Exekutorský úřad Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín, Česká republika
Soudní exekutor
Mgr. Ing. Monika Michlová
tel.: 558847012, mobil: 602 757 870, e-mail: [email protected] , DS: 5phtq8y
číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897,
V Novém Jičíně dne 23.09.2014
Vyhotovil: Mgr. David Bolom
č.ú.: 2200077060/2010
Č.j.: 163 EX 233/13 - 89
Usnesení o odročení dražebního jednání
Jako soudní exekutor, pověřený provedením exekuce na základě listiny, kterou vydal Okresní soud ve Zlíně č.j.13 EXE
728/2013 ze dne 10.05.2013, kterou byla nařízena exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného:
VIAVOX, s.r.o., IČO 27677681 se sídlem Rašínova 72, 760 01 Zlín, právně zast.: JUDr. Stanislav
Knotek se sídlem Kvítková 1569, 760 01 Zlín
proti povinnému:
Rostislav Kubín, nar. 18.07.1963, bytem Halenkovice 274, 763 63 Halenkovice 272, právně zast.:
Mgr. Miloš Ráboň, advokát se sídlem Pekařská 403/12, 602 00 Brno-Střed - Zábrdovice
v souladu s ust. § 52 odst. 1, z. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších
zákonů, (dále jen „e.ř.“) ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 167 z.č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „o.s.ř.“)
jsem rozhodla takto:
I.
Dražba nemovitých věcí nařízená usnesením č.j. 163 EX 233/13-87 ze dne 20. 8. 2014, která se měla konat
dne 01.10.2014 v 10:00:00 hod., na portále www.exdrazby.cz, se odročuje na 3. 12. 2014 v 10:00.
Odůvodnění:
Usnesením o nařízení dražebního jednání č.j. 163 EX 233/13-87, které dne 20. 08. 2014 vydal soudní exekutor Mgr.
Ing. Monika Michlová, byla nařízena dražba následujících nemovitých věcí:
a) nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí pro okres Zlín, obec Halenkovice a katastrální území Halenkovice na listu
vlastnictví č. 278, jako ideální podílové spoluvlastnictví povinného, o velikosti podílu id. ½ vzhledem k celku a to:
Pozemky:
parcela
druh pozemku
St. 395/2
Zastavěná plocha nádvoří
Součástí je stavba: Halenkovice , č.p. 274, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 395/2
včetně všech součástí a příslušenství.
b) nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí pro okres Zlín, obec Halenkovice a katastrální území Halenkovice na listu
vlastnictví č. 1445 (které jsou ve výlučném vlastnictví povinného), a to v rozsahu ideální ½ vzhledem k celku (tato polovina
byla dříve ve vlastnictví pana Josefa Kubína) , a to:
Pozemky:
parcela
druh pozemku
2079/1
Orná půda
Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK):
Parcela
Díl
Typ
1839
2079
3012/6
Původní kat. území
včetně všech součástí a příslušenství
Soudní exekutor stanovil dražební jednání na termín 01.10.2014 v 10:00 hod. S ohledem na vývoj exekučního řízení rozhodl
soudní exekutor, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesnení.
Poučení:
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
Otisk úředního razítka
Mgr. David Bolom, exekutorský kandidát,
pověřený soudním exekutorem Mgr. Ing. Monikou Michlovou
Doručuje se: 1. Spis 2. VIAVOX, s.r.o., k rukám práv. zást.: JUDr. Stanislav Knotek 3. Rostislav Kubín 4. Miloslava
Kubínová (podílový spoluvlastník) 5. Lenka Kubínová (manželka povinného) 6. Marie Snopková 7. Katastrální úřad pro
Zlínský kraj – katastrální pracoviště Zlín
Ostatní (s doručenkou):
1/ K vyvěšení na úřední desce (§ 336c odst. 3 a 4 OSŘ, přiměřeně s ohledem na odlišnou působnost EŘ a OSŘ): Okresní
soud ve Zlíně, Obec Halenkovice, Město Otrokovice
2/ Informace k vyvěšení a zveřejnění: úřední deska exekutora, správce WWW
Download

Usnesení o odročení dražebního jednání