Exekutorský úřad Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín, Česká republika
So u d n í e x e k u t o r Mgr. Ing. Monika Michlová
tel.: 558847012, mobil: 602757870, e-mail: [email protected] , DS: 5phtq8y
číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897,
V Novém Jičíně dne 09.10.2013
Vyhotovil: Mgr. David Bolom
č.ú.: 2200077060/2010
Č.j.: 163 EX 382/11 - 205
Usnesení
o změně usnesení o nařízení opětovného dražebního jednání č. j. 163 EX 382/11-194 ze dne 30. 8. 2013
Soudní exekutor Mgr. Ing. Monika Michlová, Exekutorský úřad v Novém Jičíně, pověřená provedením
exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud ve Vsetíně č.j.31 EXE 1283/2011-12 ze dne
25.07.2011, kterým tento soud nařídil exekuci pro vymožení povinností dle pravomocného a vykonatelného
rozhodnutí: směnečného platebního rozkazu č.j. 13 Cm 72/2011-13 ze dne 14.03.2011 vydaného
Městským soudem v Praze, k uspokojení pohledávky v částce 89.207,- Kč s příslušenstvím, jakož i
nákladů exekuce v exekuci vedené pro vymožení uvedené pohledávky oprávněného:
GE Money Bank, a.s., IČO 25672720, DIČ CZ699003117, se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28
Praha 4 - Michle,
proti povinnému:
Miroslav Karola, nar. 23.05.1954, r.č. 540523/1568, bytem Nový Hrozenkov 434, 756 04 Nový
Hrozenkov,
Ivana Karolová, nar. 04.04.1958, r.č. 585404/0368, IČO 40332039, bytem Nový Hrozenkov 434 756
04 Nový Hrozenkov,
rozhodla jsem takto:
čl. V usnesení o nařízení opětovného dražebního jednání č. j. 163 EX 382/11-194 ze dne 30. 8.
2013 se mění takto:
„Nejnižší podání se stanoví ve výši jedné poloviny výsledné ceny nemovitostí, jejich příslušenství, práv a
jiných majetkových hodnot …. .“
Ostatní části shora uvedeného usnesení zůstávají beze změny.
Odůvodnění : Dle §164 o.s.ř. platí, že předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu
chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo neníli možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům;
jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení
nenabude právní moci. Dle § 52/2 e.ř. platí, že je exekutor oprávněn vykonat všechny úkony, které
občanský soudní řád a další právní předpisy jinak svěřují při provedení výkonu rozhodnutí soudu, soudci,
vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu.
S ohledem na skutečnost, že ve vydaném usnesení bylo administrativní chybou vadně
uvedeno, že nejnižší podání se stanoví ve výši dvou třetin výsledné ceny nemovitostí,
namísto správného znění, tedy, že nejnižší podání se stanovení ve výši jedné poloviny,
když se jedná o opětovné dražební jednání, rozhodla jsem tak, jak je uvedeno shora. Tato
změna nemá žádný vliv na výši nejnižšího podání, když tato výše byla v usnesení o
nařízení dražebního jednání uvedena správně a odpovídá jedné polovině výsledné ceny
nemovitostí.
Poučení :
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. Při jednání je nutné uvádět značku
163EX 382/11.
Otisk úředního razítka exekutora
Mgr. Ing. Monika Michlová,
Soudní exekutor, Exekutorský úřad Nový Jičín
Doručuje se: 1. Spis 2. GE Money Bank, a.s. Remedial & Collection, (ev. č. oprávněného 5302/3746/11) 3. Miroslav
Karola 4. Ivana Karolová 5. JUDr. Martin Růžička, soudní exekutor (osoba s přihlášenou pohledávkou) 6. Mgr. Ing
Monika Michlová, soudní exekutor (osoba s přihlášenou pohledávkou) 7. Raiffeisen stavební spořitelna a.s., zast.
JUDr. Bohuslavem Pavlíkem (osoba s přihlášenou pohledávkou) 8. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
(osoba s přihlášenou pohledávkou) 9. Okresní správa sociálního zabezpečení Vsetín (osoba s přihlášenou pohledávkou)
10. GE Money Bank, a.s. (osoba s přihlášenou pohledávkou) 11. JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor (Osoba
s přihlášenou pohledávkou) 12. Severomoravská plynárenská, a.s., práv. zast. Mgr. Kamilem Stypou (osoba
s přihlášenou pohledávkou) 13. Územní pracoviště ve Vsetíně (Finanční úřad pro Zlínský kraj)
Ostatní (s doručenkou):
1/ K vyvěšení na úřední desce: Okresní soud ve Vsetíně (exekuční soud, Okresní soud dle místa nemovitosti), Obecní
úřad Huslenky (obecní úřad povinných, obecní úřad dle polohy nemovitosti), Katastrální úřad pro Zlínský kraj –
Katastrální pracoviště Vsetín (Katastrální úřad dle polohy nemovitosti), Městský úřad Vsetín (obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitost), , Městský úřad Nový Jičín.
2/ Na vědomí: CETELEM ČR, a.s.; JUDr. Jiří Petruň, soudní exekutor; JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor; Česká
průmyslová zdravotní pojišťovna; JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor; JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor; KR
Invest Česká republika, a.s.; Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor; Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor; Mgr. David
Chaloupka, soudní exekutor; Mgr. Marek Jenerál, soudní exekutor, Bohemia Faktoring s.r.o., Generali Pojišťovna a.s.,
právně zastoupena Mgr. Josefem Veverkou, Komerční Banka a.s.
3/ Informace k vyvěšení a zveřejnění: úřední deska exekutora, správce WWW,
Download

Usnesení - exekucenj.cz