
parc.č.1431/15 lesní pozemek o výměře 102 m2
Výpočet ceny lesního pozemku (§ 30 vyhlášky)
_______________________________________________________________________________________________________________
Základní cena za m2 les.pozemku (SLT=5G)
Cena za celou výměru 102.00 m2
Koeficient prodejnosti Kp (dle přílohy č.39)
Po započtení 0.00% všech přirážek a srážek
= Kč
= Kč
= Kč
5,58
569,16
x 1.0000
569,16
_______________________________________________________________________________________________________________
Lesní pozemek, parc.č.1431/15
Cena celkem Kč
569,-
_______________________________________________________________________________________________________________
7) Pozemek zamokřené plochy močálu, mokřadu a bažiny
Oceněno podle § 31 vyhlášky.
Popis
Výčet pozemků:
parc.č.1458 vodní plocha, zamokřená plocha o výměře 1304 m2
Úprava ceny pozemku
Jde-li o pozemky na území obce nebo obcí sousedních neb
v jejich okolí ve všech katastrálních územích, jejichž
kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti
od nejblíže položeného bodu na hranici území obce:
Obce s počtem nad 250 tis. obyvatel
- území sousedních obcí (160%)
160%
Výpočet ceny jiného pozemku (§ 31 vyhlášky)
_______________________________________________________________________________________________________________
2
Základní cena za m jiného pozemku
(prům. ZC zeměděl. poz. 6.67 Kč + přirážka 160%)
Kp: prodejnosti (dle přílohy č.39)
25% z ceny
Cena za celou výměru 1304.00 m2
= Kč
17,34
= Kč
= Kč
x 1.0000
4,34
5.653,49
_______________________________________________________________________________________________________________
Pozemek zamokřené plochy močálu, mokřadu a bažiny Cena celkem Kč
5.653,-
_______________________________________________________________________________________________________________
- 11 -
8) Trvalé porosty
Oceněno podle § 35 až 41 vyhlášky.
hrušeň-Vk
koeficient Kp 1.0000, spoluvlastnický podíl 100%)
40 let, 2 ks x 771,- Kč -20.00%
= Kč
1.234,-
jabloň-Vk
koeficient Kp 1.0000, spoluvlastnický podíl 100%)
40 let, 10 ks x 771,- Kč -20.00%
= Kč
6.168,-
Vlašský ořešák
koeficient Kp 1.0000, spoluvlastnický podíl 100%)
25 let, 2 ks x 3.322,- Kč -20.00%
= Kč
5.315,-
Živé ploty nad 0,5 m a stěny z jehličnat
koeficient K5 1.0000, Kz 0.7500
koeficient Kp 1.0000, spoluvlastnický podíl 100%)
10 let, 10 m x 645,- Kč 0.00%
= Kč
6.450,-
_______________________________________________________________________________________________________________
Trvalé porosty
Cena celkem Kč
19.167,-
_______________________________________________________________________________________________________________
- 12 -
C. REKAPITULACE
1) Studna kopaná
2) Rodinný dům se šikmou střechou, č.p.665
3) Stavební pozemek, parc.č.1455
4) Zahrada-funkční celek se stavebním pozemkem
5) Orná půda
6) Lesní pozemek, parc.č.1431/15
7) Pozemek zamokřené plochy močálu, mokřadu a bažiny
8) Trvalé porosty
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
3.445,151.700,67.463,127.739,72.098,569,5.653,19.167,-
_______________________________________________________________________________________________________________
Zjištěná výsledná cena dle cenových předpisů
Po zaokrouhlení podle § 46 vyhlášky
Kč
Kč
447.834,447.830,-
_______________________________________________________________________________________________________________
Slovy: Čtyřistačtyřicetsedmtisícosmsettřicet Kč
Stanovení ceny obvyklé :
Tento způsob stanovení ceny se provádí na principu zejména vlastního sledování trhu
nemovitostí, inzerovaných nabídek, vývěsek realitních kanceláří a konzultací s realitními
kancelářemi. V zásadě se jedná o vyhodnocení cen realizovaných prodejů srovnatelných typů
nemovitostí v dané lokalitě za určité období, které by nemělo přesáhnout délku 1 roku.
Dle části „C“ výpisu z katastru nemovitostí – LV č.678 pro katastrální území a obec
Rychvald vázne na oceňované nemovitosti omezení dispozičních práv a to Exekuční příkaz
k prodeji nemovitosti Exekutorského úřadu Ostrava, Mgr.Jiří Král,
043 Ex 681/2010 ( k č.j. 29 EXE 3071/2010 Okresní soud ve Frýdku - Místku) a další právní
vady zapsané na listu vlastnictví.
Oceňovaný rodinný dům včetně pozemků a příslušenství zapsaných na LV č.678 se
nachází v rozptýlené zástavbě obce Rychvald, v lokalitě rodinných domů bez základní
občanské vybavenosti. Dům čp.665 je napojen na inženýrské sítě a to pouze na
elektropřípojku. Dům je přízemní, nepodsklepený se sedlovou střechou bez podkroví.
Pozemky zapsané na LV č.678 jsou svažité, převážně zamokřené, vhodná pro výstavbu je
pouze současně zastavěná parcela č.1455 a 1456.
- 13 -
V obci Rychvald a okolí jsou nabízeny k prodeji následující nemovitosti:
1. RD Rychvald, ul.Třešňová, užitná plocha 93 m2,
zastavěná plocha 1.NP 138 m2, přízemní, nepodsklepený dům,
před rekonstrukcí, možno zemní plyn,
pozemek 800 m2
cena 1 440 000,- Kč
2. RD Rychvald, Červená kolonie, 2+1, přízemní bez podkroví,
zastavěná plocha 89 m2, ½ dvojdomku,
el.přímotopy, původní technický stav,
pozemek 359 m2
cena
800 000,- Kč
3. RD Rychvald, přízemní, nepodsklepený,
zastavěná plocha 100 m2, nový krov vč.krytiny,
jinak havarijní stav,
pozemek 1795 m2
cena 1 400 000,- Kč
4. Rychvald - zemědělská půda 35 000 m2
pozemek 2000 m2
cena
55,- Kč/m2
5. Rychvald - pozemky pro bydlení 1699 m2
Inž.sítě na hranici pozemku,
cena
470,- Kč/m2
- 14 -
Po provedené celkové analýze nemovitosti a na základě dlouhodobého sledování
realitního trhu, s přihlédnutím k současným podmínkám, aktuálním cenám na trhu
nemovitostí a se zřetelem na výše uvedená zjištění, s přihlédnutím k místním podmínkám
polohy, charakteru nemovitosti a skutečnosti, že nemovitost je v užívání již 100 let a nachází
se v havarijním technickém stavu,
odhaduji cenu obvyklou rod.domu s příslušenstvím a pozemky zapsanými na LV č.678
ve výši
500 000,- Kč
Pozn.
Znalci nejsou známy žádné právní vady, které nezaniknou prodejem nemovitosti
z dražby a proto není provedeno jejich ocenění v tomto znaleckém posudku.
V Ostravě, dne 20.října 2011
- 15 -
D. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v
Ostravě ze dne 6.4.1984, č.j. Spr.2029/84, pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a
odhady nemovitostí.
Znalecký posudek je ve znaleckém deníku zapsán pod pořadovým číslem 13052-332/11.
Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace.
Jaromír Klein
Hlavní třída 565/77
708 00 Ostrava - Poruba
software PC.System Olomouc
- 16 -
Download

13052-332 RD Rychvald, EX 681 10-3