Malî Hukuk Dergisi
JOURNAL OF FISCAL LAW
VERGİ HUKUKU, MALÎ SUÇLAR VE CEZALAR,
ŞİRKETLER HUKUKU, KAMBİYO MEVZUATI,
DIŞ TİCARET VE TEŞVİKLER, GÜMRÜK UYGULAMALARI,
MUHASEBE, SERMAYE PİYASASI HUKUKU,
AVRUPA BİRLİĞİ
TAX LAW, FISCAL CRIMES AND PENALTIES, COMPANY LAW,
EXCHANGE REGULATIONS, FOREIGN
TRADE AND INCENTIVES, CUSTOM ENFORCEMENTS,
ACCOUNTING, CAPITAL MARKET LAW, THE EUROPEAN UNION
MALÎ GELİŞMELER, MAKALELER, ANAYASA MAHKEMESİ
KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI, YARGITAY
KARARLARI, VERGİ MAHKEMESİ KARARLARI,
TEBLİĞLER, SİRKÜLERLER, GENELGELER,
İÇ GENELGELER, MUKTEZALAR,
RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ,
MALÎ HUKUK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER,
YENİ YAYINLAR
FISCAL DEVELOPMENTS, ARTICLES, THE CONSTITUTIONAL
COURT’ DECISIONS, COUNCIL STATE DECISIONS, COURT OF
CASSATION DECISIONS, TAX COURTS’ DECISIONS, COMMUNIQUÉS,
CIRCULARS, CIRCULAR LETTERS, DOMESTIC CIRCULAR LETTERS,
TAX RULINGS, ABSTRACTS OF OFFICIAL GAZETTE, MAJOR
INFORMATION OF FISCAL LAW, NEW PUBLICATIONS
Malî Hukuk Dergisi
Journal of Fiscal Law
“Hakemli Dergidir” / “Peer reviewed Journal”
Cilt: 10 / Sayı: 111
Volume: 10 / Issue: 111
Yıl / Year: 2014
Yayın Sahibi / Publisher:
Legal Yayıncılık A.Ş. adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni/
On Behalf of Legal INC. Publisher and Executive Editor
Av./Aal. Lütfürrahman BAŞÖZ
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü/Responsible Manager
Av./Aal. Ramazan ÇAKMAKCI
Yayın Yönetmeni/Editor
Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK
Basım ve Cilt/Printing and Volume: Net Kırtasiye Tanıtım ve Matbaa San. Tic. Ltd.
Şti (Net Copy Center)
(Sertifika No./Certificate No. 13723)
Tel. 0212 249 40 60
Basıldığı Yer/Place of Publication: İnönü Cad. Beytülmalcı Sk. No: 23/A
Gümüşsuyu/Beyoğlu-İstanbul
Basıldığı Tarih/Publication Date: Mart/March 2014
Yönetim Yeri/Place of Management: Legal Yayıncılık A.Ş.
Bahariye Cad. No: 63/6 Kadıköy/İstanbul
(Sertifika No./Certificate No. 27563)
Tel. 0216 449 04 86 Faks/Fax: 0216 449 04 87
Yayın Türü/Type of Publication: Yerel, Süreli, Aylık Hukuk Dergisi/
This journal is a peer reviewed national law
journal published monthly.
ISSN: 1305-4074
Dergiye yapılan atıflarda “MHD” kısaltması kullanılmalıdır.
For citations please use the abbreviation: “MHD”
Katkıda bulunmak isteyenler için iletişim bilgileri:
All correspondence concerning articles and other submissions should
be addressed to:
E-mail: [email protected]
Telefon / Phone: 0 216 449 04 85
Faks / Fax: 0 216 449 04 87
Posta Adresi / Postal Address:
Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy – İstanbul
Bu dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlara
aittir.
Articles published in this journal represent only the views of the
contributors.
Copyright © 2014
Bu derginin tüm yayın hakları LEGAL YAYINCILIK A.Ş.’ye aittir.
Yayınevinin izni alınmadan eğitim ve tanıtım amaçlı kısmi alıntılar hariç
olmak üzere hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve
yayınlanamaz.
All rights reserved. No part of this publication may be copied,
reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or
by means, without the prior expressed permission in writing of the
LEGAL YAYINCILIK A.S.
MALÎ HUKUK DERGİSİ
Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy – İstanbul
Tel: (216) 449 04 85 – 449 04 86 Faks: (216) 449 04 87
İnternet adresi: www.legal.com.tr
E-mail: [email protected]
YAYIN ve DANIŞMA KURULU
EDITORIAL and ADVISORY BOARD
Prof. Dr. Mustafa AKKAYA - Emekli - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Mustafa ALPASLAN – SMMM
Doç. Dr. Murat ALIŞKAN – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Hakan Hasan ARI - Yeminli Malî Müşavir
Yahya ARIKAN - İSMMMO Başkanı
Doç. Dr. Erkan AYDIN - Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Barış BAHÇECİ - Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Murat BAŞARAN - Vergi Başmüfettişi
Doç. Dr. Duran BÜLBÜL - Gazi Üniversitesi İİBF
Yrd. Doç. Dr. Özgür BİYAN – Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF
Prof. Dr. Gülay COŞKUN - Emekli - Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF
Mustafa ÇAMLICA - Yeminli Malî Müşavir
Ar. Gör. Balca ÇELENER - Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Volkan DEMİR - Galatasaray Üniversitesi İİBF
Yrd. Doç. Dr. Bumin DOĞRUSÖZ - Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Ezhan DOĞRUSÖZ - Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Adem DURAK - Yeminli Mali Müşavir
Fatih DURAL - Yeminli Malî Müşavir
Sedat ERATALAR - Yeminli Mali Müşavir
Doç. Dr. Adnan GERÇEK - Uludağ Üniversitesi İİBF
Yrd. Doç. Dr. Ege GÖKTUNA - Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ayşe GÜNER - Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ - Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Feridun GÜNGÖR - Yeminli Mali Müşavir
Prof. Dr. Aykut HEREKMAN - Emekli - Anadolu Üniversitesi İİBF
Mehmet İPEK - Avukat
Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Filiz KESKİN - Avukat
Prof. Dr. Şükrü KIZILOT - Emekli - Gazi Üniversitesi İİBF
Serdar KOYUTÜRK - Vergi Konseyi Eski Genel Sekreteri
Dr. Resul KURT - Sosyal Güvenlik Uzmanı
Mehmet KÜÇÜKKAYA – Avukat
Prof. Dr. Ayşegül MUTLU - Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Prof. Dr. Tekin MEMİŞ - İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Adnan NAS - Yeminli Malî Müşavir
Prof. Dr. S. Ateş OKTAR - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Öznur ONAT - Avukat
Prof. Dr. Yenal ÖNCEL - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Osman ÖZEN - Yeminli Mali Müşavir
Asım ÖZGÖZÜKARA - Yeminli Malî Müşavir
Hüseyin Perviz PUR - Yeminli Mali Müşavir
Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU - Gazi Üniversitesi İİBF
Dr. Veysi SEVİĞ - Emekli- Marmara Üniversitesi İİBF - İTO Müşaviri
Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ - Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Elif SONSUZOĞLU - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Prof. Dr. Metin TAŞ - Gazi Üniversitesi İİBF
Ferruh TUNÇ - Yeminli Mali Müşavir
Dr. Nedim TÜRKMEN - Yeminli Malî Müşavir
Bora UNUTMAZ - Vergi Başmüfettişi
Mustafa UYSAL - Vergi Konseyi Eski Başkanı
Doç. Dr. Ümit Süleyman ÜSTÜN - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK - Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Cahit YERCİ - Vergi Başmüfettişi
Doç. Dr. Hatice YURTSEVER - Celal Bayar Üniversitesi SMYO
MALİ HUKUK DERGİSİ YAYIN İLKELERİ
PUBLICATION AND SUBMISSION REQUIREMENTS OF
JOURNAL OF FISCAL LAW
1. Mali Hukuk Dergisi, ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir.
The Journal of Fiscal Law is a peer reviewed journal published
per month.
2. Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, mali hukuk alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi, ve kitap incelemesi ile
çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.
This is a journal of law focusing on legal issues concerning fiscal
law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative
development, book reviews and other similar type of papers which are
written in Turkish and in other European languages are welcome.
3. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde
yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Articles that will be sent to the editor should not be published
elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.
4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır.
Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır.
Kağıt Boyu: A4
Üst: 2.5 cm; Alt: 2.5 cm; Sol: 2 cm; Sağ; 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı
Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx
file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles
should be written according to the following style guidelines:
Paper size: A4
Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right; 2 cm
Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing,
justified
Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing,
justified
5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile
Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı
olarak teslimi gerekmemektedir.
Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft
Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no
need to submit any hardcopy of the article.
6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına,
çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre
ulaştırılmalıdır.
The name (s), formal positon (s), institutional affiliation (s) and
contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly
included with the submission to the editor.
7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile
hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.
Each submission should contain a Turkish and an English Title, as
well as an Abstract part in Turkish and English.
8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
All articles should be accompanied by sufficient number of
keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.
9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale
sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan
kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.
All references cited in the text should be numbered in order of
mention in the text and should be given abbreviated form in footnotes.
They should be listed in full form at the and of the article in an
alphabetically arranged bibliography as well.
10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.
All submissions are regarded as ready to publish and already
proofread by the author himself.
11. Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda
makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde düzeltme istemesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar
hakeme gönderilebilir.
Initial assessment of the articles will be done by the editorial board. After the assessment is completed, the articles will be sent to an
anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report,
amendments may be done or the article may be decided not to be
published. After the amendments are completed, the article may be sent
to peer reviewer again, by the editorial board.
12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.
All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of
the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.
13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda
hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
Free copies of the published issue will be sent both to the author
(s) and to the reviewer (s).
Dergi Hakkında / About Journal
Mali Hukuk Dergisi (MHD) Dergisi, ayda bir yayımlanan hakemli
bir dergidir. 2005 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide
hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk
ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme
alınan, mali hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.
Okuyucularımızın göndereceği mali hukuk alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.
The Journal of Fiscal Law (MHD) is a peer reviewed journal
published per month concentrating on issues of law and considers for
publication articles, case notes and comments, discussions of legislative
developments and book reviews. It has been in publication since 2005.
Each issue contains scholarly works concerning Fiscal law bulletin/
journal, authored by scholars and practitioners around the globe.
We welcome your contributions in the form of articles, notes,
comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on
fiscal law; with your contributions and support our journal will progress.
GÜNDEM/AGENDA
---Yorumsuz--Almanya’da vergi kaçakçılığı tartışması, Deutsche Welle Türkçe, 5.2.2014
Vergi vermemek için parasını yurt dışına kaçıran ünlü Almanlar'a her
geçen gün yenilerinin eklenmesi üzerine pişmanlık yasasından yararlanma imkânının kaldırılması gündeme geldi. Almanya'nın tanınmış kadın hakları savunucusu Alice Schwarzer'in İsviçre'deki banka hesabını Alman vergi makamlarına bildirmediği ortaya çıkmış, Berlin Eyalet Kültür Bakanlığı müsteşarı Andre
Schmitz de vergi kaçakçılığı iddiaları nedeniyle görevinden ayrılmıştı. 10 Mart
2014 tarihinde hakim önüne çıkacak Bayern Münih Futbol Kulübü'nün Başkanı
Uli Hoeneß'in vergi kaçırdığının ortaya çıkması büyük tartışmaya neden olmuştu.
Eski bakan Linssen hakkındaki iddialar
Vergi kaçırdığı ileri sürülen tanınmış isimlere son olarak Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) saymanı Helmut Linssen eklendi. "Stern" dergisi,
Linssen'in 1997 yılında, Lüksemburg merkezli bir banka aracılığıyla, vergi
cenneti olarak bilinen Bahama Adaları'ndaki bir 'naylon şirket'in hesabına 400
bin euro dolayında bir meblağ aktardığını yazdı. "Vergi kaçırmadım" diyen
Linssen, "Söz konusu para bana anne-babamdan miras kalmıştır ve vergilendirilmiştir. Bu, vergi dairesi ve savcılık tarafından da teyit edilmiştir" dedi.
Helmut Linssen, 2005 – 2010 yılları arasında Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde
maliye bakanlığı yapmıştı.
Düzenleme ne öngörüyor?
Alman vergi yasaları, kendini maliyeye ihbar eden vergi kaçakçılarına
önemli oranda ceza indirimi sağlıyor. Söz konusu indirimin dürüst vergi mükellefini mağdur durumda bıraktığını ve iptal edilmesi gerektiğini savunan
uzman ve politikacıların sayısı artıyor. Sosyal Demokrat Parti'nin Federal
Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann, "cezai indirim sağlayan kendini
ihbar düzenlemesinin gözden geçirileceğini ve gerekli görülmesi halinde değiştirileceğini" söyledi. "Bild" gazetesine konuşan Oppermann, "Vergi kaçakçılarına ceza indirimi yapılmasına son verilmelidir. Düzenleme bu haliyle vergi
kaçakçılığını diğer suç fiillerine nazaran ayrıcalıklı kılmaktadır" dedi. Vergi
kaçakçılarına yönelik kendini ihbar düzenlemesine CDU ile SPD arasında imzalanan koalisyon sözleşmesinde de değiniliyor. Cezai indirimin geçerli olacağı
koşulların sertleştirileceği belirtiliyor.
CDU/CSU savunuyor, muhalefet karşı
Hrıstiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) Federal Meclis'teki bütçe ve
maliye politikaları sözcüsü Bartholomäus Kalb, "vergi kaçakçılarına yönelik
kendini ihbar düzenlemesinin işlediğini belirterek, bunun kaldırılmasının yanlış
olacağını" söyledi. Federal Meclis'teki Maliye Komisyonu'nda Hrıstiyan Birlik
partilerini (CDU/CSU) temsil eden Hans Michelbach ve CDU maliye uzmanı
Norbert Barthle de kendini ihbar düzenlemesinin kaldırılmasına karşı çıktılar.
Barthle, "Vergi cennetleri varlığını koruduğu sürece bu düzenlemeye ihtiyacımız var" dedi. Yeşiller Partisi Federal Meclis Grup Başkanı Katrin GöringEckardt, büyük meblağların sözkonusu olduğu ve suç fiilinin tekrarlandığı durumlarda cezai indirimin geçerli olmamasını talep etti. Sol Parti Federal Meclis
Grup Başkan Vekili Klaus Ernst düzenlemenin tamamen kaldırılmasını istedi.
Almanya Vergi Mükellefleri Birliği Başkanı Reiner Holznagel düzenlemeye
devam edilmesini talep etti. Holznagel, "Düzenleme, devletin kaçırılan vergiye
ulaşmada en basit ve etkin yöntemidir" dedi. Federal Mali Müşavirler Odası
Başkanı Horst Vinken de kamunun birçok olayı aydınlatmak için yeterli personele sahip olmadığına dikkat çekerek düzenlemeye devam edilmesi gerektiğini
savundu.
Prof. Dr. Hakan Üzeltürk
Legal Malî Hukuk Dergisi Yayın Yönetmeni
MALÎ HUKUK DERGİSİ
Cilt: 10 / Sayı: 111
Yıl: 2014
İÇİNDEKİLER
Makaleler....................................................................................................................... 1
Sanal Para Birimi Bitcoin’in Kayıtdışı Ekonomi ile Karapara
Faaliyetlerine Etkisi ve Vergilendirilmesi
Dr. Burçin BOZDOĞANOĞLU ................................................................................ 3
Limited Şirket Sözleşmesinin Yeni TTK’ya Uyumlaştırılması
Soner ALTAŞ (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettiş).......................... 19
Gelir Vergisi Mükelleflerince 2013 Yılında Elde Edilen Gelirlerinin
Toplanması, Beyanı ve Beyan Edilmeyecek Gelirler
Mehmet YÜCEL (Vergi Müfettişi)........................................................................... 29
Uzman Görüşleri......................................................................................................... 45
Ticari Defter ve Belgelerin İbrazında Zamanaşımı
Dr. Mustafa ALPASLAN (SMMM).......................................................................... 47
Faaliyet Raporlarında Görülen Önemli Eksiklikler
Ahmet ARSLAN (Denetçi, SM Mali Müşavir) ......................................................... 51
Malî Gelişmeler ........................................................................................................... 59
Danıştay Kararları.................................................................................................... 161
Danıştay Daire Kararları ....................................................................................... 163
Yargıtay Kararları.................................................................................................... 171
Yargıtay Hukuk Daire Kararları............................................................................ 173
İdari Görüşler ........................................................................................................... 181
Muktezalar (Özelgeler) Listesi.............................................................................. 183
Muktezalar (Özelgeler) ......................................................................................... 185
Resmî Gazete Özetleri .............................................................................................. 189
Önemli Bilgiler .......................................................................................................... 211
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU ............................................. 252
Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizini............................................................ 253
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini ............................................................... 255
LEGALBANK ABONELİK FORMU .................................................................. 256
JOURNAL OF FISCAL LAW
Volume: 10 / Issue: 111
Year: 2014
Articles ........................................................................................................................... 1
Virtual Currency Bitcoin’s Effects to Informal Economy,
Money Laundering Process and It’s Taxation
Dr. Burçin BOZDOĞANOĞLU ................................................................................ 3
Harmonization the Contract of Limited Company
According to the New TCC
Soner ALTAŞ Ministry of Science, Industry and Technology Chief Inspector)....... 19
In the Year 2013 the Collection of Income,
Declaration and will be not Declared Income by Income Tax Payers
Mehmet YÜCEL (Tax Inspector)............................................................................. 29
Legal Opinions ............................................................................................................ 45
Prescription for the Presentation of Commercial Book and Document
Dr. Mustafa ALPASLAN (CPA) .............................................................................. 47
The Major Deficiences of the Activity Report
Ahmet ARSLAN (Auditor, Independent Accountant and Financial Advisor) .......... 51
Fiscal Developments ................................................................................................... 59
Council of State Decisions ........................................................................................ 161
Council of State Chamber Decisions..................................................................... 163
Court of Cassation Decisions ................................................................................... 171
Court of Cassation Civil Chambers Decisions ...................................................... 173
Administrative Opinions .......................................................................................... 181
Tax Rulings List.................................................................................................... 183
Tax Rulings ........................................................................................................... 185
Abstracts of Official Gazette.................................................................................... 189
Useful Information.................................................................................................... 211
ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS ............................... 252
Index of High Courts’ Decisions.............................................................................. 253
Index of Related Law Code Articles ..................................................................... 255
SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LEGAL DATABASE ....... 256
MA KA L E L E R
ARTICLES
* Sanal Para Birimi Bitcoin’in Kayıtdışı Ekonomi ile Karapara Faaliyetlerine
Etkisi ve Vergilendirilmesi
Virtual Currency Bitcoin’s Effects to Informal Economy, Money Laundering
Process and It’s Taxation
Dr. Burçin BOZDOĞANOĞLU
* Limited Şirket Sözleşmesinin Yeni TTK’ya Uyumlaştırılması
Harmonization the Contract of Limited Company
According to the New TCC
Soner ALTAŞ
(Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi/
Ministry of Science, Industry and Technology Chief Inspector)
* Gelir Vergisi Mükelleflerince 2013 Yılında Elde Edilen Gelirlerinin
Toplanması, Beyanı ve Beyan Edilmeyecek Gelirler
In the Year 2013 the Collection of Income, Declaration and will be not
Declared Income by Income Tax Payers
Mehmet YÜCEL
(Vergi Müfettişi/Tax Inspector)
H
SANAL PARA BİRİMİ BITCOIN’İN KAYITDIŞI EKONOMİ
İLE KARAPARA FAALİYETLERİNE ETKİSİ VE
VERGİLENDİRİLMESİ
(VIRTUAL CURRENCY BITCOIN’S EFFECTS TO INFORMAL ECONOMY, MONEY
LAUNDERING PROCESS AND IT’S TAXATION)
Dr. Burçin BOZDOĞANOĞLU
ÖZET
Teknolojik gelişmelerin ekonomiye yansımasının bir sonucu olarak ortaya çıkan elektronik ticaret, zamanla sanal para birimi olgusunu
da beraberinde getirmiştir. Son dönemin çok tartışılan terimi Bitcoin
teknolojinin ve ekonominin bir araya gelmesinin ürünüdür. Herhangi bir
merkez bankasına bağlı olmayan, devlet otoritesine dayanmayan, tamamen internet ortamında şifre çözülmesi üzerine kurulu bir sistem olan
Bitcoin ile alışveriş ve yatırım yapmak mümkündür. Kontrol mekanizması olmadığından, işlem yapan kişilerin kimlik bilgileri de gizli olduğundan kayıtdışılığa ve özellikle kara para aklanması işlemlerine açık
olan sistemin vergilendirilmesi bu nedenle oldukça güçtür. Uluslararası
platformda yasal statüsü tartışılan hatta bazı ülkelerde yasaklanan
Bitcoinin kayıtdışılığa, kara para işlemlerine etkisi vergilendirilmesi
çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bitcoin, sanal para, kayıtdışı ekonomi,
karapara aklama, elektronik ticaret
ABSTRACT
As a result of technological developments reflects to econonomy ecommerce has brought virtual currency over time. Recently, much
discussed term Bitcoin is the product of combining technology and
economy. It’s possible to shopping, investing by bitcoin which is not depend
on any central bank or not base on state authority, totally a system based
on decoding on the internet. Because there’s no control mechanism and
also personal identities are secret while you’re making process, system is
open for informal economy and Money laundering for this reason it’s
different to taxation. Discussed the legal status in the international arena,
H
Hakem denetiminden geçmiştir.
4
Sanal Para Birimi Bitcoın’in Kayıtdışı Ekonomi ile Karapara
Faaliyetlerine Etkisi ve Vergilendirilmesi
even banned some countries; Bitcoin’s effects to informal economy, money
laundering process and it’s taxation are the subject of our study.
Keywords: Bitcoin, virtual currency, informal economy, money
laundering, e-commerce
***
“....
Son dönemin en çok tartışılan ekonomi olaylarından biri olan
Bitcoin, sanal para birimi olarak bilinmektedir. Ancak birçok ülke arkasında herhangi bir merkez bankası bulunmayan tamamen teknoloji ürünü
bu “sistemi” bir para birimi olarak kabul etmemekte daha çok bir yatırım
aracı, ya da takas ölçüsü olarak değerlendirmektedir. Aslında bu özellikleriyle de bir para biriminin tüm koşullarını taşımakta, sadece merkezi
bir otoriteye bağlı olmadığından para politikası aracı olarak kullanılamamaktadır. Bununla birlikte Bitcoin diğer para birimlerinden farklı
olarak sürekli kara para aklama, uyuşturucu, para transferi, vergi kaçırma gibi illegal konularla birlikte anılmaktadır. Bunun nedeni işlem
yapan kişilerin kimliğinin önemli ölçüde gizli kalması ve işlemlerden
elde edilen gelirin tespitinin güç olmasıdır. Dolayısıyla Bitcoin kara para
aklama faaliyetlerine ve kayıtdışı ekonomiye zemin hazırlar nitelikte bir
sistemdir. Bitcoin işlemlerinden elde edilen gelirin vergilendirilmesi
noktasında da gizlilik ve gelirin tespitinin güçlüğü en önemli engeli
oluşturmaktadır. Burada gelir ancak sistemden çıkıldığında reel paraya
dönüşmekte ve banka hesabına aktarılmaktadır. Ancak banka hareketlerinin izlenmediği ve gelirin kaynağının sorgulanmadığı (nereden buldun
uygulamasının olmadığı) ülkelerde gelirdeki bu artışın irdelenmesi
mümkün olmadığından gelir artışının tespiti de mümkün olmayacak ve
vergilendirme de gündeme gelmeyecektir.
Bitcoin’in yasal statüsü konusu netlik bulunmadığından, vergilendirilmesi de uluslararası literatürde tartışmalıdır. Bu noktada Bitcoin’in
kullanımını yasaklamak veya sınır getirmek yerine, mevcut teknolojik
gelişmeler ışığında sistemi hem bireyleri kısıtlamadan hem de ülkelerin
gelirlerine maksimum katkıyı sağlayacak şekilde uluslararası uzlaşı ile
düzenlemeye çalışmanın daha doğru bir yaklaşım olacağı düşünülmektedir. Ülkeler arası bilgi ağının şeffaflaştırılması ve vergi sistemlerine
gelir artışının kaynağını sorgulayan yapının getirilmesi sorunun çözümüne kısmen de olsa katkıda bulunacaktır.
Makalenin devamına, dergimizin Mart 2014 tarihli
111. sayısından ulaşabilirsiniz
MHD - Cilt: 10 / Sayı: 111 / Yıl: 2014
H
LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN YENİ TTK’YA
∗
UYUMLAŞTIRILMASI
(HARMONIZATION THE CONTRACT OF LIMITED COMPANY ACCORDING TO
THE NEW TCC)
Soner ALTAŞ
(Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi/
Ministry of Science, Industry and Technology Chief Inspector)
ÖZET
6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama
Şekli Hakkında Kanun’un 22nci maddesine göre, limited şirketlerin
sözleşmelerini en geç 1 Temmuz 2013 tarihine kadar 6102 sayılı yeni
Türk Ticaret Kanunu’na uyumlu hâle getirmeleri gerekmekte idi. Ancak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, aynı maddenin üçüncü fıkrasının
verdiği yetkiye istinaden sözkonusu süreyi 1 Temmuz 2014 tarihine kadar uzattı. Dolayısıyla, sözleşmelerinde 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu
hükümleri bulunan limited şirketlerin, sözleşmelerini en geç 1 Temmuz 2014 tarihine kadar yeni TTK’ya uyumlu hâle getirmeleri gerekmektedir. Limited şirket sözleşmesinin 1 Temmuz 2014 tarihine
kadar değiştirilmemesi hâlinde ise, şirket sözleşmesindeki düzenleme
yerine TTK’nın ilgili hükümleri uygulanacaktır. Bu çalışmada, limited
şirket müdürlerine ve ortaklarına yol göstermesi bakımından, limited
şirket sözleşmesinin yeni TTK’ya uyumlaştırılmasında dikkat edilmesi
gereken hususlar ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler : limited şirket, sözleşme değişikliği, tadil
taslağı, genel kurul, toplantı ve karar yetersayıları, tescil ve ilan.
ABSTRACT
According to the article on the 22nd of No. 6103 of Turkish
Commercial Law Enforcement and Implementation Procedure Act,
contracts of the limited liability company’s was required to be in
H
∗
Hakem denetiminden geçmiştir.
Bu çalışmada belirtilen görüşler yazarına ait olup, çalıştığı Kurumunu bağlamaz.
6
Limited Şirket Sözleşmesinin Yeni TTK’ya Uyumlaştırılması
Accord with 6102 the new Turkish Commercial Code until no later
than 1 July 2013. However, the Ministry of Customs and Trade has
extent the date unitl 1 July 2014 the third paragraph of the same in
accordance with the authority given to the relevant period. Therefore,
the contract provisions contained in the 6762 limited liability
company of the former Commercial Code, contracts up to July 1,
2014 are required to harmonizate with the new TCC. Limited liability
company agreement of 1 July 2014 until the date is not changed, the
contract of the company, instead of editing the relevant provisions of
the Turkish commercial code shall apply. In this study, a limited
liability company in terms of guidance to managers and partners,
limited liability company agreement for the harmonization of the new
TCC points to be considered are discussed.
Keywords: Limited company, the change of the contract, amendment
draft, general assembly, quorum, registration and publication
***
“...
6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama
Şekli Hakkında Kanun’un 22nci maddesine göre, limited şirketlerin
sözleşmelerini, en geç 1 Temmuz 2013 tarihine kadar, TTK’ya
uyumlu hâle getirmeleri gerekmekte idi. Ancak, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, aynı maddenin üçüncü fıkrasının verdiği yetkiye istinaden
sözkonusu süreyi 1 Temmuz 2014 tarihine kadar uzattı. Dolayısıyla,
sözleşmelerinde eski TTK hükümleri bulunan limited şirketlerin, sözleşmelerini, en geç 1 Temmuz 2014 tarihine kadar, TTK’ya uyumlu
hâle getirmeleri gerekmektedir. Limited şirket sözleşmesinin 1 Temmuz 2014 tarihine kadar değiştirilmemesi hâlinde ise, şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine TTK’nın ilgili hükümleri uygulanacaktır...”
Makalenin devamına, dergimizin Mart 2014 tarihli
111. sayısından ulaşabilirsiniz
MHD - Cilt: 10 / Sayı: 111 / Yıl: 2014
H
GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 2013 YILINDA ELDE
EDİLEN GELİRLERİNİN TOPLANMASI, BEYANI VE BEYAN
EDİLMEYECEK GELİRLER
(IN THE YEAR 2013 THE COLLECTION OF INCOME, DECLARATION AND WILL
BE NOT DECLARED INCOME BY INCOME TAX PAYERS)
Mehmet YÜCEL
(Vergi Müfettişi/Tax Inspector)
ÖZET
Gelir vergisi mükellefleri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun
ikinci maddesinde yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için Gelir Vergisi Kanununda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verirler. Bu Kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunludur. Gelirin toplanması ve
beyanı ile toplama yapılmayan haller, Gelir Vergisi Kanununun 85’inci
maddesi ile 4842, 4962 ve 6327 sayılı Kanunlarla değişiklik yapılan
86’ncı maddesinde düzenlenmiştir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 86’ncı
maddesinde belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil
edilmez.
Anahtar Kelimeler: Gelir Vergisi Kanunu, Gelir Unsurları, Gelirin Toplanması, Gelirin Beyanı, Toplama Yapılmayan Haller, Yıllık
Beyanname, Beyanname Verme Dönemi, Vergilerin Ödenmesi, Tam
Mükellefiyet, Dar Mükellefiyet
ABSTRACT
From the sources of the second clause of the Income Tax Law
No.193 ıncome tax payers, submit a annual declaration about their
earning and revenues on a calendar year unless otherwise provided ın
Income Tax Law. According to this Law, incomes which is a obligation
for declaration, requried to convene in the annual declaration.
Collecton of income and status which will not made by declaration are
regulated by with the article 85th of the Income Tax Act 4842, amended
H
Hakem denetiminden geçmiştir.
8
Gelir Vergisi Mükelleflerince 2013 Yılında Elde Edilen Gelirlerinin Toplanması,
Beyanı ve Beyan Edilmeyecek Gelirler
by Law No. 4962 and 6327 Article 86th. For the incomes which is stated
in Article 86th Income Tax Law is not given annual declaration, if they
had given annual declaration for other incomes, these will not included
in declaration.
Keywords: Income Tax Law, Element of ıncome, Collection of
income, Declaration of ıncome, The status which has not made
collection, Annual Declaration, Period of submit a declaration, Payment
of taxes, Perfect obligation, Imperfect obligation
***
“....
Elde edilen gelirlere ilişkin yıllık beyanname, gelirin sadece basit
usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde, izleyen yılı
şubat ayının başından 25’inci günü akşamına kadar verilir. Diğer hallerde izleyen yılın mart ayının başından 25’inci günü akşamına kadar
verilir. Buna göre 01.01.2013-31.12.2013 dönemine ilişkin basit usulde
tespit edilen ticari kazançla ilgili Yıllık Gelir Vergisi Beyanname verme
süresi 1 Şubat 2014 tarihinde başlayıp 25 Şubat 2014 tarihinde sona erecektir. 25 Şubat 2014 tarihine kadar verilecek olan beyannameler için
hesaplanan gelir vergisinin ilk taksiti 28 Şubat 2014 akşamına kadar,
ikinci taksiti ise 30 Haziran 2014 akşamına kadar mükelleflerin bağlı
bulundukları vergi dairesine ödenebilecektir.
Basit usulde tespit edilen ticari kazanç dışındaki gelirlerle ilgili
(2013 yılı) Yıllık Gelir Vergisi Beyanname verme süresi 1 Mart 2014
tarihinde başlayıp 25 Mart 2014 tarihinde sona erecektir. 25 Mart 2014
tarihine kadar verilecek olan beyannameler için hesaplanan gelir vergisinin ilk taksiti 31 Mart 2014 akşamına kadar, ikinci taksiti ise 31 Temmuz 2014 akşamına kadar mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairesine ödenebilecektir.
Makalenin devamına, dergimizin Mart 2014 tarihli
111. sayısından ulaşabilirsiniz
MHD - Cilt: 10 / Sayı: 111 / Yıl: 2014
UZMAN GÖRÜŞLERİ
LEGAL OPINIONS
* Ticari Defter ve Belgelerin İbrazında Zamanaşımı
Prescription for the Presentation of Commercial Book and Document
Dr. Mustafa ALPASLAN
(SMMM/CPA)
* Faaliyet Raporlarında Görülen Önemli Eksiklikler
The Major Deficiences of the Activity Report
Ahmet ARSLAN
(Denetçi, SM Mali Müşavir/Auditor, Independent Accountant and
Financial Advisor)
TİCARİ DEFTER VE BELGELERİN İBRAZINDA
ZAMANAŞIMI
(PRESCRIPTION FOR THE PRESENTATION OF COMMERCIAL
BOOK AND DOCUMENT)
Dr. Mustafa ALPASLAN
(SMMM/CPA)
“...Vergi Usul Kanunun 135.maddesinde vergi incelemesine yetkili
kişiler sayılmıştır. Yasal defter ve belgelerin incelemeye ibraz süreci,
aynı kanunun 148.maddesine göre bu kişiler tarafından yazılı olarak istenmesi ile başlar. İbraz süresi yasal süre olan 15 günden az olamaz.
Mükellef veya temsilcisi vergi kanunları yönünden (VUK 253.madde)
ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak 5 yıl, Türk
Ticaret Kanunu (TTK 68.madde) yönünden, defterleri son kayıt tarihinden ve saklanması mecburi olan diğer hesap ve kağıtları tarihlerinden
itibaren 10 yıl muhafaza etmek ve gerektiğinde ilgili kişi veya kurumlara
ibraz etmek zorundadır. İbraz etmemenin Türk Ticaret Kanunda bariz bir
müeyyidesi yoktur. Fakat, vergi kanunlarına göre başta Vergi Usul Kanununa göre ağır cezalar öngörülmüştür. Verilen süre içinde defter ve
belgeler ibraz edilmez ise mali ve hukuki yönden aşağıdaki sonuçlar
ortaya çıkar:
...
Sonuç olarak, defter ve belgelerin süresi içerisinde müfettişe ibrazı
zorunlu olup, genelde defter ve belgeler 5 yıllık tarh zamanaşımı içerisinde incelenme riski içermektedir. 5 yıl dolduktan sonra artık dolan
yılın defter ve belgeleri talep edilemez.1
Örneğin, 2006 yılı defter ve belgeleri için vergi incelemesi mutlak
surette 213 sayılı VUK’nun 114. maddesi hükmüne göre 31.12.2011
tarihine kadar mutlaka defterlerin talep edilerek incelenmesi zorunludur.
2012 yılında mükellefin 2006 yılı ile ilgili defterleri incelenemez.
Bir yargı kararında konumuzla ilgili olarak; mükelleften defter ve
belgelerin 23.12.2011 tarihinde talep edilmiş ve bu tarih itibariyle defter
ve belgelerin inceleme için inceleme başlama tutanağına geçirilmiş, neticede dönem matrahın takdiri için de 12.12.2011 tarihinde de takdir
komisyonuna sevk edilmiş, daha sonra buna göre takdir komisyonu kara1
VUK md. 114.
12
Ticari Defter ve Belgelerin İbrazında Zamanaşımı
rına istinaden yapılan cezalı tarhiyat ise vergi mahkemesi tarafından
iptal edilmiştir.2
Öte yandan, muhasebecinin defter ve belgeleri ile birlikte kayıtlara
karışması mücbir sebep olarak kabul edilmez. 3
Zamanaşımının bitmesine kısa bir süre kala mükellefin sahte fatura
kullandığı iddiasıyla defter, kayıt ve belgeleri takdire sevk edilmesi halinde müteakip yıllarda takdirin sevk edildiği yılla ilgili cezalı tarhiyat
önerilemez. 4...”
Makalenin devamına, dergimizin Mart 2014 tarihli
111. sayısından ulaşabilirsiniz
2
İzmir 2. Vergi Mahkemesi kararı, 18.12.2012 gün ve E:2012/973-K:2012/1417 sayılı
kararı.
3
Dnş. 4.D. kararı, 20.05.1998 gün ve E:1997/882-K:1998/1799 sayılı kararı.
4
İzmir 1. Vergi Mahkemesi kararı, 12.01.2012 gün ve E:2011/1084-K:2012/70 sayılı
kararı.
MHD - Cilt: 10 / Sayı: 111 / Yıl: 2014
FAALİYET RAPORLARINDA GÖRÜLEN ÖNEMLİ
EKSİKLİKLER
(THE MAJOR DEFICIENCES OF THE ACTIVİTY REPORT)
Ahmet ARSLAN
(Denetçi, SM Mali Müşavir/Auditor, Independent Accountant and Financial Advisor)
“...
Bilindiği gibi, kamu idarelerinde faaliyet raporu 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince faaliyet sonuçlarının raporlanması için hazırlanması gereken bir dokümandır.
Söz konusu dokumandan beklenen amacın elde edilebilmesi için
faaliyet raporunun şekil ve içerik bakımından usulüne uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.
Usulüne uygun olarak hazırlanmayan faaliyet raporlarının ise idarenin hesap mercii (meclis, genel kurul gibi) tarafından sorgulanması söz
konusu olacaktır.
Bu yazımızda gerek ilkesel gerekse ilgili mevzuatı gereğince uygulamada idarelerin faaliyet raporunda görülen önemli eksiklikler irdelenmektedir.
....
5018 sayılı Kanunla şekillenen yeni kamu mali yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri gereğince idarenin faaliyet performans sonuçlarının faaliyet raporu ile kamuya açıklanması esası getirilmiştir.
Söz konusu rapordan beklenen faydaların elde edilmesi raporun
ilke ve esaslara uygun olarak hazırlanması ile mümkündür. Uygulamada
kamu idarelerinin tamamınca faaliyet raporu hazırlanmakla birlikte söz
konusu raporda önemli eksikliklerin bulunduğu görülmektedir. Söz konusu eksiklikleri şu şekilde özetlemek mümkündür:
1- Faaliyet raporlarında iç ve dış denetim sonuçlarına yer verilmemesi
2- Faaliyet raporu - performans programı ilişkisinin kurulmaması
3- Faaliyet raporu - bütçe/kesin hesap ilişkisinin kurulmaması
4- Kurumsal kapasite ve risk değerlendirmesinin yeterli düzeyde
yapılmaması.
14
Faaliyet Raporlarında Görülen Önemli Eksiklikler
Faaliyet raporunun hazırlanması şeffaflık açısından önemli olmakla birlikte hesap verebilirlik açısından faaliyet raporunun kamu mali
yönetiminin temel ilkelerine uygun olarak hazırlanması büyük bir önem
taşımaktadır. Bu nedenle, gerek idarelerin gerekse idarelerin meclis,
yönetim kurulu veya genel kurul gözetim organlarının faaliyet raporlarının içeriğini dikkatlice incelemeleri büyük önem arz etmektedir...”
Makalenin devamına, dergimizin Mart 2014 tarihli
111. sayısından ulaşabilirsiniz
MHD - Cilt: 10 / Sayı: 111 / Yıl: 2014
MALÎ GELİŞMELER
FISCAL DEVELOPMENTS
* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile
“Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar (s. 61)
* 6102 Sayılı Kanun Uyarınca Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin
Temerrüt Faiz Oranının Sözleşmede Öngörülmediği veya İlgili Hükümlerin Geçersiz Olduğu Hallerde
Uygulanacak Faiz Oranı, Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Tespit
Edilmiştir (s. 64)
* Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2014/1) (s. 64)
* Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile
Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (s. 67)
* 6245 Sayılı Kanunu Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının
Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellere, Ekli Cetvellerin İlave Edilmesi Kararı (s. 68)
* Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (s. 69)
* Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin
Denetimine İlişkin Rapor Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (s. 69)
* Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin
Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (s. 70)
* 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 Uncu Maddesine Göre 2014 Yılında Uygulanacak Olan İdari
Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2014/2) (s. 70)
* İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (s. 71)
* Yazılı Açıklamalar (Bds 580) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 26 (s. 73)
* İlişkili Taraflar (Bds 550) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 23 (s. 74)
* İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri (Bds 510) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları
Tebliği No: 19 (s. 75)
* Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak
Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (s. 76)
* Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2014/1) (s. 77)
* Uzman Çalışmalarının Kullanılması (Bds 620) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 29 (s. 78)
* Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife (s. 79)
* 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Eşyanın Teslimi ve Saklanmasına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik (s. 80)
* 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Miktar Bakımından Fazla veya Özel Tesis Tertibatı
Gerektiren Eşyanın Teslimi ve Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına
İlişkin Tebliğ (s. 80)
* 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5) (s. 81)
* Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 361) (s. 82)
* Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi
Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (s. 83)
* Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (s. 83)
* Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (s. 84)
* Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 362) (s. 85)
* Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 2) (s. 90)
* Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Karar (s. 95)
* Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında
Tebliğ Sıra No: 41’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 16 (s. 96)
* Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ Sıra No:
28’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 15) (s. 98)
* Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülüklere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS
Yorum 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No:14) (s. 100)
* Bağımsız Denetçi Mühür Tebliği (s. 101)
* Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 6) (s. 104)
* 2013 Yılında Yapılan Yetkilendirme İşlemlerinde 12 Ocak 2013 Tarih ve 28526 Sayılı Resmî Gazete’de
Yayımlanan Tarifeler Üzerinden Alınan Ücretlerin, 2014 Yılında Yapılacak Yetkilendirme İşlemlerinde De
Herhangi Bir Değişiklik Yapılmadan Uygulanması Kararı (s. 105)
* İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (s. 105)
* İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması (Bds 610) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:
28 (s. 106)
* Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ (s. 107)
* Bağımsız Denetim Yönetmeliği Gereğince, Bağımsız Denetçi Mühür Ücretinin 500 Tl Olarak Belirlenmesine
Kararı (s. 108)
* Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Hangi Tarih ve Saatte İleri ve Geri
Alınacağına Dair Karar (s. 109)
* Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi Yönetmeliği (s. 109)
* Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 286) (s. 116)
* 2464 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerinin Belediye Grupları İtibarıyla Tespitine
İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (s. 120)
* Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (s. 123)
* Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin
Çalışmaları Dâhil) (Bds 600) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 27 (s. 159)
* Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’de
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 69) (s. 160)
Mali gelişmelerayrıntılı bir şekilde dergimizde yer
a l m a k t a d ı r v e 1 0 2 s a y fa d e v a m e t m e k t e d i r
DANIŞTAY KARARLARI
COUNCIL OF STATE DECISIONS
* Danıştay Daire Kararları
Council of State Chamber Decisions
DANIŞTAY DAİRE KARARLARI
COUNCIL OF STATE CHAMBER DECISIONS
DANIŞTAY
3. DAİRE
Esas No.
2011/1156
Karar No.
2013/4785
Tarihi:
17.12.2013
İlgili Kanun/Madde
4811 s. VergiBarışıK/2
ÖZETİ: Davacı tarafından 4811 sayılı Yasanın 2'nci maddesinden
faydalanmak üzere talepte bulunduğundan, ödeme planı
çıkartılması sonucunda amme alacağı yeni bir hukuksal
konum kazandığından, yeni durum dikkate alınarak gerekli
takip işlemlerinin yapılması ve amme alacağının tahsiline
çalışılması gerektiği, başka bir anlatımla davacının ödediği
taksitler de dikkate alınarak mevcut amme alacağının tutarının belirlenmesi suretiyle yeni ödeme emirleri tanzim ve
tebliğ edilmesi, vadesinde ödeme olmaması halinde yapılan
malvarlığı araştırması sonucu davacının bulunan malvarlığına haciz uygulanması gerekirken, bu yola gidilmeyerek
davacının G. Bankası şubesinde bulunan mevduat hesabına
haciz uygulanmasında hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle haczi kaldırmıştır. Davalı idare tarafından borçlar
ödenmediği takdirde ödeme planı iptal edilerek yeniden aynı
ödeme emirleri üzerinden cebri icra takibine devam edilebileceği ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.
DANIŞTAY
10. DAİRESİ
2009/6665
Esas No.
Karar No.
2013/9317
Tarihi:
23.12.2013
İlgili Kanun/Madde
2577 s. İYUK/51
ÖZETİ: Davacının Polis Bakım ve Yardım Sandığından emeklilik
yardımı yapılması yolundaki talebinin reddine ilişkin işlem
ile işleme dayanak alınan "Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Ortaklık, Sosyal Yardımlar ve Borç Verme Yönetmeliği"nin
13. maddesinin iptali istemiyle açtığı davanın idari yargı
mercilerince çözümlenmesi gerektiğinden, uyuşmazlığın
çözümünde adli yargının görevli olduğu gerekçesiyle davanın görev yönünden reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamakta olup, mahkeme kararının kanun yararına bozulması gerekmektedir.
Danıştay Kararları
20
DANIŞTAY
10. DAİRESİ
Esas No.
2009/12010
Karar No.
2013/8791
Tarihi:
09.12.2013
İlgili Kanun/Madde
5682 s. PasaportK/14
ÖZETİ: Davacının, halen beşinci dereceli kadroda Devlet memuru
olarak görev yapması nedeniyle, 5682 sayılı Pasaport Kanununda hususi damgalı pasaport alabilmek için sayılan şartları taşımadığı açıktır.
Bu durumda, davacının hususi damgalı pasaport verilmesi
istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu
işlemde hukuka aykırılık, işlemi iptal eden İdare Mahkemesi
kararında ise hukuki isabet bulunmadığından, mahkeme
kararının kanun yararına bozulması gerekmektedir.
Tüm kararların tam metinlerine, dergimizin Mart 2014
tarihli 111. sayısından ulaşabilirsiniz
MHD - Cilt: 10 / Sayı: 111 / Yıl: 2014
YARGITAY KARARLARI
COURT OF CASSATION DECISIONS
* Yargıtay Hukuk Daire Kararları
Court of Cassation Civil Chambers Decisions
YARGITAY HUKUK DAİRE KARARLARI
COURT OF CASSATION CIVIL CHAMBERS DECISIONS
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/17781
Karar No. 2013/25818
Tarihi:
11.07.2013
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/366
1086 s. HUMK/428
ÖZETİ: Uyuşmazlık Mahkemesi kararı uyarınca belirtilen nedenlerle,
davanın görüm ve çözümünde adli yargı yeri görevli olduğundan icra mahkemesince, şikayetin esası incelenerek oluşacak
sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/18109
Karar No. 2013/23532
Tarihi:
26.12.2013
İlgili Kanun/Madde
3167 s. ÇekK//2
ÖZETİ: Dava, bankacılık işleminden kaynaklanan maddi ve manevi
tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece yukarıda açıklanan
gerekçelerle davalı bankanın zararın meydana gelmesinde tam
kusurlu olduğu belirtilerek davacılardan S. Berk bakımından
davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ise de, davalı banka
nezdinde karşılıksız çek hesabı açılmasına sebep olan olayın,
davacılardan S. Berk'in sürücü belgesini kaybetmesi sonucu
oluştuğunun anlaşılması karşısında, sürücü belgesinin korunması konusunda üzerine düşen özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmeyen davacı S. Berk'in zararın meydana
gelmesinde müterafık kusurunun bulunduğu anlaşılmaktadır.
Ayrıca, manevi tazminat istemleri yönünden, sürücü belgesini
kaybeden davacı S. Berk'in eşi Y. Berk ile müşterek çocukları
B. Berk ve B.R. Berk lehine manevi tazminata hükmedilmişse
de, manevi tazminata hükmedilebilmesi için aynı zamanda
kişilik haklarına yönelik bir saldırının da mevcudiyeti aranmalıdır.
Yargıtay Kararları
24
YARGITAY
20. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/4253
Karar No. 2013/8046
Tarihi:
17.09.2013
İlgili Kanun/Madde
1319 s. EmlakVerKanunu/12
ÖZETİ: Karşı dava, tazminata ilişkin olup bu davalarda davalı sıfatı
Hazinenin olup, Tapu Sicil Müdürlüğü'nün davalı sıfatı yoktur. Davacının amacı, Devlet tüzel kişiliğini dava etmek olduğuna, TMK'nun 1007 maddesi uyarınca tapu sicilinin tutulmasından doğan zararlardan Devlet sorumlu bulunduğundan,
Tapu Sicil Müdürlüğü aleyhine açılan davanın husumet nedeniyle reddi gerekir.
Tüm kararların tam metinlerine, dergimizin Mart 2014
tarihli 111. sayısından ulaşabilirsiniz
MHD - Cilt: 10 / Sayı: 111 / Yıl: 2014
İDARİ GÖRÜŞLER
ADMINISTRATIVE OPINIONS
* Muktezalar (Özelgeler) Listesi
Tax Rulings List
* Muktezalar (Özelgeler)
Tax Rulings
MUKTEZALAR (ÖZELGELER)
TAX RULINGS
Konu: Kooperatif adına düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatının noter tarafından onaylanması sırasında harç aranılıp aranılmayacağı hk.
Tarih: 02/01/2014
Sayı: 61504625-10649-5836-1
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
Defterdarlık Gelir Müdürlüğü
“...İlgide kayıtlı özelge talep formu ile eklerinin incelenmesinden, ...
Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından Kooperatifinize
düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatının noter tarafından onaylanması
sırasında harç aranılıp aranılmayacağı hususunda Defterdarlığımızdan görüş
talep edildiği anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 38 inci maddesinde, noter
işlemlerinden 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanların noter
harçlarına tabi olduğu belirtilmiş olup 123 üncü maddesinde, "Özel Kanunlarla
harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmaz." hükmü
yer almaktadır.
Öte yandan, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun muafiyetler başlıklı 19 uncu maddesinde, kooperatif ve birliklerinin
yapacakları işlemlere ilişkin çeşitli muafiyet hükümleri mevcut olmakla birlikte, anılan kooperatiflerin işyeri açma ve çalışma ruhsatının noterde onaylanması işleminden muaf tutulacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.
Buna göre, Kooperatifiniz tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatının
noterde tasdik ettirilmesi sırasında noter harcı aranılması gerekmektedir
....
Konu: Yurtdışından satın alınan deniz aracının deposunda bulunan
yakıta ilişkin yapılacak işlemler hk.
Tarih: 07/01/2014
Sayı: 39044742-ÖTV 12. MADDE-27
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
..... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; yurtdışından
satın almış olduğunuz "....." isimli geminizin yakıt depolarında mevcut 140.224
İdari Görüşler
28
M/T fuel oilin kayıt altına alınmış olup millileştirme işlemlerinin yerine getirildiği, adı geçen gemiye İstanbul Liman Başkanlığınca özel tüketim vergisi indirilmiş 916.099 M/T fuel oil kullanma hakkı veren "Yakıt Alım Defteri" nin
düzenlenerek ilgili vergi dairesi müdürlüğünce de onaylandığından bahisle söz
konusu yakıt alım defterinde mevcut kullanım hakkından, millileştirme işlemlerine konu miktarın düşülmesi suretiyle bu miktarın ÖTV tutarı sıfıra indirilmiş deniz yakıtı statüsünde kullanılıp kullanılmayacağı hususunda Başkanlık
görüşümüzün talep edildiği anlaşılmaktadır.
16.07.2003 tarih ve 25170 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
01.07.2003 tarih ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci
maddesinde; Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı,
kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit
edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtın Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı sıfıra indirilmiştir.
Söz konusu Kararname eki Kararın uygulama usul ve esasları
31.12.2003 tarih ve 25333 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren 9, 10, 14, 23 ve 24 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleriyle değişik
6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde düzenlenmiştir.
Tebliğin (2/c) bölümünde Kararname kapsamında deniz yakıtı talep
edenlerin, her deniz aracına ait olmak üzere DTO veya liman başkanlığı tarafından verilen ve DTO, liman başkanlığı ile ilgili vergi dairesince onaylanmış
olan bir yakıt alım defteri kullanmak zorunda oldukları hususu düzenlenmiştir.
Kararname kapsamında ÖTV' si sıfıra indirilmiş deniz yakıtı teslimi yapabilecekler ise tebliğde, ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi dairesinin bağlı
olduğu Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından verilen ve geçerlilik
süresi dolmamış olan "Dağıtım İzin Belgesi" ni haiz 4.12.2003 tarih ve 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununda tanımlanan; "Rafinerici", "Dağıtıcı" ve
"İhrakiye Teslim Şirketi" olarak ifade edilmiştir.
....”
Tüm kararların tam metinlerine, dergimizin Mart 2014
tarihli 111. sayısından ulaşabilirsiniz
MHD - Cilt: 10 / Sayı: 111 / Yıl: 2014
RESMÎ GAZETE
ÖZETLERİ
ABSTRACTS OF OFFICIAL
GAZETTE
KANUNLAR
MİLLETLERARASI ANTLAŞMALAR
BAKANLAR KURULU KARARLARI
YÖNETMELİKLER
TEBLİĞLER
21.01.2014 - 20.02.2014 Tarihleri Arası
Between 21.01.2014 and 20.02.2014
Resmî gazete özetlerine, dergimizin Mart 2014 tarihli 111.
sayısından ulaşabilirsiniz
ÖNEMLİ BİLGİLER
USEFUL INFORMATION
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ ORANLARI (2002’DEN İTİBAREN)
VERGİDEN MÜSTESNA HARCIRAH TAVANI
REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN İSKONTO VE
FAİZ ORANLARI
SİGORTA PRİMİNE TÂBİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI İLE
ÇOCUK VE AİLE ZAMMI TUTARLARI
SGK GECİKME ZAMMI ORANLARI (AYLIK)
(1.10.2008’den itibaren tüm Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları için)
ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ (10.06.2003’TEN İTİBAREN)
4/a (SSK) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
(01.09.2013’den itibaren)
4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
(01.09.2013’den itibaren)
4/c (Devlet Memurları) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM
ORANLARI (01.09.2013’den itibaren)
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
(01.09.2013’den itibaren)
4/a (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI
(01.09.2013’den itibaren)
Sigorta Kolları
Sigortalı Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam (%)
4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI
(01.10.2008’den itibaren)
DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
ÇIRAKLAR İÇİN DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET
TUTARLARI
2014 YILI İÇİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ MİKTARLARI
2013 YILI İÇİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ MİKTARLARI
DÖNEMLER İTİBARİYLE SİGORTA PRİMİNE ESAS AYLIK TABAN VE
TAVAN ÜCRET TUTARLARI
AYLIK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI
HİZMET SÖZLEŞMESİ SONA ERDİRİLİRKEN DİKKATE ALINACAK
BİLDİRİM SÜRELERİ VE İHBAR TAZMİNATI TUTARLARI (*)
5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI
KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
(01.01.2014 – 30.06.2014 Dönemi)
2014 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
2013 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI
GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE UYGULANAN YENİDEN DEĞERLEME
ORANLARI
BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLANLAR
2013 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA
OLMAYANLAR
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN’A GÖRE
GECİKME ZAMMI ORANLARI
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE TECİL FAİZİ ORANLARI
EMLAK VERGİSİ ORANLARI
EMLAK VERGİSİ DEĞERİ YILLIK ARTIŞ ORANLARI (%)
KONUT KİRA GELİRİ İSTİSNA TUTARLARI
BAZI MENKUL SERMAYE İRATLARINA UYGULANAN İNDİRİM
(Enflasyondan Arındırma) ORANLARI
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ORANLARI 2014
TEVKİFATA VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MENKUL VE
GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA BEYAN SINIRLARI
VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ
DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARINDA İSTİSNA TUTARLARI
ARIZÎ KAZANÇLARDA İSTİSNA TUTARLARI
AMORTİSMAN SINIRI
FATURA DÜZENLEME SINIRI
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI
VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK YARDIMI
50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin
Zorunlu İstihdam Oranları
YATIRIM TEŞVİK BELGESİNE BAĞLANABİLECEK ASGARİ SABİT
YATIRIM TUTARLARI
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a Göre
(2012/3305 Sayılı Bkk Ile 19.06.2012 Tarihinden İtibaren)
2014 YILI USULSÜZLÜK DERECELERİ VE CEZALARI (TL)
2014 YILI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI
2014 YILI İÇİN DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
2014 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
ENFLASYON ORANLARI (%) (TÜİK Verilerine Göre)
YASAL FAİZLER VE YÜRÜRLÜK SÜRELERİ
TİCARİ TEMERRÜT (AVANS) FAİZ ORANLARI
VERGİ KODLARI
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
DÖVİZ KURLARI
2014 YILINDA TÜRK TİCARET KANUNU'NDA UYGULANACAK İDARİ
PARA CEZALARI (TL)
Önemli Bilgilerin tamamına dergimizin Mart 2014 tarihli
111. sayısından ulaşabilirsiniz
MHD - Cilt: 10 / Sayı: 111 / Yıl: 2014
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU
ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS
Y Ü KS E K MA HKE ME
KA R A R L A R I
ARAMA DİZİNİ
INDEX OF HIGH COURTS’
DECISIONS
* Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini
Index of Related Law Code Articles
KANUN MADDELERİNE GÖRE ARAMA DİZİNİ
INDEX OF RELATED LAW CODE ARTICLES
Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve
Çek Hamillerinin Korunması
Hakkında Kanun (3167)
Madde
Sayfa
2..........................................................174
Emlak Vergisi Kanunu (1319)
Madde
İdari Yargılama Usulü Kanunu
(2577)
Madde
Sayfa
51........................................................165
Sayfa
12........................................................176
Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu (1086)
Madde
İcra ve İflas Kanunu (2004)
Madde
Sayfa
366......................................................173
Sayfa
428......................................................173
Pasaport Kanunu (5682)
Sayfa
Madde
14........................................................169
Vergi Barışı Kanunu (4811)
Madde
Sayfa
2..........................................................163
LEGALBANK ABONELİK FORMU
SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LEGAL DATABASE
340 ¨
Download

Derginin içeriğini görmek için TIKLAYINIZ