Exekutorský úřad Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín, Česká republika
Soudní exekutor
Mgr. Ing. Monika Michlová
tel.: 558847012, mobil: 602 757 870, e-mail: [email protected] , DS: 5phtq8y
číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010
V Novém Jičíně dne 06.06.2013
Vyhotovil: Mgr. Radek Hlista
Č.j.: 163 EX 167/11 - 160
Usnesení o odročení dražebního jednání
Jako soudní exekutor, pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud v Ostravě č.j.97 EXE
11343/2011-10 ze dne 11.04.2011, kterým byla nařízena exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného:
KVS EKODIVIZE a.s., IČO 60793414 se sídlem Leskovská 566/, 793 12 Horní Benešov, právně zast.:
JUDr.Petr Filipek se sídlem Dolní náměstí 117/3, 746 01 Opava
proti povinnému:
Zdeněk Nezval , nar. 18.08.1940, IČO 68942109, bytem Václava Košaře 101/24, 700 30 Ostrava,
v souladu s ust. § 52 odst. 1, z. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších
zákonů, (dále jen „e.ř.“) ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 167 z.č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „o.s.ř.“)
jsem rozhodla takto:
Dražba nemovitostí nařízená usnesením č.j. 163 EX 167/11 – 133, která se měla konat dne
19.06.2013 v 10:00:00 hod., na portále www.exdrazby.cz, se odročuje na neurčito.
Odůvodnění:
Usnesením o nařízení dražebního jednání č.j. 163 EX 167/11 – 133, které dne 07. 05. 2013 vydal soudní exekutor
Ing. Mgr. Monika Michlová, byla nařízena dražba nemovitostí, u kterých bylo prokázáno, že jsou ve vlastnictví výše
uvedeného povinného. Jedná se o rod.dům č.p. 179 stojící na parcele č. 531/3 zapsáný v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, pro obec Chvalíkovice, katastrální území
Chvalíkovice, na listu vlastnictví č. 398. Elektronická dražba nemovitostí byla nařízena na 19.06.2013 v 10:00:00 hod.
Výše uvedený povinný podal dne 30. 05. 2013 v sídle exekutorského úřadu odvolání proti usnesení o nařízení
dražebního jednání, a to dle § 336c odst. 5 o. s. ř. proti výroku, v němž byla určena výsledná cena dražené nemovitosti.
Z tohoto důvodu odročil soudní exekutor dražební jednání na neurčito.
Soudní exekutor žádá příslušný exekuční soud, katastrální úřad a obecní úřady, jímž se toto usnesení doručuje, aby
vyvěsily toto usnesení na své úřední desce.
Otisk úředního razítka soudního exekutora
Mgr. Ing. Monika Michlová
soudní exekutor
Exekutorský úřad Nový Jičín
Doručuje se: 1. Spis 2. KVS EKODIVIZE a.s. k rukám práv. zást.: JUDr.Petr Filipek 3. Zdeněk Nezval 4. JUDr. Aleš
Chovanec (soudní exekutor s přihlášenou pohledávkou) 5. Zuzana Sochorová (zástavní věřitel) 6. DLUHOŠ s.r.o. (zástavní
věřitel) 7. PROFI CREDIT Czech a.s. (zástavní věřitel) 8. JUDr. Antonín Dohnal (soudní exekutor s přihlášenou
pohledávkou) 9. AIR ČENKOV a.s. (zástavní věřitel) 10. JUDr. Tomáš Vrána (soudní exekutor) 11. Okresní správa
sociálního zabezpečení Ostrava – město (zástavní věřitel) 12. EURO CERAMICA 2000 a.s. (zástavní věřitel s přihlášenou
pohledávkou) 13. 4 TAX consult spol. s.r.o. (zástavní věřitel s přihlášenou pohledávkou), práv. zast. JUDr. Růžena
Vojtková14. Město Valašské Meziříčí (zástavní věřitel) 15. Raiffeisenbank a.s. (zástavní věřitel) 16. Mgr. Jiří Král (soudní
exekutor) 17. Územní pracoviště Ostrava II. (Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj) – subjekt s přihlášenou pohledávkou
Ostatní (s doručenkou):
1/ K vyvěšení na úřední desce (§ 336c odst. 3 a 4 OSŘ, přiměřeně s ohledem na odlišnou působnost EŘ a OSŘ): Okresní
soud v Ostravě, Okresní soud v Opavě, Obecní úřad Chvalíkovice, Magistrát města Ostravy, Městský úřad Nový Jičín,
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj – katastrální pracoviště Opava, Magistrát města Opavy
2/ Na vědomí: Územní pracoviště v Opavě (Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj), Okresní správa sociálního zabezpečení
Ostrava, Okresní správa sociálního zabezpečení Opava, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Vojenská zdravotní pojišťovna
ČR, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna bank, poj. a stav., Zdravotní pojišťovna
Ministerstva vnitra ČR, Revírní bratrská pokladna, Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA, Územní pracoviště Ostrava I.
(Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj)
3/ Informace k vyvěšení a zveřejnění: úřední deska exekutora, správce WWW,
Download

Dražba nemovitostí nařízená usnesením č.j. 163 EX