HE Međuvršje
PODACI O ELEKTRANI
Prva sinhronizacija
JEDINICA MERE
UKUPNO
Datum:
Tip elektrane
Ukupna snaga elektrane
Ukupan instalisani protok
MW
m³/s
1302.50
Proizvoñač
Tip turbine
Broj obrtaja
Pad maksimalni
Pad minimalni
MW
0/min
m
m
22
GENERATOR
Proizvođač
Prividna snaga
Aktivna snaga
MVA
MW
Faktor snage
BLOK TRANSFORMATOR
Proizvođač
Nominalna snaga
Prenosni odnos
18/08/1957
pribranska
9.00
19,5/30
22
TURBINA
Instalisana snaga
HE Međuvršje
MVA
kV
2
Andino
Kaplan
5,6
300
21,6
20,5
2
ATB Sever
6,3
5,3
0,844
2
Minel
6,3
35/6,3
Andino
Kaplan
3,4
375
21,6
20,5
1
ATB Sever
4,0
3,4
0,862
1
Minel
6,3
35/6,3
HIDROLOŠKI PODACI
Ukupna zapremina akumulacije
Maksimalni energetski sadržaj
106 m³
GWh
3
HE Ovčar Banja
PODACI O ELEKTRANI
Prva sinhronizacija
JEDINICA MERE
UKUPNO
Datum:
Tip elektrane
Ukupna snaga elektrane
Ukupan instalisani protok
MW
m³/s
1302.50
22
TURBINA
Proizvoñač
Tip turbine
Instalisana snaga
Broj obrtaja
Pad maksimalni
Pad minimalni
MW
0/min
m
m
22
GENERATOR
Proizvođač
Prividna snaga
Aktivna snaga
MVA
MW
Faktor snage
BLOK TRANSFORMATOR
Proizvođač
Nominalna snaga
Prenosni odnos
MVA
kV
HE Ovčar Banja
21/10/1954
derivaciona
7.7
19,5/30
1
Andino
Kaplan
3,0
375
19,5
18,5
1
ATB Sever
4,0
3,4
0,862
1
Minel
6,3
35/6,3
2
Andino
Kaplan
4,7
300
19,5
18,5
2
ATB Sever
6,3
5,3
0,844
2
Minel
6,3
35/6,3
HIDROLOŠKI PODACI
Ukupna zapremina akumulacije
Maksimalni energetski sadržaj
106 m³
GWh
0,6
Download

HE Međuvršje