Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
OŠETŘOVÁNÍ KLIENTA S LYMSKOU BORELIÓZOU
ANOTACE
Lymská borelióza je bakteriální onemocnění, které může postihovat řadu orgánu ať už
lokalizovaně, nebo diseminovaně. Jedná se o antropozoonózu tedy přenos infektu (bakterie)
ze zvířete na člověka. Prevence nemoci je poměrně banální záležitostí, snad proto je
v mnohých případech tak podceňována. Neléčená či pozdě diagnostikovaná choroba může mít
velmi závažné důsledky v kvalitě života jedince, zvláště ve smyslu poruch pohybového
aparátu a v oblasti sebeobsluhy.
V následujícím textu je popsána klinika a ošetřovatelská péče této infekční nemoci.
1
Tematický okruh
Ošetřovatelská péče o klienta s infekční chorobou.
Mezioborové přesahy a vazby
Somatologie, biologie buněčné organismy. Klinická praxe – ošetřování klientů v karanténě.
Cílová skupina
Žáci 4. ročníku - Zdravotnický asistent, studenti SZŠ a VOŠZ - 3. ročníku.
Text je určen pro rozšiřující studium týkající se ošetřovatelské péče o nemocné s infekčními
chorobami.
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 7 Ošetřování klienta LB, autor: Mgr. M. Karafiátová
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
Očekávaný výstup – cíl
Po prostudování kapitoly budete schopni:
 Popsat příčinu nemoci, původce, příznaky, terapii a prevenci.
 Definovat ošetřovatelské problémy a navrhnout jejich řešení.
2
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 7 Ošetřování klienta LB, autor: Mgr. M. Karafiátová
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
Předpokládaný čas ke studiu
Studium textu - 30 minut.
Organizace řízení učební činnosti:
Frontální výuka. Samostudium. Skupinová práce.
Organizace prostorová
Třída s klasickým vybavením tabule, PC, dataprojektor.
Klíčové kompetence
Rozšíření odborných kompetencí z oblasti šíření a prevence zoonózy. Rozvoj kompetencí
k osvojení zásad hygienických požadavků na životní prostředí a akceptaci odpovědnosti
za vlastní zdraví i zdraví ostatních občanů. Zdůraznění významu osobní odpovědnosti žáka
při řešení enviromentálních problémů souvisejících s epidemiologickou problematikou
infekční nemocí.
Průřezová témata
ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - žák si uvědomí vztah mezi životním prostředím,
životním stylem a zdravím jedince a společnosti, žák si osvojí zásady zdravého životního
stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví.
OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI
Žák
jedná
v souladu
s morálními
principy
a
zásadami
společenského
chování.
Respektuje práva klientů vzhledem k sociokulturním zvláštnostem.
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 7 Ošetřování klienta LB, autor: Mgr. M. Karafiátová
3
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
Klíčová slova
ZOONÓZA-KLIENT-INFEKCE-PREVENCE
Pomůcky
Pracovní stůl – notebook, poznámkový blok, psací potřeby, učebnice somatologie a biologie
1. ročník.
4
Obecný cíl kapitoly
Po prostudování této kapitoly získáte přehled o klinické a ošetřovatelské problematice
u klienta s infekční nemocí zvláště o ošetřovatelských problémech, se kterými se
klient/pacient (dále je K/P) potýká.
Doporučení pro studium kapitoly
Ke studiu této kapitoly je nutné ovládat základní znalosti z somatologie a biologie 1.R struktuta buňečných organismů.
OŠETŘOVÁNÍ K/P S LYMESKOU BORELIÓZOU /LB/
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 7 Ošetřování klienta LB, autor: Mgr. M. Karafiátová
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
Etiologie nemoci - původce:

Spirocheta Borrelia burgdorferi

Poddruh: Borrelia afzelii (vztah k postižení kůže)

Borrelia garinii (predisponuje k onemocnění CNS)
*přenašečem je klíště (nebo již i jiný krev sající hmyz)
Klinický obraz:
Klinické projevy LB se dělí do 3 stádií

první a druhé stádium nemoci se řadí do skupiny „self-limited dinase“, u níž dojde
i spontánně k uzdravení.
1. Stádium: Charakteristickým projevem je erythema migrans, které se objeví v místě
přisátí klíštěte během několika dnů ev. týdnů – lokálně se projeví zarudnutím s centrální
výbledí, nebolestivé, někdy svědivé

méně charakteristické jsou potíže jako chřipkové
příznaky (horečka, třesavka,
zimnice, bolesti hlavy, svalů, kloubů, lymfadenitida)
2. Stádium: (Odstup několika týdnů až měsíců po infekci) – postižení nervové soustavy –
serózní meningitida (hlavně u dětí), parézy hlav. nervů (III, IV, VI, VII, VIII) je Bannwarthův
syndrom), neuritida, myelitida, kardiální postižení (poruchy srdečního rytmu), oční postižení
(konjunktivitida, uveitida), migrující artralgie, tendovaginitidy,
postižení kůže s nálezem
zduření ušního lalůčku, prsní bradavce nebo scrotu je borreliový lymfocytom –
červenofialové barvy, nebolestivý.
3. Stádium: (Po měsících až letech po infekci) – acrodermatitis chronica (kůže akrálních
částí rukou a nohou má charakter cigaretového papíru s osvítáním cév), athropicans,
chronická encefalitida, presenilní demence, chronická polyneuritida, lymská artritida (koleno,
loket, rameno).
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 7 Ošetřování klienta LB, autor: Mgr. M. Karafiátová
5
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
Diagnóza nemoci:

Vyšetření
krve
na
přítomnost
protilátek
proti
LB
(metoda
ELISA)
až po 6 týdnech!

Odběr mozkomíšního moku při podezření na neuroborreliózu.

EEG při kardiální formě LB.

U kloubní formy revmatoidní faktor.

U nejasných kožních nálezů vyšetření histologické.
Terapie nemoci:

ATB (antibiotika).

Ve druhém a třetím stádiu i symptomatická léčba – protizánětlivá, antiedematózní,
analgetická atd.

Po doléčení by se pacient měl sledovat v pravidelných 3 měsíčních intervalech 2 roky,
pokud je bez potíží, dispenzarizace se ukončí.
Prevence:

Očkovací látka proti LB pro Evropu (je zatím ve vývoji).

Ochrana před klíšťaty, jejich včasné odstranění a desinfekce rány.

Včasná diagnostika všech stádií.
Prognóza:

U řádně léčeného I. a II. stádia je dobrá.

U III. stádia záleží na rozsahu změn, ke kterým v rámci onemocnění LB došlo.
LB v graviditě:

Dochází ke transplacentárnímu přenosu.

Může dojít k potratu plodu.
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 7 Ošetřování klienta LB, autor: Mgr. M. Karafiátová
6
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028

Je
nutné každé přisátí klíštěte u těhotné sledovat, případě vyš. krev na LB ev. ATB
terapii.
MOŽNÉ OŠETŘOVATELSKÉ PROBLÉMY (DLE TAX. NANDA)
1. Problém: NEZNALOST POJMU:
 URČUJÍCÍ ZNAKY – K/P hovoří o nedostatečné znalosti,
nepřesně dodržuje
pokyny léčby.
 SOUVISEJÍCÍ FAKTORY - K/P je neobeznámen se zdroji informací, nedostatek
orientace v nové problematické záležitosti.
Neznalost pojmu v důsledku nedostatečné informovanosti široké veřejnosti projevující
se bagatelizací ochrany před klíšťaty v ohrožených lokalitách, pozdním odstraněním klíštěte,
pozdní návštěvou lékaře.
5. DOMÉNA VNÍMÁNÍ – POZNÁVÁNÍ
4. TŘÍDA: POZNÁVÁNÍ
OŠETŘOVATELSKÁ DIAGNÓZA: DEFICITNÍ NEZNALOST (POTŘEBA POUČENÍ
S UPŘESNĚNÍM) 00126
OŠETŘOVATELSKÝ CÍL: K/P MAJÍ DOSTATEK INFORMACÍ, NEPODCEŇUJÍ
PREVENCI PŘENOSU INFEKČNÍ CHOROBY
Ošetřovatelské intervence:

Edukace klienta o onemocnění LB.

Vysvětlení významu ochrany před klíšťaty (vhodný oděv, obuv, repelenty, po návratu
důkladné prohlédnutí).

Vysvětlení správného způsobu odstranění klíštěte.

Při podezření na erythema migrans ihned vyhledat lékaře.

Edukace o očkování (pro Evropskou formu není vyvinuto, jen pro tropické země).
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 7 Ošetřování klienta LB, autor: Mgr. M. Karafiátová
7
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
2. Problém: INFEKCE
URČUJÍCÍ ZNAKY – K/P má zarudnutí, horečku, postupně se vytvářející červené skvrny/
nemusí/.
SOUVISEJÍCÍ FAKTORY - K/P neodborně odstranil infikované klíště.
Riziko přenosu infekce v důsledku neodborné manipulace při odstraňování ponechaného
infikovaného klíštěte projevující se bolestí, zarudnutím, teplotou v místě odstranění klíštěte.
11. DOMÉNA BEZPEČNOST – OCHRANA
1. TŘÍDA: INFEKCE
OŠETŘOVATELSKÁ DIAGNÓZA: INFEKCE, RIZIKO VZNIKU – 00004
CÍL: VČASNÉ ROZPOZNÁNÍ PRVNÍCH ZNÁMEK INFEKCE
8
Ošetřovatelské intervence:
 Edukace klienta o správném odstranění klíštěte.
 Sledovat místo po odstranění klíštěte.
3. Problém: BOLEST:
 URČUJÍCÍ ZNAKY - sdělení, označení bolesti, bolestivý výraz v obličeji, mimické,
nonverbální projevy bolesti, očividné důkazy bolesti.
 SOUVISEJÍCÍ FAKTORY - poškozující agens, infikované klíště.
Akutní bolest z důvodů neodstranění, nebo špatného odstranění infikovaného klíštěte (tedy
z důvodů rozvoje onemocnění Boreliózou) projevující se v časném stádiu bolestí svalů,
později bolestí hlavy, zad, končetin.
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 7 Ošetřování klienta LB, autor: Mgr. M. Karafiátová
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
12. DOMÉNA: KOMFORT
1. TŘÍDA: TĚLESNÝ KOMFORT
AKUTNÍ BOLEST – 00132
CÍL: KLIENT UDÁVÁ ZMÍRNĚNÍ BOLESTI
Ošetřovatelské intervence:

Zaznamenej intenzity prvotní bolesti – použij škály bolesti.

Pravidelně zaznamenávej změny intenzity bolesti.

Zajisti vhodnou (úlevovou) polohu.

Použij fyzikální terapii ke zmírnění bolesti (aplikace tepla/chladu).

Podej analgetika dle ordinace lékaře.
4. Problém: PORUCHA SOBĚSTAČNOSTI:
 URČUJÍCÍ ZNAKY - neschopnost v zajištění základních potřeb, deficit sebepéče
při oblékání, umytí, vyprazdňování, výživě.
 SOUVISEJÍCÍ FAKTORY - bolest, únava, porucha citlivosti, poruchy hybnosti
rovná se rozvoj onemocnění.
Porucha soběstačnosti v základních lidských činnostech (výživa, vyprazdňování, hygiena)
projevující se neschopností si připravit jídlo, provést důkladně hygienickou péči.
4. DOMÉNA: AKTIVITA – ODPOČINEK
5. TŘÍDA: SEBEPÉČE
DEFICIT SEBEPÉČE PŘI JÍDLE – 00102
DEFICIT SEBEPÉČE PŘI OBLÉKÁNÍ A ÚPRAVĚ ZEVNĚJŠKU – 00109
DEFICIT SEBEPÉČE PŘI KOUPÁNÍ A HYGIENĚ – 00108
DEFICIT SEBEPÉČE PŘI VYPRAZDŇOVÁNÍ – 00110
Ošetřovatelský cíl: K/P si zachová co nejvyšší možnou míru sebepéče (zvládne se najíst,
s pomocí se umyje a obleče, vyprázdní)
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 7 Ošetřování klienta LB, autor: Mgr. M. Karafiátová
9
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
Ošetřovatelské intervence:
Pomoz klientce s hygienickou péčí, stravováním, oblékáním a vyprazdňováním.
Podporuj u K/P co nevyšší možnou soběstačnost. K ruce dej K/P signalizaci, aby si v případě
potíží se sebeobsluhou mohla přivolat personál.
4. Problém: SOCIÁLNÍ IZOLACE
 URČUJÍCÍ ZNAKY - neklid, změna životního stylu a denního režimu.
 SOUVISEJÍCÍ FAKTORY - omezený tělesný pohyb, bariéry prostředí, absence
blízkých osob nebo vrstevníků.
Sociální izolace z důvodu dlouhodobé hospitalizace projevující se nespokojeností, neklidem,
odmítáním komunikovat.
7. DOMÉNA
3. TŘÍDA: VYKONÁVÁNÍ ROLÍ
POŠKOZENÁ SOCIÁLNÍ INTERAKCE - 00052
Ošetřovatelský cíl: K/P chápe nutnost omezení soc. kontaktů (vzhledem k jejímu zdrav.
stavu), ale zapojuje se do kontaktů s personálem, ostatními K/P.
Ošetřovatelské intervence:

Mluv s K/P, snaž se, aby se necítil/a/ opuštěný/á.

Bude-li to možné, zajisti návštěvy rodiny či blízkých.

Při zlepšení zdravotního stavu vyvez K/P alespoň na pojízdném vozíku na společné
prostory nemocnice.
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 7 Ošetřování klienta LB, autor: Mgr. M. Karafiátová
10
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
Úkoly
1.
2.
3.
4.
Popište a charakterizujte původce nemoci.
Definujte příznaky a stádia nemoci.
Popište možnosti diagnostiky a léčby nemoci.
Definujte základní ošetřovatelské problémy a intervence u K/P s LB
ZAŠKRTNĚTE PRAVDIVÉ ODPOVĚDI
1. V listnatém lese chodíme dobře oblečení
s vysokou obuví.
2. Difuzil je postřik vhodný k prevenci - nanáší se
na oblečení.
3. Klíště odstraňujeme ihned - ještě v lese.
4. Klíště při odstraňování uchopíme za hlavičku.
5. Přisáté klíště předem poléváme olejem.
6. Dezinfikujeme ránu.
7. Očkujeme se proti klíšťatům.
ANO - NE
ANO - NE
ANO - NE
ANO - NE
ANO - NE
ANO - NE
ANO - NE
11
*Správné řešení:
Jdeme-li do listnatého nebo smíšeného lesa, měli bychom:
 Mít ochranné oblečení.
 Používat repelentní prostředky proti klíšťatům.
 Difuzil není repelent.
 Co nejdříve odstranit přisátá klíšťata.
 Klíšťata odstraňovat velmi šetrně.
 Uchopit klíště u hlavičky nikoli u zadečku.
 Nikdy klíště nemačkat a nepolévat olejem.
 Dezinfikovat ránu.
 Očkovat se proti klíšťatům.
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 7 Ošetřování klienta LB, autor: Mgr. M. Karafiátová
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
Informační zdroje
BARTŮNĚK P., BOJAR M., HULÍNSKÁ D., JANOVSKÁ D. et al. Lymeská borelióza,
3. vydání, Praha: Grada Publishing, a.s., 2006.
MAREČKOVÁ, Jana. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. 1. vyd. Praha 7 : Grada
Publishing, a.s, 2006. 264 s. ISBN 80-247-1399-3.
12
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 7 Ošetřování klienta LB, autor: Mgr. M. Karafiátová
Download

Vyšetření nemocného v urologii