*382/11-51*
Exekutorský úřad Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín, Česká
republika
Soudní exekutor
Mgr. Ing. Monika Michlová
tel.: 558847012, fax: 558847016, mobil: 606884961, e-mail: [email protected] , DS:
5phtq8y
číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010
V Novém Jičíně dne 23.08.2012
Vyhotovil:Mgr. Ing. Monika Michlová
Č.j.: 163 EX 382/11 - 51
U s ne s en í
o určení ceny nemovitosti a jejího příslušenství
a o určení výše znalečného
dle § 69 z.č. 120/2001 Sb. a § 336a o.s.ř.
Soudní exekutor Mgr. Ing. Monika Michlová Exekutorského úřadu v Novém Jičíně, pověřená provedením
exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud ve Vsetíně č.j.31 EXE 1283/2011-12 ze dne 25.07.2011,
kterým tento soud nařídil exekuci pro vymožení povinností dle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí:
směnečného platebního rozkazu č.j. 13 Cm 72/2011-13 ze dne 14.03.2011 vydaného Městským soudem v
Praze, k uspokojení pohledávky v částce 89207,- Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce v exekuci
vedené pro vymožení uvedené pohledávky oprávněného:
Ge Money Bank, a.s., JUDr. Alice Urbančíková, IČO 25672720 se sídlem Vyskočilova 1422/1a,
140 28 Praha 4 - Michle,
proti povinnému:
Miroslav Karola, nar. 23.05.1954, bytem Nový Hrozenkov 434, 756 04 Nový Hrozenkov,
Ivana Karolová, nar. 04.04.1958, IČO 40332039, bytem Nový Hrozenkov 434 756 04 Nový
Hrozenkov,
jsem rozhodla takto:
I. Cenu nemovitostí –
A/ zapsaných v katastru nemovitostí pro okres Vsetín , obec Huslenky a katastrální území Huslenky na listu vlastnictví č.
1993, u kterých je prokázáno, že jsou ve společném jmění manželů Karola Miroslav, r.č. 540523/1568 a Karolová Ivana r.č.
585404/0368, Huslenky 313, 756 02 Huslenky v podílovém vlastnictví v rozsahu 14/16 a vlastnictví povinného Miroslav
Karola r.č. 540523/1568, Huslenky 313, 756 02 Huslenky v podílovém vlastnictví v rozsahu 2/16, a to:
Pozemky:
parcela
druh pozemku
St. 787/2
Zastavěná plocha a nádvoří
B/ Nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí pro okres Vsetín , obec Huslenky a katastrální území Huslenky na listu
vlastnictví č. 2029, u kterých je prokázáno, že jsou ve společném jmění manželů Karola Miroslav, r.č. 540523/1568 a
Karolová Ivana r.č. 585404/0368, Huslenky 313, 756 02 Huslenky ,a to:
Stavby:
Část obce
Huslenky
č. budovy
Č.p. 313
způsob využití
Rod. dům
Na parcele
St. 772, LV: 956
St. 774, LV: 956
St. 787/2, LV: 1993
včetně všech součástí a jejich příslušenství, tak jak jsou popsány v čl. VI. tohoto usnesení určuji částkou ve
výši:
1.220.000,- Kč (slovy jedenmiliondvěstědvacettisíc korun českých)
(§ 69 e.ř. ve spojení s § 336a odst. 1 písm. a) o.s.ř.).
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.]
II. Určuji na základě výsledků ocenění posudkem znalce Jana Olšáka ze dne 14.08.2012, pod č.j. 1577-33/2012,
jehož předmětem bylo ocenění nemovitostí a jejich příslušenství a jednotlivých práv a závad s nimi spojených, a
na základě provedeného ohledání, cenu jednotlivých práv a závad spojených s nemovitostmi takto:
(§ 69 e.ř. ve spojení s § 336a odst. 1 písm. b) o.s.ř.).
Technický dluh spočívající v nákladech na zprovoznění rozvodů ve výši 100.000,- Kč. Právní dluh – předmětem
ocenění není pozemek nacházející se pod nemovitostí parc. č. st. 772 a st. 774 o celkové výměře 190 m 2, cena
závady byla stanovena ve výši 60.000,- Kč. Částky byly zohledněny v obvyklé ceně nemovitosti. Pozemky
nacházející se pod nemovitostí budou draženy Exekutorským úřadem Zlín, JUDr. Ivo Dědkem pod sp. zn. 012
EX 2165/2011.
III. Určuji následující závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, kterými jsou věcná břemena, o
nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti
vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.), a to: Ke dni
vydání tohoto usnesení nejsou známy.
IV. Určuji výslednou cenu nemovitostí uvedených ve výroku I. na částku ve výši 1.220.000,- Kč (slovy
jedenmiliondvěstědvacettisíc korun českých) tak, že od ceny nemovitostí a jejich příslušenství určené ve výroku
I. a ceny práv spojených s nemovitostmi určených ve výroku II. se odečte cena závad spojených s nemovitostmi
uvedených ve výroku III. ve výši určené ve výroku II. (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336a odst. 1 písm. d) a odst. 3
o.s.ř.).
V. Znalci Janu Olšákovi přiznávám náklady znalečného za vyhotovení posudku za citované nemovitosti ve výši
5.926,- Kč. Tyto náklady budou po právní moci tohoto usnesení znalci vyplaceny z prostředků soudního
exekutora a budou následně vymáhány jako náklady exekuce.
VI. Popis oceňovaných nemovitostí včetně všech součástí a příslušenství:
stavby – Jedná se o novostavbu rodinného domu v místní části „Horní Hrachoveček“ kolaudováno v roce 2003.
Jedná se o rodinný dům o jednom nadzemním podlaží s podkrovím pod sedlovou (mansardovou) střechou. RD
není podsklepen. Při domě není žádná vedlejší stavba.Stavba obdélníkového půdorysu o základních půdorysných
rozměrech 10,20 m x6,40 m s podélnou osou SZ-JV. Vstup do domu ze strany západní přes soukromý pozemek,
který je evidován jako veřejná komunikace (viz předcházející text). Na vstup navazuje zádveří, v ose chodba se
schodištěm do podkroví. Vlevo v přízemí se nachází pokoj (OP) s krbem (přístup na malou zahradu), vpravo
kuchyně (volná dispozice-bez dveří). Z kuchyně přístupná koupelna-sprchový kout, WC (s přístupem na
zahradu). V podkroví se nacházejí mimo chodbu dva pokoje (z každého přístupná šatna) a koupelna s WC
(sprcha, WC, bidet).
- jiné příslušenství - Příslušenství je tvořeno pouze přípojkami inženýrských sítí (voda, elektro, zemní plyn).
RD je v současné době od těchto přípojek odpojen (funkčnost rozvodů RD nelze ověřit). Kanalizace je svedena
do vlastní čistírny odpadních vod (ČOV).
Odůvodnění: Ocenění nemovitosti provedl znalec Jan Olšák ve svém posudku ze dne 14.08.2012, pod č.j. 157733/2012, Proto tedy dle § 336a odst. 1 OSŘ stanovuji cenu nemovitostí a jejího příslušenství tak, jak je uvedeno
shora. Určená výsledná cena bude podkladem pro stanovení nejnižšího podání v dražbě. Účastníci řízení a další
osoby byly vyzvány ke sdělení práv a závad spojených s nemovitostí, jiné závady nebyly zjištěny ani oznámeny.
Poučení: Proti článkům I. – IV. výroku usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení tohoto
usnesení u podepsaného exekutora, jeho prostřednictvím ke Krajskému soudu v Ostravě. Proti článku V. může
znalec podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení, účastníci řízení mají právo proti této části výroku podat
námitky do 8 dnů ode dne doručení; v této části a vůči účastníkům řízení se jedná o formu příkazu k úhradě
nákladů exekuce dle § 87 odst. 4 z.č. 120/2001 Sb., exekuční řád, v platném znění.
Podklady ke stanovení výsledné ceny a znalečného jsou obsaženy v exekučním spise, spolu se znaleckým
posudkem. O znalečném již nemusím rozhodovat samostatným rozhodnutím.
Otázky a připomínky vyřizuje shora uvedený pracovník; při jednání je nutné uvádět značku 163 EX 382/11.
Otisk úředního razítka exekutora
Mgr. Ing. Monika Michlová,
Soudní exekutor, Exekutorský úřad Nový Jičín
Doručuje se: 1. Spis 2. Jan Olšák 3. Ge Money Bank, a.s., JUDr. Alice Urbančíková (ev. č. oprávněného
5302/3746/11) 4. Miroslav Karola
5. Ivana Karolová
Download

usnesení o určení ceny nemovitosti a výše znalečného