ATB-TA-008 Yeterlilik Testi Raporu
Adapazarı Ticaret Borsası
Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
ATB-TA-008
FINDIK FÜRESĐ NUMUNESĐNDE
AFLATOKSĐN ANALĐZĐ
YETERLĐLĐK TESTĐ SONUÇ RAPORU
06/11/2014
ADAPAZARI TĐCARET BORSASI
ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
Tekeler Mah. Çevre Yolu Üzeri
Borsa Kampüsü
54040/ SAKARYA
Tel : (0) 264 282 16 45
Fax: (0) 264 282 16 44
e-mail: [email protected]
web: http://www.atbgidalab.com
Doküman No: ATB.E.YT.T.06.01 Yayın Tarihi:20/07/2011
Qwertyuio
Revizyon No/Tarih :01/29.11.2012
Sayfa/Toplam Sayfa: 1 / 19
ATB-TA-008 Yeterlilik Testi Raporu
Bu Yeterlilik Testi Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı tarafından organize
edilmiştir.
Yeterlilik Testi Numunesinin Hazırlanması ve Çevrimin Organizasyonunda görev alan personeller
aşağıda belirtilmiştir.
Test Numunesi Kodu
ATB-TA-008
Numune Dağıtım Tarihi
24/09/2014
Yeterlilik Testi Kapanış Tarihi
24/10/2014
Rapor Tarihi
06/11/2014
Gökhan HEKĐMOĞLU
Numunenin Hazırlanması ve
Homojenizasyon Đşlemleri
Gülşah ÜSTÜN
Ebru SÖNMEZ
Burcu TAYLAN
Verilerin Đstatistiksel Değerlendirilmesi
Sonuç Raporunu Hazırlayan
Hediye ÖZMEN
Gökhan HEKĐMOĞLU
Hediye ÖZMEN
Gökhan HEKĐMOĞLU
Onay
Hediye ÖZMEN /Laboratuvar Müdürü
Doküman No: ATB.E.YT.T.06.01 Yayın Tarihi:20/07/2011
Revizyon No/Tarih :01/29.11.2012
Sayfa/Toplam Sayfa: 2 / 19
ATB-TA-008 Yeterlilik Testi Raporu
ĐÇĐNDEKĐLER
Sayfa No
1. Açıklamalar ………...……………………………………………………….……..
4
2. Giriş…………………..…………………………………………………………….
5
3. Test Materyali……………………………………………………………………..
5
3.1. Hazırlama….…..…………………….……………………………………...
5
3.2. Homojenizasyon ve Stabilizasyon Testleri………………………….……...
6
3.3. Dağıtım……………………………………………………………………..
6
3.4. Test Sırasında Uygulanacak Metotlar…………………………………….…
6
4. Sonuçlar……….…………………………………………………………….……...
6
5. Đstatistiksel Değerlendirme…………………....……………………………….…..
7
5.1. Atanan Değer Hesaplanması …..………….…………………………………
7
5.2. Ölçüm Belirsizliği Hesaplanması....…………………….................................
7
5.3. Hedef Standart Sapma Hesaplanması….………..…………………………...
8
5.4. z skoru Belirlenmesi…………………………………………….……………
8
6. Kaynaklar………………………………………………………………….……….
9
Tablolar
Tablo 1. Sonuçlar Ve z skorları…………………………………………………….
10
Tablo 2. Atanmış Değer ve Hedef Standart Sapma……………….…….…………
12
Tablo 3.│z│≤2, z- Skoru Elde Eden Laboratuvar Sayısı……….….……………..
12
Şekiller
Şekil 1: ATB-TA-008 Fındık Füresi Test Numunesi Aflatoksin B1 z- Skorları…..
13
Şekil 2: ATB-TA-008 Fındık Füresi Test Numunesi Aflatoksin B2 z- Skorları…..
14
Şekil 3: ATB-TA-008 Fındık Füresi Test Numunesi Aflatoksin G1 z- Skorları…..
15
Şekil 4: ATB-TA-008 Fındık Füresi Test Numunesi Aflatoksin G2 z- Skorları…..
16
Şekil 5: ATB-TA-008 Fındık Füresi Test Numunesi Toplam Aflatoksin z-Skorları
18
Tablo 4: Katılımcılar Tarafından Kullanılan Analiz Metotları……….…………….
18
Đletişim Bilgileri…………………………………………………………………….
19
Doküman No: ATB.E.YT.T.06.01 Yayın Tarihi:20/07/2011
Revizyon No/Tarih :01/29.11.2012
Sayfa/Toplam Sayfa: 3 / 19
ATB-TA-008 Yeterlilik Testi Raporu
1.
AÇIKLAMALAR
•
“ATB-TA-008 Yeterlilik Testi Çevrimi” Eylül 2014’de organize edilmiştir. Yeterlilik Test
numunesi olarak Aflatoksin B1, B2, G1, G2 ve/veya Toplam Aflatoksin (AFB1, AFB2, AFG1,
AFG2, Toplam AF) analizlerini gerçekleştirmek üzere doğal kontamine Fındık Füresi
numunesi hazırlanmış ve tüm katılımcılara gönderilmiştir.
Her analit konsantrasyonu için atanan değerler katılımcı sonuçları kullanılarak belirlenmiştir.
Yeterlilik testinde her katılımcı tarafından gönderilen sonuçlar için standart sapma ile birlikte
z- skoru hesaplanmıştır.
Bu yeterlilik testi için sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
•
•
•
•
•
•
•
Analit
Atanmış Değer
(µg/kg)
│z│≤2
Olan Laboratuvar
Sayısı
AF B1
14,770
9
12
75,00
AF B2
2,318
10
12
83,33
AF G1
10,953
9
12
75,00
AF G2
1,771
10
12
83,33
Toplam AF
28,292
12
13
92,86
Toplam
Katılımcı Sayısı
%│z│≤2
Katılımcılara başvuru sırasına göre laboratuvar kodu verilmiştir. Numune dağıtımı sırasında
katılımcılara gönderilen “ATB Yeterlilik Testi Katılımcı Bilgilendirmesi” dokümanı ile her
katılımcıya kendi kodu bildirilmiştir.
Sonuç raporunda katılımcı gizliliği esas alınmış olup sonuçlar sadece katılımcı laboratuvar
kodları ile belirtilmiştir. Laboratuvar isimleri raporda hiçbir şekilde kullanılmamıştır.
Her katılımcıya sonuç raporu ile birlikte kendi laboratuvar kodunu içeren “ATB Yeterlilik Testi
Katılım Sertifikası (ATB.E.YT.T.06.02)” gönderilmiştir.
Yeterlilik Testi sonrasında artan test materyalleri kalite kontrol numunesi olarak satılmaktadır.
Test numunesi 13katılımcıya gönderilmiş ve katılımcıların tamamı sonuç göndermiştir.
Doküman No: ATB.E.YT.T.06.01 Yayın Tarihi:20/07/2011
Revizyon No/Tarih :01/29.11.2012
Sayfa/Toplam Sayfa: 4 / 19
ATB-TA-008 Yeterlilik Testi Raporu
2.GĐRĐŞ
Yeterlilik Testi
Yeterlilik Testleri laboratuvarlar arası karşılaştırmalar yolu ile önceden belirlenmiş kriterlere göre
katılımcı laboratuvarın performansının belirlenmesi işlemidir. Yeterlilik testi ortak çalışmaları
standart bir yöntemin doğrulanması, performansının kontrolü veya referans bir malzemenin analit
konsantrasyonunun gerçek değerinin belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır.
Laboratuvarların vermiş oldukları hizmet kapsamlarında güvenilir ve doğru analizler yapmaları
gerekmektedir. Laboratuvarların analiz sonuçlarının doğruluğundan emin olunması bunun da üçüncü
taraflara yani müşterilere veya denetim kuruluşlarına ispatlanabilmesi ancak katılım sağlanan
Yeterlilik Testleri (YT) yada Laboratuvarlararası Karşılaştırma (LAK) Çalışmalarından geçerli sonuç
alındığının gösterilmesi ile mümkün olmaktadır.
Laboratuvarların “TS EN ISO/IEC 17025: Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği Đçin
Genel Şartlar Standardı” kapsamında akredite edilmesi için ilgili standardın 5.9. Maddesi gereğince
laboratuvar performansının kontrolü amacı ile farklı yöntemlerle kalite kontrol çalışmaları yapılması
gerekmektedir. Bu çalışmalardan da dış kalite kontrol uygulaması olarak Yeterlilik Testleri veya
Laboratuvarlarası Karşılaştırma Çalışmalarına katılma zorunluluğu bulunmaktadır. Laboratuvar
akreditasyonu sırasında laboratuvarın yeterlilik testlerinden elde ettiği sonuçlar, laboratuvarın
yeterliliğinin değerlendirilmesinde objektif ve en önemli kayıtlardır.
ATB tarafından organize edilen Yeterlilik Testi çevrimlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler “Yeterlilik Testi
Çevrimi Organizasyonu Talimatı (ATB.YT.T.01)”da belirtilmiştir.
3. TEST MATERYALĐ
3.1. Hazırlama
Düzenlenen “ATB-TA-008 Yeterlilik Testi Çevrimi” nde doğal kontamine ve içeriğinde Aflatoksin B1,
B2, G1, G2 bulunan fındık füresi numunesi kullanılmıştır. Hazırlanan numuneler yaklaşık 180-200 gr
olacak şekilde plastik ve vida kapaklı numune kaplarına konmuştur. Ambalajlanan ve etiketlenen
numuneler dağıtım tarihine kadar -18±3°C’de muhafaza edilmiş ve bu sıcaklıkta katılımcılara
gönderilmiştir. Test numunesinin hazırlanması işleminde uygulanan yöntem “Yeterlilik Testi
Numunesi Hazırlanması Talimatı (ATB.YT.T.02) ”nda tanımlanmıştır.
Doküman No: ATB.E.YT.T.06.01 Yayın Tarihi:20/07/2011
Revizyon No/Tarih :01/29.11.2012
Sayfa/Toplam Sayfa: 5 / 19
ATB-TA-008 Yeterlilik Testi Raporu
3.2.Homojenizasyon ve Stabilizasyon Testleri
Yeterlilik Testi numunesinde homojenizasyon işlemi IUPAC/ISO/AOAC Protokolü ve IS0 13528:
2005 standardında tanımlanan testler uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Numuneye sırası ile Cochran
Testi, Parti Đçi / Partiler Arası Standart Sapma / Hedef Standart Sapma ve Anova Testi uygulanmıştır.
Bu testler sonucunda hazırlanan numunelerin homojen olduğu sonucuna varılmıştır. Numunelerin
katılımcılara gönderilmesinden sonra test için belirlenen kapanış tarihi öncesinde stabilite testi de
uygulanarak gönderilen numunelerin stabilitesinde herhangi bir sapma olup olmadığının kontrolü
yapılmıştır. Yapılan bu test sonucunda numunelerin stabilitelerinde herhangi bir değişim olmadığı
belirlenmiştir.
Numuneye uygulanan testler ve değerlendirme işlemlerinin nasıl yapıldığı “Yeterlilik Testi Numunesi
Hazırlanması Talimatı (ATB.YT.T.01) ”nda tanımlanmıştır.
3.3. Dağıtım
ATB-TA-008 Yeterlilik Testi Numunesinin dağıtımına 24 Eylül 2014 Tarihinde başlanmış ve test
numunesi kargo yolu ile 13 katılımcıya gönderilmiştir. Numune ile birlikte katılımcılara test
sonuçlarının kaydedilmesi için “ATB Yeterlilik Testi Sonuç Bildirim Formu (ATB.F.YT.T.04.01)” ve
“Yeterlilik Testi Katılımcı Bilgilendirmesi (ATB.E.YT.T.04.01)” yazısı gönderilmiştir. Bu yazı ile
katılımcılara Laboratuvar Kodu, Yeterlilik Testi numunesinin muhafazası, analizi ve sonuçların
gönderilmesi ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Sonuç raporu ile birlikte her katılımcıya sonuç raporu
ile birlikte kendi laboratuvar kodunu içeren
“ATB Yeterlilik Testi Katılım Sertifikası
(ATB.E.YT.T.06.02)” gönderilmiştir.
ATB Yeterlilik Testi numuneleri “Yeterlilik Testi Numunelerinin Dağıtımı Talimatı (ATB.YT.T.04)”
na uygun şekilde kargo yolu ile dağıtılmıştır.
3.4.Test Sırasında Uygulanacak Metotlar
Katılmcılara numune ile birlikte gönderilen “Yeterlilik Testi Katılımcı Bilgilendirmesi
(ATB.E.YT.T.04.01)” yazısında katılımcı laboratuvarlara; Aflatoksin Analizi için rutinde hangi
metodu kullanıyorlarsa gönderilen ATB-TA-008 Yeterlilik Testi Numunesi’nde de aynı metodu
kullanmaları önerisinde bulunulmuştur.
4. SONUÇLAR
Katılımcı laboratuvarlar tarafından sonuçlar 24 Ekim 2014 tarihine kadar fax , e-posta yada Kargo yolu
ile ATB’ye gönderilmiştir. Öncelikle katılımcı sonuçları kullanılarak yeterlilik testi numunesinde
aflatoksin B1, B2, G1, G2 ve Toplam Aflatoksin için atanmış değer (µg/kg cinsinden) belirlenmiştir.
Doküman No: ATB.E.YT.T.06.01 Yayın Tarihi:20/07/2011
Revizyon No/Tarih :01/29.11.2012
Sayfa/Toplam Sayfa: 6 / 19
ATB-TA-008 Yeterlilik Testi Raporu
Testin kapanış tarihi (24 Ekim 2014) itibari ile 13 katılımcı tarafından gönderilen sonuçlar kullanılarak
“Yeterlilik Testi Numunelerinde Atanmış Değer Belirlenmesi Ve Sonuçların Değerlendirilmesi
Talimatı (ATB.YT.T.05)””nda tanımlandığı şekilde atanmış değer belirlenmiştir. Analit
konsantrasyonları ve her katılımcı için Laboratuvar kodu ile belirtilen z skorları Tablo 1’de verilmiştir.
Katılımcılar tarafından kullanılan analiz metodları Tablo 4’de belirtilmiştir.
5. ĐSTATĐSTĐKSEL DEĞERLENDĐRME
Her analit için atanan değerler katılımcılardan gelen sonuçların istatistikî değerlendirmesi ile
belirlenmiştir. Daha sonra katılımcı sonuçları ve atanan değerler kullanılarak “Yeterlilik Testi
Numunelerinde Atanmış Değer Belirlenmesi Ve Sonuçların Değerlendirilmesi Talimatı
(ATB.YT.T.05)””nde tanımlandığı şekilde “Analytical Methods Committee, Robust istatistics: a
method of coping with outliers, Technical Brief No 6, Apr 2001” ve “ISO 13528:Yeterlilik Testi ve
Laboratuvarlararası Karşılaştırma Çalışmalarında Kullanılan Đstatistiki Metotlar Standardı” ‘na uyun
olarak Robust Đstatistiki kullanılarak z-skoru hesaplaması yapılmıştır.
Hesaplamalarda analiz sonucu olarak katılımcı laboratuvarlar tarafından her aflatoksin için verilen %
Geri Kazanım Sonuçlarına göre düzeltilmiş sonuçlar kullanılmıştır.
5.1. Atanan Değer Hesaplanması
Atanan değer katılımcılardan gelen sonuçlar kullanılarak hesaplanmıştır. Atanmış değerler Tablo 2’ de
verilmiştir.
5.2. Ölçüm Belirsizliği Hesaplanması:
Atanmış değeri yani Robust ortalamanın standart belirsizlik değeri aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır.
=
∗
√n
S*= Robust Standart Sapması
n = z skoru hesaplamada kullanılan sonuç sayısı
u= Ölçüm Belirsizliği
Ölçüm belirsizliği sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.
Doküman No: ATB.E.YT.T.06.01 Yayın Tarihi:20/07/2011
Revizyon No/Tarih :01/29.11.2012
Sayfa/Toplam Sayfa: 7 / 19
ATB-TA-008 Yeterlilik Testi Raporu
5.3. Hedef Standart Sapma Hesaplanması
Yeterlilik Testi sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan hedef standart sapma “Horwitz Eşitliği”
kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplama atanmış değerler analit konsatrasyonu alınarak aşağıdaki
hesaplamalar sonucunda bulunmuştur.
Analit Konsantrasyonu <120 ppb
σp
=
0,22.c
mr
Yada genel modelleme ile
σp
c
= 0,02.c 0,8495
Mr
= Konsantrasyon yada atanan değer,
mr = Boyutsuz kütle oranı; 10-6 veya% 10-2 ppm
σp
= Hedef standart sapma değeri
Katılımcı sonuçları kullanılarak belirlenen atanmış değerler için hesaplanan Hedef standart Sapma
değerleri Tablo 2’de verilmiştir.
5.4. z - Skoru Belirlenmesi:
Z Skoru hesaplaması aşağıdaki formül kullanılarak yapılmıştır.
Z= x - X
σ
Formülde
z:
z skoru
x: Katılımcı sonucu
X: Atanmış değer
σ : Robust Standart sapma
Tüm katılımcıların Aflatoksin B1, B2, G1,G2 ve Toplam Aflatoksin Analizi sonucu tespit ettikleri
değerlere göre belirlenmiş z skoru değerleri Tablo 1’, Şekil 1-5’de verilmiştir. Bu raporda yayınlanan
z- skorunun, yukarıdaki formül kullanılarak hesaplanan z skorundan biraz farklı olması mümkündür.
Bu farklılıklar bazı uç sonuçların düzeltilmesi ve kabul aralığı içerisine alınmasından
kaynaklanmaktadır.
Doküman No: ATB.E.YT.T.06.01 Yayın Tarihi:20/07/2011
Revizyon No/Tarih :01/29.11.2012
Sayfa/Toplam Sayfa: 8 / 19
ATB-TA-008 Yeterlilik Testi Raporu
Elde edilen yeterlilik test sonuçlarının istatistiksel değerlendirmesinde kullanılan kabuledilebilirlik
aralıkları
|z| ≤ 2
Kabul edilir Sonuçlar
2< |z|<3
Kabul edilebilir, ancak sorgulanması gerekir.
|z| ≥ 3
Kabul edilemez
olarak değerlendirilmektedir.
Tespit edilen her aflatoksin için -2 ≤ z ≤ 2 alanında sonuç elde eden laboratuvar sayısı ve yeterlilik
testine katılan tüm laboratuvarlar içindeki % dağılımı Tablo 3’ te verilmiştir.
6. KAYNAKLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ATB.YT.T.01
Yeterlilik Testi Çevrimi Organizasyonu Talimatı
ATB.YT.T.02
Yeterlilik Testi Numunesi Hazırlanması Talimatı
ATB.YT.T.03
Yeterlilik Testi Numunelerinin Dağıtımı Talimatı
ATB.YT.T.05
Yeterlilik Testi Numunelerinde Atanmış Değer Belirlenmesi Ve Sonuçların
Değerlendirilmesi Talimatı
ISO/IEC 17043 Conformity Assessment - General Requirements for Proficiency Testing, 2010
TS EN ISO/IEC 17025, Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği Đçin Genel
Şartlar, 2010
Analytical Methods Committee, Robust Istatistics: a method of coping with outliers, Technical
Brief No 6, Apr 2001”
ISO 13528:Yeterlilik Testi ve Laboratuvarlararası Karşılaştırma Çalışmalarında Kullanılan
Đstatistikî Metotlar Standardı
Thompson, M., Ellison, S.R. and Wood, R., The International Harmonized Protocol for the
Proficiency Testing of Analytical Chemistry Laboratories, Pure&Appl. ,Chem., 2006, Vol. 78, No.
1, pp. 145-196
Doküman No: ATB.E.YT.T.06.01 Yayın Tarihi:20/07/2011
Revizyon No/Tarih :01/29.11.2012
Sayfa/Toplam Sayfa: 9 / 19
Doküman No: ATB.E.YT.T.06.01 Yayın Tarihi:20/07/2011
0,63
1,02
109
12,98
16,58
17,75 81,59
14,13
12,97
15,38
04
05
06
07
Revizyon No/Tarih :01/29.11.2012
08
09
0,23
-0,58
-0,19
-0,57
0,94
2,08
1,89
2,63
2,72
2,16
2,67
2,17
1,95
1,60
Sonuç
92
85
86,00
90,63
106
77
97
91,8
98
% Geri
Kazanım
-0,43
-0,77
0,56
0,72
-0,28
0,63
-0,27
-0,66
-1,29
z-skoru
Atanan Değer: 2,318
µg/kg
AF B2
10,75
5,87
11,35
11,14
11,93
9,53
10,80
11,30
10,75
Sonuç
89
92
96,00
88,69
105
92
94
99,9
92
-0,17
-4,24
0,33
0,16
0,82
-1,19
-0,13
0,29
-0,17
% Geri
z-skoru
Kazanım
Atanan Değer: 10,953
µg/kg
AF G1
ANALĐT
AF G2
1,84
1,62
1,61
2,21
1,89
1,83
1,70
1,05
1,10
Sonuç
93
78
83
89,49
63
72
90
89,1
84
% Geri
Kazanım
0,18
-0,40
-0,42
1,15
0,31
0,15
-0,19
-1,89
-1,76
z-skoru
Atanan Değer: 1,771
µg/kg
Sonuçlar ve z-Skorları
30,03
22,35
29,72
32,81
33,76
27,01
32,19
29,28
27,77
Sonuç
-1,05
0,31
Sonuç
Yok
0,25
0,79
Sonuç
Yok
Sonuç
Yok
87,75
0,96
-0,23
Sonuç
Yok
102
0,69
0,17
-0,09
Sonuç
Yok
94,4
Sonuç
Yok
% Geri
z-skoru
Kazanım
Atanan Değer: 28,292
µg/kg
Toplam AF
Z skoru │z│>2 olan skorlar koyu renkle belirtilmiştir. Sonuç göndermeyen laboratuvarlar için “Sonuç Yok” ifadesi kullanılmıştır.
85
90
94
85
93
17,52
03
0,07
14,92 91,20
-0,13
02
88
% Geri
z-skoru
Kazanım
14,32
Sonuç
Atanan Değer: 14,700
µg/kg
AF B1
01
Kodu
cı
Katılım
TABLO 1:
ATB-TA-008 Yeterlilik Testi Raporu
Sayfa/Toplam Sayfa: 10 / 19
Doküman No: ATB.E.YT.T.06.01 Yayın Tarihi:20/07/2011
3,74
3,75
-2,29 1,828
2,35
-4,58
Sonuç
86
91
0,98
-0,88
2,55
2,57
% Geri
z-skoru
Kazanım
Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç
Yok
Yok Yok
Yok
Yok
94
90
0,98
% Geri
z-skoru
Kazanım
Atanan Değer: 2,318
µg/kg
AF B2
96
84
0,98
Sonuç
Yok
-4,24
28,09
1,59
% Geri
z-skoru
Kazanım
Sonuç Sonuç
Yok
Yok
5,866
44,62
12,86
Sonuç
Atanan Değer: 10,953
µg/kg
AF G1
Sonuç
Yok
1,493
6,39
3,39
Sonuç
Sonuç
Yok
83
92
0,98
% Geri
Kazanım
74,46
Sonuç
Yok
23,20
8,12
Sonuç -0,90
Yok
Sonuç -1,98
Yok
89
-1,80
% Geri
z-skoru
Kazanım
18,04 0,98
Sonuç
Atanan Değer: 28,292
µg/kg
Toplam AF
-0,73 17,041
12,09
4,24
z-skoru
Atanan Değer: 1,771
µg/kg
AF G2
Z skoru │z│>2 olan skorlar koyu renkle belirtilmiştir. Sonuç göndermeyen laboratuvarlar için “Sonuç Yok” ifadesi kullanılmıştır.
Sonuç
Yok
7,854
12
13
21,74
0,98
Sonuç
Atanan Değer: 14,700
µg/kg
11
10
Kodu
Katılımcı
AF B1
ANALĐT
TABLO 1: (devam) Sonuçlar ve z-Skorları
ATB-TA-008 Yeterlilik Testi Raporu
Revizyon No/Tarih :01/29.11.2012
Sayfa/Toplam Sayfa: 11 / 19
ATB-TA-008 Yeterlilik Testi Raporu
Tablo 2: Atanmış Değer ve Hedef Standart Sapma
Hedef Standart Sapma,
(µg/kg)
Atanmış Değer, x (µg/kg)
Katılımcı
sayısı
Robust
Ortalama
Robust
Standart
Sapma
Belirsizlik
Metot
σ
AFB1
12
14,700
2,995
0,865
Horwitz
4,44
AFB2
12
2,318
0,557
0,161
Horwitz
0,92
AFG1
12
10,953
1,198
0,346
Horwitz
3,46
AFG2
12
1,771
0,382
0,110
Horwitz
0,74
Toplam AF
13
28,292
5,686
1,577
Horwitz
7,74
Analit
Tablo 3: │z│≤2, z- Skoru Elde Eden Laboratuvar Sayısı
Analit
AFB1
│z│≤2
Skoru Elde Eden
Laboratuvar Sayısı
9
Toplam Katılımcı
Sayısı
% │z│≤2
12
75,00
AFB2
10
12
83,33
AFG1
9
12
75,00
AFG2
10
12
83,33
Toplam AF
12
13
92,86
Doküman No: ATB.E.YT.T.06.01 Yayın Tarihi:20/07/2011
Revizyon No/Tarih :01/29.11.2012
Sayfa/Toplam Sayfa: 12 / 19
Şekil 1. ATB-TA-008 : Fındık Füresi Test Numunesi Aflatoksin B1 ( 14,700 µg / kg ) z- Skorları
ATB-TA-008 Yeterlilik Testi Raporu
Doküman No: ATB.E.YT.T.06.01 Yayın Tarihi:20/07/2011
Revizyon No/Tarih :01/29.11.2012
Sayfa/Toplam Sayfa: 13 / 19
Şekil 2. ATB-TA-008 : Fındık Füresi Test Numunesi Aflatoksin B2 ( 2,318 µg / kg ) z- Skorları
ATB-TA-008 Yeterlilik Testi Raporu
Doküman No: ATB.E.YT.T.06.01 Yayın Tarihi:20/07/2011
Revizyon No/Tarih :01/29.11.2012
Sayfa/Toplam Sayfa: 14 / 19
Şekil 3. ATB-TA-008: Fındık Füresi Test Numunesi Aflatoksin G1 ( 10,953 µg / kg ) z- Skorları
ATB-TA-008 Yeterlilik Testi Raporu
Doküman No: ATB.E.YT.T.06.01 Yayın Tarihi:20/07/2011
Revizyon No/Tarih :01/29.11.2012
Sayfa/Toplam Sayfa: 15 / 19
Şekil 4. ATB-TA-008 : Fındık Füresi Test Numunesi Aflatoksin G2 ( 1,771 µg / kg ) z- Skorları
ATB-TA-008 Yeterlilik Testi Raporu
Doküman No: ATB.E.YT.T.06.01 Yayın Tarihi:20/07/2011
Revizyon No/Tarih :01/29.11.2012
Sayfa/Toplam Sayfa: 16 / 19
Şekil 5. ATB-TA-008: Fındık Füresi Test Numunesi Toplam Aflatoksin ( 28,292 µg / kg ) z- Skorları
ATB-TA-008 Yeterlilik Testi Raporu
Doküman No: ATB.E.YT.T.06.01 Yayın Tarihi:20/07/2011
Revizyon No/Tarih :01/29.11.2012
Sayfa/Toplam Sayfa: 17 / 19
ATB-TA-008 Yeterlilik Testi Raporu
Tablo 4: Katılımcılar Tarafından Kullanılan Analiz Metotları
Akredite Metot Kullanan
Laboratuvarlar
Laboratuvar Kodları
EVET
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12
HAYIR
9,13
Akreditasyon Bilgisi Belirtilmemiş
--
Metot Kaynağı / Referans Yılı
Laboratuvar Kodları
AOAC 991.31 / 1994
9
AOAC 991.31 / 2003
1
AOAC 991.31 / 2010
8
AOAC Offical Methods (AOAC 991.31) / 2000
2
AOAC 991.31 / 2005
3, 5
AOAC Offical Method 999.07 / 2005
10
Rhone IFU / 2002
7
AOAC Offical Method 999.07 / 1999
11
Journal of AOAC International Vol:88, No:2 /
2005
6,12
Rhone-Biopharm Rdascren Fast Aflatoxın
13
Metot Belirtilmemiştir
4
Kullanılan Cihaz
Laboratuvar Kodları
HPLC
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12
Cihaz Belirtilmemiştir
4
Diğer (Elisa)
13
Doküman No: ATB.E.YT.T.06.01 Yayın Tarihi:20/07/2011
Revizyon No/Tarih :01/29.11.2012
Sayfa/Toplam Sayfa: 18 / 19
ATB-TA-008 Yeterlilik Testi Raporu
ĐLETĐŞĐM BĐLGĐLERĐ:
Katılımcılar Yeterlilik testi ile ilgili olarak Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol
Laboratuvarı ile irtibata geçebilirler. Đletişim bilgileri aşağıda verilmiştir.
ADAPAZARI TĐCARET BORSASI
ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
Tekeler Mah. Çevre Yolu Üzeri
Borsa Kampüsü
54040/ SAKARYA
Tel : (0) 264 282 16 45
Fax: (0) 264 282 16 4
e-mail: [email protected]
web: http://www.atbgidalab.com.
Doküman No: ATB.E.YT.T.06.01 Yayın Tarihi:20/07/2011
Revizyon No/Tarih :01/29.11.2012
Sayfa/Toplam Sayfa: 19 / 19
Download

ATB-TA-008 Yeterlilik Testi Raporu