Hodnocení soběstačnosti, Barthelův test.

Žáci se naučí zaznamenávat získané informace do formuláře : Hodnocení rizik ADL

Žáci budou umět zhodnotit soběstačnost klienta

Výsledky vzdělávání :

Žáci vysvětlí klíčové pojmy

Žáci formulují důvody, které ovlivní soběstačnost klienta

Žáci provedou rozbor kazuistiky se zaměřením na soběstačnost klienta

Žáci provedou záznam bodového skóre do Barthelova testu

Žáci vyhodnotí stupeň závislosti v základních denních činnostech na základě
bodového skóre

Žáci posoudí jestli stupeň závislosti odpovídá potřebám klientky z dané kazuistiky
Klíčové pojmy

Soběstačnost

Nesoběstačnost

Self care

ADL – Aktivity Daily Living

ATL - Aktivität des Täglichen Legend

Barthelův test
Úvod
Každodenní aktivity si osvojuje jedinec v průběhu sociálního učení. Ontogenetickým
vývojem se jednotlivé návyky postupně upevňují. Novorozenec a kojenec je v uspokojování
základních potřeb zcela závislý na matce, během vývoje se mění závislost na nezávislost, u
období stárnutí a stáří se stává člověk opět závislý.
Hodnocení soběstačnosti
Aktivity denního života je odborný termín používaný a rozpracovaný v německé
literatuře jako ATL a v anglické literatuře jako ADL. K aktivitám běžné denní činnosti patří
hygiena, oblékání, výživa, vyprazdňování.Zdravý dospělý člověk je vykonává zcela
samostatně, bez pomoci druhých.
Soběstačnost

Soběstačnost se definuje jako schopnost jedince uspokojit své potřeby vlastními
silami. Vyjadřuje míru samostatnost při vykonávání denních aktivit (ADL, ATL).

Je to míra samostatnosti popř. participace člověka při vykonávání denních aktivit.
Nesoběstačnost

Nesoběstačnost je neschopnost nebo závislost jedince při vykonávání denních aktivit.
Sebepéče

Sebepéče je jeden ze způsobů ošetřovatelské péče ,samostatné vykonávání denních
aktivit.( stravování, umývání, oblékání, vyprazdňování) vlastními silami
Self care
Tato terminologie se užívá v americké literatuře a je přesně definována

Osobní a zdravotní péče prováděná nemocným obvykle ve spolupráci s instrukcemi
zdravotnického personálu

Zdravotní péče poskytována laickou osobou

Osobní péče bez technické pomoci
Hodnocení soběstačnosti
Úroveň soběstačnosti hodnotí sestry v lůžkových zdravotnických i sociálních
zařízeních, sestry v primární péči, v agenturách domácí péče, při příjmu v rámci
ošetřovatelské anamnézy. Informace se získávají pozorováním nemocného, rozhovorem
s klientem, nebo s rodinnými příslušníky , zdravotníky a dalšími osobami. Zdrojem informací
je také dokumentace nemocného.
Hodnocení úrovně soběstačnosti je součásti celkového hodnocení nemocného, které
sestra provádí. K získávání informací je výhodné použití ošetřovatelských modelů , které jsou
uceleným, propracovaným systémem pro hodnocení nemocného.
Běžně používaným testem na hodnocení základních všedních činností je Barthelův
test.
Test základních denních činností (ADL); Barthelův test
Barthelův test byl zaveden v roce 1965 a od té doby byl opakovaně modifikován.
Vystihuje míru závislosti klienta na cizí pomoci. Čím vyšší skóre, tím větší pravděpodobnost,
že bude klient schopen žít v domácím prostředí. Hodnocení soběstačnosti je důležité nejen při
příjmu, ale také v době, kdy se uvažuje o propuštění klienta.
Test spočívá v posouzení základních všedních“ činností, jako je oblékání se, osobní
hygiena, příjem stravy, vyprazdňování apod.
Hodnocení má být provedeno v rámci anamnézy u nově přijímaných klientů. V
případě změny stavu klienta je důležité provést toto hodnocení opakovaně.
Tento test je nutné zpracovat vždy na základě objektivních šetření. Údaje klienta,
zejména pokud JE POSTIŽEN demencí, mohou být extrémně nespolehlivé a zavádějící.
Kazuistika
Pacientce (Jana Malá) je 79 let. Bydlí sama v rodinném domku v malé vesničce. Na
oddělení chirurgie byla přijata pro defekt na pravém lýtku v dolním pólu. Poranění ostrým
předmětem způsobilo defekt na LDK o velikosti cca 2 x 3 cm. Rána se nehojila,
prohlubovala, hospitalizaci doporučil praktický lékař. Po sedmi dnech neúspěšné
konzervativní léčby bylo přistoupeno k radikálnímu řešení – nízká amputace.
Paní je diabetička, léčena podáváním PAD. Nyní je pacientka 7. pooperační den, 14.
den hospitalizace.
Pacientka se postupně smiřuje se ztrátou končetiny, začíná s rehabilitací, nyní se učí
posazovat na lůžku
Na levé dolní končetině je operační rána po nízké amputaci. Rána je klidná, hojí se per
primam, již bez drénu.
Pacientka potřebuje dopomoc při všech denních činnostech, v rámci lůžka je plně
soběstačná. Pacientka zvládá přemístění z lůžka na židli, pojízdný klozet, stoj pomocí
francouzských holí u lůžka. S rehabilitační sestrou provádí nácvik chůze s holemi.
Pacientka je plně při vědomí, orientovaná všemi kvalitami.
Download

Hodnocení soběstačnosti.pdf