ATSO AKADEMİ 2014 YILI
II. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI
(EYLÜL – ARALIK 2014)
www.atso.org.tr
ATSO AKADEMİ
Odamızda eğitim hizmetleri 1998 yılında başlamış olup, 2010 yılından
itibaren “ATSO AKADEMİ” adı altında devam etmektedir. ATSO
AKADEMİ programları ile amaçlanan “Hayatboyu Öğrenmeye”
destek olmaktır. 1998 yılından günümüze kadar 731 değişik konuda
eğitim gerçekleşmiş olup, eğitimlerimize 37.332 kişi katılmıştır.
EYLÜL
EĞİTİM TARİHİ
EĞİTİM KONUSU
1-2 EYLÜL 2014
KALİTE YÖNETİM
SİSTEMİ
DOKÜMANTASYON
EĞİTİMİ
4 EYLÜL 2014
10 EYLÜL 2014
DAHA İYİ NASIL
SATIŞ, PAZARLAMA
VE TAHSİLÂT
YAPILIR? EĞİTİMİ
İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ
EĞİTİMİ
16 EYLÜL - 2 EKİM
2014
50 SAATLİK 3D
MAX - 3D TASARIM
PROGRAMI EĞİTİMİ
18-19 EYLÜL 2014
İÇ KALİTE TETKİKİ
EĞİTİMİ
26 EYLÜL 2014
BAŞARILI SUNUM
TEKNİKLERİ-ETKİLİ
ANLATIM EĞİTİMİ
29-30 EYLÜL 2014
TS EN ISO 22000
GIDA GÜVENLİĞİ
YÖNETİM SİSTEMİ
TEMEL EĞİTİMİ
EĞİTMEN ADI
TSE EĞİTMENİ
S. KAYA KARS
EĞİTİM İÇERİĞİ
Kalite yönetim sistem standardı temel kavramları, temel prensip ile standart
maddelerinin yorumlanarak sistem kurma ve uygulama çalışmalarına katkı
sağlanması, TSE belgelendirme prosedürü, kalite ile ilgili temel kavramlar,
kalite gereksinimleri, kalite yönetim sistemlerinin ve belgelendirmenin fay�
daları, kalite yönetim sistemlerinde organizasyon yapısı.
LEVENT ŞAHİN
Satış nedir? Pazarlama nedir? Tahsilat ve müşteri planlaması, tahsilat nedir?
Müşteriyi bulma ve yaklaşım yolları nelerdir? Tahsilat başarısına etki eden
faktörler, tahsilat öncesi ve sonrası, tahsilat konusunda yüz yüze iletişim,
müşteri analizi (SWOT). Doğru müşteri kimdir? Müşterinin güven duygusu
nasıl sağlanır? Satış ve pazarlamacının müşteri bulmadaki rolü, telefon ile
tahsilat İletişimi, 4 farklı müşteri tipi satış ve pazarlama becerileri, müşteriyle
konuşma, müşteriyi dinleme, dinleme becerileri ve tipleri ikna ve müşteri
tanıma ben hangi tip satışçıyım? Ben duffy yöntemiyle tahsilat görüşmesine
hazırlanma, değişen müşteri tutum ve davranışları, müşteri ve çalışan kuşak
farkının önemi, X,Y,Z kuşağı, günümüz müşterisinin beklentileri.
YRD. DOÇ. DR. SELİN
AYGEN ZETTER
Verimlilik kavram��������������������������������������������������������������������
ı�������������������������������������������������������������������
ve verimlilik analizi, verimlili����������������������������������
�������������������������������
in önemi, verimlilik türleri, ve�
rimlilik ölçüm modelleri, iş gücü verimliliğini hesaplama, iş gücü verimliliğini
etkileyen etmenler, iş gücü verimliliğinin hesaplanmasının gerekliliği, kişi ve
pozisyon say�����������������������������������������������������������������
ı����������������������������������������������������������������
s���������������������������������������������������������������
ı��������������������������������������������������������������
, iş görenlerin sözleşme gere���������������������������������
������������������������������
i haftal������������������������
ı�����������������������
k çal������������������
ış����������������
ma saati süresi�
nin pozisyon değerine etkisi, verimlilik artırma teknikleri, teknik yöntemler,
davranış temelli yöntemler, örnek uygulamalar.
GÜLÇİN ÇELEN
3D Studio Max programının tanımı ve kullanım alanları, çizim
�������������������
ekranları����
me�
nüler ve araç çubuklarının tanımı, temel obje tipleri ve bu objeler ile temel,
modelleme, vertex, segment, spline, edge, border, face, polygon ve element
kavramlarının tanımı, ızgara ve yakalama noktalarının tanımı ve uygulaması,
dönme noktalarına müdahale edilmesi, obje seçim teknikleri ve aynalama,
modelleme teknikleri, spline model oluşturma patch model oluşturma,
nurms model oluşturma, mesh model oluşturma, kaplamalar, ışıklandırmalar,
render sistemleri ve render ayarlar�������������������������������������������
ı������������������������������������������
, e���������������������������������������
������������������������������������
itim sonu proje çal�������������������
ış�����������������
malar������������
ı�����������
, proje ha�
zırlaması ve tamamlanması.
TSE EĞİTMENİ
MUSTAFA KOÇ
İLKER KALDI
TSE EĞİTMENİ
AHMET ERYURT
TS EN ISO 9001 Standardı maddelerinin tetkikçi gözüyle yorumlanması, tet�
kik çeşitleri, faydaları, yönetimi, planlanması, soru listelerinin hazırlanması,
tetkikin sonuçlandırılması, rapor yazımı ve tetkik görevlisi sorumlulukları.
Sunum için hazırlık, sunum korkusunu aşmak ve heyecanı yenmek, sunum
konusunun belirlenmesi, katılımcı analizi, sunumun türüne ve biçimine karar
vermek, sunumun yap�����������������������������������������������������
ı����������������������������������������������������
land������������������������������������������������
ı�����������������������������������������������
r����������������������������������������������
ı���������������������������������������������
lmas�����������������������������������������
ı����������������������������������������
, 4 mat tekni���������������������������
������������������������
i ile sunumu gerçekleştir�
mek, sunumun aşamalar������������������������������������������������������
ı�����������������������������������������������������
, giriş ve kullan������������������������������������
ı�����������������������������������
labilecek teknikler gelişme ve kul�
lan��������������������������������������������������������������������������
ı�������������������������������������������������������������������������
labilecek teknikler, sonuç ve kullan�������������������������������������
ı������������������������������������
labilecek teknikler sunumu yönlendi�
rebilme, sunum ortamını psikolojik olarak yönetebilme katılımcıları harekete
geçirebilme, sorular������������������������������������������������������
ı yönetebilme, sorunlu durumları����������������������
kontrol edebilme, su�
numda sesin, sözcüklerin doğru ve etkili kullanılması, tonlama, vurgulama,
nefes kontrolü, sunumda iletişim, sunumda NLP’nin kullanılması, sunumda
beden dili, hipnotik iletişim ve ikna becerileri.
Gıda güvenliği temel kavramlarının açıklanması, TS EN ISO 22000 standardı
maddelerinin yorumlanması, gıda güvenliği yönetim sisteminin planlanması,
temel gıda mevzuatlarının ele alınması ve takip yöntemleri, gıda güvenliği
yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi.
EKİM
EĞİTİM TARİHİ
1 EKİM 2014
EĞİTİM KONUSU
DOĞRU SATIN
ALMA YÖNTEMLERİ,
TİCARETTE KARLILIK
EĞİTİMİ
2-30 EKİM 2014
72 SAATLİK
PROFESYONEL
YÖNETİCİLİK EĞİTİMİ
9 - 10 EKİM 2014
TS EN 14001 ÇEVRE
YÖNETİM SİSTEMİ
TEMEL EĞİTİMİ
15 EKİM 2014
16 EKİM 2014
17 EKİM 2014
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ
(HALKLA İLİŞKİLER)
VE MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ
EĞİTİMİ
YAZIŞMA VE
RAPORLAMA
TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
DUYGUSAL ZEKÂ,
ZİHİN HARİTALAMA
VE HAFIZA
TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
22 EKİM 2014
PROBLEM ÇÖZME
TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
23-24 EKİM 2014
TSE 18001 OHSAS
İŞ SAĞLIĞI ve
GÜVENLİĞİ YÖNETİM
SİSTEMİ EĞİTİMİ
EĞİTMEN ADI
EĞİTİM İÇERİĞİ
UMUT ÇAKIRHAN
Satın almanın işletme içindeki rolü ve amaçları, doğru satın almanın strate�
jisi, gelişen dünya ekonomisinde satın alma fonksiyonundaki yeni eğilimler,
temel satın alma süreci, satın alma sürecinde evrak, işlem ve iş akışı, satın
almanın lojistik ile ilişkileri, stok maliyetine giriş, satın almada bilgisayardan
yararlanma, satın almanın organizasyon içindeki yeri, satın almanın kalite
sorumluluğu, tedarikçi çeşitleri, tedarikçi ilişkileri ve değerlemesi. tedarikçi
seçimi. Satın almacının eğitimi nasıl olmalıdır? Satın almacının inisiyatif kul�
lanımı, başarılı bir bütçe hazırlamaya yönelik yaklaşımlar, yüksek enflasyon
ortamında bütçe hazırlanması, satın almada maliyet düşürme yöntemleri,
satın almada toplam kalite yönetimi, satın almada takım çalışması.
LEVENT ŞAHİN
Tarihsel süreçte liderlik, liderlik ve yöneticilik farkı, 5 boyutlu liderlik, lider�
likte yönetim aşamaları, komuta etme yöntemi, ileriyi görme yönetimi, iliş�
kilendirme, yetiştirme, kaydetme, liderlikte değişim yönetimi, liderlikte kriz
ve algılama, liderlik ve değişim kendini yönetme, çalışanları geliştirme, lider
bir mentoldür, liderlikte yönetim hataları, yönetim ve yönetsel beceriler, yö�
netim çeşitleri; beyin gelişimi ve yönetim, ekip yönetimi, ekip yönetiminde
bireyin rolü; birey modelleri; dört farklı birey ve yönetici, yeni iş ortamı,
delegasyon yürütmecilerin davranış şekilleri, liderin vasıfları, performans
artırma, motivasyon, takdir kılavuzu, lider ve coaching, performans ekip ve
hiyerarşi yönetimi, örgüt ve işbirliğine yönelme, liderlik ve toplantılar, sanal
yönetim, etik yönetimi, enformasyon ve doğrulama.
TSE EĞİTMENİ
S. KAYA KARS
Çevre Yönetim Sistemi temel kavramlar, çevre politikası, çevre progra�
mının geliştirilmesi, sorumlulukların tanımlanması, çevre prosedürlerinin
tanımlanması, TS EN ISO 14001 Standardı maddelerinin yorumlanması,
sağlık, güvenlik ve kalite yönetim sistemlerinin çevre yönetim sistemi ile
entegrasyonu.
DR. NACİ ÇUHACI
Müşteri tanımı ve müşteri ilişkilerinin önemi, müşteri odaklılık ve müşteri�
nin sesi, müşteri bağlılığı, m��������������������������������������������������
üşterilerle etk�����������������������������������
ili iletişim kurma teknikleri, m���
üş�
teri memnuniyeti oluşturma teknikleri, müşteri şikâyetleri. Müşteri niçin
şikâyet eder? İşletmeler niçin müşteri kaybeder? Müşteri şikâyetlerine karşı
alınacak��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
önlemler,����������������������������������������������������������
Müşteri şikâyetleri bir armağandır. Aktif karşılama yön�
temi, müşteri ilişkilerinde dinleme becerileri, ekip çalışması yöntemleri, soru
sorma becerileri kazandırma Teknikleri, satış ve müşteri ilişkilerinde beden
dilinde ipuçları, müşteri memnuniyeti ölçümü ve anket hazırlama ilkeleri.
İLKER KALDI
Yaz���������������������������������������������������������������������������
ı��������������������������������������������������������������������������
l�������������������������������������������������������������������������
ı������������������������������������������������������������������������
iletişimin iş yaşam����������������������������������������������������
ı���������������������������������������������������
ndaki etkisi ve önemi kurum içi yaz����������������
ı���������������
l��������������
ı�������������
iletişim ku�
rallar���������������������������������������������������������������������������
ı��������������������������������������������������������������������������
, yazar�������������������������������������������������������������������
ı������������������������������������������������������������������
n bilgi, beceri ve özellikleri, haz�������������������������������
ı������������������������������
rlanma, içerik konusunda araş�
tırma, yazının yazılması, iyi yazının özellikleri ve yazışma teknikleri, yazılı
iletişim protokolü, rapor yazma teknikleri, rapor haz�����������������������
ı����������������������
rlama, raporlama tür�
leri, içerik yönünden raporlar, raporun bölümleri, raporda yazım kuralları,
rapor konusundaki temel şikâyetler, iyi rapor yazmayı engelleyen faktörler
ERDEM ÖZ
Alt modalitelerin keşfedilmesi, yeni duygular������������������������������
ı�����������������������������
n oluşturulmas���������������
ı��������������
, hedef belir�
leme spesifikasyonlar�����������������������������������������������������
ı����������������������������������������������������
, içeriden / d��������������������������������������
ış������������������������������������
ar����������������������������������
ı���������������������������������
dan gözlem, uyum becerileri, do��
ğ�
rudan aynalama, ses tonu, tempo ve sesin aynalanması, uyum becerileri,
net isteklerde bulunmak, sesin analog işaretlemesi, sözsüz iletişim, erişim
ipuçlar����������������������������������������������������������������������
ı���������������������������������������������������������������������
, yüklemler, göz erişim ipuçlar��������������������������������������
ı�������������������������������������
ile yüklemleri eşleştirme, yüz hare�
ketleri-jestler, diğer erişim ipuçları, engellerin üstesinden gelmek, anlamı
yeniden çerçevelemek, ba������������������������������������������������
���������������������������������������������
lam��������������������������������������������
ı�������������������������������������������
yeniden çerçevelemek, zihin haritas�������
ı������
oluş�
turma aşamaları, ana konuyu belirleme, düzenleme, gözden geçirme, ana
yapıyı oluşturma.
AYŞE KARTAL
Sahte problem, gerçek problem, öz problem, sahte problem, sahte çözüm
getirir, her sahte çözüm yan etkilidir, her sahte çözüm, gerçek problemi
daha da büyütür, gerçek problemi bulmak gerçek çözümü de beraberinde
getirir, problemin büyümesi, ertelenen her şey büyür, problemin çözü�
mündeki engel EGO, düşünce boyutu, davranış boyutu, olay boyutu, hata
tekrarı, kör alan, rahatlık tuzağı ve problem doğru, yanlış, faydalı, zararlı,
güzel, çirkin epistomolojisi¸ zihnin filtreleri, insanoğlu yanılır ve yanıldığının
farkına varamaz, insanın yanılgıyı illüzyonu kurgulaması, problem çözme
yol haritası.
TSE EĞİTMENİ
RASİM YILMAZ
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ve uygulamalarının tarihçesi, TS
18001 Standardının tanıtımı, iş sağlığı ve güvenliği politikası, iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili tanımlar, planlama, uygulama ve çalıştırma, kontrol ve dü�
zeltici faaliyetler, yönetimin gözden geçirmesi.
30 EKİM 2014
KADIN
GİRİŞİMCİLİKTE
LİDERLİK VE
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
BECERİLERİ EĞİTİMİ
YRD. DOÇ. DR.
ERTAN BECEREN
Senden ne olur? Buna kim karar verdi? Kadın girişimcilikte farklı olmakdeğişim yaratmak-yenilik katmak: Kadın girişimcilere el alem ne der? Esas
kimin yüzünden? Ben nerde yanl��������������������������������������������
ış������������������������������������������
yapt�������������������������������������
ı������������������������������������
m? Liderlik yöneticilik ve kad������
ı�����
n gi�
rişimcilik üçgeninde sen hangi köşedesin? Kad�����������������������������
ı����������������������������
n girişimcilikte de���������
������
işim ya�
ratan mı? Değişime ayak uydurabilen mi? Değişimden bihaber mi? Yaşam
felsefesi ve psikolojinin neresindesin? İş yeri açmak mı yenilik katmak mı?
Vergi mükellef liginden yaratıcı zekâya? Duygusal zekâ işin neresinde? Ben
neyim? Misyon analizi, ben ne olmak istiyorum? Vizyon analizi, geleceği
bugünde yaşama sanatı.
31 EKİM 2014
QUANTUM VE ALTI
DÜŞÜNCE ŞAPKASI
EĞİTİMİ
ERDEM ÖZ
Quantum Nedir? Quantum olumlama nedir? İçimizdeki dost, inanmak, Qu�
antum olumlamanın ispatı, beynimiz ve görevleri hayatta tutmak, mutlu
etmek, iç iletişim unsurlarını analiz edip yerine getirmek, 6 düşünce şapkası
yöntemi, uygulama yöntemleri, sokratik düşünce yöntemi ve etkileri, dü�
şünceyi tasarımlama, paralel düşünce, altı düşünce şapkasıyla paralel dü�
şünme çalışmaları ve örnek olaylar, altı düşünce şapkasının kişisel kullanımı,
altı düşünce şapkası ve toplantı yönetimi, çeşitli durumlarda altı düşünce
şapkası kullanımı, gelecekteki istenen durum, geri dönütün alınması.
EKİM 2014
TEMSİLCİLİK
EĞİTİMLERİ
(GAZİPAŞA, ELMALI,
KORKUTELİ)
KOSGEB DESTEKLERİ
EĞİTİMİ
KOSGEB UZMANI
KOSGEB ve KOBİ’ler hakkında genel bilgilendirme, KOSGEB veri tabanı�
na kayıt süreci, KOSGEB destek programları, yararlanma koşulları ve des�
tek üst limitleri, desteklerden yararlanma süreci hakkında genel bilgilerin
verilmesi.
KASIM
EĞİTİM TARİHİ
EĞİTİM KONUSU
3-4 KASIM 2014
TS ISO 10002 MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ
YÖNETİM SİSTEMİ
EĞİTİMİ
4-18 KASIM 2014
40 SAATLİK
E-DEFTER TUTMA,
E-FATURA
DÜZENLEME, E-İŞ
YÖNETİMİ VE
E-PAZARLAMA
EĞİTİMİ
5 KASIM 2014
TELEFONDA
BAŞARILI İLETİŞİM
TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
EĞİTMEN ADI
TSE EĞİTMENİ
S. KAYA KARS
EĞİTİM İÇERİĞİ
Müşteri memnuniyeti ve şikâyet yönetim sisteminin kuruluşlarda kurul�
ması ve uygulanması ile ilgili standartlar, TS ISO 10002 şartları, terimler,
tarifler, kılavuzluk prensipleri, şikâyetleri ele alma çerçevesi ve prosesin
çalıştırılması.
MURAT DEMİRKOL
E-Fatura/e-defter ilişkisi nedir?, E-defter tutmak zorunda olan mükellefler
kimlerdir? Defter tutma zorunluluğu ne zaman başlayacaktır? E-defter
tutmak için başvuru işlemleri, gerçek kişilerin e-defter başvuru işlemleri,
şirketlerin/tüzel kişilerin e-defter başvuru işlemleri, e-defter uygulamasında
yazılım programları, hangi defterler, e-defter/e-arşiv ilişkisi, e-fatura/e-arşiv
ilişkisi, e-fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflere faturanın teslimi, e-fatura
uygulamas�������������������������������������������������������������������
ı������������������������������������������������������������������
na kay������������������������������������������������������������
ı�����������������������������������������������������������
tl���������������������������������������������������������
ı��������������������������������������������������������
olmayanlara faturan������������������������������������
ı�����������������������������������
n teslimi, nihai tüketicilere fatu�
ranın teslimi, e-defter kapsamında irsaliye uygulaması, fatura zorunluluğu
kapsamında olan mükellefler, internet ve web sayfasının önemi.
TÜLİN TÜMTÜRK
İletişim anlayarak başlar, dinleme becerisi ve dinleme teknikleri, telefonda
başarılı iletişim, telefonda ses tonu kullanma, telefonda iletişimi bozan et�
kenler, arayanların ihtiyacını anlamak, profesyonel nezaket ve bazı telefon
kuralları, olumlu tavrın gücü, 5 yasak ifade, kızgın müşterilerle başa çıkmak,
duygusal yansımayı önlemek.
7 KASIM 2014
İŞ YERİNDE
YENİLİKÇİLİK
VE YARATICILIK
(İNOVASYON),
SIRADIŞI DÜŞÜNCEİNOVASYONLA
FARK YARATMANIN
BÜYÜSÜ EĞİTİMİ
DİLEK ALP PERÇİN
D������������������������������������������������������������������������
ün����������������������������������������������������������������������
ya’dan yenilikçilik örnekleri,
��������������������������������������������������
kendimizi değerlendirme, ��������������
kurumsal deği�
şim için gereken yöntemler, düşünce becerilerinin geliştirilmesi, yenilik���
çi�
likte (inovasyonda) ana adım, yenilikçi düşünceyi geliştirme, yenilenmeyen
yenilecek, sürdürülebilir yenilikçi olabilme, amaca yönelik yenilikçi iki tara�
fında (firma / müşteri) kazan/kazan yöntemleri, yenilikçi (inovatif) kültür
oluşturma, inovasyon liderliği kurum yeteneklerini ortaya çıkarma, yenilikçi�
lik (inovasyon) sürecinde değişim yönetimi değerlendirme.
12 KASIM 2014
KİŞİSEL İMAJ VE
ETKİLİ KONUŞMA
EĞİTİMİ
DENİZ SARIŞIN
GÖKKUŞ
Farkındalık, Johari penceresi, kişisel imaj nedir? Ne fayda sağlar? Etkili bir
izlenimi nasıl bırakırsınız? Sözsüz iletişim, genel görünüş, duruş, göz teması,
jest ve mimiklerin kullan����������������������������������������������������������
ı���������������������������������������������������������
m��������������������������������������������������������
ı�������������������������������������������������������
, ses, sözlü iletişim, cümle yap�����������������������
ı����������������������
s���������������������
ı��������������������
, kelime seçimi, et�
kili konuşmanın kriterleri, konuşmayı kurgulamak, bireysel çalışma ve sunum.
13-14 KASIM 2014
PROSESLERİN
YÖNETİMİ, ETKİLEŞİMİ
ve İYİLEŞTİRME
TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
TSE EĞİTMENİ
RASİM YILMAZ
TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin proses yaklaşımı ile ele alınması,
kalite yönetim sistemi proseslerinin tanımlanması, proseslerin sırasının ve
birbirleri ile etkileşiminin tayini, proseslerin çalıştırılması ve kontrolünü sağ�
lamak için kriter ve metotlar, proseslerin çalıştırılması için gereken kaynak
ve bilgiler.
17 KASIM 2014
5S VE EĞİTİMİ
PLANLAMA EĞİTİMİ
18 KASIM 2014
ŞİRKETLER HUKUKU
(ŞİRKET
ORTAKLIKLARI,
BİRLEŞMELER,
TİCARET AHLAKI,
DEVLET DESTEKLERİ)
EĞİTİMİ
19 KASIM 2014
İŞ HAYATINDA
FARKINDALIK
YARATMANIN
YOLLARI VE KENDİNİ
TANIMA EĞİTİMİ
19-20-21 KASIM 2014
KALİTE YÖNETİM
SİSTEMİ TEMEL
EĞİTİMİ
DR. NACİ ÇUHACI
Toplam kalite nedir? Sürekli iyileştirme nedir ve neden gereklidir? 5S’in anla�
mı? 5S niçin önemlidir? Sınıflandırma/toparlama (1.S) Ayıklama elden çıkar�
ma, işlevsel depolama, kırmızı etiket uygulaması düzenleme (2.S) nedir, nasıl
yapılır? Depolama ve uygun depolama için gerekenler, depolama yöntemleri,
adlandırma, zeminler, çizgiler, depolama kuralları temizlik (3.S) Neden ge�
reklidir? Temizliğin 1. adımı, alet ve ekipmanların temizliği, temizlik uygulama
yöntemleri, sonuçlar, kapsam ve yapılacaklar, gözlem ve problemlerin tespiti,
kontrol noktalarının belirlenmesi standartlaştırma (4.S), (5.S) Disiplin
Av. HALİL ÇAĞLAR
AKBULUT
Şirket ortaklıkları, şirket birleşmeleri, ticaret ahlakı, devlet destekleri, şirket
türleri, sermaye koyma borcu, ortakların kişisel alacakları, sermaye artırımı,
birleşme sözleşmesi, inceleme hakkı ve mal varlığındaki değişiklikler bölün�
me, tür değiştirme, şirket ortaklarının şahsi sorumlulukları (şirkete, üçüncü
şahıslara, devlet alacaklarına karşı), şirket organları (karar alma süreçleri),
şirket temsil yetkisi, hisse devirleri, cezai sorumluluklar, etik, erdem, hukuk
ve etik, meslek etiği.
İLKER KALDI
Farkındalık Nedir? Kavram, bireysel farkındalık, durumsal farkındalık,
kendini tanımak, kendini tanıma penceresi, değerler öğrenme düzeyleri,
ihtiyaçlar piramidi, özgüven özsaygı, kişisel SWOT analizi, NLP araçlarıyla
kendini keşfetme, iş yaşam���������������������������������������������������
ı��������������������������������������������������
nda fark������������������������������������������
ı�����������������������������������������
ndal�������������������������������������
ı������������������������������������
k, iş hayat�������������������������
ı������������������������
n�����������������������
ı����������������������
n gerçekleri, iş haya�
tında başarı, kişisel sorumluluk ve tecrübelerden yararlanma, stratejilerin
belirlenmesi, karar alabilme.
TSE EĞİTMENİ
MUSTAFA KOÇ
TSE belgelendirme prosedürü, kalite ile ilgili temel kavramlar, kalite gerek�
sinimleri, kalite yönetim sistemlerinin ve belgelendirmenin faydaları, kalite
yönetim sistemlerinde organizasyon yapısı, TSE EN ISO 9001 serisi stan�
dartlarının tanıtımı, TSE EN ISO 9001 standart maddelerinin yorumlanması.
20 KASIM 2014
PERAKENDE SATIŞ,
MAĞAZA YÖNETİMİ
VE ÜRÜN SUNMA,
MAĞAZA İÇ REYON
DÜZENLEME EĞİTİMİ
LEVENT ŞAHİN
Mağazacılık nedir? Perakende sektörünün gelişimi ve bugünü, müşteri
odaklı olmak, iş odaklı olmak, çalışan odaklı olmak, raf düzeni, rafta yok
satmanın etkileri, m��������������������������������������������������������
üşteri��������������������������������������������������
yi ikna etme yöntemleri, renk ile ürün yaşam eğri�
si, sürdürülebilirlik, dünyada yeni ürün piyasası, süpermarketlerde satış ve
teşhir ipuçları, mağazacılıkta görsel sunumlar. Modern mağazacılıkta nasıl
vitrin yapılır? Değişen müşteri kimdir? Satın alma eğilimlerindeki son deği�
şiklikler? Tanıtım ve pazarlamada yeni davranışlar değişen tüketici ve çalı�
şan tercihleri X, Y ve Z kuşağı çalışan ve müşteriler kimlerdir? Müşteri kaybı
sadakat mağaza yöneticisi nasıl olmalıdır? Stok yönetimi teşhir çeşitleri.
KASIM 2014
TEMSİLCİLİK
EĞİTİMLERİ
(KEMER, SERİK)
KOSGEB
DESTEKLERİ
EĞİTİMİ
KOSGEB UZMANI
KOSGEB ve KOBİ’ler hakkında genel bilgilendirme, KOSGEB veri tabanına
kayıt süreci, KOSGEB destek programları, yararlanma koşulları ve destek
üst limitleri, desteklerden yararlanma süreci hakkında genel bilgiler.
EĞİTMEN ADI
EĞİTİM İÇERİĞİ
ARALIK
EĞİTİM TARİHİ
EĞİTİM KONUSU
1-17 ARALIK 2014
50 SAATLİK WEB
TASARIM VE WEB
PROGRAMLAMA
EĞİTİMİ
AYKUT DULKADİR
Pixel, resolation (Çözünürlük), photoshop toolbar, 3D yazı yazma teknikle�
ri, buton hazırlama, de coupe teknikleri, doku taşıma ve fotoğraf rötuşları,
fotoğraf renklendirme, 3d tasarım teknikleri, efektler ve uygulamaları, photo
shop filtreleri ve uygulamaları, renk modları, kayıt işlemleri ve formatları web
tasarım programına giriş, html yapısı ve genel araçlar, metinlerle ve resimlerle
çalışma, linkler, tablolar, stiller, sayfaları, formlar, kütüphaneler, şablonlar, si�
teyi yayınlama, php ile kodlamaya giriş, değişken tipleri, sabitler, operatörler,
kontrol yapıları, oturum kartları ve oturum yönetimi, döngüler, dizi oluşturma,
fonksiyon tanımlama çağırma, tipleri, içerik kontrolü, yazım kontrolü, zaman
fonksiyonları, sql veri tabanına giriş, mysql sunucusuna bağlantı, mysql bağ�
lantısını kapatma, veri tabanı seçimi, veri tabanını sorgulama.
4 ARALIK 2014
EMLAK
SEKTÖRÜNDE
PAZARLAMA
TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
ZEKİ
YÜKSEKBİLGİLİ
Pazarlama Nedir? Pazarlama ne de��������������������������������������������
�����������������������������������������
ildir? Delik kova teorisi, k���������������
ı��������������
r�������������
ı������������
k camlar te�
orisi, pazarlama kavramının temel unsurları, emlak pazarlama karması, ürün,
fiyat, tanıtım, emlak pazarlamasında dilimleme, Türkiye’nin sosyoekonomik
yapısı ve ses endeksi. Atölye çalışması: Emlak pazarlamasında mitler.
5 ARALIK 2014
İŞ ETİĞİ VE AHLAKI
EĞİTİMİ
DİLEK ALP PERÇİN
İş etiği ve iş ahlakı nedir? İş ahlakı ve etiği arasındaki fark nedir? İş
yaşamında iş etiğini etkileyen faktörler, etik kalitesi, değerlerimiz ve etik,
etik kalitesi yönetimi, etik kalitesinin iyileştirilmesi, etik bir iş ortam��������
ı�������
yarat�
mak ve korumak için faktörler, etik bir altyapının oluşturulma yöntemleri.
12 ARALIK 2014
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
15-16 ARALIK 2014
KALİTE YÖNETİM
SİSTEMİ
DOKÜMANTASYON
EĞİTİMİ
25-26 ARALIK 2014
İÇ KALİTE TETKİKİ
EĞİTİMİ
YRD. DOÇ. DR.
ERTAN BECEREN
TSE EĞİTMENİ
MUSTAFA KOÇ
TSE EĞİTMENİ
MUSTAFA KOÇ
Senden ne olur? Buna kim karar verdi? Farklı olmak- değişim yaratmakyenilik katmak: İşte bütün mesele bu! El alem neden? Annemin yüzünden!
Kocamın yüzünden! Babamın yüzünden!: Esas kimin yüzünden? Ben nerde
yanlış yaptım? Liderlik – yöneticilik ve girişimcilik üçgeninde sen hangi kö�
şedesin? Değişim yaratan mı? Değişime ayak uydurabilen mi? değişimden
bihaber mi? Oku”! Derken? Yaşam felsefesi ve psikolojinin neresindesin? İş
yeri açmak mı yenilik katmak mı? Vergi mükellef liginden yaratıcı zekaya?
Duygusal zeka işin neresinde? Ben neyim? Misyon analizi ben ne olmak
istiyorum? Vizyon analizi-geleceği bugünde yaşama sanatı.
Kalite yönetim sistem standardı temel kavramları, temel prensip ile stan�
dart maddelerinin yorumlanarak sistem kurma ve uygulama çalışmalarına
katkı sağlanması, TSE belgelendirme prosedürü, kalite ile ilgili temel kav�
ramlar, kalite gereksinimleri, kalite yönetim sistemlerinin ve belgelendirme�
nin faydaları, kalite yönetim sistemlerinde organizasyon yapısı.
TS EN ISO 9001 Standardı maddelerinin tetkikçi gözüyle yorumlanması,
tetkik çeşitleri, faydaları, yönetimi, planlanması, soru listelerinin hazırlanma�
sı, tetkikin sonuçlandırılması, rapor yazımı ve tetkik görevlisi sorumlulukları.
ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ
Göksu Mah. Gazi Bulvarı No: 531 07310 Antalya
T 0.242.314 37 47-48-49 -51
F 0.242.317 37 38
www.atso.org.tr/ATSO Akademi
twitter.com/ANTALYA_ATSO
facebook.com/AtsoAkademi
tso.org.tr)
ası (www.a
ız web sayf
m
da
O
ar
ul
ize başvur
Eğitimlerim
lmaktadır.
olarak yapı
şmektedir.
e
lin
on
n
da gerçekle
üzerinde
atleri arasın
sa
0
0
7:
-1
30
lerimiz 09:
aylı
Tüm eğitim
rafından on
Odamız ta
ım
tıl cılara
ka
a
nd
nu
Eğitim so
ektedir.
gesi” verilm
klikleri
“Katılım Bel
tarih değişi
sı ve eğitim
yı
sa
cı
ım
dir.
Eğitim katıl
lirlenmekte
rafından be
tso.org.tr/
Odamız ta
iler www.a
güncel bilg
m
tü
ili
ilg
izle
aktadır.
Eğitimlerim
ında bulunm
demi sayfas
ATSO Aka
Download

atso akademi 2014 yılı ıı. dönem eğitim programları