Malî Hukuk Dergisi
JOURNAL OF FISCAL LAW
VERGİ HUKUKU, MALÎ SUÇLAR VE CEZALAR,
ŞİRKETLER HUKUKU, KAMBİYO MEVZUATI,
DIŞ TİCARET VE TEŞVİKLER, GÜMRÜK UYGULAMALARI,
MUHASEBE, SERMAYE PİYASASI HUKUKU,
AVRUPA BİRLİĞİ
TAX LAW, FISCAL CRIMES AND PENALTIES, COMPANY LAW,
EXCHANGE REGULATIONS, FOREIGN
TRADE AND INCENTIVES, CUSTOM ENFORCEMENTS,
ACCOUNTING, CAPITAL MARKET LAW, THE EUROPEAN UNION
MALÎ GELİŞMELER, MAKALELER, ANAYASA MAHKEMESİ
KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI, YARGITAY
KARARLARI, VERGİ MAHKEMESİ KARARLARI,
TEBLİĞLER, SİRKÜLERLER, GENELGELER,
İÇ GENELGELER, MUKTEZALAR,
RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ,
MALÎ HUKUK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER,
YENİ YAYINLAR
FISCAL DEVELOPMENTS, ARTICLES, THE CONSTITUTIONAL
COURT’ DECISIONS, COUNCIL STATE DECISIONS, COURT OF
CASSATION DECISIONS, TAX COURTS’ DECISIONS, COMMUNIQUÉS,
CIRCULARS, CIRCULAR LETTERS, DOMESTIC CIRCULAR LETTERS,
TAX RULINGS, ABSTRACTS OF OFFICIAL GAZETTE, MAJOR
INFORMATION OF FISCAL LAW, NEW PUBLICATIONS
Malî Hukuk Dergisi
Journal of Fiscal Law
“Hakemli Dergidir” / “Peer reviewed Journal”
Cilt: 10 / Sayı: 118
Volume: 10 / Issue: 118
Yıl / Year: 2014
Yayın Sahibi / Publisher:
Legal Yayıncılık A.Ş. adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni/
On Behalf of Legal Yayıncılık A.S. Publisher and Executive Editor
Av./Aal. Lütfürrahman BAŞÖZ
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü/Responsible Manager
Av./Aal. Ramazan ÇAKMAKCI
Yayın Yönetmeni/Editor
Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK
Basım ve Cilt/Printing and Volume: Net Kırtasiye Tanıtım ve Matbaa San. Tic. Ltd.
Şti (Net Copy Center)
(Sertifika No./Certificate No. 13723)
Tel. 0212 249 40 60
Basıldığı Yer/Place of Publication: İnönü Cad. Beytülmalcı Sk. No: 23/A
Gümüşsuyu/Beyoğlu-İstanbul
Basıldığı Tarih/Publication Date: Ekim/ October 2014
Yönetim Yeri/Place of Management: Legal Yayıncılık A.Ş.
Bahariye Cad. No: 63/6 Kadıköy/İstanbul
(Sertifika No./Certificate No. 27563)
Tel. 0216 449 04 86 Faks/Fax: 0216 449 04 87
Yayın Türü/Type of Publication: Yerel, Süreli, Aylık Hukuk Dergisi/
This journal is a peer reviewed national law
journal published monthly.
ISSN: 1305-4074
Dergiye yapılan atıflarda “MHD” kısaltması kullanılmalıdır.
For citations please use the abbreviation: “MHD”
Katkıda bulunmak isteyenler için iletişim bilgileri:
All correspondence concerning articles and other submissions should
be addressed to:
E-mail: [email protected]
Telefon / Phone: 0 216 449 04 85
Faks / Fax: 0 216 449 04 87
Posta Adresi / Postal Address:
Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy – İstanbul
Bu dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlara
aittir.
Articles published in this journal represent only the views of the
contributors.
Copyright © 2014
Bu derginin tüm yayın hakları LEGAL YAYINCILIK A.Ş.’ye aittir.
Yayınevinin izni alınmadan eğitim ve tanıtım amaçlı kısmi alıntılar hariç
olmak üzere hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve
yayınlanamaz.
All rights reserved. No part of this publication may be copied,
reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or
by means, without the prior expressed permission in writing of the
LEGAL YAYINCILIK A.S.
MALÎ HUKUK DERGİSİ
Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy – İstanbul
Tel: (216) 449 04 85 – 449 04 86 Faks: (216) 449 04 87
İnternet adresi: www.legal.com.tr
E-mail: [email protected]
YAYIN ve DANIŞMA KURULU
EDITORIAL and ADVISORY BOARD
Prof. Dr. Mustafa AKKAYA - Emekli - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Mustafa ALPASLAN – SMMM
Doç. Dr. Murat ALIŞKAN – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Hakan Hasan ARI - Yeminli Malî Müşavir
Yahya ARIKAN - İSMMMO Başkanı
Prof. Dr. Hanifi AYBOĞA - Marmara Üniversitesi – SBMYO
Doç. Dr. Erkan AYDIN - Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Barış BAHÇECİ - Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Murat BAŞARAN - Vergi Başmüfettişi
Doç. Dr. Duran BÜLBÜL - Gazi Üniversitesi İİBF
Yrd. Doç. Dr. Özgür BİYAN – Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF
Prof. Dr. Gülay COŞKUN - Emekli - Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF
Mustafa ÇAMLICA - Yeminli Malî Müşavir
Ar. Gör. Balca ÇELENER - Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Volkan DEMİR - Galatasaray Üniversitesi İİBF
Yrd. Doç. Dr. Bumin DOĞRUSÖZ - Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Ezhan DOĞRUSÖZ - Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Adem DURAK - Yeminli Mali Müşavir
Fatih DURAL - Yeminli Malî Müşavir
Sedat ERATALAR - Yeminli Mali Müşavir
Doç. Dr. Adnan GERÇEK - Uludağ Üniversitesi İİBF
Yrd. Doç. Dr. Ege GÖKTUNA - Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ayşe GÜNER - Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ - Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Feridun GÜNGÖR - Yeminli Mali Müşavir
Prof. Dr. Aykut HEREKMAN - Emekli - Anadolu Üniversitesi İİBF
Mehmet İPEK - Avukat
Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Filiz KESKİN - Avukat
Prof. Dr. Şükrü KIZILOT - Emekli - Gazi Üniversitesi İİBF
Serdar KOYUTÜRK - Vergi Konseyi Eski Genel Sekreteri
Dr. Resul KURT - Sosyal Güvenlik Uzmanı
Mehmet KÜÇÜKKAYA – Avukat
Prof. Dr. Ayşegül MUTLU - Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Prof. Dr. Tekin MEMİŞ - İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Adnan NAS - Yeminli Malî Müşavir
Prof. Dr. S. Ateş OKTAR - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Öznur ONAT - Avukat
Prof. Dr. Yenal ÖNCEL - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Osman ÖZEN - Yeminli Mali Müşavir
Asım ÖZGÖZÜKARA - Yeminli Malî Müşavir
Hüseyin Perviz PUR - Yeminli Mali Müşavir
Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU - Gazi Üniversitesi İİBF
Dr. Veysi SEVİĞ - Emekli- Marmara Üniversitesi İİBF - İTO Müşaviri
Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ - Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Elif SONSUZOĞLU - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Prof. Dr. Metin TAŞ - Emekli - Gazi Üniversitesi İİBF
Ferruh TUNÇ - Yeminli Mali Müşavir
Dr. Nedim TÜRKMEN - Yeminli Malî Müşavir
Bora UNUTMAZ - Vergi Başmüfettişi
Mustafa UYSAL - Vergi Konseyi Eski Başkanı
Doç. Dr. Ümit Süleyman ÜSTÜN - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK - Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Cahit YERCİ - Vergi Başmüfettişi
Doç. Dr. Hatice YURTSEVER - Celal Bayar Üniversitesi SMYO
MALİ HUKUK DERGİSİ YAYIN İLKELERİ
PUBLICATION AND SUBMISSION REQUIREMENTS OF
JOURNAL OF FISCAL LAW
1. Mali Hukuk Dergisi, ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir.
The Journal of Fiscal Law is a peer reviewed journal published
per month.
2. Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, mali hukuk alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi, ve kitap incelemesi ile
çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.
This is a journal of law focusing on legal issues concerning fiscal
law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative
development, book reviews and other similar type of papers which are
written in Turkish and in other European languages are welcome.
3. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde
yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Articles that will be sent to the editor should not be published
elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.
4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır.
Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır.
Kağıt Boyu: A4
Üst: 2.5 cm; Alt: 2.5 cm; Sol: 2 cm; Sağ; 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı
Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx
file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles
should be written according to the following style guidelines:
Paper size: A4
Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right; 2 cm
Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing,
justified
Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing,
justified
5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile
Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı
olarak teslimi gerekmemektedir.
Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft
Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no
need to submit any hardcopy of the article.
6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına,
çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre
ulaştırılmalıdır.
The name (s), formal positon (s), institutional affiliation (s) and
contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly
included with the submission to the editor.
7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile
hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.
Each submission should contain a Turkish and an English Title, as
well as an Abstract part in Turkish and English.
8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
All articles should be accompanied by sufficient number of
keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.
9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale
sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan
kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.
All references cited in the text should be numbered in order of
mention in the text and should be given abbreviated form in footnotes.
They should be listed in full form at the and of the article in an
alphabetically arranged bibliography as well.
10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.
All submissions are regarded as ready to publish and already
proofread by the author himself.
11. Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda
makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde düzeltme istemesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar
hakeme gönderilebilir.
Initial assessment of the articles will be done by the editorial board. After the assessment is completed, the articles will be sent to an
anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report,
amendments may be done or the article may be decided not to be
published. After the amendments are completed, the article may be sent
to peer reviewer again, by the editorial board.
12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.
All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of
the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.
13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda
hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
Free copies of the published issue will be sent both to the author
(s) and to the reviewer (s).
Dergi Hakkında / About Journal
Mali Hukuk Dergisi (MHD) Dergisi, ayda bir yayımlanan hakemli
bir dergidir. 2005 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide
hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk
ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme
alınan, mali hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.
Okuyucularımızın göndereceği mali hukuk alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.
The Journal of Fiscal Law (MHD) is a peer reviewed journal
published per month concentrating on issues of law and considers for
publication articles, case notes and comments, discussions of legislative
developments and book reviews. It has been in publication since 2005.
Each issue contains scholarly works concerning Fiscal law bulletin/
journal, authored by scholars and practitioners around the globe.
We welcome your contributions in the form of articles, notes,
comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on
fiscal law; with your contributions and support our journal will progress.
GÜNDEM/AGENDA
“Pırlantada ÖTV kalktı, peki diğerlerinde niye kalkmadı”,
Şükrü Kızılot, Hürriyet, 24.09.2014
MALİYE Bakanı'nın "Tasarruflu beyaz eşyaya ÖTV indirimi yapılacağı"
yönündeki açıklaması, ÖTV konusunu tekrar gündeme getirdi. Hepimizin ödediği ÖTV diye bir vergi var. Günlük yaşantımızda sık sık ödüyoruz. Ödüyoruz
ama böyle bir verginin "AB ülkelerinde de var" diye getirildiğinin ancak bazı
ürünler için AB'de olmadığının ve sadece Türkiye'de uygulandığının, çok kişi
farkında değil!
Bunlardan, pırlanta, elmas, yakut ve incideki yüzde 20 ÖTV Torba Yasa
ile kaldırıldı.
Ancak diğerlerinde de kaldırılması gerekiyordu. Kaldırılmadı!
GETİRİLİŞ GEREKÇESİ
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) getirilirken "AB'ye geçiş sürecinde Türkiye'de de uygulanması gerekiyor. Çünkü AB'de öteden beri ÖTV var" denildi. O
dönemde AB'ye girme konusu sürekli gündemde olduğu için bu gerekçeye
kimse bir şey demedi. Vergi geldi ve uygulanmaya başladı. Özellikle akaryakıt,
tütün ve alkollü içkilerden ve taşıtlardan, Türkiye'de toplanan vergilerin dörtte
biri kadar vergi tahsil diliyor. Ancak bir de AB'de olmayan ama Türkiye'de
olan IV sayılı bir liste var. Yaklaşık 12 yıldır bu listede yer alan malları satın
aldıkça kuzu kuzu ÖTV ödüyoruz. Ödemeye de devam edeceğiz. Çok kişi bu
vergiyi ödediğinin de farkında değil çünkü fiyatın içine gizlenmiş. Dışarıdan
bakınca etikette, fişte veya faturada gözükmüyor.
HANGİ ÜRÜNLERE ÖDÜYORUZ?
Hangi birini sayalım, o kadar çok ki..
En iyisi IV sayılı listeden bir kaç örnek verelim:
- Buzdolabı, TV, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, vakumlu
elektrik süpürgesi,
- Tıraş makinesi, tıraş köpüğü ve tıraş kremi, tıraş sabunu, saç kurutucusu,
- Makyaj malzemesi, parfüm, saç spreyi, güneş kremi,
- Saatli radyo, kablosuz mikrofon, kulaklık,
- Cep telefonu vs.
Liste uzayıp gidiyor. Listede pırlanta, elmas, yakut, inci gibi değerli taşlar da vardı. Torba Yasa ile bunların ÖTV'si kaldırıldı.
AB'DE ÖTV'YE TABİ DEĞİL
Yukarıda sıralanan ürünler, AB'de Özel Tüketim Vergisi'ne tabi değil,
Türkiye'de ise tabi!.. Evet, AB'de ÖTV var ama akaryakıt, tütün ve alkollü
içkiler için uygulanıyor. AB ülkeleri buzdolabı, çamaşır makinesi, tıraş sabunu
ve köpüğünü, makyaj malzemesi ya da cep telefonunu lüks kabul etmediği için
ÖTV'ye tabi tutmuyor. Kaldı ki bunların her biri zaten yüzde 18 KDV'ye tabi.
Ayrıca, Türkiye'de ÖTV'ye tabi tutulan binek otomobil ve cipler de AB ülkelerinde ÖTV'ye tabi değil!
NE OLACAK ŞİMDİ?
Hiç bir şey olmayacak. Bu vergileri yine kuzu kuzu ödemeye devam
edeceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki; "Olur mu efendim, bu mallara AB'de uygulanıyor diye getirilmiş oysa uygulanmıyormuş. Hatta dünyada da uygulanmıyormuş." Haklısınız.. gerçekten tıraş sabunu, köpüğü, makyaj malzemesi lüks
değil. Buzdolabı da değil. Saç kurutucusu ve güneş kremi de elektrikli süpürge
de lüks değil. Bunlar zaten AB'de de ÖTV'ye tabi değil. IV sayılı listenin
"AB'ye de uyum için" kaldırılması gerekiyor.
Prof. Dr. Hakan Üzeltürk
Legal Malî Hukuk Dergisi Yayın Yönetmeni
MALÎ HUKUK DERGİSİ
Cilt: 10 / Sayı: 118
Yıl: 2014
İÇİNDEKİLER
Makaleler..................................................................................................................... 19
Vergide Alternatif Çözüm Yolları
Dr. Adil NAS .......................................................................................................... 21
Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Sonrası Vergi Aflarının Merkezi Yönetim
Bütçesi Üzerindeki Mali Etkisi
Yard. Doç. Dr. Mehmet Alpertunga AVCİ ............................................................. 37
Belediye Şirketlerinde Bağımsız Denetim, Denetim ve Bakanlık Denetimi
Soner ALTAŞ (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi) ..................... 61
Uzman Görüşü ............................................................................................................ 85
6552 Sayılı Torba Yasada Kapsama Girmeyen Vergiler ve Cezalar ile Davalardan
Vazgeçilmesi Şartı
Av. Nazlı Gaye ALPASLAN .................................................................................. 87
Malî Gelişmeler ........................................................................................................... 91
Danıştay Kararları.................................................................................................... 205
Danıştay Daire Kararları ....................................................................................... 207
Yargıtay Kararları.................................................................................................... 217
Yargıtay Hukuk Daire Kararları............................................................................ 219
İdari Görüşler ........................................................................................................... 227
Muktezalar (Özelgeler) Listesi.............................................................................. 229
Muktezalar (Özelgeler) ......................................................................................... 231
Resmî Gazete Özetleri .............................................................................................. 239
Önemli Bilgiler .......................................................................................................... 255
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU ............................................. 296
Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizini............................................................ 297
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini ............................................................... 299
LEGALBANK ABONELİK FORMU .................................................................. 300
JOURNAL OF FISCAL LAW
Volume: 10 / Issue: 118
Year: 2014
CONTENTS
Articles ......................................................................................................................... 19
Alternative Tax Dispute Resoluation
Dr. Adil NAS .......................................................................................................... 21
Fiscal Impacts of Tax Amnesties on the Central Government Budget after the
Transition Programme to a Strong Economy
Asst. Prof. Dr. Mehmet Alpertunga AVCİ.............................................................. 37
Independent Auditing of Municipality Companies, Auditing, and Auditing By the
Ministry
Soner ALTAŞ (Ministry of Science, Industry and Technology Chief Inspector) ... 61
Expert Opinion............................................................................................................ 85
Requirement to Withdraw From Lawsuit for Taxes and Penalties which are Not
Regulated under the Scope of Omnibus Law Number 6552
Atty. Nazlı Gaye ALPASLAN................................................................................ 87
Fiscal Developments ................................................................................................... 91
Council of State Decisions ........................................................................................ 205
Council of State Chamber Decisions..................................................................... 207
Court of Cassation Decisions ................................................................................... 217
Court of Cassation Civil Chambers Decisions ...................................................... 219
Administrative Opinions .......................................................................................... 227
Tax Rulings List.................................................................................................... 229
Tax Rulings ........................................................................................................... 231
Abstracts of Official Gazette.................................................................................... 239
Useful Information.................................................................................................... 255
ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS ............................... 296
Index of High Courts’ Decisions.............................................................................. 297
Index of Related Law Code Articles ..................................................................... 299
SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LEGAL DATABASE ....... 300
MA KA L E L E R
ARTICLES
* Alternative Tax Dispute Resoluation
Vergide Alternatif Çözüm Yolları
Dr. Adil NAS
* Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Sonrası Vergi Aflarının Merkezi Yönetim
Bütçesi Üzerindeki Mali Etkisi
Fiscal Impacts of Tax Amnesties on the Central Government Budget after the
Transition Programme to a Strong Economy
Yard. Doç. Dr./Asst. Prof. Dr. Mehmet Alpertunga AVCİ
* Belediye Şirketlerinde Bağımsız Denetim, Denetim ve Bakanlık Denetimi
Independent Auditing of Municipality Companies, Auditing, and Auditing By
the Ministry
Soner ALTAŞ
(Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi/
Ministry of Science, Industry and Technology Chief Inspector)
H
ALTERNATIVE TAX DISPUTE RESOLUATION
(VERGİDE ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARI)
Dr. Adil NAS*
ÖZET
Vergi hukuku ve uygulamasının kompleks olması nedeniyle mükellef ile vergi idaresi arasında çok sayıda uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır. Gerek vergi idaresi gerekse mükelef aralarındaki uyuşmazlıkları
çözmek için dava yöntemine başvurabilirler.Fakat belirtmek gerekir ki
yargısal yola başvurmak zaman ve para kaybına neden olmaktadır.Vergi
idareleri bu olumsuzluğu gidermek amacıyla Alternatif Çözüm Yollarını
geliştirmişlerdir(AÇY).Mükellef ve vergi idaresi yargısal yola başvurmadan,aralarında ki vergi uyuşmazlıklarını, alternatif çözüm yollarını
kullanarak etkin bir şekilde çözebilmektedir.Alternatif çözüm yollarına
başvurulması halinde vergi uyuşmazlığının önlenmesi veye erken çözülmesi imkan dahiline girebilmektedir.Bu da taraflara kaynaklarını
daha verimli kullanma imkanı sağlamaktadır.Vergi prosüdürlerini hızlandırmak için alternatif yollar kullanılabilmelidir.
Anahtar Kelimeler:Vergi uyuşmazlıkları, Alternatif Çözüm Yolları (AÇY),uzlaşma,arabuluculuk, tahkim.
ABSTRACT
There are many tax disputes between taxpayer and tax authority.
And this disputes mostly, caused by complex tax law and practicei İn
order to find solution to tax disputes tax authorities and taxayer may use
appeal system and litigation method. But this methods cost lots of money
and time to the parties. Because of that tax authorites have developed
alternative dispute programs(ADR) designed to add to the efficient
resulation of tax dispustes. ADR is a serios of approaches that open up
H
*
Hakem denetiminden geçmiştir.
Deputy Governer of Niğde.
Alternative Tax Dispute Resoluation
20
channel for taxpayer to interaect with admisnastration resolve issues or
disputes without resorting to litigation. Aternative dispute resulation
may allow more tax disputes, to be resolved earlier, or avoided
altogethor, thereby giving taxpayer and tax autharity to channel scarce
resources in more productive activites. There should be rooms for
alternatives to expide the tax process.
Keywords: Tax disputes, alternative dispute Resulotion (ADR),
Tax settlement, mediation, arbitration.
***
...
The tax court procedure takes too long; it costly and taxpayer must
incur expenses. There we have to use effectively. In another words, there
should be rooms for alternatives to expidite the tax process.
There are a number of possible tax dispute resolutions techniques
(negatations, mediation, arbritration) some of which are already being
useda Tax resulations techniques, can achieving cestarinty and resolving
or a vaiding fax disputes. These Lind of techiques are used in a prefilling segment, qiven the increasing siqniticance of this tool to resolve
potantial tranfer pricing tax disputes.
The dispute resolution means which ais currently in many
countries have been sucessful in relieviry the ultimate burden on the
judical system.
The civil tax dispute resolution process can the improved by
addtional methods of dispute resolution. There is a need for some type of
supplemantary dispute resolution mechanism. Not replacing but by
supplementy, the system, taxpayer has right to go to court. In another
words taxpayer will be protected by the court as arbititer, mediator or
other tax dispute resolation methods.
Makalenin devamına, dergimizin Ekim 2014 tarihli
118. sayısından ulaşabilirsiniz
MHD - Cilt: 10 / Sayı: 118 / Yıl: 2014
H
GÜÇLÜ EKONOMİYE GEÇİŞ PROGRAMI SONRASI VERGİ
AFLARININ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÜZERİNDEKİ
MALİ ETKİSİ
(FISCAL IMPACTS OF TAX AMNESTIES ON THE CENTRAL GOVERNMENT
BUDGET AFTER THE TRANSITION PROGRAMME TO A STRONG ECONOMY)
Yard. Doç. Dr./Asst. Prof. Dr. Mehmet Alpertunga AVCİ∗∗
ÖZET
2000 ve 2001 finansal krizlerinin ardından Türk Kamu Maliyesi’nde disiplini sağlamak üzere Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı
yürürlüğe konmuştur. Türk ekonomisini revize etmek üzere hazırlanan
Program; vergilendirme teknik ve usulü açısından çeşitli yenilikler öngörmüştür. Vergi tabanının genişletilmesi, vergi kayıp ve kaçak oranlarının azaltılması, vergi idaresinin reforme edilmesi ve sorunlu kamu alacaklarının tahsil edilmesi öngörülen yeniliklerin başında gelir. Özellikle
sorunlu kamu alacaklarının tahsil edilmesi hedefi; varlık barışı, vergi
barışı, borç yeniden yapılandırması gibi adlarla anılan son vergi aflarına
kapı aralamıştır. Bu çerçevede 2001 yılından 2014 yılına kadar toplam 7
vergi affı getirilmiştir. Peş peşe gelen bu vergi afları vergilendirmede
eşitlik ve adalet ilkeleri tartışmalarını başlatmıştır. ...
Anahtar Kelimeler: Bütçe, Merkezi Yönetim, Vergi Affı, Mali
Af, Güçlü Ekonomi
ABSTRACT
The Transition Programme to a Strong Economy has been brought
into force after 2000 and 2001 financial crisis to provide the fiscal
discipline in Turkish Public Finance. This program which was prepared
to revise the Turkish Economy has foreseen several various innovations
H
∗∗
Hakem denetiminden geçmiştir.
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Erzurum, e-mail: [email protected], Tel:
0442 231 51 17
22
Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Sonrası Vergi Aflarının Merkezi
Yönetim Bütçesi Üzerindeki Mali Etkisi
about taxation technique and procedure. Extension of tax base, reduction
of tax avoidance and evasion, renovation of tax administration and
collection of non-performing public receivables are the most important
anticipated innovations. Particularly the goal of the collection of nonperforming public receivables have opened the door to last tax amnesties
known such as tax peace, cash repatriation, debt restructuring. In this
context 7 tax amnesties was introduced form 2001 to 2014. However
these successive tax amnesties have started discussion on principle of
equity and justice in taxation. In spite of all these discussions tax
amnesty has become a new tax collection method as it allows to collect
non-performing public receivables and provides additional revenues to
the public budget. These tax amnesties have a significant role in terms of
Central Government Budget. ...
Keywords: Budget, Central Government, Tax Amnesty, Fiscal
Amnesty, Strong Economy
***
...
Ülkemizde vergi barışı, varlık barışı, kamu borçlarının yeniden yapılandırılması gibi pek çok ilgi çekici isimle anılan ve her seferinde “Bu
son olacak!” söylemleri ile halka arz edilen vergi affı düzenlemeleri, her
hükümet için kendisinden vazgeçilemez kurumsal bir araç haline dönüştürülmüş ve geleneksel hale getirilmiştir. Ancak kimi zaman siyasal
mülahazalarla kimi zaman da mali gerekçelerle başvurulan vergi afları,
Cumhuriyet Tarihi süresince iyi niyetli mükellefleri vergi aflarından
faydalanan ve hatta bu afları kollayan vergi mükellefler karşısında güçsüz hale düşüren düzenlemeler olmuştur. Vergi aflarına yönelik iyi niyetli mükelleflerin bu yöndeki tepkileri, elbette vergilendirmede adalet
ve eşitlik ilkelerinin korunabilmesi açısından önemlidir. Bu yönüyle
vergi aflarına başvurulurken toplumsal hoşnutsuzluğu göz ardı etmemek
gerekmektedir.
Makalenin devamına, dergimizin Ekim 2014 tarihli
118. sayısından ulaşabilirsiniz
MHD - Cilt: 10 / Sayı: 118 / Yıl: 2014
H
BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE BAĞIMSIZ DENETİM,
DENETİM VE BAKANLIK DENETİMİ∗
(INDEPENDENT AUDITING OF MUNICIPALITY COMPANIES, AUDITING, AND
AUDITING BY THE MINISTRY)
Soner ALTAŞ
(Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi/
Ministry of Science, Industry and Technology Chief Inspector)
ÖZET
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, eski Kanundaki denetim
sistemini kaldırmış ve yeni bir denetim anlayışını benimsemiştir. Getirilen bu yeni denetim sistemi, anonim ve limited şirket statüsündeki belediye şirketlerini de kapsamına almakta ve yakından ilgilendirmektedir.
Ayrıca, 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nun 274üncü ve 556ncı maddeleri ile mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na tanıdığı anonim ve
limited şirketleri denetleme yetkisi, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe
giren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda bütün ticaret şirketlerini
kapsayacak şekilde yer almış ve bu yetki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na tanınmıştır. Bu çalışmada, belediye şirketlerinin bağımsız denetimi, denetimi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın denetimine tabi işlemleri ile şirket yöneticilerinin denetime ilişkin yükümlülükleri ele
alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Belediye şirketi, bağımsız denetim, denetim,
işlem denetimi, denetim raporu, fesih davası, para cezası.
H
∗
Hakem denetiminden geçmiştir.
Bu çalışmada belirtilen görüşler yazarına ait olup, çalıştığı Kurumunu bağlamaz.
24
Belediye Şirketlerinde Bağımsız Denetim, Denetim ve Bakanlık Denetimi
ABSTRACT
6102 Numbered new Turkish Commercial Code annulled the
auditing system of the repealed code, and adopted a new understanding
of auditing.
This new auditing system includes the joint stock companies, and
the limited companies of municipalities. Moreover, the former
Department of Industry and Commerce's power of auditing joint stock
companies and limited companies under articles 274 and 556 of the
repealed 6762 Numbered Commercial Code, include all commercial
companies under the 6102 Numbered new Commercial Code, which
went into effect on July 1, 2012. Under this new law, the Department of
Customs of Commerce is authorized to audit.
This study covers independent auditing of municipality companies,
their audits, the audits of their transactions that fall under the
jurisdiction of the Department of Customs and Commerce, and the
responsibility of the company managers regarding audits.
Keywords: Municipality company; independent audit; auditing ;
transaction audit; suit for recission; money fines
***
...
Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, 19/12/2012 tarihli
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Anılan karar kapsamına giren
anonim ve limited şirket statüsündeki belediye şirketlerinin bağımsız
denetim yaptırması zorunludur. anılan karar kapsamına girmeyen belediye şirketleri için bağımsız denetim zorunluluğu ise sözkonusu değildir.
Ancak, bağımsız denetim kapsamına girmeyen anonim şirket statüsündeki belediye şirketleri TTK’nın 397. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca denetime tabi olacaktır. Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı kapsamına girmeyen
limited şirket statüsündeki belediye şirketleri ise denetime tabi olmayacaklardır. Bağımsız denetime tabi olduğu halde bu denetimi yaptırmayan
belediye şirketlerinde finansal tablolar ile yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmünde sayılacaktır. ....
Makalenin devamına, dergimizin Ekim 2014 tarihli
118. sayısından ulaşabilirsiniz
MHD - Cilt: 10 / Sayı: 118 / Yıl: 2014
UZMAN GÖRÜŞÜ
EXPERT OPINION
* 6552 Sayılı Torba Yasada Kapsama Girmeyen Vergiler ve Cezalar ile
Davalardan Vazgeçilmesi Şartı
Requirement to Withdraw From Lawsuit for Taxes and Penalties which are Not
Regulated under the Scope of Omnibus Law Number 6552
Av./Atty. Nazlı Gaye ALPASLAN
6552 SAYILI TORBA YASADA KAPSAMA GİRMEYEN
VERGİLER VE CEZALAR İLE DAVALARDAN
VAZGEÇİLMESİ ŞARTI
(REQUIREMENT TO WITHDRAW FROM LAWSUIT FOR TAXES AND PENALTIES
WHICH ARE NOT REGULATED UNDER THE SCOPE OF OMNIBUS LAW
NUMBER 6552)
Av./Atty. Nazlı Gaye ALPASLAN*
Bilindiği gibi, 6552 sayılı torba yasa 11.09.2014 tarihli ve 29116
sayılı mükerrer Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bir anlamda kamusal karakterli borçların yapılandırma yasası olan
bu yasa kapsamında olan vergi, resim, harç, vb. diğer yükümlülükler
yasanın md. 73 hükmünde nasıl ve ne şekilde taksitlendireceği konusunda izahatlar mevcuttur. Ayrıca, Maliye Bakanlığı tarafından taslak
genel tebliği hazırlanmış olup, bu genel tebliği ilgililerin bilgisine taslak
olarak www.gib.gov.tr internet sitesinde yer almıştır (bkz. 1 Seri No.lu
bazı alacakların 6552 sayılı kanunun kapsamında yeniden yapılandırılmasına dair genel tebliğ)
Bu çalışmamızda kapsama girmeyen borçlar hakkında kısa açıklamalara yer verilecektir.
1) 30.04.2014 tarihinden sonra beyana dayalı olarak tahakkuk
eden borçlar genel olarak yapılandırma haricindedir.
....
Sonuç olarak, mükelleflerin durumlarını gözden geçirip, 6552
sayılı yasadan istifade olanaklarını analiz ederek davadan feragat kararlarını vermelerinde yarar görülmektedir. Unutulmamalıdır ki, vergi
mahkemesinde veya Danıştay ‘da devam eden bir vergi uyuşmazlığının;
asliye ceza mahkemesi boyutu veya Yargıtay boyutları da incelenmelidir. Esasen 6552 sayılı yasadan faydalanarak vergi mahkemesinde ki
davanın geri çekilmesi tercihinin asliye ceza mahkemesine etkisi tartışılmaktadır.1
Yazının devamına, dergimizin Ekim 2014 tarihli
118. sayısından ulaşabilirsiniz
*
1
İzmir Barosu Avukatı
Bkz. 213 sayılı VUK md. 367
MALÎ GELİŞMELER
FISCAL DEVELOPMENTS
* Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13) (s. 93)
* 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 88 inci ve Geçici 1 inci Maddeleri ile 26/9/2011 Tarihli ve 660 Sayılı
KHK’nın 9 uncu, 26 ncı ve Geçici 1 inci Maddeleri Hakkında Kurul Kararı (s. 98)
* Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64) (s. 99)
* Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-59.1a) (s. 100)
* Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (s. 108)
* İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (s. 130)
* Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (s. 187)
* Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 440) (s. 187)
* Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği (s. 189)
* Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2014/3) (s. 202)
* Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 366) (s. 203)
Mali gelişmelerayrıntılı bir şekilde dergimizin
Ekim 2014 tarihli 118. sayısından ulaşabilirsiniz
DANIŞTAY KARARLARI
COUNCIL OF STATE DECISIONS
* Danıştay Daire Kararları
Council of State Chamber Decisions
DANIŞTAY DAİRE KARARLARI
COUNCIL OF STATE CHAMBER DECISIONS
DANIŞTAY
4. DAİRE
Esas No.
2014/271
Karar No.
2014/2893
Tarihi:
29.04.2014
İlgili Kanun/Madde
213 s. VUK/341, 359
ÖZETİ: Davacının yasal defter ve belgelerini mücbir sebep olmaksızın incelemeye ibraz etmemesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359 uncu maddesine göre gizleme fiilini oluşturduğundan, aynı kanunun 341 inci maddesinin ikinci fıkrasına
göre Uç kat vergi ziyaı cezasının uygulanmasını gerektirmekte olup, ihtilaflı dönemlere ilişkin olarak ziyaa uğratılan
verginin Uç katı tutarında kesilen vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemiyle açılan davayı reddeden mahkeme kararını, verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası uygulanması gerektiği nedeniyle kısmen bozan Bölge İdare Mahkemesinin, kısmen bozmaya ilişkin kısmında hukuka uyarlık
görülmemiştir.
DANIŞTAY
5. DAİRE
2014/2526
Esas No.
2014/5777
Karar No.
Tarihi:
10.07.2014
İlgili Kanun/Madde
2577 s. İYUK/10
ÖZETİ: Davacının atanmasına ilişkin işlemde atamanın harcırahsız
yapıldığı yolunda herhangi bir ibarenin bulunmaması ve
dosyada bu yönde bir belge ya da bilginin yer almaması
karşısında, harcırah (yolluk) ödenmesi talebiyle yapılan
başvurunun, 2577 sayılı Kanunun 10. maddesi kapsamında
yapılmış bir başvuru olarak kabulü zorunludur. Bu nedenle
davacının yeni görevine başlama tarihinin dava açma süresi
için başlangıç olarak alınması hukuken mümkün bulunmamaktadır. Öte yandan, davacının harcırah (yolluk) istemli başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle
açılan davanın, süresinde olduğu da açıktır. Bu durumda;
Çanakkale İdare Mahkemesi hakimi tarafından, davanın
süre aşımı nedeniyle reddi yolunda verilen kararda hukuka
uyarlık bulunmadığından, anılan kararın bozulması yerine
onanması yolunda verilen Edirne Bölge İdare Mahkemesinin kararında hukuki isabet görülmemiştir.
Kararların tamamuna dergimizin Ekim 2014 tarihli 118.
sayısından ulaşabilirsiniz
YARGITAY KARARLARI
COURT OF CASSATION DECISIONS
* Yargıtay Hukuk Daire Kararları
Court of Cassation Civil Chambers Decisions
YARGITAY HUKUK DAİRE KARARLARI
COURT OF CASSATION CIVIL CHAMBERS DECISIONS
YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/9970
Karar No. 2014/16613
Tarihi:
08.07.2014
İlgili Kanun/Madde
506 s. SSK/130
ÖZETİ: Dava eksik işçilik bildiriminde bulunulduğundan bahisle tahakkuk ettirilen prim ve gecikme zammının iptaline ilişkindir.
İhale konusu "hastane dışında yemek pişirme, hastaneye taşıma, dağıtım ve sonrası hizmetleri" iş ile ilgili Kurum genelgelerinde işçilik oranı bulunmadığından, Asgari İşçilik Tespit
Komisyonunca işçilik oranının hangi kıstaslara göre belirlendiğinin davalı Kurumdan sorulması, işyerinde asgari işçiliği
teknik usullerle saptamasını bilen hukukçu, serbest muhasebeci mali müşavir (veya yeminli mali müşavir) ve asgari işçilik
incelemesine konu iş (sektör) konusunda bilgi sahibi bir bilirkişi ile birlikte oluşturulacak üç kişilik bilirkişi kurulundan;
ihale konusu işte uygulanması gerekecek asgari işçilik oranının yapılan iş ile ilgili işyeri kayıt ve belgelerini inceleyerek ve
müfettiş raporunu da irdeleyerek belirlenmesi, işin genel niteliği, işte kullanılan teknik yöntemler, işin büyüklüğü, söz konusu hastanenin kapasitesi, işyeri koşulları, işyeri bünyesinde
kullanılan teknoloji, benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı,
yemek pişirme işinin devamlı işyeri işçilerince yapıldığının
belirtilmesine göre, daimi işyeri sigortalıların sayısı, niteliği,
inceleme konusu işyerine mesafesi, aynı dönemde başkaca
işlerin taahhüt ve ifa edilip edilmediği, gibi hususlar dikkate
alınarak, yemek pişirme işinin daimi işçilerle yürütülmesinin
mümkün olup olmadığı araştırılarak, kısaca işçilik bildirilmesi
gereken işle ilgili tüm veriler birlikte gözetilerek, gerekirse
kıyaslanarak, dava konusu dönemde Kuruma bildirilmesi
gereken işçilik miktarına dair açıklayıcı ve denetime elverişli,
somut verilere dayalı rapor alıp, davacının prim ve gecikme
zammı borcu bulunup bulunmadığı saptanarak yapılacak
değerlendirme sonucuna göre karar verilmesi gerekir.
Yargıtay Kararları
38
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/8985
Karar No. 2014/12926
Tarihi:
04.07.2014
İlgili Kanun/Madde
6102 s. TTK/161, 162
ÖZETİ: Asıl dava, davalı şirket müdürünün idare ve temsil yetkisinin
kaldırılması istemine ilişkindir. Dosya kapsamı itibari ile davacı A. C.’in davalı şirket hissedarıyken hisselerinin tamamını
diğer davacıya devrettiği, bu kapsamda yapılan devir işlemlerinin 6762 Sayılı TTK’nın 520. maddesinde düzenlenen geçerlilik koşullarını taşıdığı, nitekim dosyada mevcut ticaret sicil
memurluğu yazısı ile davalı şirket ortaklarının davacı H. Ö. S.
ve davalı Ö. A. olarak göründüğü anlaşılmaktadır. Her ne
kadar davacı vekili tarafından, hisselerin tekrar davacı A.’a
devredildiği ancak noter işlemi dışındaki diğer işlemlerin yapılmadığı belirtilmişse de 6762 sayılı TTK’nın 520. maddesinde düzenlenen, limitet şirket hisse devrine ilişkin prosedür,
maddedeki amir düzenleme itibari ile geçerlilik koşulu niteliğinde olup, üç aşamalı devir işleminin eksik ya da hatalı yapılması hali; devrin, şirket yönünden sonuç doğurmamasına
yol açacağından, şirket ortağı olmayan davacı A. tarafından
eldeki davanın açılabilmesi mümkün değildir. Bir başka anlatımla, işbu davada, davacı A’ın, davalı limitet şirket müdürünün azlini isteyebilmesi için şirket ortağı olması zorunlu olup,
davacının, şirket ortağı sıfatının bulunmadığı ve bu hali ile
aktif dava ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmakla, adı geçen
davacı tarafından açılan davanın, aktif dava ehliyeti yönünden
reddi gerekirken, davacı A.'ın deftere kaydedilmeyen hisseyi
tekrar aldığından eldeki davayı açmakta hukuki menfaatinin
bulunduğu gerekçesiyle sonuca gidilmesi doğru görülmemiş,
kararın re’sen bozulması gerekmiştir.
MHD - Cilt: 10 / Sayı: 118 / Yıl: 2014
Decisions of Court of Cassation
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/8001
Karar No. 2014/12649
Tarihi:
01.07.2014
39
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/67
ÖZETİ: Mahkemece, toplanan kanıtlara göre, davacı ve diğer meslek
birlikleri ile birlikte davalı yayın kuruluşu arasında 8/12/2010
tarihinde düzenlenen sözleşmenin 3. maddesinde yayın izninin
kapsamının belirlendiği, 5. madde de mali şartların ve mali
hak bedelinin ödeme tarihlerinin belirlendiği, aynı maddenin
(e) bendine meslek birliklerinin yazılı uyarısına karşın 30 gün
içerisinde ödeme yapılmaması durumunda sözleşme hükümlerinin ihlal edilmiş sayılacağı ve ihlal gerçekleştirildikten sonra
da, meslek birliğinin yayın kuruluşuna ikinci ihtar göndereceği, akabinde sözleşmeyi tek yanlı fesh etme hakkının doğacağının belirtildiği, davalı yan itiraz dilekçesinde ve cevaplarında, ihtar gönderilmemiş olması sebebiyle takibe başlama
şartlarının oluşmadığını ileri sürmüş ise de, 5. maddenin e
bendindeki bu hususun sözleşmenin feshi koşulları ile ilgili
olduğu, davalının ödemediği telif bedelini tahsile yönelik takibin başlatılması için öngörülen şart olmadığı, yapılan inceleme sonucu düzenlenen 26/03/2013 havale tarihli raporda,
davacının takip tarihi itibariyle davalı şirketten 18.190,42 TL
alacak bakiyesinin bulunduğu yolunda görüş belirtildiği, takipte talep edilen miktardan 2010 yılı 4. döneme ait 1.961,87
TL'lik sözleşmeye dayalı telif ödemesinin davalı tarafından
yapıldığının ticari defter ve kayıtlarda bilirkişi tarafından tespit edilmekle, ödenen bu miktarın takipte istenilen miktardan
düşümü ile takibe konu ve sözleşmeye dayalı temsili telif bedeli
alacağı olarak davacı meslek birliğinin davalıdan takip tarihi
itibariyle 18.190,42 TL alacaklı olduğu gerekçesiyle, davanın
kabulü ile davalının İstanbul 25. İcra Müdürlüğü'nün
2011/16364 esas sayılı takip dosyasına yaptığı itirazın
18.190,42 TL üzerinden iptaline, takibin bu miktar asıl alacak
üzerinden, takipte sözleşmede belirtilen avans faiz oranının
değişken oranlı uygulanmak suretiyle devamına, İİK'nın gereğince asıl alacağın %40'ına tekabül eden 7.276,10 TL icra
inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine
dair tesis edilen karar, davalı vekilinin temyizi üzerine, Dairemizce onanmıştır.
MHD - Volume: 10 / Issue: 118 / Year: 2014
Yargıtay Kararları
40
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/4247
Karar No. 2014/12575
Tarihi:
01.07.2014
İlgili Kanun/Madde
5411 s. BankacılıkK/63
ÖZETİ: Mahkemece, davanın kısmen kabulüne dair verilen karar
Dairemizin 19.09.2011 tarih, 2010/1366 E, 2011/10488 K.
sayılı ilamı ile bozulmuş, bozma ilamına uyularak yapılan
yargılama sonunda, davacıların 06.09.2002 tarihli 5.000 USD
ve 07.11.2002 tarihli 20.000 USD miktarlı işlemler nedeniyle
toplam 25.000 USD zarara uğradıkları, davalı Gülbin B.'nın
davacıların ortağı bulunduğu bir şirkette çalışmış olduğunun
söylenemeyeceği, bu davalının davacılar ile diğer davalı
M.J.O. arasında var olan ticari ilişki kapsamında, davacılarla
ilgisi bulunmayan Mejd Tekstil elemanı olarak kendisine verilen talimatlara uyduğu, sorumluluğunun bulunmadığı, diğer
davalı M.J.O. yönünden de mali bir sorumluluğun söz konusu
olmadığı, davacıların hesabından para çekilmişse de esasen
sahtecilik eyleminin davalı Banka'ya karşı gerçekleştirilmiş
olup, davalı Banka'nın davacıların zararını ödemek durumunda olduğu gerekçesiyle davalı Banka aleyhine açılan davanın kısmen kabulü ile 25.000 USD'nin 5.000 USD'sinin
06/09/2002, 20.000 USD'sinin 07/11/2002 tarihinden itibaren
3095 sayılı Yasa'nın 4/a maddesi gereğince işleyecek yasal
faizi ile birlikte davalı Banka'dan tahsiline, diğer davalılar
aleyhine açılan davanın reddine karar verilmiştir.
MHD - Cilt: 10 / Sayı: 118 / Yıl: 2014
Decisions of Court of Cassation
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/10712
Karar No. 2014/10317
Tarihi:
30.06.2014
41
İlgili Kanun/Madde
6098 s. TBK/53
ÖZETİ: Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde
usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, davacıların
ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil, destekten yoksun kalan
üçüncü kişi sıfatıyla dava açtıklarına, ölüm nedeniyle doğrudan davacılar üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının
oluşumundaki kusurun davacılara yansıtılamayacağına; dolayısıyla araç sürücüsünün veya işletenin tam kusurlu olmaları
halinde, desteğinden yoksun kalan davacıları etkilemeyeceğine; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları
Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel
Şartları’na göre, aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı
davalı sigorta şirketinin, işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları teminat altına aldığına ve olayda işleten veya sürücü
tam kusurlu olsalar bile, destekten yoksun kalan davacılar da
zarar gören üçüncü kişi konumunda bulunduğundan, davalı
sigorta şirketinin sorumlu olacağına karar verildi.
Kararların tamamuna dergimizin
Ekim 2014 tarihli 118. sayısından ulaşabilirsiniz
MHD - Volume: 10 / Issue: 118 / Year: 2014
İDARİ GÖRÜŞLER
ADMINISTRATIVE OPINIONS
* Muktezalar (Özelgeler) Listesi
Tax Rulings List
* Muktezalar (Özelgeler)
Tax Rulings
MUKTEZALAR (ÖZELGELER) LİSTESİ
TAX RULINGS LIST
NO
KONU
57062627-GVK.46-25
Basit usulde mükellefiyetten gerçek usule geçtikten sonra tekrar basit usule dönüş hk.
Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş
47285862-120.01.01[54-2014/07-15]-16
84098128-120.03.04[61-2014/4]-495
96620903-120[46-48-14/1]-91
38418978-120[32-14/1]-875
Manevi tazminat ödemesi üzerinden gelir vergisi
tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.
Basit Usul Mükellefiyetten Gerçek Usule Geçiş
Eczacı olarak çalışan eşten dolayı, ücretli çalışan
eşin asgari geçim indiriminden yararlanacağı hk.
Muktezaların tam metinlerine, dergimizin Ekim 2014 tarihli
118. sayısından ulaşabilirsiniz
RESMÎ GAZETE
ÖZETLERİ
ABSTRACTS OF OFFICIAL
GAZETTE
21.08.2014 - 20.09.2014 Tarihleri Arası
Between 21.08.2014 and 20.09.2014
Resmî gazete özetlerine, dergimizin Ekim 2014 tarihli 118.
sayısından ulaşabilirsiniz
ÖNEMLİ BİLGİLER
USEFUL INFORMATION
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ ORANLARI (2002’DEN İTİBAREN)
VERGİDEN MÜSTESNA HARCIRAH TAVANI
REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN İSKONTO VE
FAİZ ORANLARI
SİGORTA PRİMİNE TÂBİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI İLE
ÇOCUK VE AİLE ZAMMI TUTARLARI
SGK GECİKME ZAMMI ORANLARI (AYLIK)
(1.10.2008’den itibaren tüm Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları için)
ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ (10.06.2003’TEN İTİBAREN)
4/a (SSK) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
(01.09.2013’den itibaren)
4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
(01.09.2013’den itibaren)
4/c (Devlet Memurları) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM
ORANLARI (01.09.2013’den itibaren)
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
(01.09.2013’den itibaren)
4/a (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI
(01.09.2013’den itibaren)
Sigorta Kolları
Sigortalı Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam (%)
4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI
(01.10.2008’den itibaren)
DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
ÇIRAKLAR İÇİN DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET
TUTARLARI
2014 YILI İÇİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ MİKTARLARI
2013 YILI İÇİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ MİKTARLARI
DÖNEMLER İTİBARİYLE SİGORTA PRİMİNE ESAS AYLIK TABAN VE
TAVAN ÜCRET TUTARLARI
AYLIK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI
HİZMET SÖZLEŞMESİ SONA ERDİRİLİRKEN DİKKATE ALINACAK
BİLDİRİM SÜRELERİ VE İHBAR TAZMİNATI TUTARLARI (*)
5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI
KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
(01.01.2014 – 30.06.2014 Dönemi)
2014 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
2013 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI
GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE UYGULANAN YENİDEN DEĞERLEME
ORANLARI
BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLANLAR
2013 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA
OLMAYANLAR
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN’A GÖRE
GECİKME ZAMMI ORANLARI
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE TECİL FAİZİ ORANLARI
EMLAK VERGİSİ ORANLARI
EMLAK VERGİSİ DEĞERİ YILLIK ARTIŞ ORANLARI (%)
KONUT KİRA GELİRİ İSTİSNA TUTARLARI
BAZI MENKUL SERMAYE İRATLARINA UYGULANAN İNDİRİM
(Enflasyondan Arındırma) ORANLARI
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ORANLARI 2014
TEVKİFATA VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MENKUL VE
GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA BEYAN SINIRLARI
VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ
DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARINDA İSTİSNA TUTARLARI
ARIZÎ KAZANÇLARDA İSTİSNA TUTARLARI
AMORTİSMAN SINIRI
FATURA DÜZENLEME SINIRI
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI
VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK YARDIMI
50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin
Zorunlu İstihdam Oranları
YATIRIM TEŞVİK BELGESİNE BAĞLANABİLECEK ASGARİ SABİT
YATIRIM TUTARLARI
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a Göre
(2012/3305 Sayılı Bkk Ile 19.06.2012 Tarihinden İtibaren)
2014 YILI USULSÜZLÜK DERECELERİ VE CEZALARI (TL)
2014 YILI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI
2014 YILI İÇİN DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
2014 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
ENFLASYON ORANLARI (%) (TÜİK Verilerine Göre)
YASAL FAİZLER VE YÜRÜRLÜK SÜRELERİ
TİCARİ TEMERRÜT (AVANS) FAİZ ORANLARI
VERGİ KODLARI
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
DÖVİZ KURLARI
2014 YILINDA TÜRK TİCARET KANUNU'NDA UYGULANACAK İDARİ
PARA CEZALARI (TL)
Önemli Bilgilerin tamamına dergimizin Ekim 2014 tarihli
118. sayısından ulaşabilirsiniz
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU
ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS
Y Ü KS E K MA HKE ME
KA R A R L A R I
ARAMA DİZİNİ
INDEX OF HIGH COURTS’
DECISIONS
* Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini
Index of Related Law Code Articles
KANUN MADDELERİNE GÖRE ARAMA DİZİNİ
INDEX OF RELATED LAW CODE ARTICLES
Bankacılık Kanunu
(5411)
İcra ve İflas Kanunu
(2004)
Madde
Sayfa
63........................................................222
Madde
Sayfa
67........................................................220
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizininin tamamına
dergimizin Ekim 2014 tarihli 118. sayısından ulaşabilirsiniz
LEGALBANK ABONELİK FORMU
SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LEGAL DATABASE
Download

Derginin içeriğini görmek için TIKLAYINIZ