*1033/12-46*
Exekutorský úřad Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín, Česká republika
So u d n í e x e k u t o r
Mgr. Ing. Monika Michlová
tel.: 558847012], mobil: 602757870, e-mail: [email protected] , DS: 5phtq8y
číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010
V Novém Jičíně dne 27.06.2013
Č.j.: 163 EX 1033/12 - 46
Vyhotovil: Jan Vaculík
Dražební vyhláška
Soudní exekutor Mgr. Ing. Monika Michlová Exekutorského úřadu v Novém Jičíně, pověřený provedením
exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud ve Vsetíně-pobočka ve Valašském Meziříčí č.j.46 EXE
994/2012 - 10 ze dne 02.07.2012, , kterým tento soud nařídil exekuci pro vymožení povinností dle
pravomocného a vykonatelného rozhodnutí: směnečného platebního rozkazu č.j. 13 Cm 232/2011-9 ze dne
10.06.2011 vydaného Městským soudem v Praze, k uspokojení pohledávky v částce 960467 s
příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, které vyčíslím samostatným Příkazem k úhradě nákladů exekuce v
exekuci vedené pro vymožení uvedené pohledávky oprávněného:
GE Money Bank, a.s., IČO 25672720, DIČ CZ699003117, se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28
Praha 4 - Michle,
proti povinnému:
Petr Oszelda, nar. 09.01.1974, IČO 63002612, DIČ CZ7401094899, bytem Poličná 480, 757 01 Poličná,
Monika Oszeldová, nar. 11.10.1974, IČO 73278319, DIČ CZ7460115872, bytem Poličná 480 757 01
Poličná,
nařizuje dle § 328b o.s.ř. dražbu movitých věcí:
Den a hodina počátku konání
dražby:
Místo konání dražby:
16.8.2013 v 10:30
Poličná č.p. 480, Poličná , 757 01 (u Valašského
Meziříčí)
Souřadnice : 49°27'48.389"N, 17°57'9.697"E
Den a hodina zahájení prohlídky
dražených věcí (v místě konání
dražby):
16.8.2013 v 10:00
Dražené věci (první soupis):
Číslo
Počet
Seznam a popis věcí
položky
kusů
Rozhodná
cena (Kč)
Poznámka
Vyvolávací
cena Kč
Nejnižší
příhoz Kč
1.
1
TV LED SAMSUNG UE40C5000
6000
použité
2000
100
2.
1
1500
použité
300
100
3.
1
1500
použité
500
100
4.
1
Satelitní komplet Ariva 202E (HD)
Parabola + Přijímač
Domácí kino Luxtronic AV719 +
5 reproduktorů
Tiskárna Epson OFFICE BX535WD
1500
použité
500
100
5.
1
6.
1+6
7.
1
Rohový stůl k PC – Kombinace tmavě 1200
hnědá/bílá ‚, ořech/bílá ‘‘
SestavaPC(stolní):Monitor(LCD
3600
LG),Klávesnice,Myš,Reproduktory
(PC 2+1 Genius)
LED TV GoGen TVL 22800
2400
použité
400
100
použité
1200
100
použité
800
200
Rozhodná
cena (Kč)
Poznámka
Vyvolávací
cena Kč
Kombinovaná lednice Calex
cca 200 cm
Jídelní stůl +
4x jídelní židle dřevo/textil modrý
Sedací souprava rohoválátková šedá +2xtaburet + křeslo
Konferenční stolek–
kombinace železo/sklo
TV stolek – dřevo černosvětlá
kombinace
Posilovací stroj OrbiTrac
1200
použité
400
100
2700
použité
700
100
4500
použité
1500
100
600
použité
200
100
600
použité
200
100
2400
použité
800
100
6000
použité
2000
200
1200
použité
400
100
600
použité
200
100
200
100
Dražené věci (druhý soupis):
Číslo
Počet
Seznam a popis věcí
položky
kusů
Nejnižší
příhoz Kč
1.
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9a
1
Aquarium velké rohové
(stříbrná kombinace
se sklem a stolkem s poličkami)
Rohový stůl –
kombinace ořech/bílá
Kancelářské křeslo ‚, černé ‘‘
9b
1
Kancelářské křeslo ‚, černé ‘‘
600
10
1
Rozkládací gauč (pohovka) šedá
3600
použité
1200
200
11
1
použité
600
100
12
1
použité
1300
200
13
1
použité
300
100
14
1
použité
400
100
15
1
použité
1400
200
16
1
Mininotebook Acer Aspire One
1800
D255-2BQRR červený + nabíječka
Fotoaparát Nikon D40 +
3900
Objektiv DX-SWM-ED
Satelitní přijímač Koscom
900
M: SDF 5050 + dálkový ovladač
Kytara 6tistunná světlé dřevo
1200
(Strunal Classical Guitar model –
460JK)
Šicí stroj kufříkový Zetina 6323
4200
+ ovládací šlapadlo
TV LCD GoGen
2400
použité
800
200
*1033/12-46*
Model: TVL 22915 LED
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
32
1
33
1
34
1
35
1
36
1
Vysavač ELECTROLUX 2200W
Bílo/modrá barva
Zahradní komplet : Stůl s kamennou
deskou + 6x zahradní židle (šedá
barva)
Benzínová sekačka
Raser SV40 R-434
Chladící zařízení na pivo CODIFESA
Model:T100
1200
použité
400
100
3000
použité
1000
100
2400
použité
800
100
4800
použité
1600
200
Automatická pračka Candy 6Kg
Model: G04106, bílá
Přímotop elektrický RAVANSON
osmitělesový
Posilovací lavice na břicho
1200
použité
400
100
600
použité
200
100
600
použité
200
100
Lednice Samsung
Calex Symphony 180 bílá
Minibike černý
900
použité
300
100
2400
použité
800
100
Horské kolo Specialized
Hard Rock (černošedé 17¨)
Horské kolo Merida
Matts Sport 300 (šedá barva)
Horské kolo Wheeler Cross 3606
Šedá barva
Horské kolo dětské
Author Signal
Kompresor Universal 650-90D
(šedá barva)
Malý kompresor
Electra Beckhum Basic 240 (modrý)
Svářečka Tara 141
3300
použité
1100
100
3300
použité
1100
100
2400
použité
800
100
1800
použité
600
100
2400
použité
800
100
1800
použité
600
100
2100
použité
700
100
Malý Kompresor Happy Car 2HP 900
ABAC
C.O. flaška 250 BAR cca 150cm
1200
použité
300
100
použité
400
100
Elektrický přímotop Termon
Typ:S380G 380V
MacAllister Zbíjecí/vrtací kladivo
SDS Plus
2100
použité
700
100
1800
použité
600
100
Vydáním této dražební vyhlášky jsou vyzýváni všechny, kdo mají k některé z dražených věcí právo nepřipouštějící
dražbu (§ 267 o.s.ř.), aby prokázali exekutorovi toto právo a pokud exekutor toto právo neuzná, nechť uplatní toto své
právo nejpozději před započetím dražby vylučovací žalobou, jinak k tomuto právu nebude při provádění dražby
přihlíženo.
Pořadí dražených věcí určí exekutor při zahájení dražby. Exekutor má právo sloučit dražené věci do souborů a tyto
soubory dražit současně za jednu vyvolávací cenu, danou součtem cen věcí, pojatých do souboru. Teprve v případě, že
nebude vydražen soubor, bude dražit věci jednotlivě po položkách.
Exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání zaplatit ihned a věc
převzít.
Zaměstnanci exekutora a povinný ani jeho manželka nesmějí dražit.
Při shodě podání (co do času i co do výše) rozhodne exekutor losem, nedohodnou-li se dražitelé jinak. Nenajde-li se na
draženou věc kupec, bude nařízena opakovaná dražba. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a
zadržovací práva a další závady váznoucí na věci. Shodné podání je možné učinit jen dokud licitátor neřekl cenu se
slovy „poprvé“.
Dražba bude umožněna pouze těm osobám, které prokáží exekutorovi svou totožnost dle občanského průkazu nebo
pasu, aby bylo možné ověřit, zda nejsou vyloučeni z dražby.
V ostatním se provádění dražby řídí ust. § 328b a násl. o.s.ř. Dle § 50g OSŘ platí právní fikce, že patnáctým dnem po
vyvěšení této vyhlášky na úřední desce exekutora byla tato vyhláška doručena účastníkům, kteří nejsou exekutorovi
známi nebo jejichž pobyt není znám.
Daňový doklad pro odpočet DPH je povinen vystavit povinný, pokud je plátcem daně a má povinnost DPH odvést; je
rovněž povinen odvést příslušné DPH, exekutor vydává pouze potvrzení o nejvyšším podání a jeho úhradě. Ke dni
vydání dražební vyhlášky nebyla prokázána možnost odpočtu DPH.
Poučení: Proti této dražební vyhlášce není přípustný opravný prostředek. Otázky a připomínky vyřizuje shora uvedený
pracovník; při jednání je nutné uvádět shora uvedenou sp.zn.
Otisk úředního razítka exekutora
Mgr. Ing. Monika Michlová,
Soudní exekutor, Exekutorský úřad Nový Jičín
Doručuje se:
1. Spis 2. GE Money Bank, a.s. ev. č. oprávněného R/2012)
3 , Petr Oszelda
4. Monika Oszeldová
K vyvěšení:
1. Městský úřad v Valašském Meziříčí 2.Úřední deska soudního exekutora 4. Okresní soud ve Vsetíně-pobočka ve
Valašském Meziříčí
*1033/12-46*
Download

Dražební vyhláška