1
a. Program Hakkında (Genel Bilgi)
Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesine bağlı Ev Ekonomisi Yüksek Okulu çatısı altında Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi adıyla
kurulmuştur. Dünyadaki benzer örneklerinde ortaya çıkan gelişmelere paralel olarak Bölümün
adı 1999 yılında Ev Ekonomisi, 2005 yılında ise Aile ve Tüketici Bilimleri olarak değişmiş, 2006
yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanmıştır.
Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümünün misyonu, alanında yüksek düzeyde donanıma sahip nitelikli
bir öğretim kadrosu ile; kişi, aile, kurum ve dolayısıyla toplumun yerel, ulusal ve evrensel
düzeyde arzulanan yaşam kalitesine ulaşmasını sağlamaya yardımcı olmak amacıyla:

Kişi ve ailelerin sahip olduğu insansal ve materyal kaynakların yönetimi ve geliştirilmesini
bilen, konu ile ilgili problemlere çözüm yolları üreten,

Kurumların amaçlarına ulaşması için kaynakların planlanması, kontrol edilmesi,
değerlendirilmesi ve verimliliğin arttırılmasına katkı veren,

Tüketicileri rasyonel tüketici davranışları, sorunları ve çözüm yolları konusunda
aydınlatan, tüketici tercihlerini üreticilere ileten
nitelikli elemanlar yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum
yararına sunmaktır.
Bu misyon doğrultusunda Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü lisans programı Bologna
süreci kapsamında yenilenmiştir. Yeni program oluşturulurken mezun ve ogrenimine devam
eden öğrenci görüşleri, paydaşların görüşleri, sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak ihtiyaç
analizi yapılmıştır. Yapılan ihtiyaç analizi göz önüne alınarak program yeterlilikleri oluşturulmuş
ve program yenilenmiştir.
b. Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlara “Aile
ve Tüketici Bilimleri” alanında lisans diploması verilir. Bölüm mezunları “Aile ve Tüketici
Ekonomisti” unvanı almaktadırlar.
c. Kazanılan Derecenin Düzeyi
Lisans, 6. Derece
2
d. Kayıt Kabul Şartları
Aile ve Tüketici Bilimleri Lisans Programı, lise ve dengi meslek liseleri çıkışlı, Lisans
Yerleştirme Sınavından aldıkları TM-2 puanı ile bölüme girmeye hak kazanmış öğrencilere
mesleki eğitim-öğretim sağlamaktadır. Eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık sınıfı isteğe
bağlıdır.
e. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar
Lisans programında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla
tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere lisans
diploması verilir.
http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype
=html&submenuheader=3
f.
Önceki öğrenmenin tanınması
Türkiye Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün (formal) öğrenmenin tanınması;
dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu
"Yükseköğretim Kurumlarında On lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Cift
Ana Dal, Yan Dal Ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Ilişkin Yönetmelik"
(http://www.yok.gov.tr/content/view/476/) kapsamında gerçekleştirilmektedir. Programların eğitim
planlarında yer alan İngilizce ve Bilgisayar dersi için, akademik dönem başlarında muafiyet
sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterliliği sağlayan öğrenciler yapılan sınavlara
girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden
muaf olurlar.
g. Program Tanımı
Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü lisans programı, konu alanı kişi ve ailelerin yaşam
kalitesini yükseltmek olan, yetişkin eğitimi veren, tüketicinin faal korunmasına ve eğitimine
yönelik çalışmalar yapan, sağlıklı ve verimli bir çevre oluşturmayı hedefleyen, çeşitli kamu, özel
kurum ve kuruluşlarda; aile yaşantısı eğitimi, tüketici eğitimi ve korunması, fiziksel çevre ve
yönetimi alanlarına araştırmacı, eğitimci, planlamacı, danışman ve yönetici olarak çalışacak
insan gücü yetiştiren bir programdır.
h. Program Yeterlilikleri
Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü program yeterlilikleri yükseköğretim temel alan 6. düzey
lisans eğitimi yeterlilikleri çerçevesinde oluşturulmuştur.
3
Yeterlik Kategorisi
Bilgi
Alt kategoriler
Kuramsal
Olgusal
Öğrenme çıktıları
1. Aile ve Tüketici Bilimleri, alanında ve bu alanda yakın
disiplinlerdeki (İşletme, iktisat, sosyoloji, psikoloji vb. sosyal ve
davranış bilimleri) kavramlar, kuramlar, ilkeler, olgular ve alternatif
çözüm yolları konusunda bilgi sahibidir.
2. Aile ve Tüketici Bilimleri, alanında hizmet sunan yakın ve uzak
çevredeki kurum ve kuruluşların yapısı, işleyişi, sunduğu
hizmetler, politika ve stratejileri ile hizmetlere ilişkin süreç, yöntem
ve mevzuata ilişkin bilgiye sahiptir.
Beceriler
Bilişsel
Uygulamalı
3. Aile ve Tüketici Bilimleri, Sosyal Bilimler alanında özgün bir
araştırma
planlama,
veri
toplama,
değerlendirme
ve
raporlandırma konusunda bilgi sahibidir.
4. Aile ve Tüketici Bilimleri birey, aile ve toplum arasındaki ilişkilerin
işleyiş kurallarına, sosyal, kültürel ve ekonomik dönüşümlerin
nedenleri ve sonuçlarına dair temel bilgilere sahiptir.
5. Aile ve Tüketici Bilimleri, alanında kuramsal bilgileri yorumlayarak,
kişi, aile ve kurumların ekonomik, fiziksel, yönetsel ve psiko-sosyal
sorunlarını eleştirel ve kanıt temelli bir yaklaşımla değerlendirir ve
farklı çözüm yolları üretir, çalışmaları planlar, karar verir, yönetir,
koordine ve kontrol eder.
6. Aile ve Tüketici Bilimleri, alanı ile ilgili faaliyetlerin yürütüldüğü
birimlerde gerektiğinde fiziksel çevreyi düzenleme, ihtiyaç duyulan
ve uygun araç gereç, malzeme ve teknolojileri seçme ve
değerlendirme becerilerine sahiptir.
7. Aile ve Tüketici Bilimleri; multimedya araçları, güncel bilgi içeren
ders kitapları, süreli yayınlar vb. görsel ve yazılı kayıtları kullanarak
alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
Yetkinlikler
Bağımsız
çalışabilme ve
sorumluluk
alabilme
8. Gerek alanında bireysel gerekse disiplinler arası çalışmalarda ve
projelerde sorumluluk alır, süreç ve zamanlamasını planlar,
yürütür ve görevlerini etkin bir biçimde yerine getirir.
Öğrenme
yetkinliği
10. Mesleki bilgi, beceri ve yetkinliğini arttırmak için sahip olduğu
bilgilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme
gereksinimlerini belirler ve öğrenme sürecini organize eder, ulusal
ve uluslararası düzeyde güncel gelişmeleri takip eder ve uygular.
9. Aile ve Tüketici Bilimleri, alanı ile ilgili öngörülemeyen durumlarda
yeni stratejik yaklaşımlarla kişi, aile ve kurumlarda karşılaşılan
sorunlara yönelik çözüm yolları geliştirir ve uygular.
11. Aile ve Tüketici Bilimleri alanında aldığı öğrenimini bir ileri eğitim
düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
İletişim
ve
sosyal yetkinlik
Alana
yetkinlik
özgü
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için kültürel
ve kültürlerarası düzeyde etkili iletişim kurarak proje, araştırma ve
etkinlikler planlar, kişi, aile ve toplumların yaşam kalitesinin
yükseltilmesine yönelik çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak
aktarır.
13. İş yaşamına katıldığında alanındaki temel kavramsal ve kuramsal
bilgileri uygulamaya aktararak mesleki kariyerinde farklılık yaratır.
14. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik
değerlere,ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, kişi, aile ve kurumları da kapsayacak
şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli
bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
4
i.
TYYÇ, 1. düzey-lisans için
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)
6. Düzey (Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri
YETKİNLİKLER
TYYÇ
DÜZEYİ
6
LİSANS
_____
EQFLLL:
6. Düzey
_____
QFEHEA:
1. Düzey
BİLGİ
-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER
-Bilişsel
-Uygulamalı
Bağımsız
Çalışabilme
ve Sorumluluk
Alabilme
Yetkinliği
Öğrenme
Yetkinliği
- Alanındaki
güncel
bilgileri
içeren ders
kitapları,
uygulama
araçgereçleri ve
diğer
kaynaklarla
desteklenen
ileri
düzeydeki
kuramsal ve
uygulamalı
bilgilere
sahip olma.
- Alanında edindiği
ileri düzeydeki
kuramsal ve
uygulamalı bilgileri
kullanabilme.
- Alanı ile ilgili
ileri düzeydeki
bir çalışmayı
bağımsız
olarak
yürütebilme.
- Alanında
edindiği ileri
düzeydeki bilgi ve
becerileri eleştirel
bir yaklaşımla
değerlendirebilme,
- Alanı ile ilgili
uygulamalarda
karşılaşılan ve
öngörülemeyen
karmaşık
sorunları
çözmek için
bireysel ve ekip
üyesi olarak
sorumluluk
alabilme.
- Öğrenme
gereksinimlerini
belirleyebilme ve
öğrenmesini
yönlendirebilme.
- Alanında edindiği
ileri düzeydeki
bilgi ve becerileri
kullanarak verileri
yorumlayabilme ve
değerlendirebilme,
sorunları
tanımlayabilme,
analiz edebilme,
araştırmalara ve
kanıtlara dayalı
çözüm önerileri
geliştirebilme.
- Sorumluluğu
altında
çalışanların bir
proje
çerçevesinde
gelişimlerine
yönelik
etkinlikleri
planlayabilme
ve
yönetebilme.
-Yaşamboyu
öğrenmeye ilişkin
olumlu tutum
geliştirebilme.
İletişim ve
Sosyal
Yetkinlik
- Alanı ile ilgili
konularda ilgili
kişi ve kurumları
bilgilendirebilme;
düşüncelerini ve
sorunlara ilişkin
çözüm
önerilerini yazılı
ve sözlü olarak
aktarabilme.
- Alanı ile ilgili
konularda
düşüncelerini ve
sorunlara ilişkin
çözüm
önerilerini nicel
ve nitel verilerle
destekleyerek
uzman olan ve
olmayan kişilerle
paylaşabilme.
-Toplumsal
sorumluluk
bilinci ile
yaşadığı sosyal
çevre için proje
ve etkinlikler
düzenleyebilme
ve bunları
uygulayabilme.
- Bir yabancı dili
en az Avrupa Dil
Portföyü B1
Genel
Düzeyi'nde
kullanarak
alanındaki
bilgileri
izleyebilme ve
meslektaşları ile
iletişim
kurabilme.
Alana Özgü
Yetkinlik
- Alanı ile ilgili
verilerin
toplanması,
yorumlanması,
uygulanması
ve sonuçlarının
duyurulması
aşamalarında
toplumsal,
bilimsel,
kültürel ve etik
değerlere
uygun hareket
etme.
- Sosyal
hakların
evrenselliği,
sosyal adalet,
kalite kültürü
ve kültürel
değerlerin
korunması ile
çevre koruma,
iş sağlığı ve
güvenliği
konularında
yeterli bilince
sahip olma.
5
- Alanının
gerektirdiği enaz
Avrupa
Bilgisayar
Kullanma
Lisansı İleri
Düzeyinde
bilgisayar
yazılımı ile
birlikte bilişim ve
iletişim
teknolojilerini
kullanabilme.
j.
Temel Alan Yeterlilikleri-Program Yeterlilikleri Matrisi
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
(TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)
Kişisel Hizmetler Temel alanı YETERLİLİKLERİ
1
x
2
x
2-Alanındaki hizmet verme süreçleri ve
işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir.
x
x
3-Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre
faktörleri, örgütün bölümleri ve birbirleriyle
ilişkileri ve etkileşimleri, yönetimi,
politikaları ve stratejileri konularında bilgi
sahibidir.
4-Alanına özgü araştırma yöntemleri
konusunda temel düzeyde bilgi sahibidir.
5-Alanındaki yasal düzenlemeler, meslek
standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi
sahibidir.
6-Alanında yer alan belirli bir meslek, iş ile
ilgili detaylı bilgi sahibidir.
7-Alanındaki ve yakın alanlardaki önemli
sorunlar ve alternatif çözüm yolları
konusunda bilgi sahibidir.
8- İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin
işleyiş kurallarına dair temel bilgilere
sahiptir.
9-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin
nedenleri ve sonuçları hakkında temel
bilgilere sahiptir.
1-Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki
bilgileri, kuramları, modelleri genel olarak
ve iş ortamında kullanır ve yorumlar.
x
x
BİLGİ
1-Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki
kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile
ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibidir.
BECERİLER
PROGRAM YETERLİLİKLERİ
2-Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç
ve dış çevrelerindeki değişimleri takip
eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, katkı
sağlar ve değişimlere uyum sağlar.
3
x
4
x
5
x
6
x
x
7
8
x
9
x
x
x
10
11
12
13
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
14
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
15
6
3-Alanı ile ilgili planlayabilme, örgütleme,
koordinasyon, yöneltme ve kontrol
fonksiyonlarını yerine getirir.
4-Alanı ile ilgili hizmet verme süreçlerini
analiz eder, planlar, uygular, denetler ve
gerektiğinde hizmet verme süreçlerini
yeniden yapılandırır ve geliştirir.
5-Alanı ile ilgili hizmet verme politika ve
stratejilerini kullanır, hizmet süreçlerini
tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine
getirir, gözden geçirir, geliştirir,
değerlendirir, hizmet sürecini etkileyecek
sorunlara çözüm bulur ve tüketici tatminini
ölçme araçları geliştirir ve kullanır.
x
x
x
x
x
x
x
x
6-Alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili
olarak uygun araştırma yöntemlerini
kullanarak proje ve araştırmalar planlar,
gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır
bir şekilde sunar.
7-Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç
gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve
bakımını yaparak korur.
8-Alanı ile ilgili sorunlarla ilgili olarak
bilinen teknikleri kullanarak bilgileri analiz
eder, sorunların çözümünde farklı
seçenekleri eleştirel bir yaklaşımla
değerlendirir ve öngörülemeyen ve
karmaşık sorunları çözer.
x
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk
Alabilme
YETKİNLİKLER
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
12- Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak
sosyal ve davranış bilimleri alanında
özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
x
x
X
x
x
x
x
3-Birlikte çalıştığı
insanların mesleki bilgi ve
becerilerini geliştirir ve
performanslarını
değerlendirir.
4-Karmaşık ve
öngörülemeyen
durumlarda, sorunların
çözümünde özgün ve
x
x
x
11-Öz değerlendirme yapar.
1-Başkalarıyla ve
bağımsız olarak etkin bir
biçimde çalışır.
2-Ekip üyesi olarak çalışır,
sorumluluk alır ve ekibi
yönetir.
x
x
9-Alanı ile ilgili gelişmeleri ve
uygulamaları takip eder ve uygulamada
kullanır.
10-Alanındaki uygulamalardan soyut ve
kuramsal çıkarımlar yapar.
x
x
x
x
x
x
x
7
özerk olur ve kendi
başına karar verir.
x
5-Alanı ile ilgili karmaşık,
öngörülemeyen ve yeni
stratejik yaklaşımlar
gerektiren hizmet
süreçlerini ve işleri yönetir
veya dönüştürür.
x
x
6-Kendini ve zamanı
yönetir ve öz eleştiri
yapar.
x
7-Alanı ile ilgili karmaşık
ve öngörülemeyen
durumlarda teknik ve
mesleki faaliyetleri veya
projeleri yönetir.
x
8-Mahiyetinde çalışan
bireylerin veya grupların
mesleki gelişimlerini
yönetir.
Öğrenme
Yetkinliği
x
x
x
x
10-Alanla ilgili bir
meseleyi gerek ekip
olarak gerekse de kendi
başına bağımsız bir
şekilde çözer.
x
x
11-Alanla ilgili
uygulamada
görülebilecek herhangi bir
aksaklığı veya sorunu
çözmek için bireysel
düzeyde ve ekip olarak
sorumluluk yüklenir,
gerektiğinde inisiyatif alır.
x
X
x
1-Mesleki bilgi, beceri ve
yetkinliğini arttırmak için
kendi kendine öğrenir.
x
x
x
x
9-Üstlendiği görev ve
sorumlulukları yerine
getirme bilincine sahiptir.
12-Alanı ve ilgili alt
dallarda yapılacak çok
üyeli grup
araştırmalarının
süreçlerini ve
zamanlamasını planlar,
planlanmış görevleri
istenildiği ölçüde ve
zamanında yerine getirir.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8
2-Alanı ve mesleği ile ilgili
güncel gelişmeleri ulusal
ve uluslar arası düzeyde
takip eder.
x
x
x
3-Daha fazla sorumluluk
alabilmek için bilgi, beceri
ve yetkinliklerini arttırarak
kişisel ve mesleki olarak
kendini sürekli geliştirir.
4-Alanı ile ilgili bilgi, beceri
ve yetkinlikleri
yaşam boyu öğrenme
bilinciyle günceller ve
geliştirir.
5-Öğrenimini aynı alanda
bir ileri eğitim düzeyine veya
aynı düzeydeki bir mesleğe
yönlendirir.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1-Bireylerarası ve
kültürlerarası etkin iletişim
kurar ve grup çalışması
yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
x
x
x
2-Alanı ile ilgili bilgi,
tartışma ve analizleri
uzmanlara ve alan
dışındakilere sunar.
3-Bir yabancı dilde an az
Avrupa Dil Portföyü B1
Genel Düzeyinde yazılı
ve sözlü olarak iletişim
kurar.
4-Alanının gerektirdiği en az
Avrupa Bilgisayar
Kullanma Lisansı İleri
Düzeyinde bilgisayar
yazılımı ile birlikte bilişim
ve iletişim teknolojilerini
kullanır.
5-Alanı ile ilgili edindiği bilgi
ve becerileri, yazılı ve sözlü
olarak aktarır.
6-İş yaşamına dahil
olduğunda kuramsal altyapı
ve kavramsal zenginliğinin
yarattığı farklılığı bireysel
kariyerine yansıtır.
7-Uzmanlık bilgisini,
toplumsal sorumluluk
bilinciyle kullanır.
8-Alanla ilgili bilgi ve
uygulamaları, sosyal
sorumluluk yaklaşımı
çerçevesinde proje ve
etkinliklere dönüştürür.
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9
x
1-Alanı ile ilgili düzenli
olarak sağlık, güvenlik ve
risk değerlendirmesi
yapar ve bu amaçla bilgi
toplar.
2-Alanındaki işleri yasalar
ve meslek standartları
çerçevesinde yerine
getirir.
x
x
3-Alanı ile ilgili etik
değerlere bağlı kalır ve
sosyal sorumluluk
sahibidir.
Alana Özgü Yetkinlik
x
x
x
4-.Hizmet sunulan
kişilerin özel hayatlarının
mahremiyeti ve gizliliği
konusunda yeterli bilince
sahiptir ve bu konuda
gerekli tedbirleri alır.
x
5-Alanı ile ilgili işleri
gerçekleştirirken insan
sağlığını, sosyal ve doğal
çevreyi dikkate alır.
x
6-Temel hak ve
hürriyetleri gözetir,
insanlar ve kültürler
arasındaki farklılıklara
duyarlı olur; hoşgörü ve
saygı gösterir.
7-Alanı ile ilgili yasal
mevzuatı yorumlar ve
mevcut varsayımlara
sorgulayıcı bakış açısıyla
yaklaşır.
8-Kişisel bakıma, hijyene,
giyime ve görünüme alanının
gerektirdiği şekilde özen
gösterir.
x
x
x
k. Temel Alan yeterlilikleri:
BİLGİ
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
(TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)
Kişisel Hizmetler Temel alanı YETERLİLİKLERİ
1-Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi
sahibidir.
2-Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir.
3-Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, örgütün bölümleri ve birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri,
yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında bilgi sahibidir.
4-Alanına özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibidir.
5-Alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
6-Alanında yer alan belirli bir meslek, iş ile ilgili detaylı bilgi sahibidir.
x
BECERİLER
10
7-Alanındaki ve yakın alanlardaki önemli sorunlar ve alternatif çözüm yolları konusunda bilgi sahibidir.
*8- İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
*9-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
1-Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki bilgileri, kuramları, modelleri genel olarak ve iş ortamında kullanır ve
yorumlar.
2-Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar,
yorumlar, katkı sağlar ve değişimlere uyum sağlar.
3-Alanı ile ilgili planlayabilme, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirir.
4-Alanı ile ilgili hizmet verme süreçlerini analiz eder, planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme
süreçlerini yeniden yapılandırır ve geliştirir.
5-Alanı ile ilgili hizmet verme politika ve stratejilerini kullanır, hizmet süreçlerini tüketiciyi tatmin edecek biçimde
yerine getirir, gözden geçirir, geliştirir, değerlendirir, hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm bulur ve tüketici
tatminini ölçme araçları geliştirir ve kullanır.
6-Alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar
planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar.
7-Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
8-Alanı ile ilgili sorunlarla ilgili olarak bilinen teknikleri kullanarak bilgileri analiz eder, sorunların çözümünde
farklı seçenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öngörülemeyen ve karmaşık sorunları çözer.
9-Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder ve uygulamada kullanır.
10-Alanındaki uygulamalardan soyut ve kuramsal çıkarımlar yapar.
11-Öz değerlendirme yapar.
BağımsızÇalışabilme
ve Sorumluluk
Alabilme
*12- Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
1-Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir biçimde çalışır.
2-Ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluk alır ve ekibi yönetir.
3-Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını değerlendirir.
4-Karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda, sorunların çözümünde özgün ve özerk olur ve kendi
başına karar verir.
5-Alanı ile ilgili karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımlar gerektiren hizmet süreçlerini
ve işleri yönetir veya dönüştürür.
ETKİNLİKLER
6-Kendini ve zamanı yönetir ve öz eleştiri yapar.
7-Alanı ile ilgili karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda teknik ve mesleki faaliyetleri veya projeleri
yönetir.
8-Mahiyetinde çalışan bireylerin veya grupların mesleki gelişimlerini yönetir.
*9-Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
*10-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
*11-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel
düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
Öğrenme
Yetkinliği
*12-Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve
zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
1-Mesleki bilgi, beceri ve yetkinliğini arttırmak için kendi kendine öğrenir.
2-Alanı ve mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ulusal ve uluslar arası düzeyde takip eder.
3-Daha fazla sorumluluk alabilmek için bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırarak kişisel ve mesleki
olarak kendini sürekli geliştirir.
11
4-Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle günceller ve
geliştirir.
*5-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
İletişim ve
Sosyal
Yetkinlik
1-Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurar ve grup çalışması yapar.
2-Alanı ile ilgili bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere sunar.
3-Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim
kurar.
4-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı
ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
*5-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
*6-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı
bireysel kariyerine yansıtır.
*7-Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
*8-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere
dönüştürür.
1-Alanı ile ilgili düzenli olarak sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar ve bu amaçla bilgi
toplar.
Alana Özgü Yetkinlik
2-Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
3-Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır ve sosyal sorumluluk sahibidir.
4-.Hizmet sunulan kişilerin özel hayatlarının mahremiyeti ve gizliliği konusunda yeterli bilince
sahiptir ve bu konuda gerekli tedbirleri alır.
5-Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır.
6-Temel hak ve hürriyetleri gözetir, insanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur;
hoşgörü ve saygı gösterir.
7-Alanı ile ilgili yasal mevzuatı yorumlar ve mevcut varsayımlara sorgulayıcı bakış açısıyla
yaklaşır.
8-Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen
gösterir.
l.
Ders-Program Yeterlilikleri Matrisi
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ
DERSLER PROGRAMINDA YER
PROGRAM YETERLİKLERİ
ALAN TÜM DERSLER
Kodu
Ders Adı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ATB 115
Aile ve Tüketici
X
X
X
Bilimlerine Giriş
MAT 119
Temel Matematik
X
X
X X X
X
X
SOS 104
EKO 131
Sosyolojiye Giriş
İktisada Giriş I
TKD 103
Türk Dili I
İNG 127
Temel İngilizce I
BEB 650
Temel
Bilgi
ve
İletişim Teknolojileri
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Χ
X
X
X
X
X
X
X
15
X
12
HUK 151
Kullanimi
İşletme
Aile
Yaşam
Dönemleri
ve
Özellikleri
Kişisel ve Toplumsal
Sağlık
Hukuka Giriş
ATB 128
Aile ve Çevre
X
ATB 132
Aile İlişkileri
X
EKO 132
TKD 104
İNG 128
İktisada Giriş II
Türk Dili II
Temel İngilizce II
BES124
ANT105
ATB 201
Beslenme İlkeleri ve X
Besinler
Antropolojiye Giriş
X
Yönetim İlkeleri
X
İST 283-04
İstatistiğe Giriş
ATB 215
Lifler ve Dokumalar
X
HUK 158
Aile Hukuku
X
AİT 203
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi I
Genel Mikrobiyoloji
Yoksulluk ve Aile
İletişim Sosyolojisi
Aile Yapısı
IYB 331
ATB 137
ATB 149
GMÜ 207
ATB 263
SOS 251
ATB 226
ATB 244
Χ
Χ
Χ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Χ
Χ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Χ
X
Χ
Χ
X
Χ
X
X
Χ
X
Χ
X
Χ
X
X
X
ATB 311
ATB 325
ATB 329
İST 298
ATB 236
X
Χ
X
X
ATB 202
Χ
Χ
X
Konutlarda Tasarim
ve Dekorasyon
Tüketici Hukuku
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi II
Aile
Kaynakları
Yönetimi
Veri Analizi
İnsan
Kaynakları
Yönetimi
Aile Ekonomisi
HUK 258
AİT 204
Χ
Χ
Χ
Χ
X
Χ
Χ
X
Χ
Χ
X
X
Χ
X
Χ
X
X
Χ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Kadın ve Toplum
X
X
X
X
X
X
X
Engelli ve Aile
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13
ATB 333
Pazarlama
ATB 339
Kurumlarda Fiziksel
Çevre ve Yönetimi I
İş
Etüdü
ve
Ergonomi
Yaşlanma
ve
Sorunları
Kalite Yönetimi
Aile Politikaları
Gıda
Güvenliği
Yönetim Sistemleri
Tüketici Eğitimi
ATB 341
ATB 349
ATB 335
ATB 343
ATB 347
ATB 338
ATB 344
ATB 336
ATB 346
ATB 362
ATB 350
ATB 320
ATB 342
GMÜ 308
ATB 448
HAS 300
ATB 453
ATB 454
ATB 451
ATB 452
ATB 423
ATB 447
HUK 451
GMÜ 441
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Χ
Χ
X
Χ
Χ
Χ
Χ
X
Χ
Χ
Χ
Χ
X
X
X
X
Gıda
Tüketimi
İlkeleri
Kurumlarda Fiziksel
Çevre ve Yönetimi II
Engelli ve Evde
Bakım
Yaşlılıkta
Evde
Bakım
342 Yaz Stajı (30-45
Gün)
Gıda
Mikrobiyolojisine
Giriş
Tüketici
Memnuniyeti
Epidemiyoloji
ve
Enfeksiyon
Hastalıkları
Mezuniyet Tezi I
Mezuniyet Tezi II
Saha Uygulaması I
Saha Uygulaması II
Konut
Araç
ve
Gereçleri
Konut
ve
Konut
Politikaları
İş
ve
Sosyal
Güvenlik Hukuku
Gıda Endüstrisinde
Hijyen
ve
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Yetişkin
Eğitimi
Yöntem
ve
Uygulamaları
Araştırma Teknikleri
X
X
X
X
Χ
Χ
X
X
X
X
Χ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Χ
Χ
Χ
Χ
X
X
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Χ
Χ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Χ
X
X
Χ
Χ
X
X
X
X
Χ
Χ
Χ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14
ATB 406
ATB 408
ATB 426
Sanitasyona Giriş
Genel Muhasebe
Aile
ve
Tüketici
Bilimlerinde Sosyal
Destek
Kadına
Yönelik
Şiddet
X
Χ
X
Χ
Χ
Χ
Χ
X
Χ
X
Χ
Χ
Χ
Χ
X
Χ
Χ
X
Χ
Χ
X
Χ
X
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
m. Mezunların Mesleki Profili
Aile ve Tüketici Ekonomistinin temel hedefi, birey, aile ve kurumların, dolayısıyla
toplumun fiziksel, ekonomik ve psiko-sosyal gereksinimlerini ve mevcut insansal ve materyal
kaynaklarını dikkate alarak, yaşam koşullarının daha sağlıklı, güvenli ve doyurucu hale
getirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla araştırma, planlama, danışmanlık ve
eğitim hizmetlerini sunmaktır.
Aile ve Tüketici Bilimleri Lisans Programı mezunlarımız, konu alanı kişi ve ailelerin
yaşam kalitesini yükseltmek olan, yetişkin eğitimi veren, tüketicinin faal korunmasına ve
eğitimine yönelik çalışmalar yapan, sağlıklı ve verimli bir çevre oluşturmayı hedefleyen, çeşitli
kamu, özel kurum ve kuruluşlarda; aile yaşantısı eğitimi, tüketici eğitimi ve korunması, fiziksel
çevre ve yönetimi alanlarında görev yapabilmektedirler.
n. Bir üst dereceye geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve YDS veya eşdeğerliliği
Üniversitelerarası Kurul’ca belirlenen sınavlardan birine girmiş ve Hacettepe Üniversitesi
Senatosu’nun öngördüğü minimum puanları almış olmaları koşuluyla lisansüstü ve doktora
programlarında öğrenim görebilirler.
o. Program yapısı
Aile ve Tüketici Bilimleri (ATB) Lisans Programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programda
176 AKTS’lik zorunlu, 82 AKTS’lik ise bölüm içi seçmeli ders bulunmaktadır. Zorunlu dersler
programın %68’ini, seçmelidersler ise %32’sini
oluşturmaktadır. Öğrencinin ATB Lisans
Programından mezun olabilmesi için, 176 AKTS zorunlu ders ve 64 AKTS seçmeli ders alarak,
toplam 240 AKTS’yi tamamlaması gerekmektedir. Diğer bir deyişle öğrenci mezun olabilmek için
alması gereken kredinin %73’ünü zorunlu derslerden, %27’sini ise seçmeli derslerden
tamamlayacaktır.
Χ
15
Öğrenci 64 AKTS’lik seçmeli dersin en az 40 AKTS’si bölüm içi seçmeli derslerden almak
zorundadır. Seçmeli dersler, ilk yıldan başlayarak 4 yıl süresince her yarıyılda alınabilmektedir.
ATB Lisans Programında 1 AKTS, 30 iş yüküne karşılık gelmektedir.
ATB Lisans Programında önkoşullu 7 ders bulunmaktadır. Buna göre,

ATB 320 kodlu dersi almak için, ATB 349 kodlu dersin,

ATB 350 kodlu dersi almak için, ATB 329 kodlu dersin,

ATB 362 kodlu dersi almak için, ATB 339 kodlu dersin,

ATB 451 (01-11) kodlu dersi almak için, HUK 258, ATB 329, ATB 349, ATB 339, ATB
344, ATB 346 kodlu derslerin,

ATB 452 (01-11) kodlu dersi almak için, ATB 451 (01-11) kodlu dersin,

ATB 453 (01-12) kodlu dersi almak için, ATB 336 kodlu dersin,

ATB 454 (01-12) kodlu dersi almak için, ATB 453 (01-12) kodlu dersin,
başarılmış olması gerekmektedir.
p. Öğretim Programı
GÜZ
T
1.YARIYIL
ZORUNLU
DERSLER
LİSTESİ
ATB 115 Aile ve Tüketici
Bilimlerine Giriş
MAT 119 Temel Matematik
HUK 151
EKO 131 İktisada Giriş I
1
2
3
3
TKD 103 Türk Dili I
İNG 127 Temel İngilizce I
2
2
BEB 650 Temel Bilgi ve
İletişim Teknikleri
TOPLAM ZORUNLU DERS
0
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
BAHAR
P
K
AKTS
T
2.YARIYIL
ZORUNLU DERSLER
LİSTESİ
0
1
2
SOS 104 Sosyolojiye 3
Giriş
2
3
4
ATB 128 Aile ve Çevre
2
0
3
5
ATB 132 Aile İlişkileri
2
0
3
4
EKO 132 İktisada Giriş 3
II
0
2
2
TKD 104 Türk Dili II
2
2
3
3
İNG 128 Temel İngilizce 2
II
2
1
2
16
22
TOPLAM
DERS
SEÇMELİ
ZORUNLU
DERSLER
P
K
AKTS
0
3
4
0
0
0
2
2
3
5
4
4
0
2
2
3
2
3
15
22
16
IYB 331 Genel İşletme
3
0
3
5
ATB
137
Aile
Yaşam
Dönemleri ve Özellikleri
ATB 149 Kişisel ve Toplumsal
Sağlık
TOPLAM SEÇMELİ DERS
2
0
2
4
2
0
2
4
4
8
20
30
YARIYIL TOPLAM
3.YARIYIL
ZORUNLU
DERSLER
LİSTESİ
ATB 201 Yönetim İlkeleri
İST 283-04 İstatistiğe Giriş
2
4
0
0
2
4
5
5
ATB 215 Lifler ve Dokumalar
2
1
2
5
HUK 158 Aile Hukuku
3
0
3
5
AİT 203 Atatürk İlke ve İnkılap
Tarihi I
TOPLAM ZORUNLU DERS
2
0
2
2
13
22
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
GMÜ 207 Genel Mikrobiyoloji
ATB 263 Yoksulluk ve Aile
2
2
0
0
2
2
4
4
SOS 251 İletişim Sosyolojisi
TOPLAM SEÇMELİ DERS
3
0
3
4
4
8
17
30
YARIYIL TOPLAM
5.YARIYIL
ZORUNLU
DERSLER
LİSTESİ
ATB 311 Aile Ekonomisi
ATB 325 Kadın ve Toplum
2
2
0
0
2
2
4
3
ATB 329 Engelli ve Aile
2
0
2
3
ATB 333 Pazarlama
2
0
2
2
ATB 339 Kurumlarda Fiziksel
Çevre ve Yönetimi I
2
0
2
4
ATB 341
Ergonomi
ATB
349
Sorunları
İş
Etüdü
ve
3
2
4
4
Yaşlanma
ve
2
0
2
2
TOPLAM ZORUNLU DERS
17
22
LİSTESİ
BES 124 Beslenme
İlkeleri ve Besinler
ANT 105 Antropolojiye
Giriş
TOPLAM
SEÇMELİ
DERS
YARIYIL TOPLAM
4.YARIYIL
ZORUNLU DERSLER
LİSTESİ
ATB 226 Aile Yapısı
ATB 244 Konutlarda
Tasarim ve Dekorasyon
HUK 258 Tüketicinin
Hukuku
AİT 204 Atatürk İlkeleri
ve İnkılap Tarihi II
ATB 202 Aile Kaynakları
Yönetimi
TOPLAM
ZORUNLU
DERS
SEÇMELİ
DERSLER
LİSTESİ
İST 298 Veri Analizi
ATB
236
İnsan
Kaynakları Yönetimi
TOPLAM
SEÇMELİ
DERS
YARIYIL TOPLAM
6.YARIYIL
ZORUNLU DERSLER
LİSTESİ
ATB 338 Tüketici Eğitimi
ATB
344
Yetişkin
Eğitimi
Yöntem
ve
Uygulamaları
ATB
336
Araştırma
Teknikleri
ATB 346 Gıda Tüketimi
İlkeleri
ATB 362 Kurumlarda
Fiziksel
Çevre
ve
Yönetimi II
ATB 350 Engelli ve
Evde Bakım
ATB 320 Yaşlılıkta Evde
Bakım
ATB 342 Yaz Stajı (3045 gün)
TOPLAM
ZORUNLU
DERS
2
0
2
4
3
0
3
4
4
8
19
30
2
3
0
3
2
4
3
6
3
0
3
5
2
0
2
2
2
2
3
6
14
22
2
2
4
4
4
8
18
30
2
2
0
0
2
2
0
2
2
3
2
3
2
0
2
2
2
0
2
2
1
2
2
3
1
0
1
1
1
0
1
1
0
16
8
8
21
22
17
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
ATB 335 Kalite Yönetimi
2
0
2
4
ATB 343 Aile Politikaları
2
0
2
4
ATB 347 Gıda Güvenliği
Yönetim Sistemleri
TOPLAM SEÇMELİ DERS
2
0
2
4
4
8
21
30
YARIYIL TOPLAM
7.YARIYIL
ZORUNLU
DERSLER
LİSTESİ
ATB 453 (01-12) Mezuniyet
Tezi I
ATB
451
(01-11)
Saha
Uygulaması I
ATB 423 Konut Araç ve
Gereçleri
1
3
2
5
2
24
10
11
2
2
3
6
TOPLAM ZORUNLU DERS
15
22
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
ATB 447 Konut ve Konut
Politikaları
HUK 451 İş ve Sosyal
Güvenlik Hukuku
GMÜ 441 Gıda Endüstrisinde
Hijyen ve Sanitasyona Giriş
TOPLAM SEÇMELİ DERS
2
0
2
4
3
0
3
5
2
0
2
4
4
8
19
30
YARIYIL TOPLAM
GENEL TOPLAM
ZORUNLU DERS KREDİSI
SEÇMELİ DERS KREDİSI
ZORUNLU DERS KREDİ YÜZDESİ
SEÇMELİ DERS KREDİ YÜZDESİ
SEÇMELİ
DERSLER
LİSTESİ
GMÜ
308
Gıda
Mikrobiyolojisine Giriş
HAS 300 Epidemiyoloji
ve
Enfeksiyon
Hastalıkları
TOPLAM
SEÇMELİ
DERS
YARIYIL TOPLAM
8.YARIYIL
ZORUNLU DERSLER
LİSTESİ
ATB
454
(01-12)
Mezuniyet Tezi II
ATB 452 (01-11) Saha
Uygulaması II
ATB
406
Genel
Muhasebe
ATB 408 Aile ve Tüketici
Bilimlerinde
Sosyal
Destek
TOPLAM
ZORUNLU
DERS
SEÇMELİ
DERSLER
LİSTESİ
ATB 426 Kadına Yönelik
Şiddet
ATB
448
Tüketici
Memnuniyeti
TOPLAM
SEÇMELİ
DERS
YARIYIL TOPLAM
2
0
2
4
2
0
2
4
4
8
25
30
1
3
2
5
2
24
10
11
3
0
3
4
2
0
2
2
17
22
2
0
2
4
2
0
2
4
4
8
21
159
127
32
30
240
176
64
73
27
q. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma “Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans EğitimÖğretim
ve
Sınav
Yönetmeliği”
(http://www.hacettepe.edu.tr/TR,6429/kanun-ve-
yonetmelikler.html) uyarınca yapılmaktadır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme
şekli “Ders Tanımları” nda ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
18
r. Mezuniyet Koşulları
“Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar” bölümündeki koşulları sağlayan öğrenciler
mezuniyet hakkı kazanır.
s. Eğitim Türü
Bu yükseköğretim programının eğitim türü tam zamanlı örgün (formal) eğitimdir.
y. Bölüm Başkanı
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sibel Erkal
AKTS Koordinatörü: Prof. Dr. Oya Hazer
Adres
: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara
e-posta
: [email protected]
Telefon
: +90 (312) 297 63 50
Fax
: +90 (312) 297 63 53
web
: www.atb.hacettepe.edu.tr
Download

Lisans Programı Bilgi Paketi - Ev Ekonomisi Bölümü