EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK
soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň
IČ: 47844582, DIČ: CZ460603459
K.H.Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk
tel: 583 301 460, e-mail: [email protected], www.exekutor-sumperk.cz, datová schránka ID: 8sdg8ur
úřední hodiny Po, St 9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00
_______________________________________________________________________________________________________
č.j. 065 EX 01801/10-111
USNESENÍ
o stanovení termínu dražby
Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Bruntál pobočka Krnov ze dne 5.11.2010, č.j. 19EXE 2690/2010-7, které nabylo právní moci dne 19.3.2011, kterým byla
nařízena exekuce podle platebního rozkazu Okresního soudu Bruntál - pobočka Krnov č. j. 15Ec 393/2009-15 ze dne
21.1.2010, vykonatelného dne 12.2.2010, k uspokojení pohledávky 46 300,92 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů
exekuce, pro oprávněného - Severomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynární 2748/6, Ostrava - Mor.
Ostrava, PSČ: 702 72, IČ:47675748, práv. zast. Mgr. Kamil Stypa advokát, se sídlem Rubešova 162/08, Praha 2
PSČ: 120 00, proti povinnému - Roman Novotný, bytem Celní 438/53, Město Albrechtice, PSČ: 793 95,
RČ:610103/1563, nar. 3.1.1961, rozhodl o termínu konání dražebního jednání - prodej nemovitostí
takto:
I. Dražební jednání původně stanovené na 25.9.2012, podle dražební vyhlášky sp. zn. 065Ex01801/10-038,
v sídle Exekutorského úřadu Šumperk, K.H.Máchy 1294/2, Šumperk, se stanoví tamtéž na den:
28.11.2013 v 10:00 hod.
II. Předmětem dražby jsou nemovitosti ve vlastnictví povinného:
- Pozemek, parcela 1170/4 o výměře 60m², zahrada
- Pozemek, parcela 1179/2 o výměře 332m2, zahrada
- Pozemek, parcela 1178 o výměře 774m2, zastavěná plocha a nádvoří
- Stavba, část obce Město Albrechtice čp. 677, rod.dům na parcele č. 1178
zapsané na listu vlastnictví č. 22 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě,
Katastrálního pracoviště Krnov, pro obec Město Albrechtice, katastrální území Město Albrechtice.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.
Poučení:
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. S výjimkou termínu dražebního jednání
zůstává v platnosti pravomocné usnesení soudního exekutora ze dne 25.7.2012, č.j.
065 Ex 01801/10-038, které bylo v napadené části, to je ve výrocích o výsledné ceně
nemovitostí, výši nejnižšího podání, výši jistoty a způsobu jejího zaplacení a právech
a závadách spojených s nemovitostí, potvrzeno pravomocným usnesením Krajského
soudu v Ostravě ze dne 30.4.2013, č.j. 9Co 953/2012-19.
V Šumperku dne 21.10.2013
Otisk úředního razítka se státním znakem
JUDr. Jiří Petruň, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení: Mgr. Ing. Tomáš Petruň
pověřený soudním exekutorem
Usnesení se doručuje:
- Severomoravská plynárenská, a.s. (oprávněný) – datovou schránkou
- Roman Novotný (povinný) - do vlastních rukou
- Okresní správa sociálního zabezpečení Bruntál – Územní pracoviště Krnov (příslušná OSSZ) – datovou schránkou
- Okresní správa sociálního zabezpečení Nový Jičín (zástavní věřitel) – datovou schránkou
- Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov (příslušný katastrální úřad) - k vyvěšení na úřední desce
- Finanční úřad Krnov (příslušný finanční úřad) – datovou schránkou
- Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (příslušná zdravotní pojišťovna) – datovou schránkou
- Komerční banka, a.s. (zástavní věřitel)
- SMP Net, s.r.o. (zástavní věřitel)
- Česká pojišťovna a.s. (zástavní věřitel)
- Celní úřad Karviná (zástavní věřitel)
- EOS KSI Česká republika, s.r.o. (zástavní věřitel)
- ČEZ Prodej, s.r.o. (zástavní věřitel)
- Vodafone Czech Republic a.s. (zástavní věřitel)
- Městský úřad Město Albrechtice (úřad obce, v jejímž obvodu je nemovitost povinného a bydliště povinného)- k vyvěšení na úřední desce
- Městský úřad Krnov (úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitost a bydliště povinného)-k vyvěšení na úřední desce
- Okresní soud Bruntál, pobočka Krnov (příslušný okresní soud) – datovou schránkou
- Exekutorské úřady – datovou schránkou
- spis soudního exekutora
- Exekutorský úřad v Šumperku, K.H.Máchy 2, Šumperk - k vyvěšení na úřední desce
Download

USNESENÍ o stanovení termínu dražby