Exekutorský úřad Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín, Česká republika
Soudní exekutor
Mgr. Ing. Monika Michlová
tel.: 558847012, mobil: 602 757 870, e-mail: [email protected] , DS: 5phtq8y
číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897,
V Novém Jičíně dne 20.02.2014
Vyhotovil: Mgr. Radek Hlista
č.ú.: 2200077060/2010
Č.j.: 163 EX 706/12 - 102
Usnesení o odročení dražebního jednání
Jako soudní exekutor, pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud ve Vsetíně-pobočka ve
Valašském Meziříčí č.j.15 EXE 718/2012 - 9 ze dne 18.05.2012, kterým byla nařízena exekuce k uspokojení pohledávky
oprávněného:
SMART Capital, a.s., IČO 26865297 se sídlem Hněvotínská 52/241, 779 00 Olomouc-Hodolany,
právně zast.: Mgr. Jiří Kňáva se sídlem Sokolská 536/22, 779 00 Olomouc-Hodolany
proti povinnému:
Marie Slováková, nar. 25.12.1950, bytem Bří Podmolů 431, 756 63 Krhová, zastoupen: Rostislav
Mičian, Pod Zakopaniců 270, 755 01 Vsetín, za účasti manž. pov.(§36/2 EŘ): Jiří Slovák, nar.
28.04.1950 bytem Bří Podmolů 431, 756 63 Krhová,
v souladu s ust. § 52 odst. 1, z. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších
zákonů, (dále jen „e.ř.“) ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 167 z.č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „o.s.ř.“)
jsem rozhodla takto:
Dražba nemovitostí nařízená usnesením č.j. 163 EX 706/12 – 70 ze dne 16.01.2014, která se měla konat dne 05.03.2014
v 12:00:00 hod., na portále www.exdrazby.cz, se odročuje na neurčito.
Odůvodnění:
Usnesením o nařízení dražebního jednání č.j. 163 EX 706/12 - 70, které dne 16. 01. 2014 vydal soudní exekutor
Mgr. Ing. Monika Michlová, byla nařízena dražba následujících:
a) Nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí pro okres Vsetín , obec Krhová a katastrální území Krhová na listu
vlastnictví č. 1242 jako společné jmění manželů výše uvedené povinné a Jiřího Slováka, r.č. 500428/010, bytem Bří
Podmolů 431, 756 63 Krhová, které je v podílovém spoluvlastnictví v rozsahu 1/4, a to:
Stavby
Typ Stavby
Část obce
č. budovy
způsob využití
Na parcele
Krhová
č.p. 431
byt. dům
273, LV: 10001
b) Nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí pro okres Vsetín , obec Krhová a katastrální území Krhová na listu
vlastnictví č. 1243 jako společné jmění manželů výše uvedené povinné a Jiřího Slováka, r.č. 500428/010, bytem Bří
Podmolů 431, 756 63 Krhová,a to:
Jednotky
Č.p./
Č. jednotky
431/4
Vymezeno v:
Budova
431/400
Vymezeno v:
Budova
způsob využití
způsob ochrany
byt
Krhová, č.p. 431, byt. dům, LV 1242
na parcele
273, LV 10001
garáž
Krhová, č.p. 431, byt. dům, LV 1242
na parcele
273, LV 10001
Typ jednotky
byt. z.
byt. z.
Podíl na společných částech domu
12551/58964
2190/58964
včetně všech součástí a příslušenství.
Dražební jednání bylo nařízeno na 05.03.2014 v 12:00:00. Vzhledem k tomu, že dne 20.02.2014 došlo k vymožení
pohledávky včetně příslušenství a nákladů exekuce, rozhodla jsem, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení:
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
Otisk úředního razítka soudního exekutora
Mgr. Ing. Monika Michlová
soudní exekutor
Exekutorský úřad Nový Jičín
Doručuje se: 1. Spis 2. SMART Capital, a.s. k rukám práv. zást.: Mgr. Jiří Kňáva 3. Marie Slováková k rukám zást.:
Rostislav Mičian 4. Jiří Slovák (manž. pov.) 5. Servisní a skladové služby, s.r.o. 6. JUDr. Vlastimil Porostlý (soudní
exekutor) 7. Severomoravská plynárenská, práv. zastoupen Mgr. Kamil Stypa a.s. 8. JUDr. Jiří Petruň (soudní exekutor) 9.
RWE GasNet, s.r.o., právně zastoupen Mgr. Kamil Stypa
Ostatní (s doručenkou):
1/ K vyvěšení na úřední desce (§ 336c odst. 3 a 4 OSŘ, přiměřeně s ohledem na odlišnou působnost EŘ a OSŘ): Okresní
soud ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí (exekuční soud, okresní soud dle místa nemovitosti), Obecní úřad
Krhová (obecní úřad povinného, obecní úřad dle polohy nemovitosti), Městský úřad Nový Jičín (obecní úřad dle místa
konání dražby), Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí (katastrální úřad dle polohy
nemovitosti), Městský úřad Valašské Meziříčí (obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je
nemovitost)
2/ Na vědomí (kvůli umožnění uplatnění pohledávky do rozvrhu výtěžku): Finanční úřad pro Zlínský kraj – územní
pracoviště ve Valašském Meziříčí, Okresní správa sociálního zabezpečení Vsetín (Okresní správa sociálního zabezpečení
dle exekučního soudu, Okresní správa sociálního zabezpečení dle nemovitosti), Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR,
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna bank, poj. a stav.,
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, Revírní bratrská pokladna, Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA
3/ Informace k vyvěšení a zveřejnění: úřední deska exekutora, správce WWW
Download

Usnesení o odročení dražebního jednání