Č.j. 043 EX 441/11-199
č.j. oprávněného: 441/11
USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Jiří Král, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Poděbradova 41,
Ostrava, pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaném Krajským soudem v
Ostravě ze dne 29.12.2011 č.j. 9 Co 1028/2011-42,
proti povinnému:
1/ Ivo Klein,
bytem Skalky 1108/8, Nový Jičín, IČ: 67356281, dat. nar.: 17.06.1977;
2/ Eva Kleinová,
bytem Pod Lipami 322/7, Nový Jičín, dat. nar.: 26.01.1985
na návrh oprávněného:
Československá obchodní banka, a.s.
se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, IČ: 00001350
k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 6.973.134,17 Kč, úroky ve
výši 6% ročně z částky 610.953,97 Kč ode dne 04.05.2010 do zaplacení, úroky ve výši 6% ročně z částky
6.362.180,20 Kč ode dne 04.05.2010 do zaplacení, směnečná odměna ve výši 23.243,76 Kč, náhradu
nákladů soudního nalézacího řízení ve výši 279.860,- Kč a povinnosti povinného uhradit oprávněnému
náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. a soudnímu exekutorovi náklady
exekuce, ve výši určené v příkazu k úhradě nákladů,
vydává v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 69 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 336b zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř.") ve věci exekuce proti
povinnému na návrh oprávněného toto
Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba
I. Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému
dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.
Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 21.11.2014 v 10:00 hodin, od tohoto
okamžiku mohou dražitelé činit podání.
Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 21.11.2014 v 12:00 hodin. Dražba se však
koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před
stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další
podání postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,
aniž by bylo učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je
bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno
zasláním zprávy prostřednictvím veřejné datové sítě (e-mailem).
II. V ostatním zůstává dražební jednání nařízeno dle usnesení o nařízení dražebního jednání
– elektronická dražba (dražební vyhláška) č.j. 043 EX 441/11-138 ze dne 03.04.2014.
Odůvodnění:
Usnesením č.j. 043 EX 441/11-138 ze dne 03.04.2014 nařídil soudní exekutor elektronickou
dražbu nemovitých věci ve vlastnictví povinného ad 1/, a to :
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Nový Jičín, pro obec Nový Jičín, katastrální území Nový Jičín-Dolní Předměstí, na
listu vlastnictví č. 4369.
Proti této dražební vyhlášce podal povinný včasné odvolání a dražební jednání tedy muselo být
odročeno, dokud odvolací soud o odvolání pravomocně nerozhodne. Krajský soud v Ostravě svým
usnesením ze dne 28.08.2014, č.j. 9 Co 469/14-174, které nabylo právní moci dne 23.09.2014, rozhodnutí
soudního exekutora o nařízení dražebního jednání potvrdil.
Soudní exekutor proto nařizuje dražební jednání na den 21.11.2014 od 10:00 hod. do 12:00 hod.
V ostatním zůstává dražební jednání nařízeno dle usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická
dražba č.j. 043 EX 441/11-138 ze dne 03.04.2014.
Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Ostravě dne 13.10.2014
úřední otisk
razítka
Mgr. Jiří Král
soudní exekutor
Exekutorský úřad Ostrava
Osoby, kterým se doručuje dražební vyhláška:
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57 (oprávněný)
Ivo Klein, Skalky 1108/8, Nový Jičín, (povinný)
Eva Kleinová, Pod Lipami 322/7, Nový Jičín (povinný)
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4,
ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 425/1, Michle, Praha 4, pr. zast. JUDr. Petr Pečený, Purkyňova 2, Praha 1
Mgr. Pavla Fučíková. Exekutorský úřad Ostrava
JUDr. Jiří Petruň, Exekutorský úřad Šumperk
JUDr. Tomáš Vrána, Exekutorský úřad Přerov
RWE Energie, s.r.o., pr. zastoupen Mgr. Kamil Stypa, AK Cestr & Partners, Plynární 2748/6, Ostrava
CASHWIZZARD, a.s., Husitská 344/63, Žižkov, 13000 Praha, pr. zast. Mgr. Simona Mašková, Boušova
792,, Praha 9
Okresní správa sociálního zabezpečení Nový Jičín,
Mgr. Petr Jaroš, Exekutorský úřad Chrudim
Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, pr. zastoupen JUDr. Per Galat, Filištínská
145/,Chrudim,537 01
Mgr. Alan Havlice, Exekutorský úřad, Exekutorský úřad Jeseník,
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1042/25 v Novém Jičíně, Msgr. Šrámka, Msgr. Šrámka
1042/25, 74101 Nový Jičín,
Společenství pro dům Msgr. Šrámka č.p. 1037/32, Nový Jičín, Msgr. Šrámka 1037/32, 74101 Nový Jičín,
Citibank Europe plc, pr. zast. , JUDr. Petr Mašek, Boušova 792, Praha
Mgr. Lenka Černošková, Exekutorský úřad Prostějov
JUDr. Dalimil Mika, LL.M, Exekutorský úřad Klatovy
Mgr. Ing. Monika Michlová, Exekutorský úřad Nový Jičín
Horák Vladimír JUDr., Bratří Hlaviců 85, 75501 Vsetín,
Společenství vlastníků jednotek domu č.p.1058/17 v Novém Jičíně, pr. zast. Mgr. Ivanou Quittovou
Československá obchodní banka, a.s., Hollarova 5, 702 00 Ostrava, k rukám JUDr. Lazara Reného
Stavební spořitelna České spořitelny, a .s., Vinohradská 180/1632, Praha 3
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - územní pracoviště v Novém Jičíně (finanční úřad, v jehož
obvodu je nemovitost, v jehož obvodu má povinný trvalé bydliště)
Městský úřad Nový Jičín (obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitost – na úřední desku, obecní úřad,
v jehož obvodu má povinný trvalé bydliště, obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je
nemovitost)
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - územní pracoviště v Kopřivnici
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, (zdravotní pojišťovna)
Katastrální úřade pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín (katastrální úřad – na
úřední desku)
Download

U S N E S E N Í - Mgr. Jiří Král