Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice,
Tyršova 365
Maturitní témata – profilová část
Obor:
75-41-M/01Sociální činnost
Předmět: Praktická maturitní zkouška z odborných
předmětů
Školní rok: 2014/2015
Forma:
zkouška před zkušební maturitní komisí
Zkouška je složena ze dvou částí.
1. Samostatný výkon na odborném pracovišti
2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva
Obsah 1. části
Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově pro seniory na ulici Kubešova v Třebíči
a v Domě sv. Antonína v Moravských Budějovicích. Student/ka si vylosuje ze 13 maturitních
otázek, které jsou kombinací přímé péče o klienty a sociálně-aktivizačních činností.
V rámci praktické maturitní zkoušky se hodnotí tyto oblasti:
- praktické provedení vylosovaného úkonu
- manipulace s klienty
- komunikační schopnosti a navázání spolupráce s klienty
- celkový přístup ke klientům/vhodně zvolený postup činnosti
- praktické provedení ostatních dovedností
Témata:
Péče o klienta na lůžku
Úprava lůžka po délce a šířce s imobilním klientem
-
umístění lůžka v pokoji
-
základní vybavení lůžka
-
pomůcky doplňující lůžko
-
imobilizační syndrom a jeho prevence
Zabezpečení imobilního klienta, prevence pádů
-
pomůcky sloužící k zabezpečení klienta
-
první pomoc v případě pádu
Osobní péče o klienta
Ranní hygienická péče o nemocného na lůžku
-
význam hygienické péče o nemocného na lůžku
-
úkony, které hygienická péče zahrnuje
1
Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice,
Tyršova 365
Maturitní témata – profilová část
Obor:
75-41-M/01Sociální činnost
Předmět: Praktická maturitní zkouška z odborných
předmětů
Školní rok: 2014/2015
Forma:
zkouška před zkušební maturitní komisí
-
pomůcky potřebné k ranní hygieně nemocného
Nácvik základní soběstačnosti a sebeobsluhy
-
kompenzační pomůcky potřebné k sebeobsluze klientů se sníženou soběstačností
-
vybavení koupelny klientů se sníženou soběstačností
Osobní péče o klienta
Celková koupel na lůžku (v koupelně)
-
význam hygienické péče
-
úkony, které celková hygienická péče zahrnuje
-
potřebné pomůcky
Zásady při péči o pomůcky
-
dekontaminační postup
-
desinfekce- základní desinfekční prostředky
-
první pomoc při zasažení kůže a sliznic desinfekčními prostředky
-
sterilizační postupy
Osobní péče o klienta na lůžku
Péče o proleženiny a opruzeniny a odlehčování predilekčních míst
-
vznik proleženin a opruzenin, rozsah, příčiny vzniku
-
prevence a léčba
Pasivní rehabilitační ošetřovatelství
-
pasivní pohyby, jejich význam, provedení
-
polohování klienta, otáčení, posouvání, posazovaní klienta
Polohovací pomůcky
-
význam polohovacích pomůcek a jejich využití
Podávání stravy, jako součást ranní hygieny klientů
Pomoc při příjmu jídla a tekutin, krmení nemocných
2
Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice,
Tyršova 365
Maturitní témata – profilová část
Obor:
75-41-M/01Sociální činnost
Předmět: Praktická maturitní zkouška z odborných
předmětů
Školní rok: 2014/2015
Forma:
zkouška před zkušební maturitní komisí
-
dietní systém
-
zásady podávání stravy
-
tekutiny, bilance tekutin
-
podávání stravy u pacientů se specifickými potížemi
-
nebezpečí aspirace při podávání stravy- první pomoc
Péče o dutinu ústní
-
péče o zuby, zubní protézu, zvláštní péče o dutinu ústní
Zhodnocení stavu výživa u klienta
-
antropometrická měření- váha, míra, BMI
-
výživová anamnéza- význam a její vypracování
Pohybová aktivizace
Změny poloh nemocného na lůžku, otáčení nehybného klienta, posazování, přemístění do
křesla, nácvik chůze / o berlích, pomocí chodítka, chůze o holi, /
-
význam vhodné polohy
-
pomůcky doplňující lůžko
-
kompenzační pomůcky k nácviku chůze
-
léčebné polohy- druhy
Zajištění bezpečnosti klientů při pohybové aktivizaci
-
pomůcky zajišťující bezpečnost klientů
Nebezpečí pádů a následných komplikací (závrať, mdloba, zlomeniny)
-
první pomoc při náhlé mdlobě
-
první pomoc při zlomeninách
Pohybová aktivizace (metodická příprava a aplikace cvičební jednotky)
Zdravotní tělesná výchova u nemocných v závislosti na zdravotním stavu
3
Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice,
Tyršova 365
Maturitní témata – profilová část
Obor:
75-41-M/01Sociální činnost
Předmět: Praktická maturitní zkouška z odborných
předmětů
Školní rok: 2014/2015
Forma:
zkouška před zkušební maturitní komisí
-
cviky vedoucí k aktivizaci nemocných na lůžku
-
dechová cvičení
-
relaxační cvičení
-
nácvik chůze
-
kondiční cvičení
Význam pohybové aktivity pro zdraví
-
cíl a význam ZTV
-
stavba cvičební jednotky, požadavky na cvičence, prostředí, bezpečnost a cvičební
pomůcky
-
metodická příprava na vlastní cvičení
-
zhodnocení výchovného cíle
Pasivní rehabilitační ošetřování- pasivní pohyby, jejich význam a provedení
Plán ošetřovatelského procesu s klientem
Provedení dílčího sociálního šetření klienta, zhodnocení stavu a stanovení ošetřovatelské
diagnózy, vypracování plánu aktivní péče
Práce s informacemi, získávání klíčových informací o klientech
-
fáze ošetřovatelského procesu
-
rozhovor (verbální a neverbální komunikace) s klientem, pozorování a analýza
dokumentů
-
testovací metody (Barthelův test všedních denních činností, Mini-mental test
Geriatrická škála deprese aj.)
Osobní péče o klienta
Péče o znečištěného klienta
-
hygienické vyprazdňování u chodících a ležících nemocných
-
pomůcky k hygienickému vyprazdňování
4
Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice,
Tyršova 365
Maturitní témata – profilová část
Obor:
75-41-M/01Sociální činnost
Předmět: Praktická maturitní zkouška z odborných
předmětů
Školní rok: 2014/2015
Forma:
zkouška před zkušební maturitní komisí
Postup při péči o inkontinentní nemocné
-
základní pomůcky u inkontinentních nemocných
-
péče o permanentní katétr
-
inkontinence, zácpa a průjem jako nemoc- nebezpečí dehydratace u seniorů
s průjmovým onemocněním- zásady rehydratace
Péče o opruzeniny
-
místa a příčiny vzniku opruzenin
-
základní pečovatelské intervence
Obvazová technika
Vhodný výběr obvazového materiálu a zhotovení obvazu na jednotlivých částech těla
Speciální obvazová technika (obvazy dolní, horní končetiny, obvazy hlavy a krku, břicha a
hrudníku, BDK- bandáže dolních končetin- vysoká, nízká BDK)
-
materiál pro zhotovování obvazů
-
obecné zásady přikládání obvazů
-
dělení obvazů
Obvazová technika první pomoci při krvácení, bandáže dolních končetin
Sociální aktivizace klienta s demencí
Výběr, metodický rozbor a provedení vhodné aktivizace vzhledem k typu klienta a druhu
postižení
-
psychologické zvláštnosti klienta s demencí
-
cíle sociální aktivizace
-
aktivizace mentálních schopností
-
podpora kognitivních funkcí
5
Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice,
Tyršova 365
Maturitní témata – profilová část
Obor:
75-41-M/01Sociální činnost
Předmět: Praktická maturitní zkouška z odborných
předmětů
Školní rok: 2014/2015
Forma:
zkouška před zkušební maturitní komisí
Trénování paměti seniorů
-
vypracování a aplikace vhodné mentální aktivizace
Sociální aktivizace klienta se smyslovým postižením
Výběr, metodický rozbor a provedení vhodné aktivizace vzhledem k typu klienta a druhu
postižení
-
zvláštnosti v přístupu ke klientovi se zrakovým nebo smyslovým postižením
-
cíle sociální aktivizace
-
aktivizační techniky vhodné pro klienty se smyslovým postižením
Kompenzační pomůcky pro klienty s postižením zraku a sluchu
-
asistenční psi pro klienty se smyslovým postižením (význam, dělení)
Sociální aktivizace klienta se somatickým postižením
Výběr, metodický rozbor a provedení vhodné aktivizace vzhledem k typu klienta a druhu
postižení
-
zvláštnosti v přístupu ke klientovi se somatickým postižením
-
příčiny tělesného omezení
-
cíle sociální aktivizace
-
aktivizační techniky vhodné pro klienta se somatickým postižením
Kompenzační a protetické pomůcky pro klienty se somatickým postižením
-
protetické pomůcky, jejich dělení, význam a použití
-
kompenzační pomůcky, jejich dělení, význam a použití
Součástí každého tématu je sledování fyziologických funkcí klientů.
6
Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice,
Tyršova 365
Maturitní témata – profilová část
Obor:
75-41-M/01Sociální činnost
Předmět: Praktická maturitní zkouška z odborných
předmětů
Školní rok: 2014/2015
Forma:
zkouška před zkušební maturitní komisí
 Měření tlaku krevního a zápis naměřených hodnot do zdravotnické dokumentace
(správný postup při měření, pomůcky a správné zhodnocení TK).
 Měření tělesné teploty a zápis naměřených hodnot do zdravotnické dokumentace
(správný postup při měření, pomůcky a správné zhodnocení tělesné teploty)
 Měření pulsu a zápis naměřených hodnot do zdravotnické dokumentace (správný
postup při měření a správné zhodnocení pulsu)
Hodnocení I. části
50-45
44-38
37-30
29-25
24-0
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
Obsah 2. části
Student si vylosuje jednu ze 4 variant a v časovém limitu 180 minut ji zpracuje na PC. Místo
výkonu zkoušky jsou učebny VT v budově Tyršova 365.
Vzhledem k možným změnám v dávkové oblasti může dojít k aktualizaci témat do 28. 2.
2015.
Témata, jejichž kombinací budou vytvořeny 4 varianty zadání:
Důchodová politika
- výpočet klasického starobního důchodu, včetně OVZ
- sociální poradenství v rámci důchodové politiky včetně výpočtu odchodu do SD
Nemocenské pojištění
- výpočet nemocenské nebo ošetřovného
- poradenství ve věcech nemocenského pojištění (léčebný režim, redukce, odejmutí dávek,
promlčení dávek, nárokovost dávek)
7
Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice,
Tyršova 365
Maturitní témata – profilová část
Obor:
75-41-M/01Sociální činnost
Předmět: Praktická maturitní zkouška z odborných
předmětů
Školní rok: 2014/2015
Forma:
zkouška před zkušební maturitní komisí
Politika zaměstnanosti
- pasivní politika : výpočet podpory v nezaměstnanosti
- poradenství ve věcech aktivní politiky zaměstnanosti
Mzda zaměstnance
- výpočet sociálního a zdravotního pojištění
- výpočet superhrubé mzdy
- výpočet daně z příjmu
- využití všech odečitatelných položek – nezdanitelných částek příjmu
- včetně výpočtu ČM
Státní sociální podpora
- výpočet dávek (testovaných i netestovaných)na základě práce s tiskopisy
- kontrola vyplněných žádostí klientů, doplnění, změny, opravy
- poradenství v otázkách SSP
Právo
- test v rozsahu pracovního práva, práva SOZ, rodinného práva
- Samostatné řešení sociální situace - např. návrh na rozvod, zvýšení výživného
Sociální služby
- sepsání smlouvy o poskytování sociální služby
- provedení zápisu ze sociálního šetření
8
Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice,
Tyršova 365
Maturitní témata – profilová část
Obor:
75-41-M/01Sociální činnost
Předmět: Praktická maturitní zkouška z odborných
předmětů
Školní rok: 2014/2015
Forma:
zkouška před zkušební maturitní komisí
Hodnocení II. části
50-45
44-38
37-30
29-25
24-0
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
Celková klasifikace (za obě části):
Je stanovena součtem bodů za obě části zkoušky. Pro úspěšné absolvování zkoušky je třeba
dosáhnout v obou zkouškách alespoň 25 b. (hodnocení dostatečný). V případě, že v jedné
z obou částí zkoušky je student hodnocen známkou nedostatečný, je celkově hodnocen
známkou nedostatečný a v případě opakování zkoušky v dalším termínu koná zkoušku z obou
částí znovu.
90 - 100 b. – výborně
76 - 89 b. - chvalitebně
60 - 75 b. - dobře
50 - 59 b. – dostatečně
0 - 49 b. - nedostatečně
9
Download

MT PrZk 5G 2015 - Gymnázium a Střední odborná škola Moravské