*1033/12-132*
Exekutorský úřad Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín, Česká republika
Soudní exekutor
Mgr. Ing. Monika Michlová
tel.: 558847012, mobil: 602757870, e-mail: [email protected] , DS: 5phtq8y
číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897,
V Novém Jičíně dne 28.11.2014
Vyhotovil: Jan Vaculík
č.ú.: 2200077060/2010
Č.j.: 163 EX 1033/12 - 132
Dražební vyhláška
Soudní exekutor Mgr. Ing. Monika Michlová Exekutorského úřadu v Novém Jičíně, pověřený provedením exekuce na
základě usnesení, které vydal Okresní soud ve Vsetíně-pobočka ve Valašském Meziříčí č.j.46 EXE 994/2012 - 10 ze dne
02.07.2012, , kterým tento soud nařídil exekuci pro vymožení povinností dle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí:
směnečného platebního rozkazu č.j. 13 Cm 232/2011-9 ze dne 10.06.2011 vydaného Městským soudem v Praze, k
uspokojení pohledávky v částce 960467 s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, které vyčíslím samostatným Příkazem
k úhradě nákladů exekuce v exekuci vedené pro vymožení uvedené pohledávky oprávněného:
GE Money Bank, a.s., IČO 25672720, DIČ CZ699003117, se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha - Michle,
proti povinnému:
Petr Oszelda, nar. 09.01.1974, IČO 63002612, DIČ CZ7401094899, bytem Poličná 480, 757 01 Poličná,
Monika Oszeldová, nar. 11.10.1974, IČO 73278319, DIČ CZ7460115872, bytem Poličná 480 757 01 Poličná
rozhodl o termínu konání dražebního jednání – prodej movitých věcí, a to dle § 328b o.s.ř.
takto:
Dražební jednání původně stanovené na 16. 08. 2014 v 10:30:00 hod, a to dražební vyhláškou č.j. 163 EX 1033/12 46 ze dne 27. 06. 2013, jež bylo odročeno usnesením soudního exekutora č.j. 163 EX 1033/12 – 53 ze dne 14. 08. 2013,
se nařizuje na:
Den a hodina počátku konání dražby:
29.1.2015 v 10:45
Poličná č.p. 480, Poličná , 757 01 (u Valašského Meziříčí)
Souřadnice : 49°27'48.389"N, 17°57'9.697"E
Místo konání dražby:
Den a hodina zahájení prohlídky
dražených věcí (v místě konání
dražby):
29.1.2015 v 10:00
Soupis č.1:
Číslo
položky
Počet
kusů
Seznam a popis věcí
Rozhodná
cena (Kč)
Poznámka
Vyvolávací
cena Kč
Nejnižší
příhoz Kč
1.
1
TV LED SAMSUNG UE40C5000
6000
použité
2000
100
2.
1
1500
použité
300
100
3.
1
1500
použité
500
100
4.
1
Satelitní komplet Ariva 202E (HD)
Parabola + Přijímač
Domácí kino Luxtronic AV719 +
5 reproduktorů
Tiskárna Epson OFFICE BX535WD
1500
použité
500
100
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád, k písemné
žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená
v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
5.
1
6.
1+6
7.
1
Soupis č.2:
Číslo
Počet
položky
kusů
Rohový stůl k PC – Kombinace tmavě 1200
hnědá/bílá ‚, ořech/bílá ‘‘
SestavaPC(stolní):Monitor(LCD
3600
LG),Klávesnice,Myš,Reproduktory (PC
2+1 Genius)
LED TV GoGen TVL 22800
2400
použité
400
100
použité
1200
100
použité
800
200
Seznam a popis věcí
Rozhodná
cena (Kč)
Poznámka
Vyvolávací
cena Kč
Kombinovaná lednice Calex
cca 200 cm
Jídelní stůl +
4x jídelní židle dřevo/textil modrý
Sedací souprava rohoválátková šedá +2xtaburet + křeslo
Konferenční stolek–
kombinace železo/sklo
TV stolek – dřevo černosvětlá
kombinace
Posilovací stroj OrbiTrac
1200
použité
400
100
2700
použité
700
100
4500
použité
1500
100
600
použité
200
100
600
použité
200
100
2400
použité
800
100
6000
použité
2000
200
1200
použité
400
100
600
použité
200
100
200
100
Nejnižší
příhoz Kč
1.
1
2.
1
3.
1
4.
1
5.
1
6.
1
7.
1
8.
1
9a
1
Aquarium velké rohové
(stříbrná kombinace
se sklem a stolkem s poličkami)
Rohový stůl –
kombinace ořech/bílá
Kancelářské křeslo ‚, černé ‘‘
9b
1
Kancelářské křeslo ‚, černé ‘‘
600
10.
1
Rozkládací gauč (pohovka) šedá
3600
použité
1200
200
11.
1
1800
použité
600
100
12.
1
3900
použité
1300
200
13.
1
900
použité
300
100
14.
1
1200
použité
400
100
15.
1
4200
použité
1400
200
16.
1
2400
použité
800
200
17.
1
1200
použité
400
100
18.
1
3000
použité
1000
100
19.
1
2400
použité
800
100
20.
1
4800
použité
1600
200
21.
1
Mininotebook Acer Aspire One
D255-2BQRR červený + nabíječka
Fotoaparát Nikon D40 +
Objektiv DX-SWM-ED
Satelitní přijímač Koscom
M: SDF 5050 + dálkový ovladač
Kytara 6tistunná světlé dřevo
(Strunal Classical Guitar model –
460JK)
Šicí stroj kufříkový Zetina 6323
+ ovládací šlapadlo
TV LCD GoGen
Model: TVL 22915 LED
Vysavač ELECTROLUX 2200W
Bílo/modrá barva
Zahradní komplet : Stůl s kamennou
deskou + 6x zahradní židle (šedá barva)
Benzínová sekačka
Raser SV40 R-434
Chladící zařízení na pivo CODIFESA
Model:T100
Automatická pračka Candy 6Kg
Model: G04106, bílá
1200
použité
400
100
*1033/12-132*
22.
1
23.
1
24.
1
25.
1
26.
1
27.
1
28.
1
29.
1
30.
1
31.
1
32.
1
33.
1
34.
1
35.
1
36.
1
Přímotop elektrický RAVANSON
osmitělesový
Posilovací lavice na břicho
600
použité
200
100
600
použité
200
100
Lednice Samsung
Calex Symphony 180 bílá
Minibike černý
900
použité
300
100
2400
použité
800
100
Horské kolo Specialized
Hard Rock (černošedé 17¨)
Horské kolo Merida
Matts Sport 300 (šedá barva)
Horské kolo Wheeler Cross 3606
Šedá barva
Horské kolo dětské
Author Signal
Kompresor Universal 650-90D
(šedá barva)
Malý kompresor
Electra Beckhum Basic 240 (modrý)
Svářečka Tara 141
3300
použité
1100
100
3300
použité
1100
100
2400
použité
800
100
1800
použité
600
100
2400
použité
800
100
1800
použité
600
100
2100
použité
700
100
Malý Kompresor Happy Car 2HP 900
ABAC
C.O. flaška 250 BAR cca 150cm
1200
použité
300
100
použité
400
100
Elektrický přímotop Termon
Typ:S380G 380V
MacAllister Zbíjecí/vrtací kladivo
SDS Plus
2100
použité
700
100
1800
použité
600
100
Vydáním této dražební vyhlášky jsou vyzýváni všechny, kdo mají k některé z dražených věcí právo nepřipouštějící dražbu
(§ 267 o.s.ř.), aby prokázali exekutorovi toto právo a pokud exekutor toto právo neuzná, nechť uplatní toto své právo
nejpozději před započetím dražby vylučovací žalobou, jinak k tomuto právu nebude při provádění dražby přihlíženo.
Pořadí dražených věcí určí exekutor při zahájení dražby. Exekutor má právo sloučit dražené věci do souborů a tyto soubory
dražit současně za jednu vyvolávací cenu, danou součtem cen věcí, pojatých do souboru. Teprve v případě, že nebude
vydražen soubor, bude dražit věci jednotlivě po položkách.
Exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání zaplatit ihned a věc převzít.
Soudní exekutor, zaměstnanci exekutora a povinný ani jeho manželka nesmějí dražit.
Při shodě podání (co do času i co do výše) rozhodne exekutor losem, nedohodnou-li se dražitelé jinak. Nenajde-li se na
draženou věc kupec, bude nařízena opakovaná dražba. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací
práva a další závady váznoucí na věci.
Dražba bude umožněna pouze těm osobám, které prokáží exekutorovi svou totožnost dle občanského průkazu nebo pasu,
aby bylo možné ověřit, zda nejsou vyloučeni z dražby.
V ostatním se provádění dražby řídí ust. § 328b a násl. o.s.ř. Dle § 50l OSŘ platí právní fikce, že desátým dnem po po dni
vyvěšení této vyhlášky na úřední desce exekutora byla tato vyhláška doručena účastníkům, kteří nejsou exekutorovi známi
nebo jejichž pobyt není znám.
Daňový doklad pro odpočet DPH je povinen vystavit povinný, pokud je plátcem daně a má povinnost DPH odvést; je
rovněž povinen odvést příslušné DPH, exekutor vydává pouze potvrzení o nejvyšším podání a jeho úhradě. Ke dni vydání
dražební vyhlášky nebyla prokázána možnost odpočtu DPH.
Poučení: Proti této dražební vyhlášce není přípustný opravný prostředek.
Otázky a připomínky vyřizuje shora uvedený pracovník; při jednání je nutné uvádět shora uvedenou sp.zn.
Otisk úředního razítka exekutora
Mgr. David Bolom, exekutorský kandidát,
pověřený soudním exekutorem Mgr. Ing. Monikou Michlovou
Doručuje se:
1. Spis 2. GE Money Bank, a.s. ev. č. oprávněného R/2012)
3 , Petr Oszelda
4. Monika Oszeldová
K vyvěšení:
1. Městský úřad v Valašském Meziříčí 2.Úřední deska soudního exekutora 4. Okresní soud ve Vsetíně-pobočka ve
Valašském Meziříčí 5. Obec Poličná
Download

Dražební vyhláška